Thông tư 07/1999/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: quynhtrang

Thông tư 07/1999/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quản lý và áp dụng các tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật xây dựng

Nội dung Text: Thông tư 07/1999/TT-BXD của Bộ Xây dựng

phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam  
qu h                 c s d l      
v¨n  LAWDATAth«ng t
c ñ a B é  X © y   n g   è  07/1999/TT­B X D  n g µ y 23 
d S th¸ng 9 n¨ m  1999
H í ng d É n   u ¶ n  lý  µ  ¸p d ô n g  c¸c tiªu h u È n,  
q v  c
q u y  p h ¹ m  k ü  thu Ë t  © y  d ù n g.
x


­ C¨n  NghÞ   nh 
  cø  ®Þ 15/CP  µy 
ng 04/03/1994  ña  Ýnh  ñ 
c Ch ph quy  nh  
®Þ
chøc 
n¨ng,nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  ¬  Êu  chøc  ña  é  ©y  ùng.
  v  h   c c tæ  c BX d
­ C¨n  NghÞ   nh 
cø  ®Þ 52/1999/N§­   µy 
CP ng 08/7/1999  ña  Ýnh  ñ  
c Ch ph
vÒ   Öc 
vi ban  µnh 
h "Quy  Õ  
ch qu¶n lý®Ç u    µ  ©y  ùng".
   tv x d
Bé   ©y  ùng  híng dÉn  ô  Ó  ét  è  Ên    Ò  
X d     c th m s v ®Ò v qu¶n  ývµ  dông 
l   ¸p 
c¸ctiªuchuÈn  ©y  ùng   
   xd nh sau:


I. u y  ® Þ n h  c h u n g
 Q


1. C¸c tiªu chuÈn x©y dùng bao gå m: C¸c tiªu chuÈn ViÖt nam  ­ 
TCVN       Èn  µnh   
,c¸ctiªuchu ng ­ TCXD   µ   
v c¸c quy  ¹m  ü  Ët x©y  ùng  µ
ph k thu   d l 
nh÷ng   
v¨n b¶n ph¸p quy  ü  Ët® îcdïng  µm  ¬  ë    èng  Êt qu¶n  ý
k thu     l c s ®Ó th nh   l 
Nhµ   ícvÒ   Êtl ng c«ng  ×nh x©y  ùng.
n   ch  î   tr   d
2. Bé   ©y  ùng  µ c¬ 
 X d l   quan  Þu 
ch tr¸chnhiÖm   chøc 
  tæ  nghiªncøu  ©y 
  x
dùng  µ 
v ban  µnh 
h hoÆc   áa  Ën      é   ã 
th thu ®Ó c¸c B c chøc  n¨ng qu¶n  ý x©y 

dùng 
chuyªn ngµnh 
  ban  µnh      Èn  ©y  ùng.
h c¸ctiªuchu x d
3. C¸c    Èn  ©y  ùng  ña  ícngoµi(trõquy  nh 
  tiªuchu x d c n     ®Þ riªngë 5a. II)
        
n Õu    ông  µo  ÕtkÕ,  ©y  ùng c¸cc«ng  ×nh trªn   
¸p d v thi   xd    tr    l∙nhthæ  Öt Nam, 
Vi  
ph¶i® îcBé  ©y  ùng 
  X d xem   Ðt,chÊp  Ën 
x  thu b»ng   
v¨n b¶n.
4. C¸c    Èn  ©y  ùng  îc quy  nh   µnh  lo¹  ×nh  dông 
tiªuchu x d ®  ®Þ th 2  ih ¸p 
sau 
:
­B ¾t  éc    ông.
  bu ¸p d
­Tù 
  nguyÖn    ông.
¸p d


II­
 C¸c q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó  


1.Nh÷ng  éi dung  éc    Ünh  ùc 
n  thu c¸c l v sau  y   ña      Èn  ©y 
®© c c¸c tiªuchu x
dùng  îccoilµ:"B¾t  éc    ông"
®        bu ¸p d
­Sè  Öu khÝ  Ëu  ©y  ùng.
  li   hxd
­Sè  Öu ®Þa  Êtthñy v¨n.
  li   ch    
­Ph ©n  ïng ®éng  t.
  v  ®Ê
­Phßng  èng 
  ch ch¸y,næ.
 
­Phßng  èng  Ðt.
  ch s
­B¶o  Ö  
  v m«i  êng.
tr
2

­An  µn 
  to c«ng  ×nh díi   ng  Ý  Ëu  a  ¬ng.
tr     ®é kh h ®Þ ph
t¸c
­An  µn    ng.
  to lao®é
TÝnh  ¾t  éc  ã  Ó  îcquy  nh 
b bu c th ®   ®Þ cho  µn  é 
to b hoÆc   õng  Çn  ña 
t ph c
tiªuchuÈn  ©y  ùng.
  xd
N Õ u   µ tiªuchuÈn  ©y  ùng  ¾t  éc  dông, th×  ¹  Çn  u   ña 
l    x d b bu ¸p    ti ph ®Ç c
tiªuchuÈn  Ï® îcghi:TiªuchuÈn  µy  µb ¾t  éc    ông,N Õ u   ¾t  éc   
  s          n l  bu ¸p d   b bu ¸p
dông  õng  Çn  ña    Èn, th×  ¹  Çn    Ïghi:(b¾t buéc    ông) ­
t ph c tiªuchu   t i ph ®ã s        ¸p d   
trongdÊu 
  ngoÆc   n.
®¬
Bé   ©y  ùng  Ï®Þnh  ú 
X d s  k c«ng  è 
b danh  ôc      Èn  ¾t  éc   
m c¸c tiªuchu b bu ¸p
dông.
2. §èivíinh÷ng  éidung    Èn  ©y  ùng  µ b ¾t  éc  dông  × 
     n  tiªuchu x d l  bu ¸p  th
tÊtc¶  äi 
  m c«ng  ×nh  ©y  ùng    l∙nh thæ  Öt Nam   u  
tr x d trªn     Vi   ®Ò ph¶i ¸p  ông 
 d
trong qu¸ tr×nh 
   kh¶o   
s¸t,quy  ¹ch,thiÕtkÕ, 
ho     s¶n  Êt,thic«ng  µ 
xu     v nghiÖ m  
thu.
3. §èivíinh÷ng  éidung  éc lÜnh  ùc  ¾t  éc    ông  Õu  a  ã 
     n  thu   v b bu ¸p d n ch c
tiªuchuÈn  Öt Nam   ×  îc phÐp  dông    Èn  íc ngoµi,nhng 
  Vi   th ®   ¸p  tiªuchu n     ph¶i 
phï hîp víi®iÒu  Ön  ña  Öt Nam   µ 
     ki c Vi   v ph¶i® îc   ù  Êp  Ën  ña  é   ©y  
    s ch thu c B X
dùng  b»ng  b¶n. Còng  ã  Ó  dông      Èn  ü  Ët x©y  ùng 
v¨n    c th ¸p  c¸c tiªuchu k thu   d
kh¸c t ng  ù cña  íc ngoµi nhng 
 ¬ t   n    ph¶icã  ×nh ®é   ü  Ët vµ  toµn 
  tr   k thu   an  b»ng 
hoÆc   cao  ¬n    Èn  ©y  ùng  ÖtNam.
h tiªuchu x d Vi  
4. Nh÷ng    Èn  ©y  ùng 
  tiªuchu x d kh«ng  éc    Ünh  ùc  ¾t  éc   
thu c¸c l v b bu ¸p
dông  îccoilµtiªuchuÈn  ùnguyÖn    ông.Bé  ©y  ùng 
®        t  ¸p d  X d khuyÕn  Ých   
kh ¸p
dông      Èn  ©y  ùng  éc lÜnh  ùc  ùnguyÖn    ông.
c¸ctiªuchu x d thu   v t  ¸p d
5. Khi ¸p dông    Èn  ícngoµikh«ng  éc c¸c lÜnh  ùc  ¾t  éc 
     tiªuchu n     thu     v b bu
¸p dông  trªn, é  ©y  ùng 
  nªu   X
B d quy  nh   
®Þ nh sau:
a/TiªuchuÈn  ©y  ùng  Ön  µnh  ña    chøc  µ    ícsau  y  
   xd hi h c c¸ctæ  v c¸cn   ®© :
ISO, EURO,  ü, 
  M Anh, Ph¸p   
  , §øc, Nga,  Ët  µ  c 
  Nh v ó sau    îc duyÖt  Èm  
khi®   th
®Þnh  ña    é  
c c¸c B chuyªn ngµnh  ×  îcphÐp    ông 
  th ®   ¸p d kh«ng  Çn  ã  ù  áa 
c c s th
thuËn b»ng   
v¨n b¶n  ña  é  ©y  ùng.
c BX d
b/ Tiªu chuÈn  ©y  ùng  ña    chøc  µ    íc kh¸c muèn  dông 
    xd c c¸c tæ  v c¸c n     ¸p 
vµo  ©y  ùng   
xd c¸cc«ng  ×nh trªnl∙nhthæ  Öt Nam  
tr       Vi   ph¶itu©n 
  theo    ×nh
c¸c tr  
tù sau  y:  îcc¸cc¬ 
  ®© §     quan  qu¶n  ýx©y  ùng  éc c¸cBé, c¬ 
l  d thu       quan  ã  c chøc 
n¨ng qu¶n  ý x©y  ùng 
l  d chuyªn  µnh 
ng nghiªn cøu 
  xem   Ðt  µ    Þ;  é 
x v ®Ò ngh B
X ©y  ùng  sÏxem   Ðt ra v¨n b¶n  Êp  Ën 
d    x      ch thu cho  õng 
t c«ng  ×nh x©y  ùng 
tr   d
cô  Ó.
th
6.C¸c    Èn  ©y  ùng  ÖtNam   Ò   ËtliÖu x©y  ùng  îckhuyÕn 
  tiªuchu x d Vi   vv    d ® 
khÝch  iÖt®Ó     ông.Trong  êng  îp thiÕu      Èn  ©y  ùng 
tr   ¸p d   tr h  c¸c tiªuchu x d trong 
nícvÒ   Ünh  ùc  µy  ×  ã  Ó    ông    tiªuchuÈn  ícngoµi,nhng 
 l v n th c th ¸p d c¸c     n    ph¶i 
(1 ÷ 5) ë trªn.
tu©n  ñ c¸cquy  nh  ∙  t¹ c¸c®iÓ m          
th     ®Þ ® nªu     
i
7. Hå   ¬    é   ©y  ùng 
  s ®Ó B X d xem   Ðt  v¨n 
x ra  b¶n  áa  Ën 
th thu cho  Öc   
vi ¸p
dông   tiªuchuÈn  ícngoµivµo   
c¸c    n    c¸cc«ng  ×nh x©y  ùng    ÖtNam   å m:
tr   d ë Vi   g
­ Danh  ôc  µ  éidung      Èn  Ìm 
  m vn  c¸ctiªuchu k theo 
(trong®ã  
  bao  å m    
g b¶n
tiÕng  ícngoµivµ 
n    b¶n  Þch    Õng  Öt).
d ra ti Vi
3

­ B¶n  thuyÕt minh  Ò   Öc    Þ  
  v vi ®Ò ngh cho  dông      Èn   
¸p  c¸c tiªuchu trªn
(trong ®ã  
  nªu  â :Lý    ôc  ch, néidung      ông,c¸c u    îc®iÓ m  
r    do, m ®Ý    xin ¸p d     ­ nh  
vµ ¶nh  ëng  ªnquan,hiÖu 
h li     qu¶ cña  Öc    ông,kiÕn  Þ).
  vi ¸p d   ngh
­C¸c   
  v¨n b¶n 
chØ  Én  ü  Ët
d k thu
­   kiÕn 
ý phª duyÖt  ña  é  
c B hoÆc   ¬ c quan  ã 
c chøc n¨ng qu¶n  ý x©y 

dùng 
chuyªn ngµnh 
  c«ng  ×nh x©y  ùng  ªnquan.
tr   d li  
8. Vô  
  Khoa  äc 
h c«ng  Ö     é   ©y  ùng  îcgiao lµm  u   èi 
ngh ­ B X d ®    ®Ç m trong 
viÖc qu¶n  ý vµ  óp  é   ©y   ùng 
l   gi B X d xem   Ðt 
x c¸c   å  ¬  Ò     Èn  íc
h s v tiªuchu n 
ngoµi®Ò   Þ    ông  µo  ©y  ùng    ÖtNam.
  ngh ¸p d vxd ë Vi  


III­T æ  c h ø c  th ù c hi Ö n
 


1. Th«ng    µy 
  t n ban  µnh   
h ®Ó thay  Õ 
th cho Th«ng    è 
t s 12/BXD­KHCN  
ngµy  24/4/1995 cña  é  X ©y   ùng vµ 
B d Th«ng b¸o  è 
s 78/BXD­KHCN   µy 
ng
17/7/1995  Ò   ¸p  ông      Èn  µ 
v d c¸c tiªuchu v quy  ×nh,quy  ¹m  ü  Ët x©y 
tr   ph k thu  
dùng  ña  é  ©y  ùng.
c BX d
2. Th«ng   µy  ã  Öu  ùc sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý;C¸c  é,    ¬ 
  t n c hi l   15  k t  k  B c¸c c
quan  ngang  é, 
B UBND     c¸c TØnh,  µnh  è  ùc thuéc 
Th ph tr   Trung  ng, c¸c Së 
¬  
X ©y  ùng,V¨n 
d   phßng  Õn  ócs  ëng  µnh  è,Ban 
Ki tr   tr th ph   qu¶n  ýc¸c khu 
l    c«ng 
nghiÖp  ã 
c tr¸chnhiÖ m  íng dÉn  µ    µnh 
  h  v thi h Th«ng   µy.
tn
C¸c  ñ  u  ,c¸ctæ 
ch ®Ç t    chøc  ÕtkÕ   µ  ©y  ùng  éc m äi  µnh  Çn 
thi   v x d thu   th ph
kinh  Õ 
t trong  níc cÇn  ùc  Ön  y     ÷ng 
c¶    th hi ®Ç ®ñ nh quy  nh   ña 
®Þ c Th«ng   
t
nµy.
Trong    ×nh thùc hiÖn  Õu  ã  íng m ¾ c   Çn   
qu¸ tr     n cv   c bæ sung,söa  æi,yªu
  ®   
cÇu  n  Þ  ã    Õn  öivÒ   é  ©y  ùng   
®¬ v c ý ki g   B X d ®Ó xem   Ðt hoµn  Ön.
x  thi
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản