Thông tư 06/2009/TT-BKHCN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
66
lượt xem
3
download

Thông tư 06/2009/TT-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 06/2009/TT-BKHCN hướng dẫn về điều kiện, thủ tục xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tổ chức, cá nhân do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 06/2009/TT-BKHCN

  1. B KHOA H C VÀ CÔNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NGH NAM --------- c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 06/2009/TT-BKHCN Hà N i, ngày 03 tháng 04 năm 2009 THÔNG TƯ HƯ NG D N V I U KI N, TH T C XÉT T NG GI I THƯ NG CH T LƯ NG S N PH M, HÀNG HÓA C A T CH C, CÁ NHÂN Căn c Lu t Ch t lư ng s n ph m, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007; Căn c Ngh nh s 28/2008/N -CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Khoa h c và Công ngh , B Khoa h c và Công ngh hư ng d n v i u ki n, th t c xét t ng gi i thư ng ch t lư ng s n ph m, hàng hóa c a t ch c, cá nhân như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. Ph m vi i u ch nh Thông tư này hư ng d n v i u ki n, th t c xét t ng gi i thư ng ch t lư ng s n phNm, hàng hóa c a t ch c, cá nhân; quy n và trách nhi m c a t ch c, cá nhân có liên quan. 2. i tư ng áp d ng 2.1. Thông tư này áp d ng i v i các t ch c, cá nhân sau: a) Cơ quan nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c chính tr xã h i – ngh nghi p, t ch c xã h i, t ch c xã h i – ngh nghi p, H i, Hi p h i, ơn v t ch c h i tr tri n lãm, t ch c, cá nhân t ch c ho t ng xét t ng gi i thư ng ch t lư ng s n phNm, hàng hóa (dư i ây vi t t t là ơn v t ch c xét thư ng); b) T ch c, cá nhân ăng ký ư c xét t ng gi i thư ng ch t lư ng s n phNm, hàng hóa (dư i ây vi t t t là ơn v ăng ký xét thư ng). 2.2. Thông tư này không áp d ng i v i Gi i thư ng Ch t lư ng Qu c gia, các gi i thư ng ch t lư ng s n phNm, hàng hóa v i m c ích thi ua khen thư ng trong n i b cơ quan, ơn v , doanh nghi p. 3. Nguyên t c xét t ng gi i thư ng ch t lư ng s n ph m, hàng hóa 3.1. Xét t ng gi i thư ng ch t lư ng s n phNm, hàng hóa là hình th c tôn vinh, khen thư ng i v i t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh áp ng các tiêu chí sau:
  2. a) Có s n phNm, hàng hóa ư c s n xu t trong nư c, t ch t lư ng cao, áp ng các quy nh t i tiêu chuNn ho c quy chuNn k thu t tương ng, có s n lư ng n nh; b o m các quy nh c a pháp lu t v s h u trí tu ; b) Tuân th các quy nh v b o v môi trư ng trong s n xu t, kinh doanh; c) Ho t ng c a t ch c, cá nhân t hi u qu kinh t , óng góp nhi u cho xã h i, khuy n khích i v i s n phNm, hàng hóa xu t khNu; d) Áp d ng ti n b khoa h c k thu t, i m i công ngh ; ) Áp d ng các h th ng qu n lý tiên ti n vào ho t ng s n xu t, kinh doanh. i v i s n phNm, hàng hóa làng ngh truy n th ng, t ch c, cá nhân ăng ký ư c xét t ng gi i thư ng ph i áp ng các tiêu chí nêu trên, riêng i m d và i m là tiêu chí khuy n khích. 3.2. Các thông tin liên quan v ho t ng xét t ng gi i thư ng ch t lư ng s n phNm, hàng hóa ph i ư c thông báo công khai. 3.3. Vi c ăng ký ư c xét t ng các gi i thư ng ch t lư ng s n phNm, hàng hóa ư c th c hi n trên cơ s t nguy n. 3.4. Ho t ng xét thư ng, ho t ng trao t ng gi i thư ng ph i b o m công khai, khách quan, công b ng. 3.5. Không xét t ng gi i thư ng ch t lư ng i v i các trư ng h p sau: a) S n phNm, hàng hóa c a các t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m pháp lu t; b) S n phNm, hàng hóa không ư c pháp lu t cho phép s n xu t, kinh doanh ho c không ư c khuy n khích s d ng; c) S n phNm, hàng hóa không phù h p v i thu n phong m t c c a Vi t Nam. II. I U KI N, TH T C XÉT T NG GI I THƯ NG CH T LƯ NG S N PH M, HÀNG HÓA 1. i u ki n i v i ơn v t ch c xét thư ng ơn v t ch c xét thư ng ph i áp ng các i u ki n sau: 1.1. ư c thành l p theo quy nh c a pháp lu t, có ch c năng t ch c ho t ng xét t ng gi i thư ng, có tr s , con d u và tài kho n c l p. i v i cá nhân: ph i có năng l c hành vi dân s y , có tài kho n c l p. 1.2. Có năng l c tài chính b o m t ch c thành công ho t ng xét t ng gi i thư ng.
  3. Trư ng h p s d ng kinh phí t ngân sách nhà nư c t ch c xét t ng gi i thư ng ch t lư ng s n phNm, hàng hóa, ơn v t ch c xét thư ng ph i ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho phép t ch c xét t ng gi i thư ng b ng văn b n và vi c s d ng kinh phí cho ho t ng t ch c xét t ng gi i thư ng ph i tuân th các quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c và các quy nh v qu n lý tài chính hi n hành c a Nhà nư c. 1.3. Có cán b , nhân viên có năng l c chuyên môn, kinh nghi m v t ch c ho t ng xét t ng gi i thư ng ch t lư ng s n phNm, hàng hóa. 1.4. Ho t ng xét thư ng ph i áp ng các nguyên t c xét thư ng quy nh t i kho n 3 M c I c a Thông tư này. 1.5. ã xây d ng k ho ch và xác nh th i gian t ch c ho t ng xét t ng gi i thư ng. 1.6. Có Quy ch xét thư ng phù h p i v i lĩnh v c xét thư ng, g m các n i dung chính sau: a) Tên c a gi i thư ng, m c ích xét thư ng; b) i tư ng xét thư ng; c) M c thư ng và hình th c t ng thư ng; d) i u ki n và nguyên t c xét thư ng; ) Tiêu chí xét thư ng; e) Nhi m v c a H i ng xét thư ng; g) Trình t , th t c xét thư ng; h) N i dung ánh giá, căn c ánh giá, phương pháp ánh giá và k t qu ánh giá s phù h p c a s n phNm, hàng hóa v i tiêu chí xét thư ng; i) Quy nh v chi phí ăng ký ư c xét t ng gi i thư ng. Quy ch xét thư ng có th ư cs a i, b sung khi c n thi t. 1.7. H i ng xét thư ng bao g m các chuyên gia có trình , năng l c v lĩnh v c xét thư ng. 1.8. ã ăng ký và ư c c p Gi y xác nh n ăng ký ho t ng xét t ng gi i thư ng v ch t lư ng s n phNm, hàng hóa t i cơ quan qu n lý theo quy nh t i kho n 3 M c này (dư i ây vi t t t là Gi y xác nh n). 2. i u ki n i v i ơn v ăng ký xét thư ng ơn v ăng ký xét thư ng ph i áp ng các i u ki n sau:
  4. 2.1. ư c thành l p theo quy nh c a pháp lu t, có ch c năng s n xu t, kinh doanh s n phNm, hàng hóa ăng ký xét thư ng, có tr s , con d u và tài kho n c l p. i v i cá nhân: ph i có năng l c hành vi dân s y , có tài kho n c l p. 2.2. áp ng các yêu c u quy nh t i kho n 3.1 và kho n 3.5 M c I c a Thông tư này. 2.3. i v i các t ch c, cá nhân có ho t ng s n xu t, kinh doanh thu c i tư ng n p thu theo quy nh c a pháp lu t, ph i ăng ký kê khai n p thu và hoàn thành nghĩa v thu i v i nhà nư c. 3. Th t c ăng ký ho t ng xét t ng gi i thư ng ch t lư ng s n ph m, hàng hóa và c p Gi y xác nh n 3.1. Trư c khi t ch c xét t ng gi i thư ng ít nh t 02 tháng, ơn v t ch c xét thư ng ph i l p h sơ ăng ký g i v cơ quan tương ng sau: a) T ng c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng i v i các gi i thư ng do cơ quan nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c chính tr xã h i – ngh nghi p, t ch c xã h i, t ch c xã h i – ngh nghi p, H i, Hi p h i Trung ương, S Khoa h c và Công ngh các t nh, thành ph t ch c. b) S Khoa h c và Công ngh t nh, thành ph i v i các gi i thư ng do t ch c, cá nhân t ch c trên a bàn t nh, thành ph , tr các t ch c quy nh t i i m a kho n này. 3.2. H sơ ăng ký g m có: a) Gi y ăng ký ho t ng xét t ng gi i thư ng ch t lư ng s n phNm, hàng hóa (theo m u quy nh t i Ph l c I c a Thông tư này); b) B n sao Quy t nh thành l p ho c b n sao Gi y phép kinh doanh/Gi y ăng ký ho t ng ( i v i t ch c); c) Văn b n, quy t nh c a cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n cho phép t ch c gi i thư ng (n u có); d) Danh sách cán b , nhân viên tham gia t ch c ho t ng xét t ng gi i thư ng (tên, ch c danh, trình , kinh nghi m t ch c ho t ng xét t ng gi i thư ng ch t lư ng s n phNm, hàng hóa, Quy t nh tuy n d ng/H p ng lao ng); ) K ho ch và th i gian xét t ng gi i thư ng; e) Quy ch xét thư ng; g) D ki n danh sách thành viên H i ng xét thư ng (trình , chuyên môn);
  5. h) Báo cáo v kh năng tài chính b o m t ch c thành công ho t ng xét t ng gi i thư ng, g m các n i dung sau: d ki n kinh phí chi cho toàn b ho t ng xét t ng gi i thư ng, m c phí cho t ng ho t ng và ngu n kinh phí s d ng; i) M u h sơ m i ăng ký ư c xét t ng gi i thư ng. 3.3. Trong th i h n 15 ngày làm vi c k t khi nh n ư c h sơ y và h p l , cơ quan qu n lý quy nh t i kho n 3.1 M c này ti n hành thNm xét h sơ, n u áp ng i u ki n quy nh, ơn v t ch c xét thư ng ư c c p Gi y xác nh n (theo m u quy nh t i Ph l c II c a Thông tư này). Hi u l c c a Gi y xác nh n như sau: a) i v i các gi i thư ng ư c t ch c xét t ng nh kỳ hàng năm, Gi y xác nh n có hi u l c không quá 03 năm; Trư ng h p Gi y xác nh n h t hi u l c, ơn v mu n ti p t c t ch c ho t ng xét t ng gi i thư ng, ph i l p h sơ ăng ký g i v cơ quan tương ng theo quy nh t i kho n 3.1, kho n 3.2 M c này ư c c p l i Gi y xác nh n. b) i v i các gi i thư ng không t ch c nh kỳ, Gi y xác nh n có hi u l c cho t ng trư ng h p t ch c xét t ng. Trư ng h p t ch i không c p Gi y xác nh n, ơn v t ch c xét thư ng s ư c thông báo lý do b ng văn b n. III. QUY N VÀ TRÁCH NHI M 1. Quy n và trách nhi m c a ơn v t ch c xét thư ng 1.1. Quy n: a) ư c qu ng cáo các thông tin v gi i thư ng, k ho ch xét t ng gi i thư ng, g i h sơ m i ăng ký ư c xét t ng gi i thư ng theo Gi y xác nh n ã ư c c p; b) ư c t ch c ho t ng xét t ng gi i thư ng ch t lư ng s n phNm, hàng hóa theo k ho ch và Quy ch xét thư ng ã xây d ng; c) ư c thu và s d ng chi phí ăng ký ư c xét t ng gi i thư ng c a các ơn v ăng ký xét thư ng theo quy nh t i Quy ch xét thư ng; d) Quy t nh t ng gi i thư ng i v i s n phNm, hàng hóa ư c gi i thư ng sau khi xét thư ng; e) Quy t nh vi c t m ình ch , h y b hi u l c ho c ph c h i hi u l c c a quy t nh t ng gi i thư ng trong trư ng h p các t ch c, cá nhân ư c gi i thư ng có hành vi vi ph m các quy nh t i Thông tư này và Quy ch xét thư ng. 1.2. Trách nhi m: a) Công khai thông tin v cơ quan, ơn v b o tr ; cơ quan c p Gi y xác nh n, ngày c p và s Gi y xác nh n; Quy ch xét thư ng, cơ c u gi i thư ng, chi phí ăng ký
  6. ư c xét t ng gi i thư ng trong h sơ m i ăng ký xét t ng gi i thư ng trên Website c a t ch c, cá nhân (n u có), trên các phương ti n thông tin i chúng (báo, ài phát thanh, truy n hình…) các t ch c, cá nhân vi t, tham gia; b) B o m vi c xét thư ng và trao gi i thư ng ư c th c hi n theo úng Quy ch xét thư ng; c) B o m tính khách quan, công b ng trong quá trình xét thư ng và ch u trách nhi m v k t qu xét thư ng; d) Báo cáo cơ quan qu n lý tương ng quy nh t i kho n 3.1 M c II c a Thông tư này khi có s a i, b sung Quy ch xét thư ng; ) Xem xét và tr l i khi u n i, t cáo liên quan n ho t ng xét t ng gi i thư ng theo quy nh hi n hành c a nhà nư c; e) K t thúc t xét t ng gi i thư ng, báo cáo k t qu v cơ quan qu n lý tương ng quy nh t i kho n 3.1 M c II c a Thông tư này. 2. Quy n và trách nhi m c a ơn v ăng ký xét thư ng 2.1. Quy n: a) ư c cung c p y các thông tin liên quan n ho t ng xét t ng gi i thư ng; b) ư c nh n gi i thư ng khi t gi i thư ng và ư c hư ng các quy n l i theo quy nh c a ơn v t ch c xét thư ng; c) ư c thông tin, tuyên truy n, qu ng cáo, s d ng bi u trưng, bi u tư ng c a gi i thư ng i v i s n phNm, hàng hóa ư c gi i thư ng; d) Có quy n khi u n i, t cáo v k t qu xét thư ng và các hành vi vi ph m các quy nh t i Thông tư này và Quy ch xét thư ng theo quy nh hi n hành c a nhà nư c. 2.2. Trách nhi m: a) N p chi phí ăng ký ư c xét t ng gi i thư ng theo quy nh c a ơn v t ch c xét thư ng; b) Vi c thông tin, tuyên truy n, qu ng cáo ho c s d ng bi u trưng, bi u tư ng c a gi i thư ng i v i s n phNm, hàng hóa ư c gi i thư ng ph i phù h p v i n i dung c a gi i thư ng, ph i ghi rõ năm t gi i thư ng và không ư c gây s hi u l m i v i các s n phNm, hàng hóa khác không ư c t ng gi i thư ng; c) Duy trì và b o m v ch t lư ng c a s n phNm, hàng hóa ã ư c t ng gi i thư ng. 3. Trách nhi m c a cơ quan qu n lý
  7. 3.1. T ng c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng, S Khoa h c và Công ngh các t nh, thành ph có trách nhi m ti p nh n h sơ ăng ký ho t ng xét t ng gi i thư ng và c p Gi y xác nh n theo quy nh t i Thông tư này. 3.2. T ng c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng, S Khoa h c và Công ngh các t nh, thành ph có trách nhi m ki m tra, thanh tra ho t ng xét t ng gi i thư ng v ch t lư ng s n phNm, hàng hóa theo Thông tư này. Tùy theo tính ch t, m c vi ph m, ơn v t ch c xét thư ng s b x lý theo các m c : c nh cáo, h y b hi u l c c a gi i thư ng, h y b hi u l c c a Gi y xác nh n; ki n ngh cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n h y b ch c năng t ch c ho t ng xét t ng gi i thư ng và các bi n pháp x lý khác theo quy nh hi n hành c a pháp lu t. 3.3. T ng c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng, S Khoa h c và Công ngh các t nh, thành ph có trách nhi m thông báo trên Website c a mình thông tin v các ơn v ư c c p Gi y xác nh n ho c b h y b hi u l c c a Gi y xác nh n. 3.4. nh kỳ tháng 12 h ng năm, S Khoa h c và Công ngh các t nh, thành ph báo cáo tình hình th c hi n Thông tư này v T ng c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng t ng h p, báo cáo B Khoa h c và Công ngh . IV. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 06 tháng, k t ngày ký ban hành. 2. T ng c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng ch u trách nhi m t ch c th c hi n Thông tư này. 3. Các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành theo các n i dung c a Thông tư này. 4. Trong quá trình th c hi n, n u có v n phát sinh ho c vư ng m c, t ch c và cá nhân c n ph n nh k p th i b ng văn b n v B Khoa h c và Công ngh nghiên c u, gi i quy t./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng CP ( báo cáo); - Các Phó Th tư ng CP ( báo cáo); - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Tr n Qu c Th ng - S KHCN các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Tòa án nhân dân t i cao; - Công báo; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Lưu VT, T C.
  8. PH L C I M U GI Y ĂNG KÝ HO T NG XÉT T NG GI I THƯ NG CH T LƯ NG S N PH M, HÀNG HÓA (Ban hành kèm theo Thông tư s : 06/2009/TT-BKHCN ngày 03 tháng 4 năm 2009 c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh ) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------ ……….., ngày …….tháng…..năm….. GI Y ĂNG KÝ HO T NG XÉT T NG GI I THƯ NG CH T LƯ NG S N PH M, HÀNG HÓA Kính g i: T ng c c Tiêu chu n o lư ng Ch t lư ng/S Khoa h c và Công ngh …. 1. Tên t ch c/cá nhân: ..................................................................................................... 2. a ch liên l c: .............................................................................................................. i n tho i: ........................................... Fax: ............................... E- mail:............................ 3. H khNu thư ng trú t i ( i v i cá nhân): 4. Quy t nh thành l p/Gi y phép kinh doanh/Gi y phép ho t ng ( i v i t ch c): s .........., Cơ quan c p: c p ngày........................................................... t i ................................. 5. H sơ kèm theo: - ……. - ..….. 6. Sau khi nghiên c u các i u ki n t ch c ho t ng xét t ng gi i thư ng ch t lư ng s n phNm, hàng hóa quy nh t i Thông tư s : /2009/TT-BKHCN ngày / /2009 c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh ,………… (tên t ch c/cá nhân)……….nh n th y có các i u ki n t ch c ho t ng xét t ng i v i gi i thư ng sau: -……………………… (tên gi i thư ng)
  9. - ………………………(th i gian xét t ng gi i thư ng) ngh (T ng c c Tiêu chu n o lư ng Ch t lư ng/S Khoa h c và Công ngh …) xem xét và c p Gi y xác nh n ăng ký ho t ng xét t ng gi i thư ng ch t lư ng s n phNm, hàng hóa. ….(Tên t ch c/cá nhân)… cam k t th c hi n úng các quy nh v ho t ng xét t ng gi i thư ng ch t lư ng s n phNm, hàng hóa. i di n T ch c/Cá nhân Ký, ghi rõ h tên, ( óng d u n u là t ch c) PH L C II M U GI Y XÁC NH N ĂNG KÝ HO T NG XÉT T NG GI I THƯ NG CH T LƯ NG S N PH M, HÀNG HÓA (Ban hành kèm theo Thông tư s : 06/2009/TT-BKHCN ngày 03 tháng 4 năm 2009 c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh ) Cơ quan ch qu n C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T (T ng c c Tiêu chu n o lư ng NAM Ch t lư ng/S Khoa h c và Công c l p – T do – H nh phúc ngh …) ------------------ ------------ S :………………… ……….., ngày …….tháng…..năm….. GI Y XÁC NH N ĂNG KÝ HO T NG XÉT T NG GI I THƯ NG CH T LƯ NG S N PH M, HÀNG HÓA Căn c Lu t Ch t lư ng s n phNm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007; Căn c ……….. ngày …… tháng ……. năm…….. c a …………… quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a …….. (T ng c c Tiêu chu n o lư ng Ch t lư ng/S Khoa h c và Công ngh ….)….; Căn c Thông tư s :………../2009/TT-BKHCN ngày …… tháng …… năm 2009 c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh hư ng d n v i u ki n, th t c xét t ng gi i thư ng ch t lư ng s n phNm, hàng hóa c a t ch c, cá nhân; Theo ngh c a …..(tên ơn v ư c phân công x lý)…,... (T ng c c Tiêu chu n o lư ng Ch t lư ng/S Khoa h c và Công ngh …)…. xác nh n:
  10. 1. ………………………….(tên t ch c/cá nhân) a ch : .............................................................................................................................. .. i n tho i: ........................................... Fax: ............................... E- mail:............................... ã ăng ký ho t ng xét t ng i v i gi i thư ng … tên gi i thư ng, th i gian xét t ng gi i thư ng ….. 2. ....................................................... (tên t ch c/cá nhân) có trách nhi m t ch c ho t ng xét t ng gi i thư ng v ch t lư ng s n phNm, hàng hóa theo k ho ch và quy ch xét thư ng ã xây d ng. 3. Gi y xác nh n này có hi u l c k t ngày …. tháng …. .năm …. n ngày ……… tháng ….. năm ……/. T NG C C TRƯ NG/GIÁM C S KHCN Nơi nh n: (Ký tên và óng d u) - Tên t ch c/cá nhân t i m c 1; - Lưu……..
Đồng bộ tài khoản