Thông tư 05/2003/TT-BXD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
112
lượt xem
13
download

Thông tư 05/2003/TT-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 05/2003/TT-BXD về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 05/2003/TT-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 05/2003/TT-BXD Hà N i, ngày 14 tháng 3 năm 2003 THÔNG TƯ C A B XÂY D NG S 05/2003/TT-BXD NGÀY 14 THÁNG 3 NĂM 2003 HƯ NG D N I U CH NH D TOÁN CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N Thi hành Ngh nh s 03/2003/N -CP ngày 15/01/2003 c a Chính ph v vi c i u ch nh ti n lương, tr c p xã h i và i m i m t bư c cơ ch qu n lý ti n lương. Căn c n i dung quy nh trong i m 2 m c II Thông tư s 04/2003/TT-BL TBXH ngày 17/02/2003 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n i u ch nh ti n lương t i thi u và ph c p trong các doanh nghi p. Trên cơ s giá i n, giá xăng d u i u ch nh c a cơ quan có thNm quy n quy t nh. th c hi n i u ch nh d toán công trình xây d ng cơ b n do có các y u t thay i nói trên i v i các công trình xây d ng s d ng v n ngân sách Nhà nư c, v n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh, v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c, v n u tư phát tri n c a doanh nghi p Nhà nư c quy nh trong các i u 10, 11, 12 Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph và kho n 4, i m 2, 3 kho n 6 i u 1 Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP; Kho n 4, 5, 6 và 14 i u 1 Ngh nh s 07/2003/N -CP ngày 30/01/2003 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph . Sau khi th ng nh t v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Xây d ng hư ng d n vi c i u ch nh d toán các công trình xây d ng cơ b n như sau: I- I U CH NH GIÁ TRN D TOÁN XÂY L P 1- i u ch nh chi phí nhân công Chi phí nhân công trong d toán xây d ng công trình xây d ng l p theo các b ơn giá xây d ng cơ b n hi n hành c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tính theo m c lương t i thi u 144.000,0 ng/tháng ư c nhân v i h s i u ch nh KNC = 2,01, tính theo m c lương t i thi u 210.000,0 ng/tháng ư c nhân v i h s i u ch nh KNC = 1,38. Riêng công trình xây d ng trong các qu n n i thành thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh, chi phí công nhân trong d toán xây l p l p theo các b ơn giá xây d ng cơ b n hi n hành c a a phương tính theo m c lương t i thi u 144.000,0
  2. ng/tháng ư c nhân v i h s i u ch nh KNC = 2,04, tính theo m c lương t i thi u 210.000,0 ng/tháng ư c nhân v i h s i u ch nh KNC = 1,40. i v i công trình xây d ng l p d toán theo ơn giá xây d ng cơ b n hi n hành c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương mà ư c hư ng thêm các kho n lương ph , ph c p lương và các ch chính sách khác chưa tính trong ơn giá ho c ư c hư ng ph c p lưu ng m c cao hơn 20%, hay ư c hư ng ph c p không n nh s n xu t m c l n hơn 10% thì ư c b sung các kho n này vào chi phí nhân công theo quy nh hi n hành. 2. i u ch nh chi phí máy thi công: Chi phí máy thi công trong d toán xây l p công trình xây d ng l p theo các b ơn giá xây d ng cơ b n hi n hành c a các t nh, thành ph thu c Trung ương; Trong ó, ti n lương công nhân i u khi n, s a ch a máy và thi t b thi công tính theo m c lương t i thi u 144.000,0 ng/tháng ư c nhân v i h s KMTC = 1,13, tính theo m c lương t i thi u 210.000,0 ng/tháng ư c nhân v i h s KMTC = 1,06. H s i u ch nh nêu trên không áp d ng cho vi c i u ch nh chi phí máy thi công trong d toán xây l p c a công trình xây d ng mà chi phí máy thi công trong d toán xây l p ư c xác nh theo giá ca máy ư c c p có thNm quy n ban hành riêng không có trong b ng giá ca máy ban hành kèm theo Quy t nh s 1260/1998/Q -BXD ngày 18/11/1998, Quy t nh s 10/2001/Q -BXD ngày 11/6/2001 và Quy t nh s 38/2002/Q -BXD ngày 27/12/2002 c a B trư ng B Xây d ng. 3. Các kho n m c chi phí tính b ng nh m c t l (%) trong giá tr d toán xây l p công trình xây d ng (chi phí chung, thu nh p ch u thu tính trư c, thu giá tr gia tăng u ra): ư c tính theo quy nh hi n hành. N i dung các kho n m c chi phí trong giá tr d toán xây l p h ng m c công trình xây d ng như các quy nh hi n hành. II- I U CH NH CÁC CHI PHÍ KHÁC TRONG T NG D TOÁN CÔNG TRÌNH XÂY D NG 1. i u ch nh d toán chi phí kh o sát xây d ng: D toán chi phí kh o sát xây d ng trư c thu l p theo ơn giá kh o sát xây d ng do Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh ban hành trên cơ s nh m c d toán kh o sát xây d ng ban hành kèm theo Quy t nh s 06/2000/Q -BXD ngày 22/5/2000 c a B trư ng B Xây d ng, Thông tư 07/2000/TT-BXD ngày 12/7/2000 c a B Xây d ng hư ng d n l p ơn giá kh o sát và qu n lý chi phí kh o sát xây d ng và m c lương t i thi u 210.000,0 /tháng thì d toán chi phí kh o sát xây d ng trư c thu ư c nhân v i h s i u ch nh KKS = 1,18. 2. M t s chi phí khác tính b ng nh m c t l (%) trong t ng d toán công trình xây d ng: ư c tính theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c.
  3. Riêng i v i d toán chi phí trư c thu cho công tác quy ho ch xây d ng ô th xác nh trên cơ s b ng giá quy ho ch xây d ng ô th ban hành kèm theo Quy t nh s 502/BXD-VKT ngày 18/9/1996 c a B trư ng B Xây d ng ư c nhân v i h s i u ch nh KQHD= 1,50 và d toán chi phí trư c thu cho công tác quy ho ch t ng th h th ng các ô th và khu dân cư nông thôn trên a bàn c a t nh ban hành kèm theo Quy t nh s 30/2001/Q -BXD ngày 18/12/2001 c a B trư ng B Xây d ng ư c nhân v i h s i u ch nh KQHT = 1,19. III- T CH C TH C HI N Thông tư này áp d ng th ng nh t trong c nư c k t ngày 01/01/2003 và thay th Thông tư s 03/2001/TT-BXD ngày 13/2/2001, Thông tư s 04/2002/TT-BXD ngày 27/6/2002 c a B Xây d ng hư ng d n i u ch nh d toán công trình xây d ng. 1. Nh ng d án u tư xây d ng ang l p ho c ã hoàn t t báo cáo nghiên c u kh thi ho c báo cáo u tư nhưng chưa ư c c p có thNm quy n quy t nh u tư thì t ng m c u tư c a d án ư c i u ch nh phù h p theo ch ti n lương m i. 2. Công trình xây d ng c a các d án u tư xây d ng ang t ch c th c hi n l p h sơ thi t k - t ng d toán, d toán thì giá tr d toán xây l p các h ng m c công trình và các kho n m c chi phí khác trong t ng d toán c a công trình ư c xác nh theo các n i dung hư ng d n c a Thông tư này. 3. Nh ng công trình, h ng m c công trình ã ư c c p có thNm quy n phê duy t t ng d toán, d toán nhưng chưa ho c ang t ch c u th u ho c ch nh th u, ch u tư i u ch nh l i t ng d toán, d toán trình c p có thNm quy n phê duy t l i. 4. Các công trình, h ng m c công trình áp d ng hình th c ch nh th u có kh i lư ng chuy n ti p t năm trư c sang năm 2003 thì Ch u tư xác nh giá tr kh i lư ng xây d ng ã th c hi n n h t ngày 31/12/2002 và kh i lư ng xây d ng còn l i th c hi n t 01/01/2003 áp d ng vi c i u ch nh d toán công trình xây d ng cơ b n theo quy nh t i Thông tư này. 5. Nh ng công trình, h ng m c công trình áp d ng hình th c u th u theo phương th c h p ng có i u ch nh giá th c hi n theo quy nh trong i m a, b kho n 2 i u 7 Quy ch u th u ban hành kèm theo Ngh nh s 88/1999/N -CP ngày 01/9/1999 c a Chính ph , có kh i lư ng chuy n ti p t năm trư c sang năm 2003 thì Ch u tư xác nh giá tr kh i lư ng xây d ng ã th c hi n n h t ngày 31/12/2002 và kh i lư ng xây d ng còn l i th c hi n t 01/01/2003 áp d ng vi c i u ch nh d toán công trình xây d ng cơ b n theo quy nh t i Thông tư này. 6. Không i u ch nh giá tr d toán theo quy nh t i Thông tư này i v i nh ng công trình, h ng m c công trình ã ư c c p có thNm quy n phê duy t k t qu u th u theo phương th c "H p ng tr n gói". 7. i v i công trình xây d ng quan tr ng c a Nhà nư c ư c phép l p ơn giá riêng ( ơn giá xây d ng cơ b n công trình), Ban ơn giá công trình căn c vào ch , chính sách ư c Nhà nư c cho phép áp d ng công trình và nguyên t c i u ch nh d toán công trình xây d ng cơ b n theo hư ng d n c a Thông tư này, xác nh m c
  4. i u ch nh chi phí nhân công, chi phí máy thi công và các kho n chi phí khác (n u có) trong d toán xây l p. Khuy n khích công trình xây d ng c a các d án u tư xây d ng không s d ng các ngu n v n ã nêu trên áp d ng Thông tư này i u ch nh d toán công trình xây d ng. B Xây d ng ngh U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o các ơn v tr c thu c, ch m nh t trong quý III/2003 hoàn thành xây d ng h th ng ơn giá xây d ng cơ b n trên cơ s m c lương t i thi u m i nói trên. Trong quá trình th c hi n n u có v n gì vư ng m c, ngh các B , ngành, a phương ph n nh B Xây d ng xem xét gi i quy t. T ng Văn Nga ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản