Thông tư 04-LĐTBXH/TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

0
206
lượt xem
8
download

Thông tư 04-LĐTBXH/TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 04-LĐTBXH/TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 165-HĐBT ngày 12/5/1992 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh hợp đồng lao động

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 04-LĐTBXH/TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

 1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH«NG T Sè 4-L§TBXH/TT NGµY 18-3-1993 HíNG DÉN THùC HIÖN NGHÞ ®ÞNH Sè 165-H§BT NGµY 12-5-1992 CñA HéI ®åNG Bé TRëNG QUY ®ÞNH CHI TIÕT THI HµNH PH¸P LÖNH HîP ®åNG LAO ®éNG. C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 165-H§BT ngµy 12-5- 1992 cña Héi ®ång Bé tr- ëng quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh hîp ®ång lao ®éng; sau khi thèng nhÊt ý kiÕn víi c¸c Bé, ngµnh liªn quan, Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ x· héi híng dÉn thªm nh sau: PHÇN I NH÷NG QUY ®ÞNH CHUNG 1. VÒ ®èi tîng, ph¹m vi ¸p dông hîp ®ång lao ®éng (®iÒu 1, kho¶n 1) ® - îc cô thÓ ho¸ nh sau: a) Ngêi lao ®éng lµm viÖc trong c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ quèc doanh ® îc thµnh lËp tríc hoÆc sau ngµy Bé trëng ban hµnh NghÞ ®Þnh sè 388-H§BT ngµy 20-11-1991 vÒ quy chÕ thµnh lËp vµ gi¶i thÓ doanh nghiÖp Nhµ níc. b) Ngêi lao ®éng lµm c«ng cho c¸c doanh nghiÖp ®îc thµnh lËp theo luËt Doanh nghiÖp t nh©n, LuËt C«ng ty ®îc Quèc héi th«ng qua ngµy 21- 12-1990, c¸ nh©n vµ nhãm kinh doanh cã vèn thÊp h¬n vèn ph¸p ®Þnh ®· ®¨ng ký kinh doanh theo NghÞ ®Þnh sè 66 - H§BT ngµy 2-3- 1992 cña Héi ®ång Bé trëng vµ ngêi lµm c«ng cho ®¬n vÞ kinh tÕ lµ hé gia ®×nh. Gi¸m ®èc vµ kÕ to¸n trëng lµm c«ng cho c¸c ®¬n vÞ nãi trªn còng thuéc ®èi tîng ¸p dông Th«ng t nµy. c) Ngêi lao ®éng lµm viÖc trong c¸c c¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp ë Trung ¬ng, tØnh, thµnh phæ trùc thuéc trung ¬ng, ë huyÖn vµ cÊp t¬ng ®- ¬ng mµ kh«ng ph¶i lµ c«ng chøc Nhµ níc. d) Ngêi lao ®éng lµm viÖc cho c¸c c¬ quan §¶ng, ®oµn thÓ, tæ chøc x· héi mµ kh«ng ph¶i lµ c¸n bé chuyªn tr¸ch cña c¬ quan, tæ chøc ®ã. ®) Ngêi lao ®éng ViÖt Nam lµm ®¹i diÖn hoÆc lµm c«ng cho c¸c c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n ngêi níc ngoµi ®ãng t¹i ViÖt Nam còng thùc hiÖn theo Th«ng t nµy, nÕu ph¸p luËt lao ®éng kh«ng cã quy ®Þnh kh¸c. 2. C¸c ®èi tîng kh«ng ¸p dông hîp ®ång lao ®éng (§iÒu 1 kho¶n 2): a) Nh©n viªn y tÕ, gi¸o viªn, c¸n bé chuyªn tr¸ch §¶ng, C«ng ®oµn, thanh niªn, tù vÖ lµm viÖc trong c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc mµ kh«ng ¨n l¬ng cña doanh nghiÖp. b) C¸c x· viªn hîp t¸c x·. 3. H×nh thøc giao kÕt hîp ®ång lao ®éng (§iÒu 3): Hîp ®ång lao ®éng ký kÕt b»ng v¨n b¶n th× ph¶i theo ®óng b¶n hîp ®ång lao ®éng do Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi ph¸t hµnh.
 2. 2 Hîp ®ång giao kÕt b»ng miÖng nÕu cÇn cã ngêi thø ba chøng kiÕn th× do hai bªn tho¶ thuËn. 4. Hîp ®ång lao ®éng v« hiÖu vµ xö lý vi ph¹m: Khi hîp ®ång lao ®éng bÞ coi lµ v« hiÖu toµn bé hoÆc tõng phÇn theo ®iÒu 8 cña ph¸p lÖnh nµy, §iÒu 4 cña NghÞ ®Þnh sè 165-H§BT ngµy 12- 5- 1992 th× bªn g©y ra thiÖt h¹i ph¶i båi thêng cho bªn kia theo møc ®é thiÖt h¹i g©y ra. Møc båi thêng do hai bªn tho¶ thuËn. NÕu viÖc tho¶ thuËn kh«ng ®¹t kÕt qu¶ th× ®a ra toµ ¸n xÐt xö. PHÇN II GIAO KÕT HîP ®åNG LAO ®éNG 1. Tr¸ch nhiÖm khi giao kÕt hîp ®ång lao ®éng (§iÒu 5): Ngêi lao ®éng xin viÖc nÕu cha cã sæ lao ®éng th× cã thÓ nép nh÷ng giÊy tê cÇn thiÕt theo yªu cÇu cña ngêi sö dông lao ®éng nh v¨n b»ng hoÆc giÊy chøng nhËn chuyªn m«n, nghiÖp vô, giÊy kh¸m søc khoÎ, s¬ yÕu lý lÞch cã x¸c nhËn cña Uû ban nh©n d©n ®Þa ph¬ng n¬i c tró. 2. Ngêi ®¹i diÖn giao kÕt hîp ®ång lao ®éng (§iÒu 6): §¹i diÖn cho mét nhãm ngêi lao ®éng theo qui ®Þnh t¹i §iÒu 6 NghÞ ®Þnh, chØ ¸p dông trong c¸c trêng hîp sau: ngêi sö dông lao ®éng cÇn lao ®éng ®Ó gi¶i quyÕt mét c«ng viÖc nhÊt ®Þnh, theo mïa, vô cã thêi h¹n díi 1 n¨m. 3. Danh môc nh÷ng nghÒ, c«ng viÖc nÆng nhäc, ®éc h¹i nguy hiÓm kh«ng ®îc sö dông lao ®éng díi 18 tuæi (§iÒu 12 Ph¸p lÖnh Hîp ®ång lao ®éng) ®îc thùc hiÖn theo phñ lôc B vÒ danh môc nghÒ, c«ng viÖc nÆng nhäc, nguy hiÓm ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 19-L§TBXH/TT ngµy 31-12- 1990 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi. Nh÷ng c«ng viÖc kh«ng ®îc sö dông lao ®éng n÷ thùc hiÖn theo Th«ng t sè 9-TT/LB ngµy 29-8-1986 cña Liªn Bé Lao ®éng Y tÕ. Trêng hîp ®îc sö dông ngêi díi 15 tuæi th× chØ ®îc lµm nh÷ng lo¹i c«ng viÖc nhÑ nhµng, kh«ng cã h¹i ®Õn søc kháe cña hä nh tr×nh diÔn nghÖ thuËt, ®an, thªu, ren, thñ c«ng mü nghÖ v.v... ViÖc b¶o hé lao ®éng cho ngêi cha thµnh niªn ¸p dông theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. 4. ViÖc ¸p dông c¸c lo¹i hîp ®ång lao ®éng (§iÒu 7): a) Hîp ®ång lao ®éng víi thêi h¹n kh«ng x¸c ®Þnh ®îc ¸p dông cho nh÷ng c«ng viÖc cã tÝnh chÊt l©u dµi, thêng xuyªn mµ thêi gian kÕt thóc kh«ng x¸c ®Þnh ®îc tríc. b) Hîp ®ång lao ®éng víi thêi h¹n x¸c ®Þnh ® îc ¸p dông c«ng viÖc x¸c ®Þnh thêi gian kÕt thóc (1,2,3,4 n¨m) trë lªn. c) Hîp ®ång lao ®éng theo mét c«ng viÖc nhÊt ®Þnh, theo mïa, vô ®îc x¸c ®Þnh cho nh÷ng c«ng viÖc cã thêi gian hoµn thµnh trong mét vµi ngµy hoÆc vµi th¸ng ®Õn díi 1 n¨m. 5. ViÖc lµm thö (§iÒu 9):
 3. 3 Khi ngêi lao ®éng lµm thö hÕt thêi gian lµm thö viÖc th× ngêi sö dông lao ®éng th«ng b¸o kÕt qu¶ thö viÖc ®Õn ngêi lao ®éng. NÕu viÖc lµm thö cã hîp ®ång riªng (theo mÉu do Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi Ên hµnh) mµ ngêi lao ®éng kh«ng ®îc th«ng b¸o th× ph¶i chuyÓn sang ký kÕt hîp ®ång. Khi hîp ®ång lao ®éng ®· ® îc ký kÕt mµ cã thêi gian thö viÖc th× khi hÕt thêi gian thö viÖc hîp ®ång lao ®éng ®ã ®¬ng nhiªn cã hiÖu lùc thi hµnh, nÕu ngêi lao ®éng kh«ng nhËn ®îc th«ng b¸o kÕt qu¶ thö viÖc. 6. ViÖc huû bá hîp ®ång lao ®éng khi ng êi lao ®éng kh«ng ®Õn lµm viÖc trong nh÷ng trêng hîp ®Æc biÖt (§iÒu 10): a) Ngêi lao ®éng ®ang gÆp thiªn tai, ho¶ ho¹n. b) Ngêi lao ®éng ®ang bÞ èm ®au, thai s¶n, tai n¹n ®ét xuÊt hoÆc bÞ t¹m gi÷, hoÆc t¹m giam. c) Gia ®×nh cã ngêi th©n chÕt nh cha, mÑ, vî hoÆc chång, con. Ngêi sö dông lao ®éng cã quyÒn huû bá hîp ®ång lao ®éng c¸c tr êng hîp nãi trªn, nÕu trong 10 ngµy kÓ tõ ngµy hîp ®ång lao ®éng cã hiÖu lùc mµ ngêi lao ®éng ®Õn ®¬n vÞ kh«ng xuÊt tr×nh giÊy x¸c nhËn hîp lÖ. PHÇN III THùC HIÖN, THAY ®æI, T¹M HO·N Vµ CHÊM DøT HîP ®åNG LAO ®éNG 1. Ngêi lao ®éng cã quyÒn ®¬n ph¬ng chÊm døt hîp ®ång lao ®éng khi ngêi sö dông lao ®éng kh«ng thùc hiÖn chÕ ®é ngõng viÖc (§iÒu 12) trong c¸c trêng hîp sau: a) KÓ tõ ngµy ngõng viÖc ®· qu¸ kú h¹n tr¶ l¬ng mµ ngêi lao ®éng kh«ng ®îc nhËn trî cÊp ngõng viÖc. b) KÓ tõ ngµy nhËn ®îc trî cÊp ngõng viÖc gÇn nhÊt; sau ®ã ®· qu¸ kú h¹n trî cÊp lÇn sau mµ ngêi lao ®éng kh«ng ®îc tiÕp tôc trî cÊp ngõng viÖc. Trong trêng hîp ngêi lao ®éng thùc hiÖn quyÒn chÊm døt hîp ®ång lao ®éng th× hä vÉn ®îc trî cÊp ngõng viÖc. 2. ViÖc chÊm døt hîp ®ång lao ®éng trong c¸c trêng hîp t¹m ho·n (§iÒu 13) : Khi hÕt h¹n t¹m ho·n hîp ®ång lao ®éng, ng êi sö dông lao ®éng ®îc quyÒn chÊm døt hîp ®ång lao ®éng trong c¸c trêng hîp sau: a) Ngêi lao ®éng ®Õn ®¬n vÞ, nhng ph¶i nghØ ngõng viÖc ®Õn hÕt h¹n cßn l¹i cña hîp ®ång. b) Ngêi ®i lao ®éng, c«ng t¸c, häc tËp cã thêi h¹n ë trong hoÆc ngoµi n - íc bÞ buéc ph¶i trë vÒ ®¬n vÞ do vi ph¹m ph¸p luËt hoÆc kû luËt. c) H¹ sÜ quan vµ binh sÜ xuÊt ngò ®óng h¹n hoÆc tr íc thêi h¹n (theo luËt nghÜa vô qu©n sù kh«ng ®Õn ®¬n vÞ lµm viÖc, qu¸ 15 ngµy kÓ tõ ngµy vÒ ®Õn n¬i thêng tró. d) C¸c trêng hîp hÕt h¹n t¹m ho·n kh¸c qu¸ 3 ngµy kÓ tõ ngµy hÕt h¹n t¹m ho·n ngêi lao ®éng kh«ng ®Õn lµm viÖc.
 4. 4 NÕu ngêi lao ®éng gÆp trêng hîp ®Æc biÖt nãi t¹i ®iÓm 6, phÇn II trªn th× thêi h¹n ®îc kÐo dµi thªm kh«ng qu¸ 10 ngµy. 3. Thêi gian liªn tôc ngêi lao ®éng kh«ng hoµn thµnh nhiÖm vô (§iÒu 16) ®îc x¸c ®Þnh nh sau: Ngêi lao ®éng do lçi b¶n th©n, liªn tôc kh«ng hoµn thµnh nhiÖm vô nh kh«ng hoµn thµnh khèi lîng, chÊt lîng c«ng viÖc ®· cam kÕt trong hîp ®ång lao ®éng, víi thêi gian sau ®©y: a) Mét th¸ng ®èi víi hîp ®ång lao ®éng theo mét c«ng viÖc nhÊt ®Þnh, theo mïa, vô cã thêi h¹n tõ 3 th¸ng ®Õn díi 1 n¨m. b) Tõ trªn mét th¸ng ®Õn 2 th¸ng ®èi víi hîp ®ång lao ®éng cã thêi h¹n tõ mét n¨m trë lªn. c) Tõ trªn 2 th¸ng ®Õn 3 th¸ng ®èi víi hîp ®ång lao ®éng víi thêi h¹n kh«ng x¸c ®Þnh. 4. ViÖc chÊm døt hîp ®ång lao ®éng tr¸i ph¸p luËt (§iÒu 17). Khi ngêi sö dông lao ®éng chÊm døt hîp ®ång lao ®éng mµ vi ph¹m ph¸p luËt hîp ®ång lao ®éng th× ngêi sö dông lao ®éng cã tr¸ch nhiÖm thu nhËn hä trë l¹i lµm viÖc nh cò vµ kh«i phôc mäi quyÒn lîi, kÓ c¶ danh dù cña hä trong thêi gian bÞ xö lý sai. Ngoµi ra tuú theo møc ®é vi ph¹m nhÑ hoÆc nÆng mµ ngêi sö dông lao ®éng cßn bÞ sö ph¹t hµnh chÝnh hoÆc truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 5. C¬ së ®Ó tÝnh trî cÊp th«i viÖc (§iÒu 19): a) Nh÷ng trî cÊp l¬ng bao gåm phô cÊp khu vùc, phô cÊp tr ît gi¸, (trî cÊp l¬ng), phô cÊp thu hót, th©m niªn (nÕu cã) theo chÕ ®é hiÖn hµnh cña Nhµ níc. b) Thêi gian (kh«ng tÝnh hÖ sè) ®· lµm viÖc cho ngêi sö dông lao ®éng lµ tæng thêi gian ghi trong c¸c b¶n ký kÕt hîp ®ång lao ®éng kÓ c¶ hîp ®ång tho¶ thuËn b»ng miÖng mµ ngêi lao ®éng ®· thùc tÕ lµm viÖc cho ngêi sö dông ®ã. Trong tæng sè thêi gian lµm viÖc nãi trªn, nÕu cã nh÷ng thêi gian sau ®©y còng ®îc tÝnh lµ thêi gian lµm viÖc víi ngêi sö dông lao ®éng ®Ó hëng kho¶n trî cÊp th«i viÖc: - Thêi gian thö viÖc. - Thêi gian häc nghÒ theo h×nh thøc kÌm cÆp t¹i ®¬n vÞ. - Thêi gian nghØ v× èm ®au bÖnh tËt, tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp, thai s¶n hoÆc ®iÒu trÞ, ®iÒu dìng theo chÕ ®é hiÖn hµnh cña Nhµ níc. - Thêi gian nghØ lÔ nghØ phÐp hµng n¨m. - Thêi gian chê viÖc khi hÕt h¹n t¹m ho·n hîp ®ång lao ®éng hoÆc chØ ngõng viÖc theo quy ®Þnh t¹i ®iÒu 12 NghÞ ®Þnh nµy. - Thêi gian bÞ xö lý oan (kh«ng ph¹m lçi) vÒ kû luËt hoÆc chÊm døt hîp ®ång lao ®éng. - Thêi gian t¹m ho·n hîp ®ång lao ®éng (®Ó tÝnh trî cÊp th«i viÖc) do 2 bªn tho¶ thuËn.
 5. 5 c) §èi víi nh÷ng th¸ng lÎ ®îc tÝnh nh sau: - Tõ 1 th¸ng ®Õn díi 7 th¸ng ®îc tÝnh b»ng nöa n¨m lµm viÖc. - Tõ 7 th¸ng ®Õn 12 th¸ng ®îc tÝnh trßn 1 n¨m lµm viÖc. d) TÝnh thêi gian c«ng t¸c ®èi víi c«ng nh©n viªn chøc Nhµ níc vÒ hëng chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi, trî cÊp th«i viÖc: NÕu c«ng nh©n viªn chøc tr íc ®©y ®· ®îc tæ chøc, c¬ quan ®oµn thÓ ®ãng b¶o hiÓm x· héi, nay ký hîp ®ång lao ®éng, tiÕp tôc ®ãng b¶o hiÓm x· héi th× thêi gian c«ng t¸c tríc ®ã ë c¸c doanh nghiÖp, c¬ quan Nhµ níc, c¬ quan §¶ng ®oµn thÓ nh©n d©n tæ chøc x· héi, lùc lîng vò trang nh©n d©n (kÓ c¶ thêi gian lµm viÖc theo hîp ®ång lao ®éng tõ mét n¨m trë lªn) ®îc céng dån ®Ó hëng quyÒn lîi b¶o hiÓm x· héi hoÆc trî cÊp th«i viÖc theo chÕ ®é hiÖn hµnh. NÕu c«ng nh©n viªn chøc tr - íc khi chuyÓn sang ký kÕt hîp ®ång lao ®éng ®· hëng trî cÊp th«i viÖc mét lÇn, trî cÊp xuÊt ngò, phôc viªn mµ tiÕp sau ®ã ký kÕt hîp ®ång víi ®¬n vÞ Êy hoÆc ®¬n vÞ kh¸c th× thêi gian c«ng t¸c lóc ®ã kh«ng ® îc céng dån ®Ó hëng quyÒn lîi b¶o hiÓm x· héi hoÆc trî cÊp th«i viÖc mét lÇn. 6. VÒ chÕ ®é th«i viÖc (§iÒu 19) : a) §èi víi c«ng nh©n viªn chøc ®ang trong biªn chÕ Nhµ n íc cha chuyÓn sang ký kÕt hîp ®ång lao ®éng, nÕu th«i viÖc th× ® îc hëng trî cÊp mét lÇn theo nguyªn t¾c: Cø mét n¨m c«ng t¸c (kh«ng tÝnh hÖ sè quy ®æi) ® îc hëng mét th¸ng l¬ng c¬ b¶n vµ phô cÊp l¬ng (nÕu cã) ë thêi ®iÓm cã quyÕt ®Þnh th«i viÖc. b) §èi víi c«ng nh©n viªn chøc ®· chuyÓn sang ký kÕt hîp ®ång lao ®éng, khi chÊm døt hîp ®ång lao ®éng, ngoµi trî cÊp th«i viÖc mét lÇn nh ®iÓm a nãi trªn cßn ®îc hëng c¸c quyÒn lîi quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 165- H§BT ngµy 12-5-1992 vµ Th«ng t nµy. Kinh phÝ chi tr¶ trî cÊp th«i viÖc mét lÇn nãi trªn do ®¬n vÞ tù lo. 7. B¶o hiÓm x· héi ®èi víi lao ®éng lµm viÖc cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh (§iÒu 19, kho¶n 5): Trõ trêng hîp ph¸p luËt lao ®éng cã quy ®Þnh kh¸c, vÒ b¶o hiÓm x· héi ®îc thùc hiÖn nh sau: Hµng th¸ng, ngêi sö dông lao ®éng cã nghÜa vô nép mét kho¶n tiÒn b¶o hiÓm x· héi b»ng 15% tæng quü l ¬ng (tÝnh theo møc tiÒn c«ng hoÆc tiÒn l¬ng chÝnh ghi trong hîp ®ång lao ®éng) cña sè ngêi lao ®éng, bao gåm c¶ c¸n bé qu¶n lý lµm viÖc t¹i doanh nghiÖp. Kho¶n nµy ® îc ph©n bæ nh sau: - 5% nép vµo tæ chøc b¶o hiÓm hoÆc quü b¶o hiÓm x· héi t¹i doanh nghiÖp do ®¹i diÖn cña doanh nghiÖp vµ ®¹i diÖn ngêi lao ®éng (n¬i cha cã tæ chøc c«ng ®oµn) cïng qu¶n lý ®Ó chi c¸c chÕ ®é èm ®au, thai s¶n, tai n¹n lao ®éng vµ bÖnh nghÒ nghiÖp. C¸c møc vµ tû lÖ b¶o hiÓm x· héi, ngêi lao ®éng ®îc hëng theo quy ®Þnh phÇn II cña Th«ng t sè 207- TT/TL§ ngµy 15-11-1988 cña tæng Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam. §èi víi ngêi sö dông lao ®éng lµ nhãm kinh doanh, c¸ thÓ, hé kinh tÕ gia ®×nh sö dông díi 10 lao ®éng th× cã thÓ chi tr¶ kho¶n b¶o hiÓm 5% trùc tiÕp cho ng êi lao ®éng ®Ó hä tù lo.
 6. 6 - 10% nép cho tæ chøc b¶o hiÓm (nÕu cã) hoÆc nép vµo quü b¶o hiÓm t¹i doanh nghiÖp ®Ó chi tr¶ vÒ chÕ ®é hu trÝ, mÊt søc lao ®éng, tö tuÊt. 8. VÒ quyÒn lîi cña ngêi lµm hîp ®ång lao ®éng theo mét c«ng viÖc nhÊt ®Þnh, theo mïa, vô díi 1 n¨m ®îc hëng nh sau: - TiÒn c«ng do hai bªn tho¶ thuËn nhng møc tiÒn c«ng kh«ng ®îc thÊp h¬n møc l¬ng tèi thiÓu cïng ngµnh nghÒ ®èi víi lao ®éng lµm viÖc trong khu vùc Nhµ níc. C¬ së ®Ó tÝnh møc tiÒn c«ng bao gåm l¬ng, cÊp bËc c«ng viÖc theo thang, b¶ng l¬ng hiÖn hµnh ®èi víi lao ®éng lµm viÖc trong khu vùc Nhµ n íc; Phô cÊp l¬ng quy ®Þnh t¹i môc 5, phÇn III th«ng t nµy; B¶o hiÓm x· héi vµ trî cÊp kh¸c. B¶o hiÓm x· héi vµ trî cÊp kh¸c tÝnh b»ng 30% l¬ng cÊp bËc c«ng viÖc, bao gåm c¸c kho¶n sau: + B¶o hiÓm x· héi 15% + NghØ lÔ, nghØ phÐp 5% + TiÒn tµu xe ®i l¹i khi nghØ phÐp 10%. Trong khi thùc hiÖn hîp ®ång lao ®éng, ngêi sö dông lao ®éng ®· gi¶i quyÕt ®îc kho¶n nµo th× khi thanh to¸n tiÒn c«ng víi ng êi lao ®éng trõ kho¶n ®ã. - Ngoµi tiÒn c«ng, ngêi lao ®éng cßn ®îc hëng c¸c chÕ ®é b¶o hé lao ®éng, tiÒn thëng, båi dìng ca ba, ¨n gi÷a ca, phô cÊp lµm ®ªm, lµm thªm giê, ... (nÕu cã) nh ngêi lµm hîp ®ång víi thêi h¹n 1 n¨m trë lªn. PHÇN IV GI¶I QUYÕT TRANH CHÊP LAO ®éNG Vµ Xö Lý VI PH¹M 1. Héi ®ång hoµ gi¶i. a) Thµnh lËp Héi ®ång: Héi ®ång hoµ gi¶i ë c¬ së ® îc thµnh lËp trong c¸c c¬ quan hµnh chÝnh, sù nghiÖp Nhµ níc, c¸c doanh nghiÖp, c¬ quan §¶ng, §oµn thÓ, tæ chøc x· héi (sau ®©y gäi chung lµ ®¬n vÞ), cã sö dông lao ®éng tõ 10 ng êi trë lªn. Sè thµnh viªn cña mçi bªn (®¹i diÖn ngêi lao ®éng vµ ®¹i diÖn ®¬n vÞ sö dông lao ®éng) tham gia Héi ®ång do hai bªn tho¶ thuËn, nh ng Ýt nhÊt mçi bªn cö 2 thµnh viªn. §èi víi nh÷ng ®¬n vÞ kh«ng thµnh lËp Héi ®ång hoµ gi¶i th× nh÷ng vô tranh chÊp lao ®éng do Héi ®ång träng tµi cÊp tØnh gi¶i quyÕt. b) Thñ tôc gi¶i quyÕt: Héi ®ång hoµ gi¶i lao ®éng ë c¬ së tiÕn hµnh hoµ gi¶i c¸c vô tranh chÊp lao ®éng t¹i ®¬n vÞ theo §iÒu 22 cña NghÞ ®Þnh vµ quy ®Þnh t¹i môc 4, phÇn IV Th«ng t nµy. 2. Héi ®ång Träng tµi lao ®éng. a) Héi ®ång Träng tµi lao ®éng tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng vµ quËn, huyÖn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh, thµnh lËp theo quy ®Þnh t¹i
 7. 7 §iÒu 21 cña NghÞ ®Þnh. Sè lîng thµnh viªn gåm ®¹i diÖn tæ chøc c«ng ®oµn vµ ®¹i diÖn ngêi sö dông lao ®éng mçi bªn Ýt nhÊt lµ 2 ng êi do Uû ban nh©n d©n chuÈn y theo ®Ò nghÞ cña c¬ quan lao ®éng cïng cÊp. b) Héi ®ång Träng tµi lao ®éng Trung ¬ng, sè lîng thµnh viªn do ChÝnh phñ chuÈn y theo ®Ò nghÞ cña Bé tr ëng Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi. 3. ThÈm quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña Héi ®ång Träng tµi lao ®éng. 3.1. Héi ®ång Träng tµi Lao ®éng c¸c cÊp: a) Héi ®ång Träng tµi quËn, huyÖn xem xÐt vµ ra quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt c¸c vô tranh chÊp lao ®éng cña c¸c ®¬n vÞ sau: §¬n vÞ ®ãng trong ®Þa bµn quËn, huyÖn mµ ë ®ã Héi ®ång hoµ gi¶i ë c¬ së ®· gi¶i quyÕt, nhng ®¬ng sù cßn khiÕu n¹i; khi ph¸t hiÖn cã t×nh tiÕt míi hoÆc ph¸t hiÖn viÖc gi¶i quyÕt cã dÊu hiÖu vi ph¹m ph¸p luËt; cã kh¸ng nghÞ cña Chñ tÞch Héi ®ång Träng tµi cÊp trªn. b) Héi ®ång Träng tµi tØnh, thµnh phè thuéc Trung ¬ng xem xÐt vµ ra quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt cuèi cïng ®èi víi c¸c vô tranh chÊp lao ®éng c¸c ®¬n vÞ sau: - §¬n vÞ ®ãng trong ®Þa bµn tØnh hoÆc cÊp t¬ng ®¬ng do Héi ®ång hoµ gi¶i c¬ së chuyÓn ®Õn (n¬i kh«ng cã Héi ®ång Träng tµi quËn, huyÖn). - §¬n vÞ cha cã Héi ®ång hoµ gi¶i ë c¬ së. - §¬ng sù trùc tiÕp göi ®¬n ®Õn yªu cÇu gi¶i quyÕt trong tr êng hîp tranh chÊp vÒ viÖc chÊm døt hîp ®ång lao ®éng tr¸i ph¸p luËt hoÆc kh«ng thùc hiÖn viÖc båi thêng. - Nh÷ng vô thanh chÊp mµ cÊp díi ®· gi¶i quyÕt, nhng ®¬ng sù cßn khiÕu n¹i, khi ph¸t hiÖn t×nh tiÕt míi hoÆc cã dÊu hiÖu vi ph¹m ph¸p luËt lao ®éng. - Thanh tra lao ®éng hoÆc Chñ tÞch Héi ®ång Träng tµi cÊp trªn kh¸ng nghÞ. c) Héi ®ång Träng tµi Lao ®éng Trung ¬ng gi¶i quyÕt phóc thÈm cuèi cïng ®èi víi nh÷ng vô tranh chÊp lao ®éng do Héi ®ång Träng tµi cÊp tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng ®· gi¶i quyÕt mµ mét trong hai bªn ®¬ng sù cßn khiÕu n¹i. 3.2. QuyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña Héi ®ång Träng tµi lao ®éng: a) TiÕn hµnh hoµ gi¶i c¸c vô tranh chÊp lao ®éng; nÕu hoµ gi¶i kh«ng thµnh th× gi¶i quyÕt theo thñ tôc quy ®Þnh t¹i môc 3-4, PhÇn IV Th«ng t nµy. b) Ra quyÕt ®Þnh t¹m thêi ®×nh chØ thi hµnh quyÕt ®Þnh cña Héi ®ång gi¶i quyÕt tranh chÊp lao ®éng cÊp díi vµ quyÕt ®Þnh ®ã ph¶i ®îc göi tíi c¸c ®¬ng sù, ®¬n vÞ, c¸ nh©n liªn quan ®Õn thi hµnh trong vßng 3 ngµy kÓ tõ ngµy ký. c) Xem xÐt l¹i kÕt qu¶ hoµ gi¶i cña Héi ®ång hoµ gi¶i hoÆc quyÕt ®Þnh cña Héi ®ång Träng tµi cÊp díi. d) ChuÈn y hoÆc kh«ng chuÈn y biªn b¶n hoµ gi¶i hoÆc quyÕt ®Þnh cña Héi ®ång Träng tµi cÊp díi ®Ó söa ®æi hoÆc ra quyÕt ®Þnh míi.
 8. 8 ®) Uû quyÒn cho Héi ®ång Träng tµi lao ®éng cÊp díi. e) ChuyÓn biªn b¶n hoµ gi¶i hoÆc quyÕt ®Þnh sang toµ ¸n cïng cÊp khi quyÕt ®Þnh ®îc thi hµnh kh«ng ®Çy ®ñ hoÆc kh«ng ®îc thi hµnh. g) ChuyÓn vô tranh chÊp vÒ viÖc chÊm døt hîp ®ång lao ®éng hoÆc kh«ng thùc hiÖn viÖc båi thêng sang toµ ¸n cïng cÊp xÐt xö, nÕu xÐt thÊy cÇn thiÕt. h) Héi ®ång Träng tµi khi gi¶i quyÕt vô tranh chÊp lao ®éng nÕu ph¸t hiÖn hîp ®ång lao ®éng ®ang cã tranh chÊp mµ bÞ v« hiÖu toµn phÇn hoÆc tõng phÇn th× cã quyÒn xem xÐt, kiÓm tra, kÕt luËn vµ xö lý hîp ®ång lao ®éng, sau khi ®· cã ý kiÕn chÝnh thøc cña thanh tra lao ®éng cïng cÊp. 4. Tr×nh tù, thñ tôc gi¶i quyÕt tranh chÊp lao ®éng. 4.1. Thñ tôc ®a ®¬n, nhËn ®¬n vµ xem xÐt chøng tõ: a) C¸c ®¬ng sù cã quyÒn yªu cÇu c¬ quan gi¶i quyÕt tranh chÊp lao ®éng hoÆc xÐt khiÕu n¹i, yªu cÇu ®ã ph¶i ® îc thÓ hiÖn b»ng ®¬n cã kÌm theo chøng cø. §¬n cã néi dung sau: - Ngµy, th¸ng, n¨m viÕt ®¬n. - Tªn Héi ®ång hoµ gi¶i hoÆc Héi ®ång träng tµi ®îc yªu cÇu gi¶i quyÕt tranh chÊp hoÆc xÐt khiÕu n¹i. - Tªn hai ®¬ng sù, ®Þa chØ, sè ®iÖn tho¹i (nÕu cã). - Tãm t¾t t×nh tiÕt, diÔn biÕn cña vô tranh chÊp vµ nguyªn nh©n tranh chÊp hoÆc lý do khiÕu n¹i (nÕu ®¬ng sù khiÕu n¹i). - Qu¸ tr×nh hai ®¬ng sù th¬ng lîng (nÕu cã). - C¸c yªu cÇu cÇn gi¶i quyÕt. - §¬ng sù ký tªn. b) Héi ®ång gi¶i quyÕt tranh chÊp lao ®éng chØ gi¶i quyÕt vô tranh chÊp lao ®éng, nÕu ®¬ng sù ®¸p øng ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇu sau: - §¬n göi ®Õn ®óng Héi ®ång gi¶i quyÕt tranh chÊp cã thÈm quyÒn. - §¬n göi trong thêi h¹n 6 th¸ng kÓ tõ ngµy quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña ®¬ng sù bÞ vi ph¹m. - §¬n theo ®óng c¸c yªu cÇu nãi t¹i ®iÓm a trªn. - §¬ng sù ®· nép ®ñ dù phÝ (nÕu cã). Trêng hîp ®¬ng sù kh«ng ®¸p øng c¸c yªu cÇu trªn th× Héi ®ång th«ng b¸o cho ®¬ng sù vµ yªu cÇu bæ sung trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh, qu¸ thêi gian ®ã, ®¬ng sù kh«ng ®¸p øng yªu cÇu th× Héi ®ång tr¶ l¹i ®¬n. c) C¸c chøng cø cÇn ph¶i xem xÐt trong khi gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp lao ®éng bao gåm: - B¶n ký hîp ®ång lao ®éng hoÆc b¶n khai cña ng êi thø ba (nÕu giao kÕt hîp ®ång b»ng miÖng cã ngêi chøng kiÕn). - C¸c hiÖn vËt (nÕu cã).
 9. 9 - C¸c tµi liÖu, biªn b¶n tho¶ thuËn gi¶i quyÕt tranh chÊp nhng kh«ng ®¹t kÕt qu¶. QuyÕt ®Þnh ®· gi¶i quyÕt vô tranh chÊp (®èi víi ®¬ng sù khiÕu n¹i). - Lêi khai cña c¸c ®¬ng sù vµ ngêi lµm chøng. - KÕt luËn cña thµnh viªn Héi ®ång trong qu¸ tr×nh kiÓm tra, x¸c minh. Nh÷ng t×nh tiÕt, sù kiÖn râ rµng, hiÓn nhiªn ®îc mäi ngêi c«ng nhËn th× kh«ng ph¶i chøng minh. 4.2. Thµnh phÇn tham gia phiªn häp gi¶i quyÕt tranh chÊp lao ®éng: a) Chñ tÞch Héi ®ång gi¶i quyÕt tranh chÊp lao ®éng ra biªn b¶n hoµ gi¶i hoÆc quyÕt ®Þnh vÒ vô tranh chÊp lao ®éng ®îc th«ng qua theo nguyªn t¾c nhÊt trÝ. §èi víi Héi ®ång Träng tµi, nÕu kh«ng nhÊt trÝ th× Chñ tÞch quyÕt ®Þnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ quyÕt ®Þnh cña m×nh. b) C¸c thµnh viªn Héi ®ång gi¶i quyÕt tranh chÊp lao ®éng cã quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng ®iÒu tra, thu thËp t×nh h×nh, tµi liÖu, sè liÖu, chøng tõ; mêi nh÷ng ngêi liªn quan ®Õn dù phiªn häp, ¸p dông ®óng c¸c quy ph¹m, ph¸p luËt vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c bªn tù th ¬ng lîng gi¶i quyÕt theo ®óng ph¸p luËt lao ®éng. c) Chñ tÞch vµ thµnh viªn Héi ®ång gi¶i quyÕt tranh chÊp lao ®éng ph¶i tõ chèi hoÆc ph¶i bÞ thay ®æi nÕu ng êi ®ã thuéc vµo mét trong c¸c tr êng hîp sau ®©y: - Ngêi hä hµng th©n thÝch cña ®¬ng sù. - Cã c¨n cø cho thÊy kh«ng v« t khi lµm nhiÖm vô. Héi ®ång gi¶i quyÕt tranh chÊp lao ®éng cã quyÒn ®Ò nghÞ Uû ban nh©n d©n cïng cÊp hoÆc ChÝnh phñ thay ®æi thµnh viªn Héi ®ång cña cÊp m×nh trong nh÷ng trêng hîp nãi trªn. d) Th ký phiªn häp cã nhiÖm vô ghi chÐp trung thùc vµ ®Çy ®ñ c¸c ý kiÕn, diÔn biÕn x¶y ra trong phiªn häp gi¶i quyÕt tranh chÊp lao ®éng. ®) C¸c ®¬ng sù hoÆc ®¹i diÖn ®îc uû quyÒn cã quyÒn: - Thay ®æi, bæ sung c¸c yªu cÇu trong ®¬n hoÆc rót ®¬n tríc khi tiÕn hµnh phiªn häp. - §a ra c¸c chøng tõ vµ ®îc biÕt c¸c chøng cø mµ phÝa bªn kia nªu ra. - Tham gia phiªn häp vµ ®îc nghØ ngõng viÖc nh÷ng ngµy ®ã theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 18 cña NghÞ ®Þnh. - Yªu cÇu thay ®æi thµnh viªn Héi ®ång hoÆc th ký nÕu cã lý do chÝnh ®¸ng nh ®· quy ®Þnh t¹i ®iÓm c, môc 4-2, phÇn IV Th«ng t nµy. - §îc sö dông c¸c quyÒn kh¸c do ph¸p luËt quy ®Þnh nh khiÕu n¹i, göi ®¬n trùc tiÕp ®Ó yªu cÇu Héi ®ång Träng tµi c¸c cÊp gi¶i quyÕt hoÆc Toµ ¸n xÐt xö trong trêng hîp chÊm døt hîp ®ång lao ®éng hoÆc kh«ng thùc hiÖn viÖc båi thêng mµ b¶n th©n cho lµ tr¸i ph¸p luËt. e) C¸c ®¬ng sù hoÆc ®¹i diÖn ®îc uû quyÒn cã nghÜa vô: - Cung cÊp ®Çy ®ñ c¸c chøng cø cÇn thiÕt liªn quan ®Õn vô viÖc ®ang gi¶i quyÕt hoÆc xö lý theo yªu cÇu cña Héi ®ång hoµ gi¶i, Héi ®ång Träng tµi, b¶o ®¶m ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó Héi ®ång lµm viÖc cã hiÖu qu¶.
 10. 10 - ChÊp hµnh nghiªm chØnh c¸c quy ®Þnh, b¶o ®¶m trËt tù, an ninh trong khi tiÕn hµnh phiªn häp. - ChÊp hµnh ®Çy ®ñ kÕt luËn cña Héi ®ång hoµ gi¶i hoÆc quyÕt ®Þnh cña Héi ®ång Träng tµi. - Trong khi chê gi¶i quyÕt tranh chÊp ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c cam kÕt trong hîp ®ång lao ®éng (nÕu cã). g) Ngêi lµm chøng (nÕu cã): - Nh÷ng ngêi biÕt ®îc t×nh tiÕt cã liªn quan ®Õn vô tranh chÊp cã thÓ ®îc mêi ®Õn lµm chøng. - Ngêi lµm chøng ph¶i th«ng b¸o trung thùc mäi tin tøc ®· biÕt cã liªn quan ®Õn vô tranh chÊp. - Kh«ng ®îc mêi ngêi bÞ bÖnh t©m thÇn kh«ng cã kh¶ n¨ng nhËn thøc ®îc c¸c t×nh tiÕt cña vô tranh chÊp hoÆc kh«ng cã kh¶ n¨ng th«ng b¸o c¸c t×nh tiÕt ®ã mét c¸ch ®óng ®¾n. 4.3. Thñ tôc phiªn häp Héi ®ång gi¶i quyÕt tranh chÊp lao ®éng: a) Héi ®ång gi¶i quyÕt vô tranh chÊp th«ng b¸o cho c¸c ®¬ng sù mµ mêi nh©n chøng (nÕu cã) tríc 5 ngµy ®Õn dù häp, kÓ tõ ngµy phiªn häp b¾t ®Çu. b) Khi phiªn häp b¾t ®Çu, nÕu mét trong hai ® ¬ng sù v¾ng mÆt kh«ng cã lý do, nhng hå s¬ ®· râ rµng, chøng cø ®Çy ®ñ th× Héi ®ång vÉn tiÕn hµnh phiªn häp. Bªn v¾ng mÆt kh«ng cã lý do chÝnh ®¸ng th× kh«ng cã quyÒn yªu cÇu triÖu tËp phiªn häp míi, nhng vÉn cã quyÒn khiÕu n¹i. Trêng hîp mét hoÆc c¶ hai ®¬ng sù v¾ng mÆt cã lý do chÝnh ®¸ng th× phiªn häp t¹m ho·n; nÕu mét bªn ®¬ng sù cã ®¬n xin kh«ng tham gia phiªn häp th× Héi ®ång vÉn tiÕn hµnh phiªn häp. c) Chñ tÞch Héi ®ång cã quyÒn t¹m ho·n phiªn häp mét trong c¸c tr êng hîp sau: - Trêng hîp nãi t¹i ®iÓm b trªn. - Sè thµnh viªn Héi ®ång cã mÆt Ýt h¬n 2/3 tæng sè thµnh viªn Héi ®ång hoÆc trong sè thµnh viªn cã mÆt bÞ thay ®æi, nhng cha cã ngêi thay thÕ. - Ngêi lµm chøng v¾ng mÆt. d) Khi tiÕn hµnh phiªn häp: Chñ tÞch Héi ®ång c«ng bè lý do phiªn häp, tiÕn hµnh c¸c thñ tôc cÇn thiÕt vµ tãm t¾t toµn bé néi dung vô tranh chÊp, yªu cÇu c¸c ® ¬ng sù c«ng bè nh÷ng chøng cø ®· thu thËp ®îc. Yªu cÇu c¸c ®¬ng sù, ®¬n vÞ, c¸ nh©n tham gia kh¸c ph¸t biÓu ý kiÕn. ®) Chñ tÞch Héi ®ång cã quyÒn chØ ®Þnh viÖc gi¶i quyÕt tranh chÊp lao ®éng trong trêng hîp ®¬ng sù ®· rót ®¬n yªu cÇu hoÆc ®¬n khiÕu n¹i. e) Khi kÕt thóc phiªn häp, trªn c¬ së hå s¬, chøng cø ®· thu thËp ®îc vµ c¨n cø vµo nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt lao ®éng, Héi ®ång hoµ gi¶i ph¶i cã biªn b¶n kÕt luËn hoÆc quyÕt ®Þnh cña Héi ®ång Träng tµi do Chñ tÞch phiªn häp ký vµ ®îc c«ng bè t¹i phiªn häp. Biªn b¶n kÕt luËn hoÆc quyÕt
 11. 11 ®Þnh cña Héi ®ång gi¶i quyÕt tranh chÊp lao ®éng ph¶i ® îc göi cho c¸c ®- ¬ng sù trong vßng 3 ngµy kÓ tõ ngµy ký vµ ®îc thi hµnh trong thêi h¹n 10 ngµy theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 24 NghÞ ®Þnh. Kh«ng ai cã quyÒn söa ®æi néi dung cña biªn b¶n hoµ gi¶i hoÆc quyÕt ®Þnh cña Héi ®ång Träng tµi sau khi ®· ký. NÕu cã sai xãt râ rµng th× Héi ®ång chØnh lý cho ®óng vµ th«ng b¸o ngay cho c¸c ®¬ng sù biÕt. - Chñ tÞch Héi ®ång, th ký phiªn häp vµ c¸c ®¬ng sù ph¶i ký vµo biªn b¶n phiªn häp. Trêng hîp tõ chèi ký vµo biªn b¶n ph¶i nªu râ lý do trong biªn b¶n phiªn häp. 5. XÐt khiÕu n¹i: a) C¸c ®¬ng sù cã quyÒn khiÕu n¹i víi c¬ quan gi¶i quyÕt tranh chÊp lao ®éng cã thÈm quyÒn quy ®Þnh t¹i môc 3 nãi trªn. Thêi h¹n khiÕu n¹i lµ 10 ngµy theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 24 NghÞ ®Þnh sè 165-H§BT ngµy 12-5-1992. b) Trong khi xÐt khiÕu n¹i, ®¬ng sù vÉn ph¶i chÊp hµnh biªn b¶n hoÆc quyÕt ®Þnh cña Héi ®ång ®· gi¶i quyÕt vô tranh chÊp. c) Thñ tôc tiÕn hµnh xÐt khiÕu n¹i t¬ng tù thñ tôc tiÕn hµnh phiªn häp gi¶i quyÕt tranh chÊp lao ®éng. 6. Gi¸m s¸t viÖc thi hµnh biªn b¶n hoµ gi¶i hoÆc quyÕt ®Þnh cña héi ®ång träng tµi lao ®éng: a) C¬ quan ra quyÕt ®Þnh hoÆc biªn b¶n hoµ gi¶i gi¶i quyÕt tranh chÊp lao ®éng cã tr¸ch nhiÖm theo dâi gi¸m s¸t kiÓm tra vµ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p cÇn thiÕt theo thÈm quyÒn ®Ó quyÕt ®Þnh hoÆc biªn b¶n hoµ gi¶i ® îc thi hµnh nghiªm chØnh, kÞp thêi. b) HÕt thêi h¹n 10 ngµy, kÓ tõ ngµy cã hiÖu lùc ph¸p luËt, nÕu trong biªn b¶n hoµ gi¶i hoÆc quyÕt ®Þnh cña Héi ®ång Träng tµi kh«ng ghi thêi gian thi hµnh mµ biªn b¶n hoµ gi¶i ®¹t kÕt qu¶ hoÆc quyÕt ®Þnh cña Héi ®ång Träng tµi lao ®éng kh«ng ®îc thi hµnh hoÆc thi hµnh kh«ng ®Çy ®ñ th× c¬ quan gi¶i quyÕt tranh chÊp lao ®éng chuyÓn biªn b¶n hoµ gi¶i hoÆc quyÕt ®Þnh cña Héi ®ång Träng tµi Lao ®éng sang c¬ quan cã thÈm quyÒn ®Ó lµm thñ tôc cìng chÕ thi hµnh. PHÇN V. Tæ CHøC THùC HIÖN 1. Mäi ngêi lao ®éng ®Òu ph¶i thùc hiÖn giao kÕt hîp ®ång lao ®éng (§iÒu 25): a) §èi víi lao ®éng tuyÓn míi thuéc ®èi tîng, ph¹m vi qui ®Þnh t¹i Kho¶n 1, §iÒu 1 cña NghÞ ®Þnh vµ môc 1, phÇn I Th«ng t nµy. b) §èi víi lao ®éng ®· ký kÕt hîp ®ång tr íc ngµy Th«ng t nµy cã hiÖu lùc, nÕu néi dung hîp ®ång kh«ng phï hîp toµn bé hoÆc tõng phÇn víi NghÞ ®Þnh sè 165-H§BT ngµy 12-5-1992 vµ Th«ng t th× ph¶i huû bá, ký kÕt l¹i hoÆc bæ sung hîp ®ång lao ®éng, nh ng c¸c ®iÒu kho¶n nµo cã lîi h¬n cho ngêi lao ®éng th× vÉn cã hiÖu lùc. c) §èi víi lao ®éng trong khu vùc Nhµ níc (c«ng nh©n viªn chøc trong biªn chÕ) ®îc thùc hiÖn nh sau:
 12. 12 - §èi víi c¸c doanh nghiÖp Nhµ n íc, sau khi tæ chøc s¾p xÕp l¹i lao ®éng nh quy tr×nh s¾p xÕp lao ®éng theo QuyÕt ®Þnh sè 176-H§BT ngµy 9-10-1993 ®· ®¨ng ký thµnh lËp doanh nghiÖp theo NghÞ ®Þnh sè 388- H§BT ngµy 20-11-1991 cña Héi ®ång Bé trëng th× chuyÓn toµn bé lao ®éng cã nhu cÇu sang ký kÕt hîp ®ång lao ®éng. - §èi víi c¸c c¬ quan hµnh chÝnh, sù nghiÖp trªn c¬ së s¾p xÕp tæ chøc biªn chÕ theo NghÞ quyÕt sè 109-H§BT ngµy 12-4-1991 cña Héi ®ång Bé trëng th× chuyÓn tõng bé phËn vµ sau ®ã lµ toµn bé sang ký kÕt hîp ®ång lao ®éng; c¸c c¬ quan §¶ng, ®oµn thÓ tæ chøc x· héi còng thùc hiÖn nh trªn trõ c¸c ®èi tîng quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 1 NghÞ ®Þnh sè 165-H§BT ngµy 12-5-1992. Sè lao ®éng cã nhu cÇu sö dông ®îc chän mét trong hai lo¹i hîp ®ång lao ®éng víi thêi h¹n kh«ng x¸c ®Þnh hoÆc víi thêi h¹n x¸c ®Þnh tõ 1 n¨m trë lªn, ®Ó ký hîp ®ång lao ®éng. - Thêi gian ®Ó hoµn thµnh viÖc chuyÓn lao ®éng trong khu vùc Nhµ n- íc sang ký hîp ®ång lao ®éng lµ 12 th¸ng kÓ tõ ngµy Th«ng t nµy ban hµnh. Sè lao ®éng kh«ng cã nhu cÇu sö dông ®îc ph©n lo¹i vµ gi¶i quyÕt theo chÕ ®é hiÖn hµnh cña Nhµ níc. 2. Gi¸m ®èc Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi phèi hîp víi liªn ®oµn lao ®éng gióp Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè thuéc Trung ¬ng híng dÉn, ®«n ®èc kiÓm tra viÖc thùc hiÖn Th«ng t nµy vµ ®Þnh kú b¸o c¸o kÕt qu¶ thùc hiÖn vÒ Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi. 3. Th«ng t nµy ®îc phæ biÕn ®Õn tËn ngêi lao ®éng trong c¸c ®¬n vÞ cã sö dông ngêi lao ®éng vµ cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký. B·i bá c¸c Th«ng t sè 14-L§/TT ngµy 21-6-1977 híng dÉn ®iÒu lÖ tuyÓn dông vµ cho th«i viÖc ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 24-CP; Th«ng t sè 2-L§/TT ngµy 30-1-1975 vµ sè 16-L§/MN ngµy 26-8-1976 híng dÉn thùc hiÖn Th«ng t sè 184-TTg vÒ chÕ ®é hîp ®ång lao ®éng cã thêi h¹n; Th«ng t sè 1-L§TBXH/TT ngµy 9-1- 1988 híng dÉn thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 217-H§BT; Th«ng t sè 9- L§TBXH/TT ngµy 18-4-1989 híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 27-H§BT, sè 28-H§BT vµ c¸c v¨n b¶n kh¸c cña c¸c Bé, ngµnh ®Þa ph ¬ng tr¸i víi Th«ng t nµy.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản