Thông tư 05/2005/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chia sẻ: Đông Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:66

0
627
lượt xem
43
download

Thông tư 05/2005/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 05/2005/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 34/2005/NĐ-CP ngày 17/3/2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 05/2005/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

 1. T h«ng t cña Bé Tµi nguyªn vµ m«i trêng sè 05/2005/TT­BTNMT ngµy 22 th¸ng 7 n¨m 2005 vÒ viÖc híng dÉn thi hµnh  NghÞ ®Þnh sè 34/2005/N§­CP ngµy 17 th¸ng 3 n¨m 2005  cña ChÝnh phñ vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  trong lÜnh vùc tµi nguyªn níc C¨n   cø   Ph¸p   lÖnh   Xö   lý   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   ngµy   02   th¸ng 7 n¨m 2002; C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   134/2003/N§­CP   ngµy   17   th¸ng   3   n¨m 2005 cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè   ®iÒu cña Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh n¨m 2002; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 34/2005/N§­CP ngµy 17 th¸ng 3 n¨m   2005 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh   trong lÜnh vùc tµi nguyªn níc; C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   91/2002/N§­CP   ngµy   11   th¸ng   11   n¨m   2002   cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   chøc   n¨ng,   nhiÖm   vô,   quyÒn h¹n vµ  c¬  cÊu tæ chøc cña Bé  Tµi nguyªn vµ  M«i tr ­ êng; Bé   Tµi   nguyªn   vµ   M«i   trêng   híng   dÉn   vÒ   xö   ph¹t   vi   ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc tµi nguyªn níc nh sau: I. Nh÷ng quy ®Þnh chung 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh Th«ng t nµy híng dÉn viÖc xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh   trong lÜnh vùc tµi nguyªn níc theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh  sè  34/2005/N§­CP ngµy 17 th¸ng 3 n¨m 2005 cña ChÝnh phñ  quy ®Þnh vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc tµi  nguyªn níc (sau  ®©u gäi t¾t lµ  NghÞ   ®Þnh sè  34/2005/N§­ CP). 2. §èi tîng ¸p dông C¸  nh©n,  tæ chøc  trong  níc  vµ  c¸ nh©n,  tæ chøc  níc  ngoµi sinh sèng, ho¹t  ®éng trªn l∙nh thæ Céng hßa x∙ héi  chñ   nghÜa   ViÖt   Nam   (sau   ®©y   gäi   chung   lµ   c¸   nh©n,   tæ  chøc) cã  hµnh vi cè   ý  hoÆc v«  ý  vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh cña   ph¸p luËt vÒ tµi nguyªn níc mµ kh«ng ph¶i lµ téi ph¹m. Trêng   hîp   §iÒu  íc   quèc   tÕ   mµ   Céng   hßa   x∙   héi   chñ  nghÜa   ViÖt   Nam   lµ   thµnh   viªn   cã   quy   ®Þnh   kh¸c   víi   quy  ®Þnh cña NghÞ   ®Þnh sè  34/2005/N§­CP th×  ¸p dông c¸c quy  ®Þnh cña §iÒu íc quèc tÕ ®ã.
 2. 2 3.   C¸c   trêng   hîp   kh«ng   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh  trong lÜnh vùc tµi nguyªn níc a) C¸n bé, c«ng chøc khi thi hµnh nhiÖm vô, c«ng vô  trong lÜnh vùc tµi nguyªn níc mµ  cã  hµnh vi vi ph¹m hµnh  chÝnh trong lÜnh vùc tµi nguyªn níc sÏ  bÞ  xö  lý  theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ c¸n bé, c«ng chøc. b) HÕt thêi hiÖu xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 5 cña NghÞ ®Þnh sè 34/2005/N§­CP. 4. Nguyªn t¾c xö ph¹t Nguyªn t¾c xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc  tµi nguyªn níc ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 3 cña  NghÞ ®Þnh sè 34/2005/N§­CP. 5.   T×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ,   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng   ®èi   víi  hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc tµi nguyªn níc. 5.1. T×nh tiÕt gi¶m nhÑ bao gåm: a)   C¸   nh©n,   tæ   chøc   cã   hµnh   vi   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh  trong  lÜnh  vùc tµi nguyªn  níc nhng  ®∙ ¸p dông c¸c biÖn  ph¸p ng¨n chÆn, lµm gi¶m møc  ®é  « nhiÔm, suy tho¸i, c¹n  kiÖt nguån níc, lµm gi¶m t¸c h¹i cña hµnh vi vi ph¹m ¶nh  hëng  ®Õn tµi nguyªn níc, tù  nguyÖn kh¾c phôc hËu qu¶ vµ  båi thêng thiÖt h¹i; b)  C¸ nh©n,  tæ chøc  vi ph¹m   ®∙ tù  nguyÖn   khai b¸o,  thµnh thËt hèi lçi; c) Vi ph¹m trong tr¹ng th¸i bÞ kÝch ®éng vÒ tinh thÇn   do hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt cña c¸ nh©n, tæ chøc kh¸c; d) Vi ph¹m do bÞ   Ðp buéc hoÆc do bÞ  lÖ  thuéc vÒ  vËt   chÊt hoÆc tinh thÇn; ®) C¸ nh©n vi ph¹m lµ  phô  n÷  cã  thai, ngêi giµ  yÕu,  ngêi cã bÖnh hoÆc tµn tËt, lµm h¹n chÕ kh¶ n¨ng nhËn thøc  hoÆc kh¶ n¨ng ®iÒu khiÓn hµnh vi cña m×nh; e) Vi ph¹m do hoµn c¶nh ®Æc biÖt khã kh¨n mµ kh«ng do  m×nh g©y ra; g) Vi ph¹m do tr×nh  ®é  nhËn thøc l¹c hËu vÒ  b¶o vÖ  tµi nguyªn níc. 5.2. T×nh tiÕt t¨ng nÆng bao gåm: a) Vi ph¹m cã tæ chøc; b)   Vi   ph¹m   nhiÒu   lÇn   hoÆc   t¸i   ph¹m   trong   cïng   lÜnh  vùc tµi nguyªn níc. Vi ph¹m nhiÒu lÇn lµ  trêng hîp thùc hiÖn hµnh vi vi  ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc tµi nguyªn n íc mµ  tríc  ®ã  ®∙ vi ph¹m nhng cha bÞ  xö  ph¹t vµ  cha hÕt thêi hiÖu xö  ph¹t;
 3. 3 T¸i ph¹m lµ trêng hîp ®∙ bÞ xö ph¹t nhng cha hÕt thêi  h¹n mét n¨m kÓ  tõ  ngµy chÊp hµnh xong quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t  hoÆc kÓ  tõ  ngµy hÕt thêi hiÖu thi hµnh cña quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t mµ  l¹i thùc hiÖn vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc  tµi nguyªn níc; c) Xói giôc, l«i kÐo ngêi cha thµnh niªn vi ph¹m,  Ðp  buéc ngêi bÞ  lÖ  thuéc vµo m×nh vÒ  vËt chÊt, tinh thÇn vi  ph¹m; d) Vi ph¹m trong t×nh tr¹ng say do dïng r îu, bia hoÆc  c¸c chÊt kÝch thÝch kh¸c; ®)  Lîi dông chøc vô, quyÒn h¹n ®Ó vi ph¹m; e)   Lîi   dông   hoµn   c¶nh   chiÕn   tranh,   hoµn   c¶nh   thiªn   tai hoÆc nh÷ng khã  kh¨n  ®Æc biÖt kh¸c cña x∙ héi  ®Ó  vi  ph¹m; g) Vi ph¹m trong thêi gian  ®ang chÊp hµnh h×nh ph¹t   cña b¶n ¸n h×nh sù hoÆc ®ang chÊp hµnh quyÕt ®Þnh xö ph¹t  vi ph¹m hµnh chÝnh; h) TiÕp tôc thùc hiÖn hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh mÆc  dï ngêi cã thÈm quyÒn ®∙ yªu cÇu chÊm døt hµnh vi ®ã; i) Sau khi vi ph¹m ®∙ cã hµnh vi trèn tr¸nh, che giÊu  hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh. 6. ¸p dông møc ph¹t a) Møc ph¹t cô  thÓ   ®èi víi mét hµnh vi vi ph¹m hµnh  chÝnh trong lÜnh vùc tµi nguyªn níc lµ møc trung b×nh cña  khung ph¹t tiÒn  ®îc quy  ®Þnh  ®èi víi hµnh vi  ®ã. NÕu vi  ph¹m   cã   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ   th×   møc   ph¹t   tiÒn   ®îc   gi¶m  xuèng  nhng   kh«ng   gi¶m  qu¸  møc  tèi  thiÓu   cña   khung  ph¹t   tiÒn ®èi víi hµnh vi vi ph¹m ®ã. NÕu vi ph¹m cã t×nh tiÕt   t¨ng nÆng th×  møc ph¹t tiÒn t¨ng lªn nhng kh«ng vît qu¸  møc tèi  ®a cña khung ph¹t tiÒn  ®èi víi hµnh vi vi ph¹m  ®ã. b) ¸p dông møc ph¹t tiÒn cao nhÊt cña khung ph¹t tiÒn   ®èi víi c¸c c«ng tr×nh kh«ng cã  sæ vËn hµnh, kh«ng thùc  hiÖn gi¸m s¸t lîng níc khai th¸c, sö  dông, lîng níc th¶i  x¶ vµo nguån níc. 7. Thêi hiÖu xö  ph¹t, thêi h¹n  ®îc coi lµ  cha bÞ  xö  ph¹t, thêi h¹n ph¶i chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t  ®èi víi  hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc tµi nguyªn níc. 7.1. Thêi hiÖu xö ph¹t, thêi h¹n ®îc coi lµ cha bÞ xö  ph¹t, thêi h¹n ph¶i chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t  ®èi víi  hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc tµi nguyªn níc  thùc hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 5, §iÒu 6, kho¶n 5 §iÒu  21 cña NghÞ ®Þnh sè 34/2005/N§­CP.
 4. 4 7.2.   Thêi   h¹n,   thêi   hiÖu   khi   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh  chÝnh trong lÜnh vùc tµi nguyªn níc ®îc tÝnh nh sau: a) Thêi h¹n, thêi hiÖu  ®îc quy  ®Þnh theo th¸ng hoÆc  theo n¨m th× kho¶ng thêi gian ®ã ®îc tÝnh theo th¸ng, n¨m  d¬ng lÞch, bao gåm c¶ ngµy nghØ theo quy ®Þnh cña Bé LuËt  Lao ®éng; b)   Thêi   h¹n   ®îc   quy   ®Þnh   theo   ngµy   th×   kho¶ng   thêi   gian  ®ã   ®îc tÝnh theo ngµy lµm viÖc, kh«ng bao gåm ngµy  nghØ theo quy ®Þnh cña Bé LuËt Lao ®éng. II. Hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc  tµi nguyªn níc, h×nh thøc xö ph¹t vµ møc ph¹t 1.  VÒ  viÖc  x¸c  ®Þnh  lu lîng khai  th¸c,  sö  dông  tµi  nguyªn níc, x¶ níc th¶i vµo nguån níc lµm c¨n cø  ®Ó  ¸p  dông h×nh thøc xö ph¹t. 1.1.   C¸c   yªu   cÇu   vÒ   thiÖt   bÞ,   ph¬ng   tiÖn   gi¸m   s¸t  viÖc khai th¸c, sö  dông tµi nguyªn níc, x¶ níc th¶i vµo  nguån níc: a) C¸c c«ng tr×nh khai th¸c, sö  dông tµi nguyªn níc,  x¶ níc th¶i vµo nguån níc ph¶i cã  thiÕt bÞ   ®o lu lîng.  ThiÕt bÞ ®o lu lîng ph¶i b¶o ®¶m tiªu chuÈn theo quy ®Þnh  cña c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn. Lîng   níc   khai   th¸c,   sö   dông,   lîng   níc   th¶i   x¶   vµo  nguån níc ph¶i  ®îc gi¸m s¸t vµ  ghi vµo sæ vËn hµnh cña  c«ng   tr×nh   theo   híng   dÉn   cña   c¬   quan   Nhµ   níc   cã   thÈm  quyÒn; b)   C«ng   tr×nh   khai   th¸c,   sö   dông   níc   ®Ó   ph¸t   ®iÖn  ph¶i cã sæ vËn hµnh, biÓu ®å phô t¶i theo quy ®Þnh. 1.2. X¸c  ®Þnh lîng níc khai th¸c, sö  dông, lîng níc  th¶i x¶ vµo nguån níc  ®èi víi c«ng tr×nh cã  sæ vËn hµnh,  cã ph¬ng tiÖn gi¸m s¸t: a) C«ng tr×nh khai th¸c, sö  dông tµi nguyªn níc, x¶  níc th¶i  vµo  nguån  níc  ®îc x¸c  ®Þnh  theo  lu lîng trung  b×nh   trong   mêi   (10)  ngµy   gÇn   nhÊt   tríc   thêi   ®iÓm   thanh  tra cña c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn; b) Lîng níc  ®îc khai th¸c, sö  dông  ®Ó  ph¸t  ®iÖn  ®îc  tÝnh theo lîng  ®iÖn trung b×nh ghi trªn biÓu  ®å  phô  t¶i  trong mêi (10) ngµy gÇn nhÊt tríc thêi ®iÓm thanh tra cña  c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn. 1.3. Trêng hîp c«ng tr×nh kh«ng cã sæ vËn hµnh, kh«ng  thùc hiÖn gi¸m s¸t th×  viÖc x¸c  ®Þnh l îng níc khai th¸c, 
 5. 5 sö   dông,   lîng   níc   th¶i   x¶   vµo   nguån   níc   ®îc   tÝnh   theo  c«ng suÊt x©y l¾p tèi ®a cña c«ng tr×nh. 2. Vi ph¹m trong viÖc th¨m dß, khai th¸c, sö dông tµi   nguyªn níc, x¶ níc th¶i vµo nguån níc kh«ng cã  giÊy phÐp  theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 8 cña NghÞ ®Þnh sè 34/2005/N§­CP 2.1. GiÊy phÐp th¨m dß, khai th¸c, sö dông tµi nguyªn   níc, x¶ níc th¶i vµo nguån níc bao gåm:  a) GiÊy phÐp th¨m dß níc díi ®Êt; b) GiÊy phÐp khai th¸c, sö dông níc díi ®Êt; c) GiÊy phÐp khai th¸c, sö dông níc mÆt; d) GiÊy phÐp x¶ níc th¶i vµo nguån níc. 2.2. C¸c møc ph¹t tiÒn cô thÓ nh sau: a) Ph¹t tiÒn 350.000  ®ång  ®èi víi mét trong c¸c hµnh  vi quy  ®Þnh t¹i Kho¶n 1 §iÒu 8 NghÞ   ®Þnh sè  34/2005/N§­ CP, trêng hîp cã  t×nh tiÕt gi¶m nhÑ, t×nh tiÕt t¨ng nÆng  th× møc ph¹t tiÒn nh sau: ­ Cã mét tÝnh tiÕt gi¶m nhÑ, møc ph¹t tiÒn lµ 285.000   ®ång; ­ Cã hai t×nh tiÕt gi¶m nhÑ, møc ph¹t tiÒn lµ 235.000   ®ång; ­ Cã  tõ  ba t×nh tiÕt gi¶m nhÑ  trë  lªn, møc ph¹t tiÒn  lµ 200.000 ®ång; ­   Cã   mét   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ   360.000 ®ång; ­   Cã   hai   tiÒn   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ   375.000 ®ång; ­   Cã   ba   t×nh   tiÕt   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ   415.000   ®ång; ­   Cã   tõ   bèn   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng   trë   lªn,   møc   ph¹t  tiÒn lµ 500.000 ®ång. b) Ph¹t tiÒn 750.000  ®ång  ®èi víi mét trong c¸c hµnh  vi quy  ®Þnh t¹i Kho¶n 2 §iÒu 8 NghÞ   ®Þnh sè  34/2005/N§­ CP, trêng hîp cã  t×nh tiÕt gi¶m nhÑ, t×nh tiÕt t¨ng nÆng  th× møc ph¹t tiÒn nh sau: ­ Cã mét t×nh tiÕt gi¶m nhÑ, møc ph¹t tiÒn lµ 640.000   ®ång; ­ Cã hai t×nh tiÕt gi¶m nhÑ, møc ph¹t tiÒn lµ 555.000   ®ång; ­ Cã  tõ  ba t×nh tiÕt gi¶m nhÑ  trë  lªn, møc ph¹t tiÒn  lµ 500.000 ®ång;
 6. 6 ­   Cã   mét   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ   765.000 ®ång; ­   Cã   hai   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ   790.000 ®ång; ­ Cã ba t×nh tiÕt t¨ng nÆng, møc ph¹t tiÒn lµ 860.000   ®ång; ­   Cã   tõ   bèn   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng   trë   lªn,   møc   ph¹t  tiÒn lµ 1.000.000 ®ång. c)   Ph¹t   tiÒn   1.500.000   ®ång   ®èi   víi   mét   trong   c¸c   hµnh vi quy ®Þnh t¹i Kho¶n 3 §iÒu 8 NghÞ ®Þnh sè 34/2005/ N§­CP,   trêng  hîp  cã   t×nh  tiÕt   gi¶m   nhÑ,   t×nh  tiÕt   t¨ng   nÆng th× møc ph¹t tiÒn nh sau: ­   Cã   mét   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ  1.300.000 ®ång; ­   Cã   hai   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ  1.100.000 ®ång; ­ Cã  tõ  ba t×nh tiÕt gi¶m nhÑ  trë  lªn, møc ph¹t tiÒn  lµ 1.000.000 ®ång;  ­   Cã   mét   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ   1.530.000 ®ång; ­   Cã   hai   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ   1.580.000 ®ång; ­   Cã   ba   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ  1.720.000 ®ång; ­   Cã   tõ   bèn   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng   trë   lªn,   møc   ph¹t  tiÒn lµ 2.000.000 ®ång. d)   Ph¹t   tiÒn   3.500.000   ®ång   ®èi   víi   mét   trong   c¸c   hµnh vi quy ®Þnh t¹i Kho¶n 4 §iÒu 8 NghÞ ®Þnh sè 34/2005/ N§­CP,   trêng  hîp  cã   t×nh  tiÕt   gi¶m   nhÑ,   t×nh  tiÕt   t¨ng   nÆng th× møc ph¹t tiÒn nh sau: ­   Cã   mét   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ  2.850.000 ®ång; ­   Cã   hai   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ  2.350.000 ®ång; ­ Cã  tõ  ba t×nh tiÕt gi¶m nhÑ  trë  lªn, møc ph¹t tiÒn  lµ 2.000.000 ®ång;  ­   Cã   mét   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ   3.580.000 ®ång; ­   Cã   hai   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ   3.750.000 ®ång; ­   Cã   ba   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ  4.150.000 ®ång;
 7. 7 ­   Cã   tõ   bèn   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng   trë   lªn,   møc   ph¹t  tiÒn lµ 5.000.000 ®ång. ®)   Ph¹t   tiÒn   7.500.000   ®ång   ®èi   víi   mét   trong   c¸c   hµnh vi quy ®Þnh t¹i Kho¶n 5 §iÒu 8 NghÞ ®Þnh sè 34/2005/ N§­CP,   trêng  hîp  cã   t×nh  tiÕt   gi¶m   nhÑ,   t×nh  tiÕt   t¨ng   nÆng th× møc ph¹t tiÒn nh sau: ­   Cã   mét   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ  6.450.000 ®ång; ­   Cã   hai   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ  5.600.000 ®ång; ­ Cã  tõ  ba t×nh tiÕt gi¶m nhÑ  trë  lªn, møc ph¹t tiÒn  lµ 5.000.000 ®ång;  ­   Cã   mét   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ   7.650.000 ®ång; ­   Cã   hai   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ   7.900.000 ®ång; ­   Cã   ba   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ  8.600.000 ®ång; ­   Cã   tõ   bèn   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng   trë   lªn,   møc   ph¹t  tiÒn lµ 10.000.000 ®ång. e)   Ph¹t   tiÒn   12.500.000   ®ång   ®èi   víi   mét   trong   c¸c  hµnh vi quy ®Þnh t¹i Kho¶n 6 §iÒu 8 NghÞ ®Þnh sè 34/2005/ N§­CP,   trêng  hîp  cã   t×nh  tiÕt   gi¶m   nhÑ,   t×nh  tiÕt   t¨ng   nÆng th× møc ph¹t tiÒn nh sau: ­   Cã   mét   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ  11.400.000 ®ång; ­   Cã   hai   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ  10.600.000 ®ång; ­ Cã  tõ  ba t×nh tiÕt gi¶m nhÑ  trë  lªn, møc ph¹t tiÒn  lµ 10.000.000 ®ång;  ­   Cã   mét   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ   12.600.000 ®ång; ­   Cã   hai   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ   12.900.000 ®ång; ­   Cã   ba   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ  13.600.000 ®ång; ­   Cã   tõ   bèn   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng   trë   lªn,   møc   ph¹t  tiÒn lµ 15.000.000 ®ång. g)   Ph¹t   tiÒn   17.500.000   ®ång   ®èi   víi   mét   trong   c¸c  hµnh vi quy ®Þnh t¹i Kho¶n 7 §iÒu 8 NghÞ ®Þnh sè 34/2005/ N§­CP,   trêng  hîp  cã   t×nh  tiÕt   gi¶m   nhÑ,   t×nh  tiÕt   t¨ng   nÆng th× møc ph¹t tiÒn nh sau:
 8. 8 ­   Cã   mét   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ  16.500.000 ®ång; ­   Cã   hai   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ  15.600.000 ®ång; ­ Cã  tõ  ba t×nh tiÕt gi¶m nhÑ  trë  lªn, møc ph¹t tiÒn  lµ 15.000.000 ®ång;  ­   Cã   mét   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ   17.600.000 ®ång; ­   Cã   hai   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ   17.900.000 ®ång; ­   Cã   ba   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ  18.600.000 ®ång; ­   Cã   tõ   bèn   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng   trë   lªn,   møc   ph¹t  tiÒn lµ 20.000.000 ®ång. h)  Hµnh vi  x¶ níc  th¶i vµo  nguån  níc  kh«ng  cã  giÊy  phÐp quy ®Þnh t¹i Kho¶n 8 §iÒu 8 NghÞ ®Þnh sè 34/2005/N§­ CP: Ph¹t   tiÒn   11.000.000   ®ång   ®èi   víi   hµnh   vi   quy   ®Þnh   t¹i §iÓm a Kho¶n 8 §iÒu 8 NghÞ ®Þnh sè 34/2005/N§­CP, tr ­ êng hîp cã  tiÒn tiÕt gi¶m  nhÑ,  t×nh tiÕt t¨ng  nÆng  th×  møc ph¹t tiÒn nh sau: ­   Cã   mét   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ  10.600.000 ®ång; ­   Cã   hai   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ  10.250.000 ®ång; ­ Cã  tõ  ba t×nh tiÕt gi¶m nhÑ  trë  lªn, møc ph¹t tiÒn  lµ 10.000.000 ®ång;  ­   Cã   mét   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ   11.050.000 ®ång; ­   Cã   hai   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ   11.150.000 ®ång; ­   Cã   ba   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ  11.500.000 ®ång; ­   Cã   tõ   bèn   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng   trë   lªn,   møc   ph¹t  tiÒn lµ 12.000.000 ®ång. Ph¹t   tiÒn   13.000.000   ®ång   ®èi   víi   hµnh   vi   quy   ®Þnh   t¹i §iÓm b Kho¶n 8 §iÒu 8 NghÞ ®Þnh sè 34/2005/N§­CP, tr ­ êng hîp cã  t×nh tiÕt gi¶m  nhÑ,  t×nh tiÕt t¨ng  nÆng  th×  møc ph¹t tiÒn nh sau: ­   Cã   mét   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ  12.600.000 ®ång;
 9. 9 ­   Cã   hai   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ  12.250.000 ®ång; ­ Cã  tõ  ba t×nh tiÕt gi¶m nhÑ  trë  lªn, møc ph¹t tiÒn  lµ 12.000.000 ®ång;  ­   Cã   mét   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ   13.050.000 ®ång; ­   Cã   hai   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ   13.150.000 ®ång; ­   Cã   ba   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ  13.500.000 ®ång; ­   Cã   tõ   bèn   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng   trë   lªn,   møc   ph¹t  tiÒn lµ 14.000.000 ®ång. Ph¹t   tiÒn   15.000.000   ®ång   ®èi   víi   hµnh   vi   quy   ®Þnh   t¹i §iÓm c Kho¶n 8 §iÒu 8 NghÞ ®Þnh sè 34/2005/N§­CP, tr ­ êng hîp cã  t×nh tiÕt gi¶m  nhÑ,  t×nh tiÕt t¨ng  nÆng  th×  møc ph¹t tiÒn nh sau: ­   Cã   mét   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ  14.600.000 ®ång; ­   Cã   hai   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ  14.250.000 ®ång; ­ Cã  tõ  ba t×nh tiÕt gi¶m nhÑ  trë  lªn, møc ph¹t tiÒn  lµ 14.000.000 ®ång;  ­   Cã   mét   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ   15.050.000 ®ång; ­   Cã   hai   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ   15.150.000 ®ång; ­   Cã   ba   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ  15.500.000 ®ång; ­   Cã   tõ   bèn   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng   trë   lªn,   møc   ph¹t  tiÒn lµ 16.000.000 ®ång. Ph¹t   tiÒn   17.000.000   ®ång   ®èi   víi   hµnh   vi   quy   ®Þnh   t¹i §iÓm d Kho¶n 8 §iÒu 8 NghÞ ®Þnh sè 34/2005/N§­CP, tr ­ êng hîp cã  t×nh tiÕt gi¶m  nhÑ,  t×nh tiÕt t¨ng  nÆng  th×  møc ph¹t tiÒn nh sau: ­   Cã   mét   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ  16.600.000 ®ång; ­   Cã   hai   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ  16.250.000 ®ång; ­ Cã  tõ  ba t×nh tiÕt gi¶m nhÑ  trë  lªn, møc ph¹t tiÒn  lµ 16.000.000 ®ång;  ­   Cã   mét   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ   17.050.000 ®ång;
 10. 10 ­   Cã   hai   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ   17.150.000 ®ång; ­   Cã   ba   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ  17.500.000 ®ång; ­   Cã   tõ   bèn   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng   trë   lªn,   møc   ph¹t  tiÒn lµ 18.000.000 ®ång. Ph¹t   tiÒn   19.000.000   ®ång   ®èi   víi   hµnh   vi   quy   ®Þnh   t¹i §iÓm ® Kho¶n 8 §iÒu 8 NghÞ ®Þnh sè 34/2005/N§­CP, tr ­ êng hîp cã  t×nh tiÕt gi¶m  nhÑ,  t×nh tiÕt t¨ng  nÆng  th×  møc ph¹t tiÒn nh sau: ­   Cã   mét   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ  18.600.000 ®ång; ­   Cã   hai   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ  18.250.000 ®ång; ­ Cã  tõ  ba t×nh tiÕt gi¶m nhÑ  trë  lªn, møc ph¹t tiÒn  lµ 18.000.000 ®ång;  ­   Cã   mét   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ   19.050.000 ®ång; ­   Cã   hai   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ   19.150.000 ®ång; ­   Cã   ba   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ  19.500.000 ®ång; ­   Cã   tõ   bèn   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng   trë   lªn,   møc   ph¹t  tiÒn lµ 20.000.000 ®ång. Ph¹t   tiÒn   22.500.000   ®ång   ®èi   víi   hµnh   vi   quy   ®Þnh   t¹i §iÓm e Kho¶n 8 §iÒu 8 NghÞ ®Þnh sè 34/2005/N§­CP, tr ­ êng hîp cã  t×nh tiÕt gi¶m  nhÑ,  t×nh tiÕt t¨ng  nÆng  th×  møc ph¹t tiÒn nh sau: ­   Cã   mét   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ  21.500.000 ®ång; ­   Cã   hai   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ  20.600.000 ®ång; ­ Cã  tõ  ba t×nh tiÕt gi¶m nhÑ  trë  lªn, møc ph¹t tiÒn  lµ 20.000.000 ®ång;  ­   Cã   mét   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ   22.600.000 ®ång; ­   Cã   hai   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ   22.900.000 ®ång; ­   Cã   ba   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ  23.600.000 ®ång; ­   Cã   tõ   bèn   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng   trë   lªn,   møc   ph¹t  tiÒn lµ 25.000.000 ®ång.
 11. 11 Ph¹t   tiÒn   27.500.000   ®ång   ®èi   víi   hµnh   vi   quy   ®Þnh   t¹i §iÓm g Kho¶n 8 §iÒu 8 NghÞ ®Þnh sè 34/2005/N§­CP, tr ­ êng hîp cã  t×nh tiÕt gi¶m  nhÑ,  t×nh tiÕt t¨ng  nÆng  th×  møc ph¹t tiÒn nh sau: ­   Cã   mét   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ  26.500.000 ®ång; ­   Cã   hai   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ  25.600.000 ®ång; ­ Cã  tõ  ba t×nh tiÕt gi¶m nhÑ  trë  lªn, møc ph¹t tiÒn  lµ 25.000.000 ®ång;  ­   Cã   mét   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ   27.600.000 ®ång; ­   Cã   hai   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ   27.900.000 ®ång; ­   Cã   ba   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ  28.600.000 ®ång; ­   Cã   tõ   bèn   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng   trë   lªn,   møc   ph¹t  tiÒn lµ 30.000.000 ®ång. 2.3. H×nh thøc xö ph¹t bæ sung vµ biÖn ph¸p kh¾c phôc   hËu qu¶  ®èi víi c¸c hµnh vi vi ph¹m t¹i §iÒu 8 NghÞ   ®Þnh   sè 34/2005/N§­CP: a) TÞch thu tang vËt, ph¬ng tiÖn sö  dông  ®Ó  vi ph¹m  hµnh chÝnh; b) Buéc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc t×nh tr¹ng  « nhiÔm,  suy gi¶m  chÊt  lîng vµ  sè  lîng nguån  níc trong  trêng hîp hµnh vi vi ph¹m g©y « nhiÔm, suy gi¶m chÊt lîng  vµ sè lîng nguån níc. 3. Vi ph¹m quy ®Þnh cña giÊy phÐp th¨m dß, khai th¸c,   sö  dông tµi nguyªn  níc, x¶ níc th¶i vµo nguån  níc theo  quy ®Þnh t¹i §iÒu 9 cña NghÞ ®Þnh sè 34/2005/N§­CP  3.1. C¸c møc ph¹t tiÒn cô thÓ nh sau: a. Ph¹t tiÒn 300.000  ®ång  ®èi víi mét trong c¸c hµnh  vi quy  ®Þnh t¹i Kho¶n 1 §iÒu 9 NghÞ   ®Þnh sè  34/2005/N§­ CP, trêng hîp cã  t×nh tiÕt gi¶m nhÑ, t×nh tiÕt t¨ng nÆng  th× møc ph¹t tiÒn nh sau: ­ Cã mét t×nh tiÕt gi¶m nhÑ, møc ph¹t tiÒn lµ 215.000   ®ång; ­ Cã hai t×nh tiÕt gi¶m nhÑ, møc ph¹t tiÒn lµ 145.000   ®ång; ­ Cã  tõ  ba t×nh tiÕt gi¶m nhÑ  trë  lªn, møc ph¹t tiÒn  lµ 100.000 ®ång; 
 12. 12 ­   Cã   mét   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ   310.000 ®ång; ­   Cã   hai   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ   330.000 ®ång; ­ Cã ba t×nh tiÕt t¨ng nÆng, møc ph¹t tiÒn lµ 385.000   ®ång; ­   Cã   tõ   bèn   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng   trë   lªn,   møc   ph¹t  tiÒn lµ 500.000 ®ång. b)   Ph¹t   tiÒn   3.000.000   ®ång   ®èi   víi   mét   trong   c¸c   hµnh vi quy ®Þnh t¹i Kho¶n 3 §iÒu 9 NghÞ ®Þnh sè 34/2005/ N§­CP,   trêng  hîp  cã   t×nh  tiÕt   gi¶m   nhÑ,   t×nh  tiÕt   t¨ng   nÆng th× møc ph¹t tiÒn nh sau: ­   Cã   mét   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ  2.600.000 ®ång; ­   Cã   hai   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ  2.250.000 ®ång; ­ Cã  tõ  ba t×nh tiÕt gi¶m nhÑ  trë  lªn, møc ph¹t tiÒn  lµ 2.000.000 ®ång;  ­   Cã   mét   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ   3.050.000 ®ång; ­   Cã   hai   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ   3.150.000 ®ång; ­   Cã   ba   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ  3.500.000 ®ång; ­   Cã   tõ   bèn   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng   trë   lªn,   møc   ph¹t  tiÒn lµ 4.000.000 ®ång. c)   Ph¹t   tiÒn   5.000.000   ®ång   ®èi   víi   mét   trong   c¸c   hµnh vi quy ®Þnh t¹i Kho¶n 4 §iÒu 9 NghÞ ®Þnh sè 34/2005/ N§­CP,   trêng  hîp  cã   t×nh  tiÕt   gi¶m   nhÑ,   t×nh  tiÕt   t¨ng   nÆng th× møc ph¹t tiÒn nh sau: ­   Cã   mét   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ  4.600.000 ®ång; ­   Cã   hai   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ  4.250.000 ®ång; ­ Cã  tõ  ba t×nh tiÕt gi¶m nhÑ  trë  lªn, møc ph¹t tiÒn  lµ 4.000.000 ®ång;  ­   Cã   mét   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ   5.050.000 ®ång; ­   Cã   hai   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ   5.150.000 ®ång; ­   Cã   ba   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ  5.500.000 ®ång;
 13. 13 ­   Cã   tõ   bèn   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng   trë   lªn,   møc   ph¹t  tiÒn lµ 6.000.000 ®ång. d) Hµnh vi x¶ níc th¶i vµo nguån níc víi lu lîng x¶  vît   qu¸   quy   ®Þnh   trong   giÊy   phÐp   quy   ®Þnh   t¹i   Kho¶n   5  §iÒu 9 NghÞ ®Þnh sè 34/2005/N§­CP: Ph¹t tiÒn 6.000.000 ®ång ®èi víi hµnh vi quy ®Þnh t¹i   §iÓm a Kho¶n 5 §iÒu 9 NghÞ   ®Þnh sè  34/2005/N§­CP, trêng  hîp cã  t×nh tiÕt gi¶m  nhÑ,  t×nh tiÕt t¨ng  nÆng  th×  møc  ph¹t tiÒn nh sau: ­   Cã   mét   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ  5.600.000 ®ång; ­   Cã   hai   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ  5.250.000 ®ång; ­ Cã  tõ  ba t×nh tiÕt gi¶m nhÑ  trë  lªn, møc ph¹t tiÒn  lµ 5.000.000 ®ång;  ­   Cã   mét   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ   6.050.000 ®ång; ­   Cã   hai   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ   6.150.000 ®ång; ­   Cã   ba   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ  6.500.000 ®ång; ­   Cã   tõ   bèn   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng   trë   lªn,   møc   ph¹t  tiÒn lµ 7.000.000 ®ång. Ph¹t tiÒn 8.000.000 ®ång ®èi víi hµnh vi quy ®Þnh t¹i   §iÓm b Kho¶n 5 §iÒu 9 NghÞ   ®Þnh sè  34/2005/N§­CP, trêng  hîp cã  t×nh tiÕt gi¶m  nhÑ,  t×nh tiÕt t¨ng  nÆng  th×  møc  ph¹t tiÒn nh sau: ­   Cã   mét   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ  7.600.000 ®ång; ­   Cã   hai   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ  7.250.000 ®ång; ­ Cã  tõ  ba t×nh tiÕt gi¶m nhÑ  trë  lªn, møc ph¹t tiÒn  lµ 7.000.000 ®ång;  ­   Cã   mét   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ   8.050.000 ®ång; ­   Cã   hai   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ   8.150.000 ®ång; ­   Cã   ba   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ  8.500.000 ®ång; ­   Cã   tõ   bèn   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng   trë   lªn,   møc   ph¹t  tiÒn lµ 9.000.000 ®ång.
 14. 14 Ph¹t   tiÒn   10.000.000   ®ång   ®èi   víi   hµnh   vi   quy   ®Þnh   t¹i §iÓm c Kho¶n 5 §iÒu 9 NghÞ ®Þnh sè 34/2005/N§­CP, tr ­ êng hîp cã  t×nh tiÕt gi¶m  nhÑ,  t×nh tiÕt t¨ng  nÆng  th×  møc ph¹t tiÒn nh sau: ­   Cã   mét   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ  9.600.000 ®ång; ­   Cã   hai   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ  9.250.000 ®ång; ­ Cã  tõ  ba t×nh tiÕt gi¶m nhÑ  trë  lªn, møc ph¹t tiÒn  lµ 9.000.000 ®ång;  ­   Cã   mét   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ   10.050.000 ®ång; ­   Cã   hai   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ   10.150.000 ®ång; ­   Cã   ba   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ  10.500.000 ®ång; ­   Cã   tõ   bèn   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng   trë   lªn,   møc   ph¹t  tiÒn lµ 11.000.000 ®ång. Ph¹t   tiÒn   12.000.000   ®ång   ®èi   víi   hµnh   vi   quy   ®Þnh   t¹i §iÓm d Kho¶n 5 §iÒu 9 NghÞ ®Þnh sè 34/2005/N§­CP, tr ­ êng hîp cã  t×nh tiÕt gi¶m  nhÑ,  t×nh tiÕt t¨ng  nÆng  th×  møc ph¹t tiÒn nh sau: ­   Cã   mét   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ  11.600.000 ®ång; ­   Cã   hai   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ  11.250.000 ®ång; ­ Cã  tõ  ba t×nh tiÕt gi¶m nhÑ  trë  lªn, møc ph¹t tiÒn  lµ 11.000.000 ®ång;  ­   Cã   mét   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ   12.050.000 ®ång; ­   Cã   hai   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ   12.150.000 ®ång; ­   Cã   ba   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ  12.500.000 ®ång; ­   Cã   tõ   bèn   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng   trë   lªn,   møc   ph¹t  tiÒn lµ 13.000.000 ®ång. Ph¹t   tiÒn   14.000.000   ®ång   ®èi   víi   hµnh   vi   quy   ®Þnh   t¹i §iÓm ® Kho¶n 5 §iÒu 9 NghÞ ®Þnh sè 34/2005/N§­CP, tr ­ êng hîp cã  t×nh tiÕt gi¶m  nhÑ,  t×nh tiÕt t¨ng  nÆng  th×  møc ph¹t tiÒn nh sau: ­   Cã   mét   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ  13.600.000 ®ång;
 15. 15 ­   Cã   hai   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ  13.250.000 ®ång; ­ Cã  tõ  ba t×nh tiÕt gi¶m nhÑ  trë  lªn, møc ph¹t tiÒn  lµ 13.000.000 ®ång;  ­   Cã   mét   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ   14.050.000 ®ång; ­   Cã   hai   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ   14.150.000 ®ång; ­   Cã   ba   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ  14.500.000 ®ång; ­   Cã   tõ   bèn   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng   trë   lªn,   møc   ph¹t  tiÒn lµ 15.000.000 ®ång. Ph¹t   tiÒn   17.500.000   ®ång   ®èi   víi   hµnh   vi   quy   ®Þnh   t¹i §iÓm e Kho¶n 5 §iÒu 9 NghÞ ®Þnh sè 34/2005/N§­CP, tr ­ êng hîp cã  t×nh tiÕt gi¶m  nhÑ,  t×nh tiÕt t¨ng  nÆng  th×  møc ph¹t tiÒn nh sau: ­   Cã   mét   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ  16.450.000 ®ång; ­   Cã   hai   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ  15.600.000 ®ång; ­ Cã  tõ  ba t×nh tiÕt gi¶m nhÑ  trë  lªn, møc ph¹t tiÒn  lµ 15.000.000 ®ång;  ­   Cã   mét   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ   17.700.000 ®ång; ­   Cã   hai   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ   17.900.000 ®ång; ­   Cã   ba   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ  18.600.000 ®ång; ­   Cã   tõ   bèn   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng   trë   lªn,   møc   ph¹t  tiÒn lµ 20.000.000 ®ång. Ph¹t   tiÒn   22.500.000   ®ång   ®èi   víi   hµnh   vi   quy   ®Þnh   t¹i §iÓm g Kho¶n 5 §iÒu 9 NghÞ ®Þnh sè 34/2005/N§­CP, tr ­ êng hîp cã  t×nh tiÕt gi¶m  nhÑ,  t×nh tiÕt t¨ng  nÆng  th×  møc ph¹t tiÒn nh sau: ­   Cã   mét   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ  21.500.000 ®ång; ­   Cã   hai   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ  20.600.000 ®ång; ­ Cã  tõ  ba t×nh tiÕt gi¶m nhÑ  trë  lªn, møc ph¹t tiÒn  lµ 20.000.000 ®ång;  ­   Cã   mét   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ   22.700.000 ®ång;
 16. 16 ­   Cã   hai   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ   22.900.000 ®ång; ­   Cã   ba   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ  23.600.000 ®ång; ­   Cã   tõ   bèn   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng   trë   lªn,   møc   ph¹t  tiÒn lµ 25.000.000 ®ång. 3.2. BiÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶  ®èi víi hµnh vi vi  ph¹m t¹i §iÒu 9 NghÞ ®Þnh sè 34/2005/N§­CP: a) Buéc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc t×nh tr¹ng  « nhiÔm,  suy gi¶m  chÊt  lîng vµ  sè  lîng nguån  níc trong  trêng hîp hµnh vi vi ph¹m g©y « nhiÔm, suy gi¶m chÊt lîng  vµ sè lîng nguån níc; b) Buéc thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh trong giÊy phÐp. 4. Hµnh vi cho mîn, cho thuª, chuyÓn nhîng, söa ch÷a  néi dung giÊy phÐp th¨m dß, khai th¸c, sö dông tµi nguyªn   níc, x¶ níc th¶i vµo nguån níc theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 10  cña NghÞ ®Þnh sè 34/2005/N§­CP a) Ph¹t tiÒn 11.000.000  ®ång  ®èi víi c¸c hµnh vi cho  mîn, cho thuª, chuyÓn nhîng giÊy phÐp quy  ®Þnh t¹i Kho¶n  1 §iÒu 10 NghÞ   ®Þnh sè  34/2005/N§­CP, trêng hîp cã  t×nh  tiÕt gi¶m nhÑ, t×nh tiÕt t¨ng nÆng th×  møc ph¹t tiÒn nh  sau: ­   Cã   mét   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ  10.600.000 ®ång; ­   Cã   hai   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ  10.200.000 ®ång; ­ Cã  tõ  ba t×nh tiÕt gi¶m nhÑ  trë  lªn, møc ph¹t tiÒn  lµ 10.000.000 ®ång;  ­   Cã   mét   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ   11.050.000 ®ång; ­   Cã   hai   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ   11.150.000 ®ång; ­   Cã   ba   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ  11.400.000 ®ång; ­   Cã   tõ   bèn   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng   trë   lªn,   møc   ph¹t  tiÒn lµ 12.000.000 ®ång. b) Ph¹t tiÒn 25.000.000 ®ång ®èi víi hµnh vi söa ch÷a   néi dung giÊy phÐp quy ®Þnh t¹i Kho¶n 2 §iÒu 10 NghÞ ®Þnh  sè  34/2005/N§­CP, trêng hîp cã  t×nh tiÕt gi¶m nhÑ, t×nh  tiÕt t¨ng nÆng th× møc ph¹t tiÒn nh sau: ­   Cã   mét   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ  22.900.000 ®ång;
 17. 17 ­   Cã   hai   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ  21.200.000 ®ång; ­ Cã  tõ  ba t×nh tiÕt gi¶m nhÑ  trë  lªn, møc ph¹t tiÒn  lµ 20.000.000 ®ång;  ­   Cã   mét   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ   25.300.000 ®ång; ­   Cã   hai   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ   25.800.000 ®ång; ­   Cã   ba   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ  27.100.000 ®ång; ­   Cã   tõ   bèn   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng   trë   lªn,   møc   ph¹t  tiÒn lµ 30.000.000 ®ång. c) H×nh thøc xö  ph¹t bæ sung  ®èi víi hµnh vi vi ph¹m  t¹i §iÒu 10 NghÞ ®Þnh sè 34/2005/N§­CP: ­ Tíc quyÒn sö dông giÊy phÐp trong thêi h¹n chÝn m ¬i  (90) ngµy  ®Õn mét tr¨m t¸m m¬i (180) ngµy  ®èi víi trêng  hîp cho mîn, cho thuª giÊy phÐp; ­   Tíc   quyÒn   sö   dông   giÊy   phÐp   ®èi   víi   trêng   hîp  chuyÓn nhîng giÊy phÐp vµ söa ch÷a néi dung giÊy phÐp. 5.   Sö   dông   giÊy   phÐp   ®∙   qu¸   h¹n   theo   quy   ®Þnh   t¹i  §iÒu 11 cña NghÞ ®Þnh sè 34/2005/N§­CP 5.1.   Ph¹t   tiÒn   250.000   ®ång   ®èi   víi   mét   trong   c¸c   hµnh   vi   quy   ®Þnh   t¹i   Kho¶n   2   §iÒu   11   NghÞ   ®Þnh   sè   34/2005/N§­CP, trêng hîp cã t×nh tiÕt gi¶m nhÑ, t×nh tiÕt  t¨ng nÆng th× møc ph¹t tiÒn nh sau: ­ Cã mét t×nh tiÕt gi¶m nhÑ, møc ph¹t tiÒn lµ 185.000   ®ång; ­ Cã hai t×nh tiÕt gi¶m nhÑ, møc ph¹t tiÒn lµ 135.000   ®ång; ­ Cã  tõ  ba t×nh tiÕt gi¶m nhÑ  trë  lªn, møc ph¹t tiÒn  lµ 100.000 ®ång;  ­   Cã   mét   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ   260.000 ®ång; ­   Cã   hai   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ   275.000 ®ång; ­ Cã ba t×nh tiÕt t¨ng nÆng, møc ph¹t tiÒn lµ 315.000   ®ång; ­   Cã   tõ   bèn   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng   trë   lªn,   møc   ph¹t  tiÒn lµ 400.000 ®ång. 5.2.   Ph¹t   tiÒn   600.000   ®ång   ®èi   víi   mét   trong   c¸c   hµnh   vi   quy   ®Þnh   t¹i   Kho¶n   3   §iÒu   11   NghÞ   ®Þnh   sè  
 18. 18 34/2005/N§­CP, trêng hîp cã t×nh tiÕt gi¶m nhÑ, t×nh tiÕt  t¨ng nÆng th× møc ph¹t tiÒn nh sau: ­ Cã mét t×nh tiÕt gi¶m nhÑ, møc ph¹t tiÒn lµ 515.000   ®ång; ­ Cã hai t×nh tiÕt gi¶m nhÑ, møc ph¹t tiÒn lµ 445.000   ®ång; ­ Cã  tõ  ba t×nh tiÕt gi¶m nhÑ  trë  lªn, møc ph¹t tiÒn  lµ 400.000 ®ång;  ­   Cã   mét   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ   610.000 ®ång; ­   Cã   hai   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ   630.000 ®ång; ­ Cã ba t×nh tiÕt t¨ng nÆng, møc ph¹t tiÒn lµ 685.000   ®ång; ­   Cã   tõ   bèn   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng   trë   lªn,   møc   ph¹t  tiÒn lµ 800.000 ®ång. 5.3. Ph¹t tiÒn 1.150.000  ®ång  ®èi víi mét trong c¸c  hµnh   vi   quy   ®Þnh   t¹i   Kho¶n   4   §iÒu   11   NghÞ   ®Þnh   sè   34/2005/N§­CP, trêng hîp cã t×nh tiÕt gi¶m nhÑ, t×nh tiÕt  t¨ng nÆng th× møc ph¹t tiÒn nh sau: ­   Cã   mét   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ  1.000.000 ®ång; ­ Cã hai t×nh tiÕt gi¶m nhÑ, møc ph¹t tiÒn lµ 880.000   ®ång; ­ Cã  tõ  ba t×nh tiÕt gi¶m nhÑ  trë  lªn, møc ph¹t tiÒn  lµ 800.000 ®ång;  ­   Cã   mét   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ   1.170.000 ®ång; ­   Cã   hai   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ   1.200.000 ®ång; ­   Cã   ba   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ  1.300.000 ®ång; ­   Cã   tõ   bèn   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng   trë   lªn,   møc   ph¹t  tiÒn lµ 1.500.000 ®ång. 5.4. Ph¹t tiÒn 2.750.000  ®ång  ®èi víi mét trong c¸c  hµnh   vi   quy   ®Þnh   t¹i   Kho¶n   5   §iÒu   11   NghÞ   ®Þnh   sè   34/2005/N§­CP, trêng hîp cã t×nh tiÕt gi¶m nhÑ, t×nh tiÕt  t¨ng nÆng th× møc ph¹t tiÒn nh sau: ­   Cã   mét   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ  2.220.000 ®ång; ­   Cã   hai   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ  1.790.000 ®ång;
 19. 19 ­  Cã  tõ  ba t×nh tiÕt gi¶m nhÑ  trë  lªn, møc ph¹t tiÒn  lµ 1.500.000 ®ång;  ­   Cã   mét   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ   2.820.000 ®ång;   ­   Cã   hai   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ  2.940.000 ®ång;   ­   Cã   ba   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ   3.280.000 ®ång;   ­ Cã  tõ  bèn t×nh tiÕt t¨ng nÆng trë  lªn, møc ph¹t  tiÒn lµ 4.000.000 ®ång.  5.5. Ph¹t tiÒn 6.000.000  ®ång  ®èi víi mét trong c¸c  hµnh   vi   quy   ®Þnh   t¹i   Kho¶n   6   §iÒu   11   NghÞ   ®Þnh   sè   34/2005/N§­CP, trêng hîp cã t×nh tiÕt gi¶m nhÑ, t×nh tiÕt  t¨ng nÆng th× møc ph¹t tiÒn nh sau: ­   Cã   mét   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ  5.150.000 ®ång; ­   Cã   hai   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ  4.500.000 ®ång; ­ Cã  tõ  ba t×nh tiÕt gi¶m nhÑ  trë  lªn, møc ph¹t tiÒn  lµ 4.000.000 ®ång;  ­   Cã   mét   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ   6.100.000 ®ång; ­   Cã   hai   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ   6.300.000 ®ång; ­   Cã   ba   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ  6.900.000 ®ång; ­   Cã   tõ   bèn   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng   trë   lªn,   møc   ph¹t  tiÒn lµ 8.000.000 ®ång. 5.6. Ph¹t tiÒn 10.000.000  ®ång  ®èi víi mét trong c¸c  hµnh   vi   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n   7   §iÒu   11   NghÞ   ®Þnh   sè   34/2005/N§­CP, trêng hîp cã t×nh tiÕt gi¶m nhÑ, t×nh tiÕt  t¨ng nÆng th× møc ph¹t tiÒn nh sau: ­   Cã   mét   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ  9.150.000 ®ång; ­   Cã   hai   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ  8.500.000 ®ång; ­ Cã  tõ  ba t×nh tiÕt gi¶m nhÑ  trë  lªn, møc ph¹t tiÒn  lµ 8.000.000 ®ång; ­   Cã   mét   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ   10.100.000 ®ång; ­   Cã   hai   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ   10.300.000 ®ång;
 20. 20 ­   Cã   ba   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ  10.900.000 ®ång; ­   Cã   tõ   bèn   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng   trë   lªn,   møc   ph¹t  tiÒn lµ 12.000.000 ®ång; 5.7. Ph¹t tiÒn 14.000.000  ®ång  ®èi víi mét trong c¸c  hµnh   vi   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n   8   §iÒu   11   NghÞ   ®Þnh   sè   34/2005/N§­CP, trêng hîp cã t×nh tiÕt gi¶m nhÑ, t×nh tiÕt  t¨ng nÆng th× møc ph¹t tiÒn nh sau: ­   Cã   mét   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ  13.150.000 ®ång; ­   Cã   hai   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ  12.500.000 ®ång; ­ Cã  tõ  ba t×nh tiÕt gi¶m nhÑ  trë  lªn, møc ph¹t tiÒn  lµ 12.000.000 ®ång; ­   Cã   mét   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ   14.100.000 ®ång; ­   Cã   hai   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ   14.300.000 ®ång; ­   Cã   ba   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ  14.900.000 ®ång; ­   Cã   tõ   bèn   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng   trë   lªn,   møc   ph¹t  tiÒn lµ 16.000.000 ®ång; 5.8. §èi víi hµnh vi tiÕp tôc x¶ níc th¶i vµo nguån  níc   khi   giÊy   phÐp   x¶   níc   th¶i   ®∙   qu¸   h¹n   quy   ®Þnh   t¹i  kho¶n 9 §iÒu 11 NghÞ ®Þnh sè 34/2005/N§­CP: a)   Ph¹t   tiÒn   350.000   ®ång   ®èi   víi   hµnh   vi   quy   ®Þnh  t¹i   ®iÓm   a   kho¶n   9   §iÒu   11   NghÞ   ®Þnh   sè   34/2005/N§­CP,   trêng hîp cã  t×nh tiÕt gi¶m nhÑ, t×nh tiÕt t¨ng nÆng th×  møc ph¹t tiÒn nh sau: ­ Cã mét t×nh tiÕt gi¶m nhÑ, møc ph¹t tiÒn lµ 285.000   ®ång; ­ Cã hai t×nh tiÕt gi¶m nhÑ, møc ph¹t tiÒn lµ 235.000   ®ång; ­ Cã tõ ba t×nh thiÕt gi¶m nhÑ trë lªn, møc ph¹t tiÒn  lµ 200.000 ®ång; ­   Cã   mét   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ   360.000 ®ång; ­   Cã   hai   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng,   møc   ph¹t   tiÒn   lµ   375.000 ®ång; ­ Cã ba t×nh tiÕt t¨ng nÆng, møc ph¹t tiÒn lµ 415.000   ®ång;

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản