Thông tư 06/2001/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
87
lượt xem
5
download

Thông tư 06/2001/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 06/2001/TT-BTC về phí xăng dầu do Bộ tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 78/2000/NĐ-CP ngày 26/12/2000 của Chính phủ về phí xăng dầu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 06/2001/TT-BTC

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 06/2001/TT-BTC Hà N i, ngày 17 tháng 1 năm 2001 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 06/2001/TT-BTC NGÀY 17 THÁNG 1 NĂM 2001 HƯ NG D N TH C HI N NGH Đ NH S 78/2000/NĐ-CP NGÀY 26/12//2000 C A CHÍNH PH V PHÍ XĂNG D U Căn c Ngh đ nh s 78/2000/NĐ-CP ngày 26/12/2000 c a Chính ph v phí xăng d u; B Tài chính hư ng d n th c hi n như sau: I- PH M VI ÁP D NG 1. Đ i tư ng ch u phí xăng d u: Theo quy đ nh t i Đi u 1 Ngh đ nh s 78/2000/NĐ-CP ngày 26/12/2000 c a Chính ph thì đ i tư ng ch u phí xăng d u là xăng, d u, m nh n (g i chung là xăng d u) xu t, bán t i Vi t Nam, bao g m: a) Xăng, g m xăng ôtô, xăng dung môi (xăng công nghi p), xăng máy bay và các lo i xăng khác. b) D u, g m d u diezen, d u ho , d u mazút, d u nh n và các lo i d u khác (tr d u th c ph m). c) M nh n. 2. Đ i tư ng n p phí xăng d u là các t ch c, cá nhân nh p kh u (k các nh p kh u u thác), s n xu t, ch bi n các lo i xăng d u quy đ nh t i đi m 1 m c này xu t, bán xăng d u t i Vi t Nam, bao g m: a) T ch c tr c ti p nh p kh u xăng d u. b) T ch c nh n u thác nh p kh u xăng d u, không phân bi t hình th c nh n u thác nh p kh u và xu t giao tr hàng cho t ch c đi u thác hay nh n u thác nh p kh u đ ng th i nh n u thác xu t, bán đ u là đ i tư ng tr c ti p kê khai, n p phí xăng d u. c) T ch c, cá nhân s n xu t nh n gia công đ ng th i nh n u thác bán xăng d u, ch bi n xăng d u. Trư ng h p t ch c, cá nhân nh n gia công nhưng không nh n u thác bán hàng thì t ch c, cá nhân giao gia công là đ i tư ng n p phí xăng d u khi xu t, bán xăng d u t i Vi t Nam.
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3. Đ i tư ng không ph i ch u phí xăng d u là xăng d u xu t kh u, bao g m: a) Xăng d u xu t kh u, bao g m xu t ra nư c ngoài, xu t vào khu ch xu t và doanh nghi p ch xu t. T ch c, cá nhân xu t kh u xăng d u nêu t i đi m này ph i có các h sơ, ch ng t ch ng minh là xăng d u th c t xu t kh u như sau: - H p đ ng xu t kh u xăng d u. Trư ng h p u thác xu t kh u thì còn ph i có h p đ ng u thác xu t kh u xăng d u. - Hoá đơn bán hàng cho nư c ngoài, khu ch xu t, doanh nghi p ch xu t. - T khai h i quan hàng hoá xu t kh u, có thanh kho n và xã nh n th c xu t kh u c a cơ quan H i quan v s lư ng, ch ng lo i hàng hoá xu t kh u. b) Xăng d u t m nh p - tái xu t; Xăng d u t m xu t - tái nh p. T ch c, cá nhân kinh doanh xăng d u theo hình th c nêu t i đi m này ph i có h sơ, ch ng t sau đây: - H n ng ch xu t kh u, nh p kh u do B Thương m i (ho c cơ quan đư c u quy n) c p, trong đó ghi rõ hàng t m nh p - tái xu t, hàng t m xu t - tái nh p. - T khai h i quan hàng hoá nh p kh u và xu t kh u có thanh khoán và xác nh n th c nh p, th c xu t c a cơ quan h i quan v s lư ng và ch ng lo i hàng hoá xu t, nh p kh u. - H p đ ng mua bán ngo i thương ký v i ngư i bán và ngư i mua. Đ i v i trư ng h p xu t, nh p kh u u thác thì còn ph i có h p đ ng u thác xu t kh u, nh p kh u (n u là hàng hoá xu t kh u, nh p kh u u thác). Trư ng h p này, n u tiêu th t i Vi t Nam thì t ch c, cá nhân ph i đăng ký, kê khai, n p phí xăng d u v i C c Thu đ a phương nơi đóng tr s chính. II- M C THU VÀ CĂN C THU PHÍ XĂNG D U: 1. Phí xăng d u ch thu m t l n khi xu t, bán lư ng xăng d u nh p kh u (k c lư ng xăng d u nh p u thác), s n xu t, ch bi n (bao g m c xu t đ tiêu dùng n i b , xu t đ trao đ i s n ph m hàng hoá khác, xu t tr hàng nh p u thác, bán cho t ch c, cá nhân khác), v i m c thu quy đ nh như sau: a) Xăng các lo i, bao g m xăng ôtô, xăng máy bay, xăng công nghi p và các lo i xăng khác: 500 đ ng/lít (năm trăm đ ng/lít). b) D u diezen: 300 đ ng/lít (ba trăm đ ng/lít). c) D u ho , d u mazút, d u nh m, m nh n và các lo i d u khác (tr xăng, d u diezen quy đ nh t i ti t a, b đi m này) chưa thu. 2. Căn c thu phí xăng d u là s lư ng xăng d u xu t, bán t i Vi t Nam và m c thu, tính theo công th c sau đây: Phí xăng d u = S lư ng xăng d u M c thu
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. xu t, bán t i x (đ ng/lít) Vi t Nam (lít) Trư ng h p s lư ng xăng d u xu t, bán tính b ng đơn v đo lư ng khác thì ph i qui đ i ra lít. III- T CH C THU, N P PHÍ XĂNG D U: 1. T ch c, cá nhân thu c đ i tư ng n p phí xăng d u nêu t i đi m 2 m c I Thông tư này (g i chung là đơn v n p phí) có trách nhi m: a) Đăng ký, kê khai thu, n p phí xăng d u vào ngân sách nhà nư c v i C c Thu t nh, thành ph tr c thu c trung ương nơi đơn v đóng tr s chính. b) Khi xu t, bán xăng d u ph i th c hi n: - Tính ti n phí xăng d u theo m c thu quy đ nh nêu t i đi m 1, m c II Thông tư này. - Xu t hoá đơn bán xăng d u cho đơn v mua hàng. Đ ngư i tiêu dùng không ph i ch u thu GTGT đ i v i s ti n phí xăng d u và không làm đ o l n công tác h ch toán k toán c a các đơn v kinh doanh xăng d u, khi ghi hoá đơn bán xăng d u (k c bán buôn, bán l ) các đơn v kinh doanh xăng d u ph i ghi s ti n phí xăng d u thành m t dòng riêng trên hoá đơn, c th là các dòng t ng c ng c a hoá đơn ph i ghi rõ: giá bán chưa có thu giá tr gia tăng (không bao g m phí xăng d u), thu giá tr giá tăng, phí xăng d u, giá thanh toán. - Thanh toán ti n phí xăng d u đ ng th i v i thanh toán ti n bán hàng xăng d u. - M s sách k toán theo dõi riêng, c p nh t s ti n phí xăng d u phát sinh đ thanh toán v i ngân sách nhà nư c. Đ i v i các đơn v kinh doanh xăng d u không tr c ti p kê khai, n p phí xăng d u thì ti n phí xăng d u không ph i là doanh thu c a ho t đ ng kinh doanh xăng d u, nên không đư c h ch toán vào doanh thu c a đơn v kinh doanh. c) Đ nh kỳ 15 ngày m t l n, đơn v căn c vào s lư ng xăng d u th c t đã xu t, bán trong kỳ (xu t đ s d ng n i b ; xu t đ trao đ i s n ph m hàng hoá khác; xu t tr hàng nh p u thác; bán cho t ch c cá nhân khác, không phân bi t đã thu đư c ti n hay chưa thu đư c ti n) đ tính và t m n p ti n phí xăng d u vào ngân sách nhà nư c. M i tháng m t l n, đơn v căn c vào lư ng xăng d u xu t, bán trong tháng, th c hi n tính và l p t khai phí xăng d u theo đúng m u t khai quy đ nh t i Thông tư này g i cơ quan Thu đ a phương nơi đơn v đóng tr s chính trong vòng mư i ngày đ u c a tháng ti p theo. Cơ quan Thu ki m tra và thông báo cho đơn v v s phí xăng d u còn ph i n p và th i h n n p ti n vào ngân sách nhà nư c. Căn c vào thông báo c a cơ quan Thu , đơn v làm th t c n p ti n phí xăng d u đ y đ , đúng th i h n vào Kho b c nhà nư c, nhưng ch m nh t không quá ngày 25 c a tháng ti p theo.
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. S ti n phí xăng d u n p vào Kho b c nhà nư c đư c h ch toán vào chương, lo i, kho n tương ng, m c và ti u m c 032.01 c a M c l c ngân sách nhà nư c hi n hành và đi u ti t 100% v ngân sách trung ương. d) Quy t toán ti n phí xăng d u ph i n p hàng năm v i cơ quan Thu và trong th i h n 60 ngày k t ngày k t thúc năm ph i n p báo cáo quy t toán ti n phí xăng d u cho cơ quan Thu và n p đ s ti n phí xăng d u còn thi u vào ngân sách nhà nư c trong th i h n mư i ngày k t ngày n p báo cáo quy t toán, n u n p th a thì đư c tr vào s ti n phí xăng d u ph i n p c a kỳ ti p theo. 2. C c Thu đ a phương nơi đơn v thu c đ i tư ng n p phí xăng d u đóng tr s chính có trách nhi m: a) Ki m tra, đôn đ c, hư ng d n các t ch c, cá nhân thu c đ i tư ng n p phí xăng d u th c hi n n p phí xăng d u theo đúng hư ng d n t i Thông tư này, đ m b o không đ sót ngu n thu và đ i tư ng thu. b) Thư ng xuyên ph i h p v i cơ quan H i quan và cơ quan ch qu n c a đơn v s n xu t, ch bi n, kinh doanh xăng d u đ a phương đ k p th i n m s lư ng xăng d u nh p kh u, s n xu t, ch bi n c a t ng đơn v , đ i chi u v i s lư ng xăng d u th c t xu t, bán - lư ng xăng d u t n kho - lư ng xăng d u hao h t (t i đa không vư t t l hao h t đ nh m c do nhà nư c quy đ nh) đ tính, thu ti n phí xăng d u sát v i s phát sinh và tránh th t thu ngân sách nhà nư c. c) Ki m tra t khai thu, n p phí xăng d u, tính và thông báo cho t ch c, cá nhân kinh doanh xăng d u v s ti n phí xăng d u ph i n p hàng tháng vào ngân sách nhà nư c theo đúng quy đ nh. Thư ng xuyên đôn đ c các đơn v th c hi n n p phí xăng d u đ y đ , đúng kỳ h n. Th c hi n quy t toán ti n phí xăng d u ph i n p hàng năm v i các đ i tư ng n p phí xăng d u theo ch đ quy đ nh. Trư ng h p phát hi n đ i tư ng n p phí có d u hi u vi ph m ch đ qu n lý phí xăng d u và khi c n thi t ph i thanh tra, ki m tra tình hình thu, n p phí xăng d u theo quy t đ nh c a cơ quan có th m quy n thì cơ quan Thu có quy n yêu c u đ i tư ng n p phí xăng d u cung c p s k toán, ch ng t , h sơ tài li u khác có liên quan t i vi c tính và n p phí xăng d u đ đ m b o tính đúng, tính đ ti n phí xăng d u ph i n p ngân sách nhà nư c. d) X lý vi ph m hành chính v phí xăng d u theo th m quy n quy đ nh t i Đi u 21 Ngh đ nh s 04/1999/NĐ-CP ngày 30/1/1999 c a Chính ph v phí, l phí thu c ngân sách nhà nư c và hư ng d n t i đi m 6, m c V c a Thông tư s 54/1999/TT/BTC ngày 10/5/1999 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh đ nh trên. 3. T ch c, cá nhân mua xăng, d u c a các đơn v đã tính phí xăng d u và có ghi ti n phí xăng d u trên hoá đơn mua hàng thì đư c h ch toán ti n phí xăng d u vào giá thành, chi phí lưu thông đ xác đ nh chi phí h p lý khi tính thu nh p ch u thu thu nh p doanh nghi p (đ i v i t ch c, cá nhân ho t đ ng kinh doanh) ho c đư c xác đ nh chi phí h p lý khi quy t toán kinh phí ngân sách nhà nư c (n u là ho t đ ng hành chính, s nghi p s d ng kinh phí do ngân sách nhà nư c c p phát).
  5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 4. T ch c, cá nhân thu c đ i tư ng n p phí xăng d u vi ph m quy đ nh c a Ngh đ nh s 78/2000/NĐ-CP ngày 26/12/2000 c a Chính ph và hư ng d n t i Thông tư này thì b x ph t theo quy đ nh t i Đi u 18, Đi u 20 c a Ngh đ nh s 04/1999/NĐ- CP ngày 30/1/1999 c a Chính ph và hư ng d n t i đi m 3, đi m 5, m c V Thông tư s 54/1999/TT/BTC ngày 10/5/1999 c a B Tài chính. IV- T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày 01/1/2001; Bãi b các văn b n hư ng d n th c hi n Ngh đ nh s 186/CP ngày 7/12/1994 c a Chính ph v thu l phí giao thông qua giá xăng d u. 2. T ch c, cá nhân nh p kh u, s n xu t, ch bi n xăng d u có trách nhi m kê khai, n p phí xăng d u theo quy đ nh t i Thông tư này v i cơ quan Thu nơi đóng tr s chính đ i v i s lư ng th c t xu t, bán cho t ch c, cá nhân khác t ngày 01/01/2001. Vũ Văn Ninh (Đã ký) Đơn v ................... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ............................. T KHAI N P PHÍ XĂNG D U Tháng..........năm........... - Tên đơn v n p phí xăng d u:........................................................................ - Đ a ch :........................................................................................................ - Tài kho n s : ........................... t i Ngân hàng:.......................................... TT Ch tiêu Đơn v tính Th c hi n 1. S lư ng xăng d u xu t, bán trong kỳ: 2. - Xăng các lo i (lít) 3. - Diezen (lít) 4. S ti n phí xăng d u phát sinh trong kỳ
  6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 5. S phí xăng d u kỳ trư c chưa n p NSNN S ti n phí xăng d u đã n p NSNN trong kỳ S ti n phí xăng d u còn ph i n p NSNN S ti n phí xăng d u ph i n p NSNN (vi t b ng ch ):...................... Tôi xin cam đoan s li u kê khai trên đây là đúng, n u sai xin ch u x lý theo quy đ nh c a pháp lu t. Cơ quan Thu nh n Ngày..... tháng.... năm... t khai ngày................... T/M CƠ QUAN (Ngư i nh n ký tên và (Ký tên, ghi rõ h tên và đóng d u) ghi rõ h tên)
Đồng bộ tài khoản