Thông tư 05/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: diemuyen

Thông tư 05/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ

Nội dung Text: Thông tư 05/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

T h«ng t
cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi
sè 05/2005/TT-BL§TBXH ngµy 05 th¸ng 01 n¨m 2005
híng d·n thùc hiÖn chÕ ®é phô cÊp lu ®éng trong
c¸c c«ng ty nhµ níc theo NghÞ ®Þnh
sè 205/2004/N§-CP ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ


Thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 205/2004/N§-CP ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004
cña ChÝnh phñ quy ®Þnh hÖ thèng thang l¬ng, b¶ng l¬ng vµ chÕ ®é phô
cÊp l¬ng trong c¸c c«ng ty nhµ níc, Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi híng
dÉn thùc hiÖn chÕ ®é phô cÊp lu ®éng nh sau:


I. Ph¹m vi ¸p dông


Ph¹m vi ¸p dông chÕ ®é phô cÊp l u ®éng theo NghÞ ®Þnh sè
205/2004/N§-CP lµ c¸c c«ng ty ho¹t ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc,
bao gåm:
1. C«ng ty nhµ níc:
- Tæng c«ng ty nhµ níc:
+ Tæng c«ng ty nhµ níc ®îc thµnh lËp theo LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc
n¨m 1995 vµ Tæng c«ng ty do Nhµ níc quyÕt ®Þnh ®Çu t vµ thµnh lËp ®îc
thµnh lËp theo LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc n¨m 2003;
+ Tæng c«ng ty do c¸c c«ng ty tù ®Çu t vµ thµnh lËp (Tæng c«ng ty
theo m« h×nh c«ng ty mÑ - c«ng ty con);
+ Tæng c«ng ty ®Çu t vµ kinh doanh vèn nhµ níc.
- C«ng ty nhµ níc ®éc lËp.
2. C«ng ty thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp cña Tæng c«ng ty do Nhµ n íc
quyÕt ®Þnh ®Çu t vµ thµnh lËp.
C¸c Tæng c«ng ty, c«ng ty nªu trªn ®îc gäi t¾t lµ c«ng ty.


II. Møc vµ ®èi tîng ¸p dông phô cÊp lu ®éng


Phô cÊp lu ®éng gåm 3 møc: 0,6; 0,4; 0,2 so víi møc l¬ng tèi thiÓu
chung, ®îc qui ®Þnh nh sau:


HÖ sè Møc phô cÊp thùc hiÖn tõ ngµy
Møc
01/10/2004
1 0,6 174.000 ®ång
2 0,4 116.000 ®ång
2


3 0,2 58.000 ®ång

1. Møc 1, hÖ sè 0,6, ¸p dông ®èi víi nh÷ng ng êi lµm viÖc trong c¸c tæ,
®éi, c«ng tr×nh, bao gåm:
- Tæ, ®éi kh¶o s¸t, t×m kiÕm, khoan, th¨m dß kho¸ng s¶n;
- Tæ, ®éi kh¶o s¸t, ®o ®¹c x©y dùng hÖ thèng ®iÓm ®o ®¹c quèc gia,
hÖ thèng c¬ së ®o ®¹c chuyªn dïng, ®o ®¹c ®¹i ®Þa, ®Þa h×nh;
- Tæ, ®éi kh¶o s¸t x©y dùng c«ng tr×nh thñy ®iÖn;
- Tæ ®éi söa ch÷a ®iÖn nãng (®êng d©y cao thÕ mang ®iÖn); qu¶n lý,
vËn hµnh ®êng d©y 500 KV;
- C«ng tr×nh x©y dùng ë miÒn nói cao, ®¶o xa.
2. Møc 2, hÖ sè 0,4, ¸p dông ®èi víi nh÷ng ng êi lµm viÖc trong c¸c tæ,
®éi, c«ng tr×nh, bao gåm:
- Tæ, ®éi kh¶o s¸t ®o ®¹c thµnh lËp c¸c b¶n ®å ®Þa chÝnh;
- Tæ, ®éi kh¶o s¸t x©y dùng chuyªn ngµnh;
- Tæ, ®éi kh¶o s¸t ®iÒu tra c¸c n«ng trêng, l©m trêng;
- Tæ, ®éi x©y l¾p vµ söa ch÷a ®êng d©y t¶i ®iÖn cao thÕ; qu¶n lý, vËn
hµnh ®êng d©y cã ®iÖn ¸p 220 KV trë xuèng;
- Tæ, ®éi x©y l¾p söa ch÷a tuyÕn c¸p viÔn th«ng liªn tØnh vµ øng cøu
th«ng tin liªn tØnh;
- C«ng tr×nh x©y dùng ë miÒn nói, trung du.
3. Møc 3, hÖ sè 0,2, ¸p dông ®èi víi nh÷ng ng êi lµm viÖc trong c¸c tæ,
®éi, c«ng tr×nh, bao gåm:
- Tæ, ®éi ®iÒu tra, kh¶o s¸t cßn l¹i;
- C«ng tr×nh x©y dùng ë ®ång b»ng;
- Nh©n viªn ®i thu tiÒn ®iÖn, tiÒn ®iÖn tho¹i, tiÒn níc t¹i hé gia ®×nh;
- Nh©n viªn ®i thu mua hµng n«ng, l©m, thñy h¶i s¶n.


III. C¸c tÝnh tr¶ phô cÊp lu ®éng


1. Phô cÊp lu ®éng ®îc tÝnh trong ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng vµ h¹ch to¸n vµo gi¸
thµnh hoÆc chi phÝ kinh doanh vµ ®îc tÝnh tr¶ cïng kú tr¶ l¬ng hµng th¸ng
theo sè ngµy thùc tÕ lu ®éng.
C¸c ®èi tîng ®îc hëng phô cÊp lu ®éng th× kh«ng ¸p dông chÕ ®é c«ng
t¸c phÝ.
2. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng
b¸o vµ thay thÕ Th«ng t sè 19/L§TBXH-TT ngµy 02 th¸ng 6 n¨m 1993 cña Bé
Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi híng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é phô cÊp lu
3


®éng. C¸c quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy ®îc thùc hiÖn tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m
2004.
Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã v íng m¾c ®Ò nghÞ c¸c Bé qu¶n lý
ngµnh, Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng vµ c¸c c«ng
ty nhµ níc ph¶n ¸nh vÒ Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi xem xÐt, gi¶i
quyÕt.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản