Thông tư 05/2001/TT-BTM

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
1
download

Thông tư 05/2001/TT-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 05/2001/TT-BTM về việc triển khai sử dụng xăng không pha chì tại Việt Nam do Bộ Thương mại ban hành, để hướng dẫn việc cấm nhập khẩu xe và phương tiện sử dụng xăng pha chì theo Chỉ thị số 24/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai sử dụng xăng không pha chì tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 05/2001/TT-BTM

  1. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 05/2001/TT-BTM Hà N i, ngày 23 tháng 2 năm 2001 THÔNG TƯ C A B THƯƠNG M I S 05 /2000/TT-BTM NGÀY 23 THÁNG 2 NĂM 2001 HƯ NG D N VI C C M NH P KH U XE VÀ PHƯƠNG TI N S D NG XĂNG PHA CHÌ THEO CH THN S 24/2000/CT-TTG NGÀY 23/11/2000 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V VI C TRI N KHAI S D NG XĂNG KHÔNG PHA CHÌ T I VI T NAM Thi hành Ch th s 24/2000/CT-TTg ngày 23/11/2000 c a Th tư ng Chính ph v vi c tri n khai s d ng xăng không pha chì t i Vi t nam; Th c hi n ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i văn b n s 223/VPCP-KG ngày 15.1.2001 c a Văn phòng Chính ph ; Sau khi tham kh o ý ki n các B , ngành h u quan; B Thương m i hư ng d n vi c c m nh p khNu xe và phương ti n s d ng xăng pha chì như sau: I. QUY NNH CHUNG: 1. K t ngày Thông tư này có hi u l c, các doanh nghi p, t ch c và cá nhân không ư c ký h p ng nh p khNu các lo i xe và phương ti n có ng cơ ch s d ng ư c xăng pha chì (tr các lo i xe và phương ti n nh p khNu theo phương án c a B Qu c phòng và B Công an). 2. H p ng nh p khNu xe và phương ti n ký sau ngày Thông tư này có hi u l c ph i ghi rõ xe và/ho c phương ti n là lo i s d ng ư c xăng không pha chì, ng th i quy nh ngư i bán có trách nhi m cung c p catalogue, ho c h sơ k thu t, ho c văn b n c a nhà s n xu t xác nh n xe và/ho c phương ti n là lo i s d ng ư c xăng không pha chì. 3. Xác nh n nêu t i kho n I.2 trên ây ư c s d ng ch ng minh v i cơ quan nh n ăng ký xe và phương ti n v vi c xe và/ho c phương ti n là lo i s d ng ư c xăng không pha chì. 4. H p ng ký trư c ngày Thông tư này có hi u l c, n u chưa có các i u kho n như quy nh t i kho n I.2, c n ư c b sung ho c s a i cho phù h p th c hi n quy nh nêu t i kho n I.3. II. I U KHO N THI HÀNH:
  2. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. H Hu n Nghiêm ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản