Thông tư 07/2003/TT-BXD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
154
lượt xem
34
download

Thông tư 07/2003/TT-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông tư 07/2003/tt-bxd', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 07/2003/TT-BXD

 1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 07/2003/TT-BXD Hà N i, ngày 17 tháng 6 năm 2003 THÔNG TƯ C A B XÂY D NG S 07/2003/TT-BXD NGÀY 17 THÁNG 6 NĂM 2003 V VI C S A I, B SUNG M T S I M TRONG THÔNG TƯ "HƯ NG D N VI C L P VÀ QU N LÝ CHI PHÍ XÂY D NG CÔNG TRÌNH THU C CÁC D ÁN U TƯ" S 09/2000/TT-BXD NGÀY 17/7/2000 Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph ban hành Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng. Căn c Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph . Căn c Ngh nh s 07/2003/N -CP ngày 30/1/2003 c a Chính ph v vi c s a i b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph . th c hi n cơ ch qu n lý i v i công trình c a các d án u tư và xây d ng s d ng v n ngân sách Nhà nư c, v n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh, v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c, v n u tư phát tri n c a doanh nghi p Nhà nư c và các ngu n v n khác do các doanh nghi p t u tư, t vay t tr không có s b o lãnh c a Nhà nư c quy nh t i các i u 10,11 và 12 Ngh nh s 52/1999/N -CP, kho n 4,5 và 6 i u 1 Ngh nh s 12/2000/N -CP và kho n 4,5 và 6 i u 1 Ngh nh s 07/2003/N -CP; B Xây d ng hư ng d n s a i, b sung m t s i m trong Thông tư hư ng d n vi c l p và qu n lý chi phí xây d ng công trình thu c các d án u tư s 09/2000/TT-BXD như sau: (1) i m 3 m c I ư c s a i, b sung như sau: 3. T t c các công trình xây d ng c a các d án u tư s d ng v n ngân sách Nhà nư c, v n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh, v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c, v n u tư phát tri n c a doanh nghi p Nhà nư c và các ngu n v n khác do các doanh nghi p t u tư, t vay t tr không có s b o lãnh c a Nhà nư c u ph i th c hi n theo hư ng d n l p và qu n lý chi phí xây d ng ư c quy nh trong Thông tư này. (2) Ti t a, b, Kho n 2.1.3 i m 2.1 m c II ư c b sung như sau: giai o n chuNn b u tư: - Chi phí cho vi c thi, tuy n ch n thi t k ki n trúc i v i công trình có yêu c u ki n trúc c bi t ho c yêu c u c a ch u tư;
 2. - Chi phí o c, kh o sát ánh giá hi n tr ng khi l p d án u tư c i t o, s a ch a; b. giai o n th c hi n u tư: - Chi phí ki m nh ch t lư ng công trình xây d ng; (n u có) - Chi phí áp d ng nh ng phát minh, sáng ch , b n quy n tác gi ; (n u có) - Chi phí giám sát, ánh giá u tư; (n u c n) - Lãi vay trong quá trình u tư i v i công trình xây d ng c a các d án u tư s n xu t kinh doanh; (3) B sung m i i m 2.3a m c II như sau: Giá h p ng EPC là toàn b các chi phí c n thi t t ng th u EPC th c hi n các công vi c theo h p ng ã ký k t bao g m: 2.3a.1- Chi phí kh o sát, thi t k ; 2.3a.2- Chi phí mua s m cung c p v t tư, thi t b bao g m c thi t b d phòng; 2.3a.3- Chi phí thi công xây l p công trình k c công trình t m; 2.3a.4- Chi phí ki m tra, ch y th , ào t o công nhân, nghi m thu bàn giao, chuy n giao công ngh ; 2.3a.5- Chi phí qu n lý d án; 2.3a.6- Chi phí liên quan khác; 2.3a.7- Các lo i thu và phí; (4) i m 2.3 m c II s a i và b sung như sau: 2.3- Giá thanh toán công trình - i v i trư ng h p u th u: Giá thanh toán là giá ã ký k t trong h p ng kinh t khi trúng th u cùng các i u ki n ư c ghi trong h p ng kinh t gi a ch u tư và doanh nghi p xây d ng. - i v i trư ng h p ch nh th u (k c trư ng h p ư c c p có thNm quy n phân giao nhi m v xây d ng công trình): Giá thanh toán là giá tr d toán h ng m c công trình ho c lo i công tác xây l p riêng bi t hay toàn b công trình ư c duy t trên cơ s kh i lư ng th c hi n ư c nghi m thu theo giai o n ho c kh i lư ng th c hi n ư c nghi m thu hàng tháng theo h p ng ã ký k t Giá thanh toán ư c th c hi n theo t ng th i kỳ thanh toán kh i lư ng hoàn thành và ch ư c thanh toán h t khi có quy t toán h ng m c công trình hay công trình v i Ch u tư như n i dung quy nh trong kho n 2, 3, 4, 5 i u 49 Quy ch Qu n lý u
 3. tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP, và i m 1, 6, 8, 9, 12, 13 kho n 17 i u 1 Ngh nh s 07/2003/N -CP ngày 30/1/2003 c a Chính ph và hư ng d n c a B Tài chính. (5) i m 1, 8 m c III ư c s a i và b sung i m 7a m c III như sau: 1. Báo cáo nghiên c u kh thi ho c báo cáo u tư ư c c p có thNm quy n phê duy t. 7a- Giá v t li u n hi n trư ng xây l p i v i công trình xây d ng theo tuy n ho c xa nơi dân cư t p trung. 8- Giá cư c v n t i, b c x p, chi phí lưu kho, bãi theo quy nh c a c p có thNm quy n. (6) i m 1 m c IV ư c s a i và i m 2 m c IV ư c b sung như sau: 1. T ng d toán công trình T ng d toán công trình ư c xác nh theo nguyên t c sau: - i v i công trình có thi t k 03 bư c: Cơ s l p t ng d toán là thi t k k thu t. - i v i công trình có thi t k 02 bư c: Cơ s l p t ng d toán là thi t k k thu t thi công. 2. D toán xây l p h ng m c công trình D toán xây l p h ng m c công trình ư c xác nh trên cơ s kh i lư ng các công tác xây l p tính theo thi t k , ơn giá xây d ng cơ b n do U ban nhân dân c p t nh ban hành ho c ơn giá xây d ng công trình ( i v i công trình ư c l p ơn giá riêng), nh m c chi phí chung, thu nh p ch u thu tính trư c và thu giá tr giă tăng u ra. D toán chi phí c a gói th u th c hi n hình th c h p ng t ng th u kh o sát thi t k - cung c p v t tư, thi t b xây d ng (h p ng EPC) bao g m chi phí kh o sát, thi t k , chi phí mua s m cung c p v t tư, thi t b (k c v t tư, thi t b d phòng), chi phí xây d ng và l p t (k các các công trình ph tr , các công trình t m), chi phí ch y th , nghi m thu bàn giao, qu n lý d án, thu và các chi phí khác. Phương pháp l p d toán xây l p h ng m c công trình theo hư ng d n trong ph l c s 2 kèm theo Thông tư này. (7) Kho n 3.1, 3.2, 3.3 i m 3 m c V ư c s a i b sung như sau: 3. V t ng d toán công trình 3.1- T t c các công trình xây d ng không phân bi t u th u hay ư c phép ch nh th u u ph i l p t ng d toán theo úng các n i dung, nguyên t c, phương pháp hư ng d n t i Thông tư này.
 4. 3.1.1- Trư c khi Ngư i có thNm quy n phê duy t t ng d toán thì t ng d toán ph i ư c thNm nh; Ch u tư có trách nhi m l p h sơ trình thNm nh và phê duy t theo các n i dung quy nh t i ph l c s 4 c a Thông tư này. 3.1.2- Cơ quan ho c t ch c chuyên môn thNm nh t ng d toán b o m n i dung thNm nh bao g m: - Ki m tra tính úng n c a các nh m c, ơn giá và vi c v n d ng nh m c, ơn giá, các ch , chính sách có liên quan và các kho n m c chi phí theo quy nh c a Nhà nư c. - S phù h p gi a kh i lư ng thi t k k thu t ho c thi t k k thu t thi công v i t ng d toán. - Xác nh giá tr t ng d toán so sánh v i t ng m c u tư ã ư c duy t. 3.1.3- K t thúc vi c thNm nh, cơ quan ho c t ch c chuyên môn thNm nh ph i l p văn b n k t qu thNm nh t ng d toán theo các n i dung trong i m 3.1.2 nói trên và các n i dung khác theo m u văn b n trong ph l c s 5 c a thông tư này. 3.2- T ng d toán do Ngư i có thNm quy n phê duy t không ư c vư t t ng m c u tư ã ư c duy t. 3.2.1- i v i công trình xây d ng c a d án u tư xây d ng s d ng v n ngân sách Nhà nư c, v n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh, v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c: 3.2.1.1- T ng d toán công trình thu c d án quan tr ng qu c gia do Th tư ng Chính ph quy t nh u tư và các d án nhóm A s d ng v n ngân sách Nhà nư c do B Xây d ng thNm nh, tr công trình xây d ng thu c d án nhóm A c a m t s B , Ngành quy nh t i ti t a m c 3.1 kho n 14 i u 1 Ngh nh s 07/2003/N -CP ngày 30/1/2003 c a Chính ph . 3.2.1.2- T ng d toán công trình các d án nhóm A s d ng v n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh, v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c thì các B , Ngành, a phương t t ch c thNm nh t ng d toán ho c do t ch c có chuyên môn v nh m c, ơn giá, d toán thNm nh trư c khi trình Ngư i có thNm quy n phê duy t. 3.2.1.3- T ng d toán công trình c a các d án nhóm B,C thu c các B , Ngành, cơ quan Trung ương qu n lý. Ngư i có thNm quy n quy t nh u tư phê duy t sau khi ư c cơ quan chuyên môn có ch c năng qu n lý xây d ng c a c p quy t nh u tư ho c cơ quan chuyên môn có ch c năng qu n lý nh m c, ơn giá, d toán xây d ng ( i v i các d án mà c p quy t nh u tư không có cơ quan ch c năng nói trên) thNm nh. 3.2.1.4- T ng d toán công trình c a d án thu c nhóm B,C do a phương qu n lý, Ch t ch U ban nhân dân c p t nh phê duy t t ng d toán sau khi ư c S Xây d ng ho c S có công trình xây d ng chuyên ngành thNm nh (tuỳ theo tính ch t c a d án).
 5. 3.2.1.5- T ng d toán công trình c a d án thu c nhóm A, B, C do các doanh nghi p u tư s d ng v n u tư do Nhà nư c b o lãnh, v n u tư phát tri n c a Nhà nư c thì doanh nghi p t t ch c thNm nh ho c do t ch c có chuyên môn v nh m c, ơn giá, d toán thNm nh Ngư i có thNm quy n quy t nh u tư phê duy t. 3.2.1.6- Vi c u quy n phê duy t t ng d toán c a ngư i có thNm quy n cho c p dư i tr c ti p ho c cho Ch u tư ư c phép phê duy t d toán các h ng m c công trình l p theo thi t k b n v thi công (thi t k chi ti t) th c hi n theo quy nh t i ti t c, d m c 3.1 kho n 14, i u 1 Ngh nh s 07/2003/N -CP c a Chính ph . 3.2.2- i v i công trình xây d ng c a các d án u tư xây d ng s d ng v n u tư phát tri n c a doanh nghi p nhà nư c và các ngu n v n khác do các doanh nghi p t u tư, t vay t tr không có s b o lãnh c a Nhà nư c, vi c thNm nh và phê duy t t ng d toán th c hi n như quy nh t i ti t 3.2.1.5 nói trên. 3.2.3- i v i công trình xây d ng thu c d án u tư xây d ng s d ng v n c a nhà tài tr qu c t (k c v n h tr phát tri n chính th c ODA) th c hi n theo Thông tư c a B Xây d ng v hư ng d n l p và qu n lý chi phí xây d ng công trình s d ng v n c a nhà tài tr qu c t . 3.3- T ng d toán công trình ư c Ngư i có thNm quy n phê duy t là gi i h n t i a chi phí xây d ng công trình, làm căn c t ch c u th u ho c ch nh th u và qu n lý chi phí trong quá trình th c hi n d án. Ngư i có thNm quy n phê duy t t ng d toán ch u trách nhi m trư c pháp lu t v các n i dung phê duy t theo quy nh t i kho n 2, i u 38 c a Ngh nh s 52/1999/N -CP c a Chính ph và các quy nh khác c a pháp lu t. - Trư ng h p nh ng d án nhóm A g m nhi u d án thành ph n ho c ti u d án có th c l p v n hành, khai thác ho c th c hi n theo phân kỳ u tư ư c ghi trong văn b n phê duy t báo cáo nghiên c u ti n kh thi ho c văn b n quy t nh ch trương u tư c a c p có thNm quy n, vi c l p, thNm nh, phê duy t t ng d toán công trình c a các d án thành ph n ho c ti u d án ó ư c th c hi n như công trình c a m t d án u tư c l p. - Công trình xây d ng c a các d án u tư và xây d ng s d ng v n ngân sách Nhà nư c, v n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh, v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c, v n u tư phát tri n c a doanh nghi p nhà nư c và các ngu n v n khác do các doanh nghi p t u tư, t vay t tr không có s b o lãnh c a Nhà nư c trư c khi kh i công ph i có t ng d toán ư c c p có thNm quy n phê duy t. Trư ng h p c bi t, n u công trình xây d ng c a d án nhóm A, chưa có t ng d toán ư c phê duy t thì ch m nh t sau khi th c hi n ư c 30% t ng m c u tư ph i có t ng d toán ư c c p có thNm quy n phê duy t. Trong trư ng h p này, khi ti n hành kh i công công trình thì ph i có d toán h ng m c công trình kh i công ư c c p có thNm quy n phê duy t và h p ng giao nh n th u h p pháp. (8) Ph l c s 2 và ph l c s 3 ư c thay th b ng ph l c s 2 và s 3 kèm theo Thông tư này. (9) B sung m i ph l c s 4 và ph l c s 5 kèm theo Thông tư này.
 6. Thông tư này s a i, b sung m t s i m trong Thông tư hư ng d n vi c l p và qu n lý chi phí xây d ng công trình thu c các d án u tư s 09/2000/TT-BXD ngày 17/7/2000 và áp d ng th ng nh t trong c nư c sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. Nguy n H ng Quân ( ã ký) PH L C S 2 PHƯƠNG PHÁP L P D TOÁN XÂY L P H NG M C CÔNG TRÌNH XÂY D NG (Kèm theo Thông tư s ..../2003/TT-BXD ngày... tháng... năm 2003) Giá tr d toán xây l p sau thu c a h ng m c công trình bao g m giá tr d toán xây l p trư c thu và kho n thu giá tr gia tăng u ra. Giá tr d toán xây l p trư c thu c a h ng m c công trình bao g m chi phí tr c ti p, chi phí chung và thu nh p ch u thu tính trư c. Chi phí tr c ti p: Bao g m chi phí v t li u, chi phí nhân công và chi phí s d ng máy thi công. Chi phí v t li u, chi phí nhân công và chi phí s d ng máy thi công ư c xác nh d a trên cơ s kh i lư ng công tác xây l p và ơn giá xây d ng c a công tác xây l p tương ng. Riêng chi phí nhân công trong ơn giá xây d ng nói trên bao g m: - Ti n lương c p b c theo B ng lương A6 ban hành kèm theo Ngh nh s 05/CP ngày 26/1/1994 c a Chính ph . - Các kho n ph c p bao g m: ph c p lưu ng m c th p nh t b ng 20% ti n lương t i thi u, ph c p không n nh s n xu t m c th p nh t bình quân b ng 10% ti n lương cơ b n, m t s kho n lương ph (ngh l , t t, phép...) b ng 12% và m t s chi phí có th khoán tr c ti p cho ngư i lao ng tính b ng 4% so v i ti n lương c p b c. i v i các công trình ư c cơ quan có thNm quy n c a Nhà nư c cho phép ư c hư ng thêm các kho n ph c p lương và ch chính sách khác chưa tính vào chi phí nhân công trong ơn giá nêu trên ho c ư c hư ng ph c p lưu ng m c cao hơn 20% hay ư c hư ng ph c p không n nh s n xu t m c cao hơn 10% thì ư c b sung các kho n này vào chi phí nhân công trong d toán theo hư ng d n b ng 1 (b ng t ng h p d toán xây l p h ng m c công trình xây d ng) c a ph l c này. i v i chi phí c p nư c ng t ph c v sinh ho t nh ng nơi thi u nư c ng t ư c ưa vào d toán xây l p công trình cùng v i nư c ng t ph c v s n xu t.
 7. Chi phí chung: ư c tính b ng t l (%) so v i chi phí nhân công ho c chi phí máy thi công i v i công tác thi công hoàn toàn b ng máy trong d toán xây l p. Kho n chi phí chung này quy nh theo t ng lo i công trình t i b ng 2 c a ph l c này. Thu nh p ch u thu tính trư c: ư c tính b ng t l (%) so v i chi phí tr c ti p và chi phí chung quy nh theo t ng lo i công trình t i b ng 2 c a ph l c này. B NG 1 B NG T NG H P D TOÁN XÂY L P H NG M C CÔNG TRÌNH XÂY D NG STT Kho n m c chi phí Cách tính K t qu I CHI PHÍ TR C TI P 1 Chi phí v t li u m VL SQj x Djvl + CLvl j=1 2 Chi phí nhân công m F1 F2 NC SQj x Djnc(1 + + ) j=1 h1n h2n 3 Chi phí máy thi công m M SQj x Djm j=1 C ng chi phí tr c ti p VL+NC+M T II CHI PHÍ CHUNG P X NC C ho c PxM III THU NH P CHNU THU TÍNH (T+C) x t l qui nh TL TRƯ C Giá tr d toán xây l p trư c thu (T+C+TL) gXL IV THU GIÁ TRN GIA TĂNG U RA gXL x TXLGTGT VAT Giá tr d toán xây l p sau thu (T+C+TL)+VAT Gxl Trong ó:
 8. Qj : Kh i lư ng công tác xây l p th j Djvl , Djnc , Djm: Chi phí v t li u, nhân công, máy thi công trong ơn giá xây d ng c a công tác xây l p th j F1 : Các kho n ph c p lương (n u có) tính theo ti n lương t i thi u mà chưa ư c tính ho c chưa trong ơn giá xây d ng. F2: Các kho n ph c p lương (n u có) tính theo ti n lương c p b c mà chưa ư c tính ho c chưa trong ơn giá xây d ng. h1n: H s bi u th quan h gi a chi phí nhân công trong ơn giá so v i ti n lương t i thi u c a các nhóm lương th n - Nhóm I : h1.1 = 2,342 - Nhóm II : h1.2 = 2,493 - Nhóm III : h1.3 = 2,638 - Nhóm IV : h1.4 = 2,796 h2n: H s bi u th quan h gi a chi phí nhân công trong ơn giá so v i ti n lương c p b c c a các nhóm lương th n. - Nhóm I : h2.1 = 1,378 - Nhóm II : h2.2 = 1,370 - Nhóm III : h2.3 = 1,363 - Nhóm IV : h2.4 = 1,357 P: nh m c chi phí chung (%). TL : Thu nh p ch u thu tính trư c . gXL : Gía tr d toán xây l p trư c thu . Gxl : Giá tr d toán xây l p sau thu . CLvl : Chênh l ch v t li u (n u có) TXLGTGT: M c thu su t thu giá tr gia tăng quy nh cho công tác xây d ng, l p t. VAT: T ng s thu giá tr gia tăng u ra (g m thu giá tr gia tăng u vào tr khi mua các lo i v t tư, v t li u, nhiên li u, năng lư ng ...
 9. và ph n thu giá tr gia tăng mà doanh nghi p xây d ng ph i n p). B NG 2 NNH M C CHI PHÍ CHUNG VÀ THU NH P CHNU THU TÍNH TRƯ C ơn v tính: % STT Lo i công trình Chi phí Thu nh p ch u Chung thu tính trư c 1 Xây l p công trình dân d ng. 58,0 5,5 2 Xây l p công trình công nghi p, l p t ư ng 67,0 5,5 ng c p thoát nư c ngoài nhà, tr m thu i n nh . 3 Xây l p công trình thu i n, ư ng dây t i 71,0 6,0 i n, tr m bi n th . 4 Xây d ng ư ng h m, h m lò, l p t máy 74,0 6,5 trong ư ng h m, h m lò. 5 Xây d ng n n ư ng, m t ư ng. 66,0 6,0 6 Xây l p c u c ng giao thông, b n c ng, các 64,0 6,0 công trình bi n. 7 Xây l p công trình thu l i 64,0 5,5 - Riêng ào, p t th công công trình thu l i 51,0 5,0 (tr l c lư ng lao ng công ích ). 8 Xây l p công trình thông tin bưu i n, thông tin 69,0 5,5 tín hi u ư ng s t, phát thanh truy n hình. 9 Xây d ng và l p t b xăng d u, ư ng ng 66,0 6,0 d n d u, d n khí. 10 Xây d ng tr m, tr i các lo i, tr ng r ng, tr ng 55,0 5,5 cây công nghi p, khai hoang xây d ng ng ru ng. 11 Thi công hoàn toàn b ng máy. 2,5 5 - nh m c chi phí chung t m c 1á10: % so v i chi phí nhân công trong d toán xây l p. - nh m c chi phí chung m c 11: %so v i chi phí máy thi công trong d toán xây l p.và ư c áp d ng cho công trình thu c d án (ti u d án, d án thành ph n) ư c thi công hoàn toàn b ng máy. PH L C S 3
 10. NNH M C CHI PHÍ BAN QU N LÝ D ÁN (Kèm theo Thông tư s :...../2003/TT-BXD ngày..../.../2003) I. QUY NNH ÁP D NG 1. Chi phí Ban qu n lý d án ư c tính b ng c p tr s nh m c t l % theo chi phí xây l p và chi phí thi t b trong t ng d toán công trình ư c duy t c a d án ho c d án thành ph n (ti u d án) ư c nêu trong Quy t nh u tư: quy nh trong các b ng 1 và 2 m c II c a ph l c này: nh m c t l này ch dùng t o ngu n và là gi i h n chi phí cho các ho t ng c a Ban qu n lý d án. 2. Trư ng h p chi phí xây l p ho c chi phí thi t b ư c duy t n m trong kho ng gi a giá quy nh các b ng trong m c II c a ph l c này thì tr s nh m c ư c xác nh theo phương pháp n i suy. 3. i v i nh ng công trình có t ng chi phí xây l p ho c chi phí thi t b trong t ng d toán c a công trình có giá tr trên 2000 t ng thì các B , Ngành, U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tho thu n v i B Xây d ng nh m c chi phí th c hi n. 4. Chi phí qu n lý d án theo hình th c Ch nhi m i u hành d án ư c tính b ng nh m c chi phí qui nh trong các b ng m c II c a ph l c này theo quy mô và lo i công trình c a d án. 5 . i v i d án áp d ng hình th c Ch u tư tr c ti p qu n lý th c hi n d án n u không thành l p Ban qu n lý d án thì Ch u tư ư c hư ng nh m c chi phí qu n lý d án b ng 60% nh m c chi phí quy nh trong các b ng m c II c a ph l c này. Trư ng h p thành l p Ban qu n lý d án, thì tuỳ thu c nhi m v mà Ch u tư giao cho Ban qu n lý d án và căn c vào nh m c quy nh các b ng trong m c II c a ph l c này, Ch u tư xác nh m c chi phí giao cho Ban qu n lý d án nhưng m c t i a không ư c vư t nh m c t l ã ư c quy nh. 6. i v i d án th c hi n t ng th u thi t k - cung ng v t tư thi t b - xây d ng (g i t t là t ng th u EPC): Ch u tư ư c hư ng nh m c chi phí qu n lý d án b ng 60% nh m c chi phí quy nh trong các b ng m c II c a ph l c này. 7. i v i hình th c t th c hi n d án, Ch u tư ư c hư ng nh m c chi phí qu n lý d án b ng 30% nh m c chi phí quy nh trong các b ng m c II c a ph l c này. 8. Kinh phí c a Ban qu n lý d án Trung ương do các Ban qu n lý d án tr c thu c trích n p v i m c b ng 20% c a nh m c chi phí quy nh trong các b ng m c II c a ph l c này. 9. Chi phí qu n lý d án c a các d án u tư xây d ng vùng núi, biên gi i ư c i u ch nh v i h s 1,15; d án u tư xây d ng h i o ư c i u ch nh v i h s 1,35 so v i nh m c quy nh trong các b ng m c II c a ph l c này. 10. Chi phí Ban qu n lý d án c a các d án u tư xây d ng s d ng v n thu c các kho n vay nư c ngoài c a Chính ph và các ngu n vi n tr qu c t dành cho u tư
 11. xây d ng (k c v n h tr phát tri n chính th c ODA) ư c i u ch nh v i h s 1,2 so v i nh m c quy nh trong các b ng m c II c a ph l c này. 11. Các Ban qu n lý d án v i hình th c kiêm nhi m thì nh m c chi phí ban qu n lý d án ư c tính b ng 60% nh m c chi phí quy nh trong các b ng m c II c a ph l c này. 12. Chi phí cho các ho t ng c a công tác chuN n b u tư (n u có) do Ban qu n lý d án th c hi n ư c xác nh b ng d toán chi phí c th trình c p có thN m quy n phê duy t và ư c b sung vào chi phí Ban qu n lý d án c a công trình. i v i các d án c bi t có quy mô l n, ph i thành l p Ban chuN n b u tư thì l p d toán trình Ngư i có thN m quy n phê duy t . 13. nh m c chi phí Ban qu n lý d án này ch có hi u l c áp d ng sau khi thông tư này có hi u l c. II. B NG NNH M C CHI PHÍ BAN QU N LÝ D ÁN 1. SO V I CHI PHÍ XÂY L P TRONG T NG D TOÁN CÔNG TRÌNH Ư C DUY T B NG 1 ơn v tính: % STT Lo i Chi phí xây l p (t ng) công trình Ê 1 5 15 25 50 100 200 500 1000 2000 0,5 1 Công 1,75 1,68 1,62 1,50 1,38 1,06 0,74 0,60 0,42 0,28 0,18 nghi p 2 Dân 1,64 1,58 1,50 1,38 1,29 0,98 0,69 0,53 0,38 0,24 0,17 d ng 3 Giao 2,20 2,00 1,62 1,50 1,36 1,05 0,73 0,58 0,43 0,28 0,23 thông, thu l i, thông tin bưu i n 4 ư ng 2,54 2,31 1,87 1,73 1,64 1,39 0,97 0,77 0,57 0,37 0,30 dây t i i n
 12. và tr m bi n áp 5 ê 2,41 2,31 1,87 1,72 1,56 1,26 0,95 0,76 0,57 0,4 0,32 i u, lâm sinh 6 Các 1,64 1,56 1,50 1,38 1,26 0,94 0,62 0,48 0,32 0,24 0,15 lo i công trình khác 2. SO V I CHI PHÍ THI T BN TRONG T NG D TOÁN CÔNG TRÌNH Ư C DUY T B NG 2 ơn v tính: % Lo i công Chi phí thi t b (t ng) trình Ê 1 5 15 25 50 100 200 500 1000 2000 0,5 Các lo i 0,97 0,68 0,58 0,53 0,36 0,22 0,14 0,10 0,07 0,03 0,022 công trình xây d ng. PH L C S 4 (Kèm theo Thông tư s ..../2003/TT-BXD ngày.... tháng... năm 2003) Ch u tư C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S :............ c l p - T do - H nh phúc ....., ngày...... tháng..... năm........ T TRÌNH TH M NNH PHÊ DUY T T NG D TOÁN CÔNG TRÌNH: ............................. Kính g i:...................................................................
 13. - Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý u tư và xây d ng và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph v vi c s a i m t s i u c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng. - Căn c Ngh nh s 07/2003/N -CP ngày 30/01/2003 c a Chính ph v vi c s a i b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph . - Căn c Thông tư hư ng d n ......... - Căn c Quy t nh phê duy t u tư (ho c Gi y phép u tư) ........ Ch u tư trình thNm nh t ng d toán công trình......... thu c d án u tư ......... v i các n i dung sau: 1. N i dung trình phê duy t t ng d toán - Tên công trình ......... thu c d án u tư ............ - Ch u tư: ......................................................... - i di n Ch u tư: .......................................... - Cơ quan thi t k và l p t ng d toán: ................ - T ng m c u tư ã ư c phê duy t .................. - T ng d toán trình thNm nh, phê duy t: .......... 2. H sơ t ng d toán công trình g m: - Quy t nh phê duy t u tư c a c p có thNm quy n. - Quy t nh phê duy t thi t k k thu t ho c thi t k k thu t thi công. - H sơ thi t k và t ng d toán công trình ư c l p trên cơ s các nh m c, ơn giá, ch , chính sách t i th i i m trình t ng d toán; các ch tiêu kinh t k thu t ch y u (có phân tích so sánh v i t ng m c u tư trong báo cáo nghiên c u kh thi ã ư c phê duy t)....... - Biên b n nghi m thu h sơ t ng d toán gi a Ch u tư và ơn v tư v n l p t ng d toán. - Có ph l c kèm theo nêu rõ danh m c các h ng m c công trình, di n gi i t ng d toán công trình. Ch u tư trình........... thNm nh t ng d toán công trình.......
 14. Ch u tư (Ký tên, óng d u) Nơi nh n: PH L C S 5 (Kèm theo Thông tư s ...../2003/TT-BXD ngày.... tháng... năm 2003) Cơ quan th m nh C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S :............ ....., ngày...... tháng..... năm........ V/v: K t qu th m nh t ng d toán. K T QU TH M NNH T NG D TOÁN CÔNG TRÌNH:....................... Kính g i:....................................................... Cơ quan thNm nh....... ã nh n văn b n s ..... ngày..... c a..... ngh thNm nh t ng d toán công trình...... thu c d án u tư....... kèm theo h sơ t ng d toán công trình. 1. CÁC CĂN C TH M NNH: - Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý u tư và xây d ng và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph v vi c s a i m t s i u c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng. - Căn c Ngh nh s 07/2003/N -CP ngày 30/01/2003 c a Chính ph v vi c s a i b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph . - Căn c Thông tư hư ng d n ......... - Căn c Quy t nh phê duy t u tư (ho c Gi y phép u tư) ........ - Căn c văn b n s ......... - ơn giá XDCB s .......... - Căn c thông báo giá v t li u s .......... - Các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan. 2. N I DUNG VÀ CH T LƯ NG H SƠ T NG D TOÁN CÔNG TRÌNH - Tên công trình....... thu c d án u tư.........
 15. - Ch u tư. - i di n Ch u tư. - Cơ quan thi t k , l p t ng d toán. - Theo Quy t nh phê duy t u tư s ..... ngày...... c a.......... - ơn v tư v n thi t k và l p t ng d toán. Nh n xét chung: - Thuy t minh thi t k k thu t ........ - Các b n v ........ - B ng t ng h p d toán 3. K T QU TH M NNH T NG D TOÁN CÔNG TRÌNH: - Tính úng n c a vi c áp d ng các nh m c, ơn giá, ch , chính sách và các kho n m c chi phí theo quy nh c a Nhà nư c có liên quan n các chi phí tính trong t ng d toán. - S phù h p kh i lư ng xây l p tính t thi t k v i kh i lư ng xây l p tính trong t ng d toán. - Giá tr t ng d toán bao g m c thi t b và so sánh v i t ng m c u tư ã ư c phê duy t theo b ng sau: TT N i dung T ng m c T ng d toán do tư K t qu Tăng u tư ư c v n l p và Ch u tư thN m nh (+) duy t ngh thN m nh Gi m (- ) T ng s : Trong ó: - Giá tr xây l p - Giá tr thi t b - Chi phí khác - D phòng N i dung các kho n m c chi phí trong t ng d toán như ph l c kèm theo. - Nguyên nhân tăng, gi m.
 16. - Nh ng i u c n lưu ý. 4. K T LU N VÀ KI N NGHN: - Cơ quan thN m nh ngh ....... xem xét và quy t nh. - Trách nhi m c a Ch u tư và ơn v tư v n hoàn thi n t ng d toán. Th trư ng Cơ quan th m nh (Ký tên, óng d u) Nơi nh n:
Đồng bộ tài khoản