Thông tư 05/2006/TT-BLĐTBXH

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
74
lượt xem
4
download

Thông tư 05/2006/TT-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 05/2006/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thành lập và tổ chức hoạt động của đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 05/2006/TT-BLĐTBXH

 1. B LAO NG- C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THƯƠNG BINH VÀ XÃ c l p – T do – H nh phúc H I ****** ****** Hà N i, ngày 22 tháng 06 năm 2006 S : 05/2006/TT-BL TBXH THÔNG TƯ HƯ NG D N THÀNH L P VÀ T CH C HO T NG C A I KI M TRA LIÊN NGÀNH V PHÒNG, CH NG T N N M I DÂM Căn c i u 12 Ngh nh s 178/2004/N -CP ngày 15 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph quy nh chi ti t m t s i u c a Pháp l nh Phòng, ch ng m i dâm; th ng nh t trong vi c thành l p và t ch c ho t ng c a i ki m tra liên ngành v phòng, ch ng t n n m i dâm trên ph m vi c nư c (sau ây g i t t là i ki m tra liên ngành 178), B Lao ng – Thương binh và Xã h i hư ng d n c th như sau: I- NH NG QUY NNH CHUNG 1. i ki m tra liên ngành 178 là ơn v do Ch t ch y ban nhân dân các c p thành l p, giúp Ch t ch y ban nhân dân ki m tra vi c ch p hành các quy nh pháp lu t v phòng, ch ng m i dâm t i các cơ s kinh doanh d ch v d b l i d ng ho t ng m i dâm theo Kho n 3 i u 3 Ngh nh s 178/2004/N -CP ngày 15 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph . 2. Tuỳ theo yêu c u th c t v công tác phòng, ch ng m i dâm a phương, Ch t ch y ban nhân dân các c p quy t nh thành l p i ki m tra liên ngành 178 c a c p mình. Vi c thành l p và t ch c ho t ng c a i ph i m b o úng quy nh c a Thông thư này và các văn b n pháp lu t có liên quan khác. 3. i ki m tra liên ngành 178 ho t ng theo quy ch do y ban nhân dân cùng c p phê duy t. Các thành viên ho t ng theo ch kiêm nhi m. Cơ quan Lao ng – Thương binh và Xã h i cùng c p ch trì, giúp Ch t ch y ban nhân dân qu n lý các ho t ng thư ng xuyên c a i. 4. Vi c ki m tra, x lý vi ph m t i các cơ s kinh doanh d ch v ph i th c hi n theo úng quy nh c a pháp lu t hi n hành và m b o nguyên t c x lý vi ph m hành chính trong phòng, ch ng m i dâm quy nh t i i u 14 c a Ngh nh s 178/2004/N -CP ngày 15 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph . 5. Kinh phí ho t ng c a i ki m tra liên ngành 178 ư c b trí trong d toán chi m b o xã h i c a ngân sách a phương hàng năm theo quy nh c a Lu t ngân sách nhà nư c và các văn b n hư ng d n th c hi n.
 2. 6. i ki m tra liên ngành 178 ư c c p th ki m tra do y ban nhân dân cùng c p ban hành (m u kèm theo); ư c trang b vũ khí, công c h tr torng khi thi hành nhi m v . Vi c c p, qu n lý, s d ng vũ khí, công c h tr th c hi n theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. II- NH NG QUY NNH C TH 1. Cơ c u c a i ki m tra liên ngành 178 a) i ki m tra liên ngành 178 g m 01 i trư ng, 01 ho c 02 i phó và các thành viên. Căn c tình hình th c t a phương, Ch t ch y ban nhân dân có th xem xét i u ch nh cơ c u, thành ph n c a i cho phù h p. b) i ki m tra liên ngành c p t nh: i trư ng là lãnh o ơn v chuyên trách phòng, ch ng t n n xã h i thu c S Lao ng – Thương binh và Xã h i (chi c c ho c phòng Phòng, ch ng t n n xã h i). Các thành viên bao g m: i di n cơ quan Công an t nh; cán b , thanh tra viên c a các s : Văn hóa – Thông tin, Y t , Thương m i, Du l ch, Lao ng – Thương binh và Xã h i. c) i ki m tra liên ngành c p huy n: i trư ng là lãnh o phòng Lao ng – Thương binh và Xã h i (ho c phòng N i v - Lao ng – Thương binh và Xã h i). Các thành viên bao g m: cán b , chi n sĩ công an huy n; cán b thu c các phòng: Văn hóa - Văn hóa – Thông tin, Y t , Qu n lý th trư ng, Kinh t , Thương m i, Du l ch, cán b chuyên trách phòng, ch ng t n n xã h i thu c phòng Lao ng – Thương binh và Xã h i (ho c phòng N i v - Lao ng – Thương binh và Xã h i). d) i ki m tra liên ngành c p xã: Thành viên bao g m: trư ng Công an xã, cán b ph trách Tư pháp, cán b ph trách Văn hóa, Lao ng – Thương binh Xã h i và 01 n 02 cán b thu c các ban, ngành khác a phương. Theo tình hình th c t a phương, Ch t ch y ban nhân dân quy t nh i trư ng và các thành viên c a i ki m tra liên ngành cho phù h p và m b o th c hi n công tác ki m tra. 2. Nhi m v c a i ki m tra liên ngành 178 a) Ki m tra vi c ch p hành các quy nh pháp lu t v phòng, ch ng m i dâm, an ninh tr t t , văn hóa – thông tin, s d ng lao ng, khám s c kh e nh kỳ cho ngư i lao ng và các quy nh pháp lu t có liên quan khác. b) Xây d ng chương trình, k ho ch ki m tra và t ch c th c hi n.
 3. c) xu t v i y ban nhân dân cùng c p, cơ quan có thNm quy n v bi n pháp qu n lý, phòng ng a vi ph m pháp lu t v phòng, ch ng m i dâm c a các cơ s kinh doanh d ch v trên a bàn. d) Hư ng d n, ki m tra, ôn c i ki m tra liên ngành c p dư i trong vi c th c hi n chương trình, k ho ch ki m tra. Theo dõi, ngh cơ quan có thNm quy n x lý các vi ph m ã ư c i ki m tra liên ngành ki n ngh mà không ư c gi i quy t k p th i. e) Th c hi n ch báo cáo theo nh kỳ (quý, 6 tháng, 1 năm) và báo cáo t xu t (theo yêu c u c a Ch t ch y ban nhân dân cùng c p) v k t qu th c hi n công tác ki m tra c a i. 3. Quy n h n c a i ki m tra liên ngành 178 a) Yêu c u các t ch c, cá nhân b ki m tra cung c p tình hình, s li u, tài li u, và tr l i các v n liên quan n vi c ki m tra. b) Liên h v i cơ quan, t ch c và cá nhân liên quan xác minh, thu th p thông tin ph c v cho công tác ki m tra. c) L p biên b n khi phát hi n hành vi vi ph m hành chính và x lý các hành vi vi ph m thu c thNm quy n. i v i hành vi vi ph m vư t quá thNm quy n x lý c a i ho c hành vi có d u hi u c a t i ph m thì ph i l p biên b n và chuy n biên b n, tài li u liên quan, tang v t, phương ti n vi ph m (n u có) n cơ quan có thNm quy n x lý. 4. Nguyên t c ho t ng c a i ki m tra liên ngành 178 a) i ki m tra liên ngành 178 th c hi n ki m tra theo k ho ch và ki m tra t xu t. Ch t ch y ban nhân dân cùng c p phê duy t k ho ch ki m tra c a i liên ngành 178. i trư ng i ki m tra liên ngành 178 quy t nh vi c ki m tra t xu t trong các trư ng h p sau: - Có ơn thư khi u n i, t cáo v tình hình ho t ng m i dâm t i các cơ s kinh doanh d ch v trên a bàn. - Theo yêu c u c a th trư ng cơ quan qu n lý nhà nư c có liên quan (Công an, Lao ng – Thương binh xã h i, Văn hóa – Thông tin, Thương m i, Du l ch, Y t ) ho c Ch t ch y ban nhân dân cùng c p. - Khi phát hi n cơ s kinh doanh d ch v trên a bàn có d u hi u vi ph m pháp lu t v phòng ch ng m i dâm, thành viên i ki m tra liên ngành 178 ngh i trư ng quy t nh ki m tra.
 4. i trư ng ch u trách nhi m v quy t nh ki m tra c a mình và ph i báo cáo b ng văn b n k t qu ki m tra t xu t cho Th trư ng tr c ti p, Ch t ch y ban nhân dân cùng c p. b) i ki m tra liên ngành 178 ch ti n hành ki m tra khi có ít nh t 03 thành viên tham gia, ph i m b o thành ph n c n thi t cho vi c l p biên b n và x lý vi ph m khi thi hành nhi m v . c) Khi ti n hành ki m tra thành viên c a i ph i xu t trình Th ki m tra. Vi c ki m tra ph i ư c ti n hành úng các trình t , th t c theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. d) Trong quá trình ki m tra, thành viên c a i ph i th c hi n úng nhi m v , quy n h n ư c giao; không gây khó khăn, c n tr cho ho t ng bình thư ng c a cơ s b ki m tra; ch u trách nhi m trư c pháp lu t và cơ quan c p trên v các quy t nh x lý vi ph m c a mình. 5. M i quan h công tác c a i ki m tra liên ngành 178 a) i ki m tra liên ngành các c p trên cùng m t a bàn ph i th ng nh t xây d ng k ho ch ki m tra hàng tháng, quý 1 năm nh m h n ch vi c ch ng chéo và nâng cao hi u qu ho t ng ki m tra. b) Trong ph m vi nhi m v và quy n h n c a mình, i ki m tra liên ngành có trách nhi m ph i h p v i các cơ quan liên quan khác trong vi c th c hi n công tác ki m tra, phòng ng a, phát hi n, x lý các vi ph m pháp lu t v phòng ch ng m i dâm. Trư ng h p c n thi t, i ki m tra liên ngành c p trên có th h tr v chuyên môn và cán b cho i ki m tra liên ngành c p dư i ki m tra các sơ s kinh doanh d ch v có tình hình ph c t p liên quan n m i dâm. c) Trong quá trình th c hi n nhi m v , các thành viên ch u s ch o, phân công c a i trư ng, xu t các v n có liên quan trong quá trình th c hi n nhi m v i trư ng x lý ho c báo cáo cơ quan có thNm quy n gi i quy t. 6. Th t c, h sơ thành l p i ki m tra liên ngành 178 a) Cơ quan Lao ng – Thương binh và Xã h i (S Lao ng – Thương binh và Xã h i i v i c p t nh; Phòng Lao ng – Thương binh và Xã h i, ho c Phòng N i v - Lao ng và Xã h i i v i c p huy n) có trách nhi m làm các th t c, h sơ trình Ch t ch y ban nhân dân cùng c p xem xét, quy t nh thành l p i ki m tra liên ngành 178. b) H sơ ngh thành l p i ki m tra liên ngành c p t nh, huy n g m: - T trình ngh Ch t ch y ban nhân dân thành l p i ki m tra liên ngành 178; - D th o quy t nh thành l p và quy ch ho t ng c a i ki m tra liên ngành 178; - Văn b n c cán b tham gia i ki m tra liên ngành 178 c a các cơ quan liên quan;
 5. - B n t ng h p ý ki n c a các cơ quan liên quan. c) iv i i ki m tra liên ngành c p xã, Ch tich y ban nhân dân phân công cho ngành ch c năng a phương chuNn b h sơ. H sơ g m t trình c a ơn v ư c giao chuNn b danh sách xu t các thành viên, d th o quy t nh thành l p và quy ch ho t ng. 7. Ch khen thư ng và x lý vi ph m a) i ki m tra liên ngành 178, thành viên c a i n u có thành tích trong công tác ư c khen thư ng theo quy nh. Trình t , th t c làm h sơ khen thư ng th c hi n theo pháp lu t hi n hành v thi ua, khen thư ng và hư ng d n thi ua, khen thư ng hàng năm v phòng ch ng t n n xã h i c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i. b) Thành viên c a i ki m tra liên ngành 178 trong khi thi hành nhi m v , n u b thi t h i v tài s n, s c kh e, tính m ng thì ư c hư ng ch tr c p, n bù cho theo quy nh t i i u 13 Ngh nh s 178/2004/N -CP ngày 15 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph . c) Trong khi thi hành nhi m v , thành viên c a i ki m tra liên ngành 178 n u có hành vi vi ph m pháp lu t thì i trư ng có trách nhi m báo cáo b ng văn b n cho Th trư ng tr c ti p c a h và Ch t ch y ban nhân dân cùng c p. Vi c x lý hành vi vi ph m ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t hi n hành v cán b , công ch c và các quy nh pháp lu t có liên quan khác. III- T CH C TH C HI N 1. y ban nhân dân các c p có trách nhi m ch o, ôn c các ngành liên quan th c hi n Thông tư này; b trí kinh phí và t o i u ki n thu n l i cho i ki m tra liên ngành 178 th c hi n nhi m v . 2. S Lao ng – Thương binh và Xã h i các t nh thành ph tr c thu c Trung ương, Phòng Lao ng – Thương binh và Xã h i (ho c Phòng N i v - Lao ng – Thương binh và Xã h i) các qu n, huy n, th xã, thành ph tr c thu c t nh có trách nhi m ph i h p v i các ngành liên quan, tham mưu, giúp y ban nhân dân cùng c p trong vi c thành l p, xây d ng quy ch ho t ng và d toán kinh phí hàng năm cho i ki m tra liên ngành 178; ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan t ch c b i dư ng nghi p v ki m tra cho i ki m tra liên ngành 178. 3. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Trong quá trình th c hi n, có gì vư ng m c ngh các B , ngành, a phương báo cáo v B Lao ng – Thương binh và Xã h i xem xét, hư ng d n, gi i quy t./. Nơi nh n: KT. B TRƯ NG - Văn phòng Ch t ch nư c; TH TRƯ NG - Văn phòng Qu c h i; - Th tư ng Chính ph ; các Phó Th tư ng Chính ph ;
 6. - Văn phòng Chính ph ; - Các B , Cơ quan ngang b ; Cơ quan thu c Chính ph ; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; àm H u c - Tòa án nhân dân t i cao; - Cơ quan Trung ương c a các t ch c chính tr - xã h i; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Công báo; - C c Ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t – B Tư pháp; - Lưu VP, C c PCTNXH (3) M U TH C A I KI M TRA LIÊN NGÀNH 178 (Ban hành kèm theo Thông tư s 05/2006/TT-BL TBXH ngày 22 tháng 06 năm 2006 c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i) 1. Th ki m tra ư c c p cho thành viên c a i ki m tra liên ngành 178 theo quy nh t i i m 6 ph n I Thông tư này. y ban nhân dân các c p có trách nhi m thu h i th ki m tra khi ngư i ư c c p Th không tham gia i ki m tra liên ngành 178. 2. Th ki m tra ư c làm b ng gi y c ng, kh 9 cm x 5,5 cm n n màu xanh nh t, s d ng ki u ch không chân; ch "th ki m tra" màu , các ch khác màu en. Th ki m tra ư c n p trong bao Plastic màu trong su t có ghim phía sau eo phía trên túi áo ng c trái. 3. Hình th c c a Th ki m tra: Th ki m tra ch s d ng m t trư c theo m u dư i ây: Y BAN NHÂN I KI M TRA LIÊN Ghi Chú: DÂN NGÀNH 178 TH KI M 1 TRA Tên hành chính c a y ban 1 ……………… nhân dân c p t nh, huy n, xã 2 nơi c p th . H và tên:.......................................... 2 7 3 Ngày, tháng, năm sinh c a nh Ngày, tháng, năm sinh:.................... ngư i ư c c p Th ki m tra. 3x4 4 Ch c v :........................................... 3 H và tên c a ngư i ư c 5 c p Th ki m tra. ơn v :..............................................
 7. 6 S hi u:….ĐKTLN Ngày tháng năm 4 Ch c v c a ngư i ư c TM. UBND c p Th ki m tra CH T CH (ký, đóng d u, ghi rõ h , tên) 5 ơn v ch qu n c a ngư i ư c c p th ki m tra. 6 S hi u c a ngư i ư c c p Th ki m tra bao g m c ph n ch ( KTLN) và ph n s . 7 nh c 3 x 4 c a ngư i ư c c p Th ki m tra có óng d u giáp lai c a y ban nhân dân nơi c p th . M u s 01 (Ban hành kèm theo Thông tư s 05/2006/TT-BL TBXH ngày 22 tháng 06 năm 2006 c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i) TÊN CƠ QUAN CH QU N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TÊN CƠ QUAN L P BIÊN B N c l p – T do – H nh phúc --- ---oOo--- S : /BB-VPHC ……, ngày…… tháng…… năm…… BIÊN B N Vi ph m hành chính v ………………………… Hôm nay, h i……gi …… ngày…… tháng……. năm……… t i................................. Chúng tôi g m: 1..................................................................... Ch c v :............................................. 2..................................................................... Ch c v :.............................................
 8. V i s ch ng ki n c a: 1................................................... Ngh nghi p/ch c v :............................................ a ch thư ng trú (t m trú):......................................................................................... Gi y ch ng minh nhân dân s :…………. Ngày c p:…………; Nơi c p:...................... 2................................................... Ngh nghi p/ch c v :............................................ a ch thư ng trú (t m trú):......................................................................................... Gi y ch ng minh nhân dân s :…………. Ngày c p:…………; Nơi c p:...................... Ti n hành l p biên b n vi ph m hành chính v :……………………….. i v i: Ông (bà)/t ch c:.......................... Ngh nghi p (lĩnh v c ho t ng):......................... a ch :........................................................................................................................ Gi y ch ng minh nhân dân s /Quy t nh thành l p ho c KKD.................................. C p ngày....................................... t i......................................................................... ã có các hành vi vi ph m hành chính như sau: Các hành vi trên ã vi ph m vào i u…….. kho n……. i m…… c a Ngh nh s …….. quy nh v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c................... Ngư i b thi t h i/t ch c b thi t h i: H tên:.......................................... ; a ch :................................................................ Gi y ch ng minh nhân dân s /Quy t nh thành l p ho c KKD.................................. C p ngày....................................... t i......................................................................... Ý ki n trình bày c a ngư i/ i di n t ch c vi ph m hành chính: ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... Ý ki n trình bày c a ngư i làm ch ng: ................................................................................................................................... ...................................................................................................................................
 9. Ý ki n trình bày c a ngư i/ i di n t ch c b thi t h i do vi ph m hành chính gây ra (n u có): ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... Ngư i có thNm quy n x ph t ã yêu c u Ông (bà)/t ch c ình ch ngay hành vi vi ph m. Các bi n pháp ngăn ch n vi ph m hành chính ư c áp d ng g m: ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... Chúng tôi t m gi nh ng tang v t, phương ti n, vi ph m hành chính và gi y t sau chuy n v :…………….. c p có thNm quy n gi i quy t. Tên tang v t, phương Ch ng lo i, nhãn hi u, STT S lư ng Ghi chú ti n, gi y t b t m gi xu t x , tình tr ng 1 2 3 Ngoài nh ng tang v t, phương ti n, gi y t nêu trên, chúng tôi không t m gi thêm th gì khác. Yêu c u Ông (bà)/ i di n t ch c vi ph m có m t t i……. lúc……. gi ……… ngày……. tháng…… năm…… gi i quy t v vi ph m. Biên b n ư c l p thành ….. b n có n i dung và giá tr như nhau, và ư c giao cho ngư i vi ph m/ i di n t ch c vi ph m m t b n và……………… Sau khi c l i biên b n, nh ng ngư i có m t ng ý v n i dung biên b n, không có ý ki n gì khác và cùng ký vào biên b n ho c có ý ki n khác như sau: Ý ki n b sung khác (n u có): ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... Biên b n này g m……. trang, ư c nh ng ngư i có m t cùng ký xác nh n vào t ng trang.
 10. Lý do ngư i vi ph m, i di n t ch c vi ph m không ký biên b n: ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... Lý do ngư i b thi t h i, i di n t ch c b thi t h i không ký biên b n: ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... Ngư i vi ph m Ngư i b thi t h i Ngư i ch ng ki n (ho c i di n t ch c vi (ho c i di n t ch c b (Ký, ghi rõ h tên) ph m) thi t h i) (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, ghi rõ h tên) i di n chính quy n (n u có) Ngư i l p biên b n (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, ghi rõ h tên) M u s 02 (Ban hành kèm theo Thông tư s 05/2006/TT-BL TBXH ngày 22 tháng 06 năm 2006 c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i) TÊN CƠ QUAN CH QU N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TÊN CƠ QUAN L P BIÊN B N --- c l p – T do – H nh phúc ---oOo--- S : /BB-TGTV-PT ……, ngày…… tháng…… năm…… BIÊN B N T m gi tang v t, phương ti n vi ph m hành chính Căn c i u 45, i u 46 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Căn c i u ………. Ngh nh quy nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c..... có cơ s xác minh thêm v vi c vi ph m hành chính/ho c ngăn ch n ngay hành vi vi ph m hành chính,
 11. Hôm nay, h i……gi …… ngày…… tháng……. năm……… t i................................. Chúng tôi g m: 1..................................................................... Ch c v :............................................. 2..................................................................... Ch c v :............................................. Ngư i vi ph m hành chính là: Ông (bà)/t ch c:.......................... Ngh nghi p (lĩnh v c ho t ng):......................... a ch :........................................................................................................................ Gi y ch ng minh nhân dân s /Quy t nh thành l p ho c KKD.................................. C p ngày....................................... t i......................................................................... V i s ch ng ki n c a: 1................................................... Ngh nghi p/ch c v :............................................ a ch thư ng trú (t m trú):......................................................................................... Gi y ch ng minh nhân dân s :…………. Ngày c p:…………; Nơi c p:...................... 2................................................... Ngh nghi p/ch c v :............................................ a ch thư ng trú (t m trú):......................................................................................... Gi y ch ng minh nhân dân s :…………. Ngày c p:…………; Nơi c p:...................... Ti n hành l p biên b n t m gi tang v t, phương ti n vi ph m hành chính, g m: Tên tang v t, phương Ch ng lo i, nhãn hi u, STT S lư ng Ghi chú ti n, gi y t b t m gi xu t x , tình tr ng 1 2 3 Ngoài nh ng tang v t, phương ti n nêu trên, chúng tôi không t m gi thêm th gì khác. Biên b n ư c l p thành hai b n có n i dung và giá tr như nhau. M t b n ư c giao cho cá nhân, i di n t ch c vi ph m.
 12. Biên b n này g m……. trang, ư c cá nhân/ i di n t ch c vi ph m, ngư i làm ch ng, ngư i l p biên b n ký xác nh n vào t ng trang. Sau khi c l i biên b n, nh ng ngư i có m t ng ý v n i dung biên b n, không có ý ki n gì khác và cùng ký vào biên b n ho c có ý ki n khác như sau: Ý ki n b sung khác (n u có): ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... Ngư i ra quy t nh t m Ngư i vi ph m Ngư i l p biên b n gi (ho c i di n t ch c vi (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, ghi rõ h tên) ph m (Ký, ghi rõ h tên) i di n chính quy n (n u có) Ngư i ch ng ki n (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, ghi rõ h tên) M u s 03 (Ban hành kèm theo Thông tư s 05/2006/TT-BL TBXH ngày 22 tháng 06 năm 2006 c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i) TÊN CƠ QUAN CH QU N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TÊN CƠ QUAN RA QUY T c l p – T do – H nh phúc NNH --- ---oOo--- S : /Q -XPHC ……, ngày…… tháng…… năm…… QUY T NNH X ph t vi ph m hành chính b ng hình th c ph t c nh cáo v ………………………………. (Theo th t c ơn gi n) Căn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Căn c i u ………. Ngh nh quy nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c.....
 13. Xét hành vi vi ph m hành chính do …………th c hi n; Tôi,…………………………….; Ch c v :................................................................ ơn v ......................................................................................................................... QUY T NNH: i u 1. X ph t c nh cáo i v i: Ông (bà)/t ch c:.......................... Ngh nghi p (lĩnh v c ho t ng):......................... a ch :........................................................................................................................ Gi y ch ng minh nhân dân s /Quy t nh thành l p ho c KKD.................................. C p ngày....................................... t i......................................................................... Lý do: - ã có hành vi vi ph m hành chính:.............................................................................. Quy nh t i i m…… kho n…… i u….. c a Ngh nh s …….. ngày……. tháng…… năm ….. quy nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c...................................................................................... Nh ng tình ti t liên quan n vi c gi i quy t v vi ph m: .............................................................................................................................. ..... .............................................................................................................................. ..... .............................................................................................................................. ..... i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Quy t nh này ư c g i cho: 1. Ông (bà)/t ch c............................................................................. ch p hành; 2................................................................................................................................. Quy t nh này g m……..trang, ư c óng d u giáp lai gi a các trang.
 14. Ngư i ra quy t nh (Ký, ghi rõ h tên và óng d u) M u s 04 (Ban hành kèm theo Thông tư s 05/2006/TT-BL TBXH ngày 22 tháng 06 năm 2006 c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i) TÊN CƠ QUAN CH QU N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TÊN CƠ QUAN RA QUY T NAM NNH c l p – T do – H nh phúc --- ---oOo--- S : /Q -XPHC ngày…… tháng…… năm…… QUY T NNH X ph t vi ph m hành chính b ng hình th c ph t ti n (Theo th t c ơn gi n) Căn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Căn c i u ………. Ngh nh quy nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c..... Xét hành vi vi ph m do …………………………………..th c hi n; Tôi,…………………………….; Ch c v :................................................................ ơn v ......................................................................................................................... QUY T NNH: i u 1. X ph t vi ph m hành chính theo th t c ơn gi n i v i: Ông (bà)/t ch c:.......................... Ngh nghi p (lĩnh v c ho t ng):......................... a ch :........................................................................................................................ Gi y ch ng minh nhân dân s /Quy t nh thành l p ho c KKD.................................. C p ngày....................................... t i.........................................................................
 15. B ng hình th c ph t ti n v i m c ph t là:....................................................... ng (Ghi b ng ch ........................................................................................................... ). Lý do: - ã có hành vi vi ph m hành chính:.............................................................................. Hành vi c a Ông (bà)/t ch c………………………….. ã vi ph m quy nh t i i m…… kho n…… i u….. c a Ngh nh s …….. ngày……. tháng…… năm ….. quy nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c Nh ng tình ti t liên quan n vi c gi i quy t v vi ph m: .............................................................................................................................. ..... .............................................................................................................................. ..... .............................................................................................................................. ..... i u 2. Ông (bà)/t ch c…………………………. ph i nghiêm ch nh ch p hành Quy t nh x ph t trong th i h n mư i ngày, k t ngày ư c giao Quy t nh x ph t là ngày…….tháng…….năm………tr trư ng h p Quá th i h n này, n u Ông (bà)/t ch c………. c tình không ch p hành Quy t nh x ph t thì b cư ng ch thi hành. S ti n ph t quy nh t i i u 1 ph i n p ngay cho ngư i ra Quy t nh x ph t và ư c nh n biên lai thu ti n ph t ho c t i i m thu ph t s ….. c a Kho b c Nhà nư c……………… trong vòng mư i ngày, k t ngày ư c giao Quy t nh x ph t. Ông (bà)/t ch c …………………………có quy n khi u n i, kh i ki n iv i Quy t nh x ph t vi ph m hành chính này theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Quy t nh này ư c giao cho: 1. Ông (bà)/t ch c:............................................................................ ch p hành; 2. Kho b c....................................................................................... thu ti n ph t; 3.................................................................................................................................
 16. Quy t nh này g m……..trang, ư c óng d u giáp lai gi a các trang. Ngư i ra quy t nh (Ký, ghi rõ h tên và óng d u) M u s 05 (Ban hành kèm theo Thông tư s 05/2006/TT-BL TBXH ngày 22 tháng 06 năm 2006 c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i) TÊN CƠ QUAN CH QU N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TÊN CƠ QUAN RA QUY T NNH c l p – T do – H nh phúc ---oOo--- --- ……, ngày…… tháng…… năm…… S : /Q -XPHC QUY T NNH X ph t vi ph m hành chính v ……………………. Căn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Căn c i u ………. Ngh nh quy nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c..... Căn c Biên b n vi ph m hành chính do…………………………… l p h i…… gi ……. ngày……. tháng…… năm…….. t i.......................................................................................................................... ; Tôi,…………………………….; Ch c v :................................................................ ơn v ......................................................................................................................... QUY T NNH: i u 1. X ph t vi ph m hành chính i v i: Ông (bà)/t ch c:.......................... Ngh nghi p (lĩnh v c ho t ng):......................... a ch :........................................................................................................................ Gi y ch ng minh nhân dân s /Quy t nh thành l p ho c KKD..................................
 17. C p ngày....................................... t i......................................................................... V i các hình th c sau: 1. Hình th c x ph t chính: C nh cáo/ph t ti n v i m c ph t là:…………………………. ng (Vi t b ng ch :..... ). 2. Hình th c ph t b sung (n u có): 1. Tư c quy n s d ng gi y phép, ch ng ch hành ngh :............................................... ................................................................................................................................... 2. T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính g m: ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... 3. Các bi n pháp kh c ph c h u qu (n u có): Lý do: - ã có hành vi vi ph m hành chính:.............................................................................. Quy nh t i i m…… kho n…… i u….. c a Ngh nh s …….. ngày……. tháng…… năm ….. quy nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c...................................................................................... Nh ng tình ti t liên quan n vi c gi i quy t v vi ph m: .............................................................................................................................. ..... .............................................................................................................................. ..... i u 2. Ông (bà)/t ch c…………………………………. ph i nghiêm ch nh ch p hành Quy t nh x ph t trong th i h n mư i ngày, k t ngày ư c giao Quy t nh x ph t là ngày…….tháng…….năm………tr trư ng h p ư c hoãn ch p hành ho c .............................................................................................................. Quá th i h n này, n u Ông (bà)/t ch c………. c tình không ch p hành Quy t nh x ph t thì b cư ng ch thi hành.
 18. S ti n ph t quy nh t i i u 1 ph i n p vào tài kho n s :…… c a Kho b c Nhà nư c……………….. trong vòng mư i ngày, k t ngày ư c giao Quy t nh x ph t. Ông (bà)/t ch c …………………………có quy n khi u n i, kh i ki n iv i Quy t nh x ph t vi ph m hành chính này theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ……. tháng…… năm…… Trong th i h n ba ngày, Quy t nh này ư c g i cho: Quy t nh này ư c giao cho: 1. Ông (bà)/t ch c:............................................................................ ch p hành; 2. Kho b c....................................................................................... thu ti n ph t; 3................................................................................................................................. Quy t nh này g m……..trang, ư c óng d u giáp lai gi a các trang. Ngư i ra quy t nh (Ký, ghi rõ h tên và óng d u)
Đồng bộ tài khoản