Thông tư 07/2000/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
65
lượt xem
7
download

Thông tư 07/2000/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 07/2000/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung Thông tư số 06/1999/TT-BKH ngày 24/11/1999 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về nội dung Tổng mức đầu tư, Hồ sơ thẩm định dự án đầu tư và báo cáo đầu tư

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 07/2000/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t c ñ a B é  K Õ  h o ¹ ch v µ  § Ç u  t  S è  07/2000/TT­B K H   n g µ y 03  th¸ng 7 n¨ m  2000 H í ng d É n  s ö a ® æ i, b æ  s u n g   m é t s è  n é i d u n g   h « n g  t s è  06/1999/TT­B K H   T n g µ y 24  th¸ng 11 n¨ m   1999 c ñ a B é  K Õ  h o ¹ ch  µ  § Ç u     v t H í ng d É n   Ò  n é i d u n g  T æ n g  m ø c  ® Ç u  t, H å  s ¬   v th È m  ® Þ n h  d ù   ® Ç u  t v µ  B¸o  ¸n  c¸o  Ç u  t ® Thùc  Ön  hi c¸c  quy  nh   ¹  ®Þ t iNghÞ   nh   è  ®Þ s 12/2000/N§­   µy    CP ng 05 th¸ng 5    n¨m 2000  ña  Ýnh  ñ  Ò   Öc  öa  æi, bæ   c Ch ph v vi s ®   sung  ét  è  iÒu   m s® cña  Quy  Õ   ch qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 52/1999/N§­   µy  th¸ng7  CP ng 08    n¨m 1999;C¨n  ®Ò   Þ  µ  ãp    ña      cø  ngh v g ý c c¸c Bé   µ  a   ¬ng  Ò   ét  è  éidung  ¹  v ®Þ ph v m sn  tiTh«ng   è  t s 06/1999/TT­ BKH   µy  ng 24 th¸ng11    n¨m  1999  ña  é  Õ   ¹ch vµ  Çu   íng dÉn  Ò   éidung  c B K ho   § th   vn  Tæng   møc  u  ,Hå   ¬  Èm  nh  ù    u    µ  ®Ç t  s th ®Þ d ¸n ®Ç tv B¸o    u  ,Bé  Õ   ¹ch vµ  c¸o ®Ç t  K ho   §Çu  híng dÉn  öa  æi,bæ   t    s®   sung  ét  è  éidung    m sn  nh sau:  I. Ò  t æ n g  m ø c  v è n ® Ç u  t:  V Néi dung  ña  Çn  õ g¹ch  u     c ph t  ®Ç dßng  2    iÓ m   thuéc kho¶n  ôc   thø  ­ ® b    m 1.2 ® îcsöa  æi  µ       ® v bæ sung    nh sau:   "­§Êu  Çu  ùc hiÖn  ù      th th   d ¸n bao  å m: g +  ChuÈn  Þ  u  Çu: b ®Ê th * LËp  å  ¬  êi  Çu  µ    Èn  ¸nh    å  ¬  ù  Çu    h s m th v tiªuchu ® gi¸h s d th * Th«ng    êi  Çu  ®¨ng b¸o,n Õu  ã)   b¸o m th (    c +    Tæ chøc  u  Çu: ®Ê th * Ph¸thµnh  å  ¬  êi  Çu    n  µiliÖu,göihå  ¬  êi  Çu)     h s m th (inÊ t       s m th * Tæ     chøc  éinghÞ  Òn ®Êu  Çu  Õu  ã) h  ti   th (n c   * B¶o    qu¶n  å  ¬  ù  Çu  Õu  ã) h s d th (n c * Tæ     chøc  ë   Çu m th +  Ðt  Çu  µ  Èm  nh  Õt  X th v th ®Þ k qu¶  u  Çu: ®Ê th * §¸nh    å  ¬  ù  Çu   gi¸h s d th * ThÈ m   nh  Õt    ®Þ k qu¶  u  Çu." ®Ê th II. Ò  h å  s ¬  ® Ò  n g h Þ  th È m  ® Þ n h  b¸o c¸o n g hiªn c ø u  k h ¶ thi  V   ( M ô c II ñ a T h « n g  t s è  0 6/1999/TT­ K H )   c B ® î c s ö a ® æ i, b æ  s u n g  n h  s a u:  1.Bá    iÓ m     c¸c® sau  y  éc danh  ôc  ®© thu   m B: ­§iÓ m   thuéc kho¶n  ôc    d    m 1.1
  2. 2 ­§iÓ m   thuéc kho¶n  ôc    h    m 1.2 ­§iÓ m   thuéc kho¶n  ôc    c    m 2.1 2. Söa  æi    iÓ m    ña    ® c¸c ® fc kho¶n  ôc    iÓ m   cña  m 1.1;® g  kho¶n  ôc    m 1.2; ®iÓ m   cña  e  kho¶n  ôc    ¹nh  m 2.1 l   sau: i   "C¸c v¨n    b¶n  ã    Þ ph¸p  ýx¸c nhËn    c gi¸tr   l    t c¸ch ph¸p  ©n,  nh n¨ng  ùc tµi l   chÝnh  ña  ñ   u    vµ    c Ch ®Ç t c¸c v¨n b¶n  Çn  Õtkh¸c nh giÊy  c thi     chøng  Ën  nh quyÒn  ö  ông  t  ®èivíi ù    sd ®Ê (     ¸n trong ®ã   ñ  u    ∙  ã  Êy chøng  Ën  d   Ch ®Ç t® c gi   nh quyÒn  ö  ông  t) hoÆc   sd ®Ê   v¨n  b¶n tho¶  Ën  thu cho  thuª ®Êt, th«ng      b¸o  í gi   i thiÖu  a   iÓ m   ña  ¬  ®Þ ® c c quan  ã  Èm   Òn  ®èi víidù  trong    ñ  c th quy (     ¸n  ®ã Ch ®Ç u    a  ã  Êy  tch c gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t),v¨n b¶n  nh quy sd ®Ê     phª  Öt    duy quy ho¹ch,c¸c v¨n      b¶n  cho  Ðp  ña  Ýnh  ñ, c¸c tho¶  Ën, c¸c hîp  ng, ph c Ch ph     thu     ®å   c¸chiÖp  nh  útheo ® Æc   iÓ m   ña  õng dù    ®Þ (tu     ® c t   ¸n)" . 3.Bæ     sung  éidung  n  kho¶n  nh  3  sau:   "Chñ  u    Þu  µn  µn  ®Ç tch ho to tr¸chnhiÖ m   Ò   Ýnh  Èn    µ  Ýnh  îp   vt chu x¸cv t h  ph¸p  ña    c c¸c th«ng    è  Öu,tµiliÖu  öi theo  å  ¬  ù    Ó   óc  y   tin,s li     g  h s d ¸n.§ th ®È nhanh    ×nh thÈm  nh, Chñ  u    ã  Ó  ùctiÕp xiný  Õn  ng  ãp  qu¸ tr   ®Þ   ®Ç tc th tr       ki ®ã g cña    ¬  c¸cc quan  ªnquan  Ò   ù  li   v d ¸n. Hå   ¬  ù  ® îc Chñ   u    ×nh trùctiÕp  êi cã  Èm   Òn  Õt s d ¸n    ®Ç t tr     ng   th quy quy   ®Þnh  u  , c¬  ®Ç t  quan  ùc tiÕp  tr   qu¶n  ýChñ   u    µ  l  ®Ç t v chuyÓn  cho  ¬   C quan  tæ chøc  Èm  nh  ù    u    íisè îng dù    th ®Þ d ¸n ®Ç t v   l   ¸n theo  cÇu  ña  ¬   yªu  c C quan  tæ  chøc  Èm  nh        Õn  Èm  nh  ña    ¬  th ®Þ ®Ó xiný ki th ®Þ c c¸cc quan  ªnquan. li   §èivíic¸c dù  nhã m   c¬        ¸n  A,  quan  chøc  Èm  nh  µ Bé   Õ   ¹ch  tæ  th ®Þ l   K ho vµ  Çu  . C¸c  ¬  § t  c quan  îc yªu  Çu  ®  c tham gia  Èm   nh  Çn  ng  ãp    th ®Þ c ®ã gý kiÕn  íi éidung  Ëp  v    n t trung vµo  ÷ng  Ên    ªnquan  n     nh v ®Ò li   ®Õ chøc n¨ng  qu¶n  lýcña  ¬    c quan  ×nh,  öi tí c¬  m g   i quan  chøc  Èm   nh  ng  êih¹n  µ    tæ  th ®Þ ®ó th   v chÞu  tr¸chnhiÖ m  Ò   ÷ng    Õn  ãp  .   v nh ý ki g ý III.B æ  s u n g  ® i Ó m  IV n h  s a u:    §èivíi   B¸o    c¸o nghiªncøu  Òn kh¶    ña    ù    ã m   gå m   Òu    ti   thic c¸c d ¸n nh A  nhi dù  thµnh  Çn  ¸n  ph hoÆc   Óu  ù  cã  Ó  c  Ëp  Ën  µnh, khai th¸c vµ  ti d ¸n  th ®é l v h      thùc  Ön  hi theo  ©n  ú  u     ph k ®Ç t ph¶i x¸c ®Þnh  â     r danh  ôc    ù  thµnh  m c¸c d ¸n  phÇn  hoÆc     Óu  ù    ù  Çn  Õtvµ  Ýnh  îp  ý vÒ   ù  c  Ëp  Ën  c¸c ti d ¸n,s c thi   t h l   s ®é l v hµnh, khaith¸ccña  õng  ù  thµnh  Çn       t d ¸n  ph hoÆc   Óu  ù    Õn    u    ti d ¸n,ti ®é ®Ç t vµ  ù  Õn  u    µ  ù  Õn  è  Ý vèn  u     d ki ®Ç t v d ki b tr   ®Ç t cho  õng  ù  thµnh  Çn  t d ¸n  ph hoÆc   Óu dù  ti   ¸n. Danh  ôc    ù    µnh  Çn  m c¸c d ¸n th ph hoÆc     Óu dù    ña  ù    ã m     c¸c ti   ¸n c d ¸n nh A ® îcx¸c®Þnh     trong v¨n b¶n  Êp  Ën     ch thu hoÆc   Õt ®Þnh    Öt b¸o    quy   phª duy   c¸o nghiªncøu  Òn kh¶    ña  ñ íng ChÝnh  ñ.   ti   thic Th t   ph Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthi µnh  tn c hi l     h sau  ngµy  Ó   õngµy  ý. 15  k t  k

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản