Thông tư 06/2001/TT-BTC

Chia sẻ: lawxnk5

Thông tư 06/2001/TT-BTC về phí xăng dầu do Bộ tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 78/2000/NĐ-CP ngày 26/12/2000 của Chính phủ về phí xăng dầu

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản