Thông tư 06/2001/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: vanson

Thông tư 06/2001/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn tính tốc độ tăng năng suất lao động bình quân và tốc độ tăng tiền lương bình quân trong các doanh nghiệp nhà nước

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Thông tư 06/2001/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATATh«ng t
bé lao ®éng - th¬ng binh vµ x· héi
Sè 06/2001/TT- BL§TBXH ngµy 29 th¸ng 01n¨m 2001
Híng dÉn tÝnh tèc ®é t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng
b×nh qu©n vµ tèc ®é t¨ng tiÒn l¬ng b×nh qu©n trong
c¸c doanh nghiÖp nhµ níc


Thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 03/2001/N§-CP ngµy 11/01/2001 cña
ChÝnh phñ söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 28/CP ngµy
28/3/1997 cña ChÝnh phñ vÒ ®æi míi qu¶n lý tiÒn l¬ng, thu nhËp trong c¸c
doanh nghiÖp nhµ níc; sau khi trao ®æi ý kiÕn víi Bé Tµi chÝnh vµ Tæng
Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam, Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi híng
dÉn tÝnh tèc ®é t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n vµ tèc ®é t¨ng tiÒn l¬ng
b×nh qu©n ®Ó x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng trong c¸c doanh nghiÖp nhµ níc
nh sau:


I. §èi tîng ¸p dông.


Lµ c¸c doanh nghiÖp, tæ chøc, ®¬n vÞ cña Nhµ n íc ®îc cÊp cã thÈm
quyÒn theo ph©n cÊp qu¶n lý thÈm ®Þnh vµ giao ®¬n gi¸ tiÒn l ¬ng, bao
gåm:
- Doanh nghiÖp nhµ níc ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh theo LuËt
doanh nghiÖp nhµ níc;
- Doanh nghiÖp nhµ níc ho¹t ®éng c«ng Ých theo LuËt Doanh nghiÖp
nhµ níc (kÓ c¶ c¸c tæ chøc, ®¬n vÞ ho¹t ®éng theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh
sè 56/CP ngµy 02/10/1996 cña ChÝnh phñ vµ Th«ng t sè 01 BKH/DN ngµy
29/01/1997 cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t nhng cha cã quyÕt ®Þnh lµ doanh
nghiÖp nhµ níc ho¹t ®éng c«ng Ých;
- C¸c tæ chøc, c¸c ®¬n vÞ ® îc phÐp ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh,
dÞch vô thuéc c¸c c¬ quan hµnh chÝnh, sù nghiÖp, §¶ng, ®oµn thÓ, c¸c Héi
quÇn chóng tù trang tr¶i vÒ tµi chÝnh.
C¸c ®èi tîng trªn gäi chung lµ doanh nghiÖp nhµ níc.


II. X¸c ®Þnh n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n vµ
tèc ®é t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n:


1/ Nguyªn t¾c:
- §¬n gi¸ tiÒn l¬ng tÝnh theo chØ tiªu hiÖn vËt th× n¨ng suÊt lao ®éng
tÝnh b»ng hiÖn vËt; ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng tÝnh theo chØ tiªu gi¸ trÞ th× n¨ng suÊt
lao ®éng tÝnh b»ng gi¸ trÞ;
- Doanh nghiÖp x©y dùng ®Ó thÈm ®Þnh bao nhiªu ®¬n gi¸ tiÒn l ¬ng
th× ph¶i x¸c ®Þnh t¬ng øng bÊy nhiªu n¨ng suÊt lao ®éng.
22/ ChØ tiªu tÝnh n¨ng suÊt lao ®éng:
- N¨ng suÊt lao ®éng tÝnh b»ng hiÖn vËt lµ sè lîng s¶n phÈm, kÓ c¶
s¶n phÈm quy ®æi, trong n¨m tÝnh b×nh qu©n ®Çu ngêi;
- N¨ng suÊt lao ®éng tÝnh b»ng gi¸ trÞ lµ tæng doanh thu (hoÆc doanh
sè) trong n¨m tÝnh b×nh qu©n ®Çu ngêi.
Riªng ®èi víi c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i, chØ tiªu n¨ng suÊt lao ®éng
tÝnh b»ng gi¸ trÞ lµ tæng nguån vèn huy ®éng, d nî cho vay, doanh sè cho
vay, thu nî, doanh sè mua, b¸n ngo¹i tÖ vµ kim ng¹ch thanh to¸n trong n¨m,
tÝnh b×nh qu©n ®Çu ngêi.
3/ C¸ch tÝnh n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n:
a) N¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n tÝnh b»ng hiÖn vËt:
a.1. N¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n thùc hiÖn n¨m tr íc liÒn kÒ, ®îc
tÝnh theo c«ng thøc:


Qth
Wth = (1)
Ltt


Trong ®ã:
- Wth: N¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n thùc hiÖn n¨m tríc liÒn kÒ tÝnh
b»ng hiÖn vËt;
- Qth: Khèi lîng s¶n phÈm (kÓ c¶ s¶n phÈm quy ®æi) thùc hiÖn (s¶n
phÈm tiªu thô) n¨m tríc liÒn kÒ. HÖ sè quy ®æi s¶n phÈm ph¶i ®îc ghi cô
thÓ trong phÇn thuyÕt minh;
- Ltt: Tæng sè lao ®éng b×nh qu©n thùc tÕ sö dông cña n¨m tr íc liÒn kÒ
®îc tÝnh theo híng dÉn t¹i Th«ng t sè 08/TT-BL§TBXH ngµy 7/5/1998 cña Bé
Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi.


VÝ dô 1: Khèi lîng s¶n phÈm thùc hiÖn n¨m 2000 ®Ó tÝnh quü tiÒn l-
¬ng thùc hiÖn theo ®¬n gi¸ ®îc duyÖt cña doanh nghiÖp lµ 36.000 tÊn/n¨m;
sè lao ®éng b×nh qu©n thùc tÕ sö dông n¨m 2000 lµ 1.200 ngêi. N¨ng suÊt
lao ®éng b×nh qu©n tÝnh b»ng hiÖn vËt thùc hiÖn n¨m 2000 lµ:
Wth = 36.000 tÊn/n¨m : 1.200 ngêi = 30 tÊn/ngêi-n¨m.
a.2. N¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n n¨m kÕ ho¹ch, ®îc tÝnh theo c«ng
thøc:


Qkh
Wkh = (2)
Lttkh
3

Trong ®ã:
- Wkh: N¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n tÝnh b»ng hiÖn vËt n¨m kÕ
ho¹ch;
- Qkh: Khèi lîng s¶n phÈm (kÓ c¶ s¶n phÈm quy ®æi) tiªu thô n¨m kÕ
ho¹ch. HÖ sè quy ®æi s¶n phÈm ph¶i ®îc ghi cô thÓ trong phÇn thuyÕt
minh;
- Lttkh: Tæng sè lao ®éng b×nh qu©n thùc tÕ sÏ sö dông trong n¨m kÕ
ho¹ch.
VÝ dô 2: Khèi lîng s¶n phÈm kÕ ho¹ch n¨m 2001 cña doanh nghiÖp lµ
40.000 tÊn/n¨m; sè lao ®éng b×nh qu©n thùc tÕ sÏ sö dông n¨m 2001 lµ
1.280 ngêi. N¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n tÝnh b»ng hiÖn vËt kÕ ho¹ch
n¨m 2001 lµ:
Wkh = 40.000 tÊn/n¨m : 1.280 ngêi = 31,25 tÊn/ngêi-n¨m.
b) N¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n tÝnh b»ng gi¸ trÞ:
b.1. N¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n thùc hiÖn n¨m tr íc liÒn kÒ, ®îc
tÝnh theo c«ng thøc:
Tth
Wth = (3)
L®m
Trong ®ã:
- Wth: N¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n thùc hiÖn tÝnh b»ng gi¸ trÞ cña
n¨m tríc liÒn kÒ;
- Tth: Tæng doanh thu (hoÆc tæng doanh sè) thùc hiÖn n¨m tr íc liÒn
kÒ. §èi víi c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i lµ tæng nguån vèn huy ®éng; d nî cho
vay; doanh sè cho vay, thu nî; doanh sè mua, b¸n ngo¹i tÖ vµ kim ng¹ch
thanh to¸n thùc hiÖn n¨m tríc liÒn kÒ;
- L®m: Sè lao ®éng ®Þnh møc n¨m tríc liÒn kÒ cña doanh nghiÖp ®îc
cÊp cã thÈm quyÒn thÈm ®Þnh theo ph©n cÊp qu¶n lý khi giao ®¬n gi¸ tiÒn
l¬ng.
VÝ dô 3: Tæng doanh thu thùc hiÖn n¨m 2000 cña doanh nghiÖp lµ 24
tû ®ång; sè lao ®éng ®Þnh møc n¨m 2000 ® îc cÊp cã thÈm quyÒn phª
duyÖt theo ph©n cÊp qu¶n lý lµ 1.200 ngêi. N¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n
thùc hiÖn tÝnh b»ng gi¸ trÞ n¨m 2000 lµ:
Wth = 24 tû ®ång/n¨m : 1.200 ngêi = 0,02 tû ®ång/ngêi-n¨m.
b.2. N¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n kÕ ho¹ch, ®îc tÝnh theo c«ng
thøc:
Tkh
Wkh = (4)
L®mkh
Trong ®ã:
- Wkh: N¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n tÝnh b»ng gi¸ trÞ cña n¨m kÕ
ho¹ch;
- Gkh: Tæng doanh thu (hoÆc tæng doanh sè) n¨m kÕ ho¹ch. §èi víi c¸c
Ng©n hµng th¬ng m¹i lµ tæng nguån vèn huy ®éng; d nî cho vay; doanh sè
4

cho vay, thu nî; doanh sè mua, b¸n ngo¹i tÖ vµ kim ng¹ch thanh to¸n n¨m kÕ
ho¹ch;
- L®mkh: Sè lao ®éng ®Þnh møc n¨m kÕ ho¹ch do doanh nghiÖp x©y
dùng theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 14/L§TBXH-TT ngµy 10/4/1997 cña Bé
Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi.


VÝ dô 4: Tæng doanh thu kÕ ho¹ch n¨m 2001 cña doanh nghiÖp lµ
26,8 tû ®ång; sè lao ®éng ®Þnh møc doanh nghiÖp x©y dùng n¨m 2001 lµ
1.280 ngêi. N¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n kÕ ho¹ch tÝnh b»ng gi¸ trÞ n¨m
2001 lµ:
Wkh = 26,8 tû ®ång/n¨m: 1.280 ngêi = 0,0209 tû ®ång/ngêi-n¨m.
4/ Tèc ®é t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n, ®îc tÝnh theo c«ng thøc:
Wkh
Iw = ( x 100%) - 100% (5)
Wth
Trong ®ã:
- Iw: Tèc ®é t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n;
- Wkh: N¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n n¨m kÕ ho¹ch;
- Wth: N¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n thùc hiÖn n¨m tríc liÒn kÒ.
VÝ dô 5: KÕt hîp vÝ dô 1, 2 vµ vÝ dô 3, 4 nãi trªn th× tèc ®é t¨ng n¨ng
suÊt lao ®éng b×nh qu©n theo hiÖn vËt hoÆc theo gi¸ trÞ n¨m 2001 cña
doanh nghiÖp lµ:
- Tèc ®é t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n tÝnh b»ng hiÖn vËt n¨m
2001 so víi n¨m 2000 lµ:
31,25 tÊn/ngêi-n¨m
Iw = (--------------------------- x 100%) - 100% = 4,17%
30 tÊn /ngêi-n¨m

- Tèc ®é t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n tÝnh b»ng gi¸ trÞ n¨m
2001 so víi n¨m 2000 lµ:
0,0209 tû ®ång/ngêi-n¨m
Iw = ( --------------------------------- x 100%) - 100% = 4,5%
0,02 tû ®ång/ngêi-n¨m


III. x¸c ®Þnh tiÒn l¬ng b×nh qu©n vµ tèc ®é
t¨ng tiÒn l¬ng b×nh qu©n.


1/ X¸c ®Þnh tiÒn l¬ng b×nh qu©n thùc hiÖn n¨m tríc liÒn kÒ n¨m kÕ
ho¹ch:


TiÒn l¬ng b×nh qu©n thùc hiÖn n¨m tr íc liÒn kÒ n¨m kÕ ho¹ch, ®îc x¸c
®Þnh theo c«ng thøc:
5

Vth
TLth = ----------- (6)
L®m
Trong ®ã:
- TLth: TiÒn l¬ng b×nh qu©n thùc hiÖn n¨m tríc liÒn kÒ n¨m kÕ ho¹ch
(®ång/ngêi-th¸ng);
- Vth: Quü tiÒn l¬ng thùc hiÖn n¨m tríc liÒn kÒ n¨m kÕ ho¹ch cña doanh
nghiÖp theo ®¬n gi¸ ®îc giao quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 05/2001/TT-BL§TBXH
ngµy 29/01/2001 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi, Th«ng t sè
18/1998/TTLT-BL§TBXH-BTC ngµy 31/12/1998 vµ Th«ng t sè 19/1998/TTLT-
BL§TBXH-BTC ngµy 14/8/1999 cña Liªn tÞch Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ
X· héi - Bé Tµi chÝnh;
- L®m: Sè lao ®éng ®Þnh møc n¨m tríc liÒn kÒ cña doanh nghiÖp ®îc
cÊp cã thÈm quyÒn thÈm ®Þnh theo ph©n cÊp qu¶n lý khi giao ®¬n gi¸ tiÒn
l¬ng.
VÝ dô 6: Quü tiÒn l¬ng thùc hiÖn n¨m 2000 doanh nghiÖp quyÕt to¸n
theo ®¬n gi¸ ®îc giao lµ 18.000 triÖu ®ång/n¨m; sè lao ®éng ®Þnh møc t ¬ng
øng víi ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng n¨m 2000 ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt theo
ph©n cÊp qu¶n lý lµ 1.000 ngêi. TiÒn l¬ng b×nh qu©n n¨m 2000 thùc hiÖn
theo kÕ ho¹ch lµ:
TLth = 18.000 triÖu ®ång/n¨m : 1.000 ngêi : 12 th¸ng
= 1,5 triÖu ®ång/ngêi-th¸ng.
2/ TiÒn l¬ng b×nh qu©n n¨m kÕ ho¹ch, ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc
sau:
Vkh
TLkh = ------------ (7)
L®mkh
Trong ®ã:
- TLkh: TiÒn l¬ng b×nh qu©n n¨m kÕ ho¹ch (®ång/ngêi-th¸ng);
- Vkh : Quü tiÒn l¬ng n¨m kÕ ho¹ch ®Ó x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng do
doanh nghiÖp x©y dùng theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 05/2001/TT-BL§TBXH
ngµy 29/01/2001 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi;
- L®mkh: Sè lao ®éng ®Þnh møc n¨m kÕ ho¹ch do doanh nghiÖp x©y
dùng theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 14/L§TBXH-TT ngµy 10/4/1997 cña Bé
Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi.
VÝ dô 7: Quü tiÒn l¬ng kÕ ho¹ch ®Ó x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ l ¬ng n¨m 2001
cña doanh nghiÖp lµ 20.500 triÖu ®ång/n¨m; sè lao ®éng ®Þnh møc doanh
nghiÖp x©y dùng t¬ng øng lµ 1.120 ngêi. TiÒn l¬ng b×nh qu©n kÕ ho¹ch
n¨m 2001 lµ:


TLkh = 20.500 triÖu ®ång/n¨m : 1.120 ngêi : 12 th¸ng
= 1,5253 triÖu ®ång/ngêi-th¸ng.
3/ Tèc ®é t¨ng tiÒn l¬ng b×nh qu©n, ®îc tÝnh theo c«ng thøc sau:
6

TLkh
Itl = (------- x 100%) - 100% (8)
TLth
Trong ®ã:
- Itl : Tèc ®é t¨ng tiÒn l¬ng b×nh qu©n;
- TLkh : TiÒn l¬ng b×nh qu©n n¨m kÕ ho¹ch;
- TLth : TiÒn l¬ng b×nh qu©n thùc hiÖn n¨m tríc liÒn kÒ n¨m kÕ ho¹ch.
VÝ dô 8: KÕt hîp vÝ dô 6 vµ 7 nãi trªn th× tèc ®é t¨ng tiÒn l¬ng b×nh
qu©n n¨m 2001 cña doanh nghiÖp lµ:


1,5253 triÖu ®ång/ngêi-th¸ng
Itl = ( ------------------------------------------ x 100%) - 100% = 1,69 %
1,500 triÖu ®ång/ngêi-th¸ng


IV. X¸c ®Þnh tèc ®é t¨ng tiÒn l¬ng b×nh qu©n
g¾n víi tèc ®é t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n


Khi x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng n¨m kÕ ho¹ch, ®Ó b¶o ®¶m nguyªn t¾c
tèc ®é t¨ng tiÒn l¬ng b×nh qu©n ph¶i thÊp h¬n tèc ®é t¨ng n¨ng suÊt lao
®éng b×nh qu©n, doanh nghiÖp thùc hiÖn nh sau:
1/ §èi víi doanh nghiÖp cã n¨ng suÊt lao ®éng kÕ ho¹ch thÊp h¬n
n¨ng suÊt lao ®éng thùc hiÖn n¨m tríc liÒn kÒ th× tiÒn l¬ng b×nh qu©n
kÕ ho¹ch tèi ®a ®Ó x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng b»ng tiÒn l¬ng b×nh qu©n
thùc hiÖn n¨m tríc liÒn kÒ nh©n víi tèc ®é t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. C«ng
thøc tÝnh nh sau:


Iw + 100%
TLkh max = TLth x (------------------)
100%
Trong ®ã:
- TLkh max: TiÒn l¬ng b×nh qu©n kÕ ho¹ch tèi ®a ®Ó x¸c ®Þnh ®¬n gi¸
tiÒn l¬ng;
- TLth : TiÒn l¬ng b×nh qu©n thùc hiÖn n¨m tríc liÒn kÒ n¨m kÕ
ho¹ch;
- Iw : Tèc ®é t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng.
VÝ dô 9: N¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n thùc hiÖn n¨m 2000 cña
doanh nghiÖp lµ 18,5 triÖu ®ång/ngêi-n¨m; tiÒn l¬ng b×nh qu©n thùc hiÖn lµ
500.000 ®ång/ngêi-th¸ng. KÕ ho¹ch n¨m 2001 n¨ng suÊt lao ®éng b×nh
qu©n lµ 17,5 triÖu ®ång/ngêi-n¨m, tiÒn l¬ng b×nh qu©n kÕ ho¹ch tèi ®a ®Ó
x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng n¨m 2001 lµ:
Iw = (17,5 : 18,5) x 100% - 100% = - 5,4054%
- 5,4054% + 100%
TLkh max = 500.000 ®ång/ngêi-th¸ng x (----------------------- )
7

100%
= 472.973 ®ång/ngêi-th¸ng


2/ §èi víi doanh nghiÖp cã n¨ng suÊt lao ®éng kÕ ho¹ch b»ng n¨ng
suÊt lao ®éng thùc hiÖn n¨m tríc liÒn kÒ th× tiÒn l¬ng b×nh qu©n kÕ
ho¹ch tèi ®a ®Ó x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng n¨m 2001 b»ng tiÒn l¬ng b×nh
qu©n thùc hiÖn n¨m tríc liÒn kÒ.
VÝ dô 10: N¨ng suÊt lao ®éng thùc hiÖn n¨m 2000 cña doanh nghiÖp
lµ 24,6 triÖu ®ång/ngêi-n¨m; tiÒn l¬ng b×nh qu©n thùc hiÖn lµ 550.000
®ång/ngêi-th¸ng. KÕ ho¹ch n¨m 2001 n¨ng suÊt lao ®éng lµ 24,6 triÖu ®ång/
ngêi-n¨m, tiÒn l¬ng b×nh qu©n kÕ ho¹ch tèi ®a ®Ó x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ tiÒn l -
¬ng n¨m 2001 lµ:


Iw = (24,6 : 24,6) x 100% - 100% = 0%
0% + 100%
TLkh max = 550.000 ®ång/ngêi-th¸ng x (------------------ )
100%
= 550.000 ®ång/ngêi-th¸ng


3/ §èi víi doanh nghiÖp cã n¨ng suÊt lao ®éng kÕ ho¹ch cao h¬n
n¨ng suÊt lao ®éng thùc hiÖn n¨m tríc liÒn kÒ th× tiÒn l¬ng b×nh qu©n
kÕ ho¹ch tèi ®a ®Ó x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ tiÒn l ¬ng n¨m kÕ ho¹ch ®îc tÝnh theo
nguyªn t¾c: n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n t¨ng 1% th× tiÒn l¬ng b×nh qu©n
t¨ng tèi ®a lµ 0,8%. C«ng thøc tÝnh nh sau:
Iw
TLkh max = TLth + TLth x --------- x 0,8
100%
Trong ®ã:
- TLkh max: TiÒn l¬ng b×nh qu©n kÕ ho¹ch tèi ®a ®Ó tÝnh ®¬n gi¸ tiÒn l-
¬ng;
- TLth : TiÒn l¬ng b×nh qu©n thùc hiÖn n¨m tríc liÒn kÒ;
- Iw : Tèc ®é t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng;
VÝ dô 11: N¨ng suÊt lao ®éng thùc hiÖn b×nh qu©n n¨m 2000 cña
doanh nghiÖp lµ 24,6 triÖu ®ång/ngêi-n¨m; tiÒn l¬ng b×nh qu©n thùc hiÖn lµ
550.000 ®ång/ngêi-th¸ng. KÕ ho¹ch n¨m 2001 n¨ng suÊt lao ®éng b×nh
qu©n lµ 26,8 triÖu ®ång/ngêi-n¨m th× tiÒn l¬ng b×nh qu©n kÕ ho¹ch tèi ®a
®Ó x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng n¨m 2001 lµ:
Iw = (26,8 : 24,6) x 100% - 100% = 8,94%
8,94%
TLkh max = 550.000 ®ång + 550.000 ®ång x ---------- x 0,8
100%
= 589.336 ®ång/ngêi-th¸ng.
8

Khi Nhµ níc ®iÒu chØnh t¨ng møc l¬ng tèi thiÓu chung th× phÇn chªnh
lÖch t¨ng thªm cña møc l¬ng tèi thiÓu nh©n víi hÖ sè l¬ng cÊp bËc c«ng
viÖc b×nh qu©n (kÓ c¶ kho¶n phô cÊp nÕu cã) ®îc céng thªm trong tiÒn l-
¬ng b×nh qu©n kÕ ho¹ch tèi ®a cña doanh nghiÖp ®Ó x©y dùng ®¬n gi¸
tiÒn l¬ng.
VÝ dô 12: N¨m 2001 Nhµ níc ®iÒu chØnh møc l¬ng tèi thiÓu chung tõ
180.000 ®ång/th¸ng lªn 210.000 ®ång/th¸ng (t¨ng thªm 30.000 ®ång/th¸ng),
hÖ sè l¬ng cÊp bËc c«ng viÖc b×nh qu©n (kÓ c¶ c¸c hÖ sè phô cÊp l¬ng ®îc
tÝnh trong ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng) cña doanh nghiÖp lµ 2,5 th× n¨m 2001 doanh
nghiÖp ®îc céng thªm 30.000 ®ång/th¸ng x 2,5 = 75.000 ®ång/th¸ng trong
tiÒn l¬ng b×nh qu©n kÕ ho¹ch tèi ®a ®Ó x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng.
Theo c¸c vÝ dô 9, 10 vµ 11 nãi trªn th× tiÒn l¬ng b×nh qu©n kÕ ho¹ch
tèi ®a ®Ó x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng cña doanh nghiÖp n¨m 2001 lµ:
472.973 ®ång + 75.000 ®ång = 547.973 ®ång/th¸ng (vÝ dô 9)
550.000 ®ång + 75.000 ®ång = 625.000 ®ång/th¸ng (vÝ dô 10)
589.336 ®ång + 75.000 ®ång = 664.336 ®ång/th¸ng (vÝ dô 11)


Iv. Tæ chøc thùc hiÖn.


1/ ViÖc x¸c ®Þnh tèc ®é t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n vµ tèc ®é
t¨ng tiÒn l¬ng b×nh qu©n theo híng dÉn t¹i Th«ng t nµy chØ ®Ó x¸c ®Þnh
tiÒn l¬ng b×nh qu©n kÕ ho¹ch tèi ®a cña doanh nghiÖp khi x©y dùng ®¬n
gi¸ tiÒn l¬ng tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn theo ph©n cÊp qu¶n lý thÈm ®Þnh.
Sau khi ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng ®· thÈm ®Þnh vµ ®îc x¸c ®Þnh, hÕt n¨m viÖc
quyÕt to¸n quü tiÒn l¬ng thùc hiÖn cña doanh nghiÖp kh«ng ph¶i xem xÐt l¹i
quan hÖ gi÷a n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n víi tiÒn l¬ng b×nh qu©n, nghÜa
lµ n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n thùc tÕ ®¹t ® îc cã thÓ cao hoÆc thÊp h¬n
n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n kÕ ho¹ch th× kh«ng ®iÒu chØnh l¹i ®¬n gi¸
tiÒn l¬ng, quyÕt to¸n quü tiÒn l¬ng thùc hiÖn theo ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng ®· ®îc
x¸c ®Þnh.
2/ C¨n cø vµo c¸c néi dung híng dÉn t¹i Th«ng t nµy, c¸c Bé qu¶n lý
ngµnh, lÜnh vùc, Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng,
Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty 91/TTg vµ 90/TTg chØ ®¹o c¸c
doanh nghiÖp thùc hiÖn theo ®óng quy ®Þnh.
3/ Gi¸m ®èc (Tæng Gi¸m ®èc) doanh nghiÖp chØ ®¹o c¸c bé phËn
chuyªn m«n, nghiÖp vô h»ng n¨m khi x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l ¬ng vµ quü tiÒn
l¬ng kÕ ho¹ch ph¶i g¾n víi viÖc x¸c ®Þnh tèc ®é t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng
b×nh qu©n, tèc ®é t¨ng tiÒn l¬ng b×nh qu©n vµ c¸c ®iÒu kiÖn theo quy
®Þnh ®Ó tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn theo ph©n cÊp qu¶n lý thÈm ®Þnh, giao
®¬n gi¸ tiÒn l¬ng.
4/ Th«ng t nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy 01/01/2001.
Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã víng m¾c, c¸c Bé qu¶n lý ngµnh,
lÜnh vùc, Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng vµ c¸c
doanh nghiÖp nhµ níc ph¶n ¸nh vÒ Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi
nghiªn cøu, gi¶i quyÕt.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản