Thông tư 05-BXD/KTQH của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:16

0
59
lượt xem
5
download

Thông tư 05-BXD/KTQH của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 05-BXD/KTQH của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 05-BXD/KTQH của Bộ Xây dựng

 1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Th«ng t c ñ a  é   © y  d ù n g   è  05 B X D/ K T Q H  n g µ y  18 th¸ng 9 n¨ m  1996 h í ng d É n   BX s c Ê p  gi Ê y p h Ð p  x © y  d ù n g ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 15/CP  µy  th¸ng 03  ng 04    n¨m  1994  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   v chøc  n¨ng, nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc  ña  é   ©y     v  h vcc tæ  c BX dùng; ­ C¨n  c¸c  cø  NghÞ   nh   è  ®Þ s 91/CP  µy  th¸ng  n¨m   ng 17  8  1994  ña   c ChÝnh  ñ  ph ban  µnh  Òu  Ö  h §i l qu¶n  ýquy  ¹ch ®«  Þ;NghÞ   nh  è  l  ho   th   ®Þ s 191/ CP   µy  th¸ng  n¨m  ng 28  12  1994  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph ban  µnh  h Quy  Õ   ×nh  ch h thµnh,thÈm  nh  µ  ùc hiÖn  ù    u    ùctiÕp cña  ícngoµivµ    ®Þ v th   d ¸n ®Ç ttr     n    NghÞ   ®Þnh  è  s 42/CP  µy  th¸ng 7  ng 16    n¨m 1996  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph ban  µnh  Òu  Ö  h §i l qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng; l  tv x d Bé  ©y  ùng  íng dÉn  Êp  Êy phÐp  ©y  ùng    X d h  c gi   xd c¸cc«ng  ×nh nh  tr   sau: I. g u yªn t ¾ c c h u n g  N 1.M ôc  ch  ña  Öc  Êp  Êy phÐp  ©y  ùng:   ®Ý c vi c gi   xd 1.1.Qu¶n  ýchÆt  ÏviÖc  ö  ông  t  ï hîp víi   l  ch   sd ®Ê ph       quy  ¹ch x©y  ùng  ho   d ® îcc¬    quan  µ  íccã  Èm  Òn    Öt; nh n   th quy phª duy 1.2.B¶o  Ö     v c¶nh quan thiªnnhiªn,m«i  êng  «  Þ,c¸c dis¶n          tr ® th       v¨n ho¸ lÞch sö  µ      v c¸cc«ng  ×nh kiÕn  óccã    Þ; tr   tr   gi¸tr 1.3. B¶o  ¶m   Öc  ©y  ùng  µ  ö  ông    ® vi x d vsd c«ng  ×nh  tr theo quy  nh   ®Þ ph¸p luËtvµ      quy  ¹ch x©y  ùng; ho   d 1.4.Lµ m     ®Ó   ¨ng  ý  ë  ÷u    c¨n cø  ® k s h hoÆc   ö  ông  sd c«ng  ×nh. tr 2.§èit ng cÊp  Êy phÐp  ©y  ùng  µ  ¹m      ông.    î   gi   xd v ph vi¸p d TÊt  c¸c c«ng  ×nh tr ckhitiÕn hµnh  ©y  ùng  íi,c¶it¹o,m ë   éng, c¶    tr   í       xd m    r   söa  ÷a,trïngtu,t«n t¹otrong ®«  Þ  µ  ¹  ÷ng  ch           th v t i nh khu  ùc  µi®«  Þ  ã  v ngo   th c quy  ¹ch    ©y  ùng  µ  ho ®Ó x d v ph¸ttr Ón ®«   Þ, th×  u     i   th   ®Ò ph¶i cã  Êy  Ðp     gi ph x©y  ùng,trõc¸ctr ng  îp sau  y  îcmiÔn  Êy phÐp  ©y  ùng: d      ê h   ®© ®   gi   xd 2.1.C«ng  ×nh thuéc dù  nhã m   ®∙  îc Thñ íng ChÝnh  ñ  Õt    tr     ¸n  A  ®   t  ph quy ®Þnh  u    µ  Êp  ã  Èm   Òn  ®Ç t v c c th quy phª  Öt  ÕtkÕ   ü  Ët,nhng  íc duy thi   k thu   tr   khikhëic«ng  ©y  ùng  ñ  u        xd ch ®Ç tph¶igöim ét  é  å  ¬  ÕtkÕ      b h s thi   c«ng  ×nh tr   (giai o¹n  ÕtkÕ   ü  Ët)víi éidung    å  ¬    Ðp  ©y  ùng    ¹    ® thi   k thu       n nh h s xinph xd c¸c lo i c«ng  ×nh quy  nh  ¹ m ôc    Çn    tr   ®Þ ti  1, Ph IITh«ng   µy  n   tn ®Õ UBND   tØnh,thµnh    phè  ùcthuéc  tr   Trung  ng  ¬ hoÆc   n   ¬  ®Õ c quan  îcuû  Òn  Êp  Êy  Ðp  ®   quy c gi ph x©y  ùng,n¬icã  d     c«ng  ×nh x©y  ùng    Óm    tr   d ®Ó ki tra,theo dâivµ u  ÷;     l tr 2.2.C¸c  êng  îp  öa  ÷a  á    t   Ðt    ¶o  ãi,l¸  Òn,    tr h s ch nh nh tr¸  qu v«i,® v¸, ng   t n thay cöa  õtr ng  îp m ë   öa    êng  è  Ýnh) vµ      ¹o,söa  ÷a,   (tr   ê h   c ra ® ph ch   c¸c c¶it   ch   l¾p  Æt   ® c¸c  Õt bÞ,  êng  ng  ü  Ët trong  µ   µ  thi   ® è k thu   nh v trong  khu«n viªn,   trang trÝ néithÊtkh«ng  µm        l ¶nh  ëng  Êu  n   Õt  Êu  h x ®Õ k c c«ng  ×nh c¸c nhµ  tr     l©n  Ën  µ  é  Æt   Õn  óc® êng  è. c vbm ki tr   ph 3.C¨n  ®Ó   Ðt cÊp  Êy phÐp  ©y  ùng:   cø  x   gi   xd
 2. 2 3.1.GiÊy  ê hîp  Ö  Ò   Òn  ö  ông  t    t  l v quy sd ®Ê theo quy  nh  ®Þ ph¸p  Ët; lu   3.2.GiÊy  êhîp lÖ    Ën  Ò   Òn  ë  ÷u    t     x¸cnh v quy s h c«ng  ×nh ®èi víi êng  îp xin tr       tr h   c¶it¹o, öa  ÷a,m ë   éng     s ch   r c«ng  ×nh hiÖn  ã; tr   c §èivíi       c«ng  ×nh ditÝch      Þch  ö  îcxÕp  ¹ng  µ    c¸c tr     v¨n ho¸,l s®  h v c¸c c«ng  tr×nh  Õn  óc cã    Þ ® îc c«ng  Ën  ki tr   gi¸tr     nh ph¶i gi÷ g×n, b¶o  Ö,  Õu   ã         vn c yªu cÇu ph¶iph¸  ì tr c khitu bæ,    d   í      t«n  ¹o,c¶it¹o,x©y  ùng  ¹ th×  t     d li   ph¶icã  Êy    gi phÐp    ì do  ñ   Þch  ph¸ d   Ch t UBND   tØnh,thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  ë  ¹ ¬ s t  i cÊp  µ  ù  Êp  Ën  ña  ¬  v s ch thu c c quan  qu¶n  ý v¨n  l  ho¸ th«ng    Êp  ã  Èm   tinc c th quyÒn; 3.3.Hå   ¬  ÕtkÕ   ü  Ëtx©y  ùng    s thi   k thu   d c«ng  ×nh ® îclËp,thÈm  nh   tr       ®Þ vµ    Öt theo quy  nh  Ön  µnh; phª duy     ®Þ hi h 3.4.Quy  ¹ch  ©y  ùng  «   Þ  îc duyÖt;quy  Èn  µ    Èn    ho x d ® th ®     chu v tiªuchu x©y  ùng  ña  µ   íc hoÆc   ña  íc ngoµi ® îc c¬  d c Nh n   c n      quan  µ   íc cã  Èm   Nh n   th quyÒn cho  Ðp  ö  ông; ph s d 3.5.C¸c      v¨n b¶n  ph¸p luËtcã  ªnquan.     li   4. Tr¸ch nhiÖ m   ña  ¬      c c quan  µ  bé, c«ng  v c¸n    chøc trong viÖc  Êp  Êy   c gi   phÐp  ©y  ùng: xd 4.1.§èivíi ¬        quan  Êp  Êy phÐp  ©y  ùng: c c gi   xd a)  Ph¶i cã      ®ñ c¸n  é, c«ng  b  chøc  ã  È m   Êt  o  øc  µ  c ph ch ®¹ ® v n¨ng  ùc l  chuyªn m«n,  ¶m     ® b¶o  µn  µnh  ètnhiÖ m  ô  îcgiao; ho th t  v®  b) ChuÈn  Þ  y        cÊp  Êy phÐp  ©y  ùng;   b ®Ç ®ñ c¸cc¨n cø  gi   xd c) Niªm  Õt    y c«ng  khaitr×nh tù vµ    ñ  ôc hµnh  Ýnh  Ò   Êp  Êy       c¸c th t   ch v c gi   phÐp  ©y  ùng  ¹ n¬itiÕp d©n; xd t    i   d)  ã   Þch  Õp  ©n  µ    Õt  Þp  êic¸c khiÕu  è,khiÕu  ¹icña  Cl ti d v gi¶iquy k th     t  n  c¸ctæ    chøc  µ  v c«ng  ©n  Ò   Öc  Êp  Ðp  ©y  ùng; d v vi c ph x d e)    chøc, c¸ nh©n    Ðp  ©y  ùng  ã  ÷ng  íng  ¾ c   Khi tæ     xin ph x d c nh v m trong  viÖc  ùc hiÖn    ñ  ôc hµnh  Ýnh, ph¶icö  bé, c«ng  th   c¸c th t   ch     c¸n    chøc  ã  Èm   c th quyÒn  íng dÉn  µ  ùctiÕp gi¶i h  v tr       Õt víng m ¾ c   ; quy     ®ã f)Sau    Êp  Ðp  ©y  ùng, ph¶i tæ    khi c ph x d     chøc  Óm     ki tra,theo  âi qu¸ d    tr×nh thùc hiÖn  ©y  ùng      xd theo  Êy  Ðp  ∙  Êp; ph¸thiÖn  µ  ã  Ön  gi ph ®c     v c bi ph¸p  xö  ýhoÆc       Êp  ã  Èm  Òn  ö  ýc¸cviph¹m  Êy phÐp  ©y  ùng  l  b¸o c¸o c c th quy x l       gi   xd theo quy  nh    ®Þ ph¸p luËt;   g) Ph¶i®¶m       b¶o  êih¹n xÐt cÊp  Êy phÐp  ©y  ùng  th       gi   xd theo quy  nh:   ®Þ ­ §èi víinhµ     ©n  ã       ë t nh c quy    á  ×  êigian  Ðt  Êp  Êy  Ðp   m« nh th th   x c gi ph x©y  ùng  d kh«ng    ngµy  Ó   õkhinhËn    å  ¬  îp lÖ; qu¸ 30  k t    ®ñ h s h   ­ §èivíic¸c c«ng  ×nh kh¸c th×  êigian  Ðt  Êp  Êy  Ðp  ©y  ùng         tr     th   x c gi ph xd kh«ng    ngµy  Ó   õkhinhËn    å  ¬  îp lÖ; qu¸ 45  k t    ®ñ h s h   ­ Trêng  îp nhµ  ã    h  c nguy  ¬  ôp  æ,  ã  ù    Ën  ña  cs ® c s x¸c nh c phßng  qu¶n  ý l  x©y  ùng  ña  Ën, huyÖn  × thêigian xÐt cÊp  Êy phÐp  ©y  ùng  d c qu   th        gi   xd kh«ng  qu¸ 10  µy,kÓ   õkhinhËn    å  ¬  îp lÖ;   ng   t     ®ñ h s h   ­§èivíi         c«ng  ×nh cã  èn  u    ùctiÕp cña  ícngoµith× thêigian c¸c tr   v ®Ç ttr     n        xÐt cÊp  Êy phÐp  ©y  ùng    gi   xd kh«ng    ngµy  Ó   õkhinhËn    å  ¬  îp qu¸ 10  k t    ®ñ h s h   lÖ.
 3. 3 h)  Þu   Ch tr¸ch nhiÖ m   Ò     v chuyªn m«n   éc  Ünh  ùc  thu l v quy  ¹ch,kiÕn  ho   tróc®«  Þ  viÖc  Êp  Êy phÐp  ©y  ùng  ©y    th do  c gi   xd g ra; i)Thu  µ  ö  ông  Ö  Ý  Êp  Êy phÐp  ©y  ùng    vsd l ph c gi   xd theo  quy  nh  ®Þ ph¸p  luËt; 4.2.§èivíi   é,c«ng       b c¸n chøc  Êp  Êy phÐp  ©y  ùng: c gi   xd C¸n  é, c«ng  b  chøc  îc giao  Öm   ô    Õt  Öc  Êp  Êy  Ðp  ®  nhi v gi¶iquy vi c gi ph x©y  ùng  d ph¶icã        Èn  èi Óu sau:   ®ñ c¸ctiªuchu t   thi   a) Tèt nghiÖp  ihäc  µnh  Õn  óchoÆc   ©y  ùng;    ®¹   ng ki tr   xd b) Ph¶i® îctuyÓn  ông       d qua    Ón  thituy hoÆc   Óm      ¹ch ®èi víi ­ ki tras¸th       ng êimíivµo  µm  Öc  µ     l vi v ph¶iqua  íptËp  Ên  Ò     l   hu v nghiÖp  ô  v qu¶n  ý; l c) Ph¶i n ¾ m   ÷ng      v ph¸p  ËtvÒ   ©y  ùng  µ  lu   x d v qu¶n  ý®«   Þ,tr×nh tù, l   th      thñ tôc hµnh  Ýnh  µ  ã     ch v c n¨ng  ùctæ  l   chøc  ùc hiÖn,gi¶iquyÕt  th      nhanh  än  g c«ng  Öc  vi theo  Ö m   ô  îc ph©n  nhi v®  c«ng; t«n  äng  û  Ët,cã    tr k lu   phong  c¸ch  lµm  Öc,ý  vi   thøc vµ  i   ôc  ô  Ën  ×nh  ©n  ©n;   th¸  ph v t t ®é nh d d) Ph¶i chÞu    tr¸ch nhiÖm   Ò   Õt    v k qu¶  Çn  Öc  ña  × nh   îc giao ph vi c m ®    thùc hiÖn    trong viÖc    Õt  Êp  Êy phÐp  ©y  ùng    gi¶iquy c gi   xd theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   5.Tr¸chnhiÖ m  ña    chøc  µ    ©n    Ðp  ©y  ùng.     c c¸ctæ  v c¸nh xinph x d 5.1.Ch Êp  µnh  ng,  y         h ®ó ®Ç ®ñ c¸c quy  nh  ®Þ ph¸p  Ëtvµ  Êy  Ðp  lu   gi ph x©y  ùng  îccÊp; d ®  5.2.B¸o  kÞp  êicho  ¬    c¸o  th   c quan  µ   íc cã  Èm   Òn  Õt ®Ó   ã  Nh n   th quy bi   c biÖn ph¸p  ö  ý®èi  íic¸c c¸n  é, c«ng  x l  v    b   chøc  éc  ¬  thu c quan  Êp  Êy  Ðp   c gi ph x©y  ùng  ã  µnh    ©y  Òn  µ,s¸ch nhiÔu  d ch vig phi h     hoÆc     ùc. tiªuc 5.3.Ch Þu    tr¸chnhiÖ m   ícph¸p  ËtvÒ   äi  Ëu    tr   lu   m h qu¶  ©y    Õu  ùc g ra,n th   hiÖn  kh«ng  ng  Êy phÐp  ©y  ùng  îccÊp; ®ó gi   xd ®  5.4.ChÞu    tr¸chnhiÖm   åith ng  äi  Öth¹icho  ñ  ë  ÷u      b   ê m thi     ch s h c¸c c«ng  tr×nh  ã    Æt   t, ngÇ m   µ    c trªnm ®Ê   v trªnkh«ng  ã  ªnquan  viÖc  ©y  ùng  c li   do  x d c«ng  ×nh cña  × nh  ©y  tr   m g ra. 6. Tr¸ch nhiÖ m   ña    chøc,c¸ nh©n  ÕtkÕ,  Èm  nh  ÕtkÕ       c c¸c tæ     thi   th ®Þ thi   vµ    thic«ng: Tæ  chøc,c¸ nh©n  ùc hiÖn  ÕtkÕ,  Èm  nh  ÕtkÕ   µ       th   thi   th ®Þ thi   v thic«ng  c«ng  ×nh ph¶ichÞu  tr     tr¸chnhiÖ m   Ò   Õt    v k qu¶  c«ng  Öc  ña  × nh  ùc hiÖn  vi c m th   theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   II. h ñ  t ô c v µ  h å  s ¬  xin c Ê p  gi Ê y p h Ð p  x © y  d ù n g  T 1.Hå   ¬    Êp  Ðp  ©y  ùng      s xinc ph x d c¸cc«ng  ×nh riªnglÎ tr    : 1.1.Nhµ     ë 1.1.1. å   ¬    Ðp  ©y  ùng  íinhµ  ,gå m:   s xinph x d H m  ë  a) §¬n    Ðp  ©y  ùng    xinph x d (theo m É u),do  ñ  u    øng      ch ®Ç t® tªn; b) B¶n    sao  îp ph¸p  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t,quyÕt  nh   h  gi   nh quy sd ®Ê   ®Þ giao ®Êt    hoÆc   ÷ng  Êy  ê hîp lÖ  Ò   Òn  ö  ông  t,kÌm  nh gi t     v quy sd ®Ê   theo  Ých tr   lôcb¶n    ûlÖ    ®å t   1/200­ 1/500. c)Ba  é  å  ¬  ÕtkÕ,  çi bé  å m:   b h s thi   m g
 4. 4 ­S¬    Þ  Ýc«ng  ×nh;   ®å v tr   tr ­M Æt     b»ng    t  ûlÖ  l«®Ê t   1/200   ­1/500; ­ M Æt     b»ng    Çng,c¸c m Æt   øng  µ  Æt   ¾t  ñ  Õu  c¸c t    ® vm c ch y c«ng  ×nh, tr   tûlÖ    1/100  ­1/200; ­S¬    Ö   èng    ®å h th tho¸t ícm a  µ  ö  ýnícth¶i, ûlÖ      v x l    n     1/100   t ­1/200. 1.1.2. å   ¬    Ðp    ¹o, öa  ÷a,m ë   éng  µ    Ön  ã:   s xinph c¶it   H s ch   r nh ë hi c a) §¬n    Ðp  ©y  ùng    xinph x d (theo m É u),do  ñ  u    øng      ch ®Ç t® tªn; b) B¶n    sao  îp ph¸p  Êy tê hîp lÖ  Ò   Òn  ö  ông  t  µ  Òn  ë  h  gi       v quy sd ®Ê v quy s h÷u  µ,kÌm  nh   theo trÝch lôcb¶n    ûlÖ       ®å t   1/200   ­1/500. c)Ba  é  å  ¬  ÕtkÕ,  çi bé  å m:   b h s thi   m g ­S¬    Þ  Ýc«ng  ×nh;   ®å v tr   tr ­M Æt     b»ng    t  ûlÖ  l«®Ê t   1/200   ­1/500; ­ M Æt     b»ng    Çng,c¸c m Æt   øng  µ  Æt   ¾t  ñ  Õu  c¸c t    ® vm c ch y c«ng  ×nh, tr   tûlÖ    1/100  ­1/200. ­S¬    Ö   èng    ®å h th tho¸t ícm a  µ  ö  ýnícth¶itûlÖ      v x l         1/100   n ­1/200. d) ¶nh  ôp  ch khæ   9x12    Æt   Ýnh  cm m ch c«ng  ×nh  ã  tr c kh«ng gian  Òn li   kÒ   íckhic¶it¹o, öa  ÷a  µ  ë   éng. tr         s ch v m r 1.1.3.Hå   ¬    Ðp    ¹o,söa  ÷a, m ë   éng  µ  , thuéc  ë  ÷u    s xin ph c¶it   ch   r nh ë   sh toµn  ©n  Nhµ   ícqu¶n  ýhoÆc   éc c¸c h×nh  d do  n  l  thu     thøc  ë  ÷u  s h kh¸c:a) §¬n     xin phÐp  ©y  ùng    xd (theo m É u), do  idiÖn  îp      ®¹   h ph¸p  ñ  ë  ÷u  µ  øng  ch s h nh ® tªn; b) B¶n    sao  îp ph¸p  Êy tê hîp lÖ  Ò   Òn  ö  ông  t  µ  Òn  ë  h  gi       v quy sd ®Ê v quy s h÷u  µ,kÌm  nh   theo b¶n    Ých lôctûlÖ    ®å tr       1/200   ­1/500. c)Ba  é  å  ¬  ÕtkÕ,  çi bé  å m:   b h s thi   m g ­S¬    Þ  Ýc«ng  ×nh;   ®å v tr   tr ­M Æt     b»ng    t  ûlÖ  l«®Ê t   1/200   ­1/500; ­ M Æt     b»ng    Çng,c¸c m Æt   øng  µ  Æt   ¾t  ñ  Õu  c¸c t    ® vm c ch y c«ng  ×nh, tr   tûlÖ    1/100  ­1/200. ­S¬    Ö   èng    ®é h th tho¸t ícm a  µ  ö  ýnícth¶i, ûlÖ      v x l    n     1/100   t ­1/200. d) ¶nh  ôp    ch khæ  9x12cm  Æt   Ýnh  m ch c«ng  ×nh cã  tr   kh«ng  gian liÒn kÒ      tr ckhic¶it¹o, öa  ÷a  µ  ë   éng; í        s ch v m r 1.1.4.Hå   ¬  ÕtkÕ   µ    ∙  ãi t¹    iÓ m     s thi   nh ë ® n   i c¸c ® 1.1.1,1.1.2 vµ      1.1.3,   kho¶n    ôc    Çn    1.1,m 1, ph IITh«ng   µy  îclËp  µ  Èm  nh,  tn ®   v th ®Þ phª  Öt    duy nh sau: a)  èivíinhµ    ã  Òu  §   ë c chi cao  õ 3  Çng  ëxuèng  ét trÖt+  lÇu)vµ  t  t tr   (m     2    cã  Ön  Ých  µn  di t s kh«ng    qu¸ 200  m2,  × chñ  u    ã  Ó  ù lËp  å  ¬  Õt th   ®Ç tc th t   h s thi   kÕ  theo quy  nh  µ  ®Þ v ph¶itù chÞu     tr¸chnhiÖm   Ò   toµn,b Òn  ÷ng    v an    v c«ng  tr×nh cña  × nh.   m b) §èivíi   ¹ nhµ          lo i c¸c   ë cßn  ¹  ú theo quy  l itu   ,   m«,  Ýnh  Êt c«ng  ×nh hå  t ch   tr   s¬  Õt kÕ   thi   ph¶i ® îc lËp, thÈm   nh   µ       ®Þ v phª  duyÖt theo quy  nh   Ön  ®Þ hi hµnh;
 5. 5 c) Khi tiÕp nhËn  å  ¬    Ðp  ©y  ùng  µ    ña  ©n, c¬       h s xinph xd nh ë c d   quan  Êp  c giÊy  Ðp  ©y  ùng  ph xd ph¶icö  bé, c«ng    c¸n    chøc  ã  c n¨ng  ùc vµ  Èm   Òn   l   th quy tiÕp nhËn  å  ¬    Ðp  ©y  ùng;n Õu  ã  ÷ng  µnh  Çn  å  ¬    h s xinph xd   c nh th ph h s kh«ng  ®¹t yªu  Çu    c chuyªn m«n  quy  nh,  ×  êi tiÕp  Ën  å  ¬  ®Þ th ng   nh h s ph¶i chØ       ra ngay  ÷ng  Õu  ãt vµ  ãi râ  nh thi s   n   yªu  Çu  ô  Ó  Çn  iÒu  c c th c ® chØnh, bæ     sung  ®Ó   êixinphÐp  ©y  ùng  ã    hoµn  ng     xd c c¨n cø  chØnh  å  ¬    Ðp  ©y  ùng  h s xinph xd theo ®óng    quy  nh. ®Þ 1.2. C«ng  ×nh    tr c«ng nghiÖp, dÞch  ô  µ    v v c¸c c«ng  ×nh  ©n   ông  tr d d kh«ng  ph¶inhµ  .   ë 1.2.1.Hå   ¬    Ðp  ©y  ùng    s xinph xd c«ng  ×nh trªn®Êt  íi® îcgiao hoÆc   tr     m      thuª: a) §¬n    Ðp  ©y  ùng    xinph x d (theo m É u),do  ñ  u    øng      ch ®Ç t® tªn; b) B¶n    sao  îp ph¸p  Êy  ê hîp lÖ  Ò   Òn  ö  ông  t  h  gi t     v quy sd ®Ê hoÆc   Õt  quy ®Þnh  giao  t,hîp  ng  Õ  t  Ìm  ®Ê   ®å thu ®Ê k theo  Ých lôc b¶n    û lÖ  tr     ®å t   1/200    ­ 1/500. c)Ba  é  å  ¬  ÕtkÕ,  çi bé  å m:   b h s thi   m g ­S¬    Þ  Ýc«ng  ×nh;   ®å v tr   tr ­M Æt     b»ng    t,tûlÖ  l«®Ê     1/200   ­1/500; ­M Æt     b»ng    Çng  ûlÖ  c¸ct t   1/100   ­1/200. ­C¸c  Æt   øng  µ  Æt   ¾t  ñ  Õu    m ® vm c ch y c«ng  ×nh,tûlÖ  tr     1/100   ­1/200;   ­S¬    Ö   èng    ®å h th tho¸t ícm a  µ  ö  ýnícth¶itûlÖ      v x l         1/100­ n 1/200. d) B¶n    sao  Õt ®Þnh    Öt thiÕtkÕ   ü  Ëtcña  ¬  quy   phª duy     k thu   c quan  µ  ­ nh n íccã  Èm  Òn.   th quy §èivíic¸c dù    u          ¸n ®Ç tkh«ng  ö  ông  èn  µ   ícth×  sd v Nh n   ph¶icã    b¶n    sao v¨n b¶n  Èm  nh  ÕtkÕ   ü  Ëtc«ng  ×nh cña  chøc   Ên  ã     th ®Þ thi   k thu   tr   tæ  tv c tc¸ch   ph¸p nh©n  Èm  nh  ÕtkÕ   ü  Ët.   th ®Þ thi   k thu 1.2.2.Hå   ¬    Ðp  ©y  ùng  íi,c¶it¹o,söa  ÷a, trïngtu,t«n  ¹o   s xin ph x d m    ch       t  c«ng  ×nh trªnkhu  t  Ön  ã  ang  ö  ông  îp ph¸p: tr     ®Ê hi c ® sd h  a) §¬n    Ðp  ©y  ùng    xinph x d (theo m É u),do  ñ  u    øng      ch ®Ç t® tªn; b) B¶n sao  îp  h ph¸p  Êy  ê hîp  Ö  Ò   Òn  ö  ông  t  µ  ë  ÷u  gi t   l v quy sd ®Ê v s h c«ng  ×nh,kÌm  tr   theo trÝch lôcb¶n    ûlÖ       ®å t   1/200   ­1/500; c)Ba  é  å  ¬  ÕtkÕ,  çi bé  å m:   b h s thi   m g ­S¬    Þ  Ýc«ng  ×nh;   ®å v tr   tr ­M Æt     b»ng    t  ûlÖ  l«®Ê t   1/200   ­1/500; ­ M Æt     b»ng    Çng,m Æt   ¾t  øng  µ  Æt   ¾t  ñ  Õu  c¸c t   c® vm c ch y c«ng  ×nh, tr   tûlÖ    1/100  ­1/200. ­S¬    Ö   èng    ®å h th tho¸t ícm a  µ  ö  ýnícth¶itûlÖ      v x l         1/100   n ­1/200. d) B¶n    sao  Õt ®Þnh    Öt thiÕtkÕ   ü  Ëtcña  ¬  quy   phª duy     k thu   c quan  µ  ­ nh n íc cã  Èm   Òn    th quy hoÆc  v¨n b¶n  Èm   nh  ÕtkÕ   ü  Ët c«ng  ×nh th ®Þ thi   k thu   tr   cña  chøc   Ên  ã   tæ  tv c tc¸ch ph¸p  ©n  Èm  nh  ÕtkÕ   ü  Ët(®èivíi   nh th ®Þ thi   k thu      c¸cdù    u      ¸n ®Ç tkh«ng  ö  ông  èn  µ   íc). sd v Nh n
 6. 6 e)  èi víic«ng  ×nh    ¹o,söa  ÷a  §   tr c¶it   ch ph¶i cã    ¶nh  ôp  ch khæ   9x12    cm m Æt   Ýnh  ch c«ng  ×nh cã  tr   kh«ng  gian liÒn kÒ   íckhic¶it¹o, öa  ÷a.     tr         s ch g) C¸c    Çu    yªu c kh¸c: ­ §èivíic«ng  ×nh cã  cÇu       tr   yªu  thay ® æi    chøc n¨ng,m ôc  ch  ö  ông    ®Ý sd ®Êt,nhng    kh«ng  thay ® æi    ranh  í ®Êt,th× ph¶i® îcUBND   gi   i       tØnh,thµnh  è    ph trùc thuéc    Trung  ng  ¬ cho  Ðp  ph chuyÓn  ôc   ch  ö  ông  t  m ®Ý sd ®Ê theo    quy ®Þnh  ¹ §iÒu  LuËt ®Êt  ai. t i 23    ® ­ §èivíi         c«ng  ×nh ditÝch      Þch sö  c¸c tr     v¨n ho¸,l   hoÆc   Õn  óccã    Þ ki tr   gi¸tr   ® îcNhµ   ícc«ng  Ën, xÕp  ¹ng    n  nh   h ph¶icã  Êy phÐp    ì cña  ¬    gi   ph¸ d   c quan  µ  nh níccã  Èm  Òn.   th quy 1.3.C«ng  ×nh cã  èn  u    ùctiÕp cña  ícngoµi:   tr   v ®Ç ttr     n  1.3.1.Hå   ¬    Êp  Êy  Ðp  ©y  ùng      s xin c gi ph xd c¸c c«ng  ×nh cã  èn  u   tr   v ®Ç t trùctiÕp cña  ícngoµigå m:     n    a) §¬n    Ðp  ©y  ùng    xinph x d (theo m É u),do  ñ  u    øng      ch ®Ç t® tªn. b) B¶n    sao  îp ph¸p quyÕt ®Þnh  h      cho    t  thuª®Ê hoÆc   îp  ng    t, H ®å thuª®Ê   kÌm  theo trÝch lôcb¶n    ûlÖ       ®å t   1/200   ­1/500; c)Ba  é  å  ¬  ÕtkÕ   ü  Ët, çi bé  å m:   b h s thi   k thu     g m ­S¬    Þ  Ýc«ng  ×nh;   ®å v tr   tr ­M Æt     b»ng    t  ûlÖ  l«®Ê t   1/200­ 1/500; ­ M Æt     b»ng    Çng,c¸c m Æt   øng  µ  Æt   ¾t  ñ  Õu  c¸c t    ® vm c ch y c«ng  ×nh, tr   tûlÖ    1/100  ­1/200. ­S¬    Ö   èng    ®å h th tho¸t ícm a  µ  ö  ýnícth¶itûlÖ      v x l         1/100   n ­1/200. d) B¶n sao  Êy  Ðp  u    µ  Gi ph ®Ç t v V¨n b¶n  Èm  nh  ÕtkÕ   ü  Ët th ®Þ thi   k thu   c«ng  ×nh cña  ¬  tr   c quan  µ  íccã  Èm  Òn  nh n   th quy theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h 1.3.2.§èivíi         c«ng  ×nh cña    ¬  c¸c tr   c¸cc quan  ¹igiao vµ  chøc  èc  ngo     tæ  qu tÕ  ×  ©n  ñ  th tu th theo  Öp  nh  µ   Ýnh  ñ  Öt Nam   ∙  ý  Õt  Õu  Hi ®Þ m Ch ph Vi   ® k k (n cã). 1.4.C«ng  ×nh t«n gi¸o:   tr     Hå   ¬    Ðp  ©y  ùng    s xinph x d c¸cc«ng  ×nh t«n gi¸o, å m: tr      g a) §¬n    Ðp  ©y  ùng    xinph x d (theo m É u),do  ñ  u    øng      ch ®Ç t® tªn; b) B¶n sao  îp ph¸p  Êy  ê vÒ   Òn  ö  ông  t,kÌm  h  gi t   quy sd ®Ê   theo  Ých lôc tr     b¶n    ûlÖ  ®å t   1/200  ­1/500; c)Ba  é  å  ¬  ÕtkÕ   ü  Ët, çi bé  å m:   b h s thi   k thu     g m ­S¬    Þ  Ýc«ng  ×nh;   ®å v tr   tr ­M Æt     b»ng    t  ûlÖ  l«®Ê t   1/200   ­1/500; ­ M Æt     b»ng    Çng,c¸c m Æt   øng  µ  Æt   ¾t  ñ  Õu  c¸c t    ® vm c ch y c«ng  ×nh, tr   tûlÖ    1/100  ­1/200. ­S¬    Ö   èng    ®å h th tho¸t ícm a  µ  ö  ýnícth¶itûlÖ      v x l         1/100   n ­1/200. d) B¶n sao v¨n b¶n  Èm   nh   ÕtkÕ   ü  Ët c«ng  ×nh  ña  ¬  th ®Þ thi   k thu   tr cc quan  µ  íccã  Èm  Òn  nh n   th quy theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h
 7. 7 e) V¨n    b¶n  Êp  Ën  ña  ch thu c Ban      Êp  t«n gi¸oc tØnh. 1.5.C«ng  ×nh c¬  ë  ¹ tÇng  ü  Ët:   tr   s h   k thu 1.5.1.Hå   ¬    Ðp  ©y  ùng      s xin ph xd c¸c c«ng  ×nh c¬  ë  ¹ tÇng  ü  Ët, tr   s h   k thu   n Õu  µc«ng  ×nh kiÕn  ócnh  µ    µ  l  tr   tr   nh ga,nh m¸y  íc,tr¹m biÕn  Õ,bu  iÖn, n    th   ®   th¸ptruyÒn  ×nh    h v.v.   × lËp theo quy  nh    i víi   .th     .   ®Þ nh ®è     c«ng  ×nh nhµ  , c¸c tr   ë  c«ng  nghiÖp,dÞch  ô  µ      v v c¸cc«ng  ×nh d©n  ông. tr   d 1.5.2. èivíi         c«ng  ×nh c¬  ë  ¹ tÇng  ©y  ùng  § c¸c tr   s h   xd theo tuyÕn    êng    nh ® s¸,® êng  ©y    iÖn, c¸c tuyÕn  Êp    d t¶i®    c tho¸tníc,dÉn  Ý    . ×  å  ¬       kh v.v..  h s xin th phÐp  ©y  ùng  å m: xd g a) §¬n    Ðp  ©y  ùng    xinph x d (theo m É u),do  ñ  u    øng      ch ®Ç t® tªn; b) Quy Õt  nh  ®Þ giao  t  ®Ê hoÆc   îp  ng  h ®å thuª ®Êt  Ìm    k theo  Ých  ôc tr l  b¶n    ®å khu  t  ûlÖ  ®Ê t   1/500  ­1/2000; c)Ba  é  å  ¬  ÕtkÕ,  çi bé  å m:   b h s thi   m g ­M Æt     b»ng  Þ  ÝtuyÕn  v tr   c«ng  ×nh tûlÖ  tr     1/2000   ­1/5000; ­M Æt     b»ng  tæng  Ó  th c«ng  ×nh tûlÖ  tr     1/500; ­ M Æt   ¾t  ñ  Õu  Ó  Ön  è  Ý tæng  îp  êng  ©y, ® êng  ng  û   c ch y th hi b tr   h® d   è t  lÖ  1/100   ­1/200. d) B¶n    sao  Õt ®Þnh    Öt thiÕtkÕ   ü  Ëtcña  ¬  quy   phª duy     k thu   c quan  µ  ­ nh n íccã  Èm  Òn.   th quy 1.6.C«ng  ×nh x©y  ùng    ö  ông  ¹m  êinh    ¹c«ng  êng,tr   tr   d ®Ó s d t th   l¸ntr   i tr  ­ ng  µy  iÓn l∙m,c«ng  ×nh qu¶ng    b tr     tr   c¸o,c«ng  ×nh phô  îphôc  ô    tr   tr  v thic«ng  v.v. . . Tuú theo    qui m«,  Ýnh  Êt vµ  êigian  ö  ông, hå  ¬    Êp  Ðp  t ch   th   sd   s xin c ph x©y  ùng  ã  Ó  d c th gi¶m  ítso  íic¸c c«ng  ×nh  ©y  ùng    è  b  v    tr x d kiªn c kh¸c ®Ó     ®¶m   b¶o  Öc  ©y  ùng  vi x d nhanh  ãng. ch UBND   tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    nh    ph tr     ¬ qui®Þ møc    ®é gi¶m  ít b  c¸cthµnh  Çn  å  ¬    Ðp  ©y  ùng    ¹ c«ng  ×nh nµy.   ph h s xinph x d c¸clo i   tr   §èi víiviÖc  ©y  ùng       x d c¸c c«ng  ×nh  tr qu¶ng    íc khixin giÊy  Ðp  c¸o,tr       ph x©y  ùng, ph¶i cã  d     v¨n  b¶n  Êp  Ën  ña  ë   ch thu c S V¨n  ho¸  Th«ng    Ò   éi ­  tinv n   dung qu¶ng c¸o. 2. Hå   ¬    Ðp  ©y  ùng      s xinph xd c¸cc«ng  ×nh t¹ c¸ckhu  tr   i    c«ng  nghiÖp,khu    chÕ   ÊthoÆc   xu   khu  ©n    Ëp  d c t trung. 2.1.Hå   ¬    Ðp  ©y  ùng    s xin ph x d c«ng  ×nh  tr hoÆc   ô m   c c«ng  ×nh  tr theo  c¸cdù      ¸n riªnglÎ  . §èivíi       c«ng  ×nh c¬  ë  ¹ tÇng  ü  ËthoÆc     c¸c tr   s h   k thu   c¸cc«ng  ×nh nhµ  , tr   ë  dÞch  ô, s¶n  Êt kinh doanh  µ    ¹  v  xu     v c¸c lo ic«ng  ×nh kh¸c do  õng  ñ  u   tr    t ch ®Ç t x©y  ùng        t  îc giao  d trªnc¸c l« ®Ê ®   hoÆc   îc thuªl¹ ®Ó   ùc hiÖn  ©y  ùng  ®    i th   xd theo    ù    c¸c d ¸n riªnglÎ    trong khu    c«ng nghiÖp,khu  Õ   Êt hoÆc     ch xu   khu  ©n    d c tËp trung,th×  å  ¬    Ðp  ©y  ùng  îclËp    i  íic¸c c«ng  ×nh ®∙    h s xin ph xd ®   nh ®è v     tr   qui®Þnh  ¹ m ôc    Çn      t  i 1,ph II Th«ng   µy. tn 2.2.Hå   ¬    Ðp  ©y  ùng    s xinph x d cho  µn  é  ù    to b d ¸n hoÆc   ét  Çn  ù  m ph d ¸n. 2.2.1. èit ng vµ  iÒu  Ön    ông.    î   ® § ki ¸p d
 8. 8 §èivíi   ù    u    ©y  ùng  µ      d ¸n ®Ç tx d c¸c v kinh doanh  ¬  ë  ¹ tÇng,c¸c dù      c s h      ¸n ph¸ttr Ónnhµ  µ    ù    ©y  ùng     i   v c¸cd ¸n x d c¸ckhu  «  Þ  Ëp  ® th t trung kh¸c,viÖc  Êp      c giÊy  Ðp  ©y  ùng  ã  Ó  Õn hµnh  ét  Çn  Õu  dù    ph xd c th ti   m l (n c¶  ¸n chØ  ùc hiÖn  th   theo m ét    o¹n)víi iÒu  Ön  ñ  u      giai®    ® ki ch ®Ç tph¶ichuÈn  Þ    å  ¬  ÕtkÕ     b ®ñ h s thi   kü  Ëtc¸ch¹ng  ôc  thu     m c«ng  ×nh cã  tr   trong dù        Ðp  ©y  ùng    ¸n khixinph x d hoÆc   nhiÒu  Çn  Õu  ù    ùc hiÖn  ln d ¸n th   theo nhiÒu    o¹n    giai® theo ph©n  ú  u  .   k ®Ç t 2.2.2. å   ¬    Ðp  ©y  ùng    s xinph x d H cho  ù    ùc hiÖn  d ¸n th   theo m ét    o¹n:   giai® a) §¬n    Ðp  ©y  ùng    xinph x d (theo m É u),do  ñ  u    øng      ch ®Ç t® tªn; b) Quy Õt  nh  ®Þ giao  t  ®Ê hoÆc   îp  ng  h ®å cho thuª®Êt,kÌm      theo  Ých tr   lôcb¶n      ®å khu  t  ûlÖ  ®Ê t   1/500; c) Ba  é  å  ¬  ÕtkÕ   ña      b h s thi   c c¸c c«ng  ×nh do  chøc  tr   tæ  hoÆc     ©n  c¸ nh cã  Êy phÐp  µnh  Ò   Ëp,m çi bé  å m: gi   h ngh l     g ­§èivíi         c«ng  ×nh c¬  ë  ¹ tÇng  ü  Ët: c¸c tr   s h   k thu +  Æt   M b»ng tæng  Ó  ã ®Þnh  Þ  µ  ¾ m   èc  õng  th (c   vvc m t c«ng  ×nh)toµn  tr   khu  t  ©y  ùng  ®Ê x d theo dù    îcc¬    ¸n ®   quan  µ   íccã  Èm  Òn    Öt, Nh n   th quy phª duy   tûlÖ    1/200   ­1/500; +  Æt   M b»ng  õng  t c«ng  ×nh tû lÖ  tr     1/200    ­ 1/500,kÌm    theo    Æt   ¾t  c¸c m c chñ  Õu  Ó  Ön  è  Ýtæng  îp ® êng  ©y  êng  ng  ûlÖ  y th hi b tr   h  d® è t   1/100   ­1/200. ­ §èivíic«ng  ×nh x©y  ùng    Æt   t  µ  , s¶n  Êt,dÞch  ô,      tr   d trªnm ®Ê (nh ë   xu   v  kinhdoanh):   +  ¬     Þ  Ýc«ng  ×nh; S ®å v tr   tr +  Æt   M b»ng    t  ûlÖ  l«®Ê t   1/200   ­1/500; +  Æt   M b»ng    Çng,c¸c m Æt   øng  µ  Æt   ¾t  ñ  Õu  c¸c t    ® vm c ch y c«ng  ×nh, tr   tûlÖ    1/100   ­1/200; +  ¬     Ö   èng  S ®å h th tho¸tníc m a, xö  ý níc th¶icña          l      c¸c c«ng  ×nh    tr trªn m Æt   t  ûlÖ  ®Ê t   1/100   ­1/200. §èivíic¸c c«ng  ×nh x©y  ùng       tr   d theo  ét  É u   èng  Êt,th×  mm th nh   chØ  Ó  th hiÖn    c¸cb¶n  ÏthiÕtkÕ   ü  Ëtcña  ét  v    k thu   m c«ng  ×nh vµ    â c¸cc«ng  ×nh tr   ghir     tr   kh¸ctrong dù    òng    ông  É u   .     ¸n c ¸p d m ®ã d) B¶n    sao      c¸c v¨n b¶n  Èm  nh  µ  th ®Þ v phª  Öt  ÕtkÕ   ü  Ëtcña  duy thi   k thu   c¬  quan  µ  ícthÈm  Òn. nh n   quy 2.2.3.Hå   ¬    Ðp  ©y  ùng    s xin ph x d cho  ù  thùc  Ön  d ¸n  hi theo  Òu    nhi giai ®o¹n: §èi víidù  thùc  Ön      ¸n  hi theo  Òu    o¹n, th×  å  ¬    Ðp  ©y  nhi giai®   h s xin ph x dùng  çi    o¹n  òng  îclËp    å  ¬    Ðp  ©y  ùng  m giai® c ®   nh h s xinph xd cho  ù    ùc d ¸n th   hiÖn theo  ét    o¹n   ®∙  m giai® nh quy  nh   ¹  iÓ m   ®Þ t i® 2.2.2 kho¶n    2.2  ôc     m 2, phÇn    IITh«ng   µy. tn 3.ThÈ m   Òn  Êp  Êy phÐp  ©y  ùng   quy c gi   xd 3.1.Chñ   Þch    t UBND  tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  Êp  Êy ¬ c gi   phÐp  ©y  ùng    xd c¸cc«ng  ×nh thuéc l∙nhthæ  × nh  tr      m qu¶n  ý. l Gi¸m  c  ë   ©y  ùng  ®è S X d hoÆc   Õn  ócs  ëng  µnh  è  ®èivíic¸c Ki tr   tr th ph (       ®Þa   ¬ng  ∙  ã  Õn  óc s  ëng),gióp  ñ   Þch  ph ® c Ki tr   tr   Ch t UBND  tØnh, thµnh  è    ph trùcthuéc Trung  ng  íng dÉn  Öc  Êp  Êy phÐp  ©y  ùng  µ  Èm  nh       ¬h  vi c gi   xd v th ®Þ
 9. 9 hå  ¬    Ðp  ©y  ùng    ×nh  ñ   Þch  s xin ph x d ®Ó tr Ch t UBND  tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  Êp  Êy phÐp  ©y  ùng    ¬ c gi   xd theo ®óng    quy  nh  ®Þ ph¸p luËt;   Chñ   Þch  t UBND   tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ã  Ó  û  Òn      ph tr   TW c th u quy cho Gi¸m  c  ë  ©y  ùng  ®è S X d hoÆc   Õn  ócs  ëng  ®èivíi   a  ¬ng  ∙  ã  Ki tr   tr (     ®Þ ph c¸c ®c KiÕn  óc s tr ng)  ùc tiÕp  Êp  Êy  Ðp  ©y  ùng    tr   ë tr   c gi ph x d c¸c c«ng  ×nh  éc tr thu   ®Þa  ¬ng  ×nh. ph m Gi¸m  c  ë   ©y  ùng  ®è S X d hoÆc   Õn  ócs  ëng, khi® îcuû  Òn  Êp  Ki tr   tr       quy c giÊy phÐp  ©y  ùng    xd ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m  ùc hiÖn    ñ tôchµnh  Ýnh    th   c¸cth     ch theo quy  nh  ®Þ ph¸p  Ët vµ  lu   ph¶i th ng    ê xuyªn  b¸o  c¸o cho  ñ   Þch  Ch t UBND   tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ÕtvÒ   ×nh  ×nh  Êp  Êy phÐp  ©y    ph tr     ¬ bi   t h c gi   x dùng  ¹ ®Þa  ¬ng  ×nh. t  i ph m 3.2.Chñ   Þch    t UBND   µnh  è  éc  th ph thu tØnh, thÞ    Ën, huyÖn  Êp    x∙,qu   c giÊy  Ðp  ©y  ùng  µ    ph xd nh ë riªnglÎ éc së  ÷u   ©n  µ       thu   h tnh v c¸c c«ng  ×nh cã  tr   quy    á  m« nh theo  ù  ©n  Êp  ña  ñ   Þch  s ph c c Ch t UBND  tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng.   ¬ Khi ® îcph©n  Êp  Êp  Êy  Ðp  ©y  ùng  ñ   Þch     c c gi ph xd Ch t UBND   µnh  è  th ph thuéc tØnh,thÞ    Ën, huyÖn      x∙,qu   ph¶ichuÈn  Þ       é  Óu  ÕtnghiÖp    b ®ñ c¸n b hi bi   vô chuyªn m«n,      vµ  iÒu  Ön  Êp  Êy phÐp  ©y  ùng.   c¸cc¨n cø  ® ki c gi   xd Khi cÊp  Êy  Ðp  ©y  ùng      gi ph x d c¸c c«ng  ×nh  îc ph©n  Êp, Chñ   Þch  tr ®  c  t UBND     µnh  è  ùcthuéc tØnh,thÞ    Ën, huyÖn  c¸cth ph tr       x∙,qu   ph¶ithùc hiÖn        c¸c thñ  ôc  µnh  Ýnh  th ch theo quy  nh   ®Þ ph¸p  Ët vµ  ù  lu   s chØ   o ®¹ nghiÖp  ô v chuyªn  m«n   ña  c Gi¸m  c  ë   ©y  ùng  ®è S X d hoÆc   Õn  ócs  ëng  µnh  è  Ki tr   tr th ph (®èivíi®Þa   ¬ng  ∙  ã  Õn  ócs  ëng) vµ     ph ® c Ki tr   tr   ph¶ith ng    ê xuyªn b¸o  vÒ     c¸o  t×nh  ×nh  Êp  Êy  Ðp  ©y  ùng  h c gi ph x d cho  ñ   Þch  Ch t UBND   tØnh, thµnh  è    ph trùc thuéc    Trung  ng  µ  ¬ v th«ng  b¸o cho Gi¸m  c  ë   ©y  ùng  ®è S X d hoÆc   Õn  Ki trócs  ëng  µnh  è  ®èivíi   a  ¬ng  ∙  ã  Õn  ócs  ëng).   tr th ph (     ®Þ ph c¸c ® c Ki tr   tr C¨n  ®iÒu  Òn  ô  Ó  ña  çi  a   ¬ng  cø  ki c th c m ®Þ ph Gi¸m  c  ë   ©y  ùng  ®è S X d hoÆc   Õn  ócs  ëng  ®èivíic¸c ®Þa   ¬ng  ∙  ã  Õn  ócs  ëng) lËp Ki tr   tr (      ph ® c Ki tr   tr    ph¬ng    chøc  Öc  Êp  Ðp  ©y  ùng,trong ®ã   ¸n tæ  vi c ph xd     ph¶iph©n  ¹ vµ  ©n    lo i ph   ®Þnh  â tõng  r  khu  ùc,vÞ  Ý c¸c c«ng  ×nh vµ  Èm  Òn  Êp  Êy  Ðp  v   tr     tr   th quy c gi ph x©y  ùng  i  íitõng  d ®è v   khu  ùc  µ  õng  ¹  v vt lo ic«ng  ×nh    ñ   Þch  tr ®Ó Ch t UBND   tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  Õt ®Þnh.   ph tr     ¬ quy   §èivíi   µnh  è  µ   éi,thµnh  è  å   Ý       th c¸c ph H N   ph H Ch Minh  Öc  vi quy  nh  Ò   ®Þ v cÊp  Ðp  ©y  ùng, ph©n  nh   ph x d   ®Þ khu  ùc  µ  ©n  ¹    v v ph lo ic¸c c«ng  ×nh    tr ®Ó ph©n  Êp  Êp  Ðp  ©y  ùng  Chñ   Þch  c c ph xd do  t UBND   µnh  è  th ph ban  µnh,sau  h   khithèng  Êt víi é  ëng  é  ©y  ùng.   nh     tr B BX d 3.3.Ban    qu¶n  ý khu  Õ   Êt hoÆc   l  ch xu   khu c«ng nghiÖp  Ëp  t trung  Êp  c giÊy  Ðp  ©y  ùng    ph xd c¸c c«ng  ×nh trong ph¹m    tr     viranh  í khu  Õ   Êt vµ  gi   i ch xu   khu c«ng  nghiÖp  Ëp  t trung  ChÝnh  ñ  µnh  Ëp  do  ph th l theo  ng  ®ó quy  nh   ®Þ ph¸p  Ëtvµ  ù  íng dÉn  lu   s h   nghiÖp  ô  ña  v c Gi¸m  c  ë   ©y  ùng  ®è S X d hoÆc   Õn  Ki tróc s  ëng  µnh  è  ®èi víi®Þa   ¬ng  ∙  ã  Õn  óc s  ëng)  µ    tr th ph (     ph ® c Ki tr   tr v ph¶i  b¸o c¸o  êng  th xuyªn  ×nh  ×nh  Êp  Ðp  ©y  ùng  t h c ph x d cho  ñ   Þch  Ch t UBND   tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng,®ång  êith«ng  cho    ph tr     ¬  th   b¸o  Gi¸m  c  ë  ®è S X ©y  ùng  d hoÆc   Õn  óc s  ëng  µnh  è  ®èi víic¸c ®Þa   ¬ng  ∙  ã  Ki tr   tr th ph (       ph ®c KiÕn  ócsù  ëng)biÕt. tr   tr  
 10. 10 III.Tr × n h t ù c Ê p  gi Ê y p h Ð p  x © y  d ù n g  v µ  ki Ó m  tra   vi Ö c th ù c hi Ö n  gi Ê y p h Ð p  x © y  d ù n g Tr×nh  ù cÊp  Êy  Ðp  ©y  ùng  µ  t  gi ph xd v theo  âiqu¸ tr×nh thùc hiÖn  Êy  d        gi phÐp  ©y  ùng  îctiÕn hµnh    xd ®    nh sau: 1.TiÕp  Ën  µ  ©n  ¹ hå  ¬    Ðp  ©y  ùng   nh v ph lo   s xinph x d i C¬   quan  Êp  ã  Èm  Òn  Êp  Êy  Ðp  ©y  ùng  ã  Ö m   ô  ö  c c th quy c gi ph xd c nhi vc c¸n  é  ã    Èm  Òn  µ  b c ®ñ th quy v n¨ng  ùc tiÕp  Ën  å  ¬    Ðp  ©y  ùng, l  nh h s xin ph xd   kiÓm    éidung  µ  tran   v quy c¸ch hå  ¬,sau    ©n  ¹ ghivµo      s  ®ã ph lo i     sæ theo dâi.   KhinhËn  y    å  ¬,ngêitiÕp nhËn  å  ¬    ®Ç ®ñ h s       h s ph¶ighim∙  è  µo  Õu      s v phi nhËn,  ã  ÷  ý  ña  c ch k c bªn  giao, bªn  Ën  å  ¬  µ  ã  Êy  Ñn  µy      nh h s v c gi h ng gi¶i quyÕt.PhiÕu  Ën  å  ¬  µm  µnh  b¶n, m ét    nh h s l th 2    giao cho  ñ  u     µ  ét  ch ®Ç t v m b¶n u  ¹  ¬  l t i quan  Êp  Êy  Ðp  ©y  ùng. Trong  êigian tèi®a  µ 7  µy  c c gi ph xd   th       l   ng kÓ   õ ngµy  Ën    å  ¬, ngêi tiÕp  Ën  å  ¬    Êp  Ðp  ©y  ùng  t  nh ®ñ h s     nh h s xin c ph x d ph¶itrùctiÕp th«ng  b»ng         b¸o  v¨n b¶n cho  ¬ng  ù  ÕtvÒ   cÇu  Çn    ® s bi   yªu  c bæ sung  µ  µn  v ho chØnh  å  ¬. Chñ   u     ã  Òn    Þ   êi tiÕp  Ën  hs  ®Ç t c quy ®Ò ngh ng   nh hå  ¬    Ých  â nh÷ng    Çu  Çn    s gi¶i th r  yªu c c bæ sung  µ  µn  v ho chØnh  å  ¬  µ  ­ h s v ng êitiÕp  Ën  å  ¬  ã    nh h s c tr¸chnhiÖm   ¸p    ® øng    Þ    ña  ¬ng  ù. Thêi ®Ò ngh ®ã c ® s    gian hoµn    chØnh  å  ¬  h s kh«ng  Ýnh  µo  êigian thô lýhå  ¬. t v th        s   Trêng  îp tõ chèicÊp  Êy phÐp  ©y  ùng,th× ngêitrùctiÕp tiÕp nhËn  h      gi   xd           hå  ¬    Êy  Ðp  ©y  ùng  s xin gi ph x d ph¶itr¶lêib»ng  b¶n      v¨n  nªu  â  ýdo  õ chèi r l  t     cho  ¬ng  ù  Õt. ® s bi 2.Tham   Ên    Õn    chøc  ã  ªnquan.   v ý ki c¸ctæ  c li   Tuú theo yªu  Çu, ® Æc   iÓ m   ña  õng  c   ® ct c«ng  ×nh,c¬  tr   quan  Êp  Êy  c gi phÐp  ©y  ùng  öiv¨n b¶n  xd g    tham  Ên    Õn  v ý ki cho    chøc  ã  ªnquan  : c¸ctæ  c li   nh   ®Þa   Ýnh, v¨n ho¸,y  Õ,c«ng  Ö   ch      t   ngh m«i  êng, phßng  tr   ch¸y ch÷a    ch¸y,giao     th«ng c«ng  Ýnh,quèc  ch   phßng..  µ  Ýnh  Òn  ¬  ë  ë  ¹ . . ch v quy c s s t i Sau  ngµy  Ó   õ khinhËn  îc c«ng  xin ý  Õn  10  k t    ®  v¨n    ki tham  Ên, c¸c tæ  v    chøc  µ    ©n  îcháiý  Õn  v c¸nh ®     ki ph¶icã   tr¸chnhiÖm    êi   tr¶l   b»ng    v¨n b¶n. §èivíi ÷ng     nh c«ng  ×nh lín, tr     phøc  ¹p,ë  Þ  Ý quan  äng trong ®«  Þ, t   v tr   tr     th   cã    Çu  yªu c cao  Ò   ü   v m quan  Õn  óc, ki tr   Ö   Ët, ngh thu   b¶o  Ö   v c¶nh  quan,m«i  ­   tr êng  × c¬  th   quan  Êp  Êy phÐp  ©y  ùng  c gi   xd ph¶itæ    chøc  Êy ý  Õn    Ên  ña  l   ki t v c Héi ®ång  Õn  ócquy  ¹ch cÊp    Ki tr   ho   tØnh. 3.Gi¶iquyÕt c¸ckhiÕu  ¹i       n KhinhËn  îckhiÕu  ¹itrong viÖc  Êp  Êy phÐp  ©y  ùng  × c¬    ®  n    c gi   xd th   quan  cÊp  Êy  Ðp  ©y  ùng  gi ph x d ph¶i cö    c¸n  é  ã    b c ®ñ kh¶  n¨ng  µ  Èm   v th quyÒn  nhËn  n  µ    êi ®¬ v tr¶l  cho  ñ  u  . ch ®Ç t Trêng  îp chñ  u    Én  h  ®Ç tv kh«ng  èng  Êt víi   Õn    êi ña  êi®¹i th nh     ki tr¶l   ý c ng     diÖn  ¬  c quan  Êp  Êy  Ðp  ©y  ùng, th×  ñ   ëng  ¬  c gi ph x d   Th tr c quan  Êp  Êy c gi   phÐp   ©y  ùng  ñ  Þch  x d (Ch t UBND   Ën,  qu huyÖn, Gi¸m  c  ë   ©y   ùng  ®è S X d hoÆc   Õn  ócs  ëng) ph¶itrùctiÕp  Ki tr   tr      gÆp   µ    Õt  Õu  ¹i®ã   ña  v gi¶iquy khi n   c d©n hoÆc   ñ  u   ; n Õu   ñ  u    vÉn  ch ®Ç t   ch ®Ç t kh«ng  èng  Êt  íic¸ch    th nh v   gi¶i quyÕt  ña  ñ  ëng  ¬  c Th tr c quan  Êp  Êy  Ðp  ©y  ùng, th×  Õu  ¹ilªnc¬  c gi ph xd   khi n     quan  Êp  ã  Èm  Òn    Õt theo quy  nh  c c th quy gi¶i quy     ®Þ ph¸p luËt.   4.ThÈ m     å  ¬,quyÕt ®Þnh  Êp  Êy phÐp  µ    Ö  Ý.   trah s     c gi   v thu l ph
 11. 11 C¨n  vµo  å  ¬    Ðp  ©y  ùng,c¸c ý  Õn  cø  h s xin ph xd     ki tham  Ên, chøng  v  chØ   quy  ¹ch,quy  Èn, tiªuchuÈn  Ò   ©y  ùng  µ      ho   chu     vx d v c¸c v¨n b¶n  ph¸p  Ëtkh¸c lu     cã  ªnquan, c¬  li     quan  ã  Èm   Òn  Êp  Êy  Ðp  ©y  ùng  Èm   nh   c th quy c gi ph x d th ®Þ hå  ¬, kiÓm     ¹  ùc  a     Õt  nh  s  tra t ith ®Þ ®Ó quy ®Þ hoÆc   õ chèicÊp  Êy  Ðp   t    gi ph x©y  ùng. d GiÊy  Ðp  ©y  ùng  îclËp  µnh  b¶n  Ýnh, m ét  ph xd ®   th 2  ch   b¶n  Êp  c cho  ñ  ch ®Ç u    vµ  ét  t m b¶n u    ¬  l ë c quan  Êp  Êy  Ðp  ©y  ùng. Trêng  îp  Êy c gi ph x d   h gi   phÐp  ©y  ùng  Þ   Êt  ×  ñ  u    xd bm th ch ®Ç t ph¶ith«ng    b¸o cho  ¬  c quan  Êp  Êy  c gi phÐp  ©y  ùng  Õt®Ó   ö  ý. xd bi   x l Tríckhigiao giÊy phÐp  ©y  ùng,c¬         xd   quan  Êp  Êy phÐp  ©y  ùng    c gi   xd thu lÖ  Ý  ph theo quy  nh  ña  µ   íc.   ®Þ c Nh n Tríc khi khëi c«ng, chñ  u    ph¶i th«ng         ®Ç t   b¸o  µy  ëi c«ng  ng kh   cho  ¬  c quan  Êp  Êy phÐp  ©y  ùng  µ  Ýnh  Òn  ë  ¹ cÊp  êng  Õt. c gi   xd v ch quy s t   i ph bi Trong  êih¹n  th¸ng kÓ   õ    Ën  îc giÊy  Ðp  ©y  ùng  µ   th   12    t khi nh ®  ph x d m c«ng  ×nh vÉn  a  ã  iÒu  Ön  ëic«ng  × chñ  u    tr   ch c ® ki kh   th   ®Ç tph¶ixinphÐp       gia h¹n.Thêih¹n    ¹n      gia h thªm  µ 12  l   th¸ng,qu¸ thêih¹n      trªn,giÊy  Ðp  ©y  ùng    ph xd kh«ng  ã    Þ. c gi¸tr 5.KiÓ m       tra,theo dâiviÖc  ùc hiÖn  Êy phÐp  ©y  ùng    th   gi   xd C¸c  ñ  u    ph¶i chÊp  µnh  ch ®Ç t   h nghiªm chØnh c¸c quy  nh   ¹  Êy ®Þ t igi   phÐp  ©y  ùng. xd Khi cã    nhu  Çu  c thay ® æi, bæ       sung  ÷ng  éidung    nh n  ghitrong giÊy phÐp      x©y  ùng, th×  ñ  u     d   ch ®Ç t ph¶i xin thay  æi  Êy  Ðp  ©y  ùng, trong ®ã      ® gi ph x d     ph¶igi¶i ×nh râ lýdo  µ  éidung  öa  æi.    tr       v n   s® C¬  quan  ã  Èm   Òn  Êp  Êy  Ðp  ©y  ùng  c th quy c gi ph x d xem   Ðt  µ  Õt  x v quy ®Þnh  öa  æi, bæ   s®   sung  Êy  Ðp  ©y  ùng  gi ph x d trong thêigian     kh«ng qu¸    10 ngµy  Ó   õngµy    Ën  îcv¨n b¶n    ×nh cña  ñ  u  . k t  khinh ®     gi¶itr   ch ®Ç t KhitiÕn hµnh  nh  Þ      ®Þ v c«ng  ×nh,x¸c®Þnh  tr    cao    Òn  èt‘0.00,x©y  ®é n c    m ãng  µ  v c«ng  ×nh  Ç m,  ñ  u    ph¶i b¸o  tr ng ch ®Ç t   c¸o cho  ¬  c quan  Êp  Êy  c gi phÐp  ©y  ùng    ö    é  n   Óm     ¹  Ön  êng, ®ãng  Êu, ký    xd ®Ó c c¸n b ®Õ ki trat ihi tr   d   tªn vµ    Ën  Öc    x¸cnh vi thic«ng  c«ng  ×nh theo ®óng  Êy phÐp  ©y  ùng  ∙  Êp. tr     gi   xd ®c   Sau  ngµy  Ó   õ khinhËn  îc giÊy  3  k t    ®  b¸o  ña  ñ  u  , c¬  c ch ®Ç t  quan  Êp  Êy c gi   phÐp  ©y  ùng  xd ph¶icö  êi®Õ n   Óm         ng   ki tra,x¸c minh  ¹  Ön  êng. N Õ u     tihi tr   qu¸ 3  µy  µ   Én  ng m v kh«ng  ã  c c¸n  é, c«ng  b  chøc  ña  ¬  c c quan  Êp  Êy  Ðp  c gi ph ®Õ n,  ×  ñ  u    îctiÕp  ôc tr Ón khaiviÖc    th ch ®Ç t®   t  i     thic«ng c«ng  ×nh.M äi    tr   sai sãt do  Öc  Óm     Ë m   Ô  ©y    ¬    vi ki tra ch tr g ra,c quan  Êp  Êy  Ðp  c gi ph ph¶i chÞu    tr¸chnhiÖ m.   C¸c    o¹n    giai® thic«ng  cßn  ¹  ×  ñ  u    ph¶i thic«ng  li th ch ®Ç t    theo  ng  ®ó giÊy  Ðp  ©y  ùng  îc cÊp.  êng  îp  ñ  u    x©y  ùng    íiquy  ph x d ®  Tr h ch ®Ç t d sai v   ®Þnh  ña  Êy  Ðp  ©y  ùng  ×  c gi ph xd th ph¶i® îc xö  ýtheo      l  quy  nh  ®Þ ph¸p  Ët, lu   sau    íi® îctiÕp tôcthi ®ã m          c«ng. Khi c«ng  ×nh  ∙  îc x©y  ùng    t ®®  d xong, ph¶itiÕn  µnh      h nghiÖ m   theo thu    ®óng  quy  nh  ña  é   ©y  ùng  ¹  Òu  Ö  ®Þ c BX d ti §i l qu¶n  ý chÊt l ng  l   î c«ng  ×nh tr   x©y  ùng. C¬   d   quan  Êp  Êy  Ðp  ©y  ùng    Ën  c gi ph x d x¸c nh c«ng  ×nh  ∙  ©y  tr ®x dùng  ng  Êy phÐp  ©y  ùng  îccÊp    µm    cho  ñ  u    ¨ng  ®ó gi   xd ®  ®Ó l c¨n cø  ch ®Ç t® ký    Êp  Êy  xin c gi chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  nh quy s h c«ng  ×nh vµ  tr   khaith¸csö  ông    d c«ng  ×nh. tr
 12. 12 6.Lu  ÷hå  ¬    Ðp  ©y  ùng  µ  µn    tr   s xinph x d v ho c«ng C¬   quan  Êp  Êy  Ðp  ©y  ùng  ã  c gi ph xd c tr¸chnhiÖ m  u  ÷hå  ¬  Êp  Êy   l tr   s c gi   phÐp  ©y  ùng  µ  å  ¬  µn  xd v h s ho c«ng    ®Ó qu¶n  ýchÆt  ÏviÖc    ¹ovµ  ©y  l  ch   c¶it   x dùng    c¸cc«ng  ×nh. tr IV. æ  c h ø c th ù c hi Ö n  T 1. Chñ   Þch    t UBND   tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ chØ  o  Öc  ®¹ vi cÊp  Êy  Ðp  ©y  ùng  ¶m   gi ph x d ® b¶o nhanh  än, chÆt  Ï,chÝnh    êng  g  ch   x¸c,th xuyªn  Óm     ã  Ön  ki tra,c bi ph¸p  ö  ý,uèn  ¾n   Þp  êinh÷ng    ãt vµ    x l  n k th   sais   c¸c hµnh      ùc; vitiªuc 2.Gi¸m  c  ë  ©y  ùng    ®è S X d hoÆc   Õn  ócs  ëng  µnh  è  ®èivíi   Ki tr   tr th ph (     c¸c ®Þa  ¬ng  ∙  ã  Õn  ócs  ëng) c¨n cø  µo  ph ® c Ki tr   tr     v quy  nh  ¹  ®Þ tiNghÞ   nh  ®Þ 91/ CP  ngµy 17/8/1994, NghÞ  ®Þnh  191/CP  ngµy 28/12/1994,  NghÞ  ®Þnh   42/CP  µy  ng 16/7/1996  ña  Ýnh  ñ  µ  c Ch ph v Th«ng   µy  óp Chñ   Þch  t n gi   t UBND   tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  íng  Én  Öc  ùc  Ön  Êp  Êy ¬ h d vi th hi c gi   phÐp  ©y  ùng  ¹ ®Þa  ¬ng; xd t i ph 3. Chñ   Þch    t UBND     µnh  è  éc  c¸c th ph thu tØnh, thÞ    Ën, huyÖn      x∙,qu   khi ® îcph©n  Êp  Êp  Êy phÐp  ©y  ùng  ã    c c gi   xd c tr¸chnhiÖ m  Ön  µn    ki to c«ng      t¸ctæ chøc  µ  Èn  Þ      iÒu  Ön  Çn  Õt®Ó   ùc hiÖn    ñ tôchµnh  v chu b ®ñ c¸c® ki c thi   th   c¸cth     chÝnh  trong cÊp  Ðp  ©y  ùng  ng  íi   ph x d ®ó v   quy  nh  ®Þ ph¸p luËt;   4. Th«ng   µy  ã  Öu  ùckÓ   õ ngµy  ý.Nh÷ng  íng dÉn  íc®©y       tn c hi l   t   k  h  tr   tr¸i víi  Th«ng   µy  u   tn ®Ò kh«ng  ã  Öu  ùcthi µnh. c hi l     h Trong  qu¸  ×nh  chøc  ùc  Ön  Õu   ã  ã  tr tæ  th hi n c kh kh¨n, víng  ¾ c       m ®Ò nghÞ    µnh, ®Þa   ¬ng  c¸c ng   ph ph¶n ¸nh  Þp  êivÒ   é   ©y  ùng    k th   B X d ®Ó nghiªn   cøu    Õt. gi¶iquy
 13. 13 MÉu  1 C é n g  h o µ  x∙ h é i c h ñ  n g h Ü a  Vi Ö t N a m   § é c l Ë p ­ T ù  d o  ­ H ¹ n h p h ó c § ¬ n  xin p h Ð p  x © y   ù n g d (C«ng  ×nh thuéc së  ÷u   ©n) tr     h tnh X ©y  ùng  íi d m C¶it¹osöa  ÷a    ch K Ý nh   öi:. . .......................... g . . .......................... 1.Tªn  ñ  u  :. . ......................   ch ®Ç t . . ....................  . ­Sè    chøng  minh  :. . .......  µy  Êp... . .... th . . .......Ng c .. . . .. . ­§Þa    chØ  êng  ó: . ..................  th tr . . ................... . ­Sè  µ:. . . .......  êng:.. . ..........   nh . . ........§ .. . . ........  . Phêng  : . ......  (x∙) . ........ . Qu Ën (huyÖn):. . ......TØnh, thµnh  è:.. . .................... . . .....  ..   ph . . ..................  . ­Sè  iÖn  ¹i . .....................   ® tho : . ...................... . 2.§Þa  iÓ m   ©y  ùng:. . ...................    ® xd . . .................... . ­L«  t  è:. . .......DiÖn  Ých.. . ... . . ..   ®Ê s . . ......  .. t . . ...m2. . ..   ­T¹i(sè nhµ):. . .....  êng:.. . .........Phêng  : . ......      . . .....§ . . . . ........  .. (x∙) . ........ . Qu Ën (huyÖn):. . ......TØnh, thµnh  è:.. . .................... . . .....  ..   ph . . ..................  . Nguån  èc  t:. . ....................  g ®Ê . . ..................... . Chøng  chØ  quy  ¹ch sè  Õu  ã):. . ...........  ho   (n c . . ............ . 3.Tã m   ¾tnéidung    Ðp  ©y  ùng:. . ............   t   xinph x d . . ..........  . ­Lo¹ic«ng  ×nh:. . ...................     tr . . .................... . ­DiÖn  Ých  ©y  ùng  Çng  Öt: . ..... . . ......   t xd t tr . . .....m2. . .....  . ­Tæng  Ön  Ých  µn:. . ..........m2. . .....    di t s . . ......... . . ...... . ­ChiÒu    cao:. . .............tÇng.. . ..... . . ............  .. . . ...  . 4.§¬n  Þ    v hoÆc   êithiÕtkÕ:.. . ..............  ng     . . ............... . §Þa chØ:.. . ......................... . . .......................  . §iÖn  ¹i . ......................... tho : . .......................  . GiÊy  Ðp  µnh  ph h nghÒ   ®èi víinhµ  ã  Òu  (    c chi cao    tÇng  µ  Ön  trªn3  v di tÝch  µn  ính¬n  s l  200  m2):. . .............  . . .............. . 5.Tæ     chøc,c¸nh©n  Èm  nh  ÕtkÕ:.. . ...........    th ®Þ thi   . . .........  . §Þa chØ:.. . ......................... . . .......................  . GiÊy  Ðp  µnh  Ò   è:. . ....  Êp  µy:. . ...... ph h ngh s . . ....C .. ng . . ..... 6.Lêicam  Õt:    k T«i xin cam   oan  µm     ® l theo  ng  Êy  Ðp  îc cÊp, n Õu         ®ó gi ph ®    sai t«ixin hoµn  µn  Þu  to ch tr¸chnhiÖ m  µ  Þu  ö  ýtheo quy  nh  ña    v ch x l     ®Þ c ph¸p luËt.   X¸c  Ën  ña  nh c UBND   êng    ph (x∙) Ngµy  th¸ngn¨m    199      Ng êilµm  n         ®¬  
 14. 14 MÉu  2 C é n g  h o µ  x∙ h é i c h ñ  n g h Ü a  Vi Ö t N a m   § é c l Ë p ­ T ù  d o  ­ H ¹ n h p h ó c § ¬ n  xin p h Ð p  x © y   ù n g d (C«ng  ×nh thuéc së  ÷u  µn  ©n  Nhµ   ícqu¶n  ý tr     h to d do  n  l  hoÆc   éc c¸ch×nh  thu     thøc së  ÷u    h kh¸c) X ©y  ùng  íi d m C¶it¹osöa  ÷a    ch K Ý nh   öi:. . .......................... g . . .......................... 1.Tªn  ¬    c quan  ñ  u  :. . .................. ch ®Ç t . . ................  . ­Ng êi®¹idiÖn:. . .........Chøc  ô:. . .....      . . ........  . . v . . ...  . ­§Þa    chØ  ªnh Ö:.. . .................... li   . . ..................  . ­Sè  µ:. . . .......  êng:.. . .........Phêng  : . ......    nh . . ........§ .. . . ........  .. (x∙) . ......... Qu Ën (huyÖn):. . ......TØnh, thµnh  è:.. . .................... . . .....  ..   ph . . ..................  . ­Sè  iÖn  ¹i . .....................   ® tho : . ...................... . 2.§Þa  iÓ m   ©y  ùng:. . ...................    ® xd . . .................... . ­L«  t  è:. . .......DiÖn  Ých.. . ... . . ..   ®Ê s . . ......  .. t . . ...m2. . ..   ­T¹i: . ..........  êng:. . .........  êng  : . ......    . . ..........§ . . . . .........Ph .. (x∙) . ......... Qu Ën (huyÖn):. . ......TØnh, thµnh  è:.. . .................... . . .....  ..   ph . . ..................  . Nguån  èc  t:. . ....................  g ®Ê . . ..................... . Chøng  chØ  quy  ¹ch sè  Õu  ã):. . ...........  ho   (n c . . ............ . 3.Tã m   ¾tnéidung    Ðp  ©y  ùng:. . ............   t   xinph x d . . ..........  . ­Lo¹ic«ng  ×nh:. . ...................     tr . . .................... . ­DiÖn  Ých  ©y  ùng  Çng  Öt: . ..... . . ......   t xd t tr . . .....m2. . .....  . ­Tæng  Ön  Ých  µn:. . ..........m2. . .....    di t s . . ......... . . ...... . ­ChiÒu    cao:. . .............tÇng.. . ..... . . ............  .. . . ...  . 4.§¬n  Þ  ÕtkÕ:.. . .....................   v thi   . . ...................  . §Þa chØ:.. . ......................... . . .......................  . §iÖn  ¹i . ......................... tho : . .......................  . 5.Tæ     chøc,c¸nh©n  Èm  nh  ÕtkÕ:.. . ...........    th ®Þ thi   . . .........  . §Þa chØ:.. . ...........  Ön  ¹i . ...... . . ...........§i tho . . ....  .. . GiÊy  Ðp  µnh  Ò   è:. . ....  Êp  µy:. . ...... ph h ngh s . . ....C . . ng . . ..... 6.Lêicam  Õt:    k T«i xin cam   oan  µm     ® l theo  ng  Êy  Ðp  îc cÊp, n Õu         ®ó gi ph ®    sai t«ixin hoµn  µn  Þu  to ch tr¸chnhiÖ m  µ  Þu  ö  ýtheo quy  nh  ña    v ch x l     ®Þ c ph¸p luËt.   Ngµy th¸ngn¨m    199   Ng êilµm  n      ®¬
 15. 15 MÉu  3 (UBND  tØnh,thµnh  è           Céng  µ    éichñ  Üa  Öt    ph           ho x∙h   ngh Vi Nam   trùcthuéc Trung  ng)     ¬  §éc  Ëp    ù   ­ H¹nh  l ­ T do    phóc (C¬ quan  Êp  Êy  Ðp  ©y  ùng) c Gi ph x d Gi Ê y  h Ð p   © y  d ù n g p x Sè: /GPXD   X ©y  ùng  íi d m C¶it¹osöa  ÷a    ch 1.C Êp    cho:. . ........................  . . ......................... . §Þa  chØ:.. . ......................... . . .......................  . Sè  µ:.. . ........§êng:. . ..........  êng  : . ......  nh . . .......  . . . . ..........Ph .. (x∙) . ........ . Qu Ën   (huyÖn):. . ........   . . ....... TØnh,   thµnh  phè:. . ....................  . . ..................... . 2.§îcphÐp  ©y  ùng     xd c«ng  ×nh (lo¹c«ng  ×nh): . ...... tr     i tr . . .... . Theo  ÕtkÕ   ã  ý  Öu:. . ................do.. . . ..........  thi   c k hi . . ...............  .. . . ............ . ThiÕt   lËp.. . ........ . . ........  G å m   c¸c   h¹ng   m ôc   sau  ®©y:.. . ...............  . . ...........................  . . ................. . ............................. . . . 3.Trªnl«®Êt:. . .......  Ön  Ých.. . ....m2. . .      . . .......di t. . . . ... . . .   ­   T¹i   (sè   nhµ):. . ..  §êng   (x∙) . ....  Phêng... . ..  Qu Ën   . . .. : . .... . . .. (huyÖn):. . ....... . . .....  . TØnh, thµnh phè:.. . .... GiÊy  tê chøng  minh  quyÒn  sö  dông  . . ...  . ®Êt:. . .......... . . ......... 4.Nh÷ng  iÒu  Çn u  :   ® c lý 4.1.Chñ  u      ®Ç tph¶ihoµn  µn  Þu    to ch tr¸chnhiÖ m  ícph¸p luËtn Õu  © m     tr      x ph¹m  Òn  îhîp ph¸p cña  êicã  ªnquan; quy l     i   ng   li   4.2.Chñ  u      ®Ç tph¶ithùc hiÖn    iÒu      c¸c® sau  y: ®© ­ Ph¶i thùc  Ön  y         hi ®Ç ®ñ c¸c quy  nh   Ön  µnh  Ò   u    vµ  ©y  ®Þ hi h v ®Ç t x dùng  ña  µ   íc; c Nh n ­ Ph¶i th«ng    b¸o  cho  ¬  c quan  Êp  Ðp  ©y  ùng  n   Óm       c ph x d ®Õ ki tra khi ®Þnh   Þ   v c«ng  ×nh,x©y  ãng   µ  tr   m v c«ng  ×nh  Ç m    hÇ m   Ö   tr ng (nh v sinh  ù t  ho¹i  ö  ýnícth¶i . . ; , l    x , .) ­ XuÊt  ×nh GiÊy  Ðp  ©y  ùng    tr   ph xd cho  Ýnh  Òn  ë  ¹  íc khikhëi ch quy s ti     tr   c«ng  ©y  ùng  µ  Õt  x d v y b¸o  èi c¶nh  ph   c«ng  ×nh,sè  Êy  Ðp,    n  Þ  tr   gi ph tªn ®¬ v thiÕtkÕ,  n  Þ       ®¬ v thic«ng, ngµy  µn  µnh  ¹  a   iÓ m   ©y  ùng    ho th t i®Þ ® x d c«ng  tr×nh; ­ KhicÇn     thay ® æi  ÕtkÕ   × ph¶ib¸o    µ  ê  Õt  nh  ña  ¬    thi   th     c¸o v ch quy ®Þ cc quan  Êp  Êy phÐp  ©y  ùng. c gi   xd 4.3.Khi x©y  ùng     d xong,chñ  u      ®Ç tph¶ib¸o    cho  ¬  c quan  Êp  Ðp  Ëp c ph l  hå  ¬  µn  s ho c«ng. GiÊy  Ðp  ©y  ùng  ã  Ìm    ph xd c k theo    biªn b¶n  Óm     ki trac«ng  tr×nh (trang sau) míicã    Þ ®¨ng  ý  Òn  ö  ông          gi¸tr   k quy sd hoÆc   Òn  ë  ÷u  quy sh c«ng  ×nh; tr
 16. 16 4.4.GiÊy  Ðp  µy  ã  Öu  ùc khëic«ng  ©y  ùng    ph n c hi l     x d trong thêih¹n       01 n¨m  Ó   õngµy  ý;qu¸ thêih¹n    × ph¶ixingiÊy phÐp    ¹n; k t  k       trªnth        giah 4.5.Thêih¹n  µn  µnh      ho th c«ng  ×nh..  tr .th¸ng,kÓ   õngµy  Êp  Êy phÐp   .   t  c gi   x©y  ùng. d N¬i nhËn:                 TØnh  µnh  è),ngµy..  (th ph   .th¸ng.. n¨m    . 199 ­Nh     trªn (C¬ quan  Êp  c GPXD) ­Lu       ý    ng  Êu  K tªn, ®ã d Biªn b¶ n   Ó m  tra x © y  d ù n g  c« n g  tr× nh ki cao    Òn  èt±  (PhÇn    nh  x¸c®Þ ®é n c   0,00,x©y  ãng  µ    m v c«ng  ×nh  tr ngÇ m) (GiÊy phÐp  ©y  ùng  è    xd s /GPXD,  µy  ng th¸ngn¨m    199  ) K hi ch ñ ® Ç u  t th ùc hi Ö n ® ó n g  gi Ê y ph Ð p, c¸n b é   Ó m    m íi ý tªn ki tra  k Ngµy kiÓ m     Hä   µ    c¸n  Néi  v tªn c¸c  dung  Ën  Ðt    nh x sau Ký     tªn tra  bé  Ó m   ki tra khi kiÓ m     tra   Ngµy  th¸ngn¨m    199    ¬  (C quan  Êp  Êy phÐp  ©y  ùng c gi   xd  ký    ng  Êu)   tªn,®ã d  
Đồng bộ tài khoản