Thông tư 06/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
46
lượt xem
3
download

Thông tư 06/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 06/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 03/2003/NĐ-CP ngày 15/1/2003 của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 06/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA th«ng t cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi sè 06/2003/tt-bl®tbxh ngµy 19 th¸ng 02 n¨m 2003 vÒ híng dÉn thùc hiÖn ®iÒu chØnh møc l¬ng hu vµ trî cÊp b¶o hiÓm x· héi theo nghÞ ®Þnh sè 03/2003/n®-cp ngµy 15 th¸ng 1 n¨m 2003 cña chÝnh phñ Thi hµnh Kho¶n 2, Kho¶n 3 §iÒu 1 NghÞ ®Þnh sè 03/2003/N§-CP ngµy 15 th¸ng 01 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc ®iÒu chØnh tiÒn l¬ng, trî cÊp x· héi vµ ®æi míi mét bíc c¬ chÕ qu¶n lý tiÒn l¬ng; Sau khi cã ý kiÕn cña Bé Néi vô, Bé Tµi chÝnh, Bé Quèc phßng, Bé C«ng an vµ Tæng Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam, Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi híng dÉn thùc hiÖn ®iÒu chØnh møc l¬ng hu vµ trî cÊp b¶o hiÓm x· héi nh sau: I. ®èi tîng ¸p dông §èi tîng thùc hiÖn ®iÒu chØnh møc l¬ng hu vµ trî cÊp b¶o hiÓm x· héi theo quy ®Þnh t¹i Kho¶n 3 §iÒu 1 NghÞ ®Þnh sè 03/2003/N§-CP ngµy 15 th¸ng 01 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ, bao gåm: 1. Ngêi hëng l¬ng hu (bao gåm hu c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc, c«ng nh©n; hu qu©n ®éi, c«ng an, c¬ yÕu); 2. Ngêi hëng trî cÊp mÊt søc lao ®éng (kÓ c¶ ngêi hëng trî cÊp theo QuyÕt ®Þnh sè 91/2000/Q§-TTg ngµy 4/8/2000 cña Thñ tíng ChÝnh phñ); 3. Ngêi hëng trî cÊp c«ng nh©n cao su; 4. Ngêi hëng trî cÊp èm ®au, thai s¶n, tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp, tö tuÊt; 5. C¸n bé x·, phêng nghØ viÖc hëng trî cÊp theo NghÞ ®Þnh sè 09/1998/N§-CP ngµy 23/01/1998 cña ChÝnh phñ. II. c¸ch tÝnh møc l¬ng hu vµ trî cÊp b¶o hiÓm x· héi C¸c ®èi tîng quy ®Þnh t¹i Môc I nªu trªn ® îc tÝnh møc l¬ng hu, trî cÊp b¶o hiÓm x· héi nh sau: 1. §èi víi nh÷ng ngêi ®ang hëng l¬ng hu, trî cÊp mÊt søc lao ®éng, trî cÊp c«ng nh©n cao su, trî cÊp tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp, tiÒn tuÊt hµng th¸ng tríc ngµy 01/01/2003 th× møc hëng tõ ngµy 01/01/2003 ®îc tÝnh nh sau: a. Nh÷ng ngêi hëng l¬ng hu theo §iÒu lÖ B¶o hiÓm x· héi ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 218/CP ngµy 27/12/1961, NghÞ ®Þnh sè 161/CP ngµy 30/10/1964 cña ChÝnh phñ vµ c¸c v¨n b¶n söa ®æi, bæ sung ban hµnh tr íc ngµy 18/9/1985, kÓ c¶ ngêi hëng l¬ng hu sau ngµy 18/9/1985 mµ l¬ng hu
  2. 2 vÉn tÝnh hëng theo NghÞ ®Þnh 218/CP vµ NghÞ ®Þnh 161/CP nªu trªn th× møc l¬ng hu tÝnh nh sau: Møc l¬ng hu hëng = Møc l¬ng hu hiÖn hëng x 1,46 tõ 01/01/2003 th¸ng 12/2002 Møc l¬ng hu hiÖn hëng th¸ng 12/2002 bao gåm c¶ møc trî cÊp t¨ng thªm 25.000 ®ång/th¸ng ®èi víi nh÷ng ngêi hëng theo QuyÕt ®Þnh sè 234/Q§-TTg ngµy 22/12/1999 cña Thñ tíng ChÝnh phñ. VÝ dô 1: ¤ng NguyÔn V¨n A nghØ h u th¸ng 7/1985 (theo NghÞ ®Þnh sè 218/CP), cã møc l¬ng hu hiÖn hëng th¸ng 12/2002 lµ 425.000 ®ång (trong ®ã 400.000 ®ång lµ tiÒn l¬ng hu tÝnh theo thang l¬ng, b¶ng l¬ng vµ cã kho¶n trî cÊp 25.000 ®ång/th¸ng ®îc hëng theo QuyÕt ®Þnh sè 234/Q§-TTg ngµy 22/12/1999 cña Thñ tíng ChÝnh phñ) th× tõ ngµy 01/01/2003, møc l¬ng hu tÝnh nh sau: 425.000 ®ång x 1,46 = 620.500 ®ång VÝ dô 2: ¤ng NguyÔn V¨n B nghØ hu th¸ng 11/1985, nhng l¬ng hu ®îc tÝnh theo NghÞ ®Þnh sè 218/CP, cã møc l¬ng hu hiÖn hëng th¸ng 12/2002 lµ 450.000 ®ång th× tõ ngµy 01/01/2003 møc l¬ng hu tÝnh nh sau: 450.000 ®ång x 1,46 = 657.000 ®ång b. Nh÷ng ngêi hëng l¬ng hu theo NghÞ ®Þnh sè 236/H§BT ngµy 18/9/1985 cña Héi ®ång Bé trëng (nay lµ ChÝnh phñ), kÓ c¶ ngêi hëng l¬ng hu sau ngµy 01/01/1994 mµ l¬ng hu vÉn tÝnh hëng theo NghÞ ®Þnh sè 236/ H§BT ngµy 18/9/1985 cña Héi ®ång Bé trëng th× møc l¬ng hu tÝnh nh sau: Møc l¬ng hu hëng = Møc l¬ng hu hiÖn hëng x 1,42 tõ 01/01/2003 th¸ng 12/2002 VÝ dô 3: ¤ng NguyÔn V¨n C nghØ hu th¸ng 7/1990 (theo NghÞ ®Þnh sè 236/H§BT), cã møc l¬ng hu hiÖn hëng th¸ng 12/2002 lµ 576.000 ®ång th× tõ ngµy 01/01/2003 møc l¬ng tÝnh nh sau: 576.000 ®ång x 1,42 = 817.920 ®ång VÝ dô 4: ¤ng NguyÔn V¨n D nghØ h u th¸ng 8/1993, nhng l¬ng hu ®îc tÝnh theo NghÞ ®Þnh sè 236/H§BT, cã møc l¬ng hu hiÖn hëng th¸ng 12/2002 lµ 581.000 ®ång th× tõ ngµy 01/01/2003 møc l¬ng hu tÝnh nh sau: 581.000 ®ång x 1,42 = 825.020 ®ång c. Nh÷ng ngêi hëng l¬ng hu theo NghÞ ®Þnh sè 43/CP ngµy 22/6/1993, NghÞ ®Þnh sè 66/CP ngµy 30/9/1993, NghÞ ®Þnh sè 12/CP ngµy 26/01/1995, NghÞ ®Þnh sè 45/CP ngµy 15/7/1995 cña ChÝnh phñ, kÓ c¶ ngêi hëng l¬ng hu theo c¸c v¨n b¶n söa ®æi, bæ sung ban hµnh sau ngµy 22/6/1993 vµ ngêi hëng l¬ng hu theo møc Ên ®Þnh th× møc l¬ng hu tÝnh nh sau: Møc l¬ng hu hëng = Møc l¬ng hu hiÖn hëng x 1,381
  3. 3 tõ 01/01/2003 th¸ng 12/2002 VÝ dô 5: ¤ng NguyÔn V¨n § nghØ hu th¸ng 6/1994 (theo NghÞ ®Þnh sè 43/CP), cã møc l¬ng hu hiÖn hëng th¸ng 12/2002 lµ 555.000 ®ång th× tõ ngµy 01/01/2003 møc l¬ng hu tÝnh nh sau: 555.000 ®ång x 1,381 = 766.455 ®ång d. Nh÷ng ngêi hëng trî cÊp mÊt søc lao ®éng; trî cÊp theo QuyÕt ®Þnh sè 91/2000/TTg ngµy 4/8/2000 cña Thñ tíng ChÝnh phñ; trî cÊp c«ng nh©n cao su; trî cÊp tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp; tiÒn tuÊt hµng th¸ng th× møc trî cÊp ®îc tÝnh nh sau: Møc trî cÊp hëng tõ = Møc trî cÊp hiÖn hëng x 1,381 01/01/2003 th¸ng 12/2002 VÝ dô 6: ¤ng NguyÔn V¨n E nghØ viÖc hëng trî cÊp mÊt søc lao ®éng th¸ng 5/1985, cã møc trî cÊp hiÖn hëng th¸ng 12/2002 lµ 250.000 ®ång, tõ ngµy 01/01/2003 møc trî cÊp tÝnh nh sau: 250.000 ®ång x 1,381 = 345.250 ®ång e. C¸n bé x·, phêng nghØ viÖc hëng trî cÊp theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 4 NghÞ ®Þnh sè 09/1998/N§-CP ngµy 23/01/1998 cña ChÝnh phñ th× møc trî cÊp tÝnh nh sau: Møc trî cÊp hëng = Møc trî cÊp hiÖn hëng x 1,381 tõ 01/01/2003 th¸ng 12/2002 2. Ngêi hëng l¬ng hu, trî cÊp b¶o hiÓm x· héi tõ 01/01/2003 trë ®i theo quy ®Þnh t¹i §iÒu lÖ B¶o hiÓm x· héi ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 12/CP ngµy 26/01/1995, NghÞ ®Þnh sè 45/CP ngµy 15/7/1995, NghÞ ®Þnh sè 09/1998/N§-CP ngµy 23/01/1998 cña ChÝnh phñ vµ c¸c v¨n b¶n söa ®æi, bæ sung ban hµnh sau ngµy 26/01/1995 th× møc l¬ng hu vµ trî cÊp b¶o hiÓm x· héi ®îc tÝnh theo møc tiÒn l¬ng tèi thiÓu 290.000 ®ång/th¸ng ®èi víi ngêi ®ãng b¶o hiÓm x· héi theo thang l¬ng, b¶ng l¬ng do Nhµ níc quy ®Þnh; ngêi nghØ hu võa cã thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi theo thang l¬ng, b¶ng l- ¬ng do Nhµ níc quy ®Þnh, võa cã thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi kh«ng theo thang l¬ng, b¶ng l¬ng do nhµ níc quy ®Þnh th× viÖc tÝnh møc b×nh qu©n tiÒn l¬ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi cña 5 n¨m cuèi cïng trong khu vùc Nhµ níc ®- îc tÝnh theo møc tiÒn l¬ng 290.000 ®ång/th¸ng ®èi víi thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi theo thang l¬ng, b¶ng l¬ng do Nhµ níc quy ®Þnh. 3. §èi víi ngêi bÞ tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp tríc ngµy 01/01/2003 hoÆc nghØ viÖc hëng trî cÊp 1 lÇn, trî cÊp èm ®au, thai s¶n hoÆc chÕt tríc ngµy 01/01/2003 nhng sau ngµy 01/01/2003 vÉn cßn thêi h¹n hëng trî cÊp hoÆc míi tÝnh hëng trî cÊp th× tÝnh nh sau: a. §èi víi ngêi bÞ tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp ®iÒu trÞ vµ ra viÖn tríc ngµy 01/01/2003 th× møc trî cÊp 1 lÇn hoÆc møc trî cÊp hµng th¸ng cña thêi gian tríc 01/01/2003 ®îc tr¶ theo møc trî cÊp th¸ng 12/2002. Tr- êng hîp ®iÒu trÞ tríc ngµy 01/01/2003 vµ ra viÖn tõ ngµy 01/01/2003 trë ®i
  4. 4 th× c¸c kho¶n trî cÊp ®îc tÝnh theo møc tiÒn l¬ng tèi thiÓu 290.000 ®ång/th¸ng. VÝ dô 7: ¤ng TrÇn V¨n N, bÞ tai n¹n lao ®éng ® îc ®iÒu trÞ vµ ra viÖn ngµy 1/12/2002, th¸ng 2/2003 ®îc xÕp h¹ng th¬ng tËt 41%; trî cÊp tai n¹n lao ®éng hµng th¸ng cña «ng N ®îc tÝnh hëng nh sau: - Trî cÊp th¸ng 12/2002 ®îc tÝnh theo møc l¬ng tèi thiÓu 210.000 ®ång/ th¸ng. - Trî cÊp hµng th¸ng tõ 01/01/2003 ®îc tÝnh theo møc tiÒn l¬ng tèi thiÓu 290.000 ®ång/th¸ng. VÝ dô 8: ¤ng TrÇn V¨n M, bÞ tai n¹n lao ®éng ®îc ®iÒu trÞ ngµy 01/11/2002, ra viÖn ngµy 15/01/2003, ®îc xÕp h¹ng th¬ng tËt 45%; trî cÊp tai n¹n lao ®éng hµng th¸ng cña «ng M ®îc tÝnh hëng theo møc tiÒn l¬ng tèi thiÓu 290.000 ®ång/th¸ng. b. §èi víi ngêi nghØ viÖc hëng trî cÊp èm ®au, thai s¶n tríc ngµy 01/01/2003 mµ tõ ngµy 01/01/2003 trë ®i vÉn cßn thêi h¹n h ëng trî cÊp th× thêi gian nghØ viÖc do èm ®au, thai s¶n tr íc ngµy 01/01/2003 ®îc hëng trî cÊp theo møc th¸ng 12/2002. Thêi gian tõ ngµy 01/01/2003 trë ®i tÝnh theo møc tiÒn l¬ng tèi thiÓu 290.000 ®ång/th¸ng. VÝ dô 9: ¤ng NguyÔn V¨n Q ®ãng b¶o hiÓm x· héi theo møc tiÒn l¬ng trong hÖ thèng thang l¬ng, b¶ng l¬ng cña Nhµ níc, nghØ viÖc hëng trî cÊp èm ®au tõ ngµy 15/12/2002, thêi gian ®îc hëng trî cÊp èm ®au lµ 30 ngµy, c¸ch tÝnh hëng trî cÊp nh sau: 17 ngµy hëng møc trî cÊp cña th¸ng 12/2002, thêi gian cßn l¹i lµ 13 ngµy ®îc hëng trî cÊp theo møc tiÒn l¬ng tèi thiÓu 290.000 ®ång/th¸ng. VÝ dô 10: Bµ TrÇn ThÞ T ®ãng b¶o hiÓm x· héi theo møc tiÒn l¬ng trong hÖ thèng thang l¬ng, b¶ng l¬ng cña Nhµ níc, nghØ viÖc hëng trî cÊp thai s¶n tõ ngµy 01/11/2002, thêi h¹n nghØ sinh con lµ 4 th¸ng, c¸ch tÝnh h - ëng trî cÊp nh sau: møc trî cÊp th¸ng 11 vµ 12/2002 tÝnh theo tiÒn l¬ng tèi thiÓu 210.000 ®ång/th¸ng, thêi gian cßn l¹i 2 th¸ng ®îc hëng trî cÊp theo møc tiÒn l¬ng tèi thiÓu 290.000 ®ång/th¸ng. c. §èi víi ngêi nghØ viÖc hëng trî cÊp b¶o hiÓm x· héi 1 lÇn ®· nghØ viÖc tríc ngµy 01/01/2003 nhng tõ ngµy 01/01/2003 trë ®i míi cã quyÕt ®Þnh trî cÊp 1 lÇn cña c¬ quan B¶o hiÓm x· héi th× tÝnh theo møc l ¬ng tèi thiÓu 290.000 ®ång/th¸ng. d. §èi víi ngêi bÞ chÕt tríc ngµy 01/01/2003 nhng th©n nh©n cha nhËn tiÒn mai t¸ng vµ trî cÊp 1 lÇn th× tr¶ theo møc trî cÊp th¸ng 12/2002. 4. §èi víi qu©n nh©n, c«ng an nh©n d©n chuyÓn ngµnh nghØ h u, nghØ mÊt søc lao ®éng hëng trî cÊp theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 3 QuyÕt ®Þnh sè 812/ TTg ngµy 12/12/1995 cña Thñ tíng ChÝnh phñ; ngêi hëng l¬ng hu, trî cÊp b¶o hiÓm x· héi c tró ë n¬i cã phô cÊp khu vùc th× kho¶n trî cÊp chuyÓn ngµnh hoÆc phô cÊp khu vùc ®îc tÝnh trªn møc tiÒn l¬ng tèi thiÓu 290.000 ®ång/th¸ng. Ngêi vÒ hu sèng c« ®¬n hëng chÕ ®é theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 QuyÕt ®Þnh sè 812/TTg ngµy 12/12/1995 ®îc ®iÒu chØnh møc l¬ng hu b»ng 435.000 ®ång/th¸ng.
  5. 5 III. tæ chøc thùc hiÖn 1. Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi phèi hîp víi Bé Tµi chÝnh, B¶o hiÓm x· héi ViÖt Nam tæ chøc híng dÉn c¸c c¬ quan: Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi, Së Tµi chÝnh vËt gi¸, B¶o hiÓm x· héi c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng thùc hiÖn dóng quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 03/2003/N§-CP ngµy 15/1/2003 cña ChÝnh phñ vµ híng dÉn t¹i Th«ng t nµy. 2. Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chØ ®¹o Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi vµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng kiÓm tra, ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. 3. B¶o hiÓm x· héi ViÖt Nam tæ chøc thùc hiÖn vµ lËp b¸o c¸o theo quy ®Þnh sau: a. Thùc hiÖn ®iÒu chØnh l¬ng hu, trî cÊp b¶o hiÓm x· héi vµ tæ chøc chi tr¶ cho c¸c ®èi tîng hëng l¬ng hu, trî cÊp b¶o hiÓm x· héi ®óng quy ®Þnh. b. B¶o ®¶m kinh phÝ chi l¬ng hu, trî cÊp b¶o hiÓm x· héi ®èi víi c¸c ®èi tîng thuéc quü b¶o hiÓm x· héi chi tr¶. c. LËp b¸o c¸o theo mÉu kÌm theo Th«ng t nµy, göi Bé Lao ®éng - Th - ¬ng binh vµ X· héi, Bé Tµi chÝnh vµ Bé Néi vô. d. Thùc hiÖn thu b¶o hiÓm x· héi ®èi víi c¸c ®èi t îng hëng l¬ng theo thang l¬ng, b¶ng l¬ng do Nhµ níc quy ®Þnh tÝnh trªn møc tiÒn l¬ng tèi thiÓu ®· ®îc ®iÒu chØnh theo NghÞ ®Þnh sè 03/2003/N§-CP ngµy 15/1/2003 cña ChÝnh phñ. 4. Kinh phÝ t¨ng thªm do ®iÒu chØnh l¬ng hu, trî cÊp b¶o hiÓm x· héi cña c¸c ®èi tîng thuéc Ng©n s¸ch chi tr¶ do Bé Tµi chÝnh b¶o ®¶m. IV. ®iÒu kho¶n thi hµnh 1. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o; c¸c chÕ ®é quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy ¸p dông tõ ngµy 01/01/2003. 2. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ ph¶n ¸nh vÒ Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi nghiªn cøu, gi¶i quyÕt.
  6. 6 BiÓu tæng hîp sè lîng ®èi tîng b¶o hiÓm x· héi vµ tæng quü t¨ng thªm (KÌm theo Th«ng t sè 06 ngµy 19 th¸ng 2 n¨m 2003 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi) Sè ngêi Tæng Tæng kinh Tæng hëng kinh phÝ t¨ng thªm kinh phÝ §èi tîng chÕ ®é phÝ chi do ®iÒu chi tr¶ thêi tr¶ thêi chØnh theo thêi ®iÓm ®iÓm NghÞ ®Þnh sè ®iÓm 12/200 12/200 03/2003/N§- 1/2003 2 2 CP 1 2 3 4 5 1. Hu trÝ a. Ngêi hëng l¬ng hu theo NghÞ ®Þnh sè 218/CP vµ 161/CP - Hu c«ng nh©n, viªn chøc, c«ng chøc (*) - Hu qu©n ®éi b. Ngêi hëng l¬ng hu theo NghÞ ®Þnh sè 236/H§BT - Hu c«ng nh©n, viªn chøc, c«ng chøc - Hu qu©n ®éi c. Ngêi hëng l¬ng hu theo NghÞ ®Þnh sè 43/CP, 66/CP, 12/CP vµ 45/CP: - Hu c«ng nh©n, viªn chøc, c«ng chøc + Trong ®ã: do NSNN b¶o ®¶m - Hu Liªn doanh - Hu c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c - Hu qu©n ®éi + Trong ®ã: do NSNN b¶o ®¶m 2. MÊt søc lao ®éng 3. Trî cÊp theo QuyÕt ®Þnh sè 91/2000/Q§-TTg 4. Trî cÊp c«ng nh©n cao su 5. Trî cÊp TNL§ hµng th¸ng - Trong ®ã: do NSNN b¶o ®¶m 6. Trî cÊp bÖnh nghÒ nghiÖp hµng th¸ng - Trong ®ã: do NSNN b¶o ®¶m 7. TiÒn tuÊt hµng th¸ng: - Trong ®ã: do NSNN b¶o ®¶m 8. Trî cÊp theo NghÞ ®Þnh sè 09/1998/N§-CP Tæng céng (*) Hu c«ng nh©n, viªn chøc, c«ng chøc bao gåm nh÷ng ng êi tríc khi nghØ hu lµm viÖc ë doanh nghiÖp Nhµ níc vµ c¸n bé, c«ng chøc Nhµ níc.
  7. 7 Ngêi lËp biÓu Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký tªn) (Ký tªn, ®ãng dÊu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản