Thông tư 06/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: quynhtrang

Thông tư 06/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Thông tư 06/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng

T h«ng t
cña Bé X©y dùng Sè 06/2005/TT-BXD ngµy 15 th¸ng 4 n¨m 2005
híng dÉn ph¬ng ph¸p x©y dùng gi¸ ca m¸y vµ
thiÕt bÞ thi c«ng


- C¨n cø LuËt X©y dùng sè 16/2003/QH11 ngµy 26/11/2003 cña Quèc
Héi kho¸ XI, kú häp thø 4;
- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 16/2005/N§-CP ngµy 07/2/2005 cña ChÝnh phñ
vÒ Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh;
- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 36/2003/N§-CP ngµy 04/4/2003 cña ChÝnh phñ
vÒ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé
X©y dùng;
Bé X©y dùng híng dÉn ph¬ng ph¸p x©y dùng gi¸ ca m¸y vµ thiÕt bÞ thi
c«ng nh sau:


I- Nh÷ng quy ®Þnh chung


1. M¸y vµ thiÕt bÞ thi c«ng quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy lµ c¸c lo¹i m¸y vµ
thiÕt bÞ ®îc truyÒn chuyÓn ®éng b»ng ®éng c¬, ch¹y b»ng x¨ng, dÇu, ®iÖn,
khÝ nÐn ®îc sö dông cho c«ng t¸c x©y dùng vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ ë c¸c c«ng
trêng x©y dùng. Mét sè lo¹i thiÕt bÞ kh«ng cã ®éng c¬ nh r¬ mooc, sµ lan,...
nhng tham gia vµo c¸c c«ng t¸c nãi trªn th× còng ®îc coi lµ m¸y vµ thiÕt bÞ thi
c«ng.
2. Gi¸ ca m¸y vµ thiÕt bÞ thi c«ng x©y dùng theo h íng dÉn t¹i Th«ng t
nµy (sau ®©y gäi lµ gi¸ ca m¸y) dïng ®Ó x¸c ®Þnh chi phÝ m¸y thi c«ng trong
®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh, ®¬n gi¸ x©y dùng ®Þa ph¬ng ®Ó lµm c¬ së x¸c
®Þnh dù to¸n, tæng dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh vµ vËn dông ®Ó lËp gi¸ dù
thÇu, ®¸nh gi¸ gi¸ dù thÇu vµ ký kÕt hîp ®ång giao nhËn thÇu x©y dùng.
3. B¶ng Th«ng sè phôc vô x©y dùng gi¸ ca m¸y vµ thiÕt bÞ thi c«ng
trong Phô lôc ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy quy ®Þnh c¸c møc chuÈn ®Ó
tÝnh gi¸ ca m¸y theo th«ng sè kü thuËt chñ yÕu cña m¸y nh : c«ng suÊt ®éng
c¬, dung tÝch gÇu, søc n©ng cña cÇn trôc, ...


II- Ph¬ng ph¸p X©y dùng gi¸ ca m¸y


1. Néi dung chi phÝ trong gi¸ ca m¸y
Gi¸ ca m¸y lµ møc chi phÝ dù tÝnh cÇn thiÕt cho m¸y vµ thiÕt bÞ thi
c«ng lµm viÖc trong mét ca.
C¸c kho¶n môc chi phÝ ®îc tÝnh vµo gi¸ ca m¸y bao gåm: chi phÝ khÊu
hao, chi phÝ söa ch÷a, chi phÝ nhiªn liÖu, n¨ng lîng, tiÒn l¬ng thî ®iÒu khiÓn
m¸y vµ chi phÝ kh¸c cña m¸y.
2. Ph¬ng ph¸p x©y dùng gi¸ ca m¸y
C«ng thøc tæng qu¸t x©y dùng gi¸ ca m¸y (CCM):
CCM = CKH + CSC + CNL + CTL + CCPK (®/ca)
Trong ®ã:
- CKH : Chi phÝ khÊu hao (®/ca)
- CSC : Chi phÝ söa ch÷a (®/ca)
- CNL : Chi phÝ nhiªn liÖu - n¨ng lîng (®/ca)
- CTL : Chi phÝ tiÒn l¬ng thî ®iÒu khiÓn m¸y (®/ca)
- CCPK : Chi phÝ kh¸c (®/ca)
2.1. Chi phÝ khÊu hao (CKH)
Chi phÝ khÊu hao tÝnh trong gi¸ ca m¸y lµ kho¶n chi vÒ hao mßn cña
m¸y vµ thiÕt bÞ thi c«ng trong thêi gian sö dông, ® îc x¸c ®Þnh theo c«ng
thøc:


(Gi¸ tÝnh khÊu hao - Gi¸ trÞ thu håi) x §Þnh møc khÊu hao
CKH = n¨m

Sè ca n¨m

Trong ®ã:
- Gi¸ tÝnh khÊu hao (gi¸ tríc thuÕ): Gåm gi¸ mua m¸y, thiÕt bÞ (kh«ng
kÓ chi phÝ cho vËt t, phô tïng thay thÕ mua kÌm theo), chi phÝ vËn chuyÓn,
bèc xÕp, b¶o qu¶n, chi phÝ lu kho, vËn chuyÓn tõ c¶ng vÒ n¬i ®Æt m¸y, chi
phÝ l¾p ®Æt, ch¹y thö lÇn ®Çu, c¸c kho¶n chi phÝ hîp lÖ kh¸c cã liªn quan
trùc tiÕp ®Õn viÖc ®Çu t m¸y.
Gi¸ tÝnh khÊu hao ®Ó tÝnh gi¸ ca m¸y trong c¸c hå s¬ dù thÇu vµ giao
nhËn thÇu lµ gi¸ tÝnh khÊu hao cña lo¹i m¸y, thiÕt bÞ ® a vµo thi c«ng x©y
dùng c«ng tr×nh phï hîp víi ®iÒu kiÖn cô thÓ cña nhµ thÇu trong hå s¬ dù
thÇu.
Gi¸ tÝnh khÊu hao trong Phô lôc t¹i Th«ng t nµy lµ gi¸ t¹i thêi ®iÓm quý II
n¨m 2005 vµ dïng ®Ó tham kh¶o khi lËp ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh, ®¬n
gi¸ ®Þa ph¬ng.
- Gi¸ trÞ thu håi lµ gi¸ trÞ phÇn cßn l¹i cña m¸y vµ thiÕt bÞ sau khi thanh
lý vµ ®îc x¸c ®Þnh nh sau:
M¸y vµ thiÕt bÞ cã gi¸ tÝnh khÊu hao tõ 10.000.000 ®ång (m êi triÖu
®ång) trë lªn gi¸ trÞ thu håi nhá h¬n hoÆc b»ng 5% gi¸ tÝnh khÊu hao. Kh«ng
tÝnh gi¸ trÞ thu håi víi m¸y vµ thiÕt bÞ cã gi¸ tÝnh khÊu hao nhá h¬n
10.000.000 ®ång (mêi triÖu ®ång).
- §Þnh møc khÊu hao n¨m: §Þnh møc khÊu hao n¨m cña m¸y vµ thiÕt
bÞ ®îc quy ®Þnh t¹i Phô lôc cña Th«ng t nµy.2
Trong qu¸ tr×nh tÝnh gi¸ ca m¸y, møc khÊu hao ®îc x¸c ®Þnh phï hîp víi
c¸c ®iÒu kiÖn cô thÓ, b¶o ®¶m bï ®¾p hao mßn cña m¸y nh ng nÕu vît 20%
møc quy ®Þnh trong Phô lôc nµy th× ph¶i b¸o c¸o Bé X©y dùng.
- Sè ca n¨m: Sè ca n¨m trong Phô lôc ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy lµ
sè ca lµm viÖc cña m¸y trong mét n¨m t¬ng øng víi ®iÒu kiÖn khai th¸c, sö
dông m¸y vµ thiÕt bÞ b×nh thêng.
Trong qu¸ tr×nh tÝnh gi¸ ca m¸y, sè ca n¨m ®îc x¸c ®Þnh theo nguyªn
t¾c phï hîp víi quy tr×nh vËn hµnh cña tõng lo¹i m¸y, lo¹i c«ng tr×nh x©y dùng,
quy m« c«ng tr×nh x©y dùng vµ c¸c ®iÒu kiÖn cô thÓ kh¸c nhng kh«ng thÊp
h¬n møc quy ®Þnh trong Phô lôc nµy.
2.2. Chi phÝ söa ch÷a (CSC)
Chi phÝ söa ch÷a tÝnh trong gi¸ ca m¸y lµ c¸c kho¶n chi nh»m duy tr× vµ
kh«i phôc n¨ng lùc ho¹t ®éng theo tr¹ng th¸i ho¹t ®éng tiªu chuÈn cña m¸y.
C«ng thøc tÝnh CSC:


Gi¸ tÝnh khÊu hao x §Þnh møc söa ch÷a n¨m
CSC =
Sè ca n¨m

Trong ®ã:
- Gi¸ tÝnh khÊu hao, sè ca n¨m: X¸c ®Þnh nh môc 2.1 - kho¶n 2 - phÇn
II cña Th«ng t nµy.
- §Þnh møc söa ch÷a n¨m: Theo quy ®Þnh t¹i Phô lôc ban hµnh kÌm
theo Th«ng t nµy.
Néi dung c«ng viÖc söa ch÷a m¸y ®îc x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh vÒ b¶o
dìng kü thuËt, söa ch÷a ®Þnh kú, quy tr×nh vËn hµnh cña tõng lo¹i m¸y vµ c¸c
quy ®Þnh cã liªn quan.
§Þnh møc söa ch÷a quy ®Þnh t¹i Phô lôc cña Th«ng t nµy lµ møc chi
phÝ söa ch÷a t¬ng øng víi ®iÒu kiÖn khai th¸c, sö dông m¸y b×nh th êng.
Trong qu¸ tr×nh tÝnh gi¸ ca m¸y, møc chi phÝ nµy ®îc x¸c ®Þnh phï hîp víi
®iÒu kiÖn thùc tÕ vµ yªu cÇu kü thuËt cña c«ng t¸c b¶o dìng, söa ch÷a cña
tõng lo¹i m¸y cô thÓ.
Trong ®Þnh møc söa ch÷a quy ®Þnh t¹i Phô lôc cña Th«ng t nµy cha
bao gåm chi phÝ thay thÕ c¸c lo¹i phô tïng thuéc bé phËn c«ng t¸c cña m¸y vµ
thiÕt bÞ cã gi¸ trÞ lín mµ sù hao mßn cña chóng phô thuéc chñ yÕu vµo tÝnh
chÊt cña ®èi tîng c«ng t¸c nh cÇn khoan, mòi khoan.
2.3. Chi phÝ nhiªn liÖu, n¨ng lîng (CNL)
Chi phÝ nhiªn liÖu, n¨ng lîng tÝnh trong gi¸ ca m¸y lµ kho¶n chi vÒ
nhiªn liÖu, n¨ng lîng t¹o ra ®éng lùc cho m¸y ho¹t ®éng (x¨ng, dÇu, ®iÖn
hoÆc khÝ nÐn) vµ c¸c lo¹i nhiªn liÖu phô nh dÇu mì b«i tr¬n, nhiªn liÖu ®Ó
®iÒu chØnh, nhiªn liÖu cho ®éng c¬ lai, dÇu truyÒn ®éng.
C«ng thøc tÝnh CNL:3
CNL = CNLC + CNLP


Trong ®ã:
- CNLC: Chi phÝ nhiªn liÖu, n¨ng lîng chÝnh (lÝt/ca, kWh/ca, m3/ca)

CNLC = §Þnh møc nhiªn x Gi¸ nhiªn liÖu
liÖu n¨ng lîng n¨ng lîng
- §Þnh møc nhiªn liÖu, n¨ng lîng (lÝt/ca, kWh/ca, m3/ca): §Þnh møc tiªu
hao c¸c lo¹i nhiªn liÖu, n¨ng lîng nh x¨ng, dÇu, ®iÖn hoÆc khÝ nÐn ®Ó t¹o ra
®éng lùc cho m¸y lµm viÖc trong mét ca.
- Gi¸ nhiªn liÖu, n¨ng lîng: Gi¸ (tríc thuÕ) c¸c lo¹i x¨ng, dÇu, ®iÖn hoÆc
khÝ nÐn (®/lÝt, ®/kWh, ®/m3) tÝnh theo møc gi¸ t¹i thêi ®iÓm tÝnh vµ khu
vùc x©y dùng c«ng tr×nh.
- CNLP : Chi phÝ nhiªn liÖu, n¨ng lîng phô


CNLP = CNLC x KPKp lµ hÖ sè chi phÝ nhiªn liÖu, dÇu mì phô cho mét ca m¸y lµm viÖc, ® -
îc quy ®Þnh nh sau: - §éng c¬ x¨ng: 0,03
- §éng c¬ Diezel: 0,05
- §éng c¬ ®iÖn: 0,07
§Þnh møc nhiªn liÖu, n¨ng lîng quy ®Þnh trong Phô lôc kÌm theo Th«ng
t nµy lµ ®Þnh møc cho m¸y lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn b×nh thêng. Khi tÝnh
gi¸ ca m¸y møc tiªu hao nµy ®îc ®iÒu chØnh phï hîp víi ®iÒu kiÖn sö dông
m¸y vµ c¸c yªu cÇu kü thuËt cã liªn quan.
Chi phÝ nhiªn liÖu, n¨ng lîng trong gi¸ ca m¸y ®îc ®iÒu chØnh theo
nguyªn t¾c phï hîp víi c¸c thay ®æi vÒ gi¸ nhiªn liÖu, n¨ng lîng do cÊp cã
thÈm quyÒn quy ®Þnh.
2.4. Chi phÝ tiÒn l¬ng thî ®iÒu khiÓn m¸y (CTL)
Chi phÝ tiÒn l¬ng thî ®iÒu khiÓn m¸y tÝnh trong gi¸ ca m¸y lµ kho¶n chi
vÒ tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp l¬ng t¬ng øng víi cÊp bËc cña ngêi ®iÒu
khiÓn m¸y theo yªu cÇu kü thuËt.
C«ng thøc tÝnh CTL:


TiÒn l¬ng cÊp bËc + C¸c kho¶n l¬ng phô vµ phô cÊp l¬ng
CTL =
Sè c«ng mét th¸ng

Trong ®ã:4
- TiÒn l¬ng cÊp bËc lµ tiÒn l¬ng th¸ng cña thî ®iÒu khiÓn m¸y theo quy
®Þnh.
- C¸c kho¶n l¬ng phô vµ phô cÊp l¬ng lµ tæng sè c¸c kho¶n l¬ng phô,
phô cÊp l¬ng th¸ng tÝnh theo l¬ng cÊp bËc vµ l¬ng tèi thiÓu, mét sè kho¶n
chi phÝ cã thÓ kho¸n trùc tiÕp cho thî ®iÒu khiÓn m¸y theo quy ®Þnh.
- Sè c«ng mét th¸ng lµ sè c«ng ®Þnh møc thî ®iÒu khiÓn m¸y ph¶i lµm
viÖc trong mét th¸ng theo quy ®Þnh.
Trong Phô lôc cña Th«ng t nµy quy ®Þnh thµnh phÇn, cÊp bËc thî
(hoÆc mét nhãm thî) trùc tiÕp vËn hµnh m¸y víi cÊp bËc thî tèi thiÓu. Khi
tÝnh gi¸ ca m¸y cÇn x¸c ®Þnh sè lîng, cÊp bËc thî ®iÒu khiÓn m¸y theo yªu
cÇu cña quy tr×nh vËn hµnh cña tõng lo¹i m¸y, thiÕt bÞ vµ tiªu chuÈn cÊp
bËc c«ng nh©n kü thuËt do Nhµ níc quy ®Þnh.
Chi phÝ tiÒn l¬ng thî ®iÒu khiÓn m¸y ®îc ®iÒu chØnh khi c¸c chÕ ®é,
chÝnh s¸ch cña Nhµ níc vÒ tiÒn l¬ng thay ®æi theo nguyªn t¾c phï hîp víi
thêi ®iÓm, trÞ sè thay ®æi do cÊp cã thÈm quyÒn quy ®Þnh vµ c¸c néi dung
cã liªn quan trong hîp ®ång giao nhËn thÇu. Møc tiÒn l ¬ng tèi thiÓu ®îc ®iÒu
chØnh kh«ng qu¸ 2 lÇn møc l¬ng tèi thiÓu chung do ChÝnh phñ quy ®Þnh.
2.5. Chi phÝ kh¸c (CCPK)
Chi phÝ kh¸c cña m¸y tÝnh trong gi¸ ca m¸y lµ c¸c kho¶n chi ®¶m b¶o
cho m¸y ho¹t ®éng b×nh thêng, cã hiÖu qu¶ t¹i c«ng tr×nh.
C«ng thøc tÝnh CCPK:


CCPK = Gi¸ tÝnh khÊu hao x §Þnh møc chi phÝ kh¸c n¨m
Sè ca n¨m


Trong ®ã:
- Gi¸ tÝnh khÊu hao, sè ca n¨m: X¸c ®Þnh nh môc 2.1 - kho¶n 2 - phÇn
II cña Th«ng t nµy.
- §Þnh møc chi phÝ kh¸c n¨m quy ®Þnh trong Phô lôc cña Th«ng t nµy.
Néi dung chi phÝ kh¸c bao gåm:
- Chi phÝ b¶o hiÓm m¸y, thiÕt bÞ trong qu¸ tr×nh sö dông;
- Chi phÝ b¶o qu¶n m¸y vµ phôc vô cho c«ng t¸c b¶o d ìng kü thuËt trong
b¶o qu¶n m¸y;
- Chi phÝ ®¨ng kiÓm c¸c lo¹i;
- Chi phÝ kh¸c cã liªn quan.
Møc chi phÝ kh¸c trong Phô lôc cña Th«ng t nµy lµ møc chi phÝ tèi ®a
trong mét n¨m t¬ng øng víi tõng lo¹i m¸y. Trong qu¸ tr×nh tÝnh gi¸ ca m¸y, chi
phÝ kh¸c ®îc x¸c ®Þnh theo nguyªn t¾c phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn cô thÓ nhng
kh«ng vît møc quy ®Þnh t¹i Phô lôc nµy.
5
III- tæ chøc thùc hiÖn


1. Gi¸ ca m¸y trong chi phÝ dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh cña c¸c dù
¸n sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ níc, vèn tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ n-
íc, vèn tÝn dông do Nhµ níc b¶o l·nh, vèn ®Çu t ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp
nhµ níc ph¶i ®îc x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh cña Th«ng t nµy.
KhuyÕn khÝch c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng sö dông c¸c nguån vèn kh¸c ¸p
dông quy ®Þnh cña Th«ng t nµy ®Ó x¸c ®Þnh vµ qu¶n lý chi phÝ x©y dùng
c«ng tr×nh.
2. C¨n cø híng dÉn cña Th«ng t nµy, Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh chØ
®¹o Së X©y dùng chñ tr×, phèi hîp víi c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan lËp b¶ng gi¸ ca
m¸y phï hîp víi ®iÒu kiÖn cô thÓ cña ®Þa ph ¬ng ®Ó ban hµnh vµ híng dÉn
¸p dông ®èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng trªn ®Þa bµn tØnh. Së X©y dùng b¸o
c¸o Bé X©y dùng vÒ gi¸ ca m¸y ¸p dông t¹i ®Þa ph¬ng ®Ó theo dâi tæng hîp
vµ gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan.
3. C¨n cø quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy vµ c¸c ®iÒu kiÖn cô thÓ cña c«ng
tr×nh, c¸c chñ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh, nhµ thÇu trong ho¹t ®éng x©y
dùng chÞu tr¸ch nhiÖm x©y dùng gi¸ ca m¸y ¸p dông lËp tæng dù to¸n, dù to¸n
c«ng tr×nh. Trêng hîp m¸y vµ thiÕt bÞ cha quy ®Þnh trong Phô lôc t¹i Th«ng
t nµy, chñ ®Çu t, Bé qu¶n lý ngµnh, Së X©y dùng ph¶i b¸o c¸o vÒ Bé X©y
dùng ®Ó ban hµnh hoÆc tháa thuËn ban hµnh.
4. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o vµ
thay thÕ cho c¸c B¶ng gi¸ dù to¸n ca m¸y vµ thiÕt bÞ x©y dùng ban hµnh kÌm
theo c¸c QuyÕt ®Þnh sè 1260/1998/Q§-BXD ngµy 18/11/1998, 10/2001/Q§-
BXD ngµy 11/6/2001, 38/2002/Q§-BXD ngµy 27/12/2002 cña Bé trëng Bé
X©y dùng vµ c¸c v¨n b¶n vÒ gi¸ ca m¸y do Bé X©y dùng ®· ban hµnh tríc
®©y.
§èi víi nh÷ng c«ng viÖc chuyÓn tiÕp ®îc thùc hiÖn theo híng dÉn cña
Bé X©y dùng.
Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ ph¶n ¶nh vÒ Bé
X©y dùng ®Ó tæng hîp vµ nghiªn cøu gi¶i quyÕt.
6
v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA
Phô lôc
B¶ng Th«ng sè phôc vô x©y dùng gi¸ ca m¸y vµ
thiÕt bÞ thi c«ng
(Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè: 06/2005/TT-BXD
ngµy 15 th¸ng 4 n¨m 2005 cña Bé X©y dùng)


Sè Lo¹i m¸y vµ thiÕt bÞ Sè ca §Þnh møc khÊu hao, söa §Þnh møc tiªu hao Thµnh phÇn - cÊp bËc thî Gi¸ tÝnh
TT n¨m ch÷a, chi phÝ kh¸c n¨m nhiªn liÖu, n¨ng l- ®iÒu khiÓn m¸y khÊu hao
(ca/n¨m (%/gi¸ tÝnh khÊu hao) îng 1 ca (1000®)
) (tham
KhÊu Söa Chi phÝ
kh¶o)
hao ch÷a kh¸c
M¸y ®µo mét gÇu, b¸nh xÝch - dung tÝch gÇu:
1 0,22 m3 260 18 6.04 5.00 32.40 lÝt 1x4/7 411,345
diezel
2 0,30 m3 260 18 6.04 5.00 35.10 lÝt 1x4/7 497,970
diezel
3 0,40 m3 260 17 5.76 5.00 42.66 lÝt 1x4/7 589,149
diezel
4 0,50 m3 260 17 5.76 5.00 51.30 lÝt 1x4/7 692,604
diezel
5 0,65 m3 260 17 5.76 5.00 59.40 lÝt 1x3/7+1x5/7 782,397
diezel
6 0,80 m3 260 17 5.76 5.00 64.80 lÝt 1x3/7+1x5/7 860,637
diezel
7 1,00 m3 260 17 5.76 5.00 74.52 lÝt 1x4/7+1x6/7 967,896
diezel
8 1,20 m3 260 17 5.76 5.00 78.30 lÝt 1x4/7+1x6/7 1,328,630
8diezel
9 1,25 m3 260 17 5.76 5.00 82.62 lÝt 1x4/7+1x6/7 1,355,540
diezel
10 1,60 m3 260 16 5.48 5.00 113.22 lÝt 1x4/7+1x6/7 1,632,402
diezel
11 2,00 m3 260 16 5.48 5.00 127.50 lÝt 1x4/7+1x7/7 2,096,910
diezel
12 2,30 m3 260 16 5.48 5.00 137.70 lÝt 1x4/7+1x7/7 2,370,038
diezel
13 2,50 m3 300 16 5.48 5.00 163.71 lÝt 1x4/7+1x7/7 2,818,574
diezel
14 3,50 m3 300 14 4.08 5.00 196.35 lÝt 1x4/7+1x7/7 4,932,396
diezel
15 3,60 m3 300 14 4.00 5.00 198.90 lÝt 1x4/7+1x7/7 5,236,732
diezel
16 5,40 m3 300 14 3.80 5.00 218.28 lÝt 1x4/7+1x7/7 6,372,978
diezel
17 6,50 m3 300 14 3.80 5.00 332.01 lÝt 1x4/7+1x7/7 8,389,710
diezel
18 9,50 m3 300 14 3.52 5.00 397.80 lÝt 1x4/7+1x7/7 12,934,87
diezel 8
19 10,40 m3 300 14 3.52 5.00 408.00 lÝt 1x4/7+1x7/7 14,551,68
diezel 6
M¸y ®µo mét gÇu, b¸nh xÝch, ®éng c¬ ®iÖn - dung tÝch gÇu:
20 2,50 m3 300 14 5.20 5.00 672.00 kWh 1x4/7+1x7/7 2,904,660
21 4,00 m3 300 14 4.92 5.00 924.00 kWh 1x4/7+1x7/7 4,023,602
22 4,60 m3 300 14 4.92 5.00 1050.00 kWh 1x4/7+1x7/7 5,617,106
23 5,00 m3 300 14 4.42 5.00 1134.00 kWh 1x4/7+1x7/7 5,841,187
24 8,00 m3 300 14 4.42 5.00 2079.00 kWh 1x4/7+1x7/7 10,185,618
95
M¸y ®µo mét gÇu, b¸nh h¬i - dung tÝch gÇu:
25 0,15 m3 260 18 5.68 5.00 29.70 lÝt 1x4/7 403,213
diezel
26 0,30 m3 260 18 5.68 5.00 33.48 lÝt 1x4/7 555,513
diezel
27 0,75 m3 260 17 5.42 5.00 56.70 lÝt 1x3/7+1x5/7 823,514
diezel
28 1,25 m3 260 17 4.74 5.00 73.44 lÝt 1x4/7+1x6/7 1,463,979
diezel
M¸y xóc lËt - dung tÝch gÇu:
29 1,00 m3 260 16 4.84 5.00 38.76 lÝt 1x4/7 692,863
diezel
30 1,65 m3 260 16 4.84 5.00 75.24 lÝt 1x3/7+1x5/7 978,120
diezel
31 2,00 m3 260 14 4.36 5.00 86.64 lÝt 1x3/7+1x5/7 1,209,780
diezel
32 2,80 m3 260 14 4.36 5.00 100.80 lÝt 1x4/7+1x6/7 1,904,760
diezel
33 3,20 m3 260 14 3.80 5.00 134.40 lÝt 1x4/7+1x6/7 2,827,440
diezel
34 4,20 m3 260 14 3.80 5.00 159.60 lÝt 1x4/7+1x6/7 3,769,920
diezel
M¸y xóc chuyªn dïng trong hÇm - dung tÝch gÇu:
35 0,90 m3 260 17 4.84 6.00 51.84 lÝt 1x3/7+1x5/7 2,194,698
diezel
36 1,65 m3 260 17 4.84 6.00 65.25 lÝt 1x3/7+1x5/7 2,523,903
diezel
37 4,20 m3 260 14 3.40 6.00 89.04 lÝt 1x4/7+1x6/7 5,869,8539
10diezel
M¸y cµo ®¸, ®éng c¬ ®iÖn - n¨ng suÊt:
38 2 m3/ph 260 14 5.30 6.00 132.00 kWh 1x4/7+1x5/7 406,636
39 3 m3/ph 260 14 5.30 6.00 247.50 kWh 1x4/7+1x5/7 711,613
40 8 m3/ph 260 14 5.10 6.00 673.20 kWh 1x4/7+1x6/7 1,501,084
M¸y ñi - c«ng suÊt:
41 45,0 CV 230 18 6.04 5.00 22.95 lÝt 1x4/7 263,109
diezel
42 54,0 CV 230 18 6.04 5.00 27.54 lÝt 1x4/7 280,033
diezel
43 75,0 CV 230 18 6.04 5.00 38.25 lÝt 1x4/7 348,381
diezel
44 105,0 CV 250 17 5.76 5.00 44.10 lÝt 1x3/7+1x5/7 559,858
diezel
45 108,0 CV 250 17 5.76 5.00 46.20 lÝt 1x3/7+1x5/7 598,234
diezel
46 130,0 CV 250 17 5.76 5.00 54.60 lÝt 1x3/7+1x5/7 764,832
diezel
47 140,0 CV 250 17 5.76 5.00 58.80 lÝt 1x3/7+1x5/7 959,962
diezel
48 160,0 CV 250 17 5.76 5.00 67.20 lÝt 1x3/7+1x5/7 1,249,276
diezel
49 180,0 CV 250 16 5.48 5.00 75.60 lÝt 1x3/7+1x5/7 1,416,330
diezel
50 250,0 CV 250 16 5.16 5.00 93.60 lÝt 1x3/7+1x6/7 1,779,339
diezel
51 271,0 CV 250 14 4.64 5.00 105.69 lÝt 1x3/7+1x6/7 2,182,580
diezel
52 320,0 CV 250 14 4.08 5.00 124.80 lÝt 1x3/7+1x7/7 2,996,89610
11diezel
Thïng c¹p + ®Çu kÐo b¸nh xÝch - dung tÝch thïng:
53 2,50 m3 210 18 4.24 5.00 37.67 lÝt 1x4/7 406,980
diezel
54 2,75 m3 210 18 4.24 5.00 38.48 lÝt 1x4/7 447,930
diezel
55 3,00 m3 210 18 4.24 5.00 40.50 lÝt 1x4/7 470,736
diezel
56 4,50 m3 210 18 4.24 5.00 58.32 lÝt 1x4/7 622,818
diezel
57 5,00 m3 210 17 4.06 5.00 58.32 lÝt 1x3/7+1x5/7 676,746
diezel
58 8,00 m3 210 17 4.06 5.00 71.40 lÝt 1x3/7+1x5/7 839,256
diezel
59 9,00 m3 210 17 4.06 5.00 76.50 lÝt 1x3/7+1x6/7 912,252
diezel
M¸y c¹p tù hµnh - dung tÝch thïng:
60 9,0 m3 240 17 4.23 5.00 132.00 lÝt 1x3/7+1x6/7 1,213,476
diezel
61 10,0 m3 240 17 4.23 5.00 138.00 lÝt 1x3/7+1x6/7 1,227,600
diezel
62 16,0 m3 240 16 4.04 5.00 153.90 lÝt 1x3/7+1x7/7 1,848,000
diezel
63 25,0 m3 240 16 4.04 5.00 182.40 lÝt 1x3/7+1x7/7 2,310,000
diezel
M¸y san tù hµnh - c«ng suÊt:
64 54,00 CV 210 18 3.70 5.00 19.44 lÝt 1x4/7 541,791
diezel
65 90,00 CV 210 17 3.55 5.00 32.40 lÝt 1x4/7 758,42711
12diezel
66 108,0 CV 210 17 3.55 5.00 38.88 lÝt 1x3/7+1x5/7 971,784
diezel
67 180,0 CV 210 16 3.08 5.00 54.00 lÝt 1x3/7+1x5/7 1,652,270
diezel
68 250,0 CV 210 16 3.08 5.00 75.00 lÝt 1x3/7+1x6/7 2,323,765
diezel
M¸y ®Çm ®Êt cÇm tay - träng lîng:
69 50 kg 150 20 5.40 4.00 3.06 lÝt x¨ng 1x3/7 14,208
70 60 kg 150 20 5.40 4.00 3.57 lÝt x¨ng 1x3/7 17,760
71 70 kg 150 20 5.40 4.00 4.08 lÝt x¨ng 1x3/7 19,200
72 80 kg 150 20 5.40 4.00 4.59 lÝt x¨ng 1x3/7 20,160
§Çm b¸nh h¬i + ®Çu kÐo b¸nh xÝch - träng lîng:
73 9,0 T 230 18 4.86 5.00 36.00 lÝt 1x4/7 323,235
diezel
74 12,5 T 230 18 4.86 5.00 38.40 lÝt 1x4/7 359,260
diezel
75 18,0 T 230 18 4.86 5.00 46.20 lÝt 1x4/7 447,370
diezel
76 25,0 T 230 17 4.59 5.00 54.60 lÝt 1x5/7 606,994
diezel
77 26,5 T 230 17 4.59 5.00 63.00 lÝt 1x5/7 640,025
diezel
§Çm b¸nh h¬i tù hµnh - träng lîng:
78 16,0 T 230 18 4.32 5.00 37.80 lÝt 1x5/7 528,292
diezel
79 17,5 T 230 18 4.32 5.00 42.00 lÝt 1x5/7 582,217
diezel
12
1380 25,0 T 230 17 4.08 5.00 54.60 lÝt 1x5/7 752,477
diezel
M¸y ®Çm rung tù hµnh - träng lîng:
81 8 T 230 17 4.59 5.00 19.20 lÝt 1x4/7 591,735
diezel
82 15T 230 17 4.25 5.00 38.64 lÝt 1x4/7 964,055
diezel
83 18T 230 17 4.25 5.00 52.80 lÝt 1x4/7 1,128,083
diezel
84 25T 230 17 3.74 5.00 67.20 lÝt 1x4/7 1,268,582
diezel
§Çm ch©n cõu + ®Çu
kÐo - träng lîng:
85 5,5 T 230 18 3.60 5.00 25.92 lÝt 1x4/7 331,614
diezel
86 9,0 T 230 18 3.60 5.00 36.00 lÝt 1x4/7 411,552
diezel
§Çm b¸nh thÐp tù hµnh - träng lîng:
87 8,50 T 230 18 2.88 5.00 24.00 lÝt 1x3/7 256,928
diezel
88 10,0 T 230 18 2.88 5.00 26.40 lÝt 1x4/7 334,353
diezel
89 12,2 T 230 18 2.88 5.00 32.16 lÝt 1x4/7 363,029
diezel
90 13,0 T 230 18 2.88 5.00 36.00 lÝt 1x4/7 392,093
diezel
91 14,5 T 230 18 2.88 5.00 38.40 lÝt 1x4/7 445,032
diezel
92 15,5 T 230 17 2.72 5.00 41.76 lÝt 1x4/7 552,41413
14diezel
M¸y lu rung kh«ng tù hµnh (qu¶ ®Çm 16 T) - träng lîng:
93 10 T 230 17 2.50 5.00 40.32 lÝt 1x4/7 472,425
diezel
¤ t« vËn t¶i thïng - träng t¶i:
94 2,0 T 220 18 6.20 6.00 12.00 lÝt x¨ng 1x2/4 Lo¹i < 3,5 TÊn 122,430
95 2,5 T 220 17 6.20 6.00 13.00 lÝt x¨ng 1x3/4 Lo¹i < 3,5 TÊn 146,300
96 4,0 T 220 17 6.20 6.00 20.00 lÝt x¨ng 1x2/4 Lo¹i 3,5 - 7,5 TÊn 163,570
97 5,0 T 220 17 6.20 6.00 25.00 lÝt 1x2/4 Lo¹i 3,5 - 7,5 TÊn 212,415
diezel
98 6,0 T 220 17 6.20 6.00 29.00 lÝt 1x3/4 Lo¹i 3,5 - 7,5 TÊn 238,665
diezel
99 7,0 T 220 17 6.20 6.00 31.00 lÝt 1x3/4 Lo¹i 3,5 - 7,5 TÊn 285,495
diezel
100 10,0 T 220 16 6.20 6.00 38.00 lÝt 1x2/4 Lo¹i 7,5 -16,5 TÊn 368,130
diezel
101 12,0 T 220 16 6.20 6.00 41.00 lÝt 1x3/4 Lo¹i 7,5 -16,5 TÊn 391,545
diezel
102 12,5 T 220 16 6.20 6.00 42.00 lÝt 1x3/4 Lo¹i 7,5 -16,5 TÊn 415,485
diezel
103 20,0 T 220 14 5.44 6.00 56.00 lÝt 1x3/4 Lo¹i 16,5 -25,0 TÊn 806,501
diezel
¤ t« tù ®æ - träng t¶i:
104 2,5 T 260 17 7.50 6.00 18.90 lÝt x¨ng 1x2/4 Lo¹i 40,0 tÊn 5,317,649
diezel
¤ t« ®Çu kÐo - c«ng suÊt:
15
16122 150,0 CV 200 13 4.85 6.00 30.00 lÝt 1x3/4 Lo¹i 7,5 - 16,5 TÊn 317,746
diezel
123 180,0 CV 200 13 4.85 6.00 36.00 lÝt 1x3/4 Lo¹i 7,5 -16,5 TÊn 379,808
diezel
124 200,0 CV 200 13 4.85 6.00 40.00 lÝt 1x3/4 Lo¹i 16,5 -25,0 TÊn 438,796
diezel
125 240,0 CV 200 12 4.35 6.00 48.00 lÝt 1x3/4 Lo¹i 16,5 -25,0 TÊn 542,237
diezel
126 255,0 CV 200 12 4.35 6.00 51.00 lÝt 1x3/4 Lo¹i 25,0 -40,0 TÊn 644,345
diezel
127 272,0 CV 200 11 4.04 6.00 56.00 lÝt 1x3/4 Lo¹i 25,0 -40,0 TÊn 792,350
diezel
¤ t« chuyÓn trén bª t«ng - dung tÝch thïng trén:
128 5,0 m3 220 17 5.70 6.00 36.00 lÝt 1x1/4 +1x3/4 Lo¹i 7,5 -16,5 470,467
diezel TÊn
129 6,0 m3 220 17 5.70 6.00 43.00 lÝt 1x1/4 +1x3/4 Lo¹i 7,5 -16,5 541,037
diezel TÊn
130 8,0 m3 220 17 5.70 6.00 50.00 lÝt 1x1/4 +1x3/4Lo¹i 16,55 -25 842,108
diezel TÊn
131 8,7 m3 220 17 5.50 6.00 52.00 lÝt 1x1/4 +1x3/4 Lo¹i 16,5 -25 988,188
diezel TÊn
132 10,7 m3 220 17 5.50 6.00 64.00 lÝt 1x1/4 +1x3/4 Lo¹i 16,5 -25 1,331,457
diezel TÊn
133 14,5 m3 220 17 5.50 6.00 70.00 lÝt 1x1/4 +1x3/4 Lo¹i 25 -40 TÊn 1,844,418
diezel
¤ t« tíi níc - dung tÝch:
134 4,0 m3 220 15 4.78 6.00 20.25 lÝt 1x2/4 Lo¹i 3,5 - 7,5 TÊn 273,240
diezel
135 5,0 m3 220 14 4.35 6.00 22.50 lÝt 1x3/4 Lo¹i 3,5 - 7,5 TÊn 309,87016
17diezel
136 6,0 m3 220 14 4.35 6.00 24.00 lÝt 1x3/4 Lo¹i 3,5 - 7,5 TÊn 355,925
diezel
137 7,0 m3 220 13 4.12 6.00 25.50 lÝt 1x3/4 Lo¹i 7,5 -16,5 TÊn 428,750
diezel
138 9,0 m3 220 13 4.12 6.00 27.00 lÝt 1x3/4 Lo¹i 7,5 -16,5 TÊn 496,125
diezel
Xe « t« t¶i cã g¾n cÇn trôc - träng t¶i xe:
139 5,0 T 240 17 4.55 6.00 27.00 lÝt 1x1/4 +1x3/4 Lo¹i 3,5 -7,5 463,962
diezel TÊn
140 6,0 T 240 17 4.55 6.00 28.80 lÝt 1x1/4 +1x3/4 Lo¹i 3,5 -7,5 553,144
diezel TÊn
141 7,0 T 240 17 4.35 6.00 30.60 lÝt 1x1/4 +1x3/4 Lo¹i 3,5 -7,5 693,887
diezel TÊn
142 10,0 T 230 17 4.35 6.00 37.80 lÝt 1x1/4 +1x3/4 Lo¹i 7,5 -16,5 992,020
diezel TÊn
R¬ mooc - träng t¶i:
143 2,0 T 200 20 4.90 6.00 1x1/4 lo¹i = 40 tÊn 231,336
150 100,0 T 200 13 3.14 6.00 1x1/4 lo¹i >= 40 tÊn 418,527
151 125,0 T 200 13 3.14 6.00 1x1/4 lo¹i >= 40 tÊn 468,720
M¸y kÐo b¸nh xÝch - c«ng suÊt:
152 45,0 CV 200 18 5.04 5.00 21.60 lÝt 1x4/7 151,560
17
18diezel
153 54,0 CV 200 18 5.04 5.00 25.92 lÝt 1x4/7 178,380
diezel
154 75,0 CV 200 18 5.04 5.00 32.40 lÝt 1x4/7 206,400
diezel
155 110,0 CV 200 17 4.76 5.00 41.47 lÝt 1x4/7 257,100
diezel
156 130,0 CV 200 17 4.76 5.00 49.92 lÝt 1x4/7 275,025
diezel
M¸y kÐo b¸nh h¬i - c«ng suÊt:
157 28,0 CV 200 18 4.32 5.00 11.76 lÝt 1x4/7 114,300
diezel
158 40,0 CV 200 18 4.32 5.00 16.80 lÝt 1x4/7 124,100
diezel
159 50,0 CV 200 18 4.32 5.00 21.00 lÝt 1x4/7 138,080
diezel
160 60,0 CV 200 18 4.32 5.00 25.20 lÝt 1x4/7 154,320
diezel
161 80,0 CV 200 18 4.32 5.00 33.60 lÝt 1x4/7 198,960
diezel
162 165,0 CV 200 15 3.60 5.00 55.44 lÝt 1x4/7 280,910
diezel
163 215,0 CV 200 15 3.20 5.00 67.73 lÝt 1x5/7 362,895
diezel
ThiÕt bÞ phôc vô vËn chuyÓn ®¸ næ m×n trong hÇm:
164 Têi ma n¬ - 13 kW 300 14 4.30 6.00 42.90 kWh 1x4/7+1x5/7 19,475
165 Xe goßng 3 T 300 14 4.30 6.00 1x4/7+1x5/7 20,763
166 Xe goßng 5,8 m3 300 14 4.30 6.00 1x4/7+1x5/7 847,713
167 §Çu kÐo 30 T 300 11 3.80 6.00 37.44 lÝt 1x4/7+1x5/7 2,085,09918
19diezel
168 Quang lËt 360 T/h 300 14 4.30 6.00 27.00 kWh 1x4/7+1x5/7 166,287
CÇn trôc m¸y kÐo - søc n©ng:
169 5,0 T 200 16 4.50 5.00 18.00 lÝt 1x5/7 243,104
diezel
170 6,0 T. 200 16 4.50 5.00 21.00 lÝt 1x5/7 279,570
diezel
171 7,0 T 200 16 4.50 5.00 24.00 lÝt 1x5/7 337,581
diezel
172 8,0 T 200 16 4.50 5.00 33.00 lÝt 1x5/7 388,218
diezel
CÇn trôc « t« - søc n©ng:
173 1,0 T 220 16 4.72 5.00 21.38 lÝt 1x1/4 +1x3/4 Lo¹i 40 TÊn 3,734,018
diezel
186 50,0 T 220 13 3.80 5.00 66.00 lÝt 1x1/4 +1x3/4 Lo¹i =>40 TÊn 4,504,500
diezel
CÇn trôc b¸nh h¬i - søc n©ng:
187 16,0 T 200 14 4.28 5.00 33.00 lÝt 1x3/7+1x5/7 918,936
diezel
188 25,0 T 200 14 4.28 5.00 36.00 lÝt 1x4/7+1x6/7 1,126,825
diezel
189 40,0 T 200 13 3.80 5.00 49.50 lÝt 1x4/7+1x6/7 2,335,741
diezel
190 63,0 T 200 13 3.80 5.00 60.50 lÝt 1x4/7+1x6/7 2,767,335
diezel
191 90,0 T 200 12 3.60 5.00 68.75 lÝt 1x4/7+1x7/7 5,225,007
diezel
192 100,0 T 200 12 3.60 5.00 74.25 lÝt 2x4/7+1x7/7 6,294,358
diezel
193 110,0 T 200 12 3.36 5.00 77.50 lÝt 2x4/7+1x7/7 7,953,369
diezel
194 130,0 T 200 12 3.36 5.00 81.00 lÝt 2x4/7+1x7/7 9,496,451
diezel
CÇn trôc b¸nh xÝch - søc n©ng:20
21195 5,0 T 200 16 5.04 5.00 31.50 lÝt 1x3/7+1x5/7 719,629
diezel
196 7,0 T 200 14 4.56 5.00 33.00 lÝt 1x3/7+1x5/7 883,872
diezel
197 10,0 T 200 14 4.28 5.00 36.00 lÝt 1x3/7+1x5/7 965,980
diezel
198 16,0 T 200 14 4.28 5.00 45.00 lÝt 1x3/7+1x5/7 1,256,044
diezel
199 25,0 T 200 14 4.28 5.00 47.00 lÝt 1x4/7+1x6/7 1,687,834
diezel
200 28,0 T 200 14 4.28 5.00 48.75 lÝt 1x4/7+1x6/7 2,014,894
diezel
201 40,0 T 200 13 3.80 5.00 51.25 lÝt 1x4/7+1x6/7 2,696,803
diezel
202 50,0 T 200 13 3.80 5.00 53.75 lÝt 1x4/7+1x6/7 2,973,986
diezel
203 63,0 T 200 13 3.80 5.00 56.25 lÝt 1x4/7+1x7/7 3,865,466
diezel
204 100,0 T 200 12 3.60 5.00 58.95 lÝt 2x4/7+1x7/7 8,727,566
diezel
205 110,0 T 200 12 3.36 5.00 62.78 lÝt 2x4/7+1x7/7 10,164,04
diezel 2
206 130,0 T 200 12 3.36 5.00 72.00 lÝt 2x4/7+1x7/7 11,903,14
diezel 4
207 150,0 T 200 12 3.36 5.00 83.25 lÝt 2x4/7+1x7/7 13,280,98
diezel 0
CÇn trôc th¸p - søc n©ng:
208 3,0 T 280 16 4.72 6.00 37.50 kWh 1x3/7+1x5/7 569,010
209 5,0 T 280 16 4.72 6.00 42.00 kWh 1x3/7+1x5/7 775,90521
22210 8,0 T 280 14 4.28 6.00 52.50 kWh 1x3/7+1x5/7 944,622
211 10,0 T 280 14 4.00 6.00 60.00 kWh 1x3/7+1x5/7 1,263,762
212 12,0 T 280 14 4.00 6.00 67.50 kWh 1x3/7+1x5/7 1,539,648
213 15,0 T 280 14 4.00 6.00 90.00 kWh 1x3/7+1x5/7 1,691,442
214 20,0 T 280 13 3.80 6.00 112.50 kWh 1x3/7+1x5/7 2,029,185
215 25,0 T 280 13 3.80 6.00 120.00 kWh 1x3/7+1x6/7 2,813,805
216 30,0 T 280 13 3.80 6.00 127.50 kWh 1x3/7+1x6/7 3,526,350
217 40,0 T 280 13 3.54 6.00 135.00 kWh 1x3/7+1x6/7 4,093,050
218 50,0 T 280 13 3.54 6.00 142.50 kWh 2x47/7+1x6/7 5,134,050
219 60,0 T 280 13 3.54 6.00 198.00 kWh 2x47/7+1x6/7 6,417,563
220 CÈu th¸p MD 900 280 13 3.54 6.00 480.00 kWh 2x4/7+1x6/7+1x7/7 18,586,86
3
CÇn cÈu næi, kÐo theo - søc n©ng:
221 30T 170 13 5.90 7.00 81.00 lÝt T.ph2.1/2+3thî 1,995,840
diezel m¸y(2x2/4+1x3/4)+1thî
®iÖn2/4+1 Thñy thñ2/4
CÇn cÈu næi, tù hµnh - søc n©ng:
222 100T 170 13 5.77 7.00 117.60 lÝt T.tr1/2+T.pII.1/2+4thî 2,803,812
diezel m¸y(3x2/4+1x4/4)+1thî
®iÖn3/4+1 Thuû thñ 2/4
CÈu lao dÇm:
223 CÈu K33-60 170 14 3.52 6.00 232.56 kWh 1x3/7+4x4/7+1x6/7 1,743,360
Cæng trôc - søc n©ng:
224 10T 170 14 2.80 5.00 81.00 kWh 1x3/7+1x5/7 498,680
225 25T 170 14 2.80 5.00 86.40 kWh 1x3/7+1x5/7 657,020
226 30T 170 14 2.80 5.00 90.00 kWh 1x3/7+1x6/7 772,965
227 60T 170 14 2.50 5.00 144.00 kWh 1x3/7+1x7/7 1,023,194
CÇu trôc - søc n©ng:22
23228 30 T 280 10 2.30 5.00 48.00 kWh 1x3/7+1x6/7 349,600
229 40 T 280 10 2.30 5.00 60.00 kWh 1x3/7+1x6/7 393,300
230 50 T 280 10 2.30 5.00 72.00 kWh 1x3/7+1x6/7 445,740
231 60 T 280 10 2.30 5.00 84.00 kWh 1x3/7+1x7/7 534,905
232 90 T 280 10 2.30 5.00 108.00 kWh 1x3/7+1x7/7 664,830
233 110 T 280 10 2.10 5.00 132.00 kWh 1x3/7+1x7/7 917,460
234 125 T 280 10 2.10 5.00 144.00 kWh 1x3/7+1x7/7 1,055,070
235 180 T 280 10 2.10 5.00 168.00 kWh 1x3/7+1x7/7 1,371,690
236 250 T 280 10 2.00 5.00 204.00 kWh 1x3/7+1x7/7 1,770,971
M¸y vËn th¨ng - søc n©ng:
237 0,3 T - H n©ng 30 m 280 18 4.32 5.00 8.40 kWh 1x3/7 44,064
238 0,5 T - H n©ng 50 m 280 18 4.32 5.00 15.75 kWh 1x3/7 79,920
239 0,8 T - H n©ng 80 m 280 18 4.32 5.00 21.00 kWh 1x3/7 116,883
240 2,0 T - H n©ng 100 m 280 17 4.08 5.00 31.50 kWh 1x3/7 156,492
CÇn trôc thiÕu nhi - søc n©ng:
241 0,5 T 180 20 4.80 5.00 3.60 kWh 1x3/7 7,245
Têi ®iÖn - søc kÐo:
242 0,5 T 230 17 5.10 4.00 3.78 kWh 1x3/7 3,840
243 1,0 T 230 17 5.10 4.00 4.50 kWh 1x3/7 6,080
244 1,5 T 230 17 4.59 4.00 5.58 kWh 1x3/7 13,680
245 2,0 T 230 17 4.59 4.00 6.30 kWh 1x3/7 19,920
246 2,5 T 230 17 4.59 4.00 9.18 kWh 1x3/7 26,600
247 3,0 T 230 17 4.59 4.00 10.80 kWh 1x3/7 32,200
248 4,0 T 230 17 4.59 4.00 11.70 kWh 1x3/7 37,248
249 5,0 T 230 17 4.59 4.00 13.50 kWh 1x3/7 43,120
250 KÝch th«ng t©m YCW - 180 14 2.20 5.00 1x4/7 8,500
150 T
23
24251 KÝch th«ng t©m YCW - 180 14 2.20 5.00 1x4/7 40,300
250 T
252 KÝch ®Èy liªn tôc tù ®éng 180 14 3.50 5.00 30.00 kWh 1x4/7+1x5/7 176,400
ZLD-60 (60T,6c)
253 KÝch th«ng t©m YCW - 180 14 2.20 5.00 1x4/7 13,100
500 T
254 KÝch sîi ®¬n YDC - 500 T 180 14 2.20 5.00 1x4/7 14,692
255 KÝch th«ng t©m RRH - 180 14 2.20 5.00 1x4/7 61,303
100 T
256 KÝch th«ng t©m RRH - 180 14 2.20 5.00 1x4/7 194,831
300 T
M¸y luån c¸p - c«ng suÊt:
257 15 kW 220 10 2.20 5.00 27.00 kWh 1x4/7 72,960
Tr¹m b¬m dÇu ¸p lùc- c«ng suÊt:
258 40 MPa (HCP-400) 180 20 6.50 5.00 13.65 kWh 1x4/7 15,000
259 50 MPa (ZB4 - 500) 180 20 6.50 5.00 19.50 kWh 1x4/7 19,000
Xe n©ng hµng - søc n©ng:
260 1,5 T 240 17 3.74 5.00 7.92 lÝt 1x4/7 120,510
diezel
261 2,0 T 240 16 3.52 5.00 9.00 lÝt 1x4/7 138,580
diezel
262 3,0 T 240 16 3.52 5.00 10.08 lÝt 1x4/7 173,040
diezel
263 3,2 T 240 16 3.52 5.00 11.52 lÝt 1x4/7 190,400
diezel
264 3,5 T 240 16 3.52 5.00 14.40 lÝt 1x4/7 213,731
diezel
265 5,0 T 240 14 3.08 5.00 16.20 lÝt 1x4/7 280,476
diezel24
25M¸y n©ng phôc vô thi c«ng hÇm - c«ng suÊt:
266 135 CV 240 14 3.08 6.00 44.55 lÝt 1x4/7 524,598
diezel
M¸y trén bª t«ng - dung tÝch:
267 100,0 lÝt 110 20 6.50 5.00 6.72 kWh 1x3/7 10,320
268 150,0 lÝt 110 20 6.50 5.00 8.40 kWh 1x3/7 13,200
269 200,0 lÝt 110 20 6.50 5.00 9.60 kWh 1x3/7 14,580
270 250,0 lÝt 110 20 6.50 5.00 10.80 kWh 1x3/7 19,505
271 425,0 lÝt 110 20 6.50 5.00 24.00 kWh 1x4/7 34,992
272 500,0 lÝt 140 20 6.50 5.00 33.60 kWh 1x4/7 44,955
273 800,0 lÝt 140 20 6.50 5.00 60.00 kWh 1x4/7 60,750
274 1150,0 lÝt 140 20 6.30 5.00 72.00 kWh 1x4/7 77,112
275 1600,0 lÝt 140 20 6.30 5.00 96.00 kWh 1x4/7 105,827
M¸y trén v÷a - dung tÝch:
276 80,0 lÝt 120 20 6.80 5.00 5.28 kWh 1x3/7 8,250
277 110,0 lÝt 120 20 6.80 5.00 7.68 kWh 1x3/7 9,500
278 150,0 lÝt 120 20 6.80 5.00 8.40 kWh 1x3/7 11,500
279 200,0 lÝt 120 20 6.80 5.00 9.60 kWh 1x3/7 13,275
280 250,0 lÝt 120 20 6.80 5.00 10.80 kWh 1x3/7 14,844
281 325,0 lÝt 120 20 6.80 5.00 16.80 kWh 1x3/7 20,869
Tr¹m trén bª t«ng - n¨ng suÊt:
282 20,0 m3/h 220 18 5.60 5.00 92.40 kWh 1x3/7+1x5/7 700,500
283 22,0 m3/h 220 18 5.60 5.00 99.00 kWh 1x3/7+1x5/7 781,990
284 25,0 m3/h 220 18 5.60 5.00 115.50 kWh 1x3/7+1x5/7 828,909
285 30,0 m3/h 220 18 5.60 5.00 171.60 kWh 2x3/7+1x5/7 1,047,270
286 50,0 m3/h 220 18 5.60 5.00 198.00 kWh 2x3/7+1x5/7 1,764,815
287 60,0 m3/h 220 17 5.25 5.00 265.20 kWh 2x3/7+1x5/7 1,941,297
25
26288 75,0 m3/h 220 17 5.25 5.00 417.60 kWh 2x3/7+1x4/7+1x6/7 2,372,880
289 125,0 m3/h 220 17 5.25 5.00 445.50 kWh 2x3/7+1x4/7+1x6/7 4,465,000
M¸y b¬m v÷a - n¨ng suÊt:
290 2,0 m3/h 110 20 6.60 5.00 12.60 kWh 1x4/7 42,750
291 4,0 m3/h 110 20 6.60 5.00 16.20 kWh 1x4/7 53,775
292 6,0 m3/h 110 20 6.60 5.00 19.80 kWh 1x3/7+1x4/7 69,240
293 9,0 m3/h 110 20 6.60 5.00 33.75 kWh 1x3/7+1x4/7 87,000
294 32 - 50 m3/h 110 20 6.10 5.00 72.00 kWh 1x3/7+1x4/7 114,439
Xe b¬m bª t«ng, tù hµnh
- n¨ng suÊt:
295 50 m3/h 200 14 5.42 6.00 52.80 lÝt 1x1/4+1x3/4 L.16,5-25T 1,680,592
diezel
296 60 m3/h 200 14 5.00 6.00 60.00 lÝt 1x1/4+1x3/4 L.16,5-25T 1,882,263
diezel
M¸y b¬m bª t«ng - n¨ng suÊt:
297 40 - 60 m3/h 200 14 6.50 5.00 180.68 kWh 1x1/4+1x3/4 L.16,5-25T 834,043
298 60 - 90 m3/h 200 14 6.50 5.00 247.50 kWh 1x1/4+1x3/4 L.16,5-25T 1,146,810
M¸y phun vÈy - n¨ng suÊt:
299 9 m3/h (AL 285) 180 14 4.92 6.00 54.00 kWh 2x3/7+1x4/7+1x6/7 1,251,280
300 16 m3/h (AL 500) 180 14 4.50 6.00 429.00 kWh 2x3/7+1x4/7+1x5/7+1x6/7 4,860,654
301 M¸y tr¶i bª t«ng SP.500 180 14 4.20 5.00 72.60 lÝt 1x6/7+1x5/7+2x3/7 5,316,500
diezel
M¸y ®Çm bª t«ng, ®Çm bµn - c«ng suÊt:
302 0,4 kW 110 25 8.75 4.00 1.80 kWh 1x3/7 1,890
303 0,6 kW 110 25 8.75 4.00 2.70 kWh 1x3/7 2,363
304 0,8 kW 110 25 8.75 4.00 3.60 kWh 1x3/7 2,835
305 1,0 kW 110 25 8.75 4.00 4.50 kWh 1x3/7 3,260
M¸y ®Çm bª t«ng, ®Çm c¹nh - c«ng suÊt:26
27306 1,0 kW 110 25 8.75 4.00 4.50 kWh 1x3/7 2,550
M¸y ®Çm bª t«ng, dÇm dïi - c«ng suÊt:
307 0,6 kW 110 25 8.75 4.00 2.70 kWh 1x3/7 2,250
308 0,8 kW 110 25 8.75 4.00 3.60 kWh 1x3/7 2,970
309 1,0 kW 110 20 8.75 4.00 4.50 kWh 1x3/7 3,393
310 1,5 kW 110 20 8.75 4.00 6.75 kWh 1x3/7 3,834
311 2,8 kW 110 20 8.75 4.00 12.60 kWh 1x3/7 4,656
312 3,5 kW 110 20 6.50 4.00 15.75 kWh 1x3/7 12,600
M¸y sµng röa ®¸, sái - n¨ng suÊt:
313 11,0 m3/h 110 20 7.60 5.00 29.40 kWh 1x3/7 8,500
314 35,0 m3/h 110 20 7.60 5.00 75.60 kWh 1x4/7 13,100
315 45,0 m3/h 110 20 7.60 5.00 96.60 kWh 1x4/7 16,300
M¸y nghiÒn sµng ®¸ di ®éng - n¨ng suÊt:
316 6,0 m3/h 220 20 8.60 5.00 63.00 kWh 1x3/7+1x4/7 238,900
317 20,0 m3/h 220 20 8.60 5.00 315.00 kWh 1x3/7+1x4/7 785,730
318 25,0 m3/h 220 20 7.60 5.00 357.00 kWh 2x3/7+1x4/7 1,026,960
319 125,0 m3/h 220 20 7.60 5.00 630.00 kWh 2x3/7+1x4/7 3,468,425
M¸y nghiÒn ®¸ th« - n¨ng suÊt:
320 14,0 m3/h 220 20 8.60 5.00 134.40 kWh 1x3/7+1x4/7 124,800
321 200,0 m3/h 220 20 8.60 5.00 840.00 kWh 1x3/7+2x4/7+1x5/7+1x6/7 1,065,090
Tr¹m trén bª t«ng asphan - n¨ng suÊt:
322 25,0 T/h (140 m3/ca) 150 16 5.72 5.00 1.190 lÝt 4x3/7+4x4/7+3x5/7+1x6/7 2,275,000
mazut +
210
kWh+210
lÝt diezel
323 30,0 T/h (156 m3/ca) 150 16 5.72 5.00 1.326 lÝt 4x3/7+4x4/7+3x5/7+1x6/7 2,730,000
mazut +
234
kWh+234
27
28lÝt diezel


324 40,0 T/h (176 m3/ca) 150 16 5.72 5.00 1.496 lÝt 5x3/7+5x4/7+4x5/7+1x6/7 3,038,750
mazut +
264
kWh+264
lÝt diezel
325 50,0 T/h (200 (m3/ca) 150 16 5.72 5.00 1.700 lÝt 5x3/7+5x4/7+4x5/7+1x6/7 3,217,500
mazut +
300
kWh+300
lÝt diezel
326 60,0 T/h (216 m3/ca) 150 16 5.72 5.00 1.836 lÝt 5x3/7+5x4/7+4x5/7+1x6/7 3,753,750
mazut +
324
kWh+324
lÝt diezel
327 80,0 T/h (256 m3/ca) 150 13 5.46 5.00 2.176 lÝt 5x3/7+5x4/7+4x5/7+1x6/7 4,218,800
mazut +
384
kWh+384
lÝt diezel
M¸y phun nhùa ®êng - c«ng suÊt:
328 190 CV 120 14 5.60 6.00 57.00 lÝt 1x1/4 +1x3/4 Lo¹i 7,5 -16,5 559,475
diezel TÊn
M¸y r¶i hçn hîp bª t«ng nhùa - n¨ng suÊt:
329 65,0 T/h 150 16 6.40 5.00 33.60 lÝt 1x3/7+1x5/7 672,100
diezel
330 100,0 T/h 150 16 6.40 5.00 50.40 lÝt 1x3/7+1x5/7 795,410
diezel
28
29331 M¸y cµo bãc ®êng 220 18 5.80 5.00 92.40 lÝt 1x4/7+1x5/7 2,021,334
Wirtgen - 1000C diezel
332 ThiÕt bÞ s¬n kÎ v¹ch YHK 170 20 3.50 5.00 1x4/7 38,400
10A
333 Lß nÊu s¬n YHK 3A 170 17 3.56 5.00 10.54 lÝt 1x4/7 217,980
diezel
334 Nåi nÊu nhùa 170 25 10.00 5.00 1x4/7 5,520
M¸y b¬m níc, ®éng c¬ ®iÖn - c«ng suÊt:
335 0,55 kW 180 17 4.74 4.00 1.49 kWh 1x3/7 2,000
336 0,75 kW 180 17 4.74 4.00 2.03 kWh 1x3/7 2,375
337 1,10 kW 180 17 4.74 4.00 2.97 kWh 1x3/7 2,750
338 1,50 kW 180 17 4.74 4.00 4.05 kWh 1x3/7 3,000
339 2,00 kW 180 17 4.74 4.00 5.40 kWh 1x3/7 3,125
340 2,80 kW 180 17 4.74 4.00 7.56 kWh 1x3/7 3,625
341 4,00 kW 150 17 4.74 5.00 10.80 kWh 1x3/7 5,000
342 4,50 kW 150 17 4.74 5.00 12.15 kWh 1x3/7 5,625
343 7,00 kW 150 17 4.74 5.00 16.80 kWh 1x3/7 8,265
344 10,00 kW 150 16 4.52 5.00 24.00 kWh 1x4/7 9,715
345 14,00 kW 150 16 4.52 5.00 33.60 kWh 1x4/7 12,789
346 20,00 kW 150 16 4.20 5.00 48.00 kWh 1x4/7 20,735
347 22,00 kW 150 16 4.20 5.00 52.80 kWh 1x4/7 23,925
348 28,00 kW 150 16 4.20 5.00 67.20 kWh 1x4/7 26,970
349 30,00 kW 150 16 4.20 5.00 72.00 kWh 1x4/7 32,683
350 40,00 kW 150 16 3.96 5.00 96.00 kWh 1x4/7 42,021
351 50,00 kW 150 16 3.96 5.00 120.00 kWh 1x4/7 49,358
352 55,00 kW 150 16 3.96 5.00 132.00 kWh 1x4/7 52,026
353 75,00 kW 150 14 3.59 5.00 180.00 kWh 1x4/7 74,831
354 113,00 kW 150 14 3.59 5.00 271.20 kWh 1x4/7 97,80829
30M¸y b¬m níc, ®éng c¬ diezel - c«ng suÊt:
355 5,0 CV 150 20 5.40 5.00 2.70 lÝt 1x4/7 9,281
diezel
356 5,5 CV 150 20 5.40 5.00 2.97 lÝt 1x4/7 11,156
diezel
357 7,0 CV 150 20 5.40 5.00 3.78 lÝt 1x4/7 12,656
diezel
358 7,5 CV 150 20 5.40 5.00 4.05 lÝt 1x4/7 13,781
diezel
359 10,0 CV 150 20 5.40 5.00 5.10 lÝt 1x4/7 19,320
diezel
360 15,0 CV 150 18 4.68 5.00 7.65 lÝt 1x4/7 36,960
diezel
361 20,0 CV 150 18 4.68 5.00 10.20 lÝt 1x4/7 47,250
diezel
362 37,0 CV 150 17 4.42 5.00 17.76 lÝt 1x4/7 79,590
diezel
363 45,0 CV 150 17 4.42 5.00 21.60 lÝt 1x4/7 87,465
diezel
364 75,0 CV 150 16 3.84 5.00 36.00 lÝt 1x4/7 170,415
diezel
365 100,0 CV 150 16 3.84 5.00 45.00 lÝt 1x4/7 172,759
diezel
366 150,0 CV 150 16 3.84 5.00 63.00 lÝt 1x5/7 221,430
diezel
M¸y b¬m níc, ®éng c¬ x¨ng - c«ng suÊt:
367 3,0 CV 150 20 5.80 5.00 1.62 lÝt x¨ng 1x4/7 6,375
368 4,0 CV 150 20 5.80 5.00 2.16 lÝt x¨ng 1x4/7 7,969
369 6,0 CV 150 20 5.80 5.00 3.24 lÝt x¨ng 1x4/7 10,87530
31370 7,0 CV 150 20 5.80 5.00 3.78 lÝt x¨ng 1x4/7 13,500
371 8,0 CV 150 20 5.80 5.00 4.32 lÝt x¨ng 1x4/7 14,156
M¸y ph¸t ®iÖn lu ®éng - c«ng suÊt:
372 5,2 kW 140 14 4.20 5.00 4.86 lÝt 1x3/7 21,675
diezel
373 8,0 kW 140 14 4.20 5.00 7.56 lÝt 1x3/7 26,435
diezel
374 10,0 kW 140 14 4.20 5.00 10.80 lÝt 1x3/7 41,492
diezel
375 15,0 kW 140 13 3.90 5.00 13.50 lÝt 1x3/7 49,680
diezel
376 20,0 kW 140 13 3.90 5.00 19.20 lÝt 1x3/7 67,608
diezel
377 25,0 kW 140 13 3.90 5.00 21.60 lÝt 1x3/7 77,868
diezel
378 30,0 kW 140 13 3.90 5.00 24.00 lÝt 1x3/7 89,046
diezel
379 38,0 kW 140 13 3.90 5.00 28.80 lÝt 1x3/7 104,328
diezel
380 45,0 kW 140 13 3.90 5.00 31.20 lÝt 1x3/7 114,048
diezel
381 50,0 kW 140 13 3.90 5.00 36.00 lÝt 1x3/7 126,684
diezel
382 60,0 kW 140 12 3.60 5.00 40.50 lÝt 1x3/7 147,852
diezel
383 75,0 kW 140 12 3.60 5.00 45.00 lÝt 1x4/7 173,239
diezel
384 112,0 kW 140 11 3.30 5.00 68.25 lÝt 1x4/7 226,976
31
32diezel
385 122,0 kW 140 11 3.30 5.00 75.60 lÝt 1x4/7 237,533
diezel
M¸y nÐn khÝ, ®éng c¬ x¨ng - n¨ng suÊt:
386 3,0 m3/h 150 13 5.46 5.00 0.63 lÝt x¨ng 1x4/7 3,500
387 11,0 m3/h 150 13 5.46 5.00 1.80 lÝt x¨ng 1x4/7 5,200
388 25,0 m3/h 150 13 5.46 5.00 2.88 lÝt x¨ng 1x4/7 9,900
389 40,0 m3/h 150 13 5.46 5.00 7.80 lÝt x¨ng 1x4/7 14,720
390 120,0 m3/h 150 12 5.04 5.00 14.40 lÝt x¨ng 1x4/7 45,954
391 200,0 m3/h 150 12 5.04 5.00 24.00 lÝt x¨ng 1x4/7 73,606
392 300,0 m3/h 150 12 5.04 5.00 33.00 lÝt x¨ng 1x4/7 106,056
393 600,0 m3/h 150 11 4.62 5.00 46.20 lÝt x¨ng 1x4/7 241,715
M¸y nÐn khÝ, ®éng c¬ diezel - n¨ng suÊt:
394 5,50 m3/h 150 13 7.15 5.00 0.63 lÝt 1x4/7 2,990
diezel
395 75,00 m3/h 150 13 5.85 5.00 5.76 lÝt 1x4/7 27,600
diezel
396 102,00 m3/h 150 13 5.85 5.00 13.20 lÝt 1x4/7 40,250
diezel
397 120,00 m3/h 150 12 5.40 5.00 13.86 lÝt 1x4/7 49,795
diezel
398 200,00 m3/h 150 12 5.40 5.00 18.00 lÝt 1x4/7 79,695
diezel
399 240,00 m3/h 150 12 5.40 5.00 27.54 lÝt 1x4/7 101,292
diezel
400 300,00 m3/h 150 12 5.40 5.00 32.40 lÝt 1x4/7 129,789
diezel
401 360,00 m3/h 150 12 5.40 5.00 34.56 lÝt 1x4/7 140,191
32
33diezel
402 420,00 m3/h 150 12 5.40 5.00 37.80 lÝt 1x4/7 182,140
diezel
403 540,00 m3/h 150 12 5.40 5.00 36.48 lÝt 1x4/7 207,640
diezel
404 600,00 m3/h 150 11 4.95 5.00 38.40 lÝt 1x4/7 265,388
diezel
405 660,00 m3/h 150 11 4.95 5.00 38.88 lÝt 1x4/7 309,212
diezel
406 1200,00 m3/h 150 11 3.85 5.00 75.00 lÝt 1x4/7 620,203
diezel
M¸y nÐn khÝ, ®éng c¬ ®iÖn - n¨ng suÊt:
407 5,0 m3/h 150 13 5.20 5.00 1.85 kWh 1x3/7 1,890
408 10,0 m3/h 150 13 4.55 5.00 5.41 kWh 1x3/7 3,150
409 22,0 m3/h 150 13 4.55 5.00 6.90 kWh 1x3/7 7,140
410 30,0 m3/h 150 13 4.55 5.00 10.05 kWh 1x3/7 9,135
411 56,0 m3/h 150 13 4.55 5.00 16.77 kWh 1x3/7 19,635
412 150,0 m3/h 150 12 3.84 5.00 44.28 kWh 1x3/7 42,000
413 216,0 m3/h 150 12 3.84 5.00 52.38 kWh 1x3/7 59,288
414 270,0 m3/h 150 12 3.84 5.00 80.46 kWh 1x3/7 76,031
415 300,0 m3/h 150 12 3.84 5.00 86.40 kWh 1x3/7 96,138
416 600,0 m3/h 150 12 3.36 5.00 125.28 kWh 1x4/7 207,428
M¸y biÕn thÕ hµn mét chiÒu - c«ng suÊt:
416 40,0 kW 180 24 4.50 5.00 84.00 kWh 1x4/7 15,470
417 50,0 kW 180 24 4.50 5.00 105.00 kWh 1x4/7 20,020
BiÕn thÕ hµn xoay chiÒu - c«ng suÊt:
419 4,0 kW 180 24 4.84 5.00 8.40 kWh 1x4/7 2,100
420 7,0 kW 180 24 4.84 5.00 14.70 kWh 1x4/7 3,25533
34421 10,0 kW 180 24 4.84 5.00 21.00 kWh 1x4/7 4,620
422 14,0 kW 180 24 4.84 5.00 29.40 kWh 1x4/7 6,615
423 23,0 kW 180 24 4.84 5.00 48.30 kWh 1x4/7 12,250
424 27,5 kW 180 24 4.80 5.00 57.75 kWh 1x4/7 14,375
425 29,2 kW 180 24 4.80 5.00 61.32 kWh 1x4/7 15,000
426 33,5 kW 180 24 4.80 5.00 70.35 kWh 1x4/7 16,590
M¸y hµn ®iÖn, ®éng c¬ x¨ng - c«ng suÊt:
427 9,0 CV 160 20 5.60 5.00 2.70 lÝt x¨ng 1x4/7 20,608
428 20,0 CV 160 18 5.04 5.00 4.80 lÝt x¨ng 1x4/7 27,945
M¸y hµn ®iÖn, ®éng c¬ diezel - c«ng suÊt:
429 4,0 CV 160 20 5.60 5.00 1.44 lÝt 1x4/7 12,880
diezel
430 10,2 CV 160 20 5.20 5.00 3.06 lÝt 1x4/7 24,495
diezel
431 27,5 CV 160 18 4.50 5.00 7.43 lÝt 1x4/7 41,400
diezel
M¸y hµn h¬i - c«ng suÊt:
432 1000 l/h 100 24 4.80 5.00 1x4/7 2,760
433 2000 l/h 100 24 4.80 5.00 1x4/7 4,320
434 M¸y hµn c¾t díi níc 60 25 10.00 5.00 2x5/7 79,200
M¸y phun s¬n (cha tÝnh khÝ nÐn) - n¨ng suÊt:
435 400,0 m2/h 120 30 5.40 4.00 1x3/7 4,968
436 M¸y phun c¸t (cha tÝnh 180 30 4.20 4.00 1x3/7 11,110
khÝ nÐn)
M¸y khoan ®øng - c«ng suÊt:
437 4,5 kW 200 14 4.08 4.00 9.45 kWh 1x3/7 42,400
M¸y khoan s¾t cÇm tay, ®êng kÝnh khoan:
34
35438 13 mm 120 30 8.40 4.00 1.05 kWh 1x3/7 2,500
M¸y c¾t s¾t cÇm tay - c«ng suÊt:
439 1,0 kW 80 30 7.50 4.00 2.10 kWh 1x3/7 3,125
M¸y khoan bª t«ng cÇm tay - c«ng suÊt:
440 0,62 kW 120 30 7.50 4.00 0.93 kWh 1x3/7 2,875
441 0,75 kW 120 20 7.50 4.00 1.13 kWh 1x3/7 3,750
442 0,85 kW 120 20 7.50 4.00 1.28 kWh 1x3/7 4,125
443 1,05 kW 120 20 7.50 4.00 1.58 kWh 1x3/7 5,125
444 1,50 kW 100 20 7.50 4.00 2.25 kWh 1x3/7 6,250
M¸y c¾t g¹ch ®¸ - c«ng suÊt:
445 1,7 kW 80 14 7.00 4.00 3.06 kWh 1x3/7 4,813
M¸y c¾t bª t«ng - c«ng suÊt:
446 1,50 kW 100 20 7.50 4.00 2.70 kWh 1x3/7 5,344
447 12 CV (MCD 218) 100 20 4.50 5.00 7.92 lÝt x¨ng 1x4/7 28,500
Bóa c¨n khÝ nÐn (cha tÝnh khÝ nÐn) - tiªu hao khÝ nÐn:
448 1,5 m3/ph 110 30 6.60 5.00 1x4/7 3,960
449 3,0 m3/ph 110 30 6.60 5.00 1x4/7 4,510
M¸y uèn èng - c«ng suÊt:
450 2,8 kW 220 14 4.50 4.00 5.04 kWh 1x3/7 20,930
M¸y c¾t èng - c«ng suÊt:
451 5,0 kW 220 14 4.50 4.00 9.00 kWh 1x3/7 20,895
M¸y c¾t t«n - c«ng suÊt:
452 15,0 kW 220 13 3.86 4.00 27.00 kWh 1x3/7 116,000
M¸y c¾t ®ét - c«ng suÊt:
453 2,8 kW 220 14 4.08 4.00 5.04 kWh 1x3/7 30,900
M¸y c¾t uèn cèt thÐp - c«ng suÊt:
454 5,0 kW 220 14 4.08 4.00 9.00 kWh 1x3/7 13,500
35
36M¸y ca kim lo¹i - c«ng suÊt:
455 1,7 kW 220 14 4.08 4.00 3.57 kWh 1x3/7 16,800
M¸y tiÖn - c«ng suÊt:
456 4,5 kW 220 14 4.08 4.00 9.45 kWh 1x3/7 30,000
M¸y mµi - c«ng suÊt:
457 1,0 kW 200 14 4.92 4.00 1.80 kWh 1x3/7 2,640
458 2,7 kW 220 14 4.92 4.00 4.05 kWh 1x3/7 8,300
M¸y ca gç cÇm tay - c«ng suÊt:
459 1,3 kW 160 30 10.50 4.00 2.73 kWh 1x3/7 4,620
M¸y c¾t cá cÇm tay - c«ng suÊt:
460 0,8 kW 160 30 10.50 4.00 2.16 kWh 1x4/7 2,772
M¸y khoan ®Êt ®¸, cÇm tay - ®êng kÝnh khoan:
461 F [ 42 mm (®éng c¬ ®iÖn 180 20 8.50 5.00 4.68 kWh 1x3/7 7,000
- 1,2 kW)
462 F [ 42 mm (truyÒn ®éng 180 20 8.50 5.00 1x3/7 13,800
khÝ nÐn - cha tÝnh khÝ
nÐn)
463 F [ 42 mm (khoan SIG - 180 20 6.50 5.00 1x3/7 81,874
cha tÝnh khÝ nÐn)
464 Bóa chÌn (truyÒn ®éng 180 20 8.50 5.00 1x3/7 3,203
khÝ nÐn - cha tÝnh khÝ
nÐn)
M¸y khoan xoay ®Ëp tù hµnh, khÝ nÐn (cha tÝnh khÝ nÐn) - ®êng kÝnh khoan:
465 F 75 - 95 mm 240 18 5.26 5.00 1x3/7+1x4/7 857,921
466 F 105 - 110 mm 240 18 5.26 5.00 1x3/7+1x4/7 1,072,152
M¸y khoan xoay ®Ëp tù hµnh, ®éng c¬ ®iÖn - ®êng kÝnh khoan:
467 F 150 (56 kW) 250 15 4.30 5.00 184.80 kWh 1x3/7+1x4/7 1,101,800
36
37M¸y khoan ®Ëp c¸p - ®êng kÝnh khoan:
468 F 200 - 260 (20 kW) 250 16 6.72 5.00 54.00 kWh 2x3/7+1x4/7 250,000
M¸y khoan ®Ëp xoay tù hµnh, ®éng c¬ ®iÖn - ®êng kÝnh khoan:
469 F 160 - 200 (90 kW) 250 15 4.80 5.00 243.00 kWh 1x3/7+1x4/7 1,229,000
M¸y khoan ®Ëp xoay tù hµnh, ®éng c¬ diezel - ®êng kÝnh khoan:
470 F 51 - 76 (310 CV) 250 15 5.80 5.00 167.40 lÝt 1x4/7+1x7/7 2,081,636
diezel
471 F 76 - 89 (145 CV) 250 15 5.50 5.00 82.65 lÝt 1x4/7+1x7/7 3,161,277
diezel
472 F 89 - 102 (220 CV) 250 15 5.20 5.00 121.44 lÝt 1x4/7+1x7/7 4,103,369
diezel
473 F 102 - 115 (300 CV) 250 15 4.20 5.00 162.00 lÝt 1x4/7+1x7/7 4,552,508
diezel
474 F 115 - 127 (144 CV) 250 15 4.20 5.00 82.08 lÝt 1x4/7+1x7/7 4,648,631
diezel
475 F 127 - 152 (335 CV) 250 15 4.20 5.00 180.90 lÝt 1x4/7+1x7/7 4,420,200
diezel
M¸y khoan xoay cÇu, ®éng c¬ ®iÖn - ®êng kÝnh khoan:
476 F 243 - 269 (322 kW) 250 15 3.90 5.00 1042.20 kWh 1x4/7+1x7/7 6,120,000
M¸y khoan xoay cÇu, ®éng c¬ ®iezel - ®êng kÝnh khoan:
477 F 152 - 228 (450 CV) 250 15 3.90 5.00 202.50 lÝt 1x4/7+1x7/7 7,329,000
diezel
M¸y khoan hÇm tù hµnh, ®éng c¬ ®iezel - ®êng kÝnh khoan:
478 F 45 (2 cÇn - 147 CV) 250 15 3.90 6.00 83.79 lÝt 2x4/7+2x7/7 7,963,293
diezel
479 F 45 (3 cÇn - 255 CV) 250 15 3.90 6.00 137.70 lÝt 2x4/7+2x7/7 11,606,24
diezel 5
M¸y khoan nÐo - ®é s©u khoan:
37
38480 H [ 3,5 m (80 CV) 250 15 3.90 6.00 38.40 lÝt 2x4/7+2x7/7 7,881,909
diezel
M¸y khoan ngîc (toµn tiÕt diÖn), ®êng kÝnh khoan:
481 F 2,40 m (250 kW) 200 15 3.20 6.00 675.00 kWh 2x4/7+2x7/7 25,920,45
8
Tæ hîp dµn khoan leo, c«ng suÊt:
482 9,0 kW 200 20 1.80 6.00 16.20 kWh 1x4/7 1,536,731
M¸y khoan giÕng khai th¸c níc ngÇm, khoan ®Ëp c¸p - c«ng suÊt:
483 40 kW 220 16 6.40 5.00 144.00 kWh 2x3/7+1x4/7 450,000
M¸y khoan giÕng khai th¸c níc ngÇm, khoan xoay - c«ng suÊt:
484 54 CV 220 15 6.50 5.00 19.44 lÝt 2x3/7+1x4/7 798,000
diezel
485 300 CV 220 13 3.90 5.00 97.20 lÝt 1x6/7+1x4/7+2x3/7 5,212,500
diezel
Bóa diezel ,tù hµnh, b¸nh xÝch - träng lîng ®Çu bóa:
486 0,6 T 220 17 4.74 5.00 45.00 lÝt 1x2/7+1x4/7+1x5/7 553,000
diezel
487 1,2 T 220 17 4.40 5.00 56.40 lÝt 1x2/7+1x4/7+1x5/7 727,400
diezel
488 1,8 T 220 17 4.40 5.00 58.50 lÝt 1x2/7+1x4/7+1x6/7 810,700
diezel
489 3,5 T 220 16 3.88 5.00 61.50 lÝt 2x2/7+1x4/7+1x6/7 1,630,000
diezel
490 4,5 T 220 16 3.88 5.00 64.50 lÝt 2x2/7+1x4/7+1x6/7 1,905,000
diezel
Bóa diezel ch¹y trªn ray - träng lîng ®Çu bóa:
38
39491 1,2 T 220 16 3.88 5.00 24 lÝt 1x2/7+1x3/7+1x4/7 432,100
diezl+14,
12 kWh
492 1,8 T 220 16 3.88 5.00 30 lÝt 1x2/7+1x3/7+1x5/7 635,625
diezl+14,
12 kWh
493 2,2 T 220 14 3.52 5.00 33 lÝt 1x2/7+1x3/7+1x5/7 782,115
diezl+14,
12 kWh
494 2,5 T 220 14 3.52 5.00 36 lÝt 2x2/7+1x3/7+1x6/7 841,720
diezl+25,
42kWh
495 3,5 T 220 14 3.52 5.00 48 lÝt 2x2/7+1x3/7+1x6/7 948,200
diezl+25,
42 kWh
496 4,5 T 220 14 3.52 5.00 63 lÝt 2x2/7+1x3/7+1x6/7 1,171,027
diezl+33,
75 kWh
497 5,5 T 220 14 3.52 5.00 78 lÝt 2x2/7+1x3/7+1x6/7 1,396,225
diezl+33,
75 kWh
Bóa rung cäc c¸t, tù hµnh, b¸nh xÝch - c«ng suÊt:
498 60,0 kW 220 16 4.80 5.00 39.60 lÝt 1x3/7+1x5/7+1x6/7 625,342
diezel
Bóa rung - c«ng suÊt:

499 40,0 kW 200 17 3.81 5.00 108.00 kWh 1x3/7+1x4/7 82,110
500 50,0 kW 200 17 3.81 5.00 135.00 kWh 1x3/7+1x4/7 100,100
39
40501 170,0 kW 200 17 2.64 5.00 357.00 kWh 1x3/7+1x4/7 226,380
Bóa ®ãng cäc næi (c¶ sµ lan vµ m¸y phô trî) - träng lîng bóa:

502 [ 3,5 T 200 14 5.90 6.00 51.87 lÝt T.ph2.1/2+3thî 2,110,844
diezel m¸y(2x2/4+1x3/4)+1thî
®iÖn2/4+1 Thñy thñ2/4
Tµu ®ãng cäc C 96 - bóa thuû lùc, träng lîng ®Çu bóa:

503 7,5 T 200 13 4.60 6.00 162.00 lÝt T.tr1/2+T.pII.1/2+4thî 7,047,180
diezel m¸y(3x2/4+1x4/4)+1thî
®iÖn3/4+1 Thuû thñ 2/4
M¸y Ðp cäc tríc - lùc Ðp:
504 60 T 180 22 3.96 5.00 37.50 kWh 1x3/7+1x4/7 112,000
505 100 T 180 22 3.96 5.00 52.50 kWh 1x3/7+1x4/7 152,000
506 150 T 180 22 3.96 5.00 75.00 kWh 1x3/7+1x4/7 172,000
507 200 T 180 22 3.96 5.00 84.00 kWh 1x3/7+1x4/7 192,000
508 M¸y Ðp cäc sau 160 22 3.96 5.00 36.00 kWh 1x3/7+1x4/7 52,000
509 M¸y c¾m bÊc thÊm 180 14 3.08 5.00 47.85 lÝt 1x3/7+1x5/7 563,750
diezel
M¸y khoan cäc nhåi:
510 Bóa khoan VRM 280 13 5.40 5.00 51.60 lÝt 1x6/7+1x4/7+2x3/7 7,232,504
1500/800HD diezel
511 Bé thiÕt bÞ khoan nhåi 280 13 5.40 5.00 330.00 kWh 2x6/7+1x5/7+1x4/7+2x3/7 13,769,12
TRC-15 0
512 M¸y khoan cäc nhåi GPS 220 17 9.15 5.00 594.00 kWh 1x6/7+1x4/7+2x3/7 1,400,000
15
513 M¸y khoan cäc nhåi QJ 280 14 7.80 5.00 675.00 kWh 1x6/7+1x4/7+2x3/7 3,557,000
250
40
41514 M¸y khoan cäc nhåi VRM 280 13 5.14 5.00 60.00 lÝt 1x6/7+1x4/7+2x3/7 10,671,84
2000 diezel 0
M¸y trén dung dÞch khoan - dung tÝch:
515 [ 750 lÝt 280 20 6.40 5.00 12.60 kWh 1x3/7 16,700
516 1000 lÝt 280 18 5.76 5.00 18.00 kWh 1x4/7 114,660
M¸y sµng läc Bentonit BE100 - n¨ng suÊt:
517 100 m3/h 280 18 5.76 5.00 21.12 kWh 1x4/7 228,420
Sµ lan c«ng tr×nh - träng t¶i:
518 100,0 T 260 13 5.85 6.00 2 x Thuû thñ 2/4 352,100
519 200,0 T 260 13 5.85 6.00 2 x Thuû thñ 2/4 517,700
520 250,0 T 260 13 5.85 6.00 2 x Thuû thñ 2/4 647,100
521 300,0 T 260 13 5.85 6.00 2 x Thuû thñ 2/4 777,700
522 400,0 T 260 13 5.46 6.00 2 x Thuû thñ 2/4 867,000
523 600,0 T 260 13 5.46 6.00 2 x Thuû thñ 2/4 1,020,000
524 800,0 T 260 13 5.20 6.00 2 x Thuû thñ 2/4 1,445,000
525 1000,0 T 260 13 5.20 6.00 2 x Thuû thñ 2/4 1,700,000
Phµ chuyªn dïng, träng t¶i:
526 250 T 210 13 5.85 6.00 1T.®oµn3/4+3t.thñ2/4+2thî 537,600
m¸y3/4
Phao thÐp, träng t¶i:
527 10 T 210 14 6.30 6.00 44,000
528 15 T 210 14 6.30 6.00 58,100
529 60 T 210 13 5.85 6.00 95,830
530 200 T 210 13 5.85 6.00 167,025
Ca n« - c«ng suÊt:
531 15 CV 200 12 6.00 6.00 3.15 lÝt 1 ThuyÒn trëng 1/2 61,200
diezel
532 23 CV 200 12 6.00 6.00 4.83 lÝt 1 ThuyÒn trëng 1/2 67,15041
42diezel
533 30 CV 200 12 5.40 6.00 6.30 lÝt 1 ThuyÒn trëng 1/2 72,900
diezel
534 55 CV 200 12 5.40 6.00 9.90 lÝt 1 ThuyÒn trëng 1/2+1t.thñ2/4 93,600
diezel
535 75 CV 200 11 4.62 6.00 13.50 lÝt 1 ThuyÒn trëng 1/2+1t.thñ2/4 134,000
diezel
536 90 CV 200 11 4.62 6.00 16.20 lÝt 1 ThuyÒn trëng 1/2+1t.thñ2/4 174,600
diezel
537 120 CV 200 11 4.62 6.00 18.00 lÝt 1 ThuyÒn trëng 1/2+1t.thñ2/4 214,000
diezel
TÇu kÐo vµ phôc vô thi c«ng thuû (lµm neo, cÊp dÇu,...) - c«ng suÊt:
538 75 CV 200 11 5.20 6.00 68.25 lÝt 1 ThuyÒn trëng 1/2+2 Thî 167,500
diezel m¸y (1x2/4+1x3/4)+1 Thî
®iÖn 2/4+2 Thuû thñ 2/4
539 150 CV 200 11 4.95 6.00 94.50 lÝt 1 thuyÒn trëng 2/2 + 1 397,700
diezel thuyÒn phã I 1/2 + 1 m¸y I
1/2 + 2 thî m¸y (1x3/4 +
1x2/4) + 2 thuû thñ (1x2/4 +
1x3/4)
540 360 CV 200 11 4.95 6.00 201.60 lÝt 1 thuyÒn trëng 2/2 + 1 576,000
diezel thuyÒn phã I 1/2 + 1 m¸y I
1/2 + 2 thî m¸y (1x3/4 +
1x2/4) + 2 thuû thñ (1x2/4 +
1x3/4)
541 600 CV 200 11 4.20 6.00 315.00 lÝt 1 thuyÒn trëng 2/2 + 1 856,401
diezel thuyÒn phã I 2/2 + 1 m¸y I
2/2 + 3 thî m¸y (2x3/4 +
1x2/4) + 4 thuû thñ (3x3/4 +
42
431x4/4)


542 1200 CV (tÇu kÐo biÓn) 220 11 3.80 6.00 714.00 lÝt 1 thuyÒn trëng 2/2 + 1 7,881,200
diezel thuyÒn phã I 2/2 + 1 m¸y I
2/2 + 3 thî m¸y (2x3/4 +
1x2/4) + 4 thuû thñ (3x3/4 +
1x4/4)
Xe n©ng - chiÒu cao n©ng:
543 12 m 260 14 4.02 5.00 25.20 lÝt 1x3/7+1x5/7 370,000
diezel
544 18 m 260 14 3.81 5.00 29.40 lÝt 1x3/7+1x5/7 518,000
diezel
545 24 m 260 14 3.81 5.00 32.55 lÝt 1x3/7+1x5/7 673,400
diezel
Xe thang - chiÒu dµi thang:

546 9 m 260 14 3.88 5.00 25.20 lÝt 1x3/7+1x5/7 510,000
diezel
547 12 m 260 14 3.74 5.00 29.40 lÝt 1x3/7+1x5/7 714,000
diezel
548 18 m 260 14 3.74 5.00 32.55 lÝt 1x3/7+1x5/7 892,500
diezel
Bé phao th¶ kÌ - Lo¹i träng t¶i, cù ly:
549 95 T L [ 30 m 160 12 6.24 6.00 81,200
550 137 T - 30 < L [ 70 m 160 12 6.24 6.00 117,200
551 190 T - L > 70 m 160 12 6.24 6.00 162,200
Tµu cuèc s«ng- c«ng suÊt:
43
44552 495 CV 260 7.5 5.12 6.00 519.75 lÝt 1 thuyÒn trëng 2/2 + 1 9,364,400
diezel thuyÒn phã 2/2 + 1 m¸y trëng
2/2 + 1 m¸y hai 2/2 + 1 ®iÖn
trëng 2/2 + 1 kü thuËt viªn
cuèc I 2/2 + 2 kü thuËt viªn
cuèc II 2/2 + 4 thî m¸y (3x3/4
+ 1x4/4) + 4 thuû thñ (3x3/4
+ 1x4/4)
Tµu cuèc biÓn - c«ng suÊt:
553 2085 CV 260 7.5 4.50 6.00 1751.40 lÝt 1 thuyÒn trëng 2/2 + 1 28,875,00
diezel thuyÒn phã 2/2 + 1 m¸y trëng 0
2/2 + 1 m¸y hai 2/2 + 1 ®iÖn
trëng 2/2 + 1 kü thuËt viªn
cuèc I 2/2 + 2 kü thuËt viªn
cuèc II 2/2 + 4 thî m¸y (3x3/4
+ 1x4/4) + 4 thuû thñ (3x3/4
+ 1x4/4)
Tµu hót bïn - c«ng suÊt:
554 150 CV 260 10 6.00 6.00 157.50 lÝt 1 m¸y trëng 2/2 + 1 kü thuËt 1,151,400
diezel viªn cuèc I 2/2 + 2 kü thuËt
viªn cuèc II 2/2 + 2 thî m¸y
(1x2/4 + 1x4/4) + 2 thuû thñ
(1x3/4 + 1x2/4)
555 300 CV 260 10 6.00 6.00 304.50 lÝt 1 thuyÒn trëng 1/2 + thuyÒn 1,636,600
diezel phã 1/2 + 1 m¸y trëng 2/2 + 1
kü thuËt viªn cuèc I 2/2 + 1
kü thuËt viªn cuèc II 2/2 + 2
thî m¸y (1x3/4 +1x4/4) + 2
thuû thñ(1x3/4 + 1x2/4)
44
45556 585 CV 260 10 4.13 6.00 573.30 lÝt 1 thuyÒn trëng 2/2 + thuyÒn 6,404,625
diezel phã 2/2 + 1 m¸y trëng 2/2 + 1
m¸y hai 2/2 + 1 kü thuËt viªn
cuèc I 2/2 + 1 kü thuËt viªn
cuèc II 2/2 + 2 thî m¸y (1x3/4
+ 1x4/4) + 4 thuû thñ (3x3/4
+ 1x4/4)
557 900 CV 260 7.5 4.10 6.00 756.00 lÝt 1 thuyÒn trëng 2/2 + thuyÒn 8,265,050
diezel phã 2/2 + 1 m¸y trëng 2/2 + 1
m¸y hai 2/2 + 1 kü thuËt viªn
cuèc I 2/2 + 1 kü thuËt viªn
cuèc II 2/2 + 2 thî m¸y (1x3/4
+ 1x4/4) + 4 thuû thñ (3x3/4
+ 1x4/4)
558 1200 CV 260 7.5 3.75 6.00 1008.00 lÝt 1 thuyÒn trëng 2/2 + thuyÒn 16,762,93
diezel phã 2/2 + 1 m¸y trëng 2/2 + 1 5
m¸y hai 2/2 + 1 ®iÖn trëng
2/2 + 1 kü thuËt viªn cuèc I
2/2 + 1 kü thuËt viªn cuèc II
2/2 + 6 thî m¸y (5x3/4 +
1x4/4) + 2 thuû thñ (1x3/4 +
1x4/4)
559 4170 CV 260 7.5 2.40 6.00 3210.90 lÝt 1 thuyÒn trëng 2/2 + thuyÒn 84,980,10
diezel phã 2/2 + 1 m¸y trëng 2/2 + 1 0
m¸y hai 2/2 + 1 ®iÖn trëng
2/2 + 1 kü thuËt viªn cuèc I
2/2 + 3 kü thuËt viªn cuèc II
2/2 + 6 thî m¸y (5x3/4 +
1x4/4) + 4 thuû thñ (3x3/4 +
45
461x4/4)
Tµu hót bông tù hµnh - c«ng suÊt:
560 1390 CV 260 7.5 6.50 6.00 1445.60 lÝt 1 thuyÒn trëng 2/2 + thuyÒn 9,490,250
diezel phã 2/2 + 1 m¸y trëng 2/2 + 1
m¸y hai 2/2 + 1 ®iÖn trëng
2/2 + 1 kü thuËt viªn cuèc I
2/2 + 1 kü thuËt viªn cuèc II
2/2 + 2 thî m¸y (1x3/4 +
1x4/4) + 4 thuû thñ (3x3/4 +
1x4/4)
561 5945 CV 260 7.5 6.00 6.00 5231.60 lÝt 1 thuyÒn trëng 2/2 + 1 54,866,74
diezel thuyÒn phã 2/2 + 1 m¸y trëng 5
2/2 + 1 m¸y hai 2/2 + 1 ®iÖn
trëng 2/2 + 1 kü thuËt viªn
cuèc I 2/2 + 1 kü thuËt viªn
cuèc II 2/2 + 2 thî m¸y (1x3/4
+ 1x4/4) + 4 thuû thñ (3x3/4
+ 1x4/4)
TÇu ngo¹m (cã tÝnh n¨ng ph¸ ®¸ ngÇm), c«ng suÊt 3170 CV - dung tÝch gÇu:
562 17,00 m3 260 10 5.50 6.00 2662.80 lÝt 1 thuyÒn trëng 2/2 + 1 32,065,35
diezel thuyÒn phã 2/2 + 1 m¸y trëng 0
2/2 + 1 m¸y hai 2/2 + 1 kü
thuËt viªn cuèc I 2/2 + 3 kü
thuËt viªn cuèc II 2/2 + 4 thî
46
47m¸y (3x3/4 + 1x4/4) + 4 thuû
thñ (3x3/4 + 1x4/4)X¸ng c¹p - dung tÝch gÇu:
563 0,65 m3 220 13 5.20 6.00 45.90 lÝt 1x5/7+1x4/7+2x3/7 761,856
diezel
564 1,00 m3 220 13 5.20 6.00 62.10 lÝt 1x6/7+1x4/7+ 2x3/7 872,670
diezel
565 1,25 m3 220 13 5.20 6.00 70.20 lÝt 1x6/7+1x4/7+ 2x3/7 1,058,928
diezel
47
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản