Thông tư 04-BYT/TT

Chia sẻ: lawttyt11

Thông tư 04-BYT/TT về việc thống nhất quản lý xuất nhập khẩu thuốc và nguyên liệu làm thuốc cho người bệnh do Bộ Y tế ban hành, để hướng dẫn việc đăng ký công ty nước ngoài xuất nhập khẩu thuốc và nguyên liệu làm thuốc chữa bệnh với VN để thi hành QĐ 113 ngày 9/5/1988 của Chủ tịch HĐBT về việc thống nhất quản lý xuất nhập khẩu thuốc và nguyên liệu làm thuốc cho người bệnh

Nội dung Text: Thông tư 04-BYT/TT

B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
******** c l p - T do - H nh phúc
********

S : 04-BYT/TT Hà N i, ngày 12 tháng 2 năm 1991
THÔNG TƯ

C A B TRƯ NG B Y T S 04-BYT/TT NGÀY 12 THÁNG 2 NĂM 1991
HƯ NG D N VI C ĂNG KÝ CÔNG TY NƯ C NGOÀI XU T NH P KH U
THU C VÀ NGUYÊN LI U LÀM THU C CH A B NH V I VI T NAM
THI HÀNH QUY T NNH 113CT NGÀY 9/5/1989 C A CH TNCH H I NG
B TRƯ NG V VI C TH NG NH T QU N LÝ XU T NH P KH U THU C
VÀ NGUYÊN LI U LÀM THU C CH A CHO NGƯ I B NH

- Thi hành Lu t b o v s c kh e nhân dân (Chương VI i u 3) ã ư c Qu c h i
C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t nam thông qua ngày 30/6/1989.

- Căn c vào Quy t nh s 113/CT ngày 9/5/1989 c a Ch t ch H i ng B trư ng
v vi c th ng nh t qu n lý xu t nh p khNu thu c và nguyên li u làm thu c ch a cho
ngư i b nh (sau ây vi t t t là thu c - nguyên li u).

- Theo thông l qu c t v v n này, B Y t hư ng d n c th vi c ăng ký ho t
ng kinh doanh xu t nh p khNu thu c nguyên li u v i Vi t nam c a các Công ty
nư c ngoài (k c Công ty vi t ki u) như sau:

I. I TƯ NG VÀ I U KI N XÉT C P ĂNG KÝ

B Y t s c p ăng ký kinh doanh xu t nh p khNu thu c - nguyên li u cho t t c các
t ch c kinh t và cá nhân nư c ngoài (dư i ây g i t t là bên nư c ngoài) áp ng
nh ng i u ki n sau ây:

1. ã ho c mu n có quan h v i các t ch c, ơn v Vi t Nam (dư i ây g i t t là
bên Vi t Nam) ang ư c phép kinh doanh s n xu t thu c nguyên li u (dư i d ng các
h p ng kinh t , d án...)

2. Có xác nh n v pháp lý c a nư c s t i v quy n ư c kinh doanh, s n xu t, xu t
nh p khNu thu c - nguyên li u.

3. Có cam k t tôn tr ng các quy ch hi n hành c a Vi t nam v qu n lý thu c -
nguyên li u.

Sau khi ã ăng ký, m i ho t ng c a bên nư c ngoài, trong lĩnh v c thu c - nguyên
li u Vi t Nam ư c coi là h p pháp.

Bên nư c ngoài có th có hay không có văn phòng i di n t i Vi t Nam. Trư ng h p
mu n t văn phòng i di n t i Vi t Nam, bên nư c ngoài ph i thi hành các quy nh
t i Ngh nh s 382/H BT ngày 5/11/1990 c a H i ng B trư ng và các văn b n
hư ng d n c a B Thương nghi p v v n này.

II. QUY N H N C A BÊN NƯ C NGOÀI SAU KHI ĂNG KÝ

1. ư c tri n khai các h p ng, d án ã ký k t v i bên Vi t Nam v kinh doanh,
s n xu t, ph i h p nghiên c u thu c, nguyên li u Vi t Nam.

2. ư c phép ăng ký nh p khNu các m t hàng thu c - nguyên li u do bên nư c ngoài
s n xu t, kinh doanh (theo Quy ch ăng ký thu c nư c ngoài nh p vào Vi t Nam do
B Y t ban hành t i Quy t nh s 249/BYT-Q ngày 15/5/1989 và các văn b n có
liên quan).

3. ư c B Y t b o tr và cho phép bên nư c ngoài tri n khai các ho t ng xúc ti n
thương m i v thu c - nguyên li u v i Vi t Nam (tri n lãm, H i th o, ánh giá thu c
cũng như trong các hình th c u tư, liên doanh, i lý). Trong các trư ng h p này,
bên nư c ngoài c n có ơn ngh và b n gi i trình v ho t ng c a mình và các tài
li u có liên quan trình B Y t cho phép.

4. ư c B Y t b o tr và cho phép ti n hành nh ng ho t ng nghiên c u ph i h p
v thu c, nguyên li u t i Vi t Nam, chuy n giao công ngh ... B Y t s t o i u
ki n xúc ti n các d án u tư sau khi ã làm các th t c c n thi t theo quy nh
c a Nhà nư c.

5. ư c B Y t m i tham d h i th o, nh ng ho t ng có liên quan do ngành Y t
t ch c v kinh doanh, s n xu t, nghiên c u, s d ng thu c; ư c m i d th u v u
th u thu c nguyên li u do B Y t và các ơn v t ch c.

6. ư c B Y t ng h trong ngh c a bên nư c ngoài v vi c t cơ quan i
di n khi B thương nghi p tham kh o ý ki n.

III. TRÁCH NHI M C A BÊN NƯ C NGOÀI SAU KHI Ã ĂNG KÝ

1. Ngoài vi c ch p hành quy nh chung có liên quan c a Nhà nư c, bên nư c ngoài
th c hi n các h p ng, d án ã ký k t v i bên Vi t Nam theo úng các quy ch hi n
hành v qu n lý thu c, m b o l i ích b o v s c kh e nhân dân Vi t Nam và th c
thi ư ng l i qu c gia v thu c.

2. m b o tài chính cho các ho t ng c a bên nư c ngoài quy nh t i i m 2, 3, 5
(m c II).

3. Bên nư c ngoài có trách nhi m thông báo cho B Y t (V Dư c-TTB) trong
nh ng trư ng h p sau:

- Thay i tên, a ch c a bên nư c ngoài

- Thay i Giám c và ngư i ch u trách nhi m s n xu t kinh doanh v thu c c a bên
nư c ngoài.
- Ch m d t ho t ng kinh doanh, s n xu t v thu c - nguyên li u c a bên nư c
ngoài.

Trong nh ng trư ng h p trên, bên nư c ngoài c n thông báo trư c 30 ngày v thông
tin ó.

4. Hàng năm t ngày 25/12 n 31/12, bên nư c ngoài g i báo cáo tình hình ho t
ng trong lĩnh v c thu c - nguyên li u v i Vi t Nam v B Y t (V Dư c - TTB).

IV. TH T C ĂNG KÝ CÔNG TY NƯ C NGOÀI

1. Bên nư c ngoài mu n ăng ký c n g i t i B Y t (V Dư c - TTB) h sơ ăng ký
sau b ng ti ng Anh hay ti ng Pháp:

- ơn xin ăng ký kinh doanh trong lĩnh v c thu c - nguyên li u v i Vi t Nam (m u
I).

- H sơ tóm t t ho t ng c a Công ty (m u 2)

- Gi y xác nh n c a cơ quan qu n lý Nhà nư c v thu c c a nư c s t i (B Y t ...)
v quy n ho t ng s n xu t, kinh doanh xu t nh p khNu trong lĩnh v c thu c -
nguyên li u.

- Nh ng văn b n pháp lý khác có liên quan

H sơ trên ư c g i t i B Y t (V Dư c - TTB)

2. Trong th i gian không quá 60 ngày k t khi B Y t nh n ư c ơn, bên nư c
ngoài s ư c B Y t thông báo v k t qu ăng ký công ty. N u ư c ăng ký, bên
nư c ngoài s ư c c p s ăng ký công ty.

3. Th i h n giá tr ăng ký Công ty trong 12 tháng (k tháng 3 năm trư c t i tháng 3
năm sau). Trong kho ng t tháng 1 n tháng 3, các Công ty ã ư c ăng ký c n có
thư chính ch c g i B Y t (V Dư c - TTB) xin ti p t c ăng ký trong năm t i.

4. Bên nư c ngoài khi nh n ư c gi y ăng ký ph i n p1 kho n l phí cho B Y t
(B Y t có thông báo sau).

5. Sau khi c p gi y ăng ký, B Y t s thông báo cho Thương nghi p và T ng c c
H i quan ph i h p qu n lý xu t nh p khNu theo ch c năng c a mình.

Thông tư này có hi u l c k t ngày ký.
Nguy n Văn àn

( ã ký)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản