Thông tư 05/2003/TT-BKH

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
82
lượt xem
10
download

Thông tư 05/2003/TT-BKH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 05/2003/TT-BKH về việc hướng dẫn về nội dung, trình tự lập, thẩm định và quản lý các dự án quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội lãnh thổ do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 05/2003/TT-BKH

 1. B K HO CH VÀ U TƯ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 05/2003/TT-BKH Hà N i, ngày 22 tháng 7 năm 2003 THÔNG TƯ C A B K HO CH VÀ U TƯ S 05/2003/TT-BKH NGÀY 22 THÁNG 7 NĂM 2003 HƯ NG D N V N I DUNG, TRÌNH T L P, TH M NNH VÀ QU N LÝ CÁC D ÁN QUY HO CH PHÁT TRI N NGÀNH VÀ QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I LÃNH TH Căn c Ngh nh s 61/2003/N -CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v và quy n h n c a B K ho ch và u tư; Căn c Ngh nh s 07/2003/N -CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 5/5/2000 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch qu n lý u tư và xây d ng; B K ho ch và u tư ban hành Thông tư này hư ng d n v n i dung, trình t l p, th m nh và qu n lý quy ho ch phát tri n ngành và quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i lãnh th như sau: Ph n 1: N I DUNG, TRÌNH T L P, TH M NNH CÁC D ÁN QUY HO CH PHÁT TRI N NGÀNH I. N I DUNG QUY HO CH PHÁT TRI N NGÀNH 1. Các lo i ngành, lĩnh v c sau ây c n l p quy ho ch (1) Lĩnh v c k t c u h t ng kinh t : M ng lư i ư ng qu c l ; M ng lư i ư ng s t qu c gia; H th ng c ng bi n; H th ng sân bay trên toàn qu c; M ng lư i vi n thông; S d ng t ng h p các ngu n nư c c a các lưu v c sông l n;
 2. H th ng i n qu c gia. (2) Lĩnh v c k t c u h t ng xã h i: H th ng trư ng cao ng, i h c và d y ngh ; H th ng b nh vi n khu v c, trung tâm y t chuyên sâu; H th ng b o tàng; H th ng cơ s v t ch t k thu t th thao qu c gia. (3) Các ngành kinh t - k thu t quan tr ng, các s n phNm ch l c: Danh m c c th do B qu n lý ngành ph i h p v i B K ho ch và u tư trình Th tư ng Chính ph quy t nh trong t ng th i kỳ quy ho ch. (4) Lĩnh v c khoa h c công ngh và b o v môi trư ng: Cơ s nghiên c u phát tri n khoa h c, công ngh qu c gia; H th ng khu công ngh cao; H th ng vư n qu c gia, khu b o t n thiên nhiên. (5) Các lĩnh v c khác: Quy ho ch s d ng t; Quy ho ch tr ng và b o v r ng; Quy ho ch các khu công nghi p. Các ngành và lĩnh v c nói trên (t (1) n (5)) sau ây g i chung là "ngành". 2. N i dung ch y u c a d án quy ho ch phát tri n ngành g m: 2.1. N i dung ch y u c a quy ho ch phát tri n ngành s n xu t và s n phNm ch l c: a) Xác nh v trí, vai trò c a ngành i v i n n kinh t qu c dân và các m c tiêu phát tri n c a ngành. b) Phân tích, d báo các y u t phát tri n ngành, trong ó có phân tích, d báo y y u t th trư ng và yêu c u v năng l c c nh tranh c a s n phNm và d ch v . Phân tích tình hình c nh tranh trên th gi i và trong nư c. c) Phân tích, ánh giá hi n tr ng phát tri n và phân b ngành trên các vùng lãnh th . Phân tích cơ c u ngành, s n phNm ch l c, u tư, khoa h c - công ngh , lao ng, t ch c s n xu t.
 3. d) Xây d ng quan i m, m c tiêu và lu n ch ng các phương án phát tri n cơ c u ngành, s n phNm ch l c và các i u ki n ch y u m b o m c tiêu quy ho ch ư c th c hi n ( u tư, công ngh , lao ng). ) Lu n ch ng phương án phân b ngành trên các vùng lãnh th , nh t là i v i các công trình then ch t. e) Nh ng v n v b o môi trư ng. g) Xác nh các gi i pháp v cơ ch , chính sách; xu t các phương án th c hi n theo các giai o n phát tri n (nh t là giai o n 5 năm u tiên). h) Xây d ng danh m c công trình, d án u tư tr ng i m và t ch c th c hi n quy ho ch. 2.2. N i dung ch y u c a quy ho ch các ngành thu c k t c u h t ng kinh t bao g m: a) D báo nhu c u c a phát tri n kinh t - xã h i; vai trò c a ngành; b) D báo ti n b khoa h c, công ngh và phát tri n k t c u h t ng c a khu v c tác ng t i phát tri n k t c u h t ng c a t nư c trong th i kỳ quy ho ch; c) Lu n ch ng các phương án phát tri n k t c u h t ng trên ph m vi c nư c và các vùng lãnh th ; d) Lu n ch ng các gi i pháp, công trình u tư ưu tiên và t ch c th c hi n; 2.3. N i dung ch y u c a quy ho ch các ngành thu c k t c u h t ng xã h i bao g m. a) Xác nh nhu c u c a dân cư v các d ch v thu c lĩnh v c k t c u h t ng xã h i theo t ng giai o n quy ho ch; b) D báo trình phát tri n kinh t - xã h i và ti n b khoa h c, công ngh c a khu v c tác ng t i nhu c u c a dân cư và phát tri n k t c u h t ng xã h i trong th i kỳ quy ho ch; c) Lu n ch ng các phương án phát tri n và phân b k t c u h t ng xã h i trên ph m vi c nư c và các vùng lãnh th ; d) Lu n ch ng các gi i pháp, công trình u tư ưu tiên và t ch c th c hi n; ) Lu n ch ng gi i pháp và chính sách nh m m b o cho dân cư ư c th hư ng các d ch v c a k t c u h t ng xã h i; II. TRÌNH T L P QUY HO CH PHÁT TRI N NGÀNH 1. Căn c l p các d án quy ho ch phát tri n ngành
 4. Trên cơ s ư ng l i, chính sách phát tri n kinh t - xã h i c a ng và nhà nư c, chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c, chi n lư c phát tri n ngành, quy ho ch t ng th phát tri n kinh t xã h i các vùng l n, vùng kinh t tr ng i m, các B qu n lý chuyên ngành t ch c l p quy ho ch phát tri n ngành. 2. Trình t l p và trình d án quy ho ch phát tri n ngành Bư c 1: T ng h p các k t qu nghiên c u ã có liên quan n vi c l p quy ho ch phát tri n ngành; trên cơ s ó ti n hành phân tích, ánh giá các y u t và i u ki n phát tri n và d báo tác ng c a chúng n quy ho ch phát tri n ngành. Thu th p tài li u i u tra cơ b n v tài nguyên môi trư ng có liên quan, n u thi u c n có k ho ch i u tra b sung. Bư c 2: Phân tích, ánh giá hi n tr ng phát tri n ngành (n u trư c ây ã có quy ho ch thì khi ánh giá hi n tr ng c n so sánh v i m c tiêu quy ho ch ra). Bư c 3: D a vào các m c tiêu t ra c a chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i qu c gia, y u t th trư ng trong và ngoài nư c, kh năng các ngu n l c lu n ch ng quan i m, m c tiêu phát tri n ngành cho các năm m c c a th i kỳ quy ho ch. Lu n ch ng các phương án phát tri n và gi i pháp ch y u m b o th c hi n quy ho ch phát tri n ngành. D ki n danh m c công trình u tư c a quy ho ch ngành. Bư c 4: Xây d ng báo cáo t ng h p d án quy ho ch phát tri n ngành. Bư c 5: Cơ quan qu n lý nhà nư c trình quy ho ch lên c p có thNm quy n thNm nh và phê duy t. III. TH M NNH VÀ PHÊ DUY T D ÁN QUY HO CH PHÁT TRI N NGÀNH 1. N i dung thNm nh d án quy ho ch phát tri n ngành a) Cơ s pháp lý, cơ s khoa h c, tin c y c a các thông tin, s li u, tư li u s d ng l p quy ho ch và n i dung quy ho ch; b) S phù h p c a quy ho ch v i chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i (quan i m, nh hư ng và m c tiêu phát tri n theo t ng giai o n, các ch tiêu phát tri n t ng h p và phương án b trí h p lý các ngu n l c); c) Tính th ng nh t c a các quy ho ch vùng lãnh th , quy ho ch ngành và quy ho ch xây d ng ( i chi u, ki m tra v s ăn kh p c a các lo i quy ho ch này theo các ch tiêu ch y u, các y u t có liên quan theo th i gian và không gian); d) Tính kh thi c a các phương án phát tri n c a quy ho ch, các gi i pháp th c hi n quy ho ch và các bi n pháp qu n lý th c hi n quy ho ch (V n u tư, khoa h c-công ngh và môi trư ng, nhân l c, cơ ch , chính sách và kh năng v n hành h p tác trong i u ki n th trư ng trong nư c, khu v c, qu c t khi th c hi n d án). 2. H sơ thNm nh d án quy ho ch phát tri n ngành
 5. 2.1. H sơ c a cơ quan Nhà nư c có trách nhi m l p quy ho ch trình c p phê duy t quy ho ch và cơ quan t ch c thNm nh, g m: a) T trình ngư i có thNm quy n phê duy t quy ho ch c a cơ quan l p quy ho ch; b) Báo cáo quy ho ch l p theo n i dung quy nh (báo cáo chính kèm theo các b n v , b n t l 1/500.000 - 1/1.000.000 (10 b )); c) Báo cáo tóm t t quy ho ch trình duy t (kèm theo các t b n thu nh kh A3 (25 b )); d) Các báo cáo chuyên kèm theo các b n t l 1/500.000 - 1/1.000.000 (m i chuyên 25 b ); ) Các văn b n pháp lý có liên quan. 2.2. H sơ c a cơ quan thNm nh trình c p có thNm quy n phê duy t quy ho ch, g m: a) Báo cáo thNm nh; b) Các văn b n (b n sao) v ý ki n c a các B ngành, cơ quan, các a phương có liên quan, c a các nhà khoa h c, c a các chuyên gia ph n bi n; c) D th o quy t nh phê duy t (trong trư ng h p ngh phê duy t quy ho ch). 3. ThNm quy n thNm nh và phê duy t quy ho ch phát tri n ngành + B K ho ch và u tư t ch c thNm nh các d án quy ho ch phát tri n ngành và quy ho ch các s n phNm ch l c trình Th tư ng Chính ph phê duy t. i v i nh ng quy ho ch ngành Th tư ng giao cho H i ng thNm nh Nhà nư c thNm nh s th c hi n quy nh riêng. + Các B ngành t ch c thNm nh các quy ho ch thu c thNm quy n c a mình. + Th tư ng Chính ph phê duy t các d án quy ho ch phát tri n ngành, các quy ho ch phát tri n s n phNm ch l c do B K ho ch và u tư th c hi n thNm nh. B trư ng c a các B qu n lý ngành phê duy t các quy ho ch ngành có yêu c u quy ho ch nhưng không thu c thNm quy n Th tư ng Chính ph phê duy t. 4. T ch c thNm nh d án quy ho ch phát tri n ngành + B trư ng, Th trư ng ngành, Ch t ch UBND c p t nh quy t nh v quy trình thNm nh và t ch c b máy th c hi n công tác thNm nh các d án quy ho ch thu c thNm quy n phê duy t c a B trư ng, Th trư ng ngành. Quá trình t ch c thNm nh có s tham gia c a các B , ngành, a phương liên quan và các cơ quan, t ch c tư v n ư c m i tham gia thNm nh quy ho ch. + Các B , ngành, a phương liên quan ư c yêu c u s nghiên c u và phát bi u ý ki n v nh ng v n thu c ph m vi, ch c năng, nhi m v c a mình. i v i các quy
 6. ho ch thu c thNm quy n quy nh c a Th tư ng Chính ph , ý ki n c a các B , ngành và a phương g i v B K ho ch và u tư trong 15 ngày làm vi c k t khi nh n ư c h sơ và văn b n yêu c u có ý ki n v quy ho ch. + Các cơ quan, t ch c tư v n ư c m i th c hi n thNm nh, ph n bi n nh ng n i dung chuyên môn c a quy ho ch th c hi n trên cơ s ký h p ng v i cơ quan có thNm quy n t ch c thNm nh và ch u trách nhi m v các k t qu thNm nh c a mình. + Cơ quan t ch c thNm nh căn c vào ý ki n c a các B ngành, các a phương, các t ch c tham gia thNm nh có th yêu c u cơ quan trình quy ho ch gi i trình, b sung quy ho ch; cơ quan l p, trình quy ho ch có trách nhi m gi i trình b sung làm rõ b ng văn b n. + Th i gian thNm nh các d án quy ho ch phát tri n ngành không quá 45 ngày làm vi c k t ngày cơ quan thNm nh nh n h sơ h p l , không k th i gian b sung, s a i h sơ. 5. N i dung phê duy t d án quy ho ch phát tri n ngành C p có thNm quy n phê duy t quy ho ch căn c h sơ, t trình xin phê duy t quy ho ch, báo cáo thNm nh c a cơ quan ư c giao t ch c thNm nh xem xét và quy t nh vi c phê duy t các d án quy ho ch. N i dung ch y u c a quy t nh phê duy t g m: a) nh hư ng phát tri n ch y u và các m c tiêu chính c a quy ho ch; b) Các gi i pháp l n t m c tiêu quy ho ch như gi i pháp v cơ c u, phương hư ng phát tri n các ngành, lĩnh v c then ch t, cơ ch chính sách; nh hư ng h p tác phát tri n; c) Danh m c d án u tư 5 năm và 10 năm (k c các chương trình, d án u tư ưu tiên); d) Phương hư ng t ch c không gian; ) ào t o ngu n nhân l c; e) Chương trình hành ng. Ph n 2: HƯ NG D N V N I DUNG, TRÌNH T L P, TH M NNH CÁC D ÁN QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I LÃNH TH I. N I DUNG QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I LÃNH TH 1. Các lo i quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i lãnh th
 7. Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a c nư c. Quy ho ch t ng th phát tri n các vùng kinh t - xã h i (KT-XH), các vùng kinh t tr ng i m, các lãnh th c bi t (g i chung là quy ho ch t ng th phát tri n KT-XH vùng). Quy ho ch t ng th phát tri n KT-XH các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (g i chung là quy ho ch t ng th phát tri n KT-XH t nh). Quy ho ch t ng th phát tri n KT - XH thành ph , th xã và huy n, qu n thu c t nh (g i chung là quy ho ch t ng th phát tri n KT - XH huy n). 2. Quy ho ch phát tri n ngành và quy ho ch t ng th phát tri n KT - XH lãnh th có quan h ch t ch v i nhau. Quy ho ch phát tri n ngành trên ph m vi c nư c có trư c, làm cơ s cho quy ho ch t ng th phát tri n KT - XH lãnh th . 3. N i dung quy ho ch t ng th phát tri n KT - XH vùng 3.1. Phân tích, ánh giá và d báo các y u t phát tri n vùng. - V trí a lý, m i quan h lãnh th và kh năng phát huy các y u t này cho quy ho ch phát tri n. - Yêu c u và v th c a vùng quy ho ch i v i chi n lư c phát tri n KT - XH chung c a c nư c. - Phân tích, ánh giá các i u ki n t nhiên, tài nguyên thiên nhiên và d báo kh năng khai thác chúng; các l i th so sánh cũng như nh ng h n ch c a vùng. - Ki m kê, ánh giá phát tri n dân s và phân b dân cư g n v i yêu c u phát tri n KT - XH và các giá tr văn hoá nhân văn ph c v phát tri n. - Phân tích, ánh giá h th ng k t c u h t ng kinh t , h t ng xã h i v m c áp ng yêu c u phát tri n. - Phân tích, ánh giá hi n tr ng phát tri n kinh t -xã h i c a vùng. 3.2. Xác nh v trí, vai trò c a vùng i v i n n kinh t qu c dân c nư c, t ó lu n ch ng m c tiêu và quan i m phát tri n vùng. - Lu n ch ng xác nh ng l c, m i quan h g n k t gi a vùng v i các vùng bên ngoài và c nư c xác nh ph m vi và m c tiêu ch y u c a vùng m t cách phù h p. - L a ch n các m c tiêu kinh t : tăng trư ng GDP, t ng GDP, giá tr xu t khNu và t tr ng óng góp c a vùng i v i c nư c, GDP/ngư i, năng su t lao ng và kh năng c nh tranh c a nh ng ngành, s n phNm có l i th so sánh trong nư c và trong khu v c.
