Thông tư 05/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:15

0
50
lượt xem
2
download

Thông tư 05/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 05/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện việc điều chỉnh mức trợ cấp, phụ cấp hàng tháng đối với người có công với cách mạng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 05/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

 1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé Lao ®éng th¬ng binh vµ x· héi sè 05/2003/TT- BL§TBXH ngµy 18 th¸ng 02 n¨m 2003 vÒ viÖc híng dÉn thùc hiÖn viÖc ®iÒu chØnh møc trî cÊp, phô cÊp hµng th¸ng ®èi víi ng êi cã c«ng víi c¸ch m¹ng Thi hµnh kho¶n 4, §iÒu 1 NghÞ ®Þnh sè 03/2003/N§-CP ngµy 15 th¸ng 01 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ, sau khi cã ý kiÕn cña Bé Néi vô vµ Bé Tµi chÝnh, Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ x· héi híng dÉn thùc hiÖn viÖc ®iÒu chØnh møc trî cÊp, phô cÊp hµng th¸ng ®èi víi ngêi cã c«ng víi c¸ch m¹ng quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 77/2000/N§-CP ngµy 15/12/2000 cña ChÝnh phñ vµ híng dÉn t¹i Th«ng t sè 31/2000/TT-BL§TBXH ngµy 29 th¸ng 12 n¨m 2000 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi nh sau: I. Nguyªn t¾c ®iÒu chØnh: 1. C¸c møc trî cÊp, phô cÊp hµng th¸ng ®èi víi ng êi cã c«ng ®îc ®iÒu chØnh trong ph¹m vi møc t¨ng thªm 38.1% tæng quü trî cÊp, phô cÊp u ®·i. 2. §iÒu chØnh t¨ng møc trî cÊp, phô cÊp hµng th¸ng theo Th«ng t sè 31/2000/TT-BL§TBXH ngµy 29 th¸ng 12 n¨m 2000 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi. Møc ®iÒu chØnh trî cÊp nh»m gãp phÇn c¶i thiÖn ®êi sèng ngêi cã c«ng, kh¾c phôc bÊt hîp lý trong quan hÖ gi÷a c¸c møc trî cÊp u ®·i ngêi cã c«ng. II. §èi tîng vµ møc ®iÒu chØnh trî cÊp, phô cÊp hµng th¸ng 1. Ngêi ho¹t ®éng c¸ch m¹ng tríc n¨m 1945: a. Ngêi thuéc diÖn tho¸t ly hëng trî cÊp 210.000 ®ång/th¸ng. Ngoµi møc trî cÊp trªn cßn ®îc hëng phô cÊp hµng th¸ng tÝnh theo sè n¨m ho¹t ®éng tr íc c¸ch m¹ng, cø mçi n¨m ®îc phô cÊp 50.000 ®ång; b. Ngêi thuéc diÖn kh«ng tho¸t ly hëng trî cÊp 500.000 ®ång/th¸ng. c. Th©n nh©n chñ yÕu cña ngêi ho¹t ®éng c¸ch m¹ng tríc n¨m 1945 h- ëng tuÊt tõ trÇn: - Trî cÊp c¬ b¶n: 170.000 ®ång/ngêi/th¸ng; - Trî cÊp nu«i dìng: 420.000 ®ång/ngêi/th¸ng. 2. Ngêi ho¹t ®éng c¸ch m¹ng “tiÒn khëi nghÜa” hëng phô cÊp 135.000 ®ång/th¸ng. 3. Th©n nh©n hëng tuÊt liÖt sü: - Trî cÊp c¬ b¶n: 170.000 ®ång/ngêi/th¸ng;
 2. 2 - Trî cÊp 2 liÖt sü: 320.000 ®ång/ngêi/th¸ng. - Trî cÊp nu«i dìng: 420.000 ®ång/ngêi/th¸ng. 4. Bµ mÑ ViÖt Nam anh hïng, Anh hïng lùc lîng vò trang, Anh hïng Lao ®éng: a. Bµ mÑ ViÖt Nam anh hïng hëng trî cÊp 570.000 ®ång/th¸ng. b. Anh hïng lùc lîng vò trang, Anh hïng Lao ®éng hëng trî cÊp 150.000 ®ång/th¸ng. 5. Th¬ng binh, ngêi hëng chÝnh s¸ch nh th¬ng binh (gäi chung lµ th ¬ng binh): a. Th¬ng binh: - Trî cÊp th¬ng tËt hµng th¸ng thùc hiÖn theo b¶ng tÝnh s½n kÌm Th«ng t nµy. - Th¬ng binh mÊt søc lao ®éng (MSL§) tõ 81% trë lªn, ngoµi trî cÊp th- ¬ng tËt hµng th¸ng cßn ®îc phô cÊp thªm 40.000 ®ång/th¸ng. - Th¬ng binh MSL§ do th¬ng tËt tõ 81% trë lªn cã vÕt th¬ng ®Æc biÖt nÆng, ngoµi trî cÊp th¬ng tËt hµng th¸ng cßn ®îc phô cÊp thªm 140.000®ång/th¸ng. b. Qu©n nh©n bÞ tai n¹n lao ®éng (th ¬ng binh lo¹i B ®îc x¸c nhËn tõ ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 1993 trë vÒ tríc). - Trî cÊp th¬ng tËt hµng th¸ng: + MSL§ tõ 21% ®Õn 30%: 115.000 ®ång; + MSL§ tõ 31% ®Õn 40%: 160.000 ®ång; + MSL§ tõ 41% ®Õn 50%: 210.000 ®ång; + MSL§ tõ 51% ®Õn 60%: 255.000 ®ång; + MSL§ tõ 61% ®Õn 70%: 300.000 ®ång; + MSL§ tõ 71% ®Õn 80%: 350.000 ®ång; + MSL§ tõ 81% ®Õn 90%: 420.000 ®ång; + MSL§ tõ 91% ®Õn 100%: 465.000 ®ång; - Ngêi MSL§ tõ 81% trë lªn, ngoµi trî cÊp th¬ng tËt hµng th¸ng cßn ®îc phô cÊp thªm 30.000 ®ång/th¸ng; - Ngêi MSL§ tõ 81% trë lªn cã vÕt th¬ng ®Æc biÖt nÆng, ngoµi trî cÊp th¬ng tËt hµng th¸ng cßn ®îc phô cÊp thªm 100.000 ®ång/th¸ng. c. Trî cÊp ngêi phôc vô th¬ng binh, qu©n nh©n bÞ tai n¹n lao ®éng (gäi chung lµ th¬ng binh) ®iÒu dìng ë gia ®×nh: - Ngêi phôc vô th¬ng binh MSL§ tõ 81% trë lªn: 240.000 ®ång/th¸ng - Ngêi phôc vô th¬ng binh MSL§ tõ 81% trë lªn cã vÕt th¬ng ®Æc biÖt nÆng: 290.000 ®ång/th¸ng d. Th©n nh©n chñ yÕu cña th¬ng binh MSL§ tõ 61% trë lªn hëng tuÊt tõ trÇn: - Trî cÊp c¬ b¶n: 120.000 ®ång/ngêi/th¸ng;
 3. 3 - Trî cÊp nu«i dìng: 210.000 ®ång/ngêi/th¸ng. 6. BÖnh binh, qu©n nh©n bÞ bÖnh nghÒ nghiÖp: a. BÖnh binh: - Trî cÊp bÖnh binh hµng th¸ng + MSL§ tõ 61% ®Õn 70%: 300.000 ®ång; + MSL§ tõ 71% ®Õn 80%: 350.000 ®ång; + MSL§ tõ 81% ®Õn 90%: 420.000 ®ång; + MSL§ tõ 91% ®Õn 100%: 465.000 ®ång; - BÖnh binh MSL§ tõ 81% trë lªn, ngoµi trî cÊp th ¬ng tËt hµng th¸ng cßn ®îc phô cÊp thªm 40.000 ®ång/th¸ng; - BÖnh binh MSL§ tõ 81% trë lªn cã bÖnh tËt ®Æc biÖt nÆng, ngoµi trî cÊp th¬ng tËt hµng th¸ng cßn ®îc phô cÊp thªm 140.000 ®ång/th¸ng. b. Qu©n nh©n bÞ bÖnh nghÒ nghiÖp (bÖnh binh h¹ng 3 ®îc x¸c nhËn tõ ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 1994 trë vÒ tríc): + MSL§ tõ 41% ®Õn 50%: 165.000 ®ång/th¸ng; + MSL§ tõ 51% ®Õn 60%: 195.000 ®ång/th¸ng; c. Trî cÊp ngêi phôc vô bÖnh binh MSL§ 81% trë lªn ®iÒu dìng ë gia ®×nh: - Ngêi phôc vô bÖnh binh MSL§ 81% trë lªn: 240.000 ®ång/th¸ng; - Ngêi phôc vô bÖnh binh MSL§ tõ 81% trë lªn, cã bÖnh tËt ®Æc biÖt nÆng: 290.000 ®ång/th¸ng. d. Th©n nh©n chñ yÕu cña bÖnh binh MSL§ tõ 61% trë lªn h ëng tuÊt tõ trÇn; - Trî cÊp c¬ b¶n: 120.000 ®ång/ngêi/th¸ng; - Trî cÊp nu«i dìng: 210.000 ®ång/ngêi/th¸ng. 7. Ngêi cã c«ng gióp ®ì c¸ch m¹ng: a. Ngêi cã c«ng gióp ®ì c¸ch m¹ng tríc c¸ch m¹ng th¸ng t¸m n¨m 1945: - Trî cÊp c¬ b¶n: 170.000 ®ång/th¸ng; - Trî cÊp nu«i dìng: 420.000 ®ång/th¸ng. b. Ngêi cã c«ng gióp ®ì c¸ch m¹ng trong kh¸ng chiÕn: - Trî cÊp c¬ b¶n: 110.000 ®ång/th¸ng; - Trî cÊp nu«i dìng: 320.000 ®ång/th¸ng. 8. Trî cÊp u ®·i vÒ gi¸o dôc ®µo t¹o: Häc sinh, sinh viªn thuéc diÖn chÝnh s¸ch u ®·i ®ang häc t¹i c¸c trêng ®µo t¹o cña Nhµ níc: §¹i häc, cao ®¼ng, trung häc chuyªn nghiÖp, d¹y nghÒ, dù bÞ ®¹i häc, d©n téc néi tró mµ kh«ng h ëng l¬ng hoÆc sinh ho¹t phÝ quy ®Þnh t¹i §iÒu 66 cña NghÞ ®Þnh sè 28/CP ngµy 29 th¸ng 4 n¨m 1995 cña ChÝnh phñ: a. Trî cÊp 220.000 ®ång/th¸ng cÊp cho häc sinh, sinh viªn lµ:
 4. 4 - Anh hïng Lùc lîng Vò trang, Anh hïng Lao ®éng thuéc diÖn hëng trî cÊp u ®·i hµng th¸ng; Th¬ng binh, ngêi hëng chÝnh s¸ch nh th¬ng binh; - Con th¬ng binh, con bÖnh binh vµ con ng êi hëng chÝnh s¸ch nh th¬ng binh MSL§ tõ 81% trë lªn; - Con liÖt sü ®ang hëng trî cÊp hµng th¸ng. b. Trî cÊp 180.000 ®ång/th¸ng cÊp cho häc sinh, sinh viªn lµ: - Con th¬ng binh, con bÖnh binh vµ con ng êi hëng chÝnh s¸ch nh th¬ng binh MSL§ tõ 61% ®Õn 80%; - Con Anh hïng Lùc lîng vò trang, con anh hïng Lao ®éng thuéc diÖn h - ëng trî cÊp u ®·i hµng th¸ng. 9. Phô cÊp khu vùc (nÕu cã) vµ møc ®ãng b¶o hiÓm y tÕ: §îc tÝnh theo quy ®Þnh chung cña Nhµ n íc trªn møc l¬ng tèi thiÓu hiÖn hµnh (møc l¬ng tèi thiÓu thùc hiÖn tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2003 lµ 290.000 ®ång/th¸ng). III. Trî cÊp ch«n cÊt: Ngêi ®îc x¸c nhËn liÖt sü, ngêi ho¹t ®éng c¸ch m¹ng tríc n¨m 1945 (L·o thµnh C¸ch m¹ng), Bµ mÑ ViÖt Nam Anh hïng, Anh hïng lùc l îng vò trang, Anh hïng Lao ®éng thuéc diÖn hëng trî cÊp u ®·i hµng th¸ng, ngêi cã c«ng gióp ®ì c¸ch m¹ng tríc n¨m 1945, ngêi ho¹t ®éng c¸ch m¹ng, ho¹t ®éng kh¸ch chiÕn bÞ ®Þch b¾t tï ®µy, th¬ng binh vµ bÖnh binh mÊt søc lao ®éng tõ 61% trë lªn, th©n nh©n chñ yÕu cña liÖt sü vµ ng êi cã c«ng gióp ®ì c¸ch m¹ng hëng trî cÊp nu«i dìng mµ hy sinh hoÆc tõ trÇn kÓ tõ ngµy 01/01/2003 trë vÒ sau th× ngêi ®¶m nhiÖm viÖc ch«n cÊt ®îc trî cÊp mai t¸ng phÝ lµ 2.320.000 ®ång. IV. Thñ tôc, hå s¬ ®iÒu chØnh trî cÊp, phô cÊp: 1. Phßng Lao ®éng Th¬ng binh vµ X· héi (Phßng Tæ chøc lao ®éng x· héi) cÊp huyÖn c¨n cø híng dÉn cña Së Lao ®éng - th ¬ng binh vµ x· héi lËp 02 b¶n danh s¸ch ®iÒu chØnh møc trî cÊp, phô cÊp (mÉu sè 01). 2. Së Lao ®éng Th ¬ng binh vµ x· héi tiÕp nhËn 01 b¶n danh s¸ch cña c¸c Phßng Lao ®éng th¬ng binh vµ x· héi, lËp 03 b¶n tæng hîp møc trî cÊp, phô cÊp (mÉu sè 02), b¸o c¸o Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, sau ®ã göi 02 b¶n tæng hîp vÒ Bé Lao ®éng Th ¬ng binh vµ x· héi (qua Côc Th¬ng binh liÖt sü vµ ngêi cã c«ng). 3. Bé Lao ®éng Th¬ng binh vµ x· héi tæng hîp, lËp dù to¸n quü trî cÊp, phô cÊp t¨ng thªm göi Bé Tµi chÝnh. 4. Bé Tµi chÝnh c¨n cø vµo dù to¸n cña Bé Lao ®éng Th¬ng binh vµ x· héi, cÊp kinh phÝ uû quyÒn quü trî cÊp, phô cÊp t¨ng thªm theo quy ®Þnh.
 5. 5 5. Khi tiÕp nhËn th«ng b¸o kinh phÝ, Së Lao ®éng Th ¬ng binh vµ x· héi phèi hîp víi Së Tµi chÝnh - VËt gi¸, Kho b¹c Nhµ n íc tØnh, thµnh phè th«ng b¸o kinh phÝ ®Õn cÊp huyÖn, ra quyÕt ®Þnh hoÆc lËp phiÕu ®iÒu chØnh trî cÊp, phô cÊp, tæ chøc viÖc chi tr¶, lu gi÷ hå s¬, thanh quyÕt to¸n kinh phÝ theo quy ®Þnh hiÖn hµnh, b¸o c¸o kÕt qu¶ thùc hiÖn víi Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng.
 6. 6 V. Tæ chøc thùc hiÖn: 1. Së Lao ®éng Th¬ng binh vµ x· héi cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi c¸c c¬ quan th«ng tin ®¹i chóng tuyªn truyÒn, gi¶i thÝch c¸c néi dung quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy, ®ång thêi kiÓm tra, rµ so¸t b¶o ®¶m thùc hiÖn chÕ ®é ®óng ®èi tîng, ®ñ ®iÒu kiÖn, tiªu chuÈn. 2. §Ó ngêi cã c«ng víi c¸ch m¹ng kÞp thêi hëng møc trî cÊp, phô cÊp ®iÒu chØnh theo híng dÉn t¹i Th«ng t nµy, Bé Tµi chÝnh t¹m cÊp quü trî cÊp, phô cÊp t¨ng thªm cña quý I n¨m 2003. Tríc ngµy 25 th¸ng 3 n¨m 2003 c¸c Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi hoµn chØnh danh s¸ch, göi 02 b¶n tæng hîp (mÉu sè 2) vÒ Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi. Tõ quý II n¨m 2003 trë ®i, Bé Tµi chÝnh sÏ cÊp quü trî cÊp, phô cÊp t¨ng thªm cho c¸c ®Þa ph¬ng theo tr×nh tù quy ®Þnh t¹i môc IV cña Th«ng t nµy. 3. Bé Quèc phßng, Bé C«ng an sau khi tho¶ thuËn víi Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi, Bé Tµi chÝnh, h íng dÉn thi hµnh ®èi víi ng êi cã c«ng víi c¸ch m¹ng trong lùc lîng vò trang thuéc ph¹m vi qu¶n lý. 4. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau ngµy 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o. Møc trî cÊp, phô cÊp hµng th¸ng ®èi víi ngêi cã c«ng víi c¸ch m¹ng quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy ®îc truy lÜnh phÇn chªnh lÖch t¨ng thªm tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2003. Trong qu¸ tr×nh triÓn khai thùc hiÖn, nÕu cã víng m¾c, c¸c c¬ quan, c¸c ®Þa ph¬ng ph¶n ¸nh vÒ Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi ®Ó nghiªn cøu gi¶i quyÕt.
 7. 7 BiÓu møc trî cÊp th¬ng tËt ®èi víi th¬ng binh, ngêi hëng chÝnh s¸ch nh th¬ng binh (KÌm theo Th«ng t sè 05/2003/TT-L§TBXH ngµy 18/02/2003 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi) TT Tû lÖ % MSL§ Møc trî cÊp TT Tû lÖ % MSL§ Møc trî cÊp 01 - MSL§ 21% 130.000 ® 41 - MSL§ 61% 378.000 ® 02 - MSL§ 22% 136.000 ® 42 - MSL§ 62% 384.000 ® 03 - MSL§ 23% 142.000 ® 43 - MSL§ 63% 390.000 ® 04 - MSL§ 24% 148.000 ® 44 - MSL§ 64% 396.000 ® 05 - MSL§ 25% 155.000 ® 45 - MSL§ 65% 402.000 ® 06 - MSL§ 26% 160.000 ® 46 - MSL§ 66% 408.000 ® 07 - MSL§ 27% 167.000 ® 47 - MSL§ 67% 415.000 ® 08 - MSL§ 28% 173.000 ® 48 - MSL§ 68% 421.000 ® 09 - MSL§ 29% 180.000 ® 49 - MSL§ 69% 427.000 ® 10 - MSL§ 30% 186.000 ® 41 - MSL§ 70% 433.000 ® 11 - MSL§ 31% 192.000 ® 51 - MSL§ 71% 439.000 ® 12 - MSL§ 32% 198.000 ® 52 - MSL§ 72% 445.000 ® 13 - MSL§ 33% 204.000 ® 53 - MSL§ 73% 452.000 ® 14 - MSL§ 34% 210.000 ® 54 - MSL§ 74% 458.000 ® 15 - MSL§ 35% 217.000 ® 55 - MSL§ 75% 464.000 ® 16 - MSL§ 36% 223.000 ® 56 - MSL§ 76% 470.000 ® 17 - MSL§ 37% 229.000 ® 57 - MSL§ 77% 477.000 ® 18 - MSL§ 38% 235.000 ® 58 - MSL§ 78% 483.000 ® 19 - MSL§ 39% 241.000 ® 59 - MSL§ 79% 489.000 ® 20 - MSL§ 40% 248.000 ® 60 - MSL§ 80% 495.000 ® 21 - MSL§ 41% 254.000 ® 61 - MSL§ 81% 501.000 ® 22 - MSL§ 42% 260.000 ® 62 - MSL§ 82% 508.000 ® 23 - MSL§ 43% 266.000 ® 63 - MSL§ 83% 514.000 ® 24 - MSL§ 44% 272.000 ® 64 - MSL§ 84% 520.000 ® 25 - MSL§ 45% 278.000 ® 65 - MSL§ 85% 526.000 ® 26 - MSL§ 46% 285.000 ® 66 - MSL§ 86% 532.000 ® 27 - MSL§ 47% 291.000 ® 67 - MSL§ 87% 538.000 ® 28 - MSL§ 48% 297.000 ® 68 - MSL§ 88% 544.000 ® 29 - MSL§ 49% 303.000 ® 69 - MSL§ 89% 551.000 ® 30 - MSL§ 50% 310.000 ® 70 - MSL§ 90% 557.000 ® 31 - MSL§ 51% 316.000 ® 71 - MSL§ 91% 563.000 ® 32 - MSL§ 52% 322.000 ® 72 - MSL§ 92% 569.000 ® 33 - MSL§ 53% 328.000 ® 73 - MSL§ 93% 576.000 ® 34 - MSL§ 54% 334.000 ® 74 - MSL§ 94% 582.000 ® 35 - MSL§ 55% 340.000 ® 75 - MSL§ 95% 588.000 ® 36 - MSL§ 56% 347.000 ® 76 - MSL§ 96% 594.000 ® 37 - MSL§ 57% 353.000 ® 77 - MSL§ 97% 600.000 ® 38 - MSL§ 58% 359.000 ® 78 - MSL§ 98% 606.000 ® 39 - MSL§ 59% 365.000 ® 79 - MSL§ 99% 613.000 ® 40 - MSL§ 60% 371.000 ® 80 - MSL§ 100% 619.000 ®
 8. UBND quËn, huyÖn:........ MÉu sè: 01 a Phßng Lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi Danh s¸ch ®iÒu chØnh møc trî cÊp, phô cÊp u ®·i theo NghÞ ®Þnh 03/2003/N§- CP Lo¹i trî cÊp:.................................................. X·, phêng:................................................... STT Hä vµ tªn N¬i c tró Tû lÖ % Phô cÊp Møc trî cÊp, phô cÊp Møc ®iÒu chØnh Møc trî cÊp, phô cÊp Ghi chó n¨m sinh MSL§ TB, BB khu vùc th¸ng 12/2002 (®ång) t¨ng thªm th¸ng 1/2003 (®ång) Trî cÊp Phô cÊp Trî cÊp Phô cÊp Trî cÊp Phô cÊp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 8 11 = 7 + 9 12 Céng Ngµy... th¸ng... n¨m 2003 C¸n bé chÝnh s¸ch KÕ to¸n Trëng phßng Ghi chó: Dïng cho ®èi tîng TB, BB; TNL§; BNN lËp riªng theo tõng lo¹i ®èi tîng.
 9. UBND quËn, huyÖn:........ MÉu sè: 01b Phßng Lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi Danh s¸ch ®iÒu chØnh møc trî cÊp u ®·i theo NghÞ ®Þnh 03/2003/N§- CP Lo¹i trî cÊp tuÊt:.............................................. X·, phêng:...................................................... STT Hä vµ tªn liÖt sü Hä vµ tªn Sè sæ Hä vµ tªn th©n nh©n ®ang N¨m sinh Møc trî Møc ®iÒu Møc trî Ghi chó hoÆc ngêi tõ ngêi ®øng hëng trî cÊp hµng th¸ng ®îc cÊp th¸ng chØnh t¨ng cÊp th¸ng trÇn sæ ®iÒu chØnh theo N§ 03/N§- 12/2002 thªm 1 th¸ng 1/2003 CP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ên ®Þnh:.............. ngêi; Sè tiÒn ®iÒu chØnh:...................... ®; Sè tiÒn b»ng ch÷:...................... Ngµy... th¸ng... n¨m 2003 C¸n bé chÝnh s¸ch KÕ to¸n Trëng phßng * Ghi chó: - BiÓu dïng cho ®èi tîng: + TuÊt liÖt sü, tuÊt LTCM + TuÊt TB, BB tõ trÇn + Danh s¸ch lËp riªng cho tõng lo¹i ®èi tîng
 10. UBND quËn, huyÖn:........ MÉu sè: 01 c Phßng Lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi Danh s¸ch ®iÒu chØnh møc trî cÊp, phô cÊp u ®·i theo NghÞ ®Þnh 03/2003/N§- CP Lo¹i trî cÊp:..................................................... X·, phêng:...................................................... STT Hä vµ tªn Sè sæ trî N¬i c tró tæ, th«n, Møc phô cÊp, trî cÊp Møc ®iÒu chØnh Møc trî cÊp, phô Ghi chó cÊp b¶n ®ang hëng th¸ng t¨ng thªm 1 th¸ng cÊp th¸ng 1/2003 12/2002 1 2 3 4 5 6 7 8 Céng Ên ®Þnh:.............. ngêi; Sè tiÒn ®iÒu chØnh:...................... ®; Sè tiÒn b»ng ch÷:...................... Ngµy... th¸ng... n¨m 2003 C¸n bé chÝnh s¸ch KÕ to¸n Trëng phßng * Ghi chó: - BiÓu dïng cho: + LTCM chia ra: Tho¸t ly, kh«ng tho¸t ly ho¹t ®éng 35 vÒ tríc, kh«ng tho¸t ly ho¹t ®éng 36 ®Õn 44 (lËp riªng) + TiÒn khëi nghÜa + Ngêi cã c«ng gióp ®ì CM
 11. + BMVN anh hïng + AHL§, AHLLVT UBND quËn, huyÖn:........ MÉu sè: 01 d Phßng Lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi Danh s¸ch ®iÒu chØnh møc trî cÊp u ®·i theo NghÞ ®Þnh 03/2003/N§- CP Lo¹i trî cÊp:...................................................... X·, phêng:...................................................... STT Hä vµ tªn ngêi Hä vµ tªn, Ngµy, th¸ng, §ang häc t¹i Trî cÊp ®ang hëng Møc ®iÒu chØnh Møc trî cÊp Ghi chó ®øng sæ häc sinh, sinh n¨m sinh trêng th¸ng 12 n¨m 2002 t¨ng thªm 1 th¸ng th¸ng 1/2003 viªn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Céng Ên ®Þnh:.............. ngêi; Sè tiÒn:.............................. ®; Sè tiÒn b»ng ch÷:...................... Ngµy... th¸ng... n¨m 2003 C¸n bé chÝnh s¸ch KÕ to¸n Trëng phßng * Ghi chó: - BiÓu dïng cho ®èi tîng hëng trî cÊp u ®·i gi¸o dôc ®µo t¹o theo §iÒu 66, N§ 28/N§-CP
 12. MÉu sè 2a Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi hoÆc Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi tØnh, thµnh phè:...... B¶ng tæng hîp c¸c ®èi tîng hëng trî cÊp u ®·i ngêi cã c«ng ®îc ®iÒu chØnh møc trî cÊp theo NghÞ ®Þnh 03/2003/N§- CP A. §èi tîng ®îc ®iÒu chØnh STT Tªn quËn, Sè ®èi tîng ®îc ®iÒu chØnh trî cÊp, phô cÊp theo NghÞ ®Þnh 03/2003/N§-CP cã mÆt ®Õn ngµy 01/01/2003 huyÖn hoÆc tØnh Ngêi H§CM tríc CM th¸ng 8/1945 TB vµ ngêi hëng chÝnh s¸ch nh BÖnh binh Qu©n nh©n bÞ TNL§ TB (B) ®îc NCC gióp ®ì CM tríc NCC gióp ®ì CM TB x¸c nhËn tõ 31/12/1993 trë vÒ tr- CM 8/1945 trong KC íc Ngêi Ngêi ho¹t Ngêi ho¹t Ngêi ho¹t Th¬ng tËt Th¬ng tËt Th¬ng tËt MÊt MÊt søc MÊt søc MÊt søc MÊt søc MÊt søc §XCB §XND §XCB §XND ho¹t ®éng ®éng kh«ng ®éng tiÒn tõ 80% trë tõ 81% trë tõ 81% trë søc tõ tõ 81% tõ 81% trë tõ 81% trë tõ 81% trë tõ 81% trë ®éng kh«ng tho¸t ly tõ khëi xuèng lªn lªn cã vÕt 81% trë trë lªn lªn ®Æc xuèng lªn lªn ®Æc tho¸t tho¸t ly tõ 1936 ®Õn nghÜa th¬ng xuèng biÖt biÖt ly 1935 trë tríc CM ®Æc biÖt nÆng nÆng vÒ tríc th¸ng nÆng 8/1945 ngêi ngêi ngêi ngêi ngêi ngêi ngêi ngêi ngêi ngêi ngêi ngêi ngêi ngêi ngêi ngêi ngêi A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Céng Sè ®èi tîng ®îc ®iÒu chØnh trî cÊp, phô cÊp theo NghÞ ®Þnh 03/2003/N§-CP cã mÆt ®Õn ngµy 01/01/2003 Qu©n nh©n bÞ bÖnh Ngêi phôc vô TBB, Ngêi phôc vô TBB, QN bÞ TuÊt LS §Þnh TuÊt LS TuÊt tõ TuÊt tõ TuÊt LT CM TuÊt LT cã Bµ mÑ Bµ mÑ VN Anh hïng Tæng sè ®èi tîng ®- nghÒ nghiÖp QN bÞ TNL§ tai n¹n, bÖnh NN tõ 81% trë hëng xuÊt hëng trÇn trÇn l¬ng hëng VN AH AH §XND LLVT, îc ®iÒu chØnh ®Õn nÆng tõ 81% trë lªn cã TT, BtËt §B nÆng §XCB tuÊt 2 §XND §XCB §XND chªnh lÖch §XND c« ®¬n AHL§ 01/01/2003 lªn LS Tû lÖ Tû lÖ 51% §XCB §XND 41% ®Õn 60% ®Õn 50% ngêi ngêi ngêi ngêi ngêi ngêi ngêi ngêi ngêi ngêi ngêi ngêi ngêi ngêi ngêi ngêi 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
 13. Céng B. Kinh phÝ ®iÒu chØnh trî cÊp vµ phô cÊp STT Tªn quËn, TiÒn ®iÒu chØnh trî cÊp, phô cÊp t¨ng thªm theo NghÞ ®Þnh 03/2003/N§-CP 1 th¸ng huyÖn hoÆc tØnh Ngêi H§CM tríc CM th¸ng 8/1945 TB vµ ngêi hëng chÝnh s¸ch nh BÖnh binh Qu©n nh©n bÞ TNL§ TB (B) ®îc NCC gióp ®ì CM tríc NCC gióp ®ì CM TB x¸c nhËn tõ 31/12/1993 trë vÒ tr- CM trong KC íc Ngêi Ngêi ho¹t Ngêi ho¹t Ngêi ho¹t Th¬ng tËt Th¬ng tËt Th¬ng tËt MÊt MÊt søc MÊt søc MÊt søc MÊt søc MÊt søc §XCB §XND §XCB §XND ho¹t ®éng ®éng kh«ng ®éng tiÒn tõ 80% trë tõ 81% trë tõ 81% trë søc tõ tõ 80% tõ 80% trë tõ 80% trë tõ 80% trë tõ 80% trë ®éng kh«ng tho¸t ly tõ khëi xuèng lªn lªn cã vÕt 80% trë trë lªn lªn ®Æc xuèng lªn lªn ®Æc tho¸t tho¸t ly tõ 1936 ®Õn nghÜa th¬ng xuèng biÖt biÖt ly 1935 trë tríc CM ®Æc biÖt nÆng nÆng vÒ tríc th¸ng nÆng 8/1945 ®ång ®ång ®ång ®ång ®ång ®ång ®ång ®ång ®ång ®ång ®ång ®ång ®ång ®ång ®ång ®ång ®ång A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Céng TiÒn ®iÒu chØnh trî cÊp, phô cÊp t¨ng thªm theo NghÞ ®Þnh 03/2003/N§-CP 1 th¸ng Qu©n nh©n bÞ bÖnh Ngêi phôc vô Ngêi phôc vô QN bÞ tai TuÊt LS §Þnh TuÊt TuÊt tõ TuÊt tõ TuÊt LT CM TuÊt LT cã Bµ mÑ Bµ mÑ Anh hïng Tæng céng trî Tæng céng trî nghÒ nghiÖp TBB, QN bÞ n¹n, bÖnh NN tõ 81% hëng xuÊt LS h- trÇn trÇn l¬ng hëng VN AH VN AH LLVT, cÊp, phô cÊp cÊp, phô cÊp TNL§ nÆng tõ trë lªn cã TT, BtËt §B §XCB tuÊt 2 ëng §XCB §XND chªnh lÖch §XND §XND c« AHL§ ®iÒu chØnh t¨ng ®iÒu chØnh t¨ng 81% trë lªn nÆng LS §XND ®¬n thªm 1 th¸ng thªm 1 1 n¨m Tû lÖ Tû lÖ 51% §XCB §XND 40% ®Õn 60% ®Õn 50% ®ång ®ång ®ång ®ång ®ång ®ång ®ång ®ång ®ång ®ång ®ång ®ång ®ång ®ång ®ång ®ång ®ång 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Céng
 14. * ThuyÕt minh: Sè ®èi tîng ®îc ®iÒu chØnh kú nµy. Ngµy..... th¸ng..... n¨m 2003 Phô tr¸ch chÝnh s¸ch Phô tr¸ch kÕ to¸n Thñ trëng ®¬n vÞ
 15. MÉu sè 02b Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi hoÆc Së lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi §¬n vÞ:..................................... B¶ng tæng hîp c¸c ®èi tîng hëng trî cÊp u ®·i gi¸o dôc ®µo t¹o thùc hiÖn ®iÒu 66 nghÞ ®Þnh 28/CP ®îc ®iÒu chØnh trî cÊp theo nghÞ ®Þnh 03/2003/N§- CP STT Tªn quËn, §èi tîng ®îc ®iÒu chØnh trî cÊp u ®·i gi¸o dôc 1/1/2003 Tæng céng huyÖn hoÆc tØnh Anh hïng LLVT Th¬ng binh ngêi Con cña TB, BB Con liÖt sü ®îc h- Con cña TB, BB Con cña liÖt sü Con cña AH Con cña TB, BB Sè ngêi Sè tiÒn Sè Anh hïng Lao hëng CS nh TB vµ ngêi hëng ëng tiÒn tuÊt, ngêi hëng CS nh ®ang hëng trî cÊp LLVT, AH L§ ngêi hëng CS nh ®îc ®iÒu t¨ng tiÒn ®éng chÝnh s¸ch nh TB §XCB hµng th¸ng TB cã tû lÖ th¬ng §XND hµng th¸ng thuéc diÖn hëng TB cã tû lÖ mÊt chØnh thªm 1 t¨ng ®Æc biÖt nÆng tËt 81% trë lªn TC u ®·i hµng søc L§ 61%-80% th¸ng thªm 1 th¸ng n¨m Sè ngêi Sè tiÒn Sè ngêi Sè tiÒn Sè ngêi Sè tiÒn Sè ngêi Sè tiÒn Sè ngêi Sè tiÒn Sè ngêi Sè tiÒn Sè ngêi Sè tiÒn Sè ngêi Sè tiÒn ®îc t¨ng ®îc t¨ng ®îc t¨ng ®îc t¨ng ®îc t¨ng thªm ®îc t¨ng ®îc t¨ng ®îc t¨ng thªm ®iÒu thªm mét ®iÒu thªm mét ®iÒu thªm mét ®iÒu thªm mét ®iÒu mét ®iÒu thªm ®iÒu thªm ®iÒu mét th¸ng chØnh th¸ng chØnh th¸ng chØnh th¸ng chØnh th¸ng chØnh th¸ng chØnh mét chØnh mét chØnh (®ång) (®ång) (®ång) (®ång) (®ång) (®ång) th¸ng th¸ng (®ång) (®ång) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Céng * ThuyÕt minh: Sè ®èi tîng ®îc ®iÒu chØnh kú nµy. Ngµy..... th¸ng..... n¨m 2003 Phô tr¸ch chÝnh s¸ch Phô tr¸ch kÕ to¸n Thñ trëng ®¬n vÞ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản