Thông tư 06/1998/TT-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
299
lượt xem
4
download

Thông tư 06/1998/TT-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 06/1998/TT-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 48/CP ngày 17/7/1995 của Chính phủ về việc lưu chiểu phim điện ảnh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 06/1998/TT-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng T  c ñ a B é  V¨n h o¸ ­ T h « n g  tin  è  06/1998/TT­B V H T T   s n g µ y 11  th¸ng 11 n¨ m   1998 H í ng d É n  th ù c  Ö n   hi N g h Þ  ® Þ n h  48/CP  g µ y  17/7/1995 c ñ a C h Ý n h   h ñ   Ò  vi Ö c n p v L u   hi Ó u  v µ  L u   ÷  hi m  §i Ö n  ¶ n h c tr p Nh»m     êng  t¨ngc qu¶n  ýNhµ   íc,gi÷ g×n  µ    l  n   v ph¸thuy    Þ phim  iÖn   gi¸tr   ® ¶nh. C¨n  §iÒu  vµ  Òu  NghÞ   nh   cø  13  §i 33  ®Þ 48/CP  µy  7­ ng 17­ 1995  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   chøc  µ  ¹t®éng  iÖn  ph v tæ  v ho   ® ¶nh, Bé     V¨n  ãa    h ­ Th«ng      tinban hµnh  Th«ng   µy  íng dÉn  Öc u  Óu  µ u  ÷phim  iÖn  tn h   vi l chi v l tr   ® ¶nh. I. h ÷ n g  Q u y  §inh C h u n g  N §i Ò u  Kh¸iniÖm  1.    phim  iÖn  ® ¶nh: Phim  iÖn  ® ¶nh  µ kÕt  l  qu¶  ù    ¹ h×nh  s ghil   i ¶nh  ng  ã  ®é c hoÆc  kh«ng  ã  c ©m  thanh  Ìm  k theo,®∙  µnh    È m     th t¸cph hoÆc   a  µnh    È m,    Êt kú  ch th t¸cph trªnb   m ét  ¹  Ët  Öu  µo, kh«ng  ô  éc  µo  êigian,®Þa   iÓ m,  ü  Ët lo iv li n   ph thu v th     ® k thu   chÕ   ¹ovµ  ¬ng  Ön s¶n  Êtra chóng. t   ph ti   xu     §i Ò u    èit ng l chiÓu: 2. §  î  u  TÊt  c¸c tæ  c¶    chøc,c¸ nh©n  ã    È m   iÖn     c t¸cph ® ¶nh  îcc¬  ®   quan  qu¶n  ý l  Nhµ   ícvÒ     ãa    n   v¨n h ­ th«ng    Êp  Ðp  tinc ph phæ   Õn  bi trong níchoÆc   µiníc    ngo     ®Ò u   ph¶inép  u  Óu    L chi theo quy  nh  µy  ¹ Th«ng   µy.   ®Þ n t  i tn §i Ò u    èit ng l tr÷: 3. §  î  u  Nh÷ng  o¹n  ® phim   Öu cha  ùng  µnh    È m,  ÷ng    È m   iÖn  tli   d th t¸cph nh t¸cph ® ¶nh  µ  ÷ng  µiliÖu kÌm  v nh t    theo  ã    Þ vÒ   Þch  ö, x∙ héi,chÝnh  Þ,kinh c gi¸tr   l s      tr     tÕ, khoa  äc      ôc, v¨n  ãa  µ    h ­ gi¸o d   h v nghÖ   Ët lµ Di  thu     s¶n  v¨n  ãa  èc    h qu gia cÇn  ph¶i® îcb¶o     qu¶n,l tr÷vµ  ö  ông  ©u  µi.  u    s d ld   II. u  c hi Ó u  L §i Ò u    ôc  ch u  Óu: 4. M ®Ý l chi Lu  Óu  chi phim  iÖn  ® ¶nh nh»m   i chiÕu  Ò   éidung,kü  Ëtvíi   ®è   v n    thu     b¶n phim  îcphÐp  ®  phæ   Õn,®ång  êi®Ó   bi   th   chøng minh  s¶n  È m   ña  n  Þ, ph c ®¬ v   c¸nh©n    s¶n  Êtphim  iÖn  xu   ® ¶nh. Chñ   ë  ÷u  s h mang  ×nh duyÖt    È m   iÖn  tr   t¸cph ® ¶nh, n Õu  îc Côc  iÖn    ®  ® ¶nh hoÆc   ë   S V¨n  ãa    h ­ Th«ng    tincho  Ðp  ph phæ   Õn, ph¶i nép  bi     cho  ôc  C
  2. 2 ®iÖn  ¶nh hoÆc   ë  S V¨n  ãa    h ­ Th«ng    ét  tinm b¶n u  Óu  íckhinhËn  Õt l chi tr     quy   ®Þnh cho  Ðp  ph phæ   Õn    È m. bi t¸cph §i Ò u   Quy  nh  Ò   5.   ®Þ v phim  ép u  Óu: n l chi 1. §èivíiphim  îcNhµ   íc® Æt  µng       ®  n  h hoÆc   µitrî trî   õ 30%   ëlªn t       t  , gi¸ tr     nép b¶n u  Óu  l chi b»ng  Ët liÖu ® Æt  µng  v    h hoÆc   µitrî trî     µnh  ña  t       Gi¸ th , gi¸. c b¶n  phim  ép u  Óu  îctÝnh  µo    µnh  n l chi ®   v gi¸th s¶n  Êtbé  xu   phim. 2. §èivíiphim       kh«ng  éc  Ön  µ   íc ® Æt  µng  thu di Nh n   h hoÆc   µitrî trî   t     , gi¸ díi30%   ép u  Óu    n l chi b»ng  b¶n sao  ã  éi dung  èng  cn  gi b¶n  îc phÐp  ®  phæ   biÕn. §i Ò u    6. Qu¶n  ýphim u  Óu; l  l chi 1. C¸c  chøc, c¸  ©n  ã  tæ    nh c phim  îc Côc  iÖn  ®  ® ¶nh  Êp  Ðp  c ph phæ   biÕn, nép u  Óu  ¹  ôc  iÖn    l chi t iC ® ¶nh. Côc  iÖn    ® ¶nh  ã  c tr¸ch nhiÖm   Ën    nh phim u  Óu, b¶o  l chi   qu¶n phim    i  Õu    Çn  Õt.Sau  êih¹n    ®Ó ®è chi khic thi   th   09 th¸ng  Ó   õ  µy  Ën u  Óu  ôc  iÖn  k t ng nh l chi C ® ¶nh  Þu  ch tr¸ch nhiÖ m     chuyÓn  giao b¶n    phim u  Óu  l chi cho  Ön  Vi Ngh Ö   Ët  µ  u  ÷§iÖn  Thu v L tr   ¶nh  Öt Nam   Vi   ®Ó  b¶o qu¶n  µ  än  ùal tr÷l©u  µi. v ch l  u    d 2. C¸c  chøc,c¸ nh©n  ã    tæ     c phim  îcSë   ®   V¨n  ãa    h ­ Th«ng    Êp  Ðp  tinc ph phæ   Õn, nép u  Óu  ¹  ë   bi   l chi t i V¨n  ãa    S h ­ Th«ng    Êp  Ðp.  ë   tinc ph S V¨n  ãa    h­ Th«ng    ã  tinc tr¸chnhiÖm   Ën    nh phim u  Óu,b¶o  l chi   qu¶n phim    i  Õu  ®Ó ®è chi khicÇn  Õt.Sau  êih¹n  th¸ng kÓ   õ ngµy  Ën u  Óu  ë     thi   th   09    t  nh l chi S V¨n  ãa    h­ Th«ng    Þu  tinch tr¸chnhiÖ m     chuyÓn giao b¶n    phim u  Óu  l chi cho  Ön  Vi Ngh Ö   ThuËt vµ  u  ÷§iÖn    L tr   ¶nh  ÖtNam     Vi   ®Ó b¶o  qu¶n  µ  än  ùal tr÷l©u  µi. v ch l  u    d 3. Khi giao  Ën     nh phim u  Óu,bªn  l chi   giao  µ  v bªn  Ën  nh ph¶ighi®Çy       ®ñ néidung  µo  êkhail chiÓu    v t   u  theo m É u     ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   µy.   tn III  ­ L u  Tr ÷ §i Ò u    ån  7. Ngu phim u  ÷: l tr 1.Phim u  Óu    l chi chuyÓn  sang. 2.Phim  ËtliÖu gèc)do  µ   íc® Æt  µng    (v       Nh n   h hoÆc   µi îtrî t     tr , gi¸. 3.Phim   Öu (Negative,   tli    Posit   a  ùng  µnh    È m. ive)ch d th t¸cph 4.Phim  ViÖn    do  Ngh Ö   Ët vµ  u  ÷®iÖn  Thu   L tr   ¶nh  mua. 5.Phim  tæ    do  chøc,c¸nh©n  Õn     hi tÆng  µ   íc. Nh n 6.Phim  tæ    do  chøc,c¸nh©n  öib¶o     g  qu¶n. §i Ò u   Quy  nh  Ò   8.   ®Þ v phim  ép u  ÷: n l tr 1. §èivíiphim  îcNhµ   íc® Æt  µng       ®  n  h hoÆc   µitrî trî   õ 30%   ëlªn, t       t  , gi¸ tr     tæ chøc,c¸ nh©n     s¶n  Êt phim  ã  Üa  ô  ép u  ÷vËt liÖu gèc  ña  ¹ xu   c ngh v n l tr       c lo  i
  3. 3 vËtliÖu ® îc® Æt  µng      h hoÆc   µitrîtrî   ïng c¸ctµiliÖu kÌm  t     c         , gi¸ theo,trong thêi      h¹n 06    th¸ngkÓ   õngµy    È m   îcphÐp    t  t¸cph ®  phæ   Õn. bi 2. Nh÷ng    phim kh«ng  éc  Ön  thu di nªu    ë kho¶n  ®iÒu  µy  ã  Ó  1  n c th giao  cho  Ön  Vi Ngh Ö   Ët vµ  u  ÷®iÖn  Thu   L tr   ¶nh  ÖtNam   Vi   b»ng    ×nh  c¸ch thøc sau:   a) HiÕn    tÆng  cho  µ   íc®Ó   Nh n   b¶o  qu¶n,l tr÷vµ  ö  ông  ©u  µi;  u    s d ld b) Ký  öib¶o    g  qu¶n  é; h c)Nh îng b¸n cho  Ön       Vi Ngh Ö   Ët vµ  u  ÷®iÖn  Thu   L tr   ¶nh. 3.Nh÷ng  o¹n    ® phim   Öu cha  ùng  µnh    È m   îcthùc hiÖn  tli   d th t¸cph ®    b»ng  nguån kinh phÝ   ng©n    do  s¸ch Nhµ   íc cÊp, ®¬n  Þ  ùc hiÖn    n    v th   ph¶inép      cho ViÖn  Ngh Ö   Ët vµ  u  ÷®iÖn  Thu   L tr   ¶nh  ngay sau    khinghiÖ m  thu. 4.  ÷ng    È m   iÖn  Nh t¸c ph ® ¶nh  Ëp  Èu  ng  nh kh nh kh«ng  îc phÐp  ®  ph¸t  hµnh  ã  Ó  c th giao cho  Ön  Vi Ngh Ö   Ët  µ  u  ÷®iÖn  Thu v L tr   ¶nh  Öt Nam   Vi   theo  quy  nh  ¹ kho¶n  ®iÒu  µy. ®Þ t  i 2  n §i Ò u  Thµnh  Çn  ép u  ÷: 9.  ph n l tr 1.§èivíi      phim  ùa; nh a) 1    b¶n  Negativeh×nh;   b) 1    b¶n  NegativetiÕng;   c)1    b¶n  b¨ng  Õng quèc  Õ; ti   t d)  b¶n  1  Quy Õt  nh  ña  Êp  ã  Èm   Òn  ®Þ c c c th quy cho  Ðp  ph s¶n  Êt bé  xu   phim; e) 1    b¶n  Quy Õt  nh  ®Þ cho  Ðp  ph phæ   Õn    È m; bi t¸cph f)1    b¶n  Þch  k b¶n  ©n  ph c¶nh; g)  ¶nh  ì9  12)  ña  o  Ôn  Ýnh, quay  1  (c   x  c ®¹ di ch   phim  Ýnh, häa  ü  ch   s chÝnh  µ  Ôn    Ýnh  Õu  µphim  v di viªnch (n l   truyÖn); h)  ¶nh  ì9  12) c¸c c¶nh    Óu  ña  20  (c   x      tiªubi c chuyÖn  phim  µ  v c¶nh  µm  l phim  ®èi víiphim  (    truyÖn).10    ¶nh  ì9  12)  i  íiphim  µiliÖu  µ  (c   x  ®è v   t  v phim  ho¹th×nh;   i) tê¸p phÝch       5  qu¶ng    é  c¸o b phim  Õu  ã); (n c 2.§èivíi      b¨ng  ×nh,®Ü a   ×nh  µ    ËtliÖu kh¸c: h   h v c¸cv     a) 1    b¨ng  ×nh  h Betacam  hoÆc   ®Ü a   ×nh  ïng lo¹ víi a   ×nh  èc; 1  h c      i ®Ü h g b)  b¶n  Õt  nh  ña  Êp  ã  Èm   Òn  1  quy ®Þ cc c th quy cho  Ðp  ph s¶n  Êt t¸c xu     phÈ m; c)1    b¶n  Õt ®Þnh  quy   cho  Ðp  ph phæ   Õn    È m; bi t¸cph d) 1    b¶n  Þch  k b¶n  ©n  ph c¶nh; e)  ¶nh  ì9  12)  ña  o  Ôn  Ýnh, quay  1  (c   x  c ®¹ di ch   phim  Ýnh, häa  ü  ch   s chÝnh  µ  Ôn    Ýnh  Õu  µphim  v di viªnch (n l   truyÖn); f)10    ¶nh  ì9  12) c¸cc¶nh    Óu  ña  (c  x      tiªubi c phim  truyÖn,vµ  ¶nh  ì9      5  (c  x 12) ®èi víi      phim  µiliÖu vµ  T     phim  ¹th×nh. Ho  
  4. 4 Gi¸thµnh    s¶n  Êt c¸cvËt liÖu nép u  ÷nãitrªn® îctÝnh  µo  xu         l tr         v kinh phÝ    s¶n  Êtbé  xu   phim. §i Ò u 10.  Quy  nh   i  íiviÖc  ®Þ ®è v   khai th¸c phim  îc Nhµ   íc ® Æt       ®  n  hµng hoÆc   µitrîtrî   õ30%   ëlªn,u  ÷t¹ ViÖn  t       t  , gi¸ tr     tr     l i Ngh Ö   Ngh Ö   Ët vµ u  Thu   l tr÷®iÖn    ¶nh  ÖtNam: Vi   C¬   ë  ã  s c phim  îcNhµ   íc® Æt  µng  ®  n  h hoÆc   µitrî trî   õ 30%   ëlªn t       t  , gi¸ tr     l tr÷t¹ ViÖn  u      i Ngh Ö   Ët vµ u  ÷®iÖn  Thu   l tr   ¶nh  ÖtNam   îcquyÒn: Vi   ®  1.Yªu  Çu  Ön    c Vi Ngh Ö   Ët vµ  u  ÷®iÖn  Thu   L tr   ¶nh cung  Êp  c b¶n  Posit   ive ®Ó   í thiÖu  i néivµ  i  ¹i(kh«ng  gi i   ®è     ®è ngo   kinh doanh) khicã        yªu  Çu  Ýnh  c ch ®¸ng. 2.Yªu  Çu  Ön    c Vi Ngh Ö   Ët vµ  u  ÷®iÖn  Thu   L tr   ¶nh cung  Êp  c b¶n  Posit   ive ®Ó  tham  ù  ªnhoan  d li   phim  èc    µ  èc  Õ  qu gia v qu t theo    v¨n b¶n cho  Ðp  ña  ph c Bé V¨n  ãa   h ­Th«ng   tin.Sau    ö  ông,c¬  ë  khis d   s s¶n  Êtph¶igiao tr¶l¹ ®Ó  ­ xu          l i u  ÷, tr  b¶o qu¶n  ©u  µi. ld 3. Yªu  Çu  Ön    c Vi Ngh Ö   Ët vµ  u  ÷®iÖn  Thu   L tr   ¶nh cung  Êp  c phim u  ÷ l tr   ®Ó     Ých tli   intr    ªucho  Öc  ©y  ùng    È m   íitheo  Õ   ¹ch s¶n  Êt ®∙  vi x d t¸cph m  k ho   xu   ® îcduyÖt.Chi phÝ    Ých ® îctÝnh       intr     trong gi¸thµnh  µm     l phim  ña  ¬  ë    c c s s¶n xuÊt. ViÖn Ngh Ö   Ët vµ  u  ÷®iÖn  Thu   L tr   ¶nh  ÖtNam   ã  Vi   c tr¸chnhiÖ m  ¸p      ® øng yªu cÇu  ña  ¬  ë    c c s quy  nh  ¹ ®iÒu  µy. ®Þ t  i n §i Ò u    11. Quy  nh  i víi Öc  ®Þ ®è     vi mua,    b¸n phim   u  ÷: ®Ó l tr 1. ViÖn    Ngh Ö   Ët vµ  u  ÷®iÖn  Thu   L tr   ¶nh  Öt Nam   ã  Vi   c tr¸chnhiÖ m   ×nh    t kiÕm,  u  Çm  ÷ng   Öu,nh÷ng    È m   iÖn  st nh t li   t¸cph ® ¶nh trong vµ  µiníc cã    ngo     gi¸trÞ®Ó       mua    bæ sung,lµm  µu kho    gi   phim u  ÷quèc  l tr   gia. 2. ViÖn    Ngh Ö   Ët vµ  u  ÷®iÖn  Thu   L tr   ¶nh  Öt Nam   Vi   mua  phim   u  ÷ ®Ó l tr   ® îcthanh      to¸ntheo    µnh  ËtliÖu vµ    Ý    gi¸th v     chiph giac«ng    ra b¶n  phim  îcc¬  ®  quan  µ   íccã  Èm  Òn  Öt. Nh n   th quy duy 3. V×   îÝch  èc    ñ  ë  ÷u  ã    l  i Qu gia,ch s h c phim  îclùa chän    ®   ®Ó mua u  ÷, l tr   cã tr¸chnhiÖ m   ¹o®iÒu  Ön  Ën  îcho  Ön    t  ki thu l  i Vi Ngh Ö   Ët vµ  u  ÷®iÖn  Thu   L tr   ¶nh  ÖtNam   än  Vi   ch mua  phim. §i Ò u    12. Quy  nh  i víi ®Þ ®è     phim  Õn  hi tÆng  cho  µ   íc: Nh n Chñ   ë  ÷u  ã   Öu,t¸cphÈ m   iÖn  s h c tli     ® ¶nh  Õn  hi tÆng  cho  µ   íc® îcl   Nh n    u tr÷ t¹  Ön    iVi Ngh Ö  ThuËt  µ  u  ÷ ®iÖn  v L tr   ¶nh  Öt  Vi Nam   Ï ® îc Nhµ   íc ghi s    n    nhËn  Ò   v c«ng    ng  ãp  lao ®ã g cho  c«ng    t¸cb¶o  ån  s¶n  t Di  v¨n  ãa  ña  ©n   hcd téc. §i Ò u    13. Quy  nh  i víi ®Þ ®è     phim  ý  öil tr÷, k g  u    b¶o  qu¶n: 1.Chñ  ë  ÷u  ã    s h c phim  ý  öiViÖn  kg  Ngh Ö   Ët vµ  u  ÷®iÖn  Thu   L tr   ¶nh  Öt Vi   Nam  b¶o qu¶n  é  h ph¶ithanh    ét  Çn      Ý     to¸nm ph c¸c chiph b¶o qu¶n,b¶o  ìng   d  vµ  Óm    ü  Ët®Þnh  ú. ki trak thu   k
  5. 5 2. ViÖn    Ngh Ö   Ët vµ  u  ÷®iÖn  Thu   L tr   ¶nh  Öt Nam   ã  Vi   c tr¸chnhiÖ m       b¶o qu¶n  èt, toµn  ÷ng  é  t  an  nh b phim  Ën  nh b¶o  qu¶n  é  µ  ¸p  h v ® øng  äi  cÇu  m yªu  sö  ông  ña  ñ  ë  ÷u. d c ch s h 3. ViÖn    Ngh Ö   Ët  µ  u  ÷®iÖn  Thu v L tr   ¶nh  Öt Nam   îc phÐp  í thiÖu Vi   ®  gi i     néidung    phim  ý  öib¶o  kg  qu¶n    ã  khic kh¸ch hµng  cÇu  µ  ã    yªu  v c tr¸chnhiÖ m     th«ng    b¸o cho  ñ  ë  ÷u  Õt. ch s h bi 4. ViÖn    Ngh Ö  ThuËt  µ  u  ÷®iÖn  v L tr   ¶nh  Öt Nam   îc sö  ông, khai Vi   ® d     th¸cphim  ý  öib¶o    kg  qu¶n    ¬  ë  áa thuËn  íi ñ  ë  ÷u  trªnc s th   v  ch s h phim. IV ­ K h e n  T h ë n g  V µ  X ö  L ý  Vi P h ¹ m §i Ò u    14. Khen  ëng: th C¸c  chøc    ©n  ã  tæ  c¸ nh c c«ng  ng  ãp  µm  µu  ®ã g l gi cho  kho phim u  ÷ l tr   quèc    Ï® îcxÐt khen  ëng. gias       th §i Ò u    ö  ýviph¹m: 15. x l     Tæ   chøc,c¸ nh©n    ¹m     viph quy  nh  Ò  u  Óu,l tr÷,tuú theo  Ýnh  ®Þ v l chi  u      t chÊt,møc     µ   ã  Ó  Þ   ö  ¹thµnh  Ýnh    ®é m c th b x ph   ch hoÆc   Þ   b truy cøu    tr¸ch   nhiÖ m   ×nh  ù. Trêng  îp  ©y  Öth¹ith×  h s  hg thi     ph¶i båi th ng      ê theo  quy  nh   ®Þ cña ph¸p luËt.   V  ­ §i Ò u K h o ¶ n  T hi H µ n h §i Ò u    Öu  ùcthihµnh: 16. Hi l     Th«ng   µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  tn c hi l   15  k t  ban  µnh.§iÒu  cña  h   10  Th«ng   è  ts 61/TT­ ngµy  10­ §A  01­ 1996  ña  é   c B V¨n  ãa    h ­ Th«ng    íng dÉn  tinh   thùc hiÖn  ét  è    m s quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   inh  ® 48/CP  Ò   chøc  µ  ¹t®éng  v tæ  v ho   ®iÖn  ¶nh  µ  ÷ng  v nh quy  nh  íc ®©y   Ò  u  Óu  µ u  ÷t¸cphÈ m   iÖn  ®Þ tr   v l chi v l tr     ® ¶nh    íiTh«ng   µy  u   tr¸ v   i t n ®Ò kh«ng  cßn  Öu  ùc kÓ   õ ngµy  hi l   t   Th«ng   µy  ã  tn c hiÖu  ùc. l §i Ò u    17. Tr¸chnhiÖm  íng dÉn:   h  Côc  Ön  §i ¶nh  ã  c tr¸chnhiÖ m     phæ   Õn  µ  íng dÉn  ùc hiÖn  bi v h   th   Th«ng   t nµy    ¹m    µn  èc. trªnph vito qu §i Ò u    18. Tr¸chnhiÖm    µnh:   thih Côc  ëng  ôc  Ön  tr C §i ¶nh, ViÖn  ëng  Ön    tr Vi Ngh Ö   Ët vµ  u  ÷§iÖn  thu   L tr   ¶nh,Gi¸m  c    ë    ®è c¸cS V¨n  ãa    h ­ Th«ng   µ    chøc,c¸ nh©n  ã  ªnquan  tv c¸ctæ     c li   chÞu  tr¸chnhiÖ m    Th«ng   µy. tn
  6. 6 P h ô  l ô c k Ì m  theo T h « n g  t s è  0 6/1998/TT­ V H T T   B n g µ y  1 1 th¸ng 1 1 n¨ m  1 9 98 C é n g  h ß a  x∙ h é i ch ñ  n g h Ü a  Vi Ö t  a m N §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc. l    do   ph Biªn B ¶ n  Gia o ­ N h Ë n P hi m  N é p  L u  C hi Ó u, L u  Tr ÷ H«m   nay,ngµy                    th¸ng                 n¨m § ¹i Di Ö n  Bªn Giao P hi m: Tªn  ¬  c quan  . . ............................ .. . ............................. §Þa  chØ... . ................................. . . ................................ ¤ng  µ). . . ...........   ô.. . ............ (B . . ........... Chøcv . . ........... § ¹i Di Ö n  Bªn  h Ë n  P hi m: N Tªn  ¬  c quan.. . ............................. . . ............................. §Þa  chØ... . ................................. . . ................................ ¤ng  µ). . . .....Chøc  ô  . . .................. (B . . .....  . . v .. . .................. Hai bªn    Ën  Öc    ghinh vi giao­ Ën  nh phim  ép  u  Óu,Lu  ÷nh  n L chi   tr   sau: 1) Tªn    phim:. . . ............................. . . ............................. 2) N¨m     s¶n  Êt:. . .......................... xu . . ......................... 3) Th Ó   ¹ . .................................   lo i . ................................ 4)  îc s¶n  Êt  §  xu b»ng  ¹  Ët  Öu: phim  ùa,  lo iv li   nh b¨ng Bectacam,  b¨ng  Umatic,b¨ng    VHS,  a     a   ®Ü CD ®Ü DVD, b¨ng  Digita (g¹chdíi ¹  Ët liÖu t ng    l     i    ¬ lo v øng). 5) §é  µi: . ......c èn, . ...... Ðt . ....... p ót   d . . ...... u . . ......m , . ....... h . 6) Nguån    kinhphÝ    s¶n  Êt: xu ­ Nhµ   íc ® Æt  µng    n  h hoÆc   µitrî trî   õ 30%   ëlªn:[ ]( ®¸nh  Êu    t       t  , gi¸ tr          d x vµo  vu«ng) «  ­Kh«ng  éc diÖn  trªn:   ®¸nh dÊu  vµo  vu«ng)   thu   nªu    ]( [   x  «  7. Lo¹i Ët liÖu nép: Posit  [ ],  v ive  B¶n  sao [ ], Negative h×nh [ ],   Negative tiÕng        [ ],B¨ng  Õng  èc  Õ      ti qu t [ ],b¨ng  Bectacam      [ ],B¨ng Umantic   [     ],b¨ng VHS      a        [],®Ü CD [], b¨ng  Digita [], a        l ®Ü DVD    . . ...... [], . ......
  7. 7 8. Tµi liÖu kÌm       theo:Quy Õt  nh    ®Þ s¶n  Êt [ ],Quy Õt  nh  xu       ®Þ phæ   Õn  bi [],KÞch     b¶n  ©n  ph c¶nh   [] ¶nh: §¹o  Ôn  Ýnh        di ch [ ],Quay phim  Ýnh      ¹  Ü   Ýnh      Ôn  ch [ ],ho s ch [ ],di viªnchÝnh   [],¶nh           c¶nh phim    è l ng:. . .  [](s  î . .), c¶nh  µm  ¶nh  l phim    è  ­ [](s   l îng.. .    Ých   . )¸p ph , []. 9.§¸nh      gi¸chung  Ò   ×nh  ¹ngkü  Ët: . ...............  vt tr   thu . . ................ . .. . ................................................ . . ............................................... .. . ................................................ . . ............................................... .. . ................................................ . . ............................................... .. . ................................................ . . ................................................ .. . ................................................ . . ................................................ .. . ................................................ . . ................................................ .. . ................................................ . . ................................................ .. . ................................................ . . ................................................ Biªnb¶n  µy  îclËp  µnh  b¶n.M ét    n ®   th 03    b¶n  öiCôc  Ön  g  §i ¶nh,m ét      b¶n giö ViÖn    Ngh Ö   Ët vµ  u  ÷®iÖn  Thu   L tr   ¶nh  Öt Nam,  ét  Vi   m b¶n u  ¹ c¬  ë  l t i s giao     phim. §¹iDiÖn    Bªn  Giao  Phim  §¹iDiÖn    Bªn  Ën  Nh Phim

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản