Thông tư 07/2000/TT-BKH

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
82
lượt xem
12
download

Thông tư 07/2000/TT-BKH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 07/2000/TT-BKH về nội dung Tổng mức đầu tư, Hồ sơ thẩm định dự án đầu tư và báo cáo đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành, để hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung Thông tư số 06/1999/TT-BKH ngày 24/11/1999 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về nội dung Tổng mức đầu tư, Hồ sơ thẩm định dự án đầu tư và báo cáo đầu tư

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 07/2000/TT-BKH

  1. B K HO CH VÀ U TƯ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 07/2000/TT-BKH Hà N i, ngày 03 tháng 7 năm 2000 THÔNG TƯ C A B K HO CH VÀ U TƯ S 07/2000/TT-BKH NGÀY 03 THÁNG 7 NĂM 2000 HƯ NG D N S A I, B SUNG M T S N I DUNG THÔNG TƯ S 06/1999/TT-BKH NGÀY 24 THÁNG 11 NĂM 1999 C A B K HO CH VÀ U TƯ HƯ NG D N V N I DUNG T NG M C U TƯ, H SƠ TH M NNH D ÁN U TƯ VÀ BÁO CÁO U TƯ Th c hi n các quy nh t i Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999; Căn c ngh và góp ý c a các B và a phương v m t s n i dung t i Thông tư s 06/1999/TT-BKH ngày 24 tháng 11 năm 1999 c a B K ho ch và u tư hư ng d n v n i dung T ng m c u tư, H sơ thNm nh d án u tư và Báo cáo u tư, B K ho ch và u tư hư ng d n s a i, b sung m t s n i dung như sau: I. V T NG M C V N U TƯ: N i dung c a ph n t g ch u dòng th 2 - i m b thu c kho n m c 1.2 ư c s a i và b sung như sau: "- u th u th c hi n d án bao g m: + ChuNn b u th u: * L p h sơ m i th u và tiêu chuNn ánh giá h sơ d th u * Thông báo m i th u ( ăng báo, n u có) + T ch c u th u: * Phát hành h sơ m i th u (in n tài li u, g i h sơ m i th u) * T ch c h i ngh ti n u th u (n u có) * B o qu n h sơ d th u (n u có) * T ch c m th u + Xét th u và thNm nh k t qu u th u:
  2. * ánh giá h sơ d th u * ThNm nh k t qu u th u." II. V H SƠ NGHN TH M NNH BÁO CÁO NGHIÊN C U KH THI (M C II C A THÔNG TƯ S 06/1999/TT-BKH) Ư C S A I, B SUNG NHƯ SAU: 1. B các i m sau ây thu c danh m c B: - i m d thu c kho n m c 1.1 - i m h thu c kho n m c 1.2 - i m c thu c kho n m c 2.1 2. S a i các i m f c a kho n m c 1.1; i m g c a kho n m c 1.2; i m e c a kho n m c 2.1 l i như sau: "Các văn b n có giá tr pháp lý xác nh n tư cách pháp nhân, năng l c tài chính c a Ch u tư và các văn b n c n thi t khác như gi y ch ng nh n quy n s d ng t ( i v i d án trong ó Ch u tư ã có gi y ch ng nh n quy n s d ng t) ho c văn b n tho thu n cho thuê t, thông báo gi i thi u a i m c a cơ quan có thNm quy n ( i v i d án trong ó Ch u tư chưa có gi y ch ng nh n quy n s d ng t), văn b n phê duy t quy ho ch, các văn b n cho phép c a Chính ph , các tho thu n, các h p ng, các hi p nh (tuỳ theo c i m c a t ng d án)". 3. B sung n i dung kho n 3 như sau: "Ch u tư ch u hoàn toàn trách nhi m v tính chuNn xác và tính h p pháp c a các thông tin, s li u, tài li u g i theo h sơ d án. thúc Ny nhanh quá trình thNm nh, Ch u tư có th tr c ti p xin ý ki n óng góp c a các cơ quan liên quan v d án. H sơ d án ư c Ch u tư trình tr c ti p ngư i có thNm quy n quy t nh u tư, cơ quan tr c ti p qu n lý Ch u tư và chuy n cho Cơ quan t ch c thNm nh d án u tư v i s lư ng d án theo yêu c u c a Cơ quan t ch c thNm nh xin ý ki n thNm nh c a các cơ quan liên quan. i v i các d án nhóm A, cơ quan t ch c thNm nh là B K ho ch và u tư. Các cơ quan ư c yêu c u tham gia thNm nh c n óng góp ý ki n v i n i dung t p trung vào nh ng v n liên quan n ch c năng qu n lý c a cơ quan mình, g i t i cơ quan t ch c thNm nh úng th i h n và ch u trách nhi m v nh ng ý ki n góp ý. III. B SUNG I M IV NHƯ SAU: i v i Báo cáo nghiên c u ti n kh thi c a các d án nhóm A g m nhi u d án thành ph n ho c ti u d án có th c l p v n hành, khai thác và th c hi n theo phân kỳ u tư ph i xác nh rõ danh m c các d án thành ph n ho c các ti u d án, s c n thi t và tính h p lý v s c l p v n hành, khai thác c a t ng d án thành ph n ho c
  3. ti u d án, ti n u tư và d ki n u tư và d ki n b trí v n u tư cho t ng d án thành ph n ho c ti u d án. Danh m c các d án thành ph n ho c các ti u d án c a d án nhóm A ư c xác nh trong văn b n ch p thu n ho c quy t nh phê duy t báo cáo nghiên c u ti n kh thi c a Th tư ng Chính ph . Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Tr n Xuân Giá ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản