Thông tư 06/2001/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:45

0
42
lượt xem
2
download

Thông tư 06/2001/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 06/2001/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hưóng dẫn thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ban hành kèm Nghị định số 17/2001/NĐ-CP ngày 04/5/2001 của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 06/2001/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 1. T h«ng    t c ñ a  é   Õ   o ¹ ch v µ  § Ç u  t S è  06/2001/TT­B K H   BK h n g µ y 20  th¸ng 9 n¨ m  2001 H í ng d É n  th ù c  Ö n  q u y  ch Õ   hi q u ¶ n   ý v µ  s ö  d ô n g  n g u å n  h ç  trî h¸t tri Ó n c h Ý n h  thøc  l  p B a n  h µ n h  kÌ m  theo N g h Þ  ® Þ n h  s è  17/2001/N§­C P   n g µ y 04  th¸ng 5 n¨ m  2001 c ñ a  h Ý n h  p h ñ C C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 75/CP  µy  th¸ng 11  ng 01    n¨m  1995  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   v chøc  n¨ng,nhiÖ m   ô,quyÒn  ¹n  µ  chøc  é    v  h v tæ  b m¸y  é  Õ   ¹ch vµ  B K ho   §Çu . t Thùc  Ön  Òu  t¹  hi §i 4  iNghÞ   nh   è  ®Þ s 17/2001/N§­   µy  th¸ng 5   CP ng 04    n¨m 2001  ña  Ýnh  ñ  Ò   Öc  c Ch ph v vi ban  µnh  h Quy  Õ   ch qu¶n  ý vµ  ö  ông   l  s d nguån  ç  î   iÓnchÝnh  h tr ph¸ttr   thøc (sau ®©y  äit¾tlµQuy  Õ).     g      ch Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   íng dÉn  ùc hiÖn  K ho v§ th   th   NghÞ   nh  è  ®Þ s 17/2001/N§­ CP   µy  th¸ng 5  ng 04    n¨m  2001  ña  Ýnh  ñ  Ò   Öc  c Ch ph v vi ban  µnh  h Quy  Õ   ch qu¶n  ývµ  ö  ông  ån  ç  î   iÓnchÝnh  l  s d ngu h tr  ph¸ttr   thøc nh    sau:   I. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g  N 1.Ph¹m    iÒu    vi® chØnh Quy  Õ   ch qu¶n  ývµ  ö  ông  ån  ç  î l  s d ngu h tr    iÓn chÝnh  ph¸ttr   thøc (ODA)  ®iÒu chØnh    ¹t®éng    ót,qu¶n  ý,sö  ông  ån  ùcnµy  îccung  c¸c ho   thu h   l  d ngu l   ®  cÊp  ëic¸cNhµ   µitrî µ  b    t     theo c¸ch×nh  v    thøc nªu  íi y:   d  ®© 1.1.Nhµ   µi î   t   tr cung  Êp  c ODA   bao  å m: g 1.1.1. Ýnh  ñ  ícngoµi;  Ch ph n     1.1.2.  C¸c  chøc  ªnCh Ýnh  ñ  tæ  li   ph hoÆc   ªnquèc    li   gia,bao  å m: g a.C¸c  chøc    iÓncña    îp  èc    tæ  ph¸ttr   LiªnH Qu (LHP) nh:Ch ¬ng  ×nh Ph¸t    tr     tr Ón cña    Öp  èc  i  Liªn hi qu (UNDP); Quü     Nhi  ng    Öp  èc  ®å Liªn hi qu (UNICEF);   Ch ¬ng  ×nh L¬ng  ùc Th Õ   í (WFP);Tæ   tr   th   gi   i   chøc  ¬ng  ùc vµ  L th   N«ng  nghiÖp  cña    Öp  èc (FAO);Quü   © n   è    Öp  èc  Liªnhi qu     D s Liªnhi qu (UNFPA);Quü     Trang  thiÕtbÞ   ña    Öp  èc    c Liªnhi qu (UNDCF);Tæ     chøc Ph¸ttr Ón C«ng   i   nghiÖp  ña  c Liªn hiÖp  èc    qu (UNIDO); Cao  û    u Liªn hiÖp  èc  Ò   êi tÞ  ¹n    qu v ng   n (UNHCR);   Tæ  chøc  tÕ  Õ   í (WHO); C¬   Y  Th gi   i   quan  N¨ng îng Nguyªn  öQuèc  Õ  l  t  t (IAEA);  Tæ  chøc  V¨n    ho¸,Kho  äc  µ  h v Gi¸o dôc  ña    Öp  èc    c Liªnhi qu (UNESCO); Quü     Quèc  Õ  Ò   t v Ph¸t tr Ón N«ng   i   nghiÖp  (IFAD);Quü   Òn  Ö  èc  Õ    Ti t Qu t (IMF);  HiÖp  éiPh¸ttr ÓnQuèc  Õ  h   i   t (IDA)vµ  ©n  µng    ÕtPh¸ttr ÓnQuèc  Õ    Ng h T¸ithi    i   t (IBRD)  éc Nhã m   ©n  µng  Õ   í (WB). thu   Ng h Th gi   i b. Liªn minh  ©u   (EU), Tæ     Ch ¢u    chøc  îp    h t¸c Kinh  Õ  µ  t v Ph¸t tr Ón  i  (OECD),HiÖp  éic¸cníc§«ng    h      Nam    ¸(ASEAN). c. C¸c       Tæ chøc Tµi chÝnh  èc  Õ: Ng ©n   µng    Qu t  h Ph¸t tr Ón  ©u       i Ch ¸ (ADB); Quü     íc xuÊt khÈu  Çu  á     c¸c n     d m (OPEC); Ng ©n   µng  Çu   ¾ c       h § tB ¢u (NIB); ü     Qu Ph¸ttr ÓnB ¾c  (NDF);Quü    i   ¢u    Kuwait. 1.2.H×nh    thøc cung  Êp    c ODA   å m: g
 2. 1.2.1.ODA     kh«ng  µn  ¹   µ h×nh  ho l il   : thøc cung  Êp  c ODA  kh«ng ph¶i   hoµn  ¹cho  µ   µitrî l  i Nh t   . 1.2.2.ODA     cho vay  ®∙i(hay  u    cßn  äi lµ tÝn  ông  ®∙i)  Ýnh  ñ  g    d u  :Ch ph ViÖt Nam     vay  íil∙suÊt vµ  iÒu  Ön  ®∙isao  v   i  ® ki u    cho  Õu  è kh«ng  µn  ¹   "y t   ho l i " (cßn  äilµ"thµnh tèhç  î   tkh«ng  íi g        tr "®¹   ) d 25%   ña  c tæng  Þgi¸kho¶n  tr     vay. 1.2.3.   ODA   çn  îp:lµc¸ckho¶n  Ön  î h h      vi tr  kh«ng  µn  ¹hoÆc     ho l  i c¸ckho¶n  vay  ®∙i® îccung  Êp  ng  êivíi   u      c ®å th     kho¶n  Ýn  ông  ¬ng  ¹inhng  Ýnh  c¸c td th m  t chung  ¹   Õu  è kh«ng  µn  ¹   tkh«ng  íi l i"y t   , ho l i ®¹   " d  25%   ña  c tæng    Þ cña    gi¸tr   c¸c kho¶n  . ®ã C¸ch  Ýnh  Õu  èkh«ng  µn  ¹   t¹ Phô  ôc1  ña  t "y t   ho l inªu    " i l   c Th«ng   µy. tn 1.3.C¸c  ¹t®éng    ót,qu¶n  ývµ  ö  ông      ho   thu h   l  s d c¸c kho¶n  èn  v vay  õ c¸c t    Tæ  chøc  µi chÝnh  èc  Õ  ã  µnh  è hç  îdíi25%   T  Qu t c th t   tr    bao  å m     g c¸c kho¶n  vay  ña  ü   Òn  Ö  èc  Õ  c Qu Ti t Qu t (IMF),c¸c kho¶n     vay  õ Ng ©n   µng    Õt t  h T¸ithi   Ph¸ttr Ón Quèc  Õ   i   t (IBRD)  éc    µ  ü   thu WB v Qu Nguån  èn  v th«ng  êng  th (OCR)  thuéc    ADB   òng  éc ph¹m    iÒu  c thu   vi® chØnh  ña  c Quy  Õ   µ  ch v Th«ng   µy. tn 2.LÜnh  ùc  tiªnsö  ông    v u    d ODA: Hç  î ét  è  Ünh  ùc  tr m sl v s¶n  Êtnh»m     Õt c¸cvÊn    xu   gi¶iquy     ®Ò kinh tÕ       ­x∙ héib»ng  èn    v vay  ODA   t¹ §iÓ m     nªu   i d,Kho¶n    Òu  cña  2,§i 3  Quy  Õ   îchiÓu  ch ®   lµch¬ng  ×nh,dù      tr   ¸n s¶n  Êt,kinh doanh  xu     song  íi ôc    ñ  Õu  µhç  î v  m tiªuch y l   tr  gi¶iquyÕt  ét  Ên      éi cô  Ó   t¹o ra    m v ®Ò x∙ h   th nh   c«ng  viÖc  µm, t¨ng thu ¨n  l     nhËp  cho  êinghÌo,kh ¾c  ôc    Ö  ¹n x∙héiv.v. . ng     ph c¸ct n       . II. Ë n  ® é n g, ® µ m  p h¸n, ý  k Õ t ® i Ò u  í c   V  k Q u è c  t Õ  k h u n g  v Ò  O D A 1.Danh  ôc  ¬ng  ×nh,dù    tiªnvËn  ng    m ch tr   ¸n u    ®é ODA   ¹ Héi nghÞ  êng  t    i th niªnNhã m    Ên    µ   µitrî éinghÞ    tv c¸cNh t     (H   CG). 1.1.Trong  Çn    tu thø  Êt cña  nh   th¸ng 8  µng   h n¨m, Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu     K ho v§ t cã v¨n b¶n  íng  Én    ¬   h d c¸c C quan  ñ  ch qu¶n  Èn  Þ   chu b danh  ôc    ¬ng  m c¸c ch tr×nh,dù      ùa chän  a  µo    ¸n ®Ó l   ® v Danh  ôc    ¬ng  ×nh,dù    tiªnvËn  m c¸c ch tr   ¸n u    ®éng  ODA   ¹ Héi nghÞ    êng  t    i CG th niªn. 1.2.Tríc cuèith¸ng 9  µng         h n¨m,    ¬   c¸c C quan  ñ  ch qu¶n  öi cho  é   Õ   g  BK ho¹ch vµ  Çu    § tDanh  ôc    ¬ng  ×nh,dù    tiªnvËn  ng  m c¸c ch tr   ¸n u    ®é ODA   ¹ Héi ti     nghÞ    êng  CG th niªn. Ò   ¬ng  ¬  é  çi ch¬ng  ×nh,dù      É u   ô  ôc2   c § sbm  tr   ¸n nh m Ph l   cña Th«ng   µy. tn 2.Phèihîp vËn  ng       ®é ODA ViÖc  èi hîp  Ën  ng  ph   v ®é ODA  quy  nh  ¹  Òu  Quy  Õ   îc híng ®Þ ti §i 8  ch ®     dÉn    nh sau: 2.1.Héi nghÞ  iÒu  èiODA      ® ph   theo ngµnh   Héi nghÞ  iÒu  èiODA     ® ph   theo  µnh  äit¾t lµHéi nghÞ  ng (g         ODA   µnh) ng   ® îc tæ    chøc  nh»m   t¨ng cêng  Ën  ng  µ    v ®é v b¶o  ¶m   ö  ông  ã  Öu    ® sd c hi qu¶ nguån  èn  v ODA   theo c¸ch tiÕp cËn  µnh,lÜnh  ùc  ï hîp víi Õn îcph¸t     ng   v ph       chi l     tr Ón kinh tÕ      éi cña  èc    Õn îc vµ  i    ­ x∙ h   qu gia,chi l   quy  ¹ch    iÓn ngµnh, ho ph¸ttr     kÕ   ¹ch 5  ho   n¨m  ña  µnh,lÜnh  ùc. c ng   v
 3. Héi nghÞ    ODA   µnh  ng ph¶i® îctiÕn hµnh  ï hîp víic¸c quy  nh  Ön       ph         ®Þ hi hµnh  ña  µ   ícvÒ   chøc  éinghÞ, héith¶o quèc  Õ  c Nh n   tæ  h       t quy  nh  ¹ Quy Õt  ®Þ t i ®Þnh  è  s 122/2001/Q§­ TTg  ban  µnh  µy  th¸ng 8  h ng 21    n¨m  2001  ña  ñ íng c Th t   ChÝnh  ñ. ph 2.1.1.Héi  Þ     ngh ODA   µnh  c¬  ng do  quan  Êp  é,  µnh  ñ  ×chuÈn  c B ng ch tr   bÞ  µ  chøc,Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu   èihîp chuÈn  Þ  µ  ng  ñ  ×. v tæ    K ho   § tph     b v ®å ch tr 2.1.2.  ChuÈn  Þ  éi nghÞ  bH  ODA   µnh: ng ­  t nhÊt  ngµy  µm  Öc  íc ngµy  ù  Õn  Ý  30  l vi tr   d ki khai m¹c  éi nghÞ,  ¬    h  c quan  Êp  é, ngµnh  chøc  éinghÞ  ã    c B  tæ  h  c v¨n b¶n  öiBé   Õ   ¹ch vµ  Çu   g   K ho   § t ®Ó   Þ  chøc  éinghÞ  µ  Ìm  ngh tæ  h  v k theo kÕ   ¹ch phèihîp tæ    ho       chøc  éinghÞ. h  ­ Kh«ng    ngµy  µm  Öc,kÓ   õ ngµy  Ën  îc v¨n b¶n    Þ    qu¸ 10  l vi   t   nh ®   ®Ò ngh cña  ¬  c quan  Êp  é,  µnh, Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   ã  b¶n    êi trong c B ng   K ho v§ t c v¨n  tr¶l ,    ®ã  nªu  â    Õn  ña  × nh  Ò   éinghÞ  µy  µ  Õ   ¹ch  èihîp  chøc  r ý ki c m v h  n v k ho ph   tæ  héinghÞ.   ­  t nhÊt  ngµy  µm  Öc  íc ngµy  ù  Õn  Ý  10  l vi tr   d ki khai m¹c  éi nghÞ,  ¬    h  c quan  Êp  é, ngµnh  ñ  ×tæ  c B  ch tr   chøc  éinghÞ  èng  Êt víi é  Õ   ¹ch vµ  h  th nh     K ho   B §Çu   Ò   éidung    µiliÖu do  Ýa  Öt Nam   Èn  Þ   µ  ×nh bµy  ¹  tv n   c¸c t     ph Vi   chu b v tr   ti héinghÞ.   2.2.Héi nghÞ  Ën  ng     v ®é ODA  theo l∙nhthæ:    Héi nghÞ  Ën  ng    v ®é ODA  theo    l∙nhthæ  îctæ  ®   chøc  nh»m     êng  ¬  t¨ngc c héithu hótnguån  èn      v ODA       iÓn kinh tÕ      éicña  ét  ®Ó ph¸ttr     ­ x∙h   m hay  ét  è  ms ®¬n  Þ  Êp  v c tØnh.Néi dung  Ën  ng     v ®é ODA   Êp  c tØnh  ph¶iphïhîp víi Õn ­        chi l îcvµ    quy  ¹ch  Õ   ¹ch  n¨m    iÓn kinh tÕ      éicña  ét  ho k ho 5  ph¸ttr     ­ x∙h   m tØnh   hay m ét  ïng l∙nhthæ. v   ViÖc  chøc  éi  Þ   Ën  ng  tæ  H ngh v ®é ODA  theo    l∙nh thæ  ï hîp      ph   c¸c quy ®Þnh  Ön  µnh  ña  µ   íc vÒ   chøc  éi nghÞ,  éi th¶o  èc  Õ    hi h c Nh n   tæ  h  h  qu t quy ®Þnh  ¹  tiQuy Õt  nh  è  ®Þ s 122/2001/Q§­TTg ban  µnh  µy  th¸ng 8    h ng 21    n¨m 2001  ña  ñ íng  Ýnh  ñ. Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   ã  c Th t Ch ph   K ho v§ t c tr¸chnhiÖ m   íng   h  dÉn  chøc  éi nghÞ  Ën  ng  tæ  H  v ®é ODA   theo l∙nhthæ.    2.2.1. ñ  ×Héi nghÞ  Ën  ng   Ch tr     v ®é ODA  theo l∙nhthæ:    ­ Héi nghÞ   Ën  ng     v ®é ODA  cho  ét  ïng    mv l∙nhthæ bao  å m   õ hai ®¬n   g t    vÞ  Êp  c tØnh  ëlªndo  é  Õ   ¹ch vµ  Çu   ñ  ×. tr     B K ho   § tch tr ­ Héi  Þ   Ën  ng    ngh v ®é ODA   ña  ét  c m tØnh, thµnh  è  Uû     ph do  ban  ©n   nh d©n  (UBND)  tØnh,thµnh  è  ñ  ×.   ph ch tr 2.2.2. ChuÈn  Þ  éi nghÞ  Ën  ng     bH  v ®é ODA  theo l∙nhthæ:    a.§èivíi éi nghÞ  Ën  ng        H v ®é ODA   Êp  c tØnh  UBND   do  tØnh  ñ  ×: ch tr ­ Ý tnhÊt 30  µy  µm  Öc  ícngµy  ù  Õn       ng l vi tr   d ki khaim¹c  éinghÞ, UBND     h    tØnh  öiv¨n b¶n  í Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu     Þ  chøc  éinghÞ  µ  Ìm  g    t   K ho   § i t®Ò ngh tæ  h  vk theo kÕ   ¹ch chuÈn  Þ  chøc  éinghÞ.   ho   b tæ  h  ­ Kh«ng    ngµy  µm  Öc,kÓ   õ ngµy  Ën  îc v¨n b¶n    Þ    qu¸ 10  l vi   t   nh ®   ®Ò ngh cña UBND   tØnh, Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   cã    K ho v§ t v¨n b¶n  íng  Én  chøc  éi h d tæ  h  nghÞ. ­  t nhÊt  ngµy  µm  Öc, tr c ngµy  ù  Õn  Ý  10  l vi   í   d ki khai m¹c  éi nghÞ,  û     h  U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  ñ  ×tæ  ch tr   chøc  éinghÞ  èng  Êt víi é  Õ   ¹ch vµ  h  th nh     K ho   B
 4. §Çu   Ò   éidung    µiliÖu do  Ýa  Öt Nam   Èn  Þ   µ  ×nh bµy  ¹  tv n   c¸c t     ph Vi   chu b v tr   ti héinghÞ.   b. §èi víiHéi  Þ   Ën  ng       ngh v ®é ODA  theo    l∙nh thæ  Bé   Õ   ¹ch  µ  do  K ho v §Çu   ñ  ×: tch tr ­ Ý tnhÊt 30  µy  µm  Öc,tr cngµy  ù  Õn       ng l vi   í   d ki khaim¹c  éinghÞ, Bé  Õ     h   K ho¹ch vµ  Çu   öiv¨n b¶n  í UBND      § tg     t  i c¸c tØnh  ªnquan    Þ  èihîp tæ  li   ®Ò ngh ph     chøc  éinghÞ  µ  Õ   ¹ch tæ  h  v k ho   chøc  éinghÞ. h  ­ Kh«ng    ngµy  µm  Öc,kÓ   õ ngµy  Ën  îc v¨n b¶n    Þ    qu¸ 10  l vi   t   nh ®   ®Ò ngh cña  é   Õ   ¹ch  µ  Çu ,UBND     B K ho v§ t  c¸c tØnh  ªnquan  ã    li   c v¨n b¶n    êi trong tr¶l  ,   ®ã   râ ý  Õn  Ò   éinghÞ  µ  Õ   ¹ch phèihîp cña  × nh. nªu    ki v h   v k ho      m 2.3.Néi    dung  Õ   ¹ch  Èn  Þ   éi nghÞ   k ho chu b h  bao  å m:  ôc   ch  éi g m ®Ý h  nghÞ;  Õt  k qu¶  éi nghÞ   Çn  t ® îc;néi dung  éi nghÞ;  µnh  Çn  h  c ®¹      h  th ph tham  dù;thêigian vµ  a  iÓ m   Õn hµnh;ch¬ng  ×nh héinghÞ; ®Ò   ¬ng    µi      ®Þ ® ti     tr       c c¸ct   liÖu,v¨n kiÖn  îcph¸thµnh     ®    trong héinghÞ; kinh phÝ   chøc  éinghÞ; c¸c        tæ  h     ho¹t®éng  Çn  Õt®Ó   Èn  Þ   éinghÞ; vµ  Þch biÓu  ùc hiÖn    ¹t   c thi   chu b h    l  th   c¸c ho   ®éng,  ©n  ph c«ng c¸c c«ng  Öc  Èn  Þ   ù  Õn  ¬   vi chu b (d ki C quan  ñ  ×,C¬   ch tr   quan  èihîp). ph   2.4.B¸o    Õt    c¸o k qu¶  éinghÞ: h  Kh«ng  qu¸  lµm  Öc,kÓ   õ khi kÕt  óc  éi  Þ   20  vi   t     th H ngh ODA   µnh    ng hay Héi  Þ   Ën  ng  ngh v ®é ODA   ña    c c¸c tØnh, c¬    quan  Êp  é,  c B UBND   Êp  c tØnh  chñ  ×tæ  tr   chøc  éi nghÞ   öi b¸o  kÕt  h  g  c¸o  qu¶  éi nghÞ  Ò   é   Õ   ¹ch  µ  h  v B K ho v §Çu , trong    t  ®ã nªu  â  Ôn  Õn  µ  Õt  r di bi v k qu¶  ña  éi nghÞ   víim ôc    c h  so    tiªu ®Ò n       ra,c¸c tho¶ thuËn  ∙  t® îcvµ  ÷ng  Ên    a  èng  Êt gi÷a c¸c   ® ®¹     nh v ®Ò ch th nh      bªn  Õu  ã) vµ  Õn  Þ   ö  ý trong  êng  îp  µy. §èi víiHéi  Þ   Ën  (n c   ki ngh x l   tr h n      ngh v ®éng  ODA   theo    l∙nhthæ  Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu    ñ  ×,còng  do  K ho v§ t ch tr   trong thêi    h¹n nªu trªn,Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu    ã  b¶n    K ho v§ t c v¨n  th«ng  b¸o  Õt  k qu¶  éi nghÞ  h  cho    c¸ctØnh  ã  ªnquan. c li   2.5.C¸c  ¬    c quan  i diÖn  ¹igiao  ña  Öt  ®¹   ngo   c Vi Nam   ¹  íc ngoµi vËn  t in     ®éng ODA. 2.5.1. ¬     quan  idiÖn  ¹igiao cña  ÖtNam   ¹ nícngoµivËn  ng  C ®¹   ngo     Vi   ti       ®é ODA  theo chiÕn îc,quy  ¹ch,kÕ   ¹ch thu hótvµ  ö  ông  ån  èn    l  ho   ho       s d ngu v ODA,  Danh  ôc    ¬ng  ×nh,dù    tiªnvËn  ng  m c¸c ch tr   ¸n u    ®é ODA   ¹ Héi nghÞ    òng  ti     CG c nh  ña    µ   µi î¬ng  c c¸cNh t     tr t øng. 2.5.2.Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu     K ho v§ t cung  Êp  µiliÖu vÒ   Õn îc,quy  ¹ch, c t    chi l   ho   kÕ   ¹ch,thu hótvµ  ö  ông  ån  èn  ho       sd ngu v ODA,  Danh  ôc  ¬ng  ×nh,dù    m ch tr   ¸n ­ u    Ën  ng  tiªnv ®é ODA,    b¶n  c¸c v¨n  ph¸p quy  Ò   v ODA,  b¸o  ®Þnh  ú  µng  c¸o  kh n¨m  Ò   v ODA   µ    v c¸c th«ng    ªnquan  tinli   theo  cÇu  yªu  cho  Bé   ¹igiao,c¸c   Ngo      c¬ quan  i diÖn  ¹igiao  ña  Öt Nam   ¹  íc ngoµi ®Ó   Õn  µnh  Ën  ®¹   ngo   c Vi   ti   n   ti h v ®éng  ODA. 2.5.3.Bé   ¹igiao,c¬    Ngo     quan  idiÖn  ¹igiao  ña  Öt Nam   ¹  íc ®¹   ngo   c Vi   ti   n ngoµith«ng  kÞp  êicho  é  Õ   ¹ch vµ  Çu   ÷ng    b¸o  th   B K ho   § tnh th«ng    ªnquan  tinli   tíODA     èihîp c«ng    Ën  ng.   i ®Ó ph     t¸cv ®é 3.Danh  ôc  ¬ng  ×nh,dù      m ch tr   ¸n ODA   i víi µ   µi î¬ng  ®è     Nh t     tr t øng 3.1.Danh  ôc  ¬ng  ×nh,dù      m ch tr   ¸n ODA   i víiNhµ   µitrî ¬ng  ®è     t   t øng    bao gå m   ét  m hay  ét  è  ¬ng  ×nh,dù    îclùa chän,s ¾p  Õp  m s ch tr   ¸n ®       x theo  tù u  thø   
 5. tiªnvµ  îc Thñ  íng  Ýnh  ñ   ®  t Ch ph xem   Ðt,phª  Öt  µ  x  duy v cho  Ðp  ph yªu  Çu  c Nhµ   µitrî t   cung  Êp  c ODA   Ó   ùc hiÖn. d th   3.2.§èi  íi õng  µ   µitrî ô  Ó,c¨n cø  µo  ¬  Õ      v   t Nh t     th     v c ch cung  Êp  c c ODA   ­® îctho¶  Ën  íiNhµ   µitrî Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   ã  íng dÉn    thu v   t     K ho , v§ tc h   riªngvÒ   Ó    th thøc vµ  Õn ®é   Ëp Danh  ôc    ¬ng  ×nh dù      ti   l   m c¸cch tr   ¸n ODA     Çu  µitrî yªu c t   . Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu   K ho   § ttæng  îp vµ  ¾p  Õp  h  s x Danh  ôc  ¬ng  ×nh,dù  m ch tr   ¸n ODA     Çu  µitrî   ×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ    yªu c t     ®Ó tr   t  ph xem   Ðt,phª duyÖt  ùa  x   d vµo: ­Danh  ôc    ¬ng  ×nh,dù    tiªnvËn  ng    m c¸cch tr   ¸n u    ®é ODA   ¹ c¸cHéi nghÞ  t      i CG. ­C¸c  ¬ng  ×nh,dù      ch tr   ¸n ODA   c¸cC¬   do    quan  ñ  ch qu¶n    Êt. ®Ò xu ­C¸c  ¬ng  ×nh,dù      ch tr   ¸n ODA   Nhµ   µi î   Êt. do  t     xu tr ®Ò 3.3. Ch ¬ng  ×nh, dù   ODA     Êt  a  µo    tr   ¸n  ®Ò xu ® v Danh  ôc   m ph¶i ® îc    chuÈn  Þ  b theo m É u   Ò   ¬ng    Õtt¹ Phô  ôc3  ña    §c chiti     i l   c Th«ng   µy. tn 3.4.Theo  Þch  Óu  i  íitõng  µ   µitrî ô  Ó  Bé   Õ   ¹ch  µ    l bi ®è v   Nh t     th do  K ho c v §Çu   íng  Én, c¸c C¬   th d     quan  ñ  ch qu¶n  öi§ Ò   ¬ng  ¬ng  ×nh,dù  cïng g  c ch tr   ¸n    víi     b¶n    Þ  Ýnh  v¨n ®Ò ngh ch thøc  í Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   Ìm  t   K ho i v§ t k theo  bé  µi 08  t   liÖu viÕt b»ng  Õng  Öt vµ  Õng      ti Vi   ti Anh  theo  íng  Én  ña  é   Õ   ¹ch  µ  h d c B K ho v §Çu .t 3.5.Kh«ng    ngµy  µm  Öc,kÓ   õngµy    ¬     qu¸ 15  l vi   t   c¸cC quan  ñ  ch qu¶n  Õt  h h¹n  öi v¨n  g  b¶n    Þ   ®Ò ngh theo  íng  Én  ña  é   Õ   ¹ch  µ  Çu    h d c B K ho v§ t nªu  ¹ ti  §iÓ m     ôc    ña  3.4 M IIc Th«ng   µy,Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   ÏgöiDù   tn   K ho v§ ts     th¶o danh    m ôc   ×nh  ñ   íng  Ýnh  ñ  Ìm  tr Th t Ch ph k theo  Ò   ¬ng    ù  tí  §c c¸c d ¸n  i V¨n phßng  ChÝnh  ñ,Bé   ¹igiao,Bé   µi chÝnh  µ    ¬  ph   Ngo     T  v c¸c c quan  chøc n¨ng  ªnquan  li   gãp    Õn  Ò   ý ki v danh  ôc  ¬ng  ×nh,dù    µy. m ch tr   ¸n n 3.6.Trªn  ¬  ë    c s nghiªn cøu  µ    v tæng  îp    Õn  ña  h ý ki c V¨n  phßng  Ýnh  Ch phñ,Bé  µichÝnh,Bé  ¹igiao vµ    ¬    T    Ngo     c¸cc quan  chøc n¨ng  ªnquan,Bé  Õ   li    K ho¹ch vµ  Çu    § ttæng  îp Danh  ôc    ¬ng  ×nh,dù      Çu  µ   µitrî h  m c¸cch tr   ¸n yªu c Nh t     t ng  ¬ øng  cung  Êp  c ODA   µ  ×nh Thñ íng ChÝnh  ñ  v tr   t  ph xem   Ðt,phª duyÖt. x     4. C¸c    kho¶n  ODA   Nhµ   µitrî do  t   cung  Êp  c theo  ¬ng  ×nh hoÆc   ù    ch tr   d ¸n riªnglÎ     t¹ Kho¶n  §iÒu  cña  nªu   i 6  9  Quy  Õ   îchiÓu  µm ét  ch ®   l  trong nh÷ng  ×nh    h thøc sau:   ­ C¸c kho¶n ODA   îc Nhµ   µitrî®ång    ®  t    ý cung  Êp, nhng  c  kh«ng n»m   trong Danh  ôc    ¬ng  ×nh,dù      m c¸cch tr   ¸n ODA   i víi µ   µitrî ¬ng  ®è     Nh t     t øng  ∙  ­ ®® îcThñ íng Ch Ýnh  ñ    Öt.   t  ph phª duy ­ C¸c    kho¶n ODA   îc sù  ng    ®   ®å ý cung  Êp  ña    µ   µitrî c c c¸c Nh t     kh«ng  ã  c tËp  qu¸n cam  Õt  íi ÖtNam     k v  Vi   b»ng  Òu  cquèc  Õ  §i í   t khung. §©y  µnh÷ng  êng  îp riªngvµ  îcxö  ýnh  l  tr h    ®   l   sau: a. §èivíich¬ng  ×nh,dù    éc thÈm  Òn       tr   ¸n thu   quy phª  Öt  ña  ¬   duy c C quan  chñ qu¶n, Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu      K ho v§ t tham kho¶    Õn  ña    ¬  ý ki c c¸c c quan  ã  ªn c li   quan  µ  ×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ  v tr   t  ph cho  Õp nhËn  ¬ng  ×nh,dù    µ  ti   ch tr   ¸n v giao  cho  ¬   C quan  ñ ch qu¶n    Öt. phª duy b. §èivíich¬ng  ×nh,dù    éc thÈm  Òn       tr   ¸n thu   quy phª  Öt  ña  ñ íng duy c Th t   ChÝnh  ñ, Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   ùc hiÖn  Èm   nh  µ  ×nh Thñ íng ph   K ho v§ t th   th ®Þ v tr   t  ChÝnh  ñ    Öt dù    ph phª duy   ¸n theo  quy  nh  ¹ NghÞ   nh  è  ®Þ t  i ®Þ s 17/2001/N§­   CP
 6. ban  µnh  µy  th¸ng 5  h ng 04    n¨m 2001  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v qu¶n  ývµ  ö  ông  l  s d ODA. III.C h u È n  b Þ , th È m  ® Þ n h, p hª d u y Ö t n é i d u n g     c h ¬ n g  tr × nh, ù  ¸n O D A  d 1.K Õ   ¹ch chuÈn  Þ  ¬ng  ×nh,dù      ho   b ch tr   ¸n ODA: Kh«ng    ngµy  µm  Öc,kÓ   õ ngµy  ã  Õt  nh  µnh  Ëp Ban  qu¸ 30  l vi   t   c quy ®Þ th l  chuÈn  Þ   ¬ng  ×nh,dù    ëng  b ch tr   ¸n,Tr Ban  Èn  Þ   ¬ng  ×nh,dù  ph¶i chu b ch tr   ¸n    tr×nh C¬     quan  ñ  ch qu¶n hoÆc   ñ   ù    Ch d ¸n phª  Öt  Õ   ¹ch  Èn  Þ   ­ duy K ho chu b ch ¬ng  ×nh,dù    tr   ¸n ODA. 2.ThÈ m   nh  ¬ng  ×nh,dù      ®Þ ch tr   ¸n ODA   ç  î ü  Ët(HTKT)  h tr  thu   k ViÖc  Èm  nh    ¬ng  ×nh,dù    th ®Þ c¸c ch tr   ¸n ODA  HTKT   éc thÈm  Òn  thu   quy phª duyÖt  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  t¹ Kho¶n  §iÒu  cña    c Th t   ph nªu  i   5  19  Quy  Õ   îc ch ®   híng dÉn      nh sau: 2.1.Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu   µc¬    K ho   § tl   quan  ñ  ×tæ  ch tr   chøc  Èm  nh. th ®Þ 2.2.C¸c  ¬    c quan  ÷u  h quan  tham    Èm  nh    ¬ng  ×nh,dù    gia th ®Þ c¸c ch tr   ¸n HTKT   Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   êi  do  K ho v§ t m tham    Èm   nh  gia th ®Þ c¨n  vµo  cø  chøc  n¨ng  qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   l  n   ODA   nªu  ¹    Òu                  t i §i 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, c¸c 45  ña  c NghÞ   nh  ®Þ 17/2001/N§­   CP ban  µnh  µy  th¸ng 5  h ng 04    n¨m  2001  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   ph v qu¶n  ývµ  ö  ông  l  s d ODA   µ  ú theo  Ýnh  Êt cña  õng  ­ v tu   t ch   t ch ¬ng  ×nh,dù    ô  Ó. C¸c  ¬  tr   ¸n c th   c quan  µy  Þu  n ch tr¸chnhiÖ m   ícph¸p  ËtvÒ     tr   lu   néidung    Õn  ng  ãp  ña  ×nh  i víi   ¬ng  ×nh,dù      ý ki ®ã g c m ®è     ch c¸c tr   ¸n HTKT. 2.3.ChuÈn  Þ  Èm  nh    ¬ng  ×nh,dù      b th ®Þ c¸cch tr   ¸n HTKT: 2.3.1.Hå   ¬  ¬ng  ×nh,dù  HTKT   öi Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   yªu   s ch tr   ¸n  g   K ho v§ t   cÇu  Èm  nh  îccoilµhîp lÖ  å m: th ®Þ ®        g a.V¨n    b¶n  ×nh Thñ íng ChÝnh  ñ  ña  ñ  ëng  ¬   tr   t  ph c Th tr C quan  ñ  ch qu¶n. b. V¨n  Ön  ¬ng  ×nh,dù  gèc  Õt b»ng  Õng  Öt vµ  Õng    ki ch tr   ¸n  vi   ti Vi   ti Anh  ®∙  îctho¶ thuËn  íi µ   µitrî   é). ®    v  Nh t     b(08 c. Dù     th¶o  tho¶  Ën  thu (hoÆc  Öp  nh)  Ò   ù  sÏ ® îc ký  Õt  ÷a Hi ®Þ v d ¸n      k gi   ®¹i diÖn    Bªn  Öt Nam   µ  i diÖn  µ   µitrîgå m   bé  Õt b»ng  Õng  Vi   v ®¹   Nh t     08  vi   ti ViÖtvµ  Õng Anh    ti   hoÆc   ét  m ng«n  ÷  ng kh¸cdo    tho¶ thuËn  Õu  ã).   haibªn    (n c 2.3.2. Òu  Ön  Èm  nh:  §i ki th ®Þ Dù   HTKT     iÒu  Ön  Èm   nh    ¸p  ¸n  ®ñ ® ki th ®Þ khi® øng      iÒu  Ön  ®ñ c¸c ® ki sau: ­ Dù       ¸n HTKT   n»m  trong Danh  ôc  ¬ng  ×nh,dù  ODA   îc Thñ ­   m ch tr   ¸n  ®  t íng Ch Ýnh  ñ    Öt.   ph phª duy ­Cã   é  å  ¬  îp lÖ    b h s h   quy  nh  ¹ §iÓ m   ®Þ t  i 2.3.1M ôc  I ña    II c Th«ng   µy.   tn 2.3.3.  Trong tr ng  îp hå  s¬  thÈm  ®Þnh   ¬ng  ×nh, dù  ¸n HTKT   ê h ch tr   kh«ng  ï  îp  ph h theo  Ó m   §i 2.3.1 vµ    kh«ng    iÒu  Ön  ®ñ ® ki theo  Ó m   §i 2.3.2,  trong vßng  ngµy  µm  Öc, kÓ   õ ngµy  Ën  îc hå  ¬  ãi trªn,Bé   Õ   05  l vi   t   nh ®  sn   K ho¹ch  µ  Çu   v§ t th«ng b¸o  µ  v yªu  Çu  ¬   c C quan  ñ  ch qu¶n  Õn  µnh      ti h c¸c bæ sung hay  öa  æi  Çn  Õt®Ó   å  ¬  Èm  nh  îp lÖ. s® c thi   h s th ®Þ h 
 7. 2.3.4.Trong    vßng  ngµy  µm  Öc,kÓ   õ ngµy  Ën  y     05  l vi   t   nh ®Ç ®ñ (08  é)  b hå  ¬  îp  Ö  ña  ¬   s h l c C quan  ñ  ch qu¶n  µ  ù  cã    iÒu  Ön  Èm  nh,  v d ¸n  ®ñ ® ki th ®Þ Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   göi v¨n  K ho v§ t   b¶n  í    ¬  ti c¸c c quan  îc m êi  ®  tham gia  Èm   th ®Þnh  t¹ §iÓ m2.2  ôc  I ña  nªu   i M II c Th«ng   µy    Þ  ã    Õn  Ýnh    tn ®Ò ngh c ý ki ch thøc  vÒ   ¬ng  ×nh,dù    ch tr   ¸n HTKT. 2.3.5.Trong    vßng  ngµy  µm  Öc,kÓ   õ ngµy  é   Õ   ¹ch  µ  Çu   15  l vi   t   B K ho v§ t göi v¨n    b¶n, c¸c c¬      quan  tham gia  Èm   nh   th ®Þ ph¶i cã    Õn  Ýnh    ý ki ch thøc  b»ng  b¶n  öiBé   Õ   ¹ch  µ  Çu . Sau  êih¹n  v¨n  g   K ho v§ t  th   trªn,n Õu    ¬    c¸c c quan  kh«ng  ã    Õn  c ý ki b»ng  b¶n  ×  îc coilµ ®ång    íinéidung  ña  ¬ng  v¨n  th ®       ýv     c ch tr×nh,dù      ¸n HTKT. 2.3.6.  C¨n  vµo  éidung,quy    µ  Ýnh  Êtcña  ¬ng  ×nh,dù    cø  n    m« v t ch   ch tr   ¸n HTKT   Çn  Èm   nh,  é   Õ   ¹ch  µ  Çu    sÏ quyÕt  nh   ×nh  c th ®Þ B K ho v§ t  ®Þ h thøc  thÈm  nh    ¬ng  ×nh,dù    µy  ®Þ c¸cch tr   ¸n n theo m ét    trong haih×nh     thøc sau:   a. Tæng  îp ý  Õn    h   ki (b»ng   v¨n b¶n) tõ c¸c c¬        quan  tham    Èm  nh   gia th ®Þ vµ  ×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ  tr   t  ph xem   Ðt,phª  Öt  i víic¸c ch¬ng  ×nh,dù  x  duy ®è       tr   ¸n HTKT   ã  éi dung  îc sù  ng  Ën  ña  cn  ®   ®å thu c c¸c  ¬  c quan tham gia  Èm   th ®Þnh. b.    Tæ chøc  éi nghÞ     Èm   nh   ¬ng  ×nh, dù   HTKT     h  ®Ó th ®Þ ch tr   ¸n  ®Ó tr×nh Thñ íng ChÝnh  ñ    t  ph xem   Ðt,phª  Öt    éidung  x  duy khin   phøc  ¹pvµ    t   cßn cã    Õn  ý ki kh¸cnhau  ÷a c¸cc¬    gi     quan  tham    Èm  nh. giath ®Þ 2.4.ThÈ m   nh    ¬ng  ×nh,dù      ®Þ c¸cch tr   ¸n HTKT 2.4.1.Trêng  îp  Öc  Èm   nh  îc tæ    h vi th ®Þ ®   chøc  theo  ×nh  h thøc nªu  ¹  ti §iÓ m  2.3.6.aM ôc  I ña    II c Th«ng   µy, trong  tn   vßng  ngµy  µm  Öc,kÓ   õ 10  l vi   t   ngµy  Õt  ¹n  ãp    Õn  ña    ¬  h h g ý ki c c¸c c quan, Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu    Õn  µnh    K ho v§ t ti h tæng  îp ý  Õn  ×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ xem   Ðt,quyÕt ®Þnh. h   ki tr   t  ph   x    2.4.2.Trêng  îp  Öc  Èm   nh  îc tæ    h vi th ®Þ ®   chøc  theo  ×nh  h thøc nªu  ¹  ti §iÓ m  2.3.6.bM ôc  I ña    II c Th«ng   µy, trong  tn   vßng  ngµy  µm  Öc,kÓ   õ 10  l vi   t   ngµy  Õt  ¹n  ãp    ña    ¬  h h g ý c c¸c c quan  tham    Èm   nh,  é   Õ   ¹ch  µ  gia th ®Þ B K ho v §Çu   Õn hµnh  chøc  éi nghÞ  Èm  nh. tti   tæ  H  th ®Þ Trong  ÷ng  êng  îp  Æc   Öt,viÖc  chøc  éi  Þ   Èm   nh   nh tr h® bi   tæ  H ngh th ®Þ ®èi víi   ¬ng  ×nh,dù        ch c¸c tr   ¸n HTKT   ã  Ó  chøc  c th tæ  sau  êih¹n  trªn, ­ th   nªu   nh ng kh«ng  qu¸  ngµy  µm  Öc,kÓ   õ ngµy  Õt  ¹n  ãp    Õn  ña    ¬  20  l vi   t   h h g ý ki c c¸c c quan. 2.4.3.Qu¸  ×nh  Èm   nh    ¬ng  ×nh,dù  HTKT     tr th ®Þ c¸c ch tr   ¸n  ph¶i lµm  â   r  c¸cnéidung     sau: a.  Ýnh  ï hîp  ña  ôc     ¬ng  ×nh,dù  HTKT   íiu    ña  T ph   cm tiªuch tr   ¸n  v   tiªnc ChÝnh  ñ; sù  â  µng  µ  Ýnh  ï  îp  ña  Õt  ph   r r vt ph h c k qu¶  ù   Õn  d ki (hoÆc     s¶n phÈ m   u     ña  ¬ng  ×nh,dù    íi ôc      ®Ç ra)c ch tr   ¸n v  m tiªu®Ò ra. b. TÝnh    kh¶    ña  ¬ng  thic ph thøc  chøc  ùc hiÖn  ¬ng  ×nh,dù    tæ  th   ch tr   ¸n trªnc¸c khÝa  ¹nh     c n¨ng  ùc qu¶n  ý vµ  ùc  Ön  ù  vµ  ¬  Õ   èi hîp l  l   th hi d ¸n  c ch ph     trongqu¸ tr×nh thùc hiÖn.        c.Kh¶    n¨ng  ng  ãp  ña  Ýa  Öt Nam,  Æc   Ötlµnguån  èn  i  ®ã g c ph Vi   ® bi     v ®è øng  µ  Ýnh  îp lýtrong c¬  Êu  ©n  vt h      c ng s¸ch cña  ¬ng  ×nh,dù    µnh      ch tr   ¸n d cho chuyªn    gia trong vµ  µiníc,®µo  ¹otrong vµ  µiníc,trang thiÕtbÞ   µ    ngo     t    ngo        v vËtt    Ý   ,chiph qu¶n  ývµ      Ý  l   c¸cchiph kh¸c.
 8. d.Nh÷ng    cam   Õt,®iÒu  Ön    Õt vµ    iÒu  Ön  k  ki tiªnquy   c¸c® ki kh¸ccña  µ     Nh tµitrî®èi  íikho¶n  Ön  î(nÕu  ã);còng    ÷ng     v  vi tr  c  nh nh cam   Õt  ña  k c Bªn  Öt Vi   Nam     ùc hiÖn  ¬ng  ×nh,dù    ®Ó th   ch tr   ¸n HTKT. ®.  Öu  Hi qu¶  µ  Ýnh  Òn   ÷ng  ña  ¬ng  ×nh,dù  HTKT   vt b v c ch tr   ¸n  sau    khi kÕt  óc. th e.Nh÷ng    Õn  ∙  îcthèng  Êt hoÆc     ý ki ® ®   nh   cßn  kh¸cnhau  ÷a c¸cbªn.   gi     2.4.4.K Õt    qu¶  éi nghÞ   Èm   nh  îc thÓ  Ön  h  th ®Þ ®  hi b»ng  B¸o c¸o  Èm   th ®Þnh, trong ®ã   râ:nh÷ng  éidung  ∙  îcc¸cc¬      nªu    n  ® ®     quan  Èm  nh  èng  th ®Þ th nhÊt;nh÷ng  éi dung  Çn      n  c bæ sung, ®iÒu    chØnh  Õu  ã);Thêi h¹n  µn  (n c    ho thµnh      c¸c bæ sung, ®iÒu    chØnh; c¸c ý  Õn      ki cßn  a  èng  Êt,®Ò   Þ  ch th nh   ngh b¶o u  Õu  ã); l (n c 2.5.Sau  éi nghÞ  Èm  nh:   H  th ®Þ 2.5.1.Trêng  îp  éi    h H nghÞ   Èm   nh   Õt  Ën  ¬ng  ×nh, dù     th ®Þ k lu ch tr   ¸n HTKT     iÒu  Ön  ®ñ ® ki phª  Öt,kh«ng    ngµy  µm  Öc,kÓ   õ ngµy    duy   qu¸ 05  l vi   t   tæ chøc  éi nghÞ  Èm  nh, Bé   Õ   ¹ch vµ  Çu   ×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ  H  th ®Þ   K ho   § ttr   t  ph phª duyÖt ch¬ng  ×nh,dù        tr   ¸n HTKT. 2.5.2.Trêng  îp  éi  Þ   Èm   nh    h H ngh th ®Þ yªu  Çu    c bæ sung, ®iÒu    chØnh  hoÆc     ×nh,kh«ng    ngµy  µm  Öc,kÓ   õ ngµy  chøc  éi nghÞ   gi¶itr   qu¸ 05  l vi   t   tæ  H  thÈm  nh, Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu   öith«ng  kÕt  Ën  µ    Çu  ña  éi ®Þ   K ho   § tg   b¸o  lu v yªu c c h   nghÞ  í C¬   t   quan  ñ  i ch qu¶n.C¨n  vµo  éidung  µ  Ýnh  Êt cô  Ó  ña      cø  n  vt ch   th c c¸c yªu cÇu      bæ sung,®iÒu    chØnh  hoÆc     ×nh,Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu   Ïquy  gi¶itr   K ho   § ts   ®Þnh  êih¹n  th   cho  Öc  µn  µnh    vi ho th c¸c yªu  Çu  ãi trªn.C¬   c n    quan  ñ ch qu¶n  khi nhËn  îc th«ng    ®  b¸o  Õt  Ën  µ  k lu v yªu  Çu  ña  éi nghÞ,  ã  c c h  c tr¸chnhiÖm     tiÕn  µnh      h c¸c bæ sung,®iÒu    chØnh  hoÆc     ×nh cÇn  Õtnªu  ¹  gi¶itr   thi   ti th«ng  b¸o.Trêng  îp cÇn    h  ph¶i®µ m     ph¸n  íiNhµ   µitrî   ùc hiÖn      v  t   ®Ó th   c¸c bæ sung,   ®iÒu  chØnh  hay    ×nh nµy,C¬   gi¶itr     quan  ñ  ch qu¶n  ã  c tr¸chnhiÖ m   Õn hµnh    ti   ®µ m  ph¸n  µ    ×nh  ¹  v khi tr liV¨n  Ön  ¬ng  ×nh,dù  HTKT   ∙  îc hoµn  ki ch tr   ¸n  ®®  chØnh,  ph¶i cã    b¸o  c¸o b»ng v¨n b¶n  Ò   Õt  v k qu¶  m   ®µ ph¸n  nªu  â    éi r c¸c n   dung    bæ sung,®iÒu    chØnh  hay    ×nh ® îcvµ  gi¶itr     kh«ng  îcNhµ   µitrî Êp  ®  t   ch thuËn. 2.5.3.Trêng  îp sau    Èm  nh,    ¬    h  khith ®Þ c¸c c quan tham    Èm  nh   gia th ®Þ cã    Õn  ý ki kh¸cvíi       b¶n  ∙  ãp    Õn  íc®©y  × ph¶icã    v¨n ® g ý ki tr   th     v¨n b¶n   bæ sung  göi Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu         K ho v§ t ®Ó bæ sung  µ  Öu  v hi chØnh  b¸o  thÈm   nh   c¸o  ®Þ tr×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ.   t  ph 2.5.4.Trong    vßng  ngµy  µm  Öc,kÓ   õ ngµy  ñ  íng  Ýnh  ñ  10  l vi   t   Th t Ch ph duyÖt  ¬ng  ×nh,dù    ch tr   ¸n HTKT,  é  Õ   ¹ch vµ  Çu   B K ho   § tth«ng  cho  µ   µi b¸o  Nh t   trî µ  ¬     C quan  ñ  v ch qu¶n  Ò   Õt  v k qu¶  phª  Öt    Õn hµnh  ý  Õt  µ  ùc duy ®Ó ti   k k v th   hiÖn  ¬ng  ×nh,dù  ch tr   ¸n. IV. µ m  p h¸n, ý  k Õ t ® i Ò u  í c q u è c t Õ  c ô  th Ó  v Ò  O D A  §  k Kh«ng    ngµy  µm  Öc  qu¸ 05  l vi sau  µy  Õt  óc ®µ m   ng k th   ph¸n,c¬    quan  ñ  ch tr×®µ m     ph¸n  ph¶icã      v¨n b¶n  th«ng  kÕt  b¸o  qu¶  m   ®µ ph¸n nh  t¹ §iÒu      nªu  i   23 Quy  Õ   ch theo c¸cnéidung      sau  y: ®© 1.C¬     quan  ñ  ×®µ m   ch tr   ph¸n vµ    ¬    c¸cc quan  tham    m   gia®µ ph¸n
 9. 2.§Þa  iÓ m   µ  êigian tiÕn hµnh  m     ® v th       ®µ ph¸n 3.C¬   ë    s ph¸p lýcho  m      ®µ ph¸n 4. Tã m   ¾t diÔn  Õn  µ  Õt    t  bi v k qu¶  ña    ×nh ®µ m   c qu¸ tr   ph¸n  trong ®ã       nªu râ    c¸c tho¶  Ën  ∙  t ® îc vµ  ÷ng  Ên    a  èng  Êt  ÷a c¸c bªn  thu ® ®¹     nh v ®Ò ch th nh gi     (nÕu  ã)vµ  Õn  Þ  ö  ýtrong tr ng  îp nµy. c   ki ngh x l    ê h   V.  Q u ¶ n  l ý, ù c hi Ö n  c h ¬ n g  tr × nh, ù  ¸n O D A  th  d 1.Ban    qu¶n  ých¬ng  ×nh,dù    l  tr   ¸n ODA 1.1.Quy Õt  nh  µnh  Ëp Ban    ®Þ th l  Qu¶n  ých¬ng  ×nh,dù    l  tr   ¸n ODA 1.1.1.Kh«ng    ngµy  µm  Öc,kÓ   õ ngµy    qu¸ 15  l vi   t   b¸o    c¸o nghiªncøu      kh¶ thihay    V¨n  Ön  ¬ng  ×nh,dù    ki ch tr   ¸n ODA   îccÊp  ã  Èm  Òn  ®  c th quy phª  Öt, duy   C¬  quan  ñ  ch qu¶n  ph¶i ra  Õt  nh  µnh  Ëp    ¬  ë    Þ   ña    quy ®Þ th l trªnc s ®Ò ngh c Chñ   ù  hoÆc   û  d ¸n  u quyÒn  cho  ñ   ù  ra  Ch d ¸n  quyÕt  nh   µnh  Ëp  ®Þ th l Ban  Qu¶n  ých¬ng  ×nh,dù    l  tr   ¸n ODA   äit¾tlµBan  (g       Qu¶n  ýdù  l   ¸n). C¬  quan  ñ  ch qu¶n  µ  ñ   ù    ã  Ó  v Ch d ¸n c th giao  tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ýdù    l   ¸n míi® îcphª duyÖt cho  ét        m Ban  qu¶n  ýdù    Ön  ang  l   ¸n hi ® qu¶n  ých¬ng  ×nh, l  tr   dù    ¸n ODA   kh¸c.Trong  êng  îp nµy,kh«ng    ngµy  µm  Öc  Ó   õngµy    tr h    qu¸ 15  l vi k t   B¸o    c¸o nghiªncøu    kh¶    thihay V¨n  Ön  ¬ng  ×nh,dù    ki ch tr   ¸n ODA   îccÊp  ã  ®  c thÈm  quyÒn  phª  duyÖt, C¬     quan  ñ ch qu¶n  ph¶i ra    quyÕt  nh   ®Þ hoÆc   û  u quyÒn  cho  ñ   ù  ra  Õt  nh   iÒu  Ch d ¸n  quy ®Þ ® chØnh,   bæ sung  Quy Õt  nh   ®Þ thµnh  Ëp  l Ban  qu¶n  ýdù  hiÖn  ã  Ò   µn  é  éidung  l   ¸n  c v to b n   (hoÆc  ét  Çn   m ph néidung) nªu  ¹  Ó m       ti §i 1.1.2M ôc  cña    V  Th«ng   µy; ®iÒu  tn   chØnh, bæ     sung  vÒ  Quy  Õ   ¹t®éng  ña  ch ho   c Ban  qu¶n  ýdù  hiÖn  ã  Ò   µn  é  éidung  l   ¸n  c v to b n   (hoÆc  ét  Çn… m ph a.Tªn  ¬ng  ×nh,dù    ch tr   ¸n b.Nh÷ng    ph¸p lý®Ó   µnh  Ëp Ban    c¨n cø      th l  qu¶n  ýdù  l   ¸n c.Tªn  ¬     C quan  ñ  ch qu¶n  ù      ñ  ù  d ¸n,tªnCh d ¸n d.§èit ng vµ  ¹m       î   ph viqu¶n  ýcña  l  Ban  qu¶n  ýdù  l   ¸n ®.  ôc    Çn  t® îc®èi víi M tiªuc ®¹         Ban  qu¶n  ýdù  l   ¸n e.Chøc    n¨ng  µ  Ö m  ô  ña  v nhi v c Ban  qu¶n  ýdù  l   ¸n g.Quy Òn  ¹n cña    h  Ban  qu¶n  ýdù  l   ¸n h.T    c¸ch ph¸p nh©n  ña      c Ban qu¶n  ýdù  l   ¸n i. ¬   Êu  chøc  µ  ©n  ù  ña    c tæ  C v nh s c Ban  qu¶n  ýdù  l   ¸n 1.2.Chøc    n¨ng  µ  Öm  ô  ña  v nhi v c Ban  qu¶n  ýdù  l   ¸n Trong  ¹m    Ö m  ô,quyÒn  ¹n cña  ñ  ù    ph vinhi v  h  Ch d ¸n,Ban  qu¶n  ýdù    µ l   ¸n l   c¬ quan  idiÖn  ®¹   cho  ñ   ù    îc toµn  Òn  Ch d ¸n,®   quy thay m Æt   ñ   ù  thùc   Ch d ¸n    hiÖn c¸c  quyÒn  ¹n  µ  Ö m   ô  îc giao. Ban  h v nhi v®    qu¶n  ý dù   chÞu  l   ¸n  tr¸ch  nhiÖ m  íi ñ  ù    µ  ícph¸p luËtvÒ     µnh    ña  ×nh. v  Ch d ¸n v tr       c¸ch vic m Ban  qu¶n  ýdù    ã    l   ¸n c c¸cchøc  n¨ng  µ  Ö m  ô  v nhi v sau:
 10. a. §¹idiÖn     cho  ñ   ù  tham      Ch d ¸n  gia c¸c quan  Ö   h ph¸p  Ëtvµ  lu   trong c¸c    quan  Ö   íi   ¬  h v   c quan  c¸c qu¶n  ýNhµ   íc,Nhµ   µitrîc¸cdoanh  l  n  t     , nghiÖp,c¸cc¸      nh©n  µ  chøc  v tæ  kh¸c trong  µ  µi níc trong  ¹m    îc Chñ   ù  uû    v ngo     ph vi ®   d ¸n  quyÒn. b. Phèihîp víi µ   µitrî ©y  ùng  µ  iÓn khaikÕ   ¹ch thùc hiÖn  ­        Nh t     xd v tr     ho     ch ¬ng  ×nh,dù    ¶m   tr   ¸n ® b¶o  ùc hiÖn  ng  ôc    i t ng,tiÕn    µ    th   ®ó m tiªu,  î   ®è ®é v c¸c cam   Õt    k ghitrong §iÒu  cquèc  Õ  Ò     í  t v ODA   ∙  ý  Õt  µ  ÷ng  éidung  ña  ® k k v nh n  c ch¬ng  ×nh,dù    tr   ¸n ODA   ∙  îcphª  Öt.Sau    µnh  Ëp,Ban  ® ®   duy   khith l  qu¶n  ýdù  l  ¸n ph¶itËp  îp  y     µ  Ö   èng    h ®Ç ®ñ v h th ho¸    c¸c quy  nh  ªnquan  n   ®Þ li   ®Õ ODA   cña  µ   íc ViÖt Nam,    Nh n     c¸c quy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ý,thùc hiÖn  ¬ng  ×nh dù  l    ch tr   ¸n cña  µ   µitrî ÷u    Nh t     h quan,nghiªncøu,n ¾ m   ÷ng    µiliÖu nµy  µ  Òu  c       v c¸ct     v §i í   quèc  Õ  Ò   ¬ng  ×nh,dù    m ×nh  ô  t v ch tr   ¸n do  ph tr¸ch,   ¬  ë    ©y  ùng  Õ    trªnc s ®ã x d k ho¹ch    Õtcho  chi ti   qu¸  ×nh  ùc  Ön  ù    tr th hi d ¸n,trong    ó  äng  n   êi ®ã ch tr ®Õ th   gian vµ    Ön    c¸c bi ph¸p  Çn  Õt®Ó   c thi   b¶o  ¶m   µihoµ  ÷a thñ tôc cña  Ýa  ® h  gi       ph ViÖtNam   µ  ñ tôccña  µ   µi î ªnquan.   v th     Nh t       tr li c.Phèi hîp víiNhµ   µitrî   nh         t     ®Þ x¸c c«ng  Öc  vi cho  õng  t chøc danh trong  Ban qu¶n  ýdù    chøc  µ  Ón  än  êi lµm  Öc  l   ¸n,tæ  v tuy ch ng   vi trong Ban    qu¶n  ý l  dù    ¸n theo uû  Òn  ña  ñ  ù    quy c Ch d ¸n. d. C¨n  vµo  Õ   ¹ch  µ  Õn    ùc hiÖn  ña  ¬ng  ×nh,dù      cø  k ho v ti ®é th   c ch tr   ¸n, phèihîp Nhµ   µitrî iÒu  µnh  Þp  êi  ö  ông  Öu     t   ® h k th , d s hi qu¶    ån  ùccña  c¸c ngu l   c«ng  ×nh,dù    ö  ýc¸c bÊt ®ång  Ò   Æt   ü  Ëtgi÷a c¸c ®¬n  Þ  tr   ¸n;x l       vm k thu      v tham   giathùc hiÖn  ¬ng  ×nh,dù      ch tr   ¸n. ®.  ©y  ùng  Õ   ¹ch  ótvèn  i  X d k ho r  ®è øng  µ  èn  v v ODA   µng  h n¨m  theo  ¬  c chÕ   µichÝnh  t  trong níc vµ      quy  nh  ña  µ   µitrî i  íich¬ng  ×nh,dù  ®Þ c Nh t     ®è v   tr   ¸n cña  ×nh  µ  µm  ñ tôcrótvèn  µy    m v l th       n theo tiÕn ®é   ùc hiÖn  Õ   ¹ch.     th   k ho e.Phèihîp víi µ   µi î Ón  än   Ên  ùc hiÖn  ¬ng  ×nh,dù         Nh t     tr tuy ch tv th   ch tr   ¸n. g. ChuÈn  Þ       b c¸c yªu  Çu  µ  c v chØ     ü  Ët cña    µng  tiªuk thu   c¸c h ho¸,x©y    l¾p, dÞch  ô  Çn    vc mua   ¾ m   s cho  ¬ng  ×nh,dù  vµ  chøc  u   Çu, ch tr   ¸n  tæ  ®Ê th   tuyÓn  än  µ  Çu  ï hîp víiquy  nh  ña  µ   ícViÖt Nam   µ  Òu  c ch nh th ph       ®Þ c Nh n     v §i í   quèc  Õ  Ò   t v ODA   ∙  ® tho¶ thuËn  íi µ   µitrî   v  Nh t   . h. ChuÈn  Þ   µ  ý  Õt    îp ®ång    b v k k c¸c h   trong khu«n    khæ   ¬ng  ×nh,dù  ch tr   ¸n  µ  chøc  ùc hiÖn  îp ®ång  ∙  îc ký  Õt;gi¸m    v tæ  th   h  ®®  k   s¸tbªn  ªnquan  ùc li   th   hiÖn  Üa  ô  trong hîp ®ång. ngh v nªu     i. Êp  µnh   Ch h nghiªm  chØnh  Õ         ×nh  ×nh  ùc hiÖn      ch ®é b¸o c¸o t h th   nh quy ®Þnh  ¹ §iÒu  cña  t i 35  Quy  Õ   µ    Ó  Õ   µichÝnh,chÕ     èng    Õ   ch v c¸cth ch t     ®é th kª k to¸n,kiÓm       to¸n theo quy  nh  Ön  µnh  ña  µ   íc vµ  ùc hiÖn      ®Þ hi h c Nh n   th   c¸c yªu cÇu  Õu  ã)cña  µ   µitrî Ò       µi Ýnh,kiÓm  (n c   Nh t     b¸o c¸o t   v ch   to¸n.   k. Tæ     chøc  ùc hiÖn    Õt  nh  µ  Þu  ù  thanh    Óm     th   c¸c quy ®Þ v ch s   tra,ki tra cña  ñ   ù    µ  ¬  Ch d ¸n v c quan  Êp    ã  Èm  Òn  ï hîp víiquy  nh  ña  c trªnc th quy ph       ®Þ c ph¸p luËt.   1. Dù   Öu c¸c rñiro  ã  Ó    li       c th x¶y  cho  ¬ng  ×nh,dù      Êt vµ  ra  ch tr   ¸n,®Ò xu   thùc hiÖn    Ön    c¸cbi ph¸p nh»m   ñ  ng    ch ®é phßng tr¸nhvµ  ¹n chÕ     ñiro.  h  c¸cr   m. Ph¸thiÖn    êng  îp  Çn  iÒu    c¸c tr hc ® chØnh, söa  æi, bæ     ®   sung  ¬ng  ch tr×nh,dù  cña  × nh;  Èn  Þ     µiliÖu  Çn  Õtvµ  µm  ñ  ôc ®Ò     ¸n  m chu b c¸c t   c thi   l th t   nghÞ  Êp  ã  Èm  Òn    Öt. c c th quy phª duy
 11. n. Lµ m   u   èi  ña  ñ   ù  vµ    ¬    ®Ç m c Ch d ¸n  c¸c c quan  tham    ùc hiÖn  ­ gia th   ch ¬ng  ×nh,dù  trong  Öc  ªnh Ö   íiNhµ   µitrîvÒ     Ên    tr   ¸n  vi li   v   t     c¸c v ®Ò trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn  ¬ng  ×nh,dù      ch tr   ¸n. o. Thùc  Ön      hi c¸c c«ng  Öc  vi kh¸c m µ   Òu  cquèc  Õ  ô  Ó  Ò     §i í   t c th v ODA   ∙  ® quy  nh  µthuéc ph¹m    Ö m  ô,quyÒn  ¹n cña  ñ  ù  ®Þ l    vinhi v  h  Ch d ¸n. p. Bµn    giao  ¬ng  ×nh,dù  ®∙  µn  µnh  ch tr   ¸n  ho th cho  n  Þ   Õp  Ën  ®¬ v ti nh theo quy  nh    Ën  µnh,khaith¸c, ùc hiÖn    ®Þ ®Ó v h      th   tr¸chnhiÖm   µn    ©n     ho tr¶ng s¸ch Nhµ   ícc¸ckho¶n    n    vay  theo nghÜa  ô  tronghîp ®ång    v nªu     vay  ¹®∙  ý. l  k i q.Nh÷ng  Öm   ô    nhi v kh¸ctrong khu«n      khæ   ¬ng  ×nh,dù    Chñ  ù  ch tr   ¸n do  d ¸n giao.   Riªng Ban    qu¶n  ýdù    i víi   ¬ng  ×nh,dù    ã  ©y  ùng    l   ¸n ®è     ch c¸c tr   ¸n c x d cßn cÇn  îctraothªm    Ö m  ô  µ  Òn  ¹n sau: ®    c¸cnhi v v quy h   r.§¹idiÖn     cho  ñ   ù  lµm  Öc  íichÝnh  Òn  a   ¬ng  µ    Ch d ¸n  vi v   quy ®Þ ph v c¸c tæ  chøc,c¸ nh©n  ã  ªnquan      Õt    Ên    Ò     ãng  Æt      c li   ®Ó gi¶iquy c¸c v ®Ò v gi¶iph m b»ng, ®Ò n   ï,t¸  nh    ï hîp víitiÕn ®é   µ    iÒu  Ön  îcquy  nh     b i ®Þ c ph         v c¸c ® ki ®   ®Þ t¹ §iÒu  cquèc  Õ  íi µ   µitrî   i í  t v  Nh t   . s.ChuÈn  Þ  Æt     bm b»ng  ©y  ùng,m Æt   xd   b»ng    thic«ng,tµiliÖu thiÕtkÕ,         c¸c tiªuchuÈn  ü  Ët®Ó   µn     k thu   b giao cho  µ  Çu    nh th theo  ng    iÒu  Ön  ®ó c¸c ® ki hîp ®ång.   t.Cö   êi cã      ng   ®ñ n¨ng  ùc chuyªn  l  m«n   µ  Èm   Òn  µnh  Ýnh  ¹  v th quy h ch ti hiÖn  êng      Õt c¸cvÊn    tr ®Ó gi¶iquy     ®Ò n¶y sinhtrong thi      c«ng. Tuú  éc  µo  thu v quy  m«,  Ýnh  Êt  ña  ¬ng  ×nh,dù  (®Çu   hay  t ch c ch tr   ¸n  t HTKT,  Êp  c ph¸t hay    cho vay  ¹  l ihoÆc   çn  îp.. ) ®é   hh . , phøc  ¹p cña  ¬ng  t  ch tr×nh,dù  (sè l ng c¸c cÊu  Çn, c¸c s¶n  È m   u   µo,®Ç u       ¹t   ¸n   î     ph    ph ®Ç v   ra,c¸c ho   ®éng, chñ  Ó    th tham    a   µn  ùc hiÖn, ph¹m      ng  gia,®Þ b th     vit¸c®é v.v. .vµ  èi .  b   ) c¶nh  ña  ¬   c C quan  ñ  ù    Ch d ¸n,n¨ng  ùcc¸n bé,Chñ  ù    ã  Ó    l      d ¸n c th traocho  Ban   qu¶n  ýdù    µn  é  l   ¸n to b hoÆc   ét  Çn    Ö m  ô,quyÒn  ¹n nãitrªn. m ph c¸cnhi v  h   NhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  µ  v  h v tr¸ch nhiÖ m   ña    c Ban qu¶n  ý dù   nªu  ¹  l   ¸n  ti Quy Õt  nh  µnh  Ëp Ban  ®Þ th l  qu¶n  ýdù  l   ¸n. 1.3.Trêng  îp Ban    h  qu¶n  ýdù    l   ¸n kh«ng  îcgiao toµn  é    Öm   ô, ®    b c¸c nhi v  quyÒn  ¹n  h nªu  ¹  Ó m   t i§i 1.2  ôc     ña  M V c Th«ng   nµy, ®Ó   ùc  Ön  ÷ng  t   th hi nh nhiÖ m   ô  µ  Òn  ¹n  v v quy h cßn  ¹   ¬   l iC quan  ñ  , ch qu¶n  ù    d ¸n ban  µnh  ng  êi h ®å th   Quy Õt  nh  Ò   chøc  ùc  Ön  ¬ng  ×nh,dù  ®èi  íic¸c bé  Ën  ®Þ v tæ  th hi ch tr   ¸n  v     ph chøc n¨ng  éc C¬   thu   quan  ñ ch qu¶n  ô  ph tr¸chhoÆc   û  Òn    u quy cho  ñ   ù    Ch d ¸n ban  µnh  h Quy Õt  nh  Ò   chøc  ùc hiÖn  ¬ng  ×nh,dù  ®èi  íic¸c ®Þ v tæ  th   ch tr   ¸n  v    bé  Ën  ph chøc n¨ng  éc  ñ   ù  phô  thu Ch d ¸n  tr¸chnh    nªu  ¹  Ó m   M ôc    ña  ti §i 2  Vc Th«ng   µy. tn 1.4.V Ò   chøc  ña    tæ  c Ban qu¶n  ýdù  l   ¸n Tæ   chøc  Ban  qu¶n  ýdù    l   ¸n bao  å m   éidung  ñ  Õu  g n  ch y sau: 1.4.1.Nh÷ng    chøc  danh  ñ  ètcña  ch ch   Ban qu¶n  ýdù      l   ¸n nh nªu  ¹ §iÓ m   ti   1.5.1 M ôc  cña    V  Th«ng   µy, c¸c bé  Ën  ùc thuéc  t n     ph tr   Ban qu¶n  ýdù  vµ  l   ¸n  chøc n¨ng  Ö m   ô  ña    nhi v c c¸c chøc  danh  ñ  èt còng    ña    é  Ën  ch ch   nh c c¸c b ph trùcthuéc.   1.4.2.M èi    quan  Ö   ÷a    h gi c¸c chøc danh  ñ  èt víic¸c bé  Ën  ch ch       ph trong  Ban  qu¶n  ýdù    èi  l   ¸n;M quan  Ö   ÷a c¸cbé  Ën  h gi     ph trong Ban    qu¶n  ýdù  l   ¸n.
 12. 1.4.3.     Õ   ña  Biªnch c Ban  qu¶n  ýdù    l   ¸n,trong ®ã:   a.Sè    é,nh©n      Õ   Ýnh    c¸n b   viªnbiªnch ch thøc b.Sè    é,nh©n      c¸n b   viªnkiªm  Öm nhi c. Sè   ©n    îp  ng  µi h¹n  µ  ¾n   ¹n    nh viªn h ®å d  v ng h trong khu«n khæ   ¹t ho   ®éng  ña  c Ban  qu¶n  ýdù  l   ¸n. 1.5.Nh ©n  ù  ña    s c Ban  qu¶n  ýdù  l   ¸n Ban  qu¶n  ýdù  ph¶icã    ©n  ù    ¸p  l   ¸n    ®ñ nh s ®Ó ® øng  Ö m   ô, quyÒn  nhi v  h¹n  îc giao.Tuú  ®    theo quy    ¬ng  ×nh,dù    éidung  µ  ¹m    ¹t m« ch tr   ¸n,n   v ph viho   ®éng, tr¸ch nhiÖ m   µ  Òn  ¹n  îc giao,c¬  Êu  chøc  ¹t®éng  ña    v quy h®   c tæ  ho   c Ban qu¶n  ýdù    ©n  ù  ña  l   ¸n,nh s c Ban  qu¶n  ýdù    îcx¸c ®Þnh  l   ¸n ®     theo  nguyªn  t¾c sau: 1.5.1.Nh÷ng  Þ   Ý do  ¬     v tr   C quan  ñ  ch qu¶n  Õt  nh  µ    Ö m   quy ®Þ v bæ nhi hoÆc   û  Òn  u quy cho  ñ  ù    Õt ®Þnh  µ    Ö m Ch d ¸n quy   v bæ nhi a. Trëng    Ban  qu¶n  ý dù  (hoÆc  l   ¸n  Gi¸m  c  ù  hoÆc   ®è d ¸n  Tæng   gi¸m  ®èc  ù    i víi d ¸n ®è     Ban  qu¶n  ýdù    ã  l   ¸n c quy    èn  ínthuéc diÖn  äng ®iÓ m   m« v l     tr   cña  èc  qu gia):lµ ngêi thay m Æt          cho  ñ   ù  ®Ó   Ch d ¸n  qu¶n  ý,®iÒu  µnh    l  h c¸c ho¹t®éng  ña  ¬ng  ×nh,dù    ëng    c ch tr   ¸n.Tr Ban qu¶n  ýdù    Þu  l   ¸n ch tr¸chnhiÖ m     tr cChñ   ù    i víic¸c ho¹t®éng  µ  Õt  í  d ¸n ®è         v k qu¶  ùc hiÖn  ¬ng  ×nh,dù    th   ch tr   ¸n theo chøc    n¨ng  Ö m  ô  t¹ Quy Õt  nh  µnh  Ëp Ban  nhi v nªu   i ®Þ th l  qu¶n  ýdù  l   ¸n. b.Phã    Ban qu¶n  ýdù    l   ¸n:Ban  qu¶n  ýdù    ã  Ó  ã  ét  l   ¸n c th c m hoÆc   ét  è  ms Phã Ban. Phã    Ban  µ ngêigióp Trëng  l      ban trong c¸c c«ng  Öc  Trëng       vi do  Ban giao;Phã    Ban  Trëng  do  ban  ùachän  µ    Þ  ñ  ù      Ö m. l  v ®Ò ngh Ch d ¸n bæ nhi c.K Õ     ëng  ù    Õ     ëng  Þu    to¸ntr d ¸n:K to¸ntr ch tr¸chnhiÖm   ícChñ  ù    µ    tr   d ¸n v tr c Trëng  í  Ban  Ò   µn  é  v to b c«ng    t¸c qu¶n  ý tµichÝnh, kÕ   l      to¸n cña  ¬ng    ch tr×nh,dù    Õ     ëng  Chñ  ù      Ö m     ¸n.K to¸ntr do  d ¸n bæ nhi sau    khitham  kh¶o    Õn  ý ki cña  ëng  Tr Ban. d.Nh÷ng    chøc  danh  ñ  ètkh¸c(nÕu  Çn) ch ch     c 1.5.2.Nh÷ng    é, nh©n    Trëng    c¸n b   viªndo  Ban qu¶n  ýdù    Ón  än  l   ¸n tuy ch vµ  Õt ®Þnh. quy   C¨n  vµo  cø  chøc n¨ng  Ö m   ô,c¬  Êu  chøc  nhi v   c tæ  Ban qu¶n  ýdù  vµ  l   ¸n  biªnchÕ     cho Ban qu¶n  ýdù    trong Quy Õt  nh  µnh  Ëp Ban  l   ¸n nªu    ®Þ th l  qu¶n  ý l  dù    ëng  ¸n,Tr Ban  qu¶n  ýdù    Ón  än  µ  Õt  nh      é, nh©n   l   ¸n tuy ch v quy ®Þ c¸c c¸n b   viªnkh«ng  éc ®èi t ng do  ¬     thu    î   C quan  ñ  ch qu¶n hay  ñ  ù    Õt ®Þnh. Ch d ¸n quy   1.5.3.   Ón  än    é,nh©n    Tuy ch c¸n b   viªncho  Ban  qu¶n  ýdù  l   ¸n. C¸n  é, nh©n    ña  b  viªnc Ban  qu¶n  ýdù  (kÓ  nh÷ng  êi ® îc ®iÒu  l   ¸n  c¶  ng     ®éng  õ bé  t   m¸y  ña  ñ   ù  vµ  ÷ng  êi ® îc tuyÓn  ông  õ bªn  µi) c Ch d ¸n  nh ng     d t  ngo   ®Ò u  ph¶i® îc tuyÓn  än     ch theo  ÷ng    Èn  Ò  Ünh  ùc  nh tiªuchu (v l v chuyªn  m«n,  tr×nh ®é,    kinh nghiÖm,  È m   Êt c¸ nh©n)  îcx¸c ®Þnh  ô  Ó    ph ch     ®   c th trong "B¶n    m«     t¶ c«ng  Öc" hoÆc     Òu  vi   " §i kho¶n  giao  Öc" do  ëng  vi   Tr Ban  Ëp  µ  l v c«ng  khaitr ckhituyÓn  än.   í    ch 1.6.§¶m     b¶o  ¹t®éng  ña  ho   c Ban qu¶n  ýdù  l   ¸n: 1.6.1.  Ban  qu¶n  ýdù    l   ¸n ph¶icã    trang thiÕtbÞ        v¨n phßng,trangthiÕtbÞ         th«ng    ªnl¹c, Ön  Ých    tinli     di t v¨n phßng    ¸p  ®ñ ® øng  cÇu  yªu  c«ng    t¸cqu¶n  ý, l  thùc hiÖn  ¬ng  ×nh,dù    ch tr   ¸n.
 13. 1.6.2.Ban    qu¶n  ýdù  cã  l   ¸n  kinh phÝ    ùc hiÖn    ®Ó th   c«ng    t¸cqu¶n  ýdù  l  ¸n;kinh  Ý    ¬ng    ph tr¶ l cho  c¸n  é, nh©n    îc quy  nh   ¹  b  viªn ®   ®Þ t iQuy  Õ     ch tæ chøc  ¹t®éng  ña  ho   c Ban  qu¶n  ýdù  l   ¸n. 1.6.3.§èivíic¸c ch¬ng  ×nh,dù           tr   ¸n cho  vay  ¹   l itrong tr ng  îp xÐt thÊy  ,  ê h     cÇn  Õt,Chñ   ù  c¨n  vµo    thi   d ¸n  cø  c¸c quy  nh  Ön  µnh  îc chñ  ng  ö  ®Þ hi h ®  ®é s dông  ån  èn  ñ  ë  ÷u      ngu v ch s h ®Ó bæ sung  µo  v kinh phÝ   ¹t®éng  ña    ho   c Ban  qu¶n  ýdù    l   ¸n nh»m   óc ®Èy  µ  ©ng  th   vn cao  Öu  hi qu¶  ¹t®éng  ña  ho   c Ban. 1.7.Quy  Õ   chøc  ¹t®éng  ña    ch tæ  ho   c Ban qu¶n  ýdù  l   ¸n 1.7.1.Kh«ng    ngµy  µm  Öc,kÓ   õ ngµy  ã    qu¸ 15  l vi   t   c Quy Õt  nh  µnh  ®Þ th lËp Ban    qu¶n  ýdù    ¬  l   ¸n,c quan  ñ  ch qu¶n    Õt ®Þnh  ra quy   hoÆc   û  Òn    u quy cho Chñ  ù    d ¸n ban  µnh  h Quy  Õ   chøc  ¹t®éng  ña  ch tæ  ho   c Ban  qu¶n  ýdù  l   ¸n. 1.7.2.Quy  Õ   chøc  ¹t®éng  ña    ch tæ  ho   c Ban qu¶n  ýdù    îcban  µnh  l   ¸n ®   h trªnc¬  ë    Þ  ña    s ®Ò ngh c Ban  qu¶n  ýdù  vµ  l   ¸n  ph¶ibao  å m   ÷ng  éidung    g nh n  sau: a.Nh÷ng    ph¸p lý®Ó     c¨n cø      ban  µnh  h Quy  Õ   ch b. §iÒu  Ön  Ët chÊt,kü  Ët®¶m     ki v     thu   b¶o    ¹t®éng  ña  c¸cho   c Ban qu¶n  ý l  dù  ¸n. c. Quy  nh  Ò     Õ     ¹t®éng:  Õ     iÒu  µnh, chÕ       ®Þ v c¸c ch ®é ho   ch ®é ® h   ®é phèihîp trong néibé         Ban  qu¶n  ýdù    µ  i víic¸c c¬  l   ¸n v ®è       quan  bªn  µiBan  ngo   qu¶n  ý;Ch Õ     èihîp víiNhµ   µitrî Ò     l  ®é ph       t     c¸c c«ng  Öc  ªnquan  n   ¹t v vi li   ®Õ ho   ®éng  ña  ù    Õ         ña  c d ¸n;ch ®é b¸o c¸o c Ban  qu¶n  ýdù  l   ¸n. d.Nh÷ng    quy  nh  ®Þ kh¸c. 2.Quy Õt  nh  Ò   chøc  ùc hiÖn  ¬ng  ×nh,dù    ®Þ v tæ  th   ch tr   ¸n 2.1.Quy Õt  nh  Ò   chøc  ùc hiÖn  ¬ng  ×nh,dù    îcC¬     ®Þ v tæ  th   ch tr   ¸n ®   quan  chñ qu¶n  ù    d ¸n ban  µnh  h hoÆc   û  Òn  u quy cho  ñ  ù    Ch d ¸n ban  µnh  ng  êi h ®å th   víi  Quy Õt  nh  µnh  Ëp Ban  ®Þ th l  qu¶n  ýdù  l   ¸n. 2.2.Quy Õt  nh   Ò   chøc  ùc  Ön  ¬ng  ×nh,dù  ph¶i bao    ®Þ v tæ  th hi ch tr   ¸n    gå m   ÷ng  éidung  nh n  sau: a.Nh÷ng    ph¸p lý®Ó     c¨n cø      ban  µnh  h Quy Õt  nh ®Þ b.Tªn  ¬     C quan  ñ  ch qu¶n  ù      ñ  ù  d ¸n,tªnCh d ¸n c.§èit ng vµ  ¹m    iÒu     î   ph vi® chØnh  ña  c Quy Õt  nh ®Þ d.  ¬   Êu  chøc  ¹t ®éng  ña  Cc tæ  ho   c c¸c  é   Ën  éc  ¹m    iÒu  b ph thu ph vi ® chØnh  ña  c Quy Õt  nh  µ  ®Þ v quan  Ö   ña    é  Ën  µy  íi   ¬  h c c¸cb ph n v   c quan  ªn c¸c li   quan;quan  Ö   íi µ   µitrî   h v  Nh t   . e. NhiÖ m   ô  µ  Òn  ¹n  ña    é  Ën    v v quy h c c¸c b ph hoÆc   ©n  ù  éc ph¹m  nh s thu   vi®iÒu    chØnh  ña  c Quy Õt  nh. ®Þ g. §iÒu  Ön  Ët chÊt,kü  Ët ®¶m     ki v     thu   b¶o cho  ¹t®éng  ña  é  Ën  ho   c b ph chøc  n¨ng  éc ph¹m    iÒu  thu   vi® chØnh  ña  c Quy Õt  nh. ®Þ h.Nh÷ng    quy  nh  ®Þ kh¸c 3.  Òu  §i chØnh,  öa  æi    s® bæ sung  éi dung  ¬ng  ×nh, dù  ODA   n  ch tr   ¸n  trongqu¸ tr×nh thùc hiÖn       
 14. 3.1. ViÖc  iÒu    ® chØnh,    bæ sung  c¸c  ¬ng  ×nh, dù   ODA   éc ch tr   ¸n  thu   thÈm  quyÒn  phª  duyÖt  ña  ñ   íng  Ýnh  ñ  c Th t Ch ph nªu  ¹  iÓ m   Kho¶n    t i® a,  1 §iÒu  cña  31  Quy  Õ   îchiÓu    ch ®   nh sau: 3.1.1.§iÒu    chØnh, söa  æi, bæ     ®   sung  éidung  ¬ng  ×nh,dù    Én  n  ch tr   ¸n d ®Õ n   thay ® æi  ôc    ∙  îcduyÖt.   m tiªu® ®   3.1.2.§iÒu    chØnh, bæ     sung  éidung  ¬ng  ×nh dù    µm    n  ch tr   ¸n l t¨ng tæng  vèn  ®èi víim ét  Çn  iÒu  (    l® chØnh  hoÆc   ü kÕ   Òu  Çn  iÒu  lu   nhi l ® chØnh)  ît v  qu¸ 10%   víitæng  èn  ∙  îc duyÖt  so    v ®®  hoÆc   a  ch qu¸ 10%   ÷ng  îtqu¸    nh v  1 tr Öu ®«     ü   i  íich¬ng  ×nh,dù  ®Ç u    µ    i   la M ®è v   tr   ¸n  tv qu¸ 100  ×n  «     ü   ngh ® la M ®èi víi ¬ng  ×nh,dù       ch tr   ¸n HTKT   Õu  µtiÒn cña  µ   µitrî × ph¶iquy  æi  (n l     Nh t       th   ® ra ®«    ü     laM theo tûgi¸quy  nh  ña  µ   µitrî .      ®Þ c Nh t   ) 3.1.3.§iÒu    chØnh, söa  æi, bæ     ®   sung  Ò   êih¹n  µn  µnh,thêih¹n v th   ho th     rótvèn  Çn  èicña  ¬ng  ×nh,dù    Én  n   Öc    l cu   ch tr   ¸n d ®Õ vi ph¶i®iÒu    chØnh  Öp  Hi ®Þnh  ∙  ý  ÷a ChÝnh  ñ  ÖtNam   µ  µ   µitrî ® k gi   ph Vi   v Nh t   . 3.2.Hå   ¬    Þ  iÒu    s ®Ò ngh ® chØnh,bæ     sung  ¬ng  ×nh,dù    ch tr   ¸n ODA. 3.2.1.§èivíi   Þ  iÒu       ®Ò ngh ® chØnh, söa  æi, bæ     ®   sung  ¬ng  ×nh,dù  ch tr   ¸n    nh nªu  ¹  Ó m   ti §i 3.1.1vµ  Ó m     §i 3.1.2cña  ôc  thuéc    M V  Th«ng    µy, hå  ¬  tn   s göicho  é  Õ   ¹ch vµ  Çu   å m:   B K ho   § tg a.V¨n    b¶n  ña  ñ  ëng  ¬   c Th tr C quan  ñ  ch qu¶n    Þ  iÒu  ®Ò ngh ® chØnh, söa    ® æi,bæ     sung  ¬ng  ×nh,dù  ch tr   ¸n. b. §èivíic¸c ch¬ng  ×nh,dù           tr   ¸n ODA   ∙  îc®iÒu  ®®  chØnh, söa  æi, bæ     ®   sung  éc  Èm  Òn  ña  ¬   thu th quy c C quan  ñ  ch qu¶n  theo quy  nh  ®Þ nªu  ¹  Ó m   ti §i b, Kho¶n    Òu  cña    1, §i 31  Quy  Õ   µb¶n  ch l   sao B¸o    c¸o nghiªncøu    kh¶    thi(hay  V¨n  Ön  ¬ng  ×nh,dù  HTKT)  ∙  iÒu  ki ch tr   ¸n  ®® chØnh, söa  æi, bæ     ®   sung  Çn  l cuèivµ  Õt  nh    quy ®Þ phª  Öt  duy B¸o    c¸o nghiªncøu    kh¶    thi(hay V¨n  Ön  ­ ki ch ¬ng  ×nh,dù  HTKT)    ña  ñ  ëng  ¬   tr   ¸n  ®ã c Th tr C quan  ñ  ch qu¶n; b¶n    ×nh   gi¶itr   c¸clÇn  iÒu   ® chØnh, bæ     sung,söa  æi.   ® c.V¨n    b¶n th«ng  cam   Õt  iÒu  b¸o  k® chØnh, söa  æi, bæ     ®   sung  ña  µ   c Nh tµitrî    (b¶n sao b»ng ng«n  ÷  îc haibªn  ng ®     tho¶  Ën  ö  ông  µ  thu s d v b¶n  Þch  d tiÕng  Öt)n Õu  ã. Vi   c d. Dù     th¶o  tho¶  Ën  iÒu  thu ® chØnh, söa  æi, bæ     ®   sung ODA   Ï ký  Õt  s  k gi÷a ®¹idiÖn     Bªn  Öt Nam   µ  idiÖn  µ   µitrî Vi   v ®¹   Nh t     (b¶n sao b»ng ng«n  ÷  ng ® îchaibªn      tho¶ thuËn  ö  ông  µ    sd v b¶n  Þch  Õng  Öt). d ti Vi e. Trong  êng  îp  å  ¬  Èm   nh  iÒu    tr h h s th ®Þ ® chØnh,  öa  æi, bæ   s®   sung  ch¬ng  ×nh,dù    tr   ¸n ODA  kh«ng  îp lÖ,Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu   h     K ho   § tth«ng    µ    b¸o v yªu cÇu  ¬   C quan  ñ ch qu¶n  Õn hµnh      ti   c¸cbæ sung  hay  öa  æi  Çn  Õt®Ó   å  s® c thi   h s¬  Èm  nh  îp  Ö.Kh«ng    ngµy  µm  Öc  Ó   õ ngµy  Ën    å  th ®Þ h l  qu¸ 05  l vi k t   nh ®ñ h s¬  îp lÖ,Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu   Õn hµnh    ñ tôcthÈm  nh. h     K ho   § tti   c¸cth     ®Þ 3.2.2.§èivíi®Ò   Þ  iÒu       ngh ® chØnh  Ò   êih¹n  µn  µnh,thêih¹n  ót v th   ho th     r  vèn  Çn  èicña  ¬ng  ×nh,dù  nh  l cu   ch tr   ¸n  nªu  ¹  Ó m   ti§i 3.1.3 thuéc  ôc  cña    M V  Th«ng   µy,hå  ¬  öicho  é  Õ   ¹ch vµ  Çu   å m: tn   s g   B K ho   § tg a. V¨n    b¶n  ña  ñ  ëng  ¬   c Th tr C quan  ñ  ch qu¶n    Þ  iÒu  ®Ò ngh ® chØnh  êi th   h¹n  µn  µnh,thêih¹n  ótvèn  Çn  èicña  ¬ng  ×nh,dù    ho th    r  l cu   ch tr   ¸n.Trong    ®ã nªu  â:lýdo    iÒu  r     xin ® chØnh; nh÷ng  Ên    ªnquan  viÖc  iÒu    v ®Ò li   do  ® chØnh  (nÕu  ã). c
 15. b. Tho¶  Ën  ña  µ   µitrî Ò   Öc  iÒu    thu c Nh t     vi ®v chØnh  êih¹n  µn  µnh, th   ho th   thêih¹n ®ãng  µikho¶n  ña  ¬ng  ×nh,dù     t  c ch tr   ¸n. 3.3.H×nh    thøc vµ    quy  ×nh,thêih¹n thÈm  nh  iÒu  tr     ®Þ ® chØnh,söa  æi,   ®   bæ  sung  éi dung   nªu  ¹  Ó m   n  nh t i§i 3.1.1 vµ  Ó m     §i 3.1.2 thuéc  ôc     ña    M Vc Th«ng   µy  i víich¬ng  ×nh,dù    u    tn ®è     tr   ¸n ®Ç tb»ng  ån  èn  ngu v ODA   theo    quy ®Þnh  Èm  nh  th ®Þ trong Quy  Õ     ch qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng. l  tv x d 3.4.H×nh    thøc vµ    quy  ×nh,thêih¹n thÈm  nh  iÒu  tr     ®Þ ® chØnh,söa  æi,   ®   bæ  sung  éi dung   nªu  ¹  Ó m   n  nh t i§i 3.1.1 vµ  Ó m     §i 3.1.2 thuéc  ôc     ña    M Vc Th«ng   µy  i  íich¬ng  ×nh,dù    tn ®è v   tr   ¸n HTKT   theo quy  nh  ¹  Ó m   M ôc   ®Þ ti §i 2  II  ña  I c Th«ng   µy. tn 3.5. ViÖc  ×nh  ñ   íng  Ýnh  ñ    tr Th t Ch ph xem   Ðt, quyÕt  nh   x  ®Þ c¸c  iÒu  ® chØnh, bæ     sung  Ò   êih¹n  µn  µnh,thêih¹n  ótvèn  Çn  èicña  ¬ng  v th   ho th     r  l cu   ch tr×nh, dù   nh nªu  ¹  Ó m     ¸n  t i§i 3.1.3 thuéc  ôc     ña    M V c Th«ng   nµy   sau: t nh   Kh«ng    ngµy  µm  Öc,kÓ   õ ngµy  é   Õ   ¹ch vµ  Çu   Ën    å  qu¸ 05  l vi   t   B K ho   § tnh ®ñ h s¬  îp lÖ,tuú theo  éidung  ña  å  ¬,Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   Ïchñ  ×thùc h     n  c h s   K ho v§ ts   tr     hiÖn theo m ét    tronghaih×nh     thøc sau:   3.5.1. ×nh  ñ íng ChÝnh  ñ   Tr Th t   ph xem   Ðt,quyÕt ®Þnh x    3.5.2.G öi    v¨n b¶n  í    ¬  ti c¸c c quan  ªnquan  Ìm  li   (k theo  å  ¬    iÒu  h s xin ® chØnh, bæ     sung  ña  ¬   c C quan  ñ  ch qu¶n) ®Ò   Þ  ã    Õn  Ýnh    ngh c ý ki ch thøc  Ò   v viÖc    bæ sung,®iÒu    chØnh: ­ Kh«ng    ngµy  µm  Öc,kÓ   õ ngµy  é  Õ   ¹ch vµ  Çu   ã      qu¸ 10  l vi   t   B K ho   § tc v¨n b¶n    Þ, c¸cc¬  ®Ò ngh     quan  ªnquan  ã    Õn  li   c ý ki b»ng    v¨n b¶n  öiBé  Õ   ¹ch g   K ho   vµ  Çu . § t ­ Kh«ng    ngµy  µm  Öc,kÓ   õngµy    ¬    qu¸ 05  l vi   t   c¸cc quan  ªnquan  Õt  ¹n  li   hh cã    v¨n b¶n  ãp  ,Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu   ã    g ý   K ho   § tc v¨n b¶n  ×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ  tr   t  ph xem   Ðt,quyÕt ®Þnh. x      4. Phª  Öt  iÒu    duy ® chØnh, söa  æi, bæ     ®   sung  éidung  ¬ng  ×nh,dù  n  ch tr   ¸n ODA   ña  ¬     c C quan  ñ  ch qu¶n,Chñ  ù    d ¸n. Phª  Öt  iÒu  duy ® chØnh, söa  æi, bæ     ®   sung  éidung  ¬ng  ×nh,dù    n  ch tr   ¸n nªu  ¹  Ó m   ti §i 3.1.1vµ  Ó m     §i 3.1.2t¹ M ôc  cña   i  V  Th«ng   µy  éc quyÒn  ña  tn thu   c C¬  quan  ñ  ch qu¶n quy  nh  ¹  Ó m     ®Þ ti§i a, Kho¶n  vµ  Ó m     2  §i b, Kho¶n  §iÒu  1  31  ña  c Quy  Õ   µ  Òn    Öt cña  ñ  ù    ¹ §iÓ m     ch v quy phª duy   Ch d ¸n t  i b,Kho¶n  §iÒu  2  31  ña  c Quy  Õ,  ch ph¶i®¶m     b¶o  Ýnh  t qu¶n  ýthèng  Êt vÒ   l  nh   ODA.  tnhÊt 10  Ý    ngµy  µm  Öc  íc ngµy  l vi tr   phª  Öt,c¬  duy   quan  quyÕt  nh  ra  ®Þ phª  Öt  duy ph¶i  göití Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu         K ho   § i tv¨n b¶n  tho¶ thuËn    hoÆc     Þ  iÒu  ®Ò ngh ® chØnh  cña  µ   µitrî Nh t   . VI. h e o  d â i v µ  ® ¸n h gi¸ ù  ¸n  T  d 1. Ban    qu¶n  ý dù  b¸o  l   ¸n  c¸o  ×nh  ×nh  ùc  Ön  ¬ng  ×nh,dù    t h th hi ch tr   ¸n ODA: Trong  qu¸  ×nh  ùc hiÖn  ¬ng  ×nh,dù  ODA,  tr th   ch tr   ¸n  Ban qu¶n  ýdù    l   ¸n ph¶i göi c¸c b¸o      c¸o  nh  ú  ®Þ k theo quy  nh  í C¬   ®Þ t i quan  ñ    ch qu¶n, Bé   Õ    K ho¹ch  µ  Çu   , Bé   µi  Ýnh  µ  v§ t   T ch v UBND   Êp  c tØnh  ªnquan, Bé   li     qu¶n  ý l  ngµnh    nh sau:
 16. 1.1.B¸o      c¸o th¸ng: §èivíic¸c ch¬ng  ×nh,dù  ®Ç u    Thñ íng Ch Ýnh  ñ       tr   ¸n  t do  t  ph phª  Öt, duy   thuéc diÖn  äng ®iÓ m   èc      tr   qu gia,kh«ng    ngµy  µm  Öc  qu¸ 10  l vi sau  µy  Õt  ng k thóc th¸ng,Ban    qu¶n  ý dù  ph¶i göi b¸o  l   ¸n     c¸o theo  É u    Phô   ôc 6  ña  m nh l c Th«ng   µy. Riªng  tn   b¸o    ùc hiÖn  ña  c¸o th   c th¸ng ®Ç u       tiªn,ngay sau    Öp  khiHi ®Þnh  ã  Öu  ùc,ngoµib¸o      É u   ô  ôc6  trªn, c hi l     c¸o nh m Ph l   nªu    ph¶igöikÌm     theo  "Th«ng    ¬  tinc b¶n  Ò   ù      É u   ô  ôc4  ña  v d ¸n"nh m Ph l   c Th«ng   µy. tn 1.2.B¸o    ý:   c¸o qu Kh«ng  qu¸  ngµy  µm  Öc  15  l vi sau  µy  Õt  óc  ý, tÊt c¶  ng k th qu     c¸c  Ban  Qu¶n  ýdù    l   ¸n ODA   ph¶igöib¸o c¸o nh  É u   ô  ôc5  ña      m Ph l   c Th«ng   µy.§èivíi tn       c¸c ch¬ng  ×nh,dù  kh«ng  éc  Ön  äng ®iÓ m   èc      tr   ¸n  thu di tr   qu gia,riªngb¸o      c¸o thùc hiÖn  ña  ý  u       c qu ®Ç tiªn, ngay sau    Öp  nh  ã  Öu  ùc,ngoµib¸o khiHi ®Þ c hi l      c¸o nh  É u   ô  ôc5   m Ph l   nªu  trªn,  ph¶igöikÌm     theo "th«ng    ¬  tinc b¶n  Ò   ù    v d ¸n" nh  É u   ô  ôc4  ña  m Ph l   c Th«ng   µy.tn 1.3.B¸o      c¸o n¨m: Kh«ng    µy  th¸ng01  qu¸ ng 31    n¨m sau,Ban    qu¶n  ýdù    l   ¸n ph¶igöib¸o c¸o      nh  É u   ô  ôc7  ña  m Ph l   c Th«ng   µy. tn 1.4.B¸o    Õt  óc:   c¸o k th Kh«ng    th¸ngsau  µy  Õt  óc thùc hiÖn  ¬ng  ×nh,dù    qu¸ 6    ng k th     ch tr   ¸n ODA,  Ban  qu¶n  ýdù    l   ¸n ph¶igöib¸o c¸o nh  É u   ô  ôc9  ña      m Ph l   c Th«ng   µy. tn 2.C¬     quan  ñ  ch qu¶n    b¸o c¸o: Hµng  ý, kh«ng  qu   qu¸  ngµy  µm  Öc  20  l vi sau  µy  Õt  óc  ý  µ    ng k th qu v 40 ngµy  µm  Öc  l vi sau  µy  Õt  óc  ng k th n¨m.  ¬  C quan  ñ  ch qu¶n  ph¶i lËp    b¸o    c¸o tæng  îp  ña  ý  µ  n¨m  Ò   Õt  h c qu v c¶  v k qu¶  Ën  ng  v ®é ODA, b¸o  c¸o  ¸nh    ® gi¸ t×nh  ×nh  ùc hiÖn  ¬ng  ×nh,dù  ODA   éc  Èm  Òn  h th   ch tr   ¸n  thu th quy qu¶n  ýgöi l    cho  é  Õ   ¹ch vµ  Çu ;Bé  µichÝnh    É u   ô  ôc8  ña  B K ho   § t  T   nh m Ph l   c Th«ng   µy.tn 3.Xö  ýviph¹m  Õ           l    ch ®é b¸o c¸o: §èivíi   ¬      c quan  c¸c kh«ng  Êp  µnh  Õ         ch h ch ®é b¸o c¸o theo quy  nh, tuú   ®Þ    theo møc      ¹m, theo chøc    ®é viph     n¨ng  ña  × nh, C¬   cm   quan  ñ  ch qu¶n  hoÆc   é   B K Õ   ¹ch vµ  Çu   ñ  ×phèihîp víi   ¬  ho   § tch tr         c quan  ªnquan  ã  Ó: c¸c li   c th 3.1. Yªu  Çu  ¬    c c quan  ã  c tr¸ch nhiÖ m     b¸o c¸o ph¶i trùc trùc tiÕp          gi¶i tr×nh chitiÕtvÒ   ÷ng  éidung  ∙  îcquy  nh        nh n  ®®   ®Þ trong chÕ         ®é b¸o c¸o. 3.2.Trong  Òn  ¹n cña  ×nh, xö  ýnh÷ng    ¹m  i víi   ¬    quy h  m   l  viph ®è     c quan  c¸c viph¹m  Õ     c¸o hoÆc     ch ®é b¸o    th«ng  tí c¬  b¸o    quan  ã  Èm  Òn    ö  ý i c th quy ®Ó x l   ®èi víi ÷ng  Ên    îtqu¸ quyÒn  ¹n cña  × nh.    nh v ®Ò v     h  m 4.X ©y  ùng  Ö   èng    d h th theo dâivµ  ¸nh    ¬ng  ×nh,dù      ® gi¸ch tr   ¸n ODA ViÖc  ©y  ùng  Ö   èng  xd h th theo  âi vµ  ¸nh    ¬ng  ×nh,dù  ODA   d  ® gi¸ch tr   ¸n  t¹    ¬   i C quan  ñ  c¸c ch qu¶n  nªu  ¹ Kho¶n  §iÒu  cña  ti   5  45  Quy  Õ   îchíng dÉn  ch ®     nh sau: 4.1.T¹ic¸c Së   Õ   ¹ch vµ  Çu   éc c¸c UBND         K ho   § tthu     tØnh,thµnh  è,c¸c   ph     Vô   Õ   ¹ch  µ  Çu   K ho v§ t(hay    n  Þ  u   èi  Ò   c¸c ®¬ v ®Ç m v qu¶n  ýODA)  éc    l  thu c¸c Bé,  µnh  Çn  chøc  é  Ën  ng c tæ  b ph chuyªn tr¸ch(hoÆc    kiªm  Ö m)  µm  u   nhi l ®Ç m èi  Ò   v theo  âivµ  ¸nh      ¬ng  ×nh,dù  ODA   éc  ¬   d  ® gi¸c¸c ch tr   ¸n  thu C quan  ñ  ch qu¶n  ô  ph tr¸ch.
 17. 4.2.Chøc    n¨ng, nhiÖm   ô  ña  é   Ën  µm  u   èi  Ò     v c B ph l ®Ç m v theo  âi vµ  d  ®¸nh    ù      gi¸d ¸n nh sau: ­    Theo  âi t×nh  ×nh  ùc hiÖn    ¬ng  ×nh,dù  ODA   éc  ¬  d  h th   c¸c ch tr   ¸n  thu c quan  ñ  ch qu¶n  ô  ph tr¸ch;cËp  Ët    Ên    íng  ¾ c     nh c¸c v ®Ò v m trong qu¸  ×nh tr   thùc hiÖn  ña    ¬ng  ×nh,dù  ODA   µ  èihîp  ïng    ¬    c c¸c ch tr   ¸n  v ph   c c¸c c quan  ªn li   quan      Õt c¸cvíng m ¾ c   µy. ®Ó gi¶iquy       n ­ Theo  âi,®«n  c  Öc  ö  ýc¸c vÊn    íng  ¾ c     d  ®è vi x l     ®Ò v m trong qu¸  ×nh   tr   thùc  Ön    ¬ng  ×nh,dù  ODA;  hi c¸c ch tr   ¸n  tæng  îp  h b¸o c¸o  ñ  ëng  n  Þ  Th tr ®¬ v t×nh  ×nh  ùc hiÖn  ù    µ  Õn  Þ    Ön  h th   d ¸n v ki ngh c¸c bi ph¸p    Õt  ÷ng  Ên  gi¶iquy nh v ®Ò   ån ®äng. t  ­ §«n  c      ®è c¸c Ban  qu¶n  ýdù  thuéc  ¬   l   ¸n  C quan  ñ  ch qu¶n  ô  ph tr¸chvµ    c¸c Ban    qu¶n  ýdù    ªnquan  l   ¸n li   theo  chøc n¨ng  qu¶n  ýNhµ   íc(®èivíi l  n     tØnh,   thµnh  è  µ c¸c dù  do  é,  µnh  µm  ñ  ph l     ¸n  B ng l ch qu¶n  ng  ùc hiÖn    a   nh th   trªn®Þ bµn  ña  c tØnh, thµnh  è; ®èi  íic¸c  é,  µnh  µ c¸c  ù  thuéc  µnh    ph   v  B ng l  d ¸n  ng m × nh qu¶n  ýnhng  c¸c tØnh,thµnh  è  µm  ñ  l  do      ph l ch qu¶n) thùc hiÖn  Õ         ch ®é b¸o c¸o theo quy  nh.      ®Þ ­LËp          c¸cb¸o c¸o theo quy  nh  i víi ¬     ®Þ ®è     quan  ñ  C ch qu¶n. ­ Chñ   ×tæ    tr   chøc  ùc hiÖn  ¸nh      ¬ng  ×nh,dù  ODA   th   ® gi¸c¸c ch tr   ¸n  theo  ®Ò   Þ  ña  ñ  ëng  ¬   ngh c Th tr C quan  ñ  ch qu¶n. ­  ©y   ùng, vËn  µnh,  X d   h øng  ông  d c«ng nghÖ  th«ng    µ  íng  Én  tin v h d nghiÖp  ô  v trong c«ng      t¸cqu¶n  ý, l  theo  âivµ  ¸nh      ¬ng  ×nh,dù    d  ® gi¸c¸cCh tr   ¸n ODA   éc C¬   thu   quan  ñ ch qu¶n  ô  ph tr¸ch. VII. æ  c h ø c th ù c hi Ö n  T 1. Th«ng   µy    tn thay thÕ    cho  Th«ng   è  ts 15/1997/TT­BKH   µy  th¸ng ng 24    10 n¨m  1997  ña  é   Õ   ¹ch  µ  Çu   íng  Én  ùc hiÖn  c B K ho v§ th d th   NghÞ   nh  è  ®Þ s 87/CP  µy  th¸ng8  ng 5    n¨m  1997. 2. Th«ng   µy  ã  Öu  ùc thihµnh    t n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý.Trong  15  k t  k  qu¸ tr×nh thùc hiÖn  Õu  ã  ÷ng  íng m ¾ c,    é, ®Þa  ¬ng  µ    n         n c nh v  c¸c B   ph v c¸c ®¬ vÞ  ªnquan  Çn  li   c ph¶n  kÞp  êivÒ   é  Õ   ¹ch vµ  Çu     Õp tôcbæ   ¸nh  th   B K ho   § t®Ó ti     sung  µ  µn  v ho chØnh  Th«ng   íng dÉn  µy. th   n
 18. P h ô  l ô c 1 P h ¬ n g  p h¸p t Ý n h y Õ u  t è k h « n g  h o µ n  l¹i (Th µ n h t è h ç  trî) ñ a k h o ¶ n  v ay  c Y Õ u   è kh«ng  µn  ¹ lµtû lÖ  Çn  t  ho l       ph i tr¨m    Þ danh  Üa  ña  gi¸tr   ngh c kho¶n  vay ph¶n  møc   ®∙icña  ¸nh  u    kho¶n vay  ODA.  Trong  m   ®µ ph¸n  ù    èn    d ¸n v vay ODA,    Çn  ta c ph¶itÝnh      ¬ng    ®∙icña    to¸nc¸cph ¸n u    kho¶n  vay  èiu  t   (møc  ®∙i u    cao  Êt)dùa    hîp c¸cyÕu  è®Ç u   µo    nh   trªntæ      t  v nh sau: (i)   Êt   su   L∙i (i   êigian ©n  ¹n iTh   )  h (i iThêigian tr¶nîvèn  i )       vay C«ng  thøc tÝnh:   Y Õ u   èkh«ng  µn  ¹ (thµnh tèhç  î cña  õng kho¶n  t  ho l   i     tr  ) t  vay  îcx¸c®Þnh   ®   dùa      Õu  è:l∙ suÊt,thêih¹n  trªnc¸c y t  i    cho vay,thêigian  n   ¹n,sè  Çn    î    © h   l tr¶n   trongn¨m  µ  ûlÖ  ÕtkhÊu.   v t   chi   C«ng  thøc tÝnh   1 ­ 1 (1 +  aG (1+  aM r/a   d)   d) GE =  100%     ­ . 1  .  ­  1  d d  (aM   ­aG) Trong  : ®ã GE :Y Õ u   èkh«ng  µn  ¹(thµnh tèhç  î (%)   t  ho l   i     tr  ) r :Tû  Ö    Êthµng    l l∙su   i n¨m a :Sè  Çn    îtrongn¨m    l tr¶n     (theo®iÒu  Ön  ña  cho    ki c bªn  vay) d :Tû  Ö  ÕtkhÊu  ña  çi kú:d  (1 +     1   l chi   c m     =    d')1/a ­ d' :Tû  Ö  ÕtkhÊu  ña  n¨m    l chi   c c¶  (theo th«ng    ña    b¸o c OECD   hoÆc   c¸c   tho¶                thuËn  ña  cho                c bªn  vay) G :Thêigian ©n  ¹n      h M :Thêih¹n cho       vay Tr¶  îtheo nguyªn t¾c  n      chia®Ò u     cho  çi kú. m  § Ó   Ön cho  Öc    nh  Õu  è kh«ng  µn  ¹    vµo  ti   vi x¸c ®Þ y t  ho l ic¨n cø  , c«ng thøc  tÝnh nªu  trªn, Õu  è kh«ng  µn  ¹ cña     y t  ho l   i c¸c kho¶n  vay  íi®iÒu  Ön:a  µsè  v  ki   l   lÇn    î theo  öa  tr¶n   n n¨m  µ  û lÖ  ÕtkhÊu  ña  v t   chi   c n¨m    10%   îctÝnh  ½n   d'=  ®  s nh b¶ng  ô  ôckÌm  ph l   theo. B¶ng  Ìm  k theo phô  ôc1   l 
 19. B ¶ n g  y Õ u  t è k h « n g  h o µ n  l¹i  (tr¶ î theo n ö a  n¨ m)  n Thêi   10 13 15 17 20 21 25 gian  hoµn  tr¶   (n¨m) ¢n  ¹n h  3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 5 5 7 5 7 5 7 1 (n¨m) Tû  Ö  l l∙suÊt   i   (%) 0 45.03 47.86 50.51 51.38 53.98 56.42 55.04 57.51 59.82 58.3 62.84 66.78 70.43 70.12 73.51 72.06 75.3 79 0.25 43.87 46.63 49.22 50.06 52.6 54.97 53.63 56.04 58.28 56.81 61.23 65.07 68.63 68.32 71.63 70.22 73.37 77 0.5 42.72 45.41 47.92 48.75 51.22 53.53 52.22 54.56 56.75 55.32 59.62 63.36 66.83 66.53 69.75 68.37 71.45 7 0.75 41.57 44.18 46.63 47.43 49.84 52.08 50.81 53.09 55.22 53.82 58.01 61.65 65.02 64.73 67.87 66.53 69.52 73 1 40.41 42.96 45.34 46.11 48.45 50.64 49.94 51.62 53.69 52.33 56.4 59.94 63.22 62.93 65.98 64.68 67.59 71 1.25 39.26 41.73 44.04 44.8 47.07 49.19 47.99 50.14 52.16 50.84 54.79 58.23 61.41 61.14 64.10 62.84 65.66 69 1.5 38.11 40.5 42.75 43.48 45.69 47.75 46.58 48.67 50.62 49.34 53.18 56.52 59.61 59.34 62.22 60.99 63.73 67 1.75 36.95 39.28 41.45 42.17 44.31 46.3 45.17 47.2 49.09 47.85 51.57 54.87 57.81 57.55 60.33 59.14 61.8 65 2 35.8 38.05 40.16 40.85 42.92 44.86 43.76 45.72 47.56 46.36 49.96 53.1 56 55.75 58.45 57.3 59.87 63 2.25 34.65 36.83 38.87 39.53 41.54 43.1 42.35 44.25 46.03 44.86 48.35 51.39 54.2 53.96 56.57 55.45 57.95 61 2.5 33.49 35.6 37.57 38.22 40.16 41.97 40.94 42.78 44.5 43.37 46.74 49.68 52.39 52.16 54.69 53.61 96.02 59 2.75 32.34 34.38 36.28 36.9 38.78 40.52 39.53 41.31 42.96 41.88 45.14 47.97 50.59 50.36 52.80 51.76 54.09 57 3 31.19 33.15 34.99 35.59 37.39 39.08 18.12 39.83 41.43 40.38 43.53 46.25 48.79 48.57 50.92 49.92 52.16 54 3.25 30.03 31.92 33.69 34.27 36.01 37.63 36.71 38.36 39.9 38.89 41.92 44.54 46.98 46.77 49.04 48.07 50.23 52 3.5 28.88 30.7 32.4 32.95 34.63 36.19 35.3 36.89 38.37 37.4 40.31 42.83 45.18 44.98 47.15 46.22 48.3 50 3.75 27.73 29.47 31.4 31.44 33.24 34.74 33.89 35.41 36.84 35.9 38.7 41.42 43.37 43.18 45.27 44.38 46.37 48 4 26.57 28.25 29.81 30.32 31.86 33.3 32.48 33.94 35.3 34.41 37.09 39.41 41.57 41.38 43.39 42.53 44.45 46 4.25 25.42 27.03 28.52 29.01 30.48 31.85 31.07 32.47 33.77 32.92 35.48 37.7 39.77 39.59 41.51 40.69 42.52 44 4.5 24.27 25.79 27.22 27.69 29.1 30.41 29.66 31 32.24 31.42 33.87 35.99 37.96 37.79 39.62 38.84 40.59 42 4.75 23.11 24.57 25.93 26.38 27.71 28.96 28.25 29.52 30.71 29.93 32.26 34.28 36.16 36 37.74 37 38.66 40 5 21.96 23.34 24.64 25.06 26.33 27.52 26.84 28.05 29.18 28.44 30.65 32.57 34.36 34.2 35.86 35.15 36.73 38 5.25 20.81 22.12 23.34 25.74 24.95 26.07 25.43 26.58 27.64 26.94 29.04 30.86 32.55 32.41 33.97 33.3 34.8 36 5.5 19.65 20.89 22.05 22.13 23.57 24.63 24.02 25.1 26.11 25.45 27.43 29.15 30.75 30.61 32.09 31.46 32.87 34 5.75 18.5 19.67 20.75 21.11 22.18 23.18 22.62 23.63 24.58 23.96 25.82 27.44 28.94 28.81 30.21 29.61 30.94 32 6 17.85 18.44 19.46 19.8 20.98 21.74 21.21 22.16 23.05 22.46 24.21 25.73 27.14 27.02 28.33 27.77 29.02 30 6.25 16.79 17.21 18.17 18.48 19.42 20.29 19.8 20.69 21.52 20.97 22.6 24.02 25.34 25.22 26.44 25.92 27.09 26 6.5 15.04 15.99 16.87 17.16 18.03 18.85 18.39 19.21 19.98 19.48 20.99 22.31 23.53 23.43 24.56 24.08 25.16 26 6.75 13.89 14.75 15.57 15.85 16.65 17.4 16.98 17.74 18.45 17.8 19.38 20.6 27.73 21.63 22.68 22.23 23.23 24 7 12.74 13.54 14.29 14.53 15.27 15.96 15.57 16.27 16.92 16.49 17.77 18.89 19.92 19.83 20.79 20.38 21.3 22
 20. 7.25 11.58 12.31 12.99 13.22 13.89 14.51 14.16 14.79 15.39 15 16.17 17.18 18.12 18.04 18.91 18.54 19.37 20 7.5 10.43 11.09 11.7 11.9 12.5 13.07 12.75 13.32 13.86 13.5 14.56 15.47 16.32 16.24 17.03 16.69 17.44 18

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản