Thông tư 07/2003/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:16

0
135
lượt xem
8
download

Thông tư 07/2003/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 07/2003/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Thông tư số 09/2000/TT-BXD ngày 17/7/2000 hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 07/2003/TT-BXD của Bộ Xây dựng

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t c ñ a B é  x © y   ù n g  S è  07/2003/TT­B X D  n g µ y  17 th¸ng 6 n¨ m  2003 v Ò   d vi Ö c  ö a  ® æ i, b æ  su n g  m é t s è   i Ó m   S ® trong  h « n g  t “ H í ng d É n  vi Ö c  T l Ë p  µ  q u ¶ n  lý c hi p h Ý  x © y  d ù n g   v c« n g  tr× nh thu é c  c¸c d ù  ¸n ® Ç u  t”  09/2000/TT­B X D  n g µ y 17/7/2000  s è  ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 52/1999/N§­   µy  CP ng 08/7/1999  ña  Ýnh   c Ch phñ  ban  µnh  h Quy  Õ   ch Qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng. l  tv x d ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 12/2000/N§­   µy  CP ng 05/5/2000  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   Öc  öa  æi, bæ   v vi s ®   sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c Quy  Õ   ch Qu¶n  ý®Ç u    µ  l  tv x©y  ùng  d ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 52/1999/N§­   µy  CP ng 08/7/1999  cña  Ýnh  ñ. Ch ph ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 07/2003/N§­   µy  CP ng 30/1/2003  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   Öc  öa  æi    v vi s ® bæ sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c Quy  Õ   ch qu¶n  ý®Ç u    µ  l  tv x©y  ùng  d ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 52/1999/N§­   µy  CP ng 08/7/1999  vµ  NghÞ   nh  è  ®Þ s 12/2000/N§­   µy  CP ng 05/5/2000 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph ­ § Ó   ùc hiÖn  ¬  Õ     th   c ch qu¶n  ý   i  íic«ng  ×nh cña    ù  ®Ç u    l   ®è v   tr   c¸c d ¸n  t vµ  ©y  ùng  ö  ông  èn  ©n  xd sd v ng s¸ch Nhµ   íc,vèn  Ýn  ông  Nhµ   ícb¶o    n  td do  n  l∙nh,vèn  Ýn  ông  u   ph¸ttr Ón cña  µ   íc,vèn  u       td ®Ç t  i   Nh n   ®Ç t ph¸ttr Ón cña   i   doanh  nghiÖp  µ   ícvµ    ån  èn  Nh n   c¸c ngu v kh¸c do      c¸c doanh  nghiÖp  ù ®Ç u  , t  t  tù vay  ù tr¶kh«ng  ã  ù    t    c s b¶o    ña  µ   íc quy  nh  ¹    iÒu  l∙nhc Nh n   ®Þ ti ® c¸c 10,11  vµ  NghÞ   nh  è  12  ®Þ s 52/1999/N§­ CP, kho¶n    µ  ®iÒu  NghÞ   nh  è    4,5 v 6  1  ®Þ s 12/2000/N§­   µ  CP v kho¶n    µ  ®iÒu  NghÞ   nh  è  4,5 v 6  1  ®Þ s 07/2003/N§­ CP;  é   B X ©y  ùng  íng dÉn  öa  æi, bæ   d h  s®   sung  ét  è  iÓ m   m s® trong Th«ng   íng dÉn     th   viÖc  Ëp  µ  l v qu¶n  ýchiphÝ   ©y  ùng  l    x d c«ng  ×nh  éc    ù  ®Ç u     è  tr thu c¸c d ¸n  ts 09/2000/TT­ BXD     nh sau: (1)§iÓ m   m ôc   îcsöa  æi,bæ     3  I®   ®   sung    nh sau: 3.  Êt  c¸c c«ng  ×nh  ©y  ùng  ña    ù  ®Ç u    sö  ông  èn  T c¶    tr x d c c¸c d ¸n  t d v ng©n  s¸ch Nhµ   íc,vèn  Ýn  ông  Nhµ   íc b¶o    n  td do  n  l∙nh,vèn  Ýn  ông  u      td ®Ç t ph¸ttr Ón cña  µ   íc,vèn  u     i   Nh n   ®Ç t ph¸ttr Ón cña  doanh   i     nghiÖp  µ   íc vµ  Nh n   c¸c nguån  èn    v kh¸c do      c¸c doanh  nghiÖp  ù ®Ç u  ,tù vay  ù tr¶kh«ng  ã  ù  t  t    t    cs b¶o    ña  µ   íc ®Ò u   l∙nh c Nh n   ph¶ithùc hiÖn      theo  íng  Én  Ëp  µ  h d l v qu¶n  ýchi l    phÝ  ©y  ùng  îcquy  nh  xd ®  ®Þ trong Th«ng   µy.   tn   (2)TiÕta,b,Kho¶n        2.1.3§iÓ m     ôc    îcbæ     2.1 m II   sung    ® nh sau: ë    o¹n  Èn  Þ  u  : giai® chu b ®Ç t ­ Chi phÝ     cho  Öc  , Ón  än  ÕtkÕ   Õn  óc®èi víi vi thi tuy ch thi   ki tr       c«ng  ×nh tr   cã    Çu  Õn  óc® Æc   ÖthoÆc     Çu  ña  ñ  u  ; yªu c ki tr   bi   yªu c c ch ®Ç t ­ Chi  Ý   o   c, kh¶o    ¸nh    Ön  ¹ng khilËp  ù  ®Ç u        ph ® ®¹   s¸t® gi¸hi tr     d ¸n  t c¶i t¹o, öa  ÷a;  s ch b.ë    o¹n  ùc hiÖn  u  :   giai® th   ®Ç t ­Chi phÝ  Óm  nh  Êtl ng c«ng  ×nh x©y  ùng;(nÕu  ã)    ki ®Þ ch  î   tr   d   c ­ Chi phÝ   dông  ÷ng       ¸p  nh ph¸tminh,s¸ng  Õ,    ch b¶n  Òn      Õu  quy t¸cgi¶;(n cã)
 2. 2 ­Chi phÝ     gi¸m    ¸nh    u  ;(nÕu  Çn) s¸t,® gi¸®Ç t  c ­ L∙i    vay  trong qu¸ tr×nh ®Ç u    i víi      t®è     c«ng  ×nh x©y  ùng  ña    ù    tr   d c c¸cd ¸n ®Ç u    ts¶n  Êtkinhdoanh; xu       (3)Bæ     sung  íi®iÓ m   m  2.3a m ôc        II sau: nh Gi¸hîp ®ång     EPC   µtoµn  é      Ý  Çn  Õt®Ó   l  b c¸c chiph c thi   tæng  Çu  th EPC   thùc hiÖn      c¸cc«ng  Öc  vi theo hîp ®ång  ∙  ý  Õt     ® k k bao  å m: g 2.3a.1­Chi phÝ     kh¶o    ÕtkÕ; s¸t,thi   2.3a.2­ChiphÝ     mua  ¾ m   s cung  Êp  Ëtt  ÕtbÞ  c v  ,thi   bao  åm   thiÕtbÞ  ù  g c¶   d phßng; 2.3a.3­Chi phÝ       thic«ng  ©y  ¾p  x l c«ng  ×nh kÓ   c«ng  ×nh t¹m; tr   c¶  tr   2.3a.4­Chi phÝ  Óm    ¹ythö,®µo  ¹oc«ng  ©n, nghiÖm     µn     ki tra,ch     t  nh   thu b giao,chuyÓn    giao c«ng  Ö;   ngh 2.3a.5­Chi phÝ     qu¶n  ýdù  l   ¸n; 2.3a.6­Chi phÝ  ªnquan     li   kh¸c; 2.3a.7­C¸c  ¹ thuÕ  µ  Ý;   lo   i v ph (4)§iÓ m     ôc    öa  æi  µ      2.3 m IIs® v bæ sung    nh sau: 2.3­Gi¸thanh       to¸nc«ng  ×nh tr ­  èi víitr ng  îp  u   Çu: Gi¸ thanh  §     ê h ®Ê th     to¸n lµ gi¸®∙  ý  Õt        k k trong  îp h ®ång kinh tÕ    óng thÇu  ïng c¸c ®iÒu  Ön  îc ghitrong hîp ®ång    khitr   c   ki ®        kinh  tÕ  ÷a chñ  u    µ  gi   ®Ç tv doanh  nghiÖp  ©y  ùng. xd   ­  èi víitr ng  îp  §     ê h chØ   nh   Çu  Ó  tr ng  îp  îc cÊp  ã  Èm   ®Þ th (k c¶  ê h®  c th quyÒn  ©n  ph giao nhiÖ m  ô  ©y  ùng    vx d c«ng  ×nh):   tr   thanh    µgi¸trÞdù  Gi¸ to¸nl       to¸nh¹ng  ôc    m c«ng  ×nh hoÆc   ¹  tr   lo ic«ng    ©y  ¾p  t¸cx l riªngbiÖt hay  µn  é      to b c«ng  ×nh ® îcduyÖt    ¬  ë  èil ng thùc hiÖn  îcnghiÖm     tr     trªnc s kh  î     ®  thu theo    giai ®o¹n  hoÆc   èil ng thùc hiÖn  îcnghiÖm     µng  kh  î     ®  thu h th¸ng theo  îp ®ång  ∙    h  ® ký  Õt  k Gi¸thanh    îcthùc hiÖn    to¸n®     theo  õng  êikú  t th   thanh    èil ng hoµn  to¸nkh  î   thµnh  µ  v chØ  îc thanh    Õt    ã    Õt    ¹ng  ôc  ®  to¸nh khic ®ñ quy to¸nh m c«ng  ×nh tr   hay c«ng  ×nh  íiChñ   u      éi dung  tr v  ®Ç t nh n   quy  nh  ®Þ trong kho¶n            2, 3, 4, 5 ®iÒu  Quy  Õ   49  ch Qu¶n  ý ®Ç u    vµ  ©y  ùng  l  t x d ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   ®Þnh  è  s 52/1999/N§­CP,  µ  iÓ m             kho¶n  ®iÒu  NghÞ   v® 1, 6, 8, 9, 12, 13  17  1  ®Þnh  è  s 07/2003/N§­   µy  CP ng 30/1/2003 cña  Ýnh  ñ  µ  íng dÉn  ña  é    Ch ph v h   cB TµichÝnh.   (5)§iÓ m     m ôc  I îcsöa  æi  µ      1,8  II ®     ® v bæ sung  iÓ m   m ôc  I   ® 7a  II nh sau:   1. B¸o c¸o nghiªn cøu    kh¶    thihoÆc  b¸o c¸o  u    ® îc cÊp  ã  Èm   ®Ç t   c th quyÒn    Öt. phª duy 7a­    Ët liÖu  n   Ön  êng  ©y  ¾p  i  íic«ng  ×nh  ©y  ùng  Gi¸ v   ®Õ hi tr x l ®è v   tr x d theo tuyÕn    hoÆc   n¬id©n    Ëp  xa    c t trung. 8­ Gi¸cícvËn  , èc  Õp, chiphÝ u      t¶i bx    l kho,b∙itheo  quy  nh  ña  Êp       ®Þ cc cã  Èm  Òn. th quy (6)§iÓ m   m ôc    îcsöa  æi  µ  iÓ m   m ôc  ® îcbæ     1  IV ®   ® v® 2  IV    sung    nh sau: 1.Tæng  ù      d to¸nc«ng  ×nh tr
 3. 3 T æng  ù    d to¸nc«ng  ×nh ® îcx¸c®Þnh  tr       theo nguyªn t¾c      sau:   ­ §èivíic«ng  ×nh cã  ÕtkÕ   bíc:C¬   ë  Ëp       tr   thi   03    s l tæng  ù    µ thiÕt d to¸nl     kÕ   ü  Ët. k thu   ­ §èivíic«ng  ×nh