Thông tư 07/1999/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
136
lượt xem
7
download

Thông tư 07/1999/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 07/1999/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quản lý và áp dụng các tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 07/1999/TT-BXD của Bộ Xây dựng

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA th«ng t c ñ a B é  X © y   n g   è  07/1999/TT­B X D  n g µ y 23  d S th¸ng 9 n¨ m  1999 H í ng d É n   u ¶ n  lý  µ  ¸p d ô n g  c¸c tiªu h u È n,   q v  c q u y  p h ¹ m  k ü  thu Ë t  © y  d ù n g. x ­ C¨n  NghÞ   nh    cø  ®Þ 15/CP  µy  ng 04/03/1994  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh   ®Þ chøc  n¨ng,nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  ¬  Êu  chøc  ña  é  ©y  ùng.   v  h   c c tæ  c BX d ­ C¨n  NghÞ   nh  cø  ®Þ 52/1999/N§­   µy  CP ng 08/7/1999  ña  Ýnh  ñ   c Ch ph vÒ   Öc  vi ban  µnh  h "Quy  Õ   ch qu¶n lý®Ç u    µ  ©y  ùng".    tv x d Bé   ©y  ùng  híng dÉn  ô  Ó  ét  è  Ên    Ò   X d     c th m s v ®Ò v qu¶n  ývµ  dông  l   ¸p  c¸ctiªuchuÈn  ©y  ùng       xd nh sau: I. u y  ® Þ n h  c h u n g  Q 1. C¸c tiªu chuÈn x©y dùng bao gå m: C¸c tiªu chuÈn ViÖt nam  ­  TCVN       Èn  µnh    ,c¸ctiªuchu ng ­ TCXD   µ    v c¸c quy  ¹m  ü  Ët x©y  ùng  µ ph k thu   d l  nh÷ng    v¨n b¶n ph¸p quy  ü  Ët® îcdïng  µm  ¬  ë    èng  Êt qu¶n  ý k thu     l c s ®Ó th nh   l  Nhµ   ícvÒ   Êtl ng c«ng  ×nh x©y  ùng. n   ch  î   tr   d 2. Bé   ©y  ùng  µ c¬   X d l   quan  Þu  ch tr¸chnhiÖm   chøc    tæ  nghiªncøu  ©y    x dùng  µ  v ban  µnh  h hoÆc   áa  Ën      é   ã  th thu ®Ó c¸c B c chøc  n¨ng qu¶n  ý x©y  l  dùng  chuyªn ngµnh    ban  µnh      Èn  ©y  ùng. h c¸ctiªuchu x d 3. C¸c    Èn  ©y  ùng  ña  ícngoµi(trõquy  nh    tiªuchu x d c n     ®Þ riªngë 5a. II)          n Õu    ông  µo  ÕtkÕ,  ©y  ùng c¸cc«ng  ×nh trªn    ¸p d v thi   xd    tr    l∙nhthæ  Öt Nam,  Vi   ph¶i® îcBé  ©y  ùng    X d xem   Ðt,chÊp  Ën  x  thu b»ng    v¨n b¶n. 4. C¸c    Èn  ©y  ùng  îc quy  nh   µnh  lo¹  ×nh  dông  tiªuchu x d ®  ®Þ th 2  ih ¸p  sau  : ­B ¾t  éc    ông.   bu ¸p d ­Tù    nguyÖn    ông. ¸p d II­  C¸c q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó   1.Nh÷ng  éi dung  éc    Ünh  ùc  n  thu c¸c l v sau  y   ña      Èn  ©y  ®© c c¸c tiªuchu x dùng  îccoilµ:"B¾t  éc    ông" ®        bu ¸p d ­Sè  Öu khÝ  Ëu  ©y  ùng.   li   hxd ­Sè  Öu ®Þa  Êtthñy v¨n.   li   ch     ­Ph ©n  ïng ®éng  t.   v  ®Ê ­Phßng  èng    ch ch¸y,næ.   ­Phßng  èng  Ðt.   ch s ­B¶o  Ö     v m«i  êng. tr
  2. 2 ­An  µn    to c«ng  ×nh díi   ng  Ý  Ëu  a  ¬ng. tr     ®é kh h ®Þ ph t¸c ­An  µn    ng.   to lao®é TÝnh  ¾t  éc  ã  Ó  îcquy  nh  b bu c th ®   ®Þ cho  µn  é  to b hoÆc   õng  Çn  ña  t ph c tiªuchuÈn  ©y  ùng.   xd N Õ u   µ tiªuchuÈn  ©y  ùng  ¾t  éc  dông, th×  ¹  Çn  u   ña  l    x d b bu ¸p    ti ph ®Ç c tiªuchuÈn  Ï® îcghi:TiªuchuÈn  µy  µb ¾t  éc    ông,N Õ u   ¾t  éc      s          n l  bu ¸p d   b bu ¸p dông  õng  Çn  ña    Èn, th×  ¹  Çn    Ïghi:(b¾t buéc    ông) ­ t ph c tiªuchu   t i ph ®ã s        ¸p d    trongdÊu    ngoÆc   n. ®¬ Bé   ©y  ùng  Ï®Þnh  ú  X d s  k c«ng  è  b danh  ôc      Èn  ¾t  éc    m c¸c tiªuchu b bu ¸p dông. 2. §èivíinh÷ng  éidung    Èn  ©y  ùng  µ b ¾t  éc  dông  ×       n  tiªuchu x d l  bu ¸p  th tÊtc¶  äi    m c«ng  ×nh  ©y  ùng    l∙nh thæ  Öt Nam   u   tr x d trªn     Vi   ®Ò ph¶i ¸p  ông   d trong qu¸ tr×nh     kh¶o    s¸t,quy  ¹ch,thiÕtkÕ,  ho     s¶n  Êt,thic«ng  µ  xu     v nghiÖ m   thu. 3. §èivíinh÷ng  éidung  éc lÜnh  ùc  ¾t  éc    ông  Õu  a  ã       n  thu   v b bu ¸p d n ch c tiªuchuÈn  Öt Nam   ×  îc phÐp  dông    Èn  íc ngoµi,nhng    Vi   th ®   ¸p  tiªuchu n     ph¶i  phï hîp víi®iÒu  Ön  ña  Öt Nam   µ       ki c Vi   v ph¶i® îc   ù  Êp  Ën  ña  é   ©y       s ch thu c B X dùng  b»ng  b¶n. Còng  ã  Ó  dông      Èn  ü  Ët x©y  ùng  v¨n    c th ¸p  c¸c tiªuchu k thu   d kh¸c t ng  ù cña  íc ngoµi nhng   ¬ t   n    ph¶icã  ×nh ®é   ü  Ët vµ  toµn    tr   k thu   an  b»ng  hoÆc   cao  ¬n    Èn  ©y  ùng  ÖtNam. h tiªuchu x d Vi   4. Nh÷ng    Èn  ©y  ùng    tiªuchu x d kh«ng  éc    Ünh  ùc  ¾t  éc    thu c¸c l v b bu ¸p dông  îccoilµtiªuchuÈn  ùnguyÖn    ông.Bé  ©y  ùng  ®        t  ¸p d  X d khuyÕn  Ých    kh ¸p dông      Èn  ©y  ùng  éc lÜnh  ùc  ùnguyÖn    ông. c¸ctiªuchu x d thu   v t  ¸p d 5. Khi ¸p dông    Èn  ícngoµikh«ng  éc c¸c lÜnh  ùc  ¾t  éc       tiªuchu n     thu     v b bu ¸p dông  trªn, é  ©y  ùng    nªu   X B d quy  nh    ®Þ nh sau: a/TiªuchuÈn  ©y  ùng  Ön  µnh  ña    chøc  µ    ícsau  y      xd hi h c c¸ctæ  v c¸cn   ®© : ISO, EURO,  ü,    M Anh, Ph¸p      , §øc, Nga,  Ët  µ  c    Nh v ó sau    îc duyÖt  Èm   khi®   th ®Þnh  ña    é   c c¸c B chuyªn ngµnh  ×  îcphÐp    ông    th ®   ¸p d kh«ng  Çn  ã  ù  áa  c c s th thuËn b»ng    v¨n b¶n  ña  é  ©y  ùng. c BX d b/ Tiªu chuÈn  ©y  ùng  ña    chøc  µ    íc kh¸c muèn  dông      xd c c¸c tæ  v c¸c n     ¸p  vµo  ©y  ùng    xd c¸cc«ng  ×nh trªnl∙nhthæ  Öt Nam   tr       Vi   ph¶itu©n    theo    ×nh c¸c tr   tù sau  y:  îcc¸cc¬    ®© §     quan  qu¶n  ýx©y  ùng  éc c¸cBé, c¬  l  d thu       quan  ã  c chøc  n¨ng qu¶n  ý x©y  ùng  l  d chuyªn  µnh  ng nghiªn cøu    xem   Ðt  µ    Þ;  é  x v ®Ò ngh B X ©y  ùng  sÏxem   Ðt ra v¨n b¶n  Êp  Ën  d    x      ch thu cho  õng  t c«ng  ×nh x©y  ùng  tr   d cô  Ó. th 6.C¸c    Èn  ©y  ùng  ÖtNam   Ò   ËtliÖu x©y  ùng  îckhuyÕn    tiªuchu x d Vi   vv    d ®  khÝch  iÖt®Ó     ông.Trong  êng  îp thiÕu      Èn  ©y  ùng  tr   ¸p d   tr h  c¸c tiªuchu x d trong  nícvÒ   Ünh  ùc  µy  ×  ã  Ó    ông    tiªuchuÈn  ícngoµi,nhng   l v n th c th ¸p d c¸c     n    ph¶i  (1 ÷ 5) ë trªn. tu©n  ñ c¸cquy  nh  ∙  t¹ c¸c®iÓ m           th     ®Þ ® nªu      i 7. Hå   ¬    é   ©y  ùng    s ®Ó B X d xem   Ðt  v¨n  x ra  b¶n  áa  Ën  th thu cho  Öc    vi ¸p dông   tiªuchuÈn  ícngoµivµo    c¸c    n    c¸cc«ng  ×nh x©y  ùng    ÖtNam   å m: tr   d ë Vi   g ­ Danh  ôc  µ  éidung      Èn  Ìm    m vn  c¸ctiªuchu k theo  (trong®ã     bao  å m     g b¶n tiÕng  ícngoµivµ  n    b¶n  Þch    Õng  Öt). d ra ti Vi
  3. 3 ­ B¶n  thuyÕt minh  Ò   Öc    Þ     v vi ®Ò ngh cho  dông      Èn    ¸p  c¸c tiªuchu trªn (trong ®ã     nªu  â :Lý    ôc  ch, néidung      ông,c¸c u    îc®iÓ m   r    do, m ®Ý    xin ¸p d     ­ nh   vµ ¶nh  ëng  ªnquan,hiÖu  h li     qu¶ cña  Öc    ông,kiÕn  Þ).   vi ¸p d   ngh ­C¸c      v¨n b¶n  chØ  Én  ü  Ët d k thu ­   kiÕn  ý phª duyÖt  ña  é   c B hoÆc   ¬ c quan  ã  c chøc n¨ng qu¶n  ý x©y  l  dùng  chuyªn ngµnh    c«ng  ×nh x©y  ùng  ªnquan. tr   d li   8. Vô     Khoa  äc  h c«ng  Ö     é   ©y  ùng  îcgiao lµm  u   èi  ngh ­ B X d ®    ®Ç m trong  viÖc qu¶n  ý vµ  óp  é   ©y   ùng  l   gi B X d xem   Ðt  x c¸c   å  ¬  Ò     Èn  íc h s v tiªuchu n  ngoµi®Ò   Þ    ông  µo  ©y  ùng    ÖtNam.   ngh ¸p d vxd ë Vi   III­T æ  c h ø c  th ù c hi Ö n   1. Th«ng    µy    t n ban  µnh    h ®Ó thay  Õ  th cho Th«ng    è  t s 12/BXD­KHCN   ngµy  24/4/1995 cña  é  X ©y   ùng vµ  B d Th«ng b¸o  è  s 78/BXD­KHCN   µy  ng 17/7/1995  Ò   ¸p  ông      Èn  µ  v d c¸c tiªuchu v quy  ×nh,quy  ¹m  ü  Ët x©y  tr   ph k thu   dùng  ña  é  ©y  ùng. c BX d 2. Th«ng   µy  ã  Öu  ùc sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý;C¸c  é,    ¬    t n c hi l   15  k t  k  B c¸c c quan  ngang  é,  B UBND     c¸c TØnh,  µnh  è  ùc thuéc  Th ph tr   Trung  ng, c¸c Së  ¬   X ©y  ùng,V¨n  d   phßng  Õn  ócs  ëng  µnh  è,Ban  Ki tr   tr th ph   qu¶n  ýc¸c khu  l    c«ng  nghiÖp  ã  c tr¸chnhiÖ m  íng dÉn  µ    µnh    h  v thi h Th«ng   µy. tn C¸c  ñ  u  ,c¸ctæ  ch ®Ç t    chøc  ÕtkÕ   µ  ©y  ùng  éc m äi  µnh  Çn  thi   v x d thu   th ph kinh  Õ  t trong  níc cÇn  ùc  Ön  y     ÷ng  c¶    th hi ®Ç ®ñ nh quy  nh   ña  ®Þ c Th«ng    t nµy. Trong    ×nh thùc hiÖn  Õu  ã  íng m ¾ c   Çn    qu¸ tr     n cv   c bæ sung,söa  æi,yªu   ®    cÇu  n  Þ  ã    Õn  öivÒ   é  ©y  ùng    ®¬ v c ý ki g   B X d ®Ó xem   Ðt hoµn  Ön. x  thi
Đồng bộ tài khoản