Thông tư 07/1998/TT-BCA của Bộ Công an

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
74
lượt xem
2
download

Thông tư 07/1998/TT-BCA của Bộ Công an

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 07/1998/TT-BCA của Bộ Công an về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Quy chế về cơ sở giáo dục ban hành kèm theo Nghị định số 32/CP ngày 14/4/1997 của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 07/1998/TT-BCA của Bộ Công an

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a B é  c«n g  an  S è  07/1998/TT­B C A   g µ y  3 th¸ng 12 n¨ m  1998 n H í ng d É n    h µ n h  m é t s è  q u y  ® Þ n h  c ñ a q u y  ch Õ  v Ò   thi c ¬  s ë  gi¸o  ô c  b a n  h µ n h  kÌ m  theo n g hi  Þ n h   d ® s è  32/cp n g µ y  14 th¸ng  n¨ m  1997 c ñ a c h Ý n h  p h ñ 4  § Ó   ¶m   ® b¶o  ùc hiÖn  ng    th   ®ó c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   Öc  a   lu   vi ® ngêi vµo  ¬  ë    ôc, Bé     c s gi¸o d   C«ng  híng  Én    µnh  ét  è  Ên    ¬  an  d thih m s v ®Ò c b¶n  ña  c Quy  Õ   Ò   ¬   ë  ch v C s gi¸o dôc   ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh   è  ®Þ s 32/CP  µy  th¸ng4  Ng 14    n¨m  1997  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph nh sau: 1.V Ò   i t ng ® a  µo  ¬  ë    ôc    ®è  î   v c s gi¸od (sau ®©y  Õtt¾tlµCSGD).   vi       §iÒu  Quy  Õ   Ò   2  ch v CSGD   quy  nh  èit ng ® a  µo  ®Þ "§  î   v CSGD   bao  å m   g nh÷ng  êi cã  µnh      ¹m  ng   h viviph ph¸p  Ëtx© m   ¹m  µis¶n  ña  µ   íc,tµi lu   ph t   c Nh n     s¶n  ña  c c¸c  chøc  tæ  kinh  Õ, tæ  t   chøc    éi,tµis¶n  ña  x∙ h     c c¸c  chøc  íc tæ  n  ngoµi,tµis¶n, søc  Î,danh  ù, nh©n  È m   ña       kho   d  ph c c«ng  ©n,  ña  êi níc d c ng     ngoµi vµ    ¹m  Ëttù,an  µn    éi cã  Ýnh  Êt th ng    viph tr     to x∙ h   t ch   ê xuyªn  ng  a  nh ch ®Õ n  møc     truycøu tr¸chnhiÖ m   ×nh  ù, ®∙  îc chÝnh  Òn  µ  ©n  ©n     h s  ®  quy v nh d ®Þa  ¬ng    ôc  Òu  Çn  µ   Én  ph gi¸od nhi l m v kh«ng  Þu  öa  ÷a. ch s ch Kh«ng  a  µo  ® v CSGD   êicha    tuæi,n÷    tuæi,nam       ng   ®ñ 18    trªn55    trªn60 tuæi". § Ó   ¶m   ® b¶o  a  ng  i  îng  µo  ® ®ó ®è t v CSGD, trong qu¸  ×nh  ùc  Ön  tr th hi ph¶ichó    ÷ng  iÒu  Ön    ý nh ® ki sau  y: ®© a)  µnh      ¹m  H vi vi ph ph¸p  Ët ®ã   lu   ph¶i "cha  n     ®Õ møc   truy cøu    tr¸ch   nhiÖ m   ×nh  ù".Do   Ëy  h s   v trong  qu¸  ×nh  ùc  Ön, c¸c c¬  tr th hi     quan  chøc n¨ng  cÇn  ph¶in ¾ m   ÷ng      v c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëth×nh  ù  µ  lu   s v ph¸p  Ëthµnh  lu   chÝnh    ©n  Öt râ  µnh    ¹m  éivµ  µnh      ¹m  µnh  Ýnh. ®Ó ph bi   h vi ph t  h vi vi ph h ch   Ph¶ic¨n cø  µo  Ýnh  Êt møc    ña  µnh      ¹m, nh©n  ©n  ña  êi   vt ch   ®é c h viviph   th c ng   viph¹m  µ    v yªu  Çu  ùc tiÔn  ña  ×nh  ×nh  Ýnh  Þ,x∙ héi ë  a   ¬ng  c th   ct h ch tr       ®Þ ph ®Ó  xem   Ðt  dông  ×nh  x ¸p  h thøc  ö  ýcho  ï hîp  µ  ng  x l  ph   v ®ó ph¸p  Ët.TuyÖt  lu   ®èi kh«ng  îc ® a  µo  ®   v CSGD   ÷ng  êi cã  µnh      ¹m  nh ng   h vi vi ph ph¸p  Ët ®∙  lu   ®Õ n  møc   truy cøu    tr¸ch nhiÖm   ×nh  ù  µ    h s v kh«ng  éc  i  îng  a  µo  thu ®è t ®v CSGD. b) Hµnh      ¹m    viviph ph¸p  Ët®ã   lu   ph¶i"cã  Ýnh  Êt th ng   t ch   ê xuyªn"vµ  ®∙   "  ® îc chÝnh    quyÒn   µ  ©n   ©n   a   ¬ng  v nh d ®Þ ph gi¸o dôc  Òu  Çn  µ   Én    nhi lmv kh«ng  Þu  öa  ÷a". ch s ch ­ Vi  ¹m  ã  Ýnh  Êt th ng    ph "c t ch   ê xuyªn"lµ nh÷ng  êng  îp  ã  t  Êt  õ    tr h c Ý nh t   hailÇn    ¹m  ëlªntrong thêih¹n m ét    viph tr         n¨m. ­ "§∙® îcchÝnh  Òn  µ  ©n  ©n  a  ¬ng    ôc  Òu  Çn  µ        quy v nh d ®Þ ph gi¸od nhi l m vÉn  kh«ng  Þu  öa  ÷a"nh: ch s ch   +    Þ   dông  Ön  §∙ b ¸p  bi ph¸p    ôc  ¹    êng, thÞ  Ên  gi¸o d t i ph x∙,   tr theo  NghÞ   ®Þnh  è  s 19/CP  µy  th¸ng4  ng 6    n¨m  1996  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph hoÆc   ∙  Þ  ® b UBND,  c¬ quan C«ng  ph¸thiÖn, lËp    an      biªnb¶n  ö  ý,gi¸odôc  x l    b»ng    ×nh  c¸c h thøc  c¶nh c¸o, kiÓm   iÓ m   íc nh©n   ©n     ® tr   d hoÆc  c¸c  oµn  Ó,  chøc  Çn  ® th tæ  qu chóng  t  Êt tõhailÇn  ëlªntrongm ét  Ý nh       tr       n¨m.
  2. 2 + §ang  Þ     ông  Ön  b ¸p d bi ph¸p    ôc  ¹    êng, thÞ  Ên nhng  ¹ cã  gi¸od t i ph x∙,   tr   l i hµnh      ¹m  viviph ph¸p luËttheo quy  nh  ¹ §iÒu  Quy  Õ   Ò        ®Þ t  i 2  ch v CSGD. C Ç n  u    µ thêih¹n    Ýnh  è  Çn    ¹m  µ  ∙  îc gi¸odôc  Òu  l ýl    ®Ó t s l viph v ® ®     nhi lÇn ph¶ithùc hiÖn    ¬  ë      trªnc s quy  nh  ¹  Òu  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m   ®Þ ti§i 10  L x l    hµnh  Ýnh. ch c)  Ò     V ®é tuæi  a  µo  ® v CSGD   îc quy  nh   ¹  Òu  Quy  Õ   µ: ®  ®Þ t i§i 2  ch l   "kh«ng  a  µo  ® v CSGD   êi cha    tuæi,n÷    tuæi,nam       ng   ®ñ 18    trªn 55    trªn 60 tuæi".Khi x¸c ®Þnh      tuæi cña  i îng    a  µo    ®è t ®Ó ® v CSGD   Çn  ó    ÷ng  c ch ý nh ®iÓ m   sau  y: ®© ­ C¨n  ph¸p  ý ®Ó     nh      cø  l  x¸c ®Þ ®é tuæi cña  i  îng  µ giÊy    ®è t l   khaisinh,     n Õu kh«ng  ã  Êy  c gi khaisinh th×      ph¶ic¨n cø  µo    ¨ng  ý  é  Èu      v sæ ® k h kh hoÆc   giÊy chøng  minh  ©n  ©n.  Õ u   nh d N kh«ng  ã    é  Èu  c sæ h kh hoÆc   Êy  gi chøng  minh  ©n  ©n  × c¨n cø  µo  ýlÞch vµ  µiliÖu kh¸ccã    Ën  ña  nh d th     v l     t      x¸cnh c UBND   cÊp x∙. ­ Thêi ®iÓ m     Ýnh        ®Ó t ®é tuæi lµ ngµy  ý  Õt  nh  a  µo     k quy ®Þ ® v CSGD.  Do   Ëy  Õu   ét  êi nµo    ã  µnh      ¹m  vn m ng   ®ã c h vi vi ph ph¸p  Ët,thuéc  i  îng lu   ®è t   ph¶i lËp  å  ¬  a  µo    h s ® v CSGD,  ng  n   µy  ý  Õt  nh  a  ä  µo  nh ®Õ ng k quy ®Þ ®hv CSGD   Õu  ä  ∙    tuæi ®èi  íin÷  n h ® trªn55    v   hoÆc     ®èi  íin¨m  ×  òng  trªn60  v  th c kh«ng  îc ra  Õt  nh  a  ä  µo  ®   quy ®Þ ® h v CSGD   µ   m trong  êng  îp  µy  Ï ®Ò   tr h n s  nghÞ  ñ  Þch  Ch t UBND   Êp      Õt ®Þnh    ông  Ön  c x∙ra quy   ¸p d bi ph¸p gi¸odôc  ¹ x∙,    t    i phêng,thÞ  Ên.   tr 2. V Ò   ñ  ôc ® a  êi vµo    th t   ng   CSGD   èivíingêi ®ang  Þ   ¹m  ÷ hoÆc   "§       b t gi   t¹m giam  trong c¸c vô  h×nh  ù  µ       ¸n  s m qua  iÒu    Êy  a  n   ® tra th ch ®Õ møc     truy cøu tr¸chnhiÖ m   ×nh  ù  ng  éc  i t ng bÞ   dông  Ön    h s nh thu ®è  î   ¸p  bi ph¸p  a  µo  ®v CSGD   ×  ñ íng C¬   th Th t   quan  iÒu   ® trab¸o    ñ   Þch  c¸o Ch t UBND   ïng  Êp  Ëp  c cl hå  ¬    Þ   a  µo  s ®Ò ngh ® v CSGD"  (kho¶n  §iÒu  Quy  Õ   Ò   2  6  ch v CSGD).  Ó   § thùc hiÖn  ng    ®ó quy  nh  ®Þ trªn, Çn chó    ÷ng  iÓ m    c  ý nh ® sau  y: ®© ­ Thø  Êt ,ngêi ®ã     nh       ph¶ithuéc  i t ng  Þ   dông  Ön    ®è  î b ¸p  bi ph¸p  a  µo  ®v CSGD   theo  ng  ®ó quy  nh  ¹  Òu  Quy  Õ   Ò   ®Þ ti §i 2  ch v CSGD,  vËy  do  ph¶i cã    ®Çy    å  ¬,chøng  ®Ó   ®ñ h s   cø  chøng  á r»ng  êi®ã   ã  µnh      ¹m  t  ng   c h viviph ph¸p  luËtcã  Ýnh  Êt th ng   t ch   ê xuyªn nhng  a  n     ch ®Õ møc    truycøu  tr¸chnhiÖ m   ×nh    h sù, ®∙  îc chÝnh  Òn  µ  ©n  ©n  a   ¬ng    ôc  Òu  Çn  µ    ®  quy v nh d ®Þ ph gi¸o d nhi l m vÉn kh«ng  Þu  öa  ÷a    ∙  íng dÉn  ¹ ®iÓ m   kho¶n  trªn®©y. ch s ch nh ® h   t i b  1    ­ Thø      hai,trong qu¸  ×nh  ®iÒu    ô  n Õu  Ðt  Êy  µnh      â   tr   trav ¸n  x th h vi®ã r   rµng  µ cha  n   l  ®Õ møc   truy cøu    tr¸ch nhiÖ m   ×nh  ù, nhng  i  îng  éc   h s  ®è t thu   diÖn  a  µo  ® v CSGD   ×  th trong thêih¹n  ¹m     t giam, C¬     quan  iÒu    ® traph¶ichñ    ®éng  xem   Ðt,kÞp  êitËp  îp    µiliÖu,chøng  ®Ó   x  th   h ®ñ t     cø  b¸o  Chñ   Þch  c¸o  t UBND   ïng cÊp  Ëp  å  ¬    Þ  c  l h s ®Ò ngh hoÆc   Ðt duyÖt  a  i t ng vµo  x  ® ®è  î   CSGD.  Kh«ng  îc®Ó   n     Õt  ¹n  ¹m  ®  ®Õ khih h t giam  íilËp  å  ¬  a  µo  m   h s ® v CSGD,  ng  ®å thêiph¶ith«ng      b¸o cho UBND   Êp    ¬ingêi®ã     óbiÕt®Ó   èihîp gi¶i c x∙n     c tr     ph       quyÕt. +  Õ u   i t ng thuéc C«ng  cÊp  N ®è  î     an  tØnh  iÒu    ×  ® trath chuyÓn  å  ¬    h s lªn UBND   Êp  c tØnh    éi  ng    Ên  Ðt  Öt  ×nh  ñ   Þch  ®Ó H ®å T v x duy tr Ch t UBND   Êp  c tØnh    Õt ®Þnh. ra quy     +  Õ u   i îng  éc  N ®è t thu C«ng  cÊp  Ön  iÒu    ×  an  huy ® trath chuyÓn  å  ¬  hs sang  UBND   Êp  Ön    ×nh UBND   Êp  c huy ®Ó tr   c tØnh.
  3. 3 ­ Thø    Ò   å  ¬    Þ   a  ngêi vµo  C¬   ë    ôc    ba, v h s ®Ò ngh ®       s gi¸o d ph¶i thùc     hiÖn theo  ng  ®ó quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  §iÒu  Quy  Õ   Ò   ¬   ë    ôc, 3  6  ch v C s gi¸o d   bao  å m:  g B¶n  ãm  ¾t lýlÞch,tµiliÖu vÒ       ¹m  t t          c¸c viph ph¸p  Ëtcña  êi®ã,  lu   ng   c¸c biÖn    ph¸p  gi¸o dôc  ∙  îc ¸p  ông, nhËn  Ðt  ña  ¬    ®® d   x c c quan  C«ng      an, ý kiÕn  ña    chøc    éih÷u  c c¸ctæ  x∙h   quan    ¬  ë. ëc s 3.V Ò   å  ¬  a  êivµo    h s ® ng   CSGD. Theo  Òu  Quy  Õ   Ò   §i 10  ch v CSGD,    a  êivµo  khi® ng   CSGD   ph¶icã  å  ¬   hs kÌm  theo bao  å m:   g ­Quy Õt  nh  a  êivµo    ®Þ ® ng   CSGD; ­ B¶n  ãm  ¾t hµnh      ¹m    t t  viviph ph¸p  Ëtcña  êi bÞ     Þ   a  µo  lu   ng   ®Ò ngh ® v CSGD; ­B¶n  ãm  ¾tlýlÞch cña  êibÞ    ông  Ön    t t      ng   ¸p d bi ph¸p ® a  µo    v CSGD; ­Danh    chØ  b¶n  ña  êibÞ    ông  Ön  c ng   ¸p d bi ph¸p ® a  µo    v CSGD; ­ Nh÷ng  µiliÖu kh¸c cã  ªnquan  n   ©n  ©n  ña  êibÞ     ông    t      li   ®Õ nh th c ng   ¸p d biÖn  ph¸p ® a  µo    v CSGD   Çn  Õtcho  Öc    ôc  êi®ã   Õu  ã). c thi   vi gi¸od ng   (n c VÒ   B¶n  ãm  ¾thµnh      ¹m  t t  viviph ph¸p luËtcña  êibÞ    Þ  a  µo     ng   ®Ò ngh ® v CSGD,  Çn  c ph¶i ghi cô  Ó, ®Çy         th   ®ñ qu¸  ×nh,diÔn  Õn, tÝnh  Êt,møc   tr   bi   ch   ®é... ña  µnh      ¹m    µm  ¬  ë   ch viviph ®Ó l c s cho  Öc    ông  Ön  vi ¸p d bi ph¸p  qu¶n  ý, l  gi¸odôc  Ých  îp víi®èi t ng khivµo    th h      î     CSGD;  kh«ng  îcghiqu¸ tãm  ¾t,qu¸ ®    t   s¬ îc,sÏg©y  ã  l    kh kh¨n cho  Öc    ôc,c¶it¹o®èi t ng trong CSGD.   vi gi¸od        î     Nh÷ng  µiliÖu kh¸c cã  ªnquan  n   ©n  ©n  êi bÞ   dông  Ön  t      li   ®Õ nh th ng   ¸p  bi ph¸p  a  µo  ® v CSGD   Çn  Õtcho  Öc    ôc  êi ®ã   Õu  ã) lµ nh÷ng  c thi   vi gi¸od ng   (n c     tµiliÖu    chøng  á  ©n  ©n  ã  t nh th c qu¸  khø  èt,cã  µnh  Ých  t  Êt  Êy t   th t ®é xu (gi   khen,giÊy chøng  Ën  ©n, huy  ¬ng... hoÆc     ¹   ¼ng  ¹n    i t     nh hu   ch   ) tr¸l ich i, h nh ®è  ­ îng chèng  ¹viÖc  Êp  µnh  Õt ®Þnh  a  µo    l i ch h quy   ® v CSGD   hoÆc   á  èn(trong b tr     nh÷ng  êng  îp nµy    tr h  biªnb¶n  Ò   µnh    èng  ¹    vh vich l ibiªnb¶n  ìng chÕ     µnh  , c  thih v.v.lµnh÷ng  µi Öu kh¸ccã  ªnquan" nh  ∙     "t     li   li     ® nªu). Khi tiÕp nhËn  êibÞ     ông  Ön      ng   ¸p d bi ph¸p  a  µo  ® v CSGD   ph¶ithùc hiÖn      ®óng quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  Quy  Õ   Ò   ®Þ t  i 2  10  ch v CSGD. 4.ViÖc  chøc  a  êivµo    tæ  ® ng   CSGD. Trong  êih¹n  th   n¨m  µy, kÓ   õ  µy  Ën  îc quyÕt  nh   ña  ñ  ng   t ng nh ®  ®Þ c Ch tÞch UBND   Êp  c tØnh  a  µo  ® v CSGD,  ¬  c quan  C«ng  cÊp  an  tØnh  ã  c tr¸ch  nhiÖ m   chøc  a  êi ®ã   µo  tæ  ® ng   v CSGD.  êng  îp  Çn  Tr hc ph¶icã  êigian      th   ®Ó tiÕn  µnh    ñ tôc cÇn  Õtnh      ôp  h c¸c th     thi   l¨ntay,ch ¶nh, lËp    danh  chØ  b¶n, chê    ® a  µo  v CSGD   × th Gi¸m  ®èc    C«ng  cÊp  an  tØnh  quyÕt  nh u  ÷ ngêi ra  ®Þ l gi     ®∙  ã  Õt  nh  a  µo  c quy ®Þ ® v CSGD   ¹ n¬il gi÷ hµnh  Ýnh  ña  t i  u      ch c C«ng  cÊp  an  tØnh.Thêigian l gi÷kh«ng    ngµy  µ  îctÝnh  µo  êihan  Êp  µnh       u    qu¸ 15  v®  v th   ch h quyÕt  nh   ¹  ®Þ t iCSGD.  Quy Õt  nh   µy  îc göi kÌm  ®Þ n ®   theo  å   ¬  a  µo  hs®v CSGD     µm  ¬  ë  Ýnh  êih¹n  Êp  µnh  Õt ®Þnh  ¹ CSGD   ®Ó l c s t th   ch h quy   t i cho  êi ng   ®ã. Ch Õ         ña  êibÞ  u  ÷ trong thêigian l gi÷ ® îchëng    Õ   ®é ¨n,ë c ng   l gi       u      nh ch ®é       ña  ¹ viªntrong CSGD.  ¨n,ë c tr     i   UBND   Êp  c tØnh  ã  c tr¸chnhiÖ m   Êp  Òn   c ti   ¨n cho    i t ng nµy.§ Ó     Õt  ÷ng  ã    c¸c ®è  î     gi¶iquy nh kh kh¨n t¹m  êi®èi víinh÷ng    th       ®Þa   ¬ng  a  ã  ¬il gi÷ hµnh  Ýnh, C«ng  c¸c tØnh,thµnh  è  ùc ph ch c n  u    ch   an      ph tr   thuéc Trung  ng  ¬ ph¶i dµnh  ét  è    m s phßng  trong tr¹ t¹m     i giam  µm  ¬i l gi÷ l n  u    nh÷ng  êi cã  ng   quyÕt  nh   a  µo  ®Þ ®v CSGD.  íc cöa  ång  Tr   bu ph¶i cã  Ón    bi
  4. 4 "buång u  ÷ hµnh  Ýnh" ®Ó   ©n  Ötvíi ¹m  ÷,t¹m  l gi   ch   ph bi     gi   giam  t theo  ñ tôctè th       tông h×nh  ù.Kh«ng  îcl gi÷nam,  ÷    s  ®  u    n trongcïng m ét      phßng. C«ng  cÊp  an  tØnh  ph¶ilËp ngay  Õ   ¹ch,®Ò   Êtvíi    k ho   xu     UBND   Êp  c tØnh  cÊp  kinhphÝ, ®Þa  iÓ m     ©y  ùng  ¬it¹m  ÷vµ u  ÷hµnh  Ýnh.     ® ®Ó x d n   gi   l gi   ch 5.ViÖc    ho∙n chÊp  µnh  Õt ®Þnh  a  µo    h quy   ® v CSGD. Theo  quy  nh  ¹i§iÒu  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  × ng­ ®Þ T  71  l x l    h ch th   êibÞ    ông  Ön    ¸p d bi ph¸p ® a  µo    v CSGD   ã  Ó  îcho∙n thihµnh  Õt  nh   c th ®      quy ®Þ khicã  ét    m trong c¸clýdo        sau  y: ®© a) §ang  m   è nÆng  hoÆc   ¾ c   Önh  Ó m   Ìo  ã  Êy  m b hi ngh c gi chøng  Ën  nh cña  Önh  Ön  õcÊp  Ön  ëlªn. b vi t   huy tr   ­ "§ang  m     è nÆng"  µngêi®ang    l    ë trong t×nh  ¹ngbÞ   Önh    tr   b nÆng   n   ®Õ møc kh«ng  cßn  kh¶  n¨ng    ng  µ  lao®é v sinh ho¹tb×nh  êng     th hoÆc   ang  ® trong  t×nh  ¹ng nguy  Ó m   n   Ýnh  ¹ng  µ  tr   hi ®Õ t m v theo  chØ   nh   ña  ®Þ c B¸c  ü  s ph¶i   ®iÒu  Þtrongm ét  êigian dµimíicã  Ó  ×nh  ôc  ël¹ . tr     th         th b ph tr   i ­ "Ngêim ¾ c   Önh  Ó m   Ìo"lµ ngêi®ang  Þ   ¾ c   ét      b hi ngh       bm m trong nh÷ng    b Önh  nguy  Ó m   n   Ýnh  ¹ng    hi ®Õ t m nh ung  ,b¹iliÖt  ¬  th    , gan    íng,phong  x cæ ch   hñi,lao    nÆng,  Ô m   nhi HIV/AIDS  µ  ÷ng  Önh  v nh b kh¸c  theo quy  nh   ña  ®Þ c ngµnh  tÕ    µb Önh  Ó m   Ìo. y  coil   hi ngh b)  ô   ÷  ang  ã    ã  Êy  Ph n ® c thaic gi chøng  Ën  ña  Önh  Ön  õ  Êp  nh cb vi t c huyÖn  ëlªnhäc  ô  ÷  ang  tr     ph n ® nu«icon  á  íi th¸ngtuæi.   nh d   12    c) Gia  nh  ang    ®× ® gÆp   ã  kh kh¨n  Æc   Öt,cã  n    Þ   µ  îc ® bi   ®¬ ®Ò ngh v ®   UBND   Êp    ¬ingêi®ã     óx¸c nhËn. §ã  µc¸c tr ng  îp lµngêilao ®éng  c x∙n     c tr       l    ê h        duy  Êt ®Ó   ¶m   nh   ® b¶o  éc  èng    nh; gia ®×nh  Þ   cu s gia ®×    b thiªntai   ; ho¶  ¹n  ho línhoÆc   ã  ©n  ©n  Þ   m     c th nh b è nÆng;  ¾ c   Önh  Ó m   Ìo m µ   µingêi m b hi ngh   ngo     ®ã   kh«ng  ra  cßn    ai kh¸c ®Ó   ¾c  ôc  Ëu    kh ph h qu¶ thiªntai    ,ho¶  ¹n  ho hoÆc   ch¨m  ãc  êib Önh. s ng   V Ò   êih¹n  th   ho∙n:§èivíi   êng  îp è m         tr c¸c h   nÆng,  ¾ c   Önh  Ó m   Ìo m b hi ngh   hoÆc   µn  ho c¶nh    nh  ang  gia ®× ® gÆp   ã  kh kh¨n ® Æc   Ötth×  ã  Ó  Õt    bi   c th quy ®Þnh   cho  ä  îc ho∙n  n     ái è m,  Önh  Ó m   Ìo  ∙  h®  ®Õ khi kh   b hi ngh ® qua  hoÆc   hoµn  c¶nh    nh  ∙  Õt  ã  gia ®× ® h kh kh¨n  Æc   Öt.§ång  êiph¶ith ng  ® bi   th     ê xuyªn   kiÓm    tra,gi¸m    Õu  Êy  iÒu  Ön    îcho∙n kh«ng  s¸t,n th ® ki ®Ó ®     cßn  ×  th ph¶ikÞp    thêi® a  µo    v CSGD     Êp  µnh  Õt  nh.  ®Ó ch h quy ®Þ Riªng  êng  îp  ô  ÷  ã  tr h ph n c thaihoÆc   ang    ® ph¶inu«icon  á  × c¨n cø  µo  õng tr ng  îp cô  Ó      nh th     v t   ê h   th (theo   giÊy x¸cnhËn  ña  Önh  Ön     cb vi hoÆc   Êy khaisinh)®Ó   n  nh  ét  êih¹n  gi       Ê ®Þ m th   ho∙n cô  Ó    th cho  ïhîp. ph   Khi ®iÒu  Ön    ki ho∙n kh«ng    cßn  ×  Õt  nh  a  µo  th quy ®Þ ® v CSGD   îctiÕp ®    tôc thihµnh, ngêi bÞ   dông  Ön         ¸p  bi ph¸p  a  µo  ® v CSGD   ph¶itù gi¸c®Õ n   ¬       c quan  C«ng  ®Ó   îc® a  i  Êp  µnh  Õt ®Þnh. Trêng  îp kh«ng  ùgi¸c an  ®   ® ch h quy     h  t    ®Õ n   ×  Ï bÞ   ìng  Õ     µnh, n Õu   á  èn th×  th s   c ch thih   b tr   Gi¸m  c  ®è C«ng  cÊp  an  tØnh    Önh    ¾t  ra l truyb theo quy  nh  ¹ §iÒu  Quy  Õ   Ò     ®Þ t  i 12  ch v CSGD. 6.ViÖc  Ôn  Êp  µnh  Õt ®Þnh  a  µo    mi ch h quy   ® v CSGD. Kho¶n  §iÒu  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  2  71  l x l    h ch quy  nh:  Õu   ®Þ "N trong thêigian     ho∙n,ngêi ®ã   ã  ÷ng  Õn  é  â  Öt trong viÖc  Êp  µnh      c nh ti b r r     ch h ph¸p  ËthoÆc   Ëp  lu   l c«ng,th×  ã  Ó  îcmiÔn  Êp  µnh  Õt  nh".§ Ó     c th ®   ch h quy ®Þ   thùc hiÖn  ng      ®ó c¸cquy  nh  µy,cÇn  ó    ét  è  iÓ m   ®Þ n  ch ý m s ® sau  y: ®©
  5. 5 ­  ã  ÷ng  Õn  é  â  Öt trong  Öc  Êp  µnh  "C nh ti b r r   vi ch h ph¸p  Ët"ph¶i ® îc lu      biÓu  Ön  hi b»ng  ÷ng  µnh  ng  ô  Ó  :thµnh  Ëthèilçi tÝch  ùc    nh h ®é c th nh   th       , c lao ®éng,  äc  Ëp, tÝch  ùc  ht  c tham   gia c¸c phong  µo  tr chung  ña  a   ¬ng, c ®Þ ph   nghiªm  chØnh  Êp  µnh  êng  èi chÝnh  ch h ® l  , s¸ch cña    §¶ng,ph¸p  Ëtcña  µ     lu   Nh níc,® îcUBND   õcÊp    ëlªnx¸cnhËn  µ    Þ.    t  x∙tr       v ®Ò ngh ­ ChØ   îccoilµngêi®∙  Ëp c«ng"     ã  ÷ng  µnh  ng  ô  Ó  :   ®        "l    khic nh h ®é c th nh   tèc¸o nh÷ng  µnh    ¹m  éi ã  Ýnh  Êt® Æc   Ötnghiªm  äng,dòng     h viph t   tc ch   bi   tr   c¶m   cøu  îc tÝnh  ¹ng  êi kh¸c,cøu  îc tµis¶n  ã    Þ líncña  µ  íc,cña  ®  m ng     ®   c gi¸tr     nh n   tËp  Ó  th hoÆc   ña  c c«ng  ©n; cã  µnh  Ých  Æc   ÖtxuÊt s ¾c  d   th t ® bi     trong phong    trµo quÇn  óng    ch b¶o  Ö   ninh tæ  èc  µ  îcnhËn  Êy  v an    qu v ®   gi khen  ña  c UBND   hoÆc   ¬   C quan  C«ng    õ cÊp  Ön  ëlªn; ã  an t   huy tr     s¸ng  Õn    Õn kü  Ët c ki c¶iti   thu   cã    Þlíntrong lao ®éng, s¶n  Êt,® îcc¬  gi¸tr          xu     quan  chøc n¨ng  õcÊp  t  tØnh  ë tr   lªnc«ng  Ën.   nh ChØ   îcxÐt   Ôn  Êp  µnh  Õt  nh  a  µo  ®    mi ch h quy ®Þ ® v CSGD   cho  i t ng ®è  î   khithêigian ®∙  îcho∙n ®èi víi ä  t  Êt ph¶ib»ng  ét  öa  êih¹n  µ   ä      ®        Ý nh   h   m n th   m h ph¶ichÊp  µnh  ¹    h ti CSGD.  õ  êng  îp "lËp c«ng" th×  ã  Ó  îcxÐt miÔn  Tr tr h      c th ®     sím  ¬n. h 7.Thñ  ôcho∙n,miÔn  Êp  µnh  Õt ®Þnh  a  µo    t    ch h quy   ® v CSGD. Trêng  îp ngêibÞ     ông  Ön  h    ¸p d bi ph¸p  a  µo  ® v CSGD   éc diÖn  îcxÐt thu   ®   ho∙n,miÔn  Êp  µnh  Õt  nh  × Chñ   Þch    ch h quy ®Þ th   t UBND   Êp    c x∙hoÆc   ñ  ­ Th tr ëng  ¬   C quan  C«ng  cÊp  Ön  ∙  Ëp  å  ¬    Þ  a  µo  an  huy ® l h s ®Ò ngh ® v CSGD   i ®è   víinh÷ng  êi ® îc quy  nh  ¹    ng     ®Þ ti kho¶n  1,2  Òu  Quy  Õ   Ò   §i 6  ch v CSGD   ph¶i  lµm    v¨n b¶n    Þ  c¸o Chñ  Þch  ®Ò ngh b¸o    t UBND   Êp  Ön. Theo  c huy   quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  cña  4  9  Quy  Õ   Ò   ch v CSGD   trong  êih¹n  ngµy, Chñ   Þch  th   5    t UBND   Êp  Ön  c huy ph¶ixem   Ðt    Þ   ñ   Þch    x ®Ò ngh Ch t UBND   Êp  c tØnh  Õt  quy ®Þnh. Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën  îc®Ò   Þ  ña    th   10  k t  nh ®   ngh c UBND   Êp c huyÖn, Chñ  Þch    t UBND   Êp  c tØnh  ph¶ixem   Ðt quyÕt  nh  Öc    x  ®Þ vi ho∙n hoÆc     miÔn  Êp  µnh  Õt  nh.  ch h quy ®Þ Riªng tr ng  îp ®èi t ng do  ¬     ê h    î   C quan  C«ng    an cÊp tØnh  ph¸thiÖn, lËp  å  ¬      h s b¸o  c¸o    Þ   a  µo  ®Ò ngh ® v CSGD,  Õu  éc n thu   diÖn  îc xÐt  ®  ho∙n hoÆc   Ôn  ×  ¬     mi th C quan  C«ng  cÊp  an  tØnh b¸o  Chñ   c¸o  tÞch UBND   Êp  c tØnh  xem   Ðt quyÕt ®Þnh. x    8.V Ò   Öc    ông  Ön    vi ¸p d bi ph¸p cìng chÕ.     §èivíingêi bÞ   dông  Ön       ¸p  bi ph¸p  a  µo  ® v CSGD,  Òu  Quy  Õ   a  §i 11  ch ® vµo  CSGD   quy  nh: "NgêibÞ    ông  Ön  ®Þ     ¸p d bi ph¸p ® a  µo    v CSGD,  Õu  n kh«ng  tù gi¸cchÊp  µnh     h hoÆc   èn tr¸nh,chèng  i th×  ¬   tr     ®è   C quan  C«ng  ¸p dông  an    biÖn  ph¸p  ng¨n chÆn   µ  ìng  Õ   Çn  Õttheo  vc ch c thi   quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët lu   ®Ó   éc  êi®ã   bu ng   ph¶ithihµnh".Do  Ëy  i víi ÷ng  êng  îp nªu       v ®è     nh tr h   trªn, Õu    n ®∙ thuyÕt phôc  µ     m kh«ng  ã  Õt  c k qu¶  × tuú tõng  êng  îp cô  Ó,C¬   th     tr h   th   quan  C«ng  cÊp  an  tØnh  ìng  Õ   gi¶i® a  ä  µo  c ch ¸p    h v CSGD   hoÆc   ¬i l gi÷ hµnh  n  u    chÝnh  êng  äp  Ët cÇn  Õtth×  ã  Ó  (tr h th   thi   c th kho¸ tay trong    Én         khi d gi¶i®Ó buéc  ä  h ph¶ichÊp  µnh  Õt  nh).N Õ u   êi bÞ   dông  Ön    h quy ®Þ   ng   ¸p  bi ph¸p  a  ® vµo  CSGD   èntr ckhithi µnh  Õt  nh  × Gi¸m  c  tr   í       h quy ®Þ th   ®è C«ng  cÊp  an  tØnh  ra lÖnh    ¾t    truyb theo quy  nh  ¹ §iÒu  Quy  Õ   Ò     ®Þ t i 12  ch v CSGD. Trêng  îp  êi cã  Önh    ¾t  µnh  Ýnh  ã  µnh      ¹m  h ng   l truy b h ch ch vi vi ph ph¸p   luËttrong thêigian bá  ènvµ  Þ   µ           tr   b To ¸n tuyªnph¹ttïgiam  × c¬       th   quan  ∙    ® ra lÖnh    ¾t  µnh  Ýnh    Õt ®Þnh  nh  truyb h ch ra quy   ®× chØ  Önh    ¾t  µ      l truyb v b¸o c¸o Chñ   Þch  t UBND   Êp  c tØnh  hoÆc   é   ëng  é   B tr B C«ng  (nÕu  êi trèn lµ tr¹ an  ng         i
  6. 6 viªn)ra  Õt  nh  nh    quy ®Þ ®× chØ  thihµnh  Õt  nh  a  µo     quy ®Þ ® v CSGD     ä  ®Ó h chÊp  µnh    ¹ttï h ¸n ph   . 9. Ph ©n    c«ng tr¸chnhiÖ m     trong viÖc    xem   Ðt,lËp  å  ¬    Þ  Ðt x   h s ®Ò ngh x   duyÖt vµ  chøc  a  êivµo    tæ  ® ng   CSGD. Phã  Gi¸m  c  ®è C«ng  phô  an  tr¸ch c¶nh    µm  êng  ùc Héi  ng      s¸tl th tr   ®å t vÊn. Lùc îng    l C¶nh    ×nh  ù  ñ  ×phèihîp  íic¶nh    iÒu    µ    s¸th s ch tr     v  s¸t® trav c¸c ®¬n  Þ  v kh¸c cã  ªnquan  óp l∙nh®¹o    li   gi     C«ng  c¸c cÊp  an    trong viÖc    xem   Ðt, x  lËp  å  ¬  a  êi vµo  h s ® ng   CSGD,  Èn  Þ   éc  äp  éi ®ång    Ên, sao  öi chu b cu h H   Tv   g  v¨n b¶n    Þ  a  µo    ®Ò ngh ® v CSGD  cña    UBND   Êp  Ön  µ  c huy v b¶n  ãm  ¾thµnh  t t  viviph¹m  ña  i t ng      c ®è  î   cho    µnh    éi ®ång    Ên  µ  Ön  Óm    c¸c th viªnH   T v v Vi ki s¸t chË m   Êt 7  µy  íckhihäp,xem   Ðt ®Ò   Êt viÖc  nh   ng tr       x  xu   ho∙n,miÔn  Êp  µnh    ch h quyÕt ®Þnh, chñ  ×viÖc  chøc  a  êivµo      tr   tæ  ® ng   CSGD   µ    ¾t  i t ng cã  v truyb ®è  î   lÖnh    ¾t  µnh  Ýnh. truyb h ch 10.T¹m  nh    ®× chØ  Êp  µnh  Õt ®Þnh  a  µo  ch h quy   ® v CSGD. +  Ò   iÒu  Ön  µ  êigian  îc xÐt  V® ki v th   ®  cho  ¹m  nh  t ®× chØ   Êp  µnh  ch h quyÕt  nh  a  µo  ®Þ ® v CSGD   cho  ¹viªnthùc hiÖn  tr     i   theo quy  nh  ¹  Òu    ®Þ ti §i 27 Quy  Õ   Ò   ch v CSGD   µ  íng dÉn  ¹ m ôc  Th«ng   µy. vh   t  i 5  tn +  Ò   ñ tôc xem   Ðt quyÕt  nh  V th     x  ®Þ cho  ¹m  nh  t ®× chØ:  Gi¸m  c  ®è CSGD   xem   Ðt tõng  êng  îp cô  Ó  µ  Ëp hå  ¬    Þ  öivÒ   ôc  x  tr h   th v l   s ®Ò ngh g   C Qu¶n  ýTr¹i l    giam, C¬   ë    ôc  µ  êng    ìng.Hå   ¬  å m   ã:   s gi¸od v Tr gi¸od   sg c ­B Ö nh      ¸n hoÆc   b¶n  sao  Önh    ña  Önh  Ön  õcÊp  Ön  ëlªn; b ¸n c b vi t   huy tr   ­§¬n      xinb¶o    ña    nh  ã    Ën  ña  l∙nhc gia®× c x¸cnh c UBND   Êp    ®èivíi ­ c x∙(     tr êng  îp xinvÒ     nh  ÷a  Önh). h     gia®× ch b ­ GiÊy    chøng  Ën  ã    ña  Önh  Ön  õ cÊp  Ön  ëlªn(®èivíi nh c thaic b vi t   huy tr        tr ng  îp phô  ÷  ã  ê h  n c thai)  ; ­ GiÊy    chøng sinh (cã kÌm     theo    Ën  ña  x¸c nh c UBND   Êp    c x∙)hoÆc   Êy gi   khai sinh  ña    c con  i  íitr ng  îp  ô  ÷   ang  ®è v   ê h ph n ® ph¶i nu«i con  á  íi12      nh d   th¸ngtuæi;   ­ V¨n b¶n    ®Ò nghÞ   ¹m  nh  t ®× chØ   ña  c Gi¸m  c  ®è CSGD  (theo  É u   m thèng  Êt). nh Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën  îc hå  ¬    Þ, Côc  ëng  th   7  k t  nh ®   s ®Ò ngh   tr Côc qu¶n  ýTr¹igiam, C¬   ë    ôc  µ  êng    ìng  l      s gi¸od v Tr gi¸od ph¶ixem   Ðt  Õu     xn thÊy      Èn, ®iÒu  Ön    ã  Ó  îc xÐt  ®ñ tiªuchu   ki ®Ó c th ®   cho  ¹m  nh  t ®× chØ   Êp  ch hµnh  quyÕt  nh   a  µo  ®Þ ®v CSGD   ×  µm  th l c«ng  v¨n  Ìm  (k theo  å   ¬  ña  hsc CSGD)      é  ëng  é  b¸o c¸o B tr B C«ng  xem   Ðt,quyÕt ®Þnh. an  x    Trêng  îp tr¹viªn® îct¹m  nh  h         ®× i chØ    iÒu  Þ t¹  Önh  Ön  ×    ®Ó ® tr   ib vi th gia ®×nh  ¹ viªncã  tr     tr¸chnhiÖ m   èihîp  íiCSGD     i   ph   v   ®Ó qu¶n  ý,ch¨m  ãc.Kinh  l  s  phÝ kh¸m, ch÷a  Önh    b trong tr ng  îp nµy  Nhµ   íccÊp  µ   ê h   do  n  v CSGD   ùctiÕp tr     thanh to¸n viÖn  Ý   íib Önh  Ön.Trêng  îp    nh    ph v   vi   h gia ®× b¶o    ¹ viªnvÒ   l∙nhtr     i nhµ  iÒu  Þ th×    nh  ® tr   gia ®× ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ývµ  ù tóc toµn  é  l  t     b kinhphÝ  i  ¹    ® l ikh¸m,ch÷a  Önh. ,   b Trêng  îp ngêi® îct¹m  nh  h      ®× chØ  Õt  × gia ®×nh  ch th     ph¶ib¸o    ngay    cho UBND   ë  ¹ vµ  s t   CSGD   Õt;Gi¸m  c  i bi   ®è CSGD   µm  c¸o göic¬  l b¸o      quan  qu¶n  ý l  cÊp    ùctiÕp  µ  trªntr   v th«ng  b¸o  Ò   Öc  µy  v vi n cho  UBND  tØnh  íc ®©y   ∙    tr   ® ra quyÕt ®Þnh  a  êi®ã   µo    ® ng   v CSGD.
  7. 7 Khi h Õt  êih¹n  ¹m  nh    th   t ®× chØ  êi® îct¹m  nh  ng     ®× chØ  ph¶i®Õ n     CSGD   ®Ó   Õp tôc chÊp  µnh  Õt  nh,  Õu  ti     h quy ®Þ n kh«ng  ù gi¸cth×  t     Gi¸m  c  ®è CSGD   ¸p dông  Ön    bi ph¸p cìng chÕ   éc  ä    µnh.     bu h thih Trêng  îp  ¹ viªn bá  èn th×  h tr     tr   i Gi¸m  c  ®è CSGD   lÖnh    ¾t  µnh  ra  truy b h chÝnh  µ  chøc  ùcl ng b ¾t  a  ël¹CSGD. v tæ  l  î   ® tr    i 11.Gi¶m  êih¹n chÊp  µnh  Ön    th     h bi ph¸p ® a  µo    v CSGD. a)  ¹iviªn ®∙  Êp  µnh  îc m ét  öa  êih¹n  Tr     ch h ®  n th   nªu trong quyÕt  nh,   ®Þ   n Õu  ã  Õn bé  â rÖthoÆc   Ëp c«ng  × ® îcxÐt gi¶m  êih¹n  Êp  µnh  õ c ti   r     l  th       th   ch h t  1  n   th¸ng.M çi  êi chØ  îc gi¶m  lÇn.Trêng  îp tr¹ viªn®∙  îc gi¶m  ®Õ 6    ng   ®  1    h     ®  i thêih¹n  ng    nh sau    ¹ lËp  ®ã l i   c«ng  ×  ã  Ó  îc xÐt  th c th ®   gi¶m  Çn  l thø    ng  2. Nh trongm äi  êng  îp tæng  è  êigian ® îcgi¶m    tr h  s th      kh«ng  îcvît   ét  Çn    ®     m ph ba qu¸ thêih¹n ghitrong quyÕt ®Þnh  a  µo          ® v CSGD.  b) C¸c  CSGD   µnh  Ëp  éi  ng  Ðt  th l H ®å x gi¶m  êih¹n  Êp  µnh  Õt  th   ch h quy ®Þnh  å m   ã: g c ­Gi¸m  c    ®è CSGD   µm  ñ  Þch  éi ®ång; l Ch t H  ­Phã    gi¸m  c  ô  ®è ph tr¸chc«ng      ôc  µm  ã  ñ  Þch  éi ®ång;   t¸cgi¸od l Ph ch t H  ­§éitr ng  éiqu¶n  ý,   ôc  µm  û      ý;    ë §   l  gi¸od l u viªnthk ­C¸n  é  å  ¬  µ    é    b h s v c¸n b qu¶n  ý,   ôc  ¹viªnlµuû  l  gi¸od tr       viªn. i C¨n  vµo    Èn, ®iÒu  Ön  µ  Õt  cø  tiªuchu   ki v k qu¶  äc  Ëp,rÌnluyÖn  ña  ¹ h t    c tr   i viªn,3    th¸ng m ét  Çn  õtr ng  îp  t  Êt)Héi ®ång  Ðt    l (tr   ê h ®é xu     x gi¶m  ña  c CSGD   häp   xem   Ðt  õng  êng  îp  µ    Þ   xt tr h v ®Ò ngh gi¶m  êih¹n  Êp  µnh  Õt  th   ch h quy ®Þnh  cho  ÷ng  êi ®ñ   iÒu  Ön.Khi Héi ®ång  äp, c¸n  é  nh ng   ® ki       h   b qu¶n  ýgi¸ol    dôc  ph¶itr×nh bµy  ô  Ó  µ    Êt møc      c th v ®Ò xu   gi¶m cho  õng  i t ng thuéc ®éi t ®è  î      m × nh  ô  ph tr¸ch.Sau    éi  ng    ®ã H ®å xem   Ðt,quyÕt  nh  µ  µm  å  ¬    x  ®Þ v l h s ®Ò nghÞ  gi¶m  êih¹n  th   cho  ¹viªngöivÒ   ôc  tr       C Qu¶n  ýTr¹i i l    giam, C¬   ë    ôc    s gi¸od vµ  êng    ìng. Tr gi¸od Hå   ¬    Þ gi¶m  êih¹n  å m: s ®Ò ngh   th   g ­ Biªnb¶n  äp  Ðt ®Ò   Þ      h x  ngh gi¶m  êih¹n  Êp  µnh  Ön  th   ch h bi ph¸p ® a  µo   v CSGD; ­Hå   ¬    Þ    s ®Ò ngh gi¶m  ña  õng tr¹viªn; c t    i ­Danh    s¸ch tr¹viªn® îc®Ò   Þ  Ðt gi¶m.         ngh x   i C¸c    v¨n b¶n  µy  n ph¶ilËp thµnh  b¶n     3  (theo m É u   èng  Êt), b¶n u  ¹   th nh   1  l t i CSGD,  b¶n  öiCôc  2  g  Qu¶n  ýTr¹i l    giam, C¬   ë    ôc  µ  êng    ìng.   s gi¸od v Tr gi¸od c) Côc    Qu¶n  ýtr¹ giam, C¬   ë    ôc  µ  êng    ìng  µnh  Ëp l    i   s gi¸o d v Tr gi¸o d th l  Héi ®ång  Ðt duyÖt gå m:   x    ­Côc  ëng    tr hoÆc   ã  ôc  ëng  îcuû  Òn  µm  ñ  Þch  éi ®ång; Ph c tr ®   quy l Ch t H  ­ Trëng    phßng  theo dâic«ng       t¸cCSGD   µ  êng    ìng lµm  û    ­ v tr gi¸od   u viªnth êng  ùc; tr ­Phã  ëng    tr phßng  ô  ph tr¸chc«ng      t¸cCSGD   µm  û  l u viªn; ­C¸n  é    b theo dâic«ng    Ðt gi¶m  µm  û     t¸cx   l u viªn. ­§¹idiÖn    o     l∙nh®¹ CSGD   ùctiÕp b¸o c¸o tõng tr ng  îp tr cHéi ®ång. tr         ê h   í   
  8. 8 Héi  ng  ®å c¨n  vµo  å  ¬    Þ   ña  cø  h s ®Ò ngh c CSGD   µ  i  Õu  íic¸c v ®è chi v     ®iÒu  Ön,tiªuchuÈn  ki     quy  nh    Ðt duyÖt    Þ  ®Þ ®Ó x   ®Ò ngh møc  gi¶m  cho  õng  t tr ng  îp. êh Trong  êih¹n 7  µy  Ó   õngµy  Ën  îchå  ¬  ña  th     ng k t   nh ®   s c CSGD,  ôc  C Qu¶n  lýTr¹i    giam, C¬   ë    ôc  µ  êng    ìng ph¶ixem   Ðt vµ  µm    Þ    s gi¸od v Tr gi¸od     x   l ®Ò ngh (kÌm  theo danh    s¸ch ®∙  îcduyÖt vµ  å  ¬    Þ  ña   ®    h s ®Ò ngh c CSGD)  öiBé  ëng  g   tr Bé C«ng  xem  Ðt,quyÕt ®Þnh. an  x    Ngay sau    Ën  îcquyÕt ®Þnh  khinh ®     gi¶m  êih¹n,Gi¸m  c  th     ®è CSGD   ph¶i   sao hoÆc   Ých  tr sao  Õt  nh    öi cho  quy ®Þ ®ã g   UBND   Êp  c tØnh  ¬i ra  Õt  n   quy ®Þnh  a  ä  µo  ® h v CSGD   µ  v UBND   Êp    ¬ingêi®ã     ó, ng  êitæ  c x∙n     c tr   ®å th   chøc  c«ng  è  b cho  ¹ viªn biÕt.Quy Õt  nh  tr     i   ®Þ gi¶m  êih¹n  th   ph¶i l vµo  å  ¬  ¹  u  h s tr  i viªn®Ó     theo dâi.   12.V Ò   Ých xuÊttr¹viªn.   tr      i Theo quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti§i 20  Quy  Õ   Ò   ch v CSGD   Öc  Ých xuÊt tr¹ vi tr      i viªn®Ó   ôc  ô    ph v cho  c«ng    iÒu      è,xÐt xö  t¸c® tra,truyt     ph¶icã  Önh  Ých xuÊt  l tr     cña  ¬  c quan  ã  Èm  Òn. V×   Ëy    ã      Çu    ∙    ñ  ëng  c th quy   v khic c¸c yªu c nh ® nªu,Th tr c¬ quan    ®ã ph¶ilµm    c«ng      Þ  ôc  ëng  ôc  v¨n ®Ò ngh C tr C qu¶n  ýTr¹i l    giam, C¬     së    ôc  µ  êng    ìng ra lÖnh  Ých xuÊttr¹viªn. gi¸od v Tr gi¸od     tr      i  Trong  c«ng      v¨n ®Ò nghÞ  µ  Önh  Ých xuÊttr¹viªnph¶ighirâ lýdo,thêih¹n trÝch xuÊt. vl tr       i                Trêng  îp tr¹ viªn® îc trÝch xuÊt bÞ   lÖnh  ¹m  h      i     ra  t giam  ×  êigian  ¹m  th th   t giam  îc tÝnh  µo  êih¹n  Êp  µnh  ¹  ®  v th   ch h ti CSGD,  êng  îp bÞ   Õt    ïgiam  tr h   k ¸n t  th×  ñ  ëng  ¬  Th tr c quan  ∙    Þ  Ých  Êt ph¶ith«ng  ® ®Ò ngh tr xu     b¸o b»ng  b¶n  v¨n  (kÌm theo  Õt  nh    µnh  ph¹ttïcña  µ     quy ®Þ thih ¸n     To ¸n)cho  Gi¸m  c  ®è CSGD   ®Ó   ×nh Bé   ëng  é   tr   tr B C«ng  ra  Õt  nh  nh  an  quy ®Þ ®× chØ  Êp  µnh  Õt  ch h quy ®Þnh  a  µo  ® v CSGD   i víi êi®ã     ä  Êp  µnh    ¹ttï ®è     ng   ®Ó h ch h ¸n ph   . Trêng  îp tr¹ viªnbÞ   Ých xuÊt kh«ng  Þ   µ    h       tr   i   b To ¸n tuyªnph¹ttïgiam  ×      th   c¬  quan  ∙    Þ  Ých xuÊtph¶itæ  ® ®Ò ngh tr       chøc  a  ä  ël¹CSGD     Õp tôc ® h tr     i ®Ó ti     chÊp  µnh  Õt ®Þnh  a  µo  h quy   ® v CSGD. 13.ViÖc    Õt tr ng  îp tr¹viªnchÕt.   gi¶iquy   ê h       i Thùc  Ön  hi theo  Òu  Quy  Õ   Ò   §i 28  ch v CSGD:  Sau    µm  khil xong    ñ c¸c th   tôc quy  nh   ×    ®Þ th Gi¸m  c  ®è CSGD   ph¶i cÊp  Êy    gi b¸o  ö vµ  t   th«ng  b¸o    cho UBND   Êp  c tØnh  ¬i®∙  Õt  nh  a  êi®ã   µo  n   quy ®Þ ® ng   v CSGD,  UBND   Êp    ¬i c x∙n   tr c®©y   ä    óvµ  ©n  ©n  êichÕt  Õt.Gi¸m  c  í  h c tr   th nh ng   bi   ®è CSGD   ã  Ó  c th xem   xÐt,quyÕt  nh  Öc    ®Þ vi cho  ©n  ©n  êichÕt  a  ö thivÒ   th nh ng   ® t     mai    ¹  ¬i t¸ng t i   n hä    óvíi®iÒu  Ön  ä  c tr     ki h ph¶icã  n    Þ, ® îc chÝnh  Òn  a   ­   ®¬ ®Ò ngh     quy ®Þ ph ¬ng  Êp      Ën  µ  c x∙x¸cnh v ph¶i®¶m     b¶o  ètyªu cÇu  Ò   ninh,trËttù còng    t    v an       nh vÖ  sinhm«i  êng    tr theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   14. V Ò   Öc    Þ  dông  Ön    vi ®Ò ngh ¸p  bi ph¸p  a  µo  ® v CSGD   i  íitr¹ viªn ®è v       i viph¹m    ph¸p luËt.   Theo  quy  nh   ¹  Òu  Quy  Õ   Ò   ®Þ t i§i 35  ch v CSGD   ×  ÷ng  ¹ viªn vi th nh tr i      ph¹m quy  Õ,  éiquy  a  n   ch n   ch ®Õ møc  ph¶itruycøu     tr¸chnhiÖm   ×nh  ù  ­   h s nh ng  ∙  îcgi¸odôc  µ  Þ   û  ËtnhiÒu  Çn,®Õ n     Õt  êih¹n    ôc  ¹  ®®    v b k lu   l  khih th   gi¸od t i c¬  ë  Én  sv kh«ng  Þu  öa  ÷a, thuéc  i  îng  Çn  ch s ch   ®è t c ph¶i tiÕp  ôc ¸p  ông    t  d biÖn ph¸p  a  µo  ® v CSGD   ×  th Gi¸m  c  ®è CSGD   Ëp  å  ¬  l h s b¸o  c¸o  ñ   Þch  Ch t UBND   Êp  c tØnh  ¬i CSGD   ng  n  ®ã xem   Ðt  x quyÕt  nh   a  êi ®ã   µo  ®Þ ® ng   v CSGD   theo  ñ  ôc chung  îc quy  nh  ¹  Òu  vµ  Òu  Quy  Õ   Ò   th t   ®  ®Þ ti§i 7  §i 8  ch v CSGD.
  9. 9 § Ó   ¶m   ® b¶o  ùc hiÖn  ng    th   ®ó c¸c quy  nh  ®Þ trªn,tr c khilËp  å  ¬      í    h s b¸o c¸o Chñ   Þch    t UBND   Êp  c tØnh,Gi¸m  c    ®è CSGD   Çn  ó    ÷ng  iÓ m     c ch ý nh ® sau ®©y: Trích Õt,tr¹viªn®ã           ph¶icã  µnh      ¹m  éiquy,quy  Õ   Ò   i  h viviph n     ch v CSGD   vµ  ∙  Þ   dông    ×nh  ® b ¸p  c¸c h thøc  û  Ëttõ 3  Çn  ëlªn,n Õu    ¹m  k lu     l tr     viph nghiªm  träng vµ  Þ   dông  ×nh    b ¸p  h thøc  û  ËtbÞ   k lu   c¸ch lyt¹  ång  û  Ët  ×  õ 2    i bu k lu   th t   lÇn  ë lªn.Nh ng  tr     sau  ÷ng  Çn  Þ   û  Ët®ã   Én  nh l b k lu   v kh«ng  Þu  öa  ÷a, ch s ch   vÉn  Õp tôc cã  µnh      ¹m  ti     h viviph theo  quy  nh  ¹ §iÒu  Quy  Õ   Ò   ®Þ ti  2  ch v CSGD   th×  íitiÕn  µnh  Ëp  å  ¬    Þ  a  µo  m  h l h s ®Ò ngh ® v CSGD.  Ë m   Êt lµ 1  Ch nh     th¸ng   tr c khi ngêi ®ã   Õt  ¹n  Êp  µnh  Õt  nh,  í      h h ch h quy ®Þ Gi¸m  c  ®è CSGD   ph¶i tæ    chøc  äp  éi  ng  Ðt  µ  Ëp  å  ¬    öi b¸o  h H ®å x v l h s ®Ó g   c¸o    ôc  lªn C Qu¶n  ý Tr¹i l    giam, C¬   ë    ôc  µ  êng    ìng (thµnh  Çn  éi ®ång    éi ®ång    s gi¸od v Tr gi¸od   ph H  nh H   xÐt gi¶m  êih¹n).   th   Hå   ¬    Þ  å m: s ®Ò ngh g ­Biªnb¶n  äp  Ðt ®Ò   Þ  Õt ®Þnh  a  µo     h x   ngh quy   ® v CSGD; ­B¸o    µ    Þ  Õt ®Þnh  a  µo    c¸o v ®Ò ngh quy   ® v CSGD; ­ C¸c      biªnb¶n  Ò   Öc  ¹ viªnviph¹m  v vi tr       i Quy  Õ,  éi quy  µ    Õt  ch N   v c¸c quy ®Þnh  û  Ëttr¹viªnvµ    µi Öu li   k lu       c¸ct     ªnquan  n     ¹m  ña  ä; i li ®Õ viph c h ­ Danh    s¸ch tr¹viªnbÞ    Þ  Õt  nh  a  µo        ®Ò ngh quy ®Þ i ® v CSGD   Õu  ã  õ (n c t   2  êitrëlªn) ng     . C¸c    v¨n b¶n  µy  n ph¶ilµm    theo m É u   èng  Êt.   th nh Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën  îchå  ¬    Þ  ña  th   5  k t  nh ®   s ®Ò ngh c CSGD,  Côc  ëng  ôc  tr C Qu¶n  ýTr¹i l    giam, C¬   ë    ôc  µ  êng    ìng ph¶ixem     s gi¸od v Tr gi¸od     xÐt  Õu  Êy    iÒu  Ön    ã  Ó  Õp  ôc ¸p  ông  Ön  n th ®ñ ® ki ®Ó c th ti t   d bi ph¸p  a  µo  ®v CSGD   ×  th ph¶i cã    v¨n  b¶n    êi®Ó   tr¶ l   CSGD  b¸o c¸o  ñ   Þch  Ch t UBND   Êp  c tØnh  ¬iCSGD   ng  n  ®ã xem   Ðt ra quyÕt ®Þnh. x      Khi cã  Õt  nh  ña  ñ   Þch    quy ®Þ c Ch t UBND   Êp  c tØnh  Ò   Öc  Õp tôc ® a  v vi ti     ngêivµo    CSGD   × Gi¸m  c  th   ®è CSGD  ph¶itæ    chøc  th«ng  cho  ¹viÖn    b¸o  tr   i ®ã biÕt®Ó   Êp  µnh, ®ång  êigöi1    ch h   th     b¶n  cho UBND   Êp  c tØnh  íc®©y   ∙    tr   ® ra quyÕt  nh  a  êi®ã   µo  ®Þ ® ng   v CSGD,  UBND   Êp    ¬ic  ócña  êi®ã   Õt c x∙n   tr   ng   bi   vµ  ôc  C Qu¶n  ýTr¹i l    giam,C¬   ë    ôc  µ  êng    ìng ®Ó     s gi¸od v Tr gi¸od   theo dâi.   Nh÷ng  ¹ viªn vi ph¹m  û  Ët®∙  ã  å  ¬    Þ   Õp  ôc ® a  µo  tr       i k lu   c h s ®Ò ngh ti t   v CSGD   ng  n   µy  Õt  êih¹n  Êp  µnh  Én  nh ®Õ ng h th   ch h v kh«ng  ã  Õt  nh   c quy ®Þ cña  ñ   Þch  Ch t UBND   Êp  c tØnh  a  ä  µo  ® h v CSGD   ×  th Gi¸m  c  ®è CSGD  ph¶i  cÊp  Êy  gi chøng  Ën  ∙  Êp  µnh  nh ® ch h xong  êih¹n    ôc  µ  th   gi¸od v cho  ä    ái h ra kh   CSGD,  ng  êiph¶icã  ®å th     b¶n  Ën  Ðt  nh x riªngkiÕn  Þ    Ön    ngh c¸c bi ph¸p qu¶n  lýgi¸odôc  Õp     ti theo  öi UBND     Êp  g  c¸c c theo  quy  nh  ¹  Òu  Quy  Õ   ®Þ ti§i 22  ch vÒ   CSGD. 15.V Ò     khen  ëng  û  Ëttr¹viªn. th k lu     i ViÖc khen  ëng, kû  Ëttr¹ viªnthùc hiÖn  th   lu       i   theo quy  nh  ¹  Òu    ®Þ ti§i 34, 35 Quy  Õ   Ò   ch v CSGD.  Quy Õt  nh  ®Þ khen  ëng, kû  Ëtph¶ib»ng  b¶n  th   lu     v¨n  vµ u  µo  å  ¬  ña  ¹viªn®Ó   l v h s c tr     theo dâi. i   Nh÷ng  ¹viªnviph¹m  tr       i Quy  Õ,  éi quy  ch N   CSGD   µ   Þ  m b c¸ch lyt¹ buång    i   kû  Ëtth×  ã  Ó  dông  lu   c th ¸p  thªm  ×nh  h thøc  ¹n  Õ   h ch hoÆc   kh«ng cho gÆp   th©n  ©n  µ  Ën  Òn,quµ  nh v nh ti   trong thêigian 2       th¸ng.
  10. 10 Trong  êigian kû  Ëtn Õu  ¹viªncã  Õn bé,Gi¸m  c  th     lu   tr     ti     i ®è CSGD   ã  Ó  c th quyÕt  nh   ®Þ gi¶m  êih¹n  th   c¸ch    ¹  ång  û  Ët.Tr¹iviªn bÞ   ly t ibu k lu       c¸ch    ¹ ly t   i buång  û  Ët(trõtr¹viªnn÷) cã  Ó  Þ  ïm  ©n  k lu           th b c ch trong nh÷ng  êng  îp n Õu   i   tr h  xÐt thÊy    kh«ng  ïm  × hä  ã  Ó  ©y  c th   c th g nguy  ¹icho  Ýnh  h  ch b¶n  ©n,cho  ­ th   ng êikh¸choÆc   ã  µnh    èng    ènkháiCSGD.     ch vich ph¸,tr     16.Tæ     chøc  ùc hiÖn. th   ­ Th«ng   µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy,kÓ   õ ngµy  ý.Nh÷ng    tn c hi l   15    t  k  quy  nh   ®Þ tr c®©y  ña  é  éi vô  í  c B N   (nay lµBé      C«ng      íi an) tr¸v   i Th«ng   µy  u     á. tn ®Ò b∙i b ­ Chñ   Þch    t UBND   Êp  c tØnh  chØ   ¹o    µnh  µ  d c¸c ng v UBND   Êp  íithùc c d    hiÖn    c¸cquy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtvÒ   Ön      bi ph¸p ® a  µo  ¬  ë    ôc.   v c s gi¸od ­ C¸c  ng  Ý    ®å ch Tæng   ôc  ëng, Vô   ëng, Côc  ëng    ô,  ôc  ùc c tr   tr   tr c¸c V C tr   thuéc Bé  ëng,Gi¸m  c    tr   ®è C«ng  c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng, an      ph tr     ¬  theo chøc n¨ng  Ö m   ô  ña  ×nh,  ã  nhi vc m c tr¸ch nhiÖm   chøc  ùc  Ön    tæ  th hi Th«ng   µy. tn Trong    ×nh tæ  qu¸ tr   chøc  ùc hiÖn  ã  ×  íng m ¾ c   Çn      Þp  êi th   cgv   c b¸o c¸o k th   vÒ   é  B (qua  ô  V Ph¸p  Õ)    ã  íng dÉn  Þp  êi. ch ®Ó c h   k th Vô  Ph¸p  Õ   ñ  × phèi hîp  íiTæng   ôc  ch ch tr     v  c C¶nh    ôc  s¸t,C Qu¶n  ýTr¹i l    giam, C¬   ë    ôc  µ  êng    ìng  íng  Én, kiÓm     «n  c  ùc   s gi¸o d v Tr gi¸o d h d   tra,® ®è th   hiÖn  Th«ng   µy. tn
Đồng bộ tài khoản