Thông tư 05/2003/TT-NHNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
69
lượt xem
5
download

Thông tư 05/2003/TT-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 05/2003/TT-NHNN về việc hướng dẫn xử lý nợ tồn đọng của doanh nghiệp nhà nước tại các ngân hàng thương mại nhà nước theo Nghị định số 69/2002/NĐ-CP ngày 12/7/2002 của Chính phủ do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 05/2003/TT-NHNN

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 05/2003/TT-NHNN Hà N i, ngày 24 tháng 2 năm 2003 THÔNG TƯ C A NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM S 05/2003/TT-NHNN NGÀY 24 THÁNG 02 NĂM 2003 HƯ NG D N X LÝ N T N NG C A DOANH NGHI P NHÀ NƯ C T I CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG M I NHÀ NƯ C THEO NGHN NNH S 69/2002/N -CP NGÀY 12/7/2002 C A CHÍNH PH tri n khai th c hi n i u 12, Ngh nh s 69/2002/N -CP ngày 12/07/2002 c a Chính ph "v qu n lý và x lý n t n ng i v i doanh nghi p Nhà nư c"; Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam hư ng d n th c hi n x lý n t n ng c a doanh nghi p Nhà nư c t i các Ngân hàng thương m i Nhà nư c như sau: I. PH M VI, I TƯ NG 1. i tư ng áp d ng: Doanh nghi p Nhà nư c có n t n ng t i các Ngân hàng thương m i Nhà nư c ang ho t ng theo quy nh t i i u 1 c a Lu t Doanh nghi p Nhà nư c (g i t t là doanh nghi p ang ho t ng). Doanh nghi p Nhà nư c có n t n ng t i các Ngân hàng Thương m i Nhà nư c ang th c hi n các th t c chuy n i ( ư c ưa vào danh m c c ph n hoá, giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê ho c chuy n thành Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên) theo quy t nh c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n (g i t t là doanh nghi p chuy n i). 2. Ph m vi x lý - i v i các doanh nghi p Nhà nư c ang ho t ng: Ph m vi x lý là các kho n n ã lên lư i thanh toán giai o n I, giai o n II còn t n ng t i các Ngân hàng thương m i Nhà nư c n 31/12/2000 và n nay còn t n ng chưa ư c x lý. - i v i các doanh nghi p nhà nư c ang th c hi n chuy n i: Ph m vi x lý là các kho n n t n ng t i các Ngân hàng Thương m i Nhà nư c n th i i m chuy n i doanh nghi p. 3. N t n ng: - N t n ng c a các doanh nghi p Nhà nư c ang ho t ng ư c hi u là các kho n n ph i tr các Ngân hàng Thương m i Nhà nư c ã lên lư i thanh toán n giai o n I, giai o n II ã quá th i h n thanh toán n 31/12/2000, doanh nghi p ã áp d ng
  2. các bi n pháp x lý n , như i chi u xác nh n nhưng chưa thanh toán ư c và n nay v n còn t n ng. Các kho n n t n ng phát sinh sau ngày 31/12/2000, các doanh nghi p Nhà nư c ph i t thanh toán. - N t n ng c a các doanh nghi p Nhà nư c ang th c hi n chuy n i ư c hi u là các kho n n ph i tr các Ngân hàng Thương m i Nhà nư c ã quá th i h n thanh toán nhưng n th i i m chuy n i v n chưa thanh toán ư c và n nay v n còn t n ng. Các kho n n t n ng phát sinh sau th i i m chuy n i, các doanh nghi p Nhà nư c ph i t thanh toán. II. NGUYÊN T C X LÝ 1. i v i các doanh nghi p Nhà nư c ang ho t ng có n t n ng t i Ngân hàng thương m i Nhà nư c ã lên lư i thanh toán n , có xác nh n c a Ban Thanh toán n t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, nhưng kinh doanh thua l ư c phân lo i và x lý như sau: 1.1. i v i doanh nghi p thua l liên t c không th kh c ph c ư c ph i gi i th , phá s n theo quy t nh c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n: Vi c x lý n t n ng ư c th c hi n theo các quy nh c a pháp lu t v gi i th , phá s n; N u các kho n n t n ng không có tài s n m b o, vi c x lý n ư c th c hi n theo Quy t nh s 149/2001/Q -TTg ngày 5/10/2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t án x lý n t n ng c a các Ngân hàng thương m i và văn b n hư ng d n s 174/NHNN-TD ngày 21/02/2002 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c. 1.2. i v i các doanh nghi p thua l ã t ch c l i s n xu t, có kh năng phát tri n x lý như sau: a. Doanh nghi p có n vay Ngân hàng Thương m i Nhà nư c ã ư c khoanh n thì ư c xoá n lãi vay chưa tr Ngân hàng và xem xét kéo dài th i h n khoanh n . b. Doanh nghi p có n vay Ngân hàng Thương m i Nhà nư c ã lên lư i thanh toán n , n u do nguyên nhân khách quan nhưng chưa ư c khoanh n thì ư c xoá n lãi vay chưa tr Ngân hàng và khoanh n g c. c. V th i h n kéo dài khoanh n và khoanh n t i ti t a, b nêu trên do các Ngân hàng Thương m i Nhà nư c xem xét, quy t nh và ch u trách nhi m, t o i u ki n cho doanh nghi p kh c ph c khó khăn hoàn tr ư c n vay Ngân hàng nhưng t i a không quá 5 năm. 2. i v i các doanh nghi p Nhà nư c ang th c hi n các th t c chuy n i: 2.1. i v i các doanh nghi p Nhà nư c có quy t nh th c hi n chuy n i nhưng g p khó khăn không cân i ư c ngu n thanh toán các kho n n quá h n thì T ng Giám c Ngân hàng Thương m i Nhà nư c xem xét, quy t nh cho doanh nghi p ư c giãn, khoanh các kho n n quá h n có n th i i m quy t nh th c hi n chuy n i trong th i h n t 03 n 05 năm. Trư ng h p các doanh nghi p này b l , không có kh năng thanh toán thì ư c xoá n lãi vay chưa tr Ngân hàng v i m c không vư t quá s l còn l i.
  3. 2.2. i v i các doanh nghi p ang th c hi n th t c c ph n hoá, giao, bán thì ngoài bi n pháp khoanh n , xoá n lãi nêu t i i m 2.1 nói trên, các Ngân hàng Thương m i Nhà nư c ch ng ph i h p v i doanh nghi p và các t ch c có ch c năng mua bán n và tài s n t n ng x lý ph n n g c quá h n còn l i theo hư ng: a. Bán n theo quy nh t i ti t 2.2.4, i m 2, kho n 1, M c B Thông tư s 85/2002/TT-BTC ngày 26/09/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 69/2002/N -CP ngày 12/07/2002 c a Chính ph v qu n lý và x lý n t n ng i v i doanh nghi p Nhà nư c; ho c b. Chuy n n thành v n góp vào doanh nghi p và ư c chuy n như ng ph n v n góp này. Trong trư ng h p này ngân hàng thương m i ph i dùng v n i u l và qu d tr tương ng v i ph n n ã chuy n thành v n góp vào doanh nghi p và ph i b o m t l v n góp theo quy nh t i Quy t nh s 492/2000/Q -NHNN5 ngày 28/11/2000 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c ban hành quy nh v vi c góp v n, mua c ph n c a t ch c tín d ng. 3. Kho n lãi vay Ngân hàng không thu ư c trong các trư ng h p quy nh t i kho n 1, i m 1.2, ti t a và kho n 2 nêu trên, các Ngân hàng Thương m i Nhà nư c x lý như sau: - Trư ng h p Ngân hàng thương m i Nhà nư c ã h ch toán kho n lãi cho vay i v i kho n n t n ng này vào thu nh p c a các năm trư c thì s d ng ngu n d phòng r i ro bù p, n u thi u thì h ch toán vào chi phí năm x lý. - Trư ng h p kho n lãi cho vay i v i kho n n t n ng này Ngân hàng thương m i Nhà nư c không h ch toán vào thu nh p hàng năm mà d thu theo dõi ngoài b ng thì x lý xoá s d thu ó tài s n ngoài b ng. Kho n chênh l ch thi t h i do bán n t n ng, các Ngân hàng Thương m i Nhà nư c s d ng d phòng r i ro bù p. Trư ng h p d phòng r i ro không bù p thì Ngân hàng Thương m i Nhà nư c ư c h ch toán ph n còn thi u vào chi phí. III. H SƠ PHÁP LÝ X LÝ N : 1. i v i các doanh nghi p Nhà nư c ang ho t ng có n t n ng t i Ngân hàng Thương m i Nhà nư c ã lên lư i thanh toán n : 1.1. i v i doanh nghi p thua l liên t c không th kh c ph c ư c ph i gi i th , phá s n: Vi c x lý n th c hi n theo quy nh c a Pháp lu t v gi i th , phá s n. 1.2. i v i các doanh nghi p thua l ã t ch c l i s n xu t: - Công văn ngh x lý n c a doanh nghi p vay v n - Các báo cáo tài chính, biên b n ki m tra báo cáo tài chính c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n n u có (b n sao). - Phương án s n xu t kinh doanh, phương án tr n Ngân hàng ư c c p có thNm quy n phê duy t.
  4. - Biên b n i chi u n (g c và lãi) có ch ký và óng d u c a Ngân hàng cho vay, doanh nghi p vay; Trư ng h p cơ quan c p trên c a doanh nghi p b o lãnh cho doanh nghi p vay thì c n có ch ký, óng d u c a cơ quan qu n lý c p trên c a doanh nghi p. - B n sao kh ư c vay v n ho c gi y t ch ng minh doanh nghi p còn n Ngân hàng do ngân hàng tr c ti p cho vay, b o lãnh hay thanh toán sao y, ký tên và óng d u, rút s dư n th i i m x lý. 2. i v i các doanh nghi p Nhà nư c ang chuy n i: - Công văn ngh x lý n c a doanh nghi p vay v n - Quy t nh c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n v vi c chuy n i doanh nghi p Nhà nư c (b n sao) - Biên b n xác nh giá tr doanh nghi p trư c khi chuy n ic aH i ng xác nh giá tr doanh nghi p (b n sao). - Các báo cáo tài chính, biên b n ki m tra báo cáo tài chính c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n n u có (b n sao). - H sơ, tài li u ch ng minh vi c không cân i ư c ngu n thanh toán các kho n n quá h n (b n sao). - Biên b n xác nh nguyên nhân không tr ư c n và ngh x lý n (ghi rõ hình th c ngh x lý n và trách nhi m c a các bên) có xác nh n c a Ngân hàng cho vay và cơ quan qu n lý c p trên c a doanh nghi p. - B n sao kh ư c vay v n ho c gi y t ch ng minh doanh nghi p còn n Ngân hàng do ngân hàng tr c ti p cho vay, b o lãnh hay thanh toán sao y, ký tên và óng d u, rút s dư n th i i m x lý. IV. T CH C TH C HI N 1. Trên cơ s ph m vi, i tư ng c a Thông tư này, các Ngân hàng thương m i Nhà nư c có trách nhi m ch o các ơn v trong h th ng l p h sơ, hư ng d n các khách hàng l p h sơ ngh x lý n m b o úng quy nh. 2. T ng Giám c Ngân hàng Thương m i Nhà nư c t ch c ki m tra, ch u trách nhi m tính h p pháp, h p lý h sơ c a các kho n n ngh x lý, ch ng xem xét, x lý các kho n n t n ng theo úng các quy nh t i Thông tư này; ng th i, t ng h p, báo cáo k t qu x lý v Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. 3. Nh ng kho n n t n ng ph i x lý theo Quy t nh s 149/2001/Q -TTg ngày 5/10/2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t án x lý n t n ng c a các Ngân hàng thương m i và văn b n hư ng d n s 174/NHNN-TD ngày 21/02/2002 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c, các Ngân hàng thương m i t ng h p báo cáo Ngân hàng Nhà nư c và ch th c hi n x lý n khi có ý ki n c a Th tư ng Chính ph và thông báo c a Ban ch o cơ c u l i tài chính Ngân hàng Thương m i.
  5. 4. Căn c tình hình th c t , Ngân hàng Nhà nư c thành l p oàn công tác ki m tra vi c x lý n t n ng c a doanh nghi p Nhà nư c t i các Ngân hàng Thương m i Nhà nư c. Thông tư nay có hi u l c k t ngày ký. Quá trình th c hi n n u có vư ng m c báo cáo v Ngân hàng Nhà nư c Trung ương ư c xem xét, gi i quy t. Tr n Minh Tu n ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản