Thông tư 05/2004/TT-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
51
lượt xem
1
download

Thông tư 05/2004/TT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 05/2004/TT-BYT về việc hướng dẫn tuyển sinh đào tạo Cử nhân và Cao đẳng Điều dưỡng, Kỹ thuật Y học hệ vừa học vừa làm - Năm 2004 do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 05/2004/TT-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ******* ******* S : 05/2004/TT-BYT Hà N i, ngày 19 tháng 4 năm 2004 THÔNG TƯ HƯ NG D N TUY N SINH ÀO T O C NHÂN VÀ CAO NG I U DƯ NG, K THU T Y H C H V A H C V A LÀM - NĂM 2004 Căn c Lu t Giáo d c ã ư c Ch t ch nư c công b t i L nh s 09L/CTN ngày 02 tháng 12 năm 1998; Căn c Ngh nh s 43/2000/N -CP ngày 30 tháng 8 năm 2000 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Giáo d c; Căn c Ch th s 06-CT/TW ngày 22 tháng 01 năm 2002 c a Ban Bí thư Trung ương ng v c ng c và hoàn thi n m ng lư i y t cơ s ; Căn c Quy t nh s 35/2001/Q -TTg ngày 19 tháng 3 năm 2001 c a Th tư ng chính ph v vi c phê duy t Chi n lư c chăm sóc và b o v s c kho nhân dân giai o n 2001 - 2010; Căn c Pháp l nh Hành ngh Y, Dư c tư nhân s 07/2003/PL-UBTVQH11 ã ư c U ban thư ng v Qu c h i thông qua ngày 25 tháng 02 năm 2003 ; Căn c Ngh nh s 103/2003/N -CP ngày 12 tháng 9 năm 2003 c a Chính ph Quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Hành ngh Y, Dư c tư nhân; th c hi n k ho ch phát tri n ngu n nhân l c ph c v s nghi p chăm sóc, b o v s c kho nhân dân, B Y t ban hành Thông tư Hư ng d n tuy n sinh ào t o C nhân và Cao ng ngành i u dư ng, K thu t Y h c h v a h c v a làm (h t i ch c). I. QUY NNH CHUNG 1. áp ng nhu c u nhân l c ph c v s nghi p b o v , chăm sóc s c kho nhân dân và t o i u ki n thu n l i cho các i u dư ng viên, K thu t viên Trung h c Y ư c ào t o lên b c i h c sau khi t t nghi p tr v cơ quan nơi ã c i h c ti p t c làm vi c t t hơn, B Y t ch trương tuy n sinh ào t o trình C nhân và trình Cao ng các chuyên ngành i u dư ng, K thu t Y h c h v a h c v a làm. 2. Công tác tuy n sinh ào t o C nhân, Cao ng các ngành i u dư ng, K thu t Y h c h v a h c v a làm ư c th c hi n theo các quy nh chung c a Quy ch tuy n sinh vào các trư ng i h c, cao ng hi n hành c a B Giáo d c và ào t o và các văn b n hư ng d n c a B Y t . 3. Ch tiêu ào t o h v a h c v a làm cho t ng chuyên ngành s ư c các trư ng thông báo c th t i các S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là t nh) trong vùng tuy n sinh trên cơ s t ng ch tiêu ã ư c các cơ quan Nhà
  2. nư c có thNm quy n giao cho các trư ng i h c, cao ng. Các trư ng không ư c tuy n thêm ngoài ch tiêu ư c giao. 4. K t thúc khoá h c, các trư ng t ch c bàn giao h c viên kèm theo h sơ cho cơ quan c ngư i i h c b trí công tác. Nh ng h c viên không t t nghi p ho c ph i ng ng h c t p trư c khi t t nghi p cũng s ư c tr v t nh ho c cơ quan c i h c gi i quy t. 5. Các khu v c tuy n sinh: ư c phân chia theo quy nh hi n hành c a B Giáo d c và ào t o. Khu v c d thi c a m i thí sinh ư c xác nh d a vào a ch cơ quan nơi thí sinh ang làm vi c. 6. M t s quy nh khác: a) H p ng lao ng dài h n ư c hi u là h p ng lao ng có th i h n t 1 năm tr lên và ngư i lao ng có óng b o hi m xã h i b t bu c, sau ây g i t t là h p ng lao ng. b) H p ng trong nh biên ư c hi u là h p ng ký theo quy nh t i Thông tư Liên b s 08/TT-LB ngày 20/4/1995 c a Liên B Y t - Tài chính - Lao ng Thương binh và Xã h i - Ban T ch c cán b Chính ph (nay là B N i v ). H p ng trong nh biên ư c coi là m t hình th c c a h p ng lao ng dài h n. II. I TƯ NG TUY N SINH Công dân Vi t Nam ang làm vi c úng chuyên ngành và trình ào t o, có b ng t t nghi p Cao ng ho c Trung h c i u dư ng, K thu t Y h c chuyên ngành phù h p, ư c ào t o theo chương trình c a B Y t , có th d thi tuy n sinh chuyên ngành tương ng. III. TIÊU CHU N TUY N SINH 1. V phNm ch t chính tr : Lý l ch b n thân và gia ình rõ ràng, hoàn thành các nhi m v ư c giao, phNm ch t o c t t, ch p hành y các ch trương, chính sách và pháp lu t c a Nhà nư c. Nh ng ngư i ang trong th i gian thi hành k lu t (t khi n trách tr lên) không ư c xét tuy n. 2. V trình văn hoá: Các i tư ng tuy n sinh u ph i có trình văn hoá t t nghi p trung h c ph thông, b túc văn hoá ho c ã t t nghi p các môn văn hoá trong chương trình ào t o trung h c Y, Dư c, ư c cơ s ào t o xác nh n. 3. V trình chuyên môn:
  3. a) ào t o C nhân, Cao ng t trình Trung h c: Thí sinh ph i có b ng t t nghi p i u dư ng trung h c, H sinh trung h c ho c K thu t viên trung h c chuyên ngành phù h p; N u t t nghi p Y s trung h c ph i có thêm ch ng ch ào t o chuy n i thành i u dư ng trung h c theo chương trình c a B Y t do các cơ s ào t o ư c B Y t cho phép c p. b) ào t o C nhân t trình Cao ng: Thí sinh ph i có b ng t t nghi p Cao ng i u dư ng ho c Cao ng K thu t Y h c chuyên ngành phù h p. 4. V thâm niên chuyên môn: Thâm niên chuyên môn là th i gian làm vi c liên t c úng chuyên ngành ào t o sau khi t t nghi p cao ng ho c trung h c chuyên nghi p Y t , tính t khi có Quy t nh tuy n d ng vào biên ch , h p ng lao ng hay ư c phép hành ngh Y, Dư c tư nhân n ngày 31 tháng 10 năm d thi. Trư ng h p Y s trung h c chuy n i thành i u dư ng: Thâm niên chuyên môn ư c tính t ngày có ch ng ch chuy n i n ngày 31 tháng 10 năm d thi. Có hai m c tiêu chuNn v thâm niên chuyên môn: a) Thâm niên chuyên môn là 1 năm ( 12 tháng): Áp d ng cho các i tư ng: - Ngư i có b ng t t nghi p cao ng, trung h c chuyên nghi p Y t úng chuyên ngành xin h c x p lo i gi i. -Ys ã có ch ng ch chuy n i thành i u dư ng. - Ngư i ư c quy ho ch là cán b gi ng d y c a các trư ng i h c, cao ng và trung h c Y t . b) Thâm niên chuyên môn là 3 năm ( 36 tháng): Áp d ng cho các i tư ng không thu c quy nh t i m c 4.1. 5. V s c kho và tu i: a) S c kho : Có s c kho h c t p và lao ng theo quy nh t i Thông tư Liên B Y t - i h c, THCN và DN s 10/TT-LB ngày 18/8/1989 và Công văn hư ng d n s 2445/TS ngày 20/8/1990 c a B Giáo d c và ào t o. b) Tu i Không quá 50 tu i i v i nam và không quá 45 tu i i v i n , tính n ngày 31 tháng 10 năm d thi.
  4. IV. CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN i m xét tuy n vào trư ng ư c xét ưu tiên theo khu v c và trong m i khu v c có các i tư ng ưu tiên v chính sách: 1. Ưu tiên v khu v c: Theo qui nh hi n hành c a B Giáo d c và ào t o. 2. Ưu tiên v chính sách: a) Nhóm ưu tiên 1: - Anh hùng các l c lư ng vũ trang, anh hùng lao ng, chi n s thi ua toàn qu c. - Ngư i dân t c thi u s ang làm vi c t i Khu v c 1 (KV1). - Thương binh, b nh binh, ngư i ư c hư ng chính sách như thương binh. - Giáo viên các trư ng i h c, cao ng và trung h c chuyên nghi p Y t . b) Nhóm ưu tiên 2: - Ngư i ang làm vi c t i KV1 liên t c t 24 tháng tr lên tính n ngày 31 tháng 10 năm d thi. - Ngư i dân t c thi u s không thu c nhóm ưu tiên 1. - Ngư i ang làm vi c t i các Tr m Y t xã, B nh vi n Phong - Da li u và Khu i u tr Phong, B nh vi n Tâm th n, B nh vi n Lao, ã làm vi c t i ó ít nh t là 24 tháng tính n ngày 31 tháng 10 năm d thi. - i u dư ng (Y tá) trư ng, H sinh trư ng, K thu t viên trư ng các khoa trong b nh vi n. - Ngư i ư c thư ng huân chương kháng chi n, huy chương kháng chi n, huân chương lao ng. - Chi n s thi ua c p t nh, thành ph tr c thu c trung ương 2 năm liên t c sát năm d thi. - Ngư i ư c c p b ng sáng t o c a T ng liên oàn lao ng Vi t Nam. - Con li t s , con thương binh, con b nh binh, con c a ngư i ư c hư ng chính sách như thương binh. M i i tư ng ch ư c hư ng 01 tiêu chuNn ưu tiên cao nh t v chính sách. V. H SƠ D TUY N
  5. 1. M t phi u d tuy n do cơ quan s d ng ngư i lao ng c i d tuy n và có ý ki n phê duy t c a S Y t t nh. Các thí sinh ang làm vi c trong các ơn v không thu c Ngành Y t ph i có ý ki n ngh c a cơ quan ch qu n. 2. B n sao h p pháp các gi y t liên quan t i quá trình h c t p như sau (khi nh p h c ph i xu t trình b n chính): - B ng t t nghi p và b ng i m các môn h c cao ng ho c trung h c chuyên nghi p Y t chuyên ngành phù h p. - B ng t t nghi p trung h c ph thông ho c b túc văn hoá tương ương. 3. B n sao (h p pháp) gi y khai sinh. 4. Gi y xác nh n s c kho h c t p do ơn v y t t tuy n huy n tr lên c p. 5. Gi y ch ng nh n i tư ng ưu tiên tuy n sinh và khu v c ưu tiên tuy n sinh (như quy nh t i ph n IV) do cơ quan c ngư i i h c c p, ư c S Y t ho c cơ quan qu n lý ngư i lao ng xác nh n. 6. Quy t nh c i h c (n p khi nh p h c) do cơ quan qu n lý ngư i lao ng c p. 7. B n sao h p pháp các gi y t liên quan t i quá trình làm vi c như sau (khi nh p h c ph i xu t trình b n chính): - Quy t nh tuy n d ng vào biên ch ho c h p ng trong nh biên ( i v i ngư i thu c biên ch Nhà nư c ho c h p ng trong nh biên). - Ch ng ch hành ngh Y, Dư c tư nhân, gi y xác nh n th i gian ã hành ngh do S Y t xác nh n ( i v i ngư i hành ngh Y, Dư c tư nhân). -H p ng lao ng, s b o hi m xã h i ( i v i các i tư ng khác). 8. B n nh m i ch p c 4 x 6 (m t nh dán vào phi u ăng ký d thi, óng d u giáp lai). Các gi y t khác: Theo quy nh c a trư ng. Thí sinh ph i n p h sơ ăng ký d thi v Ban tuy n sinh c a các trư ng úng th i h n quy nh. Cán b ký quy t nh c ngư i i h c ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính h p pháp c a h sơ c a ngư i xin i h c. VI. T CH C THI VÀ XÉT TRÚNG TUY N 1. Các môn thi: Thí sinh ph i thi 3 môn: Toán, Hoá, Chuyên môn. a) Môn Toán và môn Hoá:
  6. Trình trung h c ph thông hay b túc văn hoá theo chương trình hi n hành. b) Môn chuyên môn: Là t ng h p các môn chuyên ngành ào t o trình Cao ng ( i v i vi c tuy n sinh ào t o C nhân t trình Cao ng) ho c Trung h c ( i v i vi c tuy n sinh ào t o C nhân, Cao ng t trình Trung h c) theo chương trình c a B Y t , phù h p v i ngành d thi. Nh ng thí sinh ã có b ng t t nghi p trung h c chuyên nghi p Y t n u có b ng t t nghi p i h c ho c cao ng thu c kh i ngành Y - Dư c, khoa h c t nhiên, k thu t, ã thi c hai môn Toán và Hoá khi d thi tuy n sinh i h c ho c cao ng ngành ó s ư c mi n thi môn Toán, môn Hoá, ch ph i thi môn chuyên môn. Nh ng i tư ng này trong h sơ d tuy n ph i có thêm b n sao h p pháp b ng t t nghi p i h c ho c cao ng và gi y xác nh n ã thi tuy n u vào hai môn Toán và Hoá c a cơ s ào t o nơi thí sinh ư c c p b ng t t nghi p i h c ho c cao ng. Các thí sinh d thi tuy n sinh ào t o C nhân t trình Cao ng ch ph i thi môn chuyên môn. 2. T ch c thi: L ch thi do các trư ng quy nh và báo cáo B Y t (V Khoa h c và ào t o), ng th i thông báo công khai b ng phương ti n thông tin i chúng cho thí sinh thu c vùng tuy n c a trư ng. Các trư ng có th t ch c ôn thi cho thí sinh. Th i gian ôn thi và h c phí ôn thi do nhà trư ng quy nh theo các quy nh hi n hành. 3. Xét trúng tuy n: a) Thí sinh úng i tư ng, có các tiêu chuNn tuy n sinh, i m thi môn chuyên mônkhông dư i 5 i m và các môn văn hoá không có i m 0, t m c i m tuy n c a trư ng s ư c xét trúng tuy n. Các thí sinh ư c mi n thi môn Toán và môn Hoá, i m môn chuyên môn ph i b ng ho c cao hơn i m xét tuy n tính trung bình cho m t môn và không ư c dư i 5 i m. b) Các trư ng i h c, cao ng xác nh i m trúng tuy n theo vùng tuy n sinh, ưu tiên thí sinh các khu v c mi n núi, vùng sâu, biên gi i, h i o, nh ng khu v c g p nhi u khó khăn v nhân l c i u dư ng, k thu t viên. c) Ki m tra l i toàn b h sơ c a các thí sinh ã trúng tuy n và trong nh ng trư ng h p c n thi t có th làm vi c v i các cơ s c ngư i i h c xác nh tính h p pháp c a các văn b n trong h sơ. M i trư ng h p khai man h sơ u ph i x lý theo Quy ch tuy n sinh hi n hành c a B Giáo d c và ào t o. d) L p danh sách trúng tuy n và báo cáo B Y t .
  7. VII. CH SINH HO T PHÍ VÀ H C PHÍ 1. H c viên trúng tuy n thu c ch tiêu Nhà nư c c p ngân sách ph i óng h c phí theo úng các qui nh hi n hành; i v i h c viên di n ào t o theo a ch , các a phương ký h p ng tr c ti p v i cơ s ào t o. 2. Trong th i gian h c t p, lương và m i ch c a h c viên do cơ quan c ngư i i h c gi i quy t theo ch hi n hành. 3. H c viên trúng tuy n không thu c di n Nhà nư c c p ngân sách ph i óng h c phí và các kho n phí, l phí khác (n u có) theo úng các qui nh hi n hành. VIII. I U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Nh n ư c Thông tư này, các ơn v , các a phương t ch c tri n khai th c hi n, xét c cán b tham d kỳ thi tuy n sinh và i h c theo úng i tư ng, úng tiêu chuNn quy nh t i Thông tư. Các trư ng i h c, cao ng thông báo trên phương ti n thông tin i chúng cho thí sinh bi t và th c hi n công tác tuy n sinh theo úng các quy nh hi n hành m b o ch t lư ng ào t o và công b ng xã h i. Trong quá trình th c hi n, n u ơn v , a phương có khó khăn, vư ng m c ph i báo cáo B Y t (V Khoa h c và ào t o) nghiên c u, gi i quy t k p th i. KT. B TRƯ NG B Y T TH TRƯ NG Lê Ng c Tr ng PH L C 1 CHUYÊN NGÀNH VÀ VÙNG TUY N ÀO T O C NHÂN VÀ CAO NG I U DƯ NG, K THU T Y H C H V A H C V A LÀM (Ban hành kèm theo Thông tư s 05 /2004/TT-BYT ngày 19 tháng 4 năm 2004) TT Cơ s ào t o Chuyên ngành ào t o Vùng tuy n
  8. 1 i h c Y- Dư c thành ph - C nhân i u dư ng - Tuy n sinh c nư c H Chí Minh - C nhân K thu t Y h c - Tuy n sinh c nư c 2 Trư ng i h c Y Hà N i C nhân i u dư ng - Tuy n sinh c nư c 3 Trư ng i h c i u dư ng Cao ng i u dư ng Tuy n sinh c nư c Nam nh 4 Trư ng i h c Y Hu - C nhân i u dư ng - Tuy n sinh c nư c - C nhân K thu t Y h c - Tuy n sinh c nư c 5 Trư ng i h c Y Thái C nhân i u dư ng Tuy n sinh các t nh Nguyên mi n núi phía B c 6 Trư ng Cao ng K thu t - Cao ng K thu t Y h c - Tuy n sinh c nư c Y t I (H i Dương) - Tuy n sinh c nư c - Cao ng i u dư ng
Đồng bộ tài khoản