Thông tư 06/2000/TT-TCHQ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
52
lượt xem
1
download

Thông tư 06/2000/TT-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 06/2000/TT-TCHQ về việc hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 06/2000/TT-TCHQ

 1. T NG C C H I QUAN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 06/2000/TT-TCHQ Hà N i, ngày 31 tháng 10 năm 2000 THÔNG TƯ C A T NG C C H I QUAN S 06/2000/TT-TCHQ NGÀY 31 THÁNG 10 NĂM 2000 HƯ NG D N TH T C H I QUAN I V I HÀNG HOÁ XU T KH U, NH P KH U C A CÁC DOANH NGHI P CÓ V N U TƯ NƯ C NGOÀI Căn c Pháp l nh H i quan ngày 20/02/1990; Căn c Ngh nh 16/1999/N -CP ngày 27/03/1999 c a Chính ph quy nh v th t c H i quan, giám sát h i quan và l phí h i quan. Căn c Ngh nh 24/2000/N -CP ngày 31/7/2000 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. T ng c c H i quan hư ng d n c th vi c làm th t c h i quan i v i hàng hoá xu t kh u, nh p kh u c a các Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài như sau: I. NH NG QUY NNH CHUNG 1. T t c hàng hoá xu t khNu, nh p khNu c a doanh nghi p liên doanh, doanh nghi p 100% v n nư c ngoài và c a các bên h p doanh (dư i dây g i chung là doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài) u ph i làm th t c h i quan, ch u s ki m tra, giám sát c a H i quan theo úng các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. 2. Th c hi n quy nh t i i u 71, i u 76 Ngh nh 24/2000/N -CP ngày 31/07/2000 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam (sau ây vi t t t là Ngh nh 24/2000/N -CP): - Khi làm th t c h i quan cho hàng hoá nh p khNu (bao g m thi t b , máy móc, v t tư, phương ti n v n t i nh p khNu t o tài s n c nh; nguyên li u, v t tư nh p khNu s n xu t và hàng hoá nh p khNu khác) doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ph i n p cho cơ quan h i quan B n sao chính th c k ho ch nh p khNu (n p khi làm th t c nh p khNu lô hàng u tiên. Các l n sau, m i l n làm th t c nh p khNu ph i xu t trình b n chính kèm phi u theo dõi) do B Thương m i ho c cơ quan ư c B Thương m i u quy n phê duy t, tr vi c nh p khNu ph tùng thay th , doanh nghi p ư c tr c ti p làm th t c nh p khNu v i cơ quan h i quan, không c n văn b n phê duy t nh p khNu. - Hàng hoá xu t khNu doanh nghi p làm th t c xu t khNu t i cơ quan h i quan không ph i có văn b n phê duy t c a B Thương m i (tr hàng hoá n m trong danh m c hàng hoá c m xu t khNu, danh m c hàng hoá xu t khNu có i u ki n) 3. Th t c h i quan i v i hàng hoá xu t khNu, nh p khNu c a các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ư c th c hi n như quy nh v th t c h i quan i v i hàng
 2. hoá xu t nh p khNu nói chung (tr hàng hoá xu t khNu, nh p khNu c a các doanh nghi p ch xu t, doanh nghi p n m trong các khu công nghi p t p chung có quy nh c th riêng). Trư ng h p có s khác nhau gi a quy nh chung v th t c h i quan và quy nh t i Thông tư này thì th c hi n theo quy nh t i Thông tư này. 4. Hàng hoá nh p khNu t o tài s n c nh ư c phép ki m tra t i nhà máy, chân công trình ho c kho c a doanh nghi p. i v i hàng nh p khNu là nguyên li u s n xu t, hàng xu t khNu n u nhà máy c a doanh nghi p khu ch xu t, khu công nghi p thì ư c ki m tra t i nhà máy. i v i các trư ng h p khác, căn c vào i u ki n c th c a t ng doanh nghi p và kh năng qu n lý c a h i quan, C c trư ng C c h i quan t nh, thành ph quy t nh áp d ng quy nh trên cho t ng nhà máy. 5. Tr hàng hoá ư c mi n thu nh p khNu quy nh t i i u 57 Ngh nh 24/2000/N -CP còn t t c hàng hoá xu t khNu, nh p khNu khác c a các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài u ph i ch u thu xu t khNu, thu nh p khNu và các lo i thu liên quan khác theo quy nh c a pháp lu t. 6. Theo quy nh t i i u 57 Ngh nh 24/2000/N -CP và các văn b n hư ng d n c a B Thương m i thì khi duy t k ho ch nh p khNu, B Thương m i ã quy nh rõ danh m c và tr giá hàng ư c nh p khNu mi n thu , danh m c hàng và tr giá hàng ư c nh p khNu nhưng ph i n p thu nh p khNu và các thu liên quan khác. Cơ quan h i quan căn c vào quy nh t i các văn b n trên làm th th c xu t khNu, nh p khNu. Th t c mi n thu , hoàn thu th c hi n theo các quy nh hi n hành. II. M T S HƯ NG D N C TH 1. Nh p khNu: 1.1. V giám nh i v i thi t b , máy móc nh p khNu th c hi n d án u tư quy nh t i i u 73 Ngh nh 24/2000/N -CP: Cơ quan c p gi y phép u tư ch u trách nhi m xem xét v n này. Khi làm th t c h i quan, cơ quan h i quan căn c vào k ho ch nh p khNu ã ư c B Thương m i ho c cơ quan ư c B Thương m i u quy n phê duy t, không yêu c u doanh nghi p n p hay xu t trình ch ng thư giám nh. Thi t b , máy móc, v t tư nh p khNu nêu i u này là thi t b , máy móc, v t tư nh p khNu t o tài s n c nh (bao g m c trư ng h p thi t b , máy móc, v t tư ph c v m r ng quy mô d án, thay th , i m i công ngh ). Nguyên li u, v t tư nh p khNu s n xu t ra s n phNm không thu c di n i u ch nh t i i u 73 này. 1.2. Nơi làm th t c h i quan: - i v i hàng hoá ư c mi n thu nh p khNu quy nh t i i u 57 Ngh nh 24/2000/N -CP:
 3. Doanh nghi p làm th t c nh p khNu lo i hàng hoá này t i ơn v h i quan nơi có tr s chính ho c chi nhánh, nhà máy c a doanh nghi p. Trư ng h p nh ng nơi ó không có h i quan thì doanh nghi p ư c ch n nơi nào doanh nghi p th y thu n ti n nh t, nhưng ã làm th t c nơi nào thì ch ư c làm nơi ó cho n khi nh p khNu h t lo i hàng này. Trong trư ng h p c bi t và ư c T ng C c h i quan ch p nh n, doanh nghi p ư c l a ch n ơn v h i quan khác nơi ơn v có tr s chính, chi nhánh, nhà máy làm th t c. Hàng hoá ư c mi n thu nh p khNu quy nh t i i m này không ph i tính thu khi làm th t c nh p khNu. i v i hàng hoá ư c mi n thu nh p khNu nhưng ph i n p thu giá tr gia tăng thì v n ph i tính thu theo quy nh. - i v i hàng hoá nh p khNu không thu c di n mi n thu , doanh nghi p có th làm th t c nh p khNu t i h i quan c a khNu nh p ho c t i h i quan nơi có nhà máy c a doanh nghi p, tr hàng tiêu dùng nh p khNu theo lo i hình kinh doanh thì nh t thi t ph i làm th t c nh p khNu t i h i quan c a khNu nh p. - Hàng nh p khNu s n xu t hàng xu t khNu, gia công ph i làm th t c nh p khNu t i m t ơn v h i quan cho n khi h t k ho ch nh p khNu ho c h t h p ng gia công. 2. Xu t khNu: 2.1. V n t l xu t khNu hàng hoá quy nh t i gi y phép u tư: Doanh nghi p có trách nhi m tr c ti p báo cáo v i cơ quan ư c B Thương m i u quy n và B K ho ch & u tư v t l xu t khNu. Các cơ quan này ch u trách nhi m ki m tra, theo dõi vi c th c hi n, xem xét i u ch nh t l xu t khNu và x lý vi ph m. Riêng i v i nh ng doanh nghi p có kho b o thu thì cơ quan h i quan có trách nhi m theo dõi t l này gi i quy t các v n v thu . 2.2. V hàng hoá xu t khNu: - Doanh nghi p làm th t c xu t khNu theo quy nh v hàng xu t khNu i v i t ng lo i hình xu t khNu: xu t kinh doanh; xu t s n xu t xu t khNu; tái xu t; xu t gia công... - i v i hàng t m xu t có th i h n s a ch a, b o hành. Doanh nghi p có văn b n ngh ư c t m xu t s a ch a, b o hành. Văn b n ngh ph i ghi rõ th i gian và c a khNu tái nh p và ph i ư c Trư ng H i quan c a khNu xu t ch p nh n. Trư ng h p có lý do chính áng doanh nghi p có th ư c Trư ng h i quan c a khNu gia h n thêm th i gian tái nh p 01 (m t) l n không quá 03 tháng. N u quá th i h n mà không nh p thì cơ quan H i quan ph i l p biên b n vi ph m x lý. 2.3. i v i hàng s n xu t xu t khNu, khi xu t khNu s n phNm, Doanh nghi p có th th c hi n 1 trong 2 phương th c sau: 2.3.a. Doanh nghi p m t khai xu t khNu t i ơn v H i quan làm th t c nh p khNu nguyên li u. H i quan niêm phong h sơ và m u nguyên li u chính giao ch hàng chuy n t i H i quan c a khNu xu t H i quan c a khNu xu t ki m hoá và làm th
 4. t c xu t. Sau khi làm xong th t c xu t, H i quan c a khNu niêm phong l i m u giao ch hàng xu t trình l i v i H i quan làm th t c nh p nguyên li u. H i quan làm th t c nh p nguyên li u niêm phong l i m u này, giao ch hàng b o qu n làm th t c cho lô sau. Ho c: 2.3.b. Doanh nghi p không m t khai xu t khNu t i ơn v H i quan làm th t c nh p khNu nguyên li u thì làm công văn g i H i quan làm th t c nh p nguyên li u và H i quan c a khNu xu t ngh ư c làm th t c xu t t i c a khNu xu t. Ngoài các n i dung v hàng hoá (tên hàng, lư ng hàng...) ph i nêu rõ hàng xu t khNu thu c t khai nh p khNu nguyên li u s ..., ngày..., c a khNu xu t. Kèm theo công văn là b n nh m c nguyên li u s n xu t ra s n phNm ó. ơn v H i quan làm th t c nh p khNu nguyên li u ki m tra m u, n i dung c a công văn, ghi ý ki n ngh H i quan c a khNu xu t cho m t khai xu t khNu theo lo i hình s n xu t xu t khNu t i h i quan làm th t c xu t. Trư ng h p nguyên li u nh p khNu sau khi s n xu t ra s n phNm mà hình dáng, tính ch t thay i (ví d : nguyên li u nh p khNu là h t nh a, thành phNm là bao bì, túi nylon...; nguyên li u nh p khNu là dư c li u, thành phNm là thu c ch a b nh..v.v...) không th i chi u ư c thì không nh t thi t ph i niêm phong m u, doanh nghi p t ch u trách nhi m v nh m c và s n phNm xu t khNu ư c s n xu t t nguyên li u ã nh p khNu trư c ó. Vi c luân chuy n h sơ gi a hai ơn v H i quan ư c ti n hành như sau: Sau khi làm xong th t c xu t khNu cho lô hàng, H i quan c a khNu xu t chuy n cho h i quan làm th t c nh p nguyên li u 01 b h sơ, tr ch hàng 01 b và H i quan c a khNu xu t lưu 01 b . 2.3.c. Nơi thanh kho n v thu là ơn v H i quan làm th t c nh p khNu nguyên li u. 3. V n doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, các bên h p doanh bán s n phNm c a mình s n xu t cho các doanh nghi p khác tr c ti p s n xu t ra s n phNm xu t khNu quy nh t i kho n 2 i u 58 Ngh nh 24/2000/N -CP: Vi c mua bán gi a các doanh nghi p này th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v h p ng kinh t . H i quan không làm th t c cho vi c mua bán này. Khi doanh nghi p (mua hàng) xu t khNu s n phNm ra nư c ngoài H i quan làm th t c như i v i lô hàng xu t khNu, H i quan không yêu c u ch hàng ch ng minh ngu n g c nguyên li u ho c bán s n phNm s n xu t ra s n phNm ó, không yêu c u gi i trình các nh m c và không có trách nhi m xác nh n các nh m c th c t . 4. Th t c h i quan i v i trư ng h p doanh nghi p u tư nư c ngoài xu t khNu cho thương nhân nư c ngoài nhưng hàng không xu t ra kh i Vi t Nam mà giao trong nư c theo ch nh c a thương nhân nư c ngoài (xu t khNu t i ch ): 4.1. Th t c xu t khNu (th t c giao hàng):
 5. 4.1.a. Doanh nghi p xu t khNu (Doanh nghi p giao hàng): Trên cơ s h p ng xu t khNu ký v i doanh nghi p nư c ngoài, doanh nghi p n h i quan nơi doanh nghi p làm th t c nh p khNu nguyên, ph li u s n xu t ra s n phNm ó m t khai và làm th t c xu t khNu như i v i m t lô hàng xu t khNu thông thư ng, phù h p v i lo i hình. H p ng ph i có i u kho n quy nh giao hàng t i Vi t Nam, ghi rõ tên, a ch doanh nghi p nh p khNu (doanh nghi p nh n hàng). Sau khi t khai xu t khNu ã ư c ăng ký, doanh nghi p t t ch c vi c giao hàng cho doanh nghi p nh p khNu theo ch nh c a ngư i mua nư c ngoài như quy nh trong h p ng. 4.1.b. Nhi m v c a H i quan làm th t c xu t: Làm th t c ăng ký t khai xu t khNu và th c hi n chính sách thu cho lô hàng như th t c i v i nh ng lô hàng xu t khNu khác, niêm phong h sơ h i quan giao cho doanh nghi p xu t khNu xu t trình cùng v i hàng hoá cho h i quan làm th t c nh p khNu t i nơi giao nh n hàng hoá gi a hai doanh nghi p. Sau khi nh n l i t khai ã ghi k t qu ki m hoá do ơn v h i quan làm th t c nh p chuy n l i thì lãnh o ký xác nh n hoàn thành th t c h i quan. 4.2. Th t c nh p khNu (th t c nh n hàng): 4.2.a. Doanh nghi p nh p khNu (Doanh nghi p nh n hàng): Trên cơ s h p ng nh p khNu ký v i nư c ngoài, Doanh nghi p nh p khNu m t khai nh p theo úng lo i hình nh p khNu và các chính sách v nh p khNu hi n hành. N u lô hàng nh p khNu thu c lo i hình gia công và nh p nguyên li u s n xu t xu t khNu thì ph i ăng ký t khai và làm th t c t i ơn v h i quan qu n lý h p ng gia công ho c qu n lý nguyên ph li u nh p khNu và s n phNm xu t khNu ( u vào, u ra) c a hàng hoá ó. H p ng ph i có i u kho n quy nh vi c nh n hàng t i Vi t Nam, tên, a ch , Doanh nghi p giao hàng. 4.2.b. Nhi m v H i quan làm th t c nh p: Làm th t c ăng ký t khai nh p khNu theo úng lo i hình, ki m tra i chi u h sơ nh p khNu v i h sơ xu t khNu do H i quan làm th t c xu t chuy n n (qua Doanh nghi p giao hàng), ki m tra th c t hàng hoá, ghi k t qu ki m hoá, ký và óng d u xác nh n th c xu t vào t khai xu t khNu và chuy n b h sơ l i H i quan nơi làm th t c xu t, xác nh n th c nh p vào t khai nh p; n u th c t hàng hoá không phù h p h sơ lô hàng thì H i quan l p biên b n x lý theo quy nh. - Xác nh n th c xu t ph i ghi rõ các chi ti t v t khai nh p khNu t i ch (s , ngày, tháng, năm, nơi m t khai). - Xác nh n th c nh p ph i ghi rõ các chi ti t v t khai xu t khNu t i ch (s , ngày, tháng, năm, nơi m t khai). - Th c hi n các bư c th t c khác và chính sách thu theo úng quy nh cho t ng lo i hình.
 6. 5. V n thanh kho n công trình quy nh t i i u 102 th c hi n như sau: Trong th i h n 30 ngày k t ngày cơ quan c p gi y phép u tư c p gi y xác nh n ăng ký báo cáo quy t toán công trình, Doanh nghi p n cơ quan H i quan nơi nh p khNu các lo i hàng hoá này làm th t c thanh kho n. H sơ ph i n p bao g m: - Báo cáo quy t toán công trình ã ư c cơ quan c p gi y phép u tư xác nh n (b n chính). - Văn b n phê duy t k ho ch nh p khNu c a B Thương m i, cơ quan ư c B Thương m i u quy n kèm phi u theo dõi c a H i quan cho toàn b công trình (b n chính). - B ng kê s lư ng, tr giá nguyên li u, máy móc, thi t b nh p khNu. - T khai hàng hoá nh p khNu. Trong th i h n 30 ngày k t ngày nh n h sơ, cơ quan h i quan nơi làm th t c nh p khNu cho Doanh nghi p ph i hoàn thành vi c thanh kho n và xác nh n vi c thanh kho n b ng văn b n. i v i hàng nh p khNu t o tài s n c nh ư c phép chuy n m c ích s d ng ho c hàng không s d ng h t, H i quan căn c vào gi y phép c a B Thương m i làm th t c. 6. V gia công và gia công l i c a Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài quy nh t i i u 75 Ngh nh 24/2000/N -CP, T ng c c h i quan hư ng d n như sau: - Ph m vi gia công th c hi n theo quy nh t i i u 75 nói trên. - Qu n lý H i quan i v i hàng gia công th c hi n theo quy nh t i Ngh nh 57/1998/N -CP ngày 31/7/1998 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Thương m i v ho t ng xu t khNu, nh p khNu, gia công và i lý mua bán hàng hoá v i nư c ngoài, Công văn s 584/CP-KTTH ngày 07/06/1999 c a Chính ph , nh ng văn b n hư ng d n c a B Thương m i, T ng C c h i quan và B , Ngành có liên quan khác. III. KHO B O THU 1. Kho b o thu ư c quy nh t i i u 79 Ngh nh 24/2000/N -CP, T ng C c h i quan hư ng d n th c hi n như sau: Nguyên li u, v t tư nh p khNu ph c v cho s n xu t c a Doanh nghi p ư c ưa vào lưu gi t i kho b o thu chưa ph i tính, n p thu nh p khNu và các thu liên quan khác.
 7. Nguyên ph li u nh p khNu và s n phNm ư c lưu gi t i kho b o thu ch bao g m nguyên ph li u dùng cung ng cho s n xu t và s n phNm s n xu t ra c a chính Doanh nghi p ó. 2. Các i u ki n thành l p kho b o thu ư c quy nh t i i u 79 Ngh nh 24/2000/N -CP. m b o yêu c u qu n lý c a h i quan, Doanh nghi p còn ph i áp ng các yêu c u sau: a. Ch p hành t t các quy nh c a pháp lu t; quan h v kinh doanh , tài chính, tín d ng rõ ràng. b. Có s d ng h th ng s sách, ch ng t theo dõi vi c xu t khNu, nh p khNu, xu t kho, nh p kho y , ch t ch theo úng quy nh c a pháp lu t Vi t Nam, ho c s d ng h th ng s sách, ch ng t ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n Vi t Nam ch p thu n. c. Nhà máy và kho ph i t khu v c thu n l i cho vi c qu n lý, giám sát c a H i quan. 3. Th t c xin thành l p kho b o thu : 3.1. Doanh nghi p mu n thành l p kho b o thu ph i n p cho h i quan t nh, thành ph s t i hai b h sơ bao g m các gi y t sau: - ơn xin thành l p kho (theo m u do T ng C c h i quan ban hành kèm theo Thông tư này). - Gi y phép u tư (b n sao công ch ng). - Sơ Doanh nghi p và sơ kho b o thu . - Quy t c ho t ng kho b o thu c a Doanh nghi p. 3.2. Ch m nh t 10 ngày k t ngày nh n h sơ h p l , H i quan t nh, thành ph liên quan ph i t ch c kh o sát và n u i u ki n thì làm văn b n xu t v i T ng C c h i quan (kèm 01 b h sơ). Văn b n xu t ph i có nh n xét y , c th v t t c các i u ki n ư c quy nh t i i m 2, ph n III c a Thông tư này, v i tư ng xin thành l p kho, kh năng giám sát, qu n lý và ki m tra kho c a H i quan a phương. Ch m nh t 20 ngày k t ngày nh n ư c h sơ và xu t c a H i quan t nh, thành ph , T ng c c H i quan s c p gi y phép thành l p kho b o thu ho c có văn b n tr l i Doanh nghi p. Gi y phép thành l p kho b o thu có giá tr trong 01 năm. H t h n, n u Doanh nghi p v n áp ng các i u ki n và có ơn ngh gia h n kèm xu t c a C c H i quan t nh, thành ph thì T ng c c H i quan s xem xét gia h n t ng năm m t. Trư ng h p kho b o thu h t th i h n hi u l c, n u doanh nghi p không ti p t c xin gia h n n a thì ph n nguyên ph li u còn t n trong kho ư c gi i quy t như sau:
 8. - Trư ng h p Doanh nghi p không còn nhu c u s d ng và có văn b n ngh thì h i quan làm th t c cho tái xu t ho c tiêu hu . - N u Doanh nghi p có văn b n xin chuy n sang lo i hình nh p nguyên li u s n xu t hàng xu t khNu ho c s n xu t tiêu th n i a thì Doanh nghi p ăng ký t khai h i quan m i, h i quan tính thu và ra thông báo thu . Th i i m ăng ký t khai, tính thu là th i i m h t hi u l c c a kho b o thu . Th i gian ân h n th c hi n theo quy nh c a Lu t Thu xu t khNu, thu nh p khNu i v i t ng lo i hình. 3.3. ư c thành l p và gia h n kho b o thu , Doanh nghi p ph i n p m t kho n l phí theo quy nh t i Thông tư liên t ch s 71/2000/TTLT-BTC-TCHQ ngày 19/7/2000 c a B Tài chính - T ng c c H i quan. 4. Th t c h i quan i v i hàng hoá ưa vào, ưa ra kho b o thu : Th t c h i quan i v i nguyên ph li u nh p khNu ưa vào kho b o thu và i v i s n phNm xu t khNu như th t c h i quan i v i m t lô hàng nh p khNu, xu t khNu bình thư ng. Riêng ph n tính thu , n p thu c a nguyên ph li u nh p khNu th c hi n như sau: 4.1. Doanh nghi p ph i m t khai riêng cho ph n nguyên ph li u nh p khNu ư c b o thu . Ph n nguyên ph li u nh p khNu s n xu t tiêu th n i a m t khai riêng. Căn c xác nh t l nguyên li u nh p khNu ư c b o thu là t l xu t khNu s n phNm ghi trong gi y phép u tư (n u Doanh nghi p th c hi n xu t khNu theo úng t l quy nh c a gi y phép u tư) ho c t l do Doanh nghi p xác nh, nhưng không ư c dư i 50% s n phNm s n xu t ra. Trong c hai trư ng h p, Doanh nghi p u ph i có văn b n ăng ký g i cho H i quan t nh, thành ph qu n lý kho b o thu và T ng c c h i quan trư c ngày 01/01 hàng năm. Căn c vào t l s n phNm tiêu th th trư ng trong nư c do Doanh nghi p ăng ký theo cách trên, h i quan th c hi n vi c ăng ký t khai, tính thu , thu thu nh p khNu ph n nguyên ph li u s n xu t ra s n phNm tiêu th t i n i a. Ph n nguyên ph li u nh p khNu ưa vào kho b o thu s n xu t hàng xu t khNu, H i quan chưa tính thu trên t khai nhưng ph i xác nh rõ tên hàng, ch ng lo i, lư ng hàng này trên t khai và ph i vào s theo dõi. 4.2. Hàng hoá ưa vào kho b o thu n u b hư h ng, gi m phNm ch t không áp ng yêu c u s n xu t thì ư c làm th t c h i quan tái xu t ho c tiêu hu . Vi c tiêu hu ư c th c hi n như sau: - Doanh nghi p làm văn b n g i h i quan qu n lý kho b o thu , nêu rõ lý do, tên hàng, ch ng lo i, s lư ng nguyên ph li u c n hu , thu c t khai nh p khNu s , ngày, tháng, năm. Doanh nghi p t t ch c và ch u trách nhi m v vi c tiêu hu . Vi c tiêu hu ư c th c hi n dư i s giám sát c a cơ quan H i quan, cơ quan thu và cơ quan môi trư ng.
 9. K t qu tiêu hu ph i ư c l p biên b n ch ng nh n. Biên b n này là ch ng t thanh kho n sau này. 4.3. V n lưu gi nguyên ph li u trong kho b o thu : Doanh nghi p ư c lưu gi c nguyên ph li u nh p khNu s n xu t hàng xu t khNu và tiêu th trong nư c trong kho b o thu , nhưng ph i tách riêng t ng lo i, h i quan qu n lý riêng t ng lo i. Trong quá trình s n xu t, Doanh nghi p có th chuy n m t ph n nguyên ph li u t lo i này sang lo i khác, nhưng ph i làm văn b n ngh h i quan a phương và ch p hành úng t l xu t khNu ã ăng ký. Khi nh p khNu nguyên ph li u, ngư i g i hàng không nh t thi t ph i tách ch ng t và hàng hoá thành hai lo i, mà có th g i m t lô chung cho c hai lo i hình. Nhưng khi làm th t c nh p khNu thì ph i l p t khai riêng cho t ng lo i. 4.4. K t thúc năm k ho ch (31/12 hàng năm) ch m nh t là ngày 31/01 năm ti p theo, Doanh nghi p ph i l p b ng t ng h p các t khai và t ng lư ng nguyên ph li u nh p khNu ư c hư ng ch b o thu , t ng h p các t khai xu t khNu và t ng lư ng s n phNm xu t khNu g i cơ quan h i quan. Sau khi ki m tra v tính chính xác c a báo cáo, i chi u v i h sơ lưu c a h i quan và căn c vào t l s n phNm ph i xu t khNu Doanh nghi p ã ăng ký h i quan gi i quy t như sau: a. N u t l xu t khNu th p hơn t l ư c b o thu thì Doanh nghi p ph i n p thu ngay cho ph n s n phNm hoàn ch nh chênh l ch gi a lư ng s n phNm ph i xu t khNu và lư ng s n phNm th c xu t. Ngoài ra Doanh nghi p còn b ph t n p ch m thu theo úng quy nh c a pháp lu t. N u xu t khNu dư i 50% s n phNm ho c sau 3 năm liên ti p Doanh nghi p v n không th c hi n úng t l ã cam k t thì H i quan t nh, thành ph báo cáo ngh T ng c c H i quan thu h i gi y phép kho b o thu . M c thu áp d ng theo quy nh c a B Tài chính vào th i i m H i quan ra quy t nh thu thu . b. N u t l xu t khNu cao hơn t l ư c b o thu thì Doanh nghi p ư c hoàn thu ph n chênh l ch gi a th c xu t và ph n ã n p thu . c. Doanh nghi p có kho b o thu ph i ch u trách nhi m v tính chính xác, y c a các báo cáo t ng h p nêu i m này. 4.5 Hàng hoá nh p khNu ưa vào kho b o thu không ư c bán vào th trư ng Vi t Nam. Trư ng h p ư c B Thương m i cho phép bán t i th trư ng Vi t Nam thì Doanh nghi p ph i n p thu nh p khNu và các lo i thu khác theo quy nh c a pháp lu t. 5. Qu n lý c a h i quan i v i kho b o thu : V nguyên t c, kho b o thu t i Doanh nghi p ch u s ki m tra, giám sát thư ng xuyên c a cơ quan h i quan. Tuy nhiên, tuỳ i u ki n c th C c trư ng C c H i quan t nh, thành ph quy t nh vi c t ch c giám sát tr c ti p ho c xác nh quy n ki m tra, giám sát nhưng không tr c ti p giám sát thư ng xuyên. Vi c ki m tra giám sát c a h i quan ch y u th c hi n khi th c t có hàng hoá ưa vào, ưa ra kho b o thu thông qua vi c: làm th t c h i quan cho hàng nh p khNu, xu t khNu c a Doanh
 10. nghi p; vi c thanh kho n t ng lô hàng; ki m tra các báo cáo c a Doanh nghi p; ki m tra tr c ti p, t xu t (k c ki m tra s sách, ch ng t , h th ng lưu tr trong m ng vi tính, ki m kê hàng hoá trong kho ). Doanh nghi p ch u trách nhi m t ch c vi c qu n lý kho, t o m i i u ki n thu n l i và ph i h p ch t ch v i H i quan trong vi c th c hi n ch ki m tra, giám sát nói trên. IV. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c k t ngày ký. Các quy nh trư c ây trái v i Thông tư u bãi b . 2. M i hành vi vi ph m các quy nh t i Thông tư này và các quy nh khác có liên quan u b x lý theo quy nh c a pháp lu t. ng Văn T o ( ã ký) TÊN DOANH NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ............................ ƠN XIN THÀNH L P KHO B O THU Kính g i: T NG C C H I QUAN VI T NAM Căn c Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. Căn c Ngh nh 24/2000/N -CP ngày 31/7/2000 c a Chính ph quy nh chi ti t Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. Căn c Thông tư s ....../2000/TT-TCHQ ngày.... tháng.... năm 2000 c a T ng C c h i quan v hư ng d n th t c h i quan i v i hàng hoá xu t kh u, nh p kh u c a các Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài. Tôi là:............................................ Ch c v :........................................... Là ngư i i di n h p pháp c a Công ty:................................................ Gi y phép u tư s :............... Ngày c p ............. Nơi c p..................... ................................................................................................................
 11. i n tho i:.............................Fax:.......................................................... N i dung s n xu t kinh doanh:............................................................... ................................................................................................................ T l tiêu th s n phNm: N i a:................ %, xu t khNu:............... % Xin ư c thành l p kho b o thu t i:...................................................... Khu v c kho b o thu có di n tích:................... m2 kho................ m2 bãi. Tôi xin cam k t: 1. Ch u trách nhi m hoàn toàn v s trung th c và chính xác c a n i dung ơn và h sơ kèm theo. 2. Ch p hành nghiêm ch nh các quy nh c a Nhà nư c Vi t Nam, các quy nh v kho b o thu . ..... Ngày..... tháng.... năm 2000 Ch c v ngư i làm ơn (Ký ghi rõ h tên, óng d u) H sơ kèm theo: - Gi y phép u tư (b n sao công ch ng) - Quy t c ho t ng kho b o thu - Sơ nhà máy và sơ khu v c kho b o thu .
Đồng bộ tài khoản