Thông tư 06/2003/TT-BXD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
68
lượt xem
4
download

Thông tư 06/2003/TT-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 06/2003/TT-BXD về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí xây dựng công trình sử dụng vốn của Nhà tài trợ quốc tế do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 06/2003/TT-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 06/2003/TT-BXD Hà N i, ngày 14 tháng 4 năm 2003 THÔNG TƯ C A B XÂY D NG S 06/2003/TT-BXD NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM 2003 HƯ NG D N L P VÀ QU N LÝ CHI PHÍ XÂY D NG CÔNG TRÌNH S D NG V N C A NHÀ TÀI TR QU C T Căn c Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph ; Ngh nh 07/2003/N -CP ngày 30/01/2003 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph ; Căn c Ngh nh s 17/2001/N -CP ngày 04/5/2001 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c; Căn c ngh nh s 15/CP ngày 04/3/1994 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; th ng nh t qu n lý chi phí xây d ng công trình s d ng v n c a nhà tài tr qu c t , B Xây d ng hư ng d n nguyên t c l p và qu n lý chi phí xây d ng công trình như sau: I. NH NG QUY NNH CHUNG 1. Thông tư này hư ng d n th ng nh t vi c l p và qu n lý chi phí xây d ng công trình thu c các d án u tư xây d ng s d ng v n c a nhà tài tr qu c t th c hi n u th u qu c t t i Vi t Nam. 2. V n c a nhà tài tr qu c t trong Thông tư này là v n thu c các kho n vay nư c ngoài c a Chính ph và các ngu n vi n tr qu c t dành cho u tư phát tri n (k c v n h tr phát tri n chính th c ODA) ư c qu n lý th ng nh t theo Lu t Ngân sách nhà nư c. 3. Trư ng h p nh ng hư ng d n trong Thông tư này khác v i quy nh trong các i u ư c qu c t , hi p nh, văn b n mà Chính ph ho c Nhà nư c Vi t Nam ã ký k t v i nhà tài tr qu c t thì th c hi n theo quy nh trong các i u ư c qu c t , hi p nh, văn b n ã ký k t v i nhà tài tr qu c t . 4. Vi c l p các chi phí xây d ng công trình s d ng v n c a nhà tài tr qu c t th c hi n u th u qu c t t i Vi t Nam ph i tuân th các hư ng d n trong Thông tư này nh m b o m qu n lý chi phí xây d ng công trình úng pháp lu t. II. L P CHI PHÍ XÂY D NG CÔNG TRÌNH
  2. 1. T ng m c u tư: T ng m c u tư d án s d ng v n c a nhà tài tr qu c t ư c hình thành t ngu n v n c a nhà tài tr qu c t và ngu n v n i ng huy ng trong nư c. T ng m c u tư ư c tính toán và xác nh trong giai o n l p báo cáo nghiên c u kh thi và ư c ghi trong quy t nh u tư d án. Vi c s d ng v n c a nhà tài tr qu c t và v n i ng huy ng trong nư c cho nh ng ph n vi c, h ng m c ho c gói th u ư c tính toán và quy nh c th iv i t ng d án. N i dung, trình t phê duy t ho c i u ch nh (n u có) t ng m c u tư c a d án th c hi n theo quy nh hi n hành. 2. T ng d toán công trình: T t c các công trình xây d ng s d ng v n c a nhà tài tr qu c t u ph i th c hi n vi c l p t ng d toán công trình và ư c qu n lý theo quy nh c a Thông tư này. T ng d toán công trình là t ng m c chi phí c n thi t cho vi c u tư xây d ng công trình và ư c tính toán giai o n thi t k k thu t. T ng d toán công trình bao g m chi phí xây l p, chi phí thi t b , chi phí tư v n, chi phí gi i phóng m t b ng, tái nh cư và ph c h i, chi phí khác, thu và chi phí d phòng. Các kho n m c chi phí trong t ng d toán công trình ư c xác nh theo nguyên t c và phương pháp như sau: 2.1. Chi phí xây l p: Chi phí xây l p trong t ng d toán là chi phí cho vi c th c hi n toàn b kh i lư ng công tác xây l p c a công trình. Kh i lư ng công tác xây l p c a công trình bao g m: - Kh i lư ng xây l p c a các h ng m c, gói th u th c hi n u th u qu c t ; - Kh i lư ng xây l p c a các h ng m c, gói th u th c hi n l a ch n nhà th u trong nư c; - Kh i lư ng xây l p khác. 2.1.1. i v i kh i lư ng công tác xây l p th c hi n u th u qu c t thì chi phí xây l p ư c xác nh trên cơ s kh i lư ng xây l p theo thi t k k thu t (ho c thi t k tương ương c a nư c c a nhà tài tr ) và ơn giá xây l p u th u qu c t . Vi c l p các ơn giá xây l p u th u qu c t ư c hư ng d n t i m c 3 dư i ây. Trư ng h p kh i lư ng không xác nh ư c c th b ng thi t k ho c nh ng công vi c có kh i lư ng nh , l thì khoán chi phí th c hi n tr n gói (lumpsum) trong d toán, t ng d toán. 2.1.2. i v i kh i lư ng công tác xây l p th c hi n l a ch n nhà th u trong nư c thì chi phí xây l p ư c xác nh theo thi t k k thu t ư c phê duy t và ơn giá xây d ng cơ b n t i a phương nơi xây d ng công trình.
  3. 2.1.3. Chi phí xây l p khác: tuỳ theo tính ch t c th c a t ng công trình, chi phí xây l p khác là chi phí cho các công trình ph tr và ph c v thi công như lán tr i, văn phòng t i hi n trư ng, i n, nư c, thông tin, ư ng t m ph c v thi công, phòng thí nghi m, tr m y t , chi phí cho công tác m b o giao thông, an toàn công trư ng, hoàn tr m t b ng sau thi công, di chuy n thi t b thi công... ư c xác nh b ng phương pháp l p d toán căn c theo yêu c u c th c a t ng công trình. Chi phí xây l p khác là m t kho n m c c l p thu c chi phí xây l p ho c ư c phân b vào các h ng m c, gói th u xây l p. 2.2. Chi phí thi t b : Chi phí thi t b (thi t b mua t nư c ngoài và mua trong nư c) ư c xác nh theo s lư ng t ng lo i thi t b và giá tr cho 1 t n ho c lo i thi t b tương ng. Giá tr thi t b bao g m giá mua, chi phí v n chuy n, b o qu n, thu , phí, b o hi m và các chi phí khác (n u có). i v i các thi t b phi tiêu chuNn s n xu t, gia công trong nư c thì chi phí thi t b xác nh trên cơ s kh i lư ng c n s n xu t, gia công và giá s n xu t, gia công cho 1 t n ho c các thi t b tương ng và các chi phí khác như ã nói trên. Giá s n xu t, gia công thi t b phi tiêu chuNn ư c xác nh theo tiêu chuNn hi n hành. Trư ng h p kh i lư ng thi t b cho d án ã ư c u th u thì chi phí thi t b là giá ký k t h p ng và các chi phí khác (n u có). 2.3. Chi phí tư v n: Chi phí tư v n bao g m chi phí cho nh ng công vi c do tư v n nư c ngoài và tư v n trong nư c th c hi n. i v i các công vi c do tư v n nư c ngoài th c hi n, chi phí tư v n xác nh căn c trên d toán ư c l p phù h p v i yêu c u s d ng tư v n cho d án, hư ng d n s d ng tư v n c a nhà tài tr qu c t và các quy nh khác c a Vi t Nam. Trư ng h p các công vi c tư v n do nư c ngoài th c hi n ã ư c t ch c u th u thì chi phí tư v n xác nh theo giá tr h p ng tư v n ã ký k t. i v i các công vi c do tư v n trong nư c th c hi n thì chi phí tư v n ư c tính b ng 1,2 l n nh m c cho các công vi c tư v n u tư xây d ng tương t theo quy nh hi n hành. i v i các công vi c tư v n chưa có quy nh v nh m c chi phí s th c hi n theo hư ng d n c a B Xây d ng. 2.4. Chi phí gi i phóng m t b ng, tái nh cư và ph c h i: Chi phí gi i phóng m t b ng, tái nh cư và ph c h i bao g m chi phí n bù t ai, hoa màu, v t ki n trúc, chi phí di d i, gi i phóng m t b ng, h tr tái nh cư ho c u tư xây d ng khu tái nh cư, h tr xây d ng cơ s k thu t h t ng (n u có) và ph c h i nguyên tr ng.
  4. Các chi phí trên ư c xác nh căn c theo các quy nh hi n hành c a nhà nư c, các quy nh trong i u ư c qu c t ã ký k t và các quy nh, hư ng d n khác c a nhà tài tr qu c t . 2.5. Chi phí khác: i v i các chi phí khác liên quan t i vi c s d ng v n c a nhà tài tr qu c t như chi phí l p văn ki n d án; chi phí thNm nh, b sung hoàn thi n văn ki n d án, chi phí cho ban chuNn b d án, chi phí tr lãi vay trong th i gian xây d ng, chi phí ki m toán qu c t , tăng cư ng th ch , nâng cao nh n th c c ng ng, phí b o hi m, phí b o lãnh d th u và th c hi n h p ng... n u chưa có quy nh v nh m c chi phí c a nhà nư c thì xác nh theo thông l qu c t , quy nh, hư ng d n c a nhà tài tr qu c t ho c xác nh b ng phương pháp l p d toán trình ngư i có thNm quy n phê duy t. Các chi phí khác không thu c công trình ư c xác nh theo hư ng d n hi n hành c a Nhà nư c. 2.6. Thu , phí: Bao g m các lo i thu và phí ph i n p theo quy nh hi n hành c a nhà nư c, các quy nh trong i u ư c qu c t ã ký k t và các quy nh, hư ng d n khác c a nhà tài tr qu c t (n u có). 2.7. Chi phí d phòng: Chi phí d phòng dùng cho nh ng phát sinh kh i lư ng, trư t giá và các trư ng h p khác không lư ng trư c ư c trong th i gian xây d ng. Chi phí d phòng b ng 10% t ng các kho n m c chi phí trong t ng d toán. i v i các d án mà chi phí d phòng trư t giá có cơ s xác nh ho c ã ư c tính toán c th thì chi phí d phòng phát sinh kh i lư ng b ng 7%. 3. ơn giá xây l p u th u qu c t : ơn giá xây l p cho kh i lư ng xây l p th c hi n u th u qu c t (sau ây g i là ơn giá xây l p u th u qu c t ) bao g m các thành ph n chi phí: chi phí tr c ti p, chi phí chung và l i nhu n c a nhà th u. N i dung và phương pháp xác nh các thành ph n chi phí trong ơn giá xây l p u th u qu c t như sau: 3.1. Chi phí tr c ti p trong ơn giá g m chi phí v t li u, chi phí nhân công, chi phí máy thi công. 3.1.1. Chi phí v t li u: Chi phí v t li u trong ơn giá ư c xác nh căn c trên m c hao phí t ng lo i v t li u và giá v t li u xây d ng tương ng ó. M c hao phí t ng lo i v t li u căn c theo nh m c d toán hi n hành. Trư ng h p chưa có quy nh ho c ã có nhưng m c hao phí ó chưa phù h p v i c i m, yêu
  5. c u k thu t, m thu t c a công trình thì căn c yêu c u c th c a công trình xác nh. Giá các lo i v t li u xây d ng không có trên th trư ng trong nư c ph i nh p t nư c ngoài xác nh theo giá th trư ng các nư c trong khu v c ho c t nư c c a nhà tài tr qu c t (n u ã quy nh trong i u ư c qu c t ). Giá v t li u xây d ng trong nư c ư c xác nh theo thông báo giá v t li u xây d ng c a c p có thNm quy n a phương nơi xây d ng công trình. Các lo i v t li u xây d ng không có trong thông báo giá s xác nh theo giá th trư ng t i th i i m l p ơn giá ho c giá h p lý tương t c a các công trình khác ã th c hi n. Giá v t li u không bao g m thu giá tr gia tăng. 3.1.2. Chi phí nhân công: Chi phí nhân công trong ơn giá ư c xác nh căn c trên m c hao phí lao ng và ti n lương ngày công tương ng. M c hao phí lao ng là s lư ng ngày công lao ng (chuyên nghi p và không chuyên nghi p) căn c theo nh m c d toán xây d ng cơ b n hi n hành. i v i các công vi c chưa có m c ư c quy nh ho c ã có nhưng m c hao phí ó chưa phù h p v i c i m, yêu c u k thu t, m thu t c a công trình thì căn c yêu c u c th c a công trình xác nh. Ti n lương ngày công bao g m ti n lương cơ b n, các kho n ph c p có tính ch t lương, các chi phí khoán tr c ti p cho ngư i lao ng và các chi phí c thù khác (n u có) ư c xác nh theo nguyên t c sau: i v i các công vi c c n s d ng nhân công nư c nư c ngoài thì ti n lương ngày công ư c xác nh căn c m t b ng ti n lương các ch c danh nhân công tương ương t i khu v c, i v i các công vi c s d ng nhân công trong nư c thì ti n lương ư c xác nh theo quy nh hi n hành. Trư ng h p b o d m ư c các i u ki n quy nh t i kho n 1, i u 1 và i u 2 Ngh nh s 03/2001/N -CP ngày 11/01/2001 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh 28/CP ngày 28/3/1997 c a Chính ph khi xác nh ti n lương nhân công trong nư c ư c áp d ng h s i u ch nh tăng thêm theo quy nh t i Thông tư s 04/2003/TT-BL TBXH ngày 17/02/2003 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i. 3.1.3. Chi phí máy thi công: Chi phí máy thi công trong ơn giá ư c xác nh căn c trên s ca s d ng máy thi công và giá ca máy thi công. S ca s d ng máy thi công căn c theo nh m c d toán hi n hành. Giá ca máy thi công xác nh theo b ng giá d toán ca máy và thi t b xây d ng hi n hành trong nư c. Nh ng lo i máy thi công c bi t c n nh p khNu ph c v thi công công trình ho c chưa có trong b ng giá d toán ca máy và thi t b xây d ng hi n hành thì l p giá ca máy theo phương pháp hi n hành c a nhà nư c ho c v n d ng giá thuê ca máy cùng lo i trên th trư ng (n u có). 3.2. Chi phí chung:
  6. Chi phí chung bao g m các chi phí ph c v cho ho t ng c a nhà th u trong quá trình chuNn b , th c hi n và k t thúc xây d ng công trình như chi phí b máy qu n lý, phương ti n i l i, thông tin liên l c, văn phòng và trang b văn phòng, chi phí ph c v ho t ng văn phòng và các chi phí chung khác. Chi phí chung ư c xác nh b ng t l ph n trăm (%) so v i chi phí tr c ti p trong ơn giá xây l p theo quy nh hi n hành. 3.4. L i nhu n c a nhà th u: L i nhu n c a nhà th u ư c xác nh b ng 6,0% so v i chi phí tr c ti p và chi phí chung. 4. D toán gói th u u th u qu c t : 4.1. Căn c theo k ho ch u th u c a d án, d toán các gói th u (tư v n, thi t b , xây l p...) ư c l p dùng xác nh giá gói th u ho c làm căn c ánh giá các h sơ d th u. Trư ng h p d toán các gói th u ư c l p khi chưa có t ng d toán ư c phê duy t thì khi l p t ng d toán công trình v n ph i th c hi n theo úng quy nh m c 2 ph n II nêu trên. 4.2. Tuỳ theo yêu c u và ph m vi u th u, d toán gói th u xây l p chi bao g m chi phí xây l p ho c bao g m c chi phí xây l p và các chi phí khác ư c phân b theo t ng gói th u. Chi phí xây l p (bao g m c chi phí d phòng) c a t ng gói th u ư c xác nh theo hư ng d n t i kho n 2.1, m c 2 ph n II nêu trên. 4.3. i v i gói th u công trình th c hi n u th u theo hình th c h p ng thi t k - cung ng v t tư, thi t b - xây d ng (g i t t là gói th u EPC) thì giá tr gói th u EPC trong t ng d toán công trình ư c l p bao g m m t ph n ho c toàn b các chi phí tư v n, thi t k , chi phí xây l p, chi phí thi t b , chi phí d phòng, chi phí khác ho c các chi phí khác ư c phân b (n u có). Vi c qu n lý chi phí h p ng EPC th c hi n theo quy nh hi n hành c a B Xây d ng. III. QU N LÝ CHI PHÍ XÂY D NG CÔNG TRÌNH 1. nh m c d toán và ơn giá xây l p u th u qu c t : 1.1. Khi xây d ng ơn giá xây l p u th u qu c t thì áp d ng h th ng nh m c d toán hi n hành. i v i các công vi c xây l p chưa có trong h th ng nh m c d toán hi n hành, ho c vi c áp d ng nh m c d toán hi n hành không phù h p c n s d ng nh m c, tiêu chuNn c a nư c ngoài ho c v n d ng các d nh m c phù h p v i c i m công tác xây l p công trình thì ph i có s tho thu n c a B Xây d ng. 1.2. ơn giá xây l p u th u qu c t do tư v n thi t k công trình l p cùng v i t ng d toán công trình. ơn giá xây l p u th u qu c t ư c ch u tư ki m tra v tính h p lý và g i kèm theo t ng d toán khi trình c p c p thNm quy n phê duy t thi t k , t ng d toán. Cơ quan thNm nh t ng d toán th c hi n ki m tra s phù h p v i các quy nh hi n hành c a các ơn giá xây l p này.
  7. 2. ng ti n và t giá trong t ng d toán, d toán công trình: ng ti n l p, trình thNm nh và phê duy t t ng d toán là ng ti n ghi trong Hi p nh tín d ng c a nhà tài tr qu c t và ti n ng Vi t Nam. Giá tr t ng d toán ư c chuy n i v ti n ng Vi t Nam (VN ) ho c ti n ô la M (USD) theo t giá th i i m trình thNm nh, phê duy t t ng d toán, d toán. 3. i u ch nh t ng d toán công trình 3.1. Trong quá trình th c hi n d án n u có công vi c, h ng m c công trình ho c gói th u c n b sung ư c ngư i có thNm quy n và nhà tài tr qu c t ch p thu n b ng văn b n thì ch u tư ph i th c hi n i u ch nh, b sung t ng d toán, d toán. 3.2. Giá tr t ng d toán sau khi i u ch nh, b sung n u vư t quá 10% t ng d toán ã phê duy t (k c chi phí d phòng sau khi ã th c hi n bù, tr giá tr các h ng m c trong công trình) thì ch u tư ph i th c hi n phê duy t l i t ng d toán theo quy nh hi n hành. 3.3. Giá tr t ng d toán sau khi i u ch nh, b sung không ư c vư t t ng m c u tư ã dư c phê duy t. Trư ng h p t ng d toán sau khi i u ch nh, b sung vư t t ng m c u tư ã ư c phê duy t ph i trình ngư i có thNm quy n quy t nh u tư xem xét, quy t nh và th c hi n vi c i u ch nh t ng m c u tư trư c khi i u ch nh, b sung t ng d toán. 4. Chi phí phát sinh trong quá trình th c hi n d án 4.1. Ch u tư ư c thanh toán kh i lư ng phát sinh theo úng quy nh hi n hành và ch u trách nhi m v vi c này. 4.2. i v i kh i lư ng phát sinh có ơn giá trong H p ng ã ký k t thì xác nh theo ơn giá này. Trư ng h p kh i lư ng phát sinh chưa có ơn giá trong h p ng ã ký k t gi a ch u tư và nhà th u thì ch u tư ph i l p ơn giá theo hư ng d n trong thông tư này và trình ngư i có thNm quy n ch p thu n. Trong khi ch s ch p thu n c a ngư i có thNm quy n thì ch u tư ư c phép thanh toán cho nhà th u t i a b ng 70% giá tr d toán theo ơn giá t m tính ó. Vi c thanh toán kh i lư ng phát sinh chưa có ơn giá th c hi n theo ơn giá ã ư c ngư i có thNm quy n ch p thu n. 5. Chí phí các h ng m c b sung m i c a d án 5.1. i v i nh ng h ng m c b sung m i c a d án nhưng v n do nhà th u ang thi công công trình th c hi n thì chi phí nh ng h ng m c này ư c xác nh theo ơn giá công tác tương t cùng lo i có trong h p ng ã ký k t trư c dó. Trư ng h p không có ơn giá tương t cùng lo i trong h p ng ã ký k t gi a ch u tư và nhà th u thì th c hi n như quy nh t i kho n 4.2 m c 4 ph n III nêu trên. Chi phí tư v n u tư xây d ng c a các h ng m c b sung m i này xác nh theo quy nh hi n hành.
  8. 5.2. i v i nh ng h ng m c b sung m i nhưng th c hi n u th u ho c ch nh do nhà th u khác th c hi n thì ơn giá xây l p cho các công vi c thu c h ng m c này th c hi n theo quy nh hi n hành. IV. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này áp d ng th ng nh t trong c nư c và có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. 2. Các công trình xây d ng s d ng các ngu n v n khác th c hi n u th u qu c t t i Vi t Nam có th tham kh o, v n d ng các quy nh trong thông tư này khi l p và qu n lý chi phí xây d ng công trình. 3. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ngh ph n ánh v B Xây d ng nghiên c u, s a i b sung. Nguy n H ng Quân ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản