Thông tư 06/1998/TT-BCA của Bộ Công an

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
113
lượt xem
5
download

Thông tư 06/1998/TT-BCA của Bộ Công an

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 06/1998/TT-BCA của Bộ Công an về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định của Quy chế quản chế hành chính ban hành kèm theo Nghị định số 31/CP ngày 14/4/1997 của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 06/1998/TT-BCA của Bộ Công an

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a B é  c«n g  an  S è   06/1998/TT­B C A   g µ y  3 th¸ng 12 n¨ m  1998 n H í ng d É n   ù c hi Ö n   é t s è  q u y  ® Þ n h  c ñ a q u y   h Õ   th m c q u ¶ n   h Õ  h µ n h  ch Ý n h   ba n  h µ n h  kÌ m  theo n g h Þ   Þ n h   c ® s è 31/CP n g µ y 14­4­1997  ñ a c h Ý n h   h ñ . c p Ngµy  4­ 14­ 1997  Ýnh  ñ  ∙  Ch ph ® ban  µnh  h Quy  Õ   ch Qu¶n  Õ   µnh   ch h chÝnh  Ìm  k theo  NghÞ   nh  ®Þ 31/CP.§ Ó   ùc hiÖn  èng  Êt,Bé     th   th nh   C«ng  h­an  íng dÉn  ét  è  iÓ m       m s® nh sau: 1.V Ò   i t ng qu¶n  Õ   µnh  Ýnh   ®è  î   ch h ch Theo quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti §i 2  Quy  Õ   ch Qu¶n  Õ   µnh  Ýnh  ×  i ch h ch th ®è   t ng qu¶n  Õ   µnh  Ýnh  î  ch h ch ph¶ilµngêicã      iÒu  Ön       ®ñ c¸c® ki sau  y: ®© a)  ã   µnh    © m   ¹m  ninh  èc  Ch vi x ph an  qu gia  îc quy  nh   ¹  ¬ng    ®  ®Þ t iCh I Ph Çn     éiph¹m  ña  é   Ët h×nh  ù  ng  a  n   c¸c t   c B lu   s nh ch ®Õ møc     truy cøu tr¸ch   nhiÖ m  ×nh  ù. h s ViÖc    nh  ÷ng  êicã  µnh    © m   ¹m  ninh quèc    ng  x¸c ®Þ nh ng   h vix ph an    gia nh cha  n   ®Õ møc    truycøu  tr¸chnhiÖ m   ×nh  ù      ông  Ön    h s ®Ó ¸p d bi ph¸p qu¶n  Õ     ch ph¶i® îc xem   Ðt  ét     x m c¸ch kh¸ch quan, toµn  Ön; ®¸nh    ng  Ýnh  Êt,       di   gi¸®ó t ch   møc      ¹m  ña  µnh      µviph¹m  µnh  Ýnh. ViÖc  ®é viph c h vi®ã l     h ch   xem   Ðt,®¸nh  x  gi¸cßn    ph¶i dùa  µo  Ýnh  Êt vµ  Ëu    vt ch   h qu¶  hµnh      ¹m    ©y    do  viviph ®ã g ra, ®éng  ¬  ôc  ch    ùc hiÖn  µnh    ©n  ©n  ña  êiviph¹m  òng  cm ®Ý khith   h vi,nh th c ng     c nh  ×nh  ×nh  Ýnh  Þ,kinh tÕ,x∙héivµ    Çu  Ýnh  Þcña  a  ¬ng  t h ch tr           yªu c ch tr   ®Þ ph khi x¶y  hµnh    © m   ¹m  ninh  èc    êng  îp  ã    nh  µ   ra  vi x ph an  qu gia.Tr h kh x¸c ®Þ l  ph¹m  éihay    ¹m  µnh  Ýnh  × cÇn    æi,thèng  Êt gi÷a C¬   t  viph h ch th   trao®   nh     quan  C«ng    Ön  Ó m     µ  an,Vi Ki s¸t,To ¸n. b) Ph¶ilµngêitõ®ñ   tuæitrëlªn.          18     ViÖc    nh    x¸c ®Þ ®é tuæi ph¶idùa  µo  Êy      v gi khaisinh n Õu      kh«ng  ã  Êy  c gi khaisinh th×      ph¶ic¨n cø  µo  é  Èu, GiÊy      v h kh   chøng minh  ©n  ©n  nh d hoÆc   ý l  lÞch  µ    µiliÖu kh¸c cã  v c¸c t       chøng  Ën  ña  Ýnh  Òn  Êp    nh c ch quy c x∙.ChØ   qu¶n  chÕ   µnh  Ýnh  i  íi®èi îng  õ ®ñ   tuæi trëlªn.Thêi ®iÓ m     Ýnh  h ch ®è v   t t   18        ®Ó t ®é   tuæilµthêi®iÓ m     Õt ®Þnh       ra quy   qu¶n  Õ   µnh  Ýnh. ch h ch 2.V Ò   êih¹n qu¶n  Õ   µnh  Ýnh.   th     ch h ch Theo  Òu  cña  §i 1  Quy  Õ   ×  êih¹n  ch th th   qu¶n  Õ   õ 6  ch t   th¸ng ®Õ n   n¨m;    2  thêih¹n qu¶n  Õ      ch ph¶i® îcghitrong quyÕt ®Þnh          qu¶n  Õ   µnh  Ýnh. ch h ch Tuú  theo  Ýnh  Êt,møc       ¹m  µ  ©n  ©n  ña  êi cÇn    t ch   ®é vi ph v nh th c ng   ¸p dông  Ön  bi ph¸p  qu¶n  Õ   µnh  Ýnh  µ   ñ   Þch  ch h ch m Ch t UBND   Êp  tØnh  c   xem   xÐt,quyÕt  nh  êih¹n    ®Þ th   qu¶n  Õ   µnh  Ýnh  Ých  îp ®èi víitõng  i t ch h ch th h     ®è  ­ îng cô  Ó.Thêih¹n qu¶n  Õ   îctÝnh  õngµy  êibÞ    th      ch ®   t  ng   qu¶n  Õ   n   ×nh ch ®Õ tr   diÖn  hoÆc   ã  Æt   ¹  ôsë  cm t i   UBND   Êp    ¬ingêi®ã     µnh  Õt  nh   tr c x∙n     thih quy ®Þ qu¶n  Õ   µnh  Ýnh. ch h ch 3.N¬i thi µnh  Õt ®Þnh       h quy   qu¶n  Õ   µnh  Ýnh ch h ch Theo quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti§i 4  Quy  Õ,  Õt  nh  ch quy ®Þ qu¶n  Õ   µnh  ch h chÝnh  îcthi µnh  ¹ n¬ic  ócña  êibÞ  ®   h t     tr   i ng   qu¶n  Õ   µnh  Ýnh. ch h ch
  2. 2 Trêng  îp n¬ic  ócña  êibÞ  h     tr   ng   qu¶n  Õ   µnh÷ng  a  µn  ch l   ®Þ b quan  äng,tr   xung  Õu  Ò   Ýnh  Þ,kinh tÕ, an  y v ch tr       ninh,quèc   phßng  hoÆc   ÷ng  ¬i m µ   nh n  ngêi bÞ     qu¶n  Õ   Ô   ã  iÒu  Ön  Õp  ôc cã  µnh    © m   ¹m  ninh  ch d c ® ki ti t   h vix ph an  quèc    ×  ¬i thi  µnh  Õt  nh  cña  êi bÞ   gia th n     h quy ®Þ   ng   qu¶n  Õ   ã  Ó  îc ch c th ®   thùc hiÖn      êng, thÞ  Ên kh¸c trong cïng m ét  Ön, quËn, thµnh  è    ë x∙,ph   tr         huy     ph thuéc  tØnh  hoÆc     Ön,  Ën  ë huy qu kh¸c nhng  Én    v trong  ¹m    ph vitØnh, thµnh    phè  ùc thuéc  tr   trung  ng  .  Ó   ùc  Ön  ng  ¬ ®ã § th hi ®ó chØ   o  ña  ñ   Þch  ®¹ c Ch t UBND   Êp  c tØnh  theo quy  nh  ¹ §iÒu  cña  ®Þ ti  11  Quy  Õ,  ng  êit¹o®iÒu  ch ®å th     kiÖn  cho  êibÞ   ng   qu¶n  Õ     µnh  Õt  nh  ch thih quy ®Þ qu¶n  Õ   Ën  î  êng  ch thu l iTh , trùc Héi  ng   vÊn  ã    ®å t c tr¸ch nhiÖm     trao  æi,  èng  Êt  íiUBND   Êp  ® th nh v   c huyÖn, cÊp    ∙    Þ  a  êivµo    x∙® ®Ò ngh ® ng   qu¶n  Õ   µnh  Ýnh  µ  ch h ch v UBND   Êp  c huyÖn, cÊp    ¬ingêibÞ    x∙,n     qu¶n  Õ   Ï®Õ n     µnh  Õt ®Þnh  íckhi®Ò   ch s   thih quy   tr     xuÊt  b¸o c¸o  UBND   Êp  c tØnh  quyÕt  nh.  ¬   ra  ®Þ C quan  C«ng  cã  an  tr¸ch   nhiÖ m   óp  gi UBND   ïng  Êp  c c trong  Öc  ùc  Ön  vi th hi quyÕt  nh   ®Þ qu¶n  Õ   ch hµnh  Ýnh  ña  ñ   Þch  ch c Ch t UBND   Êp  c tØnh.H Õt  êih¹n    th   qu¶n  Õ,  êibÞ  ch ng   qu¶n  Õ   îctrëvÒ   ¬ic  ócò  ña  × nh. ch ®     n   tr   c m 4.LËp  å  ¬    Þ    h s ®Ò ngh qu¶n  Õ   µnh  Ýnh ch h ch   å   ¬    Þ  H s ®Ò ngh qu¶n  Õ   µnh  Ýnh  Chñ  Þch  ch h ch do  t UBND   Êp  Ön,  c huy n¬icã  êicÇn    ông  Ön    ng   ¸p d bi ph¸p  qu¶n  Õ   µnh  Ýnh  Ëp.C«ng  cÊp  ch h ch l  an  huyÖn, gióp Chñ  Þch      t UBND   ïng cÊp  Ëp hå  ¬,chØ  o  c  l  s  ®¹ C«ng  cÊp    µ  an  x∙v phèihîp víiUBND   Êp    ¬icã  êicÇn    ông  Ön       c x∙n   ng   ¸p d bi ph¸p  qu¶n  Õ   µnh  ch h chÝnh    ótrong viÖc    Ëp  µiliÖu cÇn  Õt. éi dung  å  ¬    Þ  c tr     thu th t     thi     N h s ®Ò ngh qu¶n  Õ   µnh  Ýnh  ch h ch ph¶ibao  å m     µiliÖu ®∙  îc quy  nh  ¹  Òu      g c¸c t    ®  ®Þ ti§i 6 cña Quy  Õ   ch qu¶n  Õ   µnh  Ýnh. C Ç n   ó      µiliÖu ph¶n  ch h ch   ch ý c¸c t     ¸nh  Ò     v vi ph¹m ph¸p luËtcña  êi®ã,  Êt lµnh÷ng  µiliÖu ph¶n  ®óng  ùc tÕ  µ     ng   nh     t    ¸nh  th   v cã    Þ chøng  gi¸tr   minh, lµm  ¬  ë  Õt  Ën  Ò   µnh    © m   ¹m  ninh    c s k lu v h vi x ph an  quèc    ña  êicÇn    ông  Ön  giac ng   ¸p d bi ph¸p qu¶n  Õ   µnh  Ýnh.   ch h ch 5.X Ðt  Öt vµ  Õt ®Þnh    duy   quy   qu¶n  Õ   µnh  Ýnh. ch h ch Khi  Ðt  x duyÖt  µ  v quyÕt  nh   ®Þ qu¶n  Õ   µnh  Ýnh  ch h ch ph¶i thùc  Ön    hi ®óng quy  nh  ña    õ §iÒu  ®Õ n   Òu  cña  ®Þ c c¸c t   8  §i 12  Quy  Õ   µ  Çn  ó    ch v c ch ý thªm  ét  è  iÓ m   m s® sau  y: ®© a)  éi  ng  t vÊn  do  ñ   Þch  H ®å      Ch t UBND   Êp  c tØnh  Õt  nh  µnh  quy ®Þ th lËp,c¸cthµnh    ña  éi ®ång    Ên  µm  Öc     viªnc H   T v l vi theo chÕ       ®é kiªm  Öm. nhi b) Héi ®ång    Ên  µm  Öc     T v l vi theo  Õ     Ëp  Ó.Thêng  ùcHéi ®ång  ch ®é t th   tr     chñ  ×cuéc  äp  ña  éi ®ång. Héi ®ång  tr   h c H     ph¶ixem   Ðt cô  Ó  õng tr ng  îp   x   th t   ê h   qu¶n  Õ   µnh  Ýnh, c¸c thµnh    éi  ng  ch h ch    viªn H ®å ph¶i ph¸tbiÓu      quan  iÓ m   ® cña  ×nh  Ò   õng  êng  îp    Þ  m vt tr h ®Ò ngh qu¶n  Õ   µnh  Ýnh, sau    Óu  ch h ch   ®ã bi quyÕt. Trong  êng  îp  Çn      tr hc x¸c minh, lµm  â    r thªm  Ò   å  ¬  ña  êi cÇn  v h s c ng   qu¶n  Õ   µnh  Ýnh  íckhikÕt  Ën  × Héi ®ång  µn  ¹c c¸ch gi¶iquyÕt  ch h ch tr     lu th     b b     vµ  éc  äp  ã  Ó  îc ho∙n.Sau    µm  â    µiliÖu trong hå  ¬, th ng  cu h c th ®     khil r c¸c t       s  ê trùcHéi ®ång    Ên     T v ph¶itæ   chøc  ¹ cuéc  äp, nhng  l  i h  kh«ng  îcqu¸ 30  µy  ®     ng kÓ   õlÇn  äp  íc.C¸c  éc  äp  ña  éi ®ång    Ên  t   h tr   cu h c H   T v ph¶i® îclËp biªnb¶n.      c) Thêng  ùc Héi  ng    Ên  ®¹i diÖn    o  ¬     tr   ®å Tv do    l∙nh ®¹ C quan  C«ng    an cÊp tØnh  ¶m   Ö m   ® nhi (Gi¸m  c  ®è hoÆc   ã  Ph gi¸m  c  ô  ®è ph tr¸chan    ninh). ­  Th êng  ùcHéi ®ång    Ên  ã tr¸chnhiÖ m   Èn  Þ     µiliÖu cho  éc  äp  tr     Tv c     chu b c¸c t     cu h Héi  ng  µ  öi tí    µnh    ña  éi  ng,  Ön  Ó m     ©n  ©n   ®å v g  i c¸c th viªn c H ®å Vi Ki s¸tnh d cÊp tØnh  Ë m   Êt  ngµy  íc khihäp  éi  ng;  Èn  Þ   ¬i häp, thêi ch nh 7  tr     H ®å chu b n     
  3. 3 gian,®Þa   iÓ m,        ® ghi biªnb¶n  éc  äp  µ  cu h v thay m Æt   éi ®ång  µm  b¶n    H  l v¨n  tr×nh Chñ  Þch    t UBND   Êp  c tØnh. d) Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën  îcv¨n b¶n    Þ    th   10  k t  nh ®     ®Ò ngh qu¶n  chÕ   µnh  Ýnh  ña  éi ®ång    Ên  h ch c H  T v (trongtr ng  îp Héi ®ång    Ên   ê h     T v hoÆc   ViÖn  Óm     ã    Õn    îc nhau  ×  ki s¸tc ý ki tr¸ ng   i th ph¶igöi kÌm       biªn b¶n ph¶n ¸nh    ý kiÕn  éc  äp  í Chñ  Þch  cu h t   i t UBND   Êp  c tØnh),Chñ  Þch    t UBND   Êp  c tØnh  ph¶i  xem   Ðt,ra quyÕt  nh  x    ®Þ hoÆc  kh«ng    Õt  nh  ra quy ®Þ qu¶n  Õ   µnh  Ýnh. ch h ch   Quy Õt  nh  ®Þ qu¶n  Õ   µnh  Ýnh  ch h ch theo  É u   m quy  nh  ña  é  ®Þ c B C«ng  vµ  an  ph¶ighi®Çy     éidung       ®ñ n   nh quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti §i 11  Quy  Õ   ch Qu¶n  Õ   ch hµnh  Ýnh. ch 6.Gi¶m  êih¹n qu¶n  Õ   µnh  Ýnh   th     ch h ch Ng êi bÞ     qu¶n  Õ   µnh  Ýnh  ã  Ó  îc Chñ   Þch  ch h ch c th ®   t UBND   Êp  c tØnh  xÐt gi¶m  êih¹n    th   qu¶n  Õ,  Õu  ã    iÒu  Ön  ch n c ®ñ ® ki theo  quy  nh  ¹ §iÒu    ®Þ ti  13 cña Quy  Õ   ch Qu¶n  Õ   µnh  Ýnh  µ  ã    Þ   ña  ñ   Þch  ch h ch v c ®Ò ngh c Ch t UBND   cÊp  huyÖn   ¬i ngêi bÞ   n    qu¶n  Õ     µnh  ch thih quyÕt  nh   ®Þ qu¶n  Õ   µnh  ch h chÝnh. Ng êibÞ    qu¶n  Õ   µnh  Ýnh  ch h ch ph¶ilµm  n    Þ      ®¬ ®Ò ngh xingi¶m  êih¹n  th   qu¶n  Õ   öiChñ   Þch  ch g   t UBND   Êp  c tØnh.Trªn c¬  ë  n    Þ  ña  êi     s ®¬ ®Ò ngh c ng   bÞ  qu¶n  Õ   µnh  Ýnh, Trëng  ch h ch   C«ng  cÊp  Ön  ã  an  huy c tr¸chnhiÖm   óp   gi   Chñ   Þch  t UBND   ïng cÊp  c  xem   Ðt,cã  Ën  Ðt vÒ     ×nh chÊp  µnh    x   nh x   qu¸ tr   h c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËthoÆc   êibÞ  lu   ng   qu¶n  Õ   µnh  Ýnh  Ëp c«ng  ch h ch l  trong  thêih¹n    µnh    thih quyÕt  nh   ®Þ qu¶n  Õ,  ng  êiChñ   Þch  ch ®å th   t UBND   Êp  c huyÖn   µm    l ®Ò nghÞ   b¸o c¸o  ñ   Þch  Ch t UBND   Êp  c tØnh xem   Ðt, quyÕt  x  ®Þnh. Tuú   éc  µo  ù  Õn  é   thu v s ti b hoÆc   Ëp l c«ng  µ  êih¹n  v th   ph¶i thihµnh     quyÕt  nh   ña  êi bÞ   ®Þ c ng   qu¶n  Õ   µnh  Ýnh  µ   ñ   Þch  ch h ch m Ch t UBND   Êp  c tØnh  xem   Ðt, quyÕt  nh   êih¹n  îc gi¶m  x  ®Þ th   ®  cho  õng  êng  îp  ô  Ó. t tr h c th   Nh÷ng  êi® îcgi¶m  õ lÇn  haitrë®i  ng     t  thø      ph¶ilµ ngêithùc sù  Õn bé         ti   hoÆc   lËp c«ng  íi so  íilÇn  m   v  gi¶m  íc,nhng  tr   tæng  è  êih¹n  îc gi¶m  s th   ®  kh«ng  îc ®  qu¸ 1/3 thêih¹n ph¶iqu¶n  Õ.        ch Quy Õt  nh   ®Þ gi¶m  êih¹n  th   qu¶n  Õ   ch ph¶i ® îc göi cho  êi bÞ       ng   qu¶n  chÕ, UBND   Êp  Ön, c¬  c huy   quan C«ng  cïng cÊp  µ  an    v UBND   Êp    ¬ingêi c x∙n     bÞ qu¶n  Õ     µnh  Õt ®Þnh. ch thi h quy   7. C Êp   Êy  Ðp    gi ph cho  êibÞ   ng   qu¶n  Õ   µnh  Ýnh  i    áin¬ithi ch h ch ® ra kh       hµnh  Õt ®Þnh  quy   qu¶n  Õ. ch M É u   Êy  Ðp   Êp  Gi ph c cho  êi bÞ   ng   qu¶n  Õ   i  khái n¬i thihµnh  ch ® ra       quyÕt ®Þnh    qu¶n  Õ   Bé  ch do  C«ng  quy  nh. an  ®Þ ViÖc  Êp  Êy  Ðp  c gi ph cho  êi bÞ   ng   qu¶n  Õ   µnh  Ýnh  i  kháin¬i ch h ch ® ra     thihµnh  Õt  nh     quy ®Þ qu¶n  Õ   ch ph¶i tu©n    theo quy  nh   ¹  Òu  Quy   ®Þ t i§i 17  chÕ   Qu¶n  Õ   µnh  Ýnh  µ  Çn  ó  : ch h ch v c ch ý a) ChØ   Êp  Êy  Ðp  c gi ph trong  êng  îp  êi bÞ   tr h ng   qu¶n  Õ   ã  n    ch c ®¬ xin phÐp  ×nh  µy  â  ýdo  Ýnh  ¸ng  : th¨m  ©n  ©n  ang  ¾ c   Önh  tr b r l   ch ® nh   th nh ® m b hiÓ m   Ìo,gia ®×nh  Þ   òlôt  ngh     b l  , ho¶  ¹n,cã  Öc  ho   vi tang.C¬    quan  c«ng  cã  an  tr¸chnhiÖ m     xem   Ðt,b¸o    ñ   Þch  x  c¸o Ch t UBND   ïng  Êp  c c trong viÖc  Êp  Êy   c gi   phÐp  cho  êibÞ  ng   qu¶n  Õ.ch
  4. 4 b) §èivíi ÷ng  êng  îp ngêibÞ       nh tr h    qu¶n  Õ   µnh  Ýnh  µng  µy  ch h ch h ng ph¶i  ®Õ n   ¬i nhÊt ®Þnh    äc  Ëp,lao ®éng, ch÷a  Önh  ×  ñ   Þch  n    ®Ó h t       b th Ch t UBND   cã  Èm   th quyÒn  theo quy  nh   ¹  iÓ m   nªu    ã  Ó  Êp  Êy  Ðp  ®Þ t i® a  trªn c th c gi ph theo  õng  t th¸ng cho  ä    ¬  ë  n    Þ  µ  ã    Ën  ña  ¬ingêi   h trªnc s ®¬ ®Ò ngh v c x¸c nh c n     bÞ qu¶n  Õ   n   äc  Ëp,lao®éng, ch÷a  Önh. ch ®Õ h t       b 8.  Êp   Êy  C gi chøng  Ën  ∙  Êp  µnh  nh ® ch h xong quyÕt  nh   ®Þ qu¶n  Õ   ch hµnh  Ýnh. ch ViÖc  Êp  Êy  c gi chøng  Ën  ∙  Êp  µnh  nh ® ch h xong  Õt  nh  quy ®Þ qu¶n  Õ   ch hµnh  Ýnh  ch ph¶i thùc  Ön  ng    hi ®ó quy  nh  ¹  Òu  Ph¸p  Önh  ö  ý vi ®Þ ti §i 84  l x l    ph¹m  µnh  Ýnh  µ  Òu  cña  h ch v §i 26  Quy  Õ   ch Qu¶n  Õ   µnh  Ýnh. H Õt  êi ch h ch   th   h¹n  Êp  µnh  Õt  nh  ch h quy ®Þ qu¶n  Õ   µnh  Ýnh, UBND   Êp    ch h ch   c x∙ ph¶i cÊp    giÊy chøng  Ën  nh cho  êibÞ   ng   qu¶n  Õ.  Êy  ch Gi chøng  Ën  Êp  µnh  nh ch h xong  quyÕt ®Þnh    qu¶n  Õ   ch theo m É u   èng  Êt cña  é    th nh   B C«ng an. 9.Tæ     chøc  ùc hiÖn th   a) Th«ng   µy  ã  Öu  ùc sau  ngµy, kÓ   õ ngµy  ý;c¸c quy  nh   t n c hi l   15    t  k    ®Þ cña  é   éi  ô  B N v (nay  µ C«ng  l  an)  Ò   v qu¶n  Õ   µnh  Ýnh  íc ®©y     íi ch h ch tr   tr¸ v   i Th«ng   µy  u     á. tn ®Ò b∙i b b) Uû     ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  chØ  o    µnh  µ  û   ®¹ c¸cng v U ban  ©n  ©n  nh d cÊp  íi ùc hiÖn    d  th   c¸cquy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtvÒ       qu¶n  Õ   µnh  Õ. ch h ch c)Tæng  ôc  ninh chñ  ×vµ  èihîp víi   c An    tr   ph       Tæng  ôc  c C¶nh    ô  s¸t, Ph¸p  V chÕ  chØ  o, ®«n  c  ®¹   ®è C«ng  c¸c ®Þa   ¬ng  ùc hiÖn  ètc¸c quy  nh   an    ph th   t    ®Þ cña ph¸p  Ët vÒ   lu   qu¶n  Õ   µnh  Ýnh; gióp  é   ëng  ch h ch   B tr theo  âi,tæng  îp d  h  t×nh  ×nh  µ  c¸o ChÝnh  ñ  Öc  ùc hiÖn  h v b¸o    ph vi th   quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   lu   qu¶n  Õ   µnh  Ýnh; gióp  é   ëng    Õt    Õu  ¹ivÒ   ch h ch   B tr gi¶iquy c¸c khi n   qu¶n  Õ   ch hµnh  Ýnh  ch theo quy  nh  ña    ®Þ c Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. l x l    h ch d) Phßng  ninh ®iÒu    ñ  ×vµ  èihîp víic¸c Phßng    An    trach tr   ph         nghiÖp  ô  v cã  ªnquan  óp    o  li   gi l∙nh ®¹ C«ng  cÊp  an  tØnh  ùc  Ön  th hi tr¸ch nhiÖm   êng    th trùcHéi ®ång   Ên; tæng  îp  ×nh  ×nh  µ  µm     tv   ht h v l b¸o  viÖc  ùc hiÖn    c¸o  th   quy ®Þnh   ña  c ph¸p  Ët vÒ   lu   qu¶n  Õ   µnh  Ýnh  öi Uû   ch h ch g   ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  µ  é  v B C«ng  an. e) C«ng  cÊp  Ön  ã  an  huy c tr¸ch nhiÖ m     theo  âi,tæng  îp  ×nh  ×nh, d  ht h   gióp UBND   ïng cÊp  th¸ng m ét  Çn  µm  c¸o göiUBND   µ    c  6    l l b¸o      v C«ng  cÊp  an  tØnh  Ò   Öc  ùc hiÖn  v vi th   qu¶n  Õ     a  ¬ng,l gi÷hå  ¬  ch ë ®Þ ph  u    s qu¶n  Õ   µnh  ch h chÝnh. g) C«ng  cÊp    ã    an  x∙c tr¸chnhiÖ m   óp UBND   ïng cÊp    gi   c  trong viÖc    theo  dâi,qu¶n  ý,gi¸o dôc  êi bÞ     l    ng   qu¶n  Õ   µnh  Ýnh    a   ¬ng, 3  ch h ch ë ®Þ ph   th¸ng   m ét  Çn  µm  l l b¸o  göi UBND,  ¬   c¸o    C quan  c«ng  cÊp  Ön  Ò   ×nh  ×nh  an  huy vt h thùc hiÖn    qu¶n  Õ   µnh  Ýnh    a  ¬ng. ch h ch ë ®Þ ph h) Trong    ×nh thùc hiÖn,n Õu  ã  íng m ¾ c     n  Þ, ®Þa  ¬ng    qu¸ tr       cv   c¸c®¬ v   ph cÇn      Ò   é  b¸o c¸o v B (qua V19) ®Ó   íng dÉn  Þp  êi  h  k th .
Đồng bộ tài khoản