Thông tư 05/2004/TT-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

0
84
lượt xem
7
download

Thông tư 05/2004/TT-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 05/2004/TT-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc hướng dẫn thực hiện một số điều về xử lý vi phạm hành chính và khiếu nại, tố cáo quy định tại Chương IV Nghị định số 55/2001/NĐ-CP ngày 23/8/2001 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 05/2004/TT-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông

 1. T H¤NG T ¦ cña Bé B¦U CHÝNH, VIÔN TH¤NG Sè 05/2004/TT­BBCVT  n g µ y   1 6   t h ¸ n g   1 2   n ¨ m   2 0 0 4   H í n g   d É n   t h ù c   h i Ö n   m é t   s è   ® i Ò u  v Ò   x ö   l ý   v i   p h ¹ m   h µ n h   c h Ý n h   v µ   k h i Õ u   n ¹ i ,   t è   c ¸ o   q u y   ® Þ n h  t¹i Ch¬ng IV NghÞ ®Þnh sè 55/2001/N§­CP cña ChÝnh phñ  vÒ qu¶n lý, cung cÊp vµ sö dông dÞch vô Internet C¨n   cø   Ph¸p   lÖnh   Xö   lý   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   ngµy   02/7/2002; C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   134/2003/N§­CP   ngµy   14/11/2003   cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè   ®iÒu cña   Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh n¨m 2002; C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  55/2001/N§­CP ngµy 23/8/2001 cña   ChÝnh   phñ   vÒ   qu¶n   lý,   cung   cÊp   vµ   sö   dông   dÞch   vô   Internet; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 142/2004/N§­CP ngµy 08/7/2004 cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   vÒ   bu   chÝnh, viÔn th«ng vµ tÇn sè v« tuyÕn ®iÖn; C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   90/2002/N§­CP   ngµy   11/11/2002   cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ   c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Bu chÝnh, ViÔn th«ng; Bé Bu chÝnh, ViÔn th«ng híng dÉn thùc hiÖn nh sau: I. QUY § Þ NH CHUNG 1.  Ph¹m vi ®iÒu chØnh   Th«ng t  nµy híng dÉn thùc hiÖn mét sè   ®iÒu vÒ  c¸c  hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh vµ  viÖc xö  ph¹t vi ph¹m hµnh  chÝnh  ®îc quy  ®Þnh t¹i Ch¬ng IV NghÞ   ®Þnh sè  55/2001/N§­ CP   ngµy   23   th¸ng   8   n¨m   2001   cña   ChÝnh   phñ   vÒ   qu¶n   lý,  cung cÊp vµ  sö  dông dÞch vô  Internet (sau  ®©y gäi t¾t lµ  "NghÞ ®Þnh"). C¸c   hµnh   vi   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   vÒ   Internet   cã   liªn  quan ®Õn tÇn sè v« tuyÕn ®iÖn ®îc xö lý theo quy ®Þnh t¹i  NghÞ   ®Þnh 142/2004/N§­CP ngµy 8/7/2004 cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ  bu chÝnh, viÔn th«ng  vµ tÇn sè v« tuyÕn ®iÖn. 2.  §èi tîng ¸p dông Th«ng   t  nµy   ¸p   dông   ®èi   víi   mäi   tæ   chøc,   c¸   nh©n  trong níc, tæ chøc c¸ nh©n níc ngoµi (sau  ®©y gäi lµ  tæ 
 2. 2 chøc, c¸ nh©n) ho¹t ®éng trong lÜnh vùc Internet t¹i ViÖt   Nam, bao gåm: 2.1. Doanh nghiÖp cung cÊp dÞch vô Internet: a)   Doanh   nghiÖp   cung   cÊp   dÞch   vô   kÕt   nèi   Internet   (IXP); b) Doanh nghiÖp cung cÊp dÞch vô  truy nhËp Internet   (ISP); c)   Doanh   nghiÖp   cung   cÊp   dÞch   vô   øng   dông   Internet   trong   bu   chÝnh,   viÔn   th«ng   (OSP   bu   chÝnh,   OSP   viÔn  th«ng). 2.2. §¬n vÞ  cung cÊp dÞch vô  truy nhËp Internet dïng  riªng (ISP dïng riªng). 2.3. §¹i lý  cung cÊp dÞch vô  truy nhËp Internet,  ®¹i  lý   cung   cÊp   dÞch   vô   øng   dông   Internet   trong   bu   chÝnh,  viÔn th«ng (sau ®©y gäi lµ ®¹i lý Internet). 2.4.   Tæ   chøc,   c¸   nh©n   sö   dông   dÞch   vô   truy   nhËp  Internet,   dÞch   vô   kÕt   nèi   Internet,   dÞch   vô   øng   dông  Internet trong bu chÝnh, viÔn th«ng (sau  ®©y gäi lµ  ngêi  sö dông dÞch vô Internet). 2.5.   Doanh   nghiÖp   cung   cÊp   dÞch   vô   bu   chÝnh,   viÔn  th«ng liªn quan ®Õn ho¹t ®éng Internet. 2.6.   C¸c   doanh   nghiÖp,   ®¹i   lý   cung   cÊp   dÞch   vô   øng  dông   Internet   kh¸c   vµ   ngêi   sö   dông   dÞch   vô   øng   dông  Internet kh¸c kh«ng thuéc lÜnh vùc bu chÝnh, viÔn th«ng  nh  th«ng   tin,   th¬ng   m¹i,   ng©n   hµng,   y   tÕ,   ®µo   t¹o...   ngoµi   viÖc   tu©n   theo   c¸c   quy   ®Þnh   t¹i   Th«ng   t  nµy   cßn  ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt chuyªn ngµnh cã   liªn quan. 3. Nh÷ng trêng hîp kh«ng xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ  Internet 3.1. Tæ chøc, c¸ nh©n thuéc diÖn  ®îc hëng quyÒn miÔn  trõ   xö   ph¹t   hµnh   chÝnh   theo   quy   ®Þnh   cña   Ph¸p   lÖnh   vÒ  quyÒn  u   ®∙i   miÔn   trõ   dµnh   cho   c¬   quan   ®¹i   diÖn   ngo¹i  giao, c¬ quan l∙nh sù vµ c¬ quan ®¹i diÖn tæ chøc quèc tÕ   t¹i ViÖt Nam ngµy 07/9/1993.  3.2. HÕt thêi hiÖu xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh nªu t¹i   môc 5 PhÇn I Th«ng t nµy; 3.3. Hµnh vi vi ph¹m cã dÊu hiÖu téi ph¹m; 3.4. Ngêi cha thµnh niªn díi 14 tuæi; 3.5.   Nh÷ng   trêng   hîp   ®îc   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   4   NghÞ  ®Þnh   134/2003/N§­CP   ngµy   14/11/2003   cña   ChÝnh   Phñ   Quy  ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè §iÒu cña Ph¸p lÖnh Xö lý vi   ph¹m hµnh chÝnh n¨m 2002.
 3. 3 4.  Nguyªn t¾c xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ  Internet Nguyªn   t¾c   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   vÒ   Internet   thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 3 cña Ph¸p lÖnh Xö lý vi   ph¹m hµnh chÝnh n¨m 2002. 5. Thêi hiÖu, thêi h¹n xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ  Internet 5.1. Thêi hiÖu xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ Internet   ®îc thùc hiÖn theo kho¶n 1, kho¶n 2, kho¶n 3 vµ  kho¶n 5  §iÒu 4 NghÞ   ®Þnh 142/2004/N§­CP ngµy 08/7/2004 cña ChÝnh  phñ quy ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ bu chÝnh, viÔn  th«ng vµ tÇn sè v« tuyÕn ®iÖn. 5.2. Qu¸ thêi h¹n quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm 5.1 cña môc nµy  th× kh«ng xö ph¹t nhng vÉn bÞ ¸p dông biÖn ph¸p kh¾c phôc  hËu qu¶ quy ®Þnh t¹i ®iÓm d kho¶n 8 §iÒu 41 NghÞ ®Þnh.  5.3.   C¸ch   tÝnh   thêi   h¹n,   thêi   hiÖu   trong   xö   lý   vi  ph¹m   hµnh   chÝnh   vÒ   Internet   ®îc   thùc   hiÖn   theo   §iÒu   9  NghÞ   ®Þnh   134/2003/N§­CP   ngµy   14/11/2004   cña   ChÝnh   phñ  quy  ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè   ®iÒu cña Ph¸p lÖnh Xö  lý vi ph¹m hµnh chÝnh n¨m 2002. 6.   C¸c   h×nh   thøc   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   vµ   c¸c  biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ 6.1. Tæ chøc, c¸ nh©n vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ  Internet  ph¶i   chÞu  mét  trong   nh÷ng  h×nh   thøc   xö   ph¹t   chÝnh  theo   quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 12 Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh   chÝnh n¨m 2002 vµ  cã  thÓ  bÞ  ¸p dông mét hoÆc nhiÒu h×nh  thøc xö  ph¹t bæ sung vµ  biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ quy  ®Þnh t¹i kho¶n 8 §iÒu 41 NghÞ ®Þnh. 6.2. C¸c h×nh thøc xö  ph¹t bæ sung quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm  a,   b,  c   kho¶n  8   §iÒu   41   NghÞ   ®Þnh  chØ   ®îc   ¸p  dông   kÌm  theo h×nh thøc xö ph¹t chÝnh.   II. HµNH VI VI PH¹M HµNH CHÝNH VÒ INTERNET  Vµ H×NH THøC Xö PH¹T 1. Hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ Internet quy ®Þnh t¹i  kho¶n 1 §iÒu 41: Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ  50.000  ®ång  ®Õn 200.000  ®ång  ®èi víi hµnh vi kh«ng khai b¸o lµm  thñ tôc cÊp l¹i giÊy phÐp cung cÊp dÞch vô Internet bÞ mÊt   hoÆc bÞ h háng, ®îc híng dÉn nh sau: 1.1. Ph¹t c¶nh c¸o  ®èi víi hµnh vi vi ph¹m nhá, lÇn  ®Çu, cã t×nh tiÕt gi¶m nhÑ;
 4. 4 1.2. Ph¹t tiÒn ®èi víi hµnh vi vi ph¹m kh¸c ngoµi tr ­ êng hîp híng dÉn  t¹i ®iÓm 1.1 trªn ®©y.  2. Hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm d kho¶n 3 §iÒu  41: Vi ph¹m quy ®Þnh cña Nhµ níc vÒ qu¶n lý truy nhËp, kÕt  nèi   Internet   trong   viÖc     sö   dông   dÞch   vô   Internet,   bao  gåm: 2.1. Ngêi sö dông dÞch vô Internet quay sè ®iÖn tho¹i  quèc tÕ  trùc tiÕp  ®Ó  truy nhËp  ®Õn c¸c nhµ  cung cÊp dÞch  vô Internet níc ngoµi; 2.2. Sö dông c¸c dÞch vô Internet thuéc danh môc dÞch   vô   Internet   bÞ   cÊm   hoÆc   cha   ®îc   phÐp   sö   dông   theo   quy  ®Þnh cña ph¸p luËt; 2.3. Ngêi sö  dông dÞch vô  Internet truy nhËp vµo c¸c  trang tin ®iÖn tö (website) cã néi dung g©y ph ¬ng h¹i ®Õn  an ninh quèc gia, trËt tù, an toµn x∙ héi, vi ph¹m thuÇn  phong mü tôc, b¶n s¾c v¨n ho¸ ViÖt Nam. 3. Hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm e kho¶n 3 §iÒu  41: Vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh cña Nhµ  níc vÒ  an toµn, an ninh  th«ng   tin   trªn   Internet   trong   viÖc   sö   dông   dÞch   vô  Internet, bao gåm: 3.1. Lu gi÷  trªn m¸y tÝnh kÕt nèi Internet tin, tµi  liÖu, sè liÖu thuéc bÝ mËt Nhµ níc; 3.2. Sö  dông hoÆc híng dÉn ngêi kh¸c sö  dông c«ng cô  hç trî ®Ó truy nhËp c¸c trang tin ®iÖn tö do c¬ quan qu¶n   lý nhµ níc cã thÈm quyÒn cÊm truy nhËp. 4. Hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm c kho¶n 4 §iÒu  41: Sö  dông qu¸ h¹n giÊy phÐp cung cÊp dÞch vô  Internet,  ®îc híng dÉn nh sau: 4.1. Sö  dông giÊy phÐp cung cÊp dÞch vô  Internet  ®∙  hÕt   h¹n   sö   dông   ®Õn   03   th¸ng   th×   ¸p   dông   møc   ph¹t   quy  ®Þnh t¹i kho¶n 4 §iÒu 41 NghÞ ®Þnh; 4.2. Sö  dông giÊy phÐp cung cÊp dÞch vô  Internet  ®∙  hÕt h¹n sö dông tõ trªn 03 th¸ng ®Õn 06 th¸ng th× ¸p dông   møc ph¹t theo quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm a kho¶n 6 §iÒu 41 NghÞ  ®Þnh; 4.3. Sö  dông giÊy phÐp cung cÊp dÞch vô  Internet  ®∙  hÕt h¹n sö  dông trªn 06 th¸ng th×  ¸p dông møc ph¹t quy  ®Þnh t¹i kho¶n 7 §iÒu 41 NghÞ ®Þnh. 5. Hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm a kho¶n 5 §iÒu  41: Vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh cña Nhµ  níc vÒ  tiªu chuÈn, chÊt  lîng   dÞch   vô   Internet   trong   viÖc   cung   cÊp   dÞch   vô  Internet, bao gåm:
 5. 5 5.1.   Cung   cÊp   dÞch   vô   Internet   kh«ng   cã   giÊy   chøng   nhËn  ®¨ng ký  chÊt lîng dÞch vô  theo quy  ®Þnh cña Bé  Bu  chÝnh, ViÔn th«ng; 5.2.   Sö   dông   giÊy   chøng   nhËn   ®¨ng   ký   chÊt   l îng   hÕt  thêi h¹n sö dông hoÆc ®∙ bÞ huû bá; 5.3. Kh«ng c«ng bè  c«ng khai t¹i  ®iÓm cung cÊp dÞch   vô Internet c¸c chØ tiªu chÊt lîng ®∙ ®¨ng ký; 5.4. C«ng bè chØ tiªu chÊt lîng dÞch vô Internet thÊp  h¬n c¸c chØ tiªu chÊt lîng ®∙ ®¨ng ký; 5.5. Cung cÊp dÞch vô Internet kh«ng ®¶m b¶o chØ tiªu   chÊt lîng ®∙ c«ng bè hoÆc ®∙ ®¨ng ký; 5.6. Kh«ng thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o chÊt l îng dÞch vô  Internet do m×nh cung cÊp theo quy  ®Þnh cña Bé  Bu chÝnh,  ViÔn th«ng. 6. Hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i    ®iÓm b kho¶n 5 §iÒu  41: Vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh cña Nhµ  níc vÒ  gi¸, cíc dÞch vô  Internet trong viÖc cung cÊp dÞch vô Internet, bao gåm: 6.1. Quy ®Þnh møc gi¸, cíc c¸c dÞch vô Internet kh«ng  ®óng thÈm quyÒn; 6.2.  Sö  dông  phÇn  mÒm tÝnh  cíc  ®Ó  tÝnh  cíc  dÞch vô  Internet cao h¬n møc ®∙ quy ®Þnh; 6.3.   Thu   cíc   dÞch   vô   Internet   cao   h¬n   møc   ®∙   quy   ®Þnh; 6.4. §èi víi c¸c hµnh vi vi ph¹m kh¸c trong lÜnh vùc  gi¸, cíc dÞch vô  Internet  ®îc ¸p dông theo quy  ®Þnh t¹i  NghÞ   ®Þnh sè  169/2004/N§­CP ngµy 22/9/2004 cña ChÝnh phñ  quy   ®Þnh   vÒ   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh   vùc  gi¸. 7. Hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i ®iÓm c kho¶n 3, ®iÓm c  kho¶n 5 §iÒu 41: Vi ph¹m c¸c quy ®Þnh cña Nhµ  níc vÒ qu¶n  lý tµi nguyªn Internet trong viÖc cung cÊp vµ sö dông dÞch  vô Internet, bao gåm: 7.1. ChuyÓn nhîng, cho thuª, b¸n l¹i tªn miÒn (DN),  ®Þa chØ (IP) vµ sè hiÖu m¹ng (ASN) Internet; 7.2.   Sö   dông   tªn   miÒn   cÊp   cao   kh¸c   tªn   miÒn   ".VN"   kh«ng th«ng b¸o cho c¬ quan qu¶n lý tµi nguyªn Internet; 7.3. C¸c c¬  quan, tæ chøc cña hÖ  thèng chÝnh trÞ  sö  dông tªn miÒn kh¸c tªn miÒn cÊp cao ".VN" hoÆc kh«ng lu  gi÷ th«ng tin trong m¸y chñ cã ®Þa chØ IP ë ViÖt Nam; 7.4.   B¸o   ®iÖn   tö   kh«ng   sö   dông   tªn   miÒn   cÊp   cao  ".VN"; 7.5. Sö dông tªn miÒn ®Ó truyÒn b¸ c¸c th«ng tin tr¸i   víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt;
 6. 6 7.6. CÊp l¹i tªn miÒn díi tªn miÒn cÊp 2 sau tªn miÒn  ".VN" víi môc ®Ých kinh doanh khi cha ®îc c¬ quan qu¶n lý  tµi nguyªn Internet cho phÐp; 7.7. Sö  dông,  ®Þnh tuyÕn nh÷ng  ®Þa chØ IP n»m ngoµi   ph¹m vi qu¶n lý, ph©n bæ cña c¬  quan qu¶n lý  tµi nguyªn  Internet,   trõ   trêng   hîp   kÕt   nèi   víi   cæng   Internet   quèc  tÕ; 7.8. §¨ng ký  trùc tiÕp  ®Þa chØ IP vµ  sè  hiÖu m¹ng tõ  c¸c tæ chøc quèc tÕ  khi cha  ®îc Bé  Bu chÝnh, ViÔn th«ng  cho phÐp. 8. Hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm d kho¶n 5 §iÒu  41: Vi ph¹m quy ®Þnh cña Nhµ níc vÒ qu¶n lý truy nhËp, kÕt  nèi   Internet   trong   viÖc   cung   cÊp   dÞch   vô   Internet,   bao  gåm: 8.1.   Cung   cÊp   c¸c   dÞch   vô   Internet   thuéc   danh   môc   dÞch vô  Internet bÞ  cÊm hoÆc cha  ®îc phÐp cung cÊp theo  quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 8.2. C¸c  ®¬n vÞ  cung cÊp dÞch vô  truy nhËp Internet   dïng riªng kÕt nèi trùc tiÕp víi nhau; 8.3.   C¸c   doanh   nghiÖp   cung   cÊp   dÞch   vô   truy   nhËp   Internet, dÞch vô  øng dông Internet, c¸c  ®¬n vÞ  cung cÊp  dÞch vô  truy nhËp Internet dïng riªng tù  x©y dùng c¸c  ® ­ êng truyÒn dÉn viÔn th«ng  ®Ó  thiÕt lËp m¹ng l íi thiÕt bÞ  Internet   cña   m×nh   vµ   kÕt   nèi   víi   m¹ng   viÔn   th«ng   c«ng  céng, víi hÖ thèng thiÕt bÞ Internet cña ®¹i lý Internet,   ngêi   sö   dông   dÞch   vô   Internet   khi   cha   ®îc   Bé   Bu   chÝnh  ViÔn th«ng cho phÐp. 8.4. Tæ chøc, c¸ nh©n cung cÊp dÞch vô  Internet cho  c«ng céng kh«ng cã  hîp  ®ång  ®¹i lý  víi c¸c doanh nghiÖp  cung cÊp dÞch vô  Internet hoÆc kh«ng cã  giÊy chøng nhËn  ®¨ng ký kinh doanh do c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn cÊp. 8.5. Doanh nghiÖp cung cÊp dÞch vô  Internet,  ®¹i lý  Internet c«ng céng vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh vÒ  cung cÊp dÞch  vô Internet t¹i Th«ng t Liªn bé Bu chÝnh, ViÔn th«ng, V¨n  ho¸   ­  Th«ng   tin   vµ   C«ng   an   quy   ®Þnh   vÒ   qu¶n   lý   ®¹i   lý  Internet c«ng céng 9. Hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm e kho¶n 5 §iÒu  41: Vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh cña Nhµ  níc vÒ  an toµn, an ninh  th«ng   tin   trªn   Internet   trong   viÖc   cung   cÊp   dÞch   vô  Internet, lµ viÖc:   Doanh   nghiÖp   cung   cÊp   dÞch   vô   truy   nhËp   Internet,   dÞch vô  øng dông Internet trong bu chÝnh, viÔn th«ng vµ  ®¬n   vÞ   cung   cÊp   dÞch   vô   truy   nhËp   Internet   dïng   riªng  kh«ng x©y dùng hÖ  thèng bøc têng löa (Firewall) hoÆc cã  nhng kh«ng t¬ng xøng víi hÖ  thèng m¸y chñ  cung cÊp dÞch 
 7. 7 vô   Internet   cña   m×nh   ®Ó   ®¶m   b¶o   ph¸t   hiÖn,   ng¨n   chÆn   nh÷ng tin mµ ph¸p luËt cÊm. 10. ViÖc ¸p dông h×nh thøc xö  ph¹t bæ sung quy  ®Þnh  t¹i ®iÓm a kho¶n 8 §iÒu 41, ®îc thùc hiÖn nh sau: 10.1. ¸p dông biÖn ph¸p xö ph¹t bæ sung: t¹m ®×nh chØ   viÖc cung cÊp vµ  sö  dông dÞch vô  Internet trong thêi h¹n  03 th¸ng, nÕu cã t×nh tiÕt gi¶m nhÑ th× thêi h¹n t¹m ®×nh  chØ lµ 01 th¸ng; 10.2.   ¸p   dông   biÖn   ph¸p   xö   ph¹t   bæ   sung:   ®×nh   chØ  viÖc cung cÊp vµ sö dông dÞch vô Internet ®èi víi hµnh vi  vi ph¹m cã t×nh tiÕt t¨ng nÆng. 11. ViÖc ¸p dông h×nh thøc xö  ph¹t bæ sung quy  ®Þnh  t¹i ®iÓm b kho¶n 8 §iÒu 41, ®îc thùc hiÖn nh sau: 11.1. ¸p dông biÖn ph¸p xö ph¹t bæ sung: tíc quyÒn sö  dông giÊy phÐp trong thêi h¹n 03 th¸ng, nÕu cã  t×nh tiÕt  gi¶m nhÑ  th×  thêi h¹n tíc quyÒn sö  dông giÊy phÐp lµ  01  th¸ng; 11.2. ¸p dông biÖn ph¸p xö ph¹t bæ sung: tíc quyÒn sö  dông   giÊy   phÐp   v«   thêi   h¹n   ®èi   víi   hµnh   vi   vi   ph¹m   cã  t×nh tiÕt t¨ng nÆng. 12. T×nh tiÕt gi¶m nhÑ, t×nh tiÕt t¨ng nÆng Nh÷ng t×nh tiÕt gi¶m nhÑ, tÆng nÆng  ®èi víi hµnh vi  vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ  Internet  ®îc ¸p dông theo quy  ®Þnh  t¹i   §iÒu   8   vµ  §iÒu   9  cña   Ph¸p  lÖnh   Xö  lý   vi   ph¹m   hµnh  chÝnh n¨m 2002. III. THÈM QUYÒN Vµ THñ TôC Xö PH¹T  VI PH¹M HµNH CHÝNH A. THÈM QUYÒN Xö PH¹T VI PH¹M HµNH CHÝNH ThÈm   quyÒn   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   vÒ   Internet   quy ®Þnh t¹i §iÒu 42 NghÞ ®Þnh ®îc híng dÉn nh sau: 1.  ThÈm quyÒn xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ  Internet  cña Thanh tra chuyªn ngµnh bu chÝnh, viÔn th«ng vµ  c«ng  nghÖ th«ng tin 1.1.   Thanh   tra   viªn   chuyªn   ngµnh   bu   chÝnh,   viÔn  th«ng   vµ   c«ng   nghÖ   th«ng   tin   ®ang   thi   hµnh   c«ng   vô   cã  quyÒn: a) Thùc hiÖn thÈm quyÒn xö  ph¹t quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm a,  b,   c  kho¶n   1  §iÒu  28   cña   NghÞ   ®Þnh   142/2004/N§­CP  ngµy   08/7/2004   cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh  chÝnh vÒ bu chÝnh, viÔn th«ng vµ tÇn sè v« tuyÕn ®iÖn;
 8. 8 b) ¸p dông biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ theo quy  ®Þnh   t¹i ®iÓm d kho¶n 8 §iÒu 41 NghÞ ®Þnh. 1.2. Ch¸nh thanh tra Së  Bu chÝnh, ViÔn th«ng, Ch¸nh  Thanh   tra   c¬   quan   thanh   tra   chuyªn   ngµnh   thuéc   Bé   B u  chÝnh, ViÔn th«ng cã quyÒn: a) Thùc hiÖn thÈm quyÒn xö  ph¹t quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm a,  b, c, d kho¶n 2 §iÒu 28 cña NghÞ ®Þnh 142/2004/N§­CP ngµy   08/7/2004   cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh  chÝnh vÒ bu chÝnh, viÔn th«ng vµ tÇn sè v« tuyÕn ®iÖn; b) ¸p dông c¸c h×nh thøc xö ph¹t bæ sung vµ biÖn ph¸p  kh¾c phôc hËu qu¶ theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 8 §iÒu 41 NghÞ  ®Þnh. 1.3.   Ch¸nh   thanh   tra   Bé   Bu   chÝnh,   ViÔn   th«ng   cã  quyÒn: a) Thùc hiÖn thÈm quyÒn xö  ph¹t quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm a,  b, c, d kho¶n 3 §iÒu 28 cña NghÞ ®Þnh 142/2004/N§­CP ngµy   08/7/2004   cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh  chÝnh vÒ bu chÝnh, viÔn th«ng vµ tÇn sè v« tuyÕn ®iÖn; b) ¸p dông c¸c h×nh thøc xö ph¹t bæ sung vµ biÖn ph¸p  kh¾c phôc hËu qu¶ theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 8 §iÒu 41 NghÞ  ®Þnh. 2.  ThÈm quyÒn xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ  Internet  cña c¸c c¬ quan thanh tra chuyªn ngµnh kh¸c C¸c   c¬   quan   thanh   tra   chuyªn   ngµnh   kh¸c   thùc   hiÖn   thÈm quyÒn xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ Internet ® îc quy  ®Þnh t¹i §iÒu 38 Ph¸p lÖnh Xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh n¨m  2002 theo thÈm quyÒn qu¶n lý nhµ níc cña Bé, Ngµnh m×nh. 3. ThÈm quyÒn xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ  Internet  cña Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp cã quyÒn xö ph¹t ®èi  víi c¸c hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ Internet trong ph¹m   vi  ®Þa bµn do m×nh qu¶n lý  theo thÈm quyÒn quy  ®Þnh t¹i  c¸c §iÒu 28, 29 vµ  30 Ph¸p lÖnh xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh   n¨m 2002. 4. Ph©n ®Þnh thÈm quyÒn xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh Trong trêng hîp vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ  Internet thuéc  thÈm quyÒn xö ph¹t cña nhiÒu ngêi th× viÖc xö ph¹t do ng­ êi thô lý ®Çu tiªn thùc hiÖn. B. THñ TôC Xö PH¹T 1. LËp biªn b¶n vi ph¹m hµnh chÝnh 1.1.   Trêng   hîp   ¸p   dông   h×nh   thøc   ph¹t   tiÒn   trªn   100.000 ®ång th× ngêi cã thÈm quyÒn xö ph¹t ®ang thi hµnh  
 9. 9 c«ng vô ph¶i kÞp thêi lËp biªn b¶n vÒ vi ph¹m hµnh chÝnh.  ViÖc   lËp   biªn   b¶n   vÒ   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   ®îc   thùc   hiÖn  theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 55 Ph¸p lÖnh Xö  lý  vi ph¹m hµnh  chÝnh n¨m 2002. 1.2.   Trong   cïng   mét   vô   vi   ph¹m,   mét   ngêi   cã   nhiÒu  hµnh vi vi ph¹m hoÆc nhiÒu ngêi cïng liªn kÕt víi nhau ®Ó  cïng thùc hiÖn mét hay nhiÒu hµnh vi vi ph¹m, th× ngêi cã  thÈm quyÒn  chØ cÇn lËp mét biªn b¶n vi ph¹m hµnh chÝnh  chung.   Trêng   hîp,   nh÷ng   ngêi   cã   hµnh   vi   vi   ph¹m   kh«ng  liªn kÕt víi nhau  th×  ngêi cã  thÈm quyÒn  tiÕn hµnh lËp  biªn b¶n vi ph¹m hµnh chÝnh  ®èi víi tõng ngêi. Biªn b¶n  vi ph¹m hµnh chÝnh ph¶i ®îc trao cho tõng ngêi vi ph¹m. 2. T¹m gi÷ tang vËt, ph¬ng tiÖn vi ph¹m hµnh chÝnh Trong trêng hîp cÇn ph¶i t¹m gi÷ tang vËt, ph¬ng tiÖn  vi ph¹m hµnh chÝnh th×  thùc hiÖn theo §iÒu 46 Ph¸p lÖnh  Xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh n¨m 2002. Ngêi cã  thÈm quyÒn ra  quyÕt   ®Þnh   t¹m   gi÷   tang   vËt,   ph¬ng   tiÖn   vi   ph¹m   hµnh  chÝnh ph¶i ra quyÕt ®Þnh t¹m gi÷ b»ng v¨n b¶n vµ lËp biªn  b¶n t¹m gi÷. 3. Ra quyÕt ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh 3.1. Trêng hîp ¸p dông h×nh thøc ph¹t c¶nh c¸o hoÆc  ph¹t   tiÒn   tõ   50.000   ®ång   ®Õn   100.000   ®ång   th×   ngêi   cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t  ®ang thi hµnh c«ng vô  kh«ng lËp biªn  b¶n   mµ   ra   quyÕt   ®Þnh   xö   ph¹t   t¹i   chç   theo   thñ   tôc   ®¬n  gi¶n quy  ®Þnh t¹i §iÒu 54 Ph¸p lÖnh Xö  lý  vi ph¹m hµnh  chÝnh  n¨m  2002.  N¬i nép tiÒn ph¹t  vµ  thêi  h¹n  nép  tiÒn  ph¹t thùc hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 58 Ph¸p lÖnh Xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh n¨m 2002. 3.2. §èi víi trêng hîp ¸p dông h×nh thøc xö  ph¹t t¹i   tiÕt 1.1  ®iÓm 1 môc B, th×  trong thêi h¹n m êi ngµy kÓ  tõ  ngµy lËp biªn b¶n vi ph¹m hµnh chÝnh, ngêi cã  thÈm quyÒn  ph¶i ra quyÕt ®Þnh xö ph¹t; ®èi víi vô vi ph¹m hµnh chÝnh  cã nhiÒu t×nh tiÕt phøc t¹p th× thêi h¹n ra quyÕt ®Þnh xö  ph¹t lµ ba m¬i ngµy. Trong trêng hîp xÐt cÇn cã thªm thêi  gian   ®Ó   x¸c   minh,   thu   thËp   chøng   cø   th×   ngêi   cã   thÈm  quyÒn  ph¶i  b¸o c¸o Thñ  trëng  trùc  tiÕp cña m×nh  ®Ó  xin  gia h¹n; viÖc gia h¹n ph¶i b»ng v¨n b¶n, thêi h¹n gia h¹n  kh«ng   ®îc qu¸ ba m¬i ngµy. QuyÕt   ®Þnh xö  ph¹t ph¶i  ®îc  göi cho c¸ nh©n, tæ chøc bÞ  xö  ph¹t vµ  c¬  quan thu tiÒn  ph¹t trong thêi h¹n ba ngµy kÓ  tõ  ngµy ra quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t.  Ngêi   cã   thÈm   quyÒn   xö   ph¹t   cã   thÓ   ¸p   dông   kho¶n   3  §iÒu 57 Ph¸p lÖnh Xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh n¨m 2002  ®èi  víi c¸ nh©n, tæ chøc vi ph¹m  ®Ó   ®¶m b¶o thi hµnh quyÕt  ®Þnh xö ph¹t.
 10. 10 3.3.   Trêng   hîp   mét   ngêi   thùc   hiÖn   nhiÒu   hµnh   vi   vi  ph¹m hµnh chÝnh nÕu møc xö ph¹t ¸p dông ®èi víi tõng hµnh  vi ®Òu thuéc thÈm quyÒn xö ph¹t cña mét cÊp th× cÊp ®ã ra   quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t. NÕu cã   Ýt   nhÊt mét hµnh vi vi ph¹m  mµ møc ph¹t ¸p dông thuéc thÈm quyÒn xö ph¹t cña cÊp trªn  hoÆc cña c¬  quan kh¸c th×  ph¶i chuyÓn toµn bé  hå  s¬   ®Õn  cÊp cã thÈm quyÒn ®Ó xö ph¹t. Møc xö ph¹t ¸p dông nãi t¹i   ®©y  ®îc hiÓu lµ  møc xö  ph¹t mµ  c¬  quan cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t dù   ®Þnh ¸p dông  ®èi víi mét hµnh vi vi ph¹m c¨n cø  vµo qui ®Þnh cña NghÞ ®Þnh sau khi ®∙ xem xÐt ®Çy ®ñ tÝnh   chÊt, møc  ®é  vi ph¹m, c¸c t×nh tiÕt t¨ng nÆng, t×nh tiÕt  gi¶m nhÑ. Trong trêng hîp nµy, ngêi cã thÈm quyÒn xö ph¹t  chØ   cÇn   ra   mét   quyÕt   ®Þnh   xö   ph¹t   trong   ®ã   ghi   râ   møc  ph¹t cho mçi hµnh vi, nÕu h×nh thøc lµ  ph¹t tiÒn th×  ghi  møc ph¹t tiÒn cô thÓ cho tõng hµnh vi vµ céng chung l¹i. 3.4. Trêng hîp nhiÒu ngêi liªn kÕt víi nhau  ®Ó  cïng  thùc hiÖn mét hoÆc nhiÒu hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh th×  chØ cÇn ra mét quyÕt ®Þnh xö ph¹t chung; trong ®ã, ghi râ  møc ph¹t  ®èi víi tõng ngêi theo qui  ®Þnh cña khung ph¹t  tiÒn t¬ng øng víi hµnh vi vi ph¹m. TÊt c¶ nh÷ng ngêi nµy  ®Òu cã  t×nh tiÕt t¨ng nÆng lµ  vi ph¹m cã  tæ chøc vµ  ph¶i   liªn  ®íi chÞu tr¸ch nhiÖm båi thêng thiÖt h¹i (nÕu cã).  QuyÕt  ®Þnh xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  ®îc trao cho tõng  c¸ nh©n vi ph¹m. 3.5. Trêng hîp trong cïng mét vô vi ph¹m cã nhiÒu ng ­ êi vi ph¹m hµnh chÝnh, nhng kh«ng liªn kÕt víi nhau th×  ngêi cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t c¨n cø vµo biªn b¶n vi ph¹m  hµnh chÝnh   ®Ó  ra quyÕt   ®Þnh xö  ph¹t riªng   ®èi  víi  tõng  ngêi.  4. ¸p dông h×nh thøc xö ph¹t bæ sung tíc quyÒn sö dông  giÊy phÐp Khi  ¸p dông  h×nh  thøc xö   ph¹t bæ  sung tíc  quyÒn  sö  dông giÊy phÐp th×  ngêi cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t ph¶i tiÕn  hµnh thu håi giÊy phÐp vµ  th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho c¬  quan   cÊp   giÊy   phÐp   ®ã   biÕt.   HÕt   thêi   h¹n   tíc   quyÒn   sö  dông giÊy phÐp, ngêi cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t ph¶i trao l¹i  giÊy phÐp cho tæ chøc, c¸ nh©n sö dông giÊy phÐp ®ã. 5. TÞch thu tang vËt vµ xö lý tang vËt bÞ tÞch thu Khi ¸p dông h×nh thøc xö  ph¹t bæ sung tÞch thu tang  vËt, ph¬ng tiÖn  ®îc sö  dông  ®Ó  vi ph¹m hµnh chÝnh, ngêi  cã   thÈm   quyÒn   xö   ph¹t   ph¶i   lµm   ®Çy   ®ñ   c¸c   thñ   tôc   qui  ®Þnh t¹i §iÒu 60 Ph¸p lÖnh Xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh n¨m  2002.  ViÖc xö lý tang vËt, ph¬ng tiÖn do vi ph¹m hµnh chÝnh  theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 61 Ph¸p lÖnh Xö  lý  vi ph¹m hµnh  chÝnh   n¨m   2002   vµ   Th«ng   t  sè   72/2004/TT­BTC   ngµy  15/7/2004 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn viÖc qu¶n lý vµ xö lý 
 11. 11 tang vËt, ph¬ng tiÖn tÞch thu sung quü Nhµ níc do vi ph¹m  hµnh chÝnh. 6. ChÊp hµnh quyÕt ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  Trêng hîp  tæ chøc  hoÆc  c¸ nh©n  bÞ  xö  ph¹t  kh«ng  tù  gi¸c chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t hµnh chÝnh trong thêi  h¹n mêi ngµy kÓ  tõ  ngµy  ®îc giao quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t th×  sÏ  bÞ  cìng chÕ  theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 66 Ph¸p lÖnh Xö  lý   vi ph¹m hµnh chÝnh n¨m 2002. QuyÕt  ®Þnh c ìng chÕ   ®îc göi  ®Õn   tæ   chøc,   c¸   nh©n   bÞ   cìng   chÕ,   c¸c   c¬   quan   cã   liªn  quan nh  C«ng an, Ng©n hµng, Kho b¹c...  ®Ó  phèi hîp thùc  hiÖn   quyÕt   ®Þnh   cìng  chÕ.   Trêng   hîp   ngêi   vi  ph¹m   kh«ng  lµm viÖc t¹i c¬  quan,  kh«ng  më  tµi kho¶n t¹i ng©n  hµng  th× ¸p dông biÖn ph¸p cìng chÕ tµi s¶n c¸ nh©n cã gi¸ trÞ  t¬ng  ®¬ng møc ph¹t. Gi¸ trÞ  cña tµi s¶n bÞ  tÞch thu  ®Ó  thùc hiÖn quyÕt ®Þnh cìng chÕ do c¬ quan gi¸m ®Þnh nhµ n­ íc gi¸m ®Þnh.   7. MÉu biªn b¶n vµ quyÕt ®Þnh C¸c   biªn   b¶n,   quyÕt   ®Þnh   liªn   quan   ®Õn   c«ng   t¸c   xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ  Internet  ®îc ¸p dông mÉu ban  hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 134/2003/N§­CP ngµy 14/11/2003  cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè   ®iÒu cña  Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh n¨m 2002.
 12. 12 IV. KHIÕU N¹I, Tè C¸O Vµ Xö Lý VI PH¹M 1. KhiÕu n¹i, tè  c¸o vµ  gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè  c¸o  ®èi víi quyÕt ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ Internet ViÖc   khiÕu   n¹i,   tè   c¸o   vµ   gi¶i   quyÕt   khiÕu   n¹i,   tè  c¸o   ®èi   víi   quyÕt   ®Þnh   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   vÒ  Internet   ¸p   dông   theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt   vÒ   khiÕu  n¹i, tè c¸o. Trong thêi gian chê gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tæ   chøc, c¸ nh©n bÞ  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh ph¶i nghiªm  chØnh  chÊp  hµnh quyÕt   ®Þnh  xö  ph¹t  cña c¬  quan  cã  thÈm  quyÒn. 2. KhiÕu n¹i, gi¶i quyÕt khiÕu n¹i nghiÖp vô   ®èi víi  viÖc cung cÊp vµ sö dông dÞch vô Internet Tæ chøc, c¸ nh©n tham gia cung cÊp vµ sö dông dÞch vô  Internet t¹i ViÖt Nam cã quyÒn khiÕu n¹i vÒ nghiÖp vô khi   quyÒn lîi hîp ph¸p cña m×nh bÞ vi ph¹m. ViÖc khiÕu n¹i vµ  gi¶i quyÕt khiÕu n¹i vÒ  nghiÖp vô  Internet  ®îc thùc hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 PhÇn V  Th«ng t  04/2001/TT­TCB§ ngµy 20/11/2001  cña Tæng côc Bu  ®iÖn   híng   dÉn   thi   hµnh   NghÞ   ®Þnh   sè   55/2001/N§­CP   cña  ChÝnh   phñ   vÒ   qu¶n   lý   cung   cÊp   vµ   sö   dông   dÞch   vô   truy  nhËp   Internet,   dÞch   vô   kÕt   nèi   Internet   vµ   dÞch   vô   øng   dông Internet trong bu chÝnh, viÔn th«ng. 3. Xö lý vi ph¹m 3.1. ViÖc xö lý vi ph¹m ®èi víi ngêi cã thÈm quyÒn xö  ph¹t   vi   ph¹m   hµnh  chÝnh   vÒ   Internet   ®îc   thùc   hiÖn   theo  quy  ®Þnh t¹i §iÒu 121 Ph¸p lÖnh xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh  n¨m 2002. 3.2. ViÖc xö  lý  vi ph¹m  ®èi víi ngêi bÞ  xö  ph¹t vi  ph¹m hµnh chÝnh vÒ  Internet  ®îc thùc hiÖn theo quy  ®Þnh  t¹i §iÒu 122 Ph¸p lÖnh xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh n¨m 2002. V. Tæ CHøC THùC HIÖN Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ  tõ  ngµy ®¨ng c«ng b¸o.  Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã  víng m¾c, cÇn ph¶n  ¸nh kÞp thêi vÒ  Bé  Bu chÝnh, ViÔn th«ng  ®Ó  xem xÐt, bæ  sung, söa ®æi.
Đồng bộ tài khoản