 8. - Xác nh các m c tiêu xã h i: tăng ch làm vi c, gi m ói nghèo, giáo d c ào t o ngh , chăm sóc s c kho - khám ch a b nh, phát tri n văn hoá, th thao, gi m t n n xã h i. - Xác nh các tác ng môi trư ng: gi m thi u ô nhi m môi trư ng, xây d ng môi trư ng phát tri n b n v ng. 3.3. L a ch n cơ c u kinh t , phương hư ng phát tri n các ngành, các s n phNm ch l c và l a ch n cơ c u u tư (k c các chương trình, d án ưu tiên u tư trong giai o n 5 năm u và cho th i kỳ quy ho ch). 3.4. L a ch n phương án phát tri n k t c u h t ng. - L a ch n phương án phát tri n m ng lư i giao thông. - L a ch n phương án phát tri n ngu n và m ng lư i chuy n t i i n. - L a ch n phương án phát tri n các công trình thu l i, c p nư c, b o v môi trư ng. - L a ch n phương án phát tri n k t c u h t ng xã hô ch y u (b nh vi n, cơ s y t chuyên sâu, trư ng i h c cao ng và d y ngh ; cơ s nghiên c u khoa h c và công ngh c p vùng). 3.5. L a ch n phương án phát tri n h th ng ô th và các i m dân cư trong vùng. 3.6. Lu n ch ng các gi i pháp th c hi n quy ho ch. - Gi i pháp v huy ng v n u tư. - Gi i pháp v ào t o ngu n nhân l c. - Gi i pháp v khoa h c công ngh . - Gi i pháp v cơ ch , chính sách. - Gi i pháp v t ch c th c hi n. 4. N i dung quy ho ch t ng th phát tri n KT - XH t nh Ngoài nh ng n i dung ã nêu trong quy ho ch t ng th phát tri n KT -XH vùng, các n i dung quy ho ch t ng th phát tri n KT - XH t nh c n c th hơn. 4.1. Khi phân tích và d báo các y u t và i u ki n phát tri n c n chú tr ng y u t th trư ng và xác nh các l i th so sánh so v i các t nh khác và có tính t i c nh tranh qu c t . 4.2. Trong ph n xác nh v trí, vai trò c a t nh i v i các t nh, thành ph k c n, vùng l n và c nư c c n làm rõ:
 9. -M c óng góp c a t nh vào GDP và t c tăng GDP c a vùng l n cũng như c a c nư c. - Vai trò c a t nh trong vi c phát tri n các s n phNm quan tr ng, xu t khNu cho n n kinh t qu c gia. 4.3. i v i n i dung t ch c KT - XH trên a bàn t nh c n i sâu nghiên c u: - Phát tri n h th ng ô th và các i m dân cư nông thôn. - Phát tri n h th ng khu, c m công nghi p; khu kinh t thương m i, các khu kinh t c thù. - Phát tri n các vùng cây tr ng, v t nuôi hàng hoá. - Phát tri n m ng lư i giáo d c ào t o (c ào t o ngh ), h th ng y t và chăm sóc s c kh e. - Phát tri n các vùng khó khăn g n v i n nh dân cư, xoá ói gi m nghèo. 4.4. Khi xây d ng các gi i pháp, cơ ch , chính sách nh m th c hi n m c tiêu quy ho ch t ng th phát tri n KT - XH t nh c n c bi t làm rõ: chương trình, d án u tư tr ng i m; bi n pháp b o v môi trư ng và t ch c th c hi n quy ho ch. 5. N i dung quy ho ch t ng th phát tri n KT - XH huy n Ngoài nh ng n i dung ã nêu trong quy ho ch t ng th phát tri n KT - XH t nh, n i dung quy ho ch t ng th phát tri n KT - XH huy n c n c th hoá thêm i v i xây d ng h th ng i m dân cư, quy ho ch s d ng t, phương án gi i quy t vi c làm, hình thành các chương trình u tư, xây d ng danh m c d án u tư tr ng i m cho các giai o n phát tri n. II. TRÌNH T L P QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I LÃNH TH 1. Căn c l p quy ho ch t ng th phát tri n KT - XH lãnh th - Chi n lư c phát tri n KT - XH c a c nư c. - Các ch trương phát tri n KT - XH c a ng và Chính ph . - Các quy ho ch ngành và quy ho ch s n phNm ch l c c a c nư c. - Quy ho ch t ng th phát tri n KT - XH vùng l n làm căn c cho quy ho ch t ng th phát tri n KT - XH t nh; quy ho ch t ng th phát tri n KT - XH t nh làm căn c cho vi c l p quy ho ch t ng th phát tri n KT - XH huy n. 2. Trình t l p quy ho ch t ng phát tri n KT - XH lãnh th
 10. - Bư c 1: ánh giá tác ng (hay chi ph i) c a chi n lư c phát tri n KT - XH c a c nư c và tác ng c a khu v c i v i quy ho ch t ng th phát tri n KT - XH lãnh th quy ho ch. ánh giá và d báo các y u t và ngu n l c phát tri n. - Bư c 2: Xác nh vai trò c a lãnh th quy ho ch i v i c nư c và i v i lãnh th l n hơn mà nó n m trong ó. - Bư c 3: Xác nh m c tiêu, các phương án phát tri n và t ch c KT - XH theo lãnh th (như n i dung quy ho ch t ng th phát tri n KT - XH lãnh th ã nêu các i m 2, 3, 4 c a ph n II). ng th i, lu n ch ng các gi i pháp ch y u và i u ki n m b o th c hi n quy ho ch phát tri n t ng th KT - XH lãnh th theo các phương án ã ư c l a ch n. III. TH M NNH VÀ PHÊ DUY T QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I LÃNH TH 1. N i dung thNm nh 1.1. i v i các quy ho ch t ng th phát tri n KT - XH vùng. - ThNm nh tin c y, cơ s pháp lý c a tài li u, d li u s d ng trong quy ho ch. - ThNm nh m c phù h p gi a quy ho ch t ng th phát tri n KT - XH vùng v i chi n lư c phát tri n KT - XH c nư c v các m c tiêu tăng trư ng kinh t , nh hư ng cơ c u kinh t và các s n phNm ch l c, v các v n liên vùng, liên ngành. - ThNm nh v s d ng tài nguyên: + t, nư c, tài nguyên khoáng s n, lao ng. - ThNm nh tính kh thi c a quy ho ch: + ThNm nh v phương hư ng phát tri n h th ng ô th , h th ng k t c u h t ng quan tr ng. + ThNm nh các tính toán v các i u ki n m b o th c hi n ư c m c tiêu quy ho ch. + ThNm nh v các bi n pháp b o v môi trư ng. - ThNm nh v tính th ng nh t gi a quy ho ch vùng v i quy ho ch t nh, quy ho ch ngành và v i quy ho ch xây d ng. 1.2. i v i các d án quy ho ch t ng th phát tri n KT - XH t nh. - ThNm nh tin c y, cơ s pháp lý c a tài li u, d li u s d ng trong quy ho ch. - ThNm nh m c phù h p c a quy ho ch t ng th phát tri n KT - XH t nh v i chi n lư c phát tri n KT - XH c a c nư c, v i chi n lư c và quy ho ch t ng th phát tri n KT - XH c a vùng và v i quy ho ch phát tri n ngành. C th v : T c tăng
 11. trư ng GDP, danh m c các s n phNm ch l c, giá tr và t c tăng xu t khNu, GDP/ngư i, v t o vi c làm và chuy n d ch cơ c u lao ng, gi m th t nghi p, xóa ói gi m nghèo, m c ph c p v giáo d c, t l tăng dân s , t l lao ng qua ào t o và m c gi m ô nhi m môi trư ng. ánh giá tính kh thi c a các ch tiêu nêu trên. - ThNm nh v cơ c u kinh t và m c phù h p c a nó v i yêu c u công nghi p hoá, hi n i hoá, c th v : + Cơ c u kinh t theo ngành. + Cơ c u các thành ph n kinh t . - ThNm nh v phương hư ng phát tri n ngành: + Nhóm ngành công nghi p. + Nhóm ngành nông nghi p, lâm nghi p, thu s n. + Nhóm ngành d ch v và xã h i. - ThNm nh phương hư ng t ch c lãnh th m b o yêu c u phát tri n lâu dài và yêu c u phát tri n kinh t , qu c phòng c a t nư c. - ThNm nh các i u ki n m b o th c hi n các m c tiêu quy ho ch (cơ ch , chính sách, v n, lao ng). 1.3. i v i các quy ho ch t ng th phát tri n KT - XH huy n. - ThNm nh s phù h p c a quy ho ch t ng th phát tri n KT - XH huy n v i quy ho ch t ng th phát tri n KT - XH t nh v t c tăng trư ng kinh t , các s n phNm ch l c, các m c tiêu v xã h i, b o v môi trư ng. - ThNm nh v phương hư ng phát tri n ô th và k t c u h t ng. 1.4. i v i các quy ho ch i u ch nh t ng th phát tri n KT - XH lãnh th . Các n i dung thNm nh i v i các quy ho ch i u ch nh t ng th phát tri n KT - XH lãnh th bao g m: - ThNm nh v m c tiêu i u ch nh. - ThNm nh v cơ c u kinh t , phương hư ng phát tri n ngành và s n phNm quan tr ng ư c i u ch nh. - ThNm nh các i u ki n m b o th c hi n các m c tiêu c a quy ho ch i u ch nh. 2. H sơ thNm nh quy ho ch t ng th phát tri n KT - XH lãnh th
 12. 2.1. H sơ c a cơ quan nhà nư c có trách nhi m l p quy ho ch trình c p phê duy t quy ho ch và cơ quan t ch c thNm nh g m: a) T trình ngư i có thNm quy n phê duy t quy ho ch c a c p có thNm quy n l p quy ho ch; b) Báo cáo chính v quy ho ch ư c l p theo n i dung quy nh (kèm theo các b n v ,b n (10 b )); c) Các báo cáo chuyên kèm theo các b n thu nh kh A3 (m i chuyên 10 b ); d) Báo cáo tóm t t quy ho ch trình duy t (kèm theo b n kh A3, 25 b ); ) Các văn b n pháp lý có liên quan. 2.2. H sơ c a cơ quan thNm nh trình c p phê duy t quy ho ch g m: a) Báo cáo thNm nh; b) Các văn b n (b n sao) v ý ki n c a các B ngành, cơ quan, các a phương có liên quan, c a các nhà khoa h c, c a các chuyên gia ph n bi n; c) D th o quy t nh phê duy t. 3. ThNm quy n thNm nh, phê duy t quy ho ch t ng th phát tri n KT - XH lãnh th 3.1. ThNm quy n phê duy t quy ho ch t ng th phát tri n KT - XH lãnh th . - Th tư ng Chính ph phê duy t các quy ho ch t ng th phát tri n các vùng kinh t - xã h i, vùng kinh t tr ng i m, các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các lãnh th c bi t. - Ch t ch UBND t nh phê duy t quy ho ch t ng th phát tri n KT-XH huy n. - Ch t ch UBND huy n phê duy t các quy ho ch trên a bàn huy n. 3.2. ThNm quy n t ch c thNm nh d án quy ho ch t ng th phát tri n KT - XH lãnh th . - H T Nhà nư c v các d án u tư thNm nh các quy ho ch t ng th phát tri n KT - XH lãnh th do B K ho ch và u tư t ch c l p và các quy ho ch khác do Th tư ng Chính ph giao, thu c thNm quy n phê duy t c a Th tư ng Chính ph . - B K ho ch và u tư t ch c thNm nh các quy ho ch do UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c l p và trình Th tư ng Chính ph phê duy t. - UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c thNm nh các quy ho ch do UBND c p huy n l p.
 13. - UBND huy n t ch c thNm nh các d án quy ho ch trên a bàn huy n. 4. T ch c thNm nh quy ho ch t ng th phát tri n KT - XH lãnh th Trong quá trình thNm nh, cơ quan nhà nư c có thNm quy n m i các b ngành, a phương có liên quan và các t ch c tư v n, các nhà khoa h c tham gia thNm nh trên cơ s th c hi n h p ng v i cơ quan có thNm quy n t ch c thNm nh và ch u trách nhi m v k t qu thNm nh. Cơ quan t ch c thNm nh căn c vào ý ki n c a các B ngành, các a phương, các t ch c tham gia thNm nh có th yêu c u cơ quan trình quy ho ch gi i trình, b sung quy ho ch; cơ quan l p, trình quy ho ch có trách nhi m gi i trình b sung làm rõ b ng văn b n. Th i gian thNm nh các d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t -xã h i lãnh th không quá 45 ngày làm vi c k t ngày cơ quan thNm nh nh n h sơ h p l , không k th i gian b sung, s a i h sơ. 5. N i dung phê duy t quy ho ch t ng th phát tri n KT - XH lãnh th C p có thNm quy n phê duy t quy ho ch t ng th phát tri n KT - XH lãnh th căn c h sơ, t trình xin phê duy t quy ho ch, báo cáo thNm nh c a cơ quan ư c giao t ch c thNm nh xem xét quy t nh vi c phê duy t quy ho ch. N i dung ch y u c a quy t nh g m: a) nh hư ng phát tri n ch y u và các m c tiêu l n c a quy ho ch; b) Các gi i pháp l n t m c tiêu quy ho ch như gi i pháp v cơ c u, phương hư ng phát tri n các ngành, lĩnh v c then ch t, cơ ch chính sách; nh hư ng h p tác phát tri n; c) Danh m c d án u tư 5 năm và 10 năm (k c các chương trình, d án u tư ưu tiên); d) Phương hư ng t ch c không gian; ) ào t o ngu n nhân l c; e) Chương trình hành ng. Ph n 3: QU N LÝ NHÀ NƯ C V CÔNG TÁC QUY HO CH 1. N i dung qu n lý Nhà nư c v công tác quy ho ch bao g m: + Nhà nư c th ng nh t qu n lý v quy ho ch phát tri n các ngành, các s n phNm ch l c và quy ho ch t ng th phát tri n KT-XH h i lãnh th .
 14. + Các B ngành TW có trách nhi m hư ng d n v vi c l p, thNm nh, phê duy t quy ho ch theo quy nh; nghiên c u ban hành nh m c kinh phí liên quan n vi c l p và qu n lý quy ho ch. + Các cơ quan qu n lý quy ho ch có nhi m v ki m tra, giám sát, thanh tra vi c th c hi n quy ho ch; xem xét ki n ngh các c p có thNm quy n i u ch nh quy ho ch k p th i. + Các chương trình, các d án u tư ph i ư c th c hi n theo quy ho ch ư c duy t; trư ng h p chưa có quy ho ch ư c duy t ph i xin ý ki n và ư c s ng ý c a ngư i có thNm quy n phê duy t quy ho ch theo phân c p. 2. Trách nhi m t ch c l p và i u ch nh d án quy ho ch 2.1. i v i quy ho ch phát tri n ngành. Các B qu n lý ngành ch u trách nhi m l p và i u ch nh các quy ho ch ngành theo ch c năng. m b o tính th ng nh t trong quy ho ch t ng th phát tri n KT - XH lãnh th và các quy ho ch phát tri n ngành trên ph m vi c nư c, c n có s ph i h p ch t ch gi a B qu n lý ngành v i B K ho ch và u tư và v i các a phương có liên quan trong quá trình l p, i u ch nh các d án quy ho ch. 2.2. i v i quy ho ch t ng th phát tri n KT - XH lãnh th - B K ho ch và u tư có trách nhi m l p và i u ch nh các d án quy ho ch t ng th phát tri n các vùng KT - XH, các vùng kinh t tr ng i m, các lãnh th c bi t. - UBND t nh có trách nhi m l p và i u ch nh quy ho ch t ng th phát tri n KT - XH t nh. - UBND huy n có trách nhi m l p và i u ch nh quy ho ch t ng th phát tri n KT - XH huy n. 2.3. i v i vi c i u ch nh quy ho ch. - Theo nh kỳ 5 năm ho c khi có yêu c u, cơ quan nhà nư c s ti n hành i u ch nh quy ho ch m t cách k p th i theo ch c năng. - C p có thNm quy n quy t nh phê duy t quy ho ch s quy t nh i u ch nh quy ho ch. 3. Công khai hoá quy ho ch T ch c l y ý ki n c ng ng trong quá trình l p quy ho ch. Khi quy ho ch ã ư c phê duy t, cơ quan qu n lý nhà nư c ph i công b công khai r ng rãi trên các phương ti n thông tin i chúng nhân dân th c hi n và ki m tra vi c th c hi n quy ho ch (tr nh ng quy ho ch c n b o m t). 4. Ki m tra, giám sát, thanh tra vi c th c hi n các d án quy ho ch
 15. B K ho ch và u tư, các B qu n lý ngành có trách nhi m ki m tra, giám sát và thanh tra vi c th c hi n các quy ho ch phát tri n ngành và quy ho ch lãnh th do Th tư ng Chính ph phê duy t và báo cáo Th tư ng Chính ph . H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m ki m tra, giám sát và thanh tra vi c th c hi n các quy ho ch phát tri n (bao g m các quy ho ch do Th tư ng Chính ph phê duy t, các quy ho ch do ngành và a phuơng phê duy t) và báo cáo v B K ho ch và u tư t ng h p báo cáo trình Th tư ng Chính ph ho c báo cáo tr c ti p Th tư ng Chính ph . H ND, UBND c p huy n có trách nhi m ki m tra, giám sát và thanh tra vi c th c hi n các quy ho ch phát tri n trên a bàn và báo cáo v UBND t nh t ng h p báo cáo B K ho ch và u tư. 5. V n l p các d án quy ho ch - Các quy ho ch t ng th phát tri n KT - XH lãnh th và quy ho ch phát tri n ngành, s n phNm ch l c do Th tư ng Chính ph phê duy t quy ho ch ư c s d ng v n Ngân sách Nhà nư c ghi trong k ho ch hàng năm. - i v i các quy ho ch phát tri n KT - XH lãnh th , quy ho ch phát tri n ngành, s n phNm ch l c trong khi chưa có khung giá nh m c chính th c thì áp d ng khung giá, nh m c chi phí xây d ng quy ho ch t m th i t i Quy t nh s 519/2002/Q - BKH ngày 26 tháng 8 năm 2002 c a B trư ng B K ho ch và u tư. - V n l p quy ho ch bao g m kinh phí l p và thNm nh quy ho ch. V n l p, thNm nh các quy ho ch c nư c, quy ho ch vùng lãnh th , quy ho ch ngành và các s n phNm ch l c, quy ho ch xây d ng ô th quan tr ng ư c cân i t v n ngân sách Trung ương. Quy ho ch t nh, huy n và i m dân cư nông thôn ư c s d ng ngu n v n ngân sách nhà nư c a phương. B K ho ch và u tư, B Tài chính có trách nhi m cân i v n hàng năm cho công tác l p quy ho ch c nư c, quy ho ch vùng lãnh th , quy ho ch ngành, quy ho ch xây d ng và hư ng d n các B qu n lý ngành và các a phương t ch c th c hi n. Khi c n thi t có th v n ng tài tr c a nư c ngoài và c a các t ch c qu c t . Ph n 4: I U KHO N THI HÀNH 1. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo. 2. Trong quá trình th c hi n Thông tư hư ng d n này n u th y có v n gì c n trao i, ngh các B , ngành, các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương liên h và trao i tr c ti p v i B K ho ch và u tư. Võ H ng Phúc ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản