Thông tư 06/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: dohuong

Thông tư 06/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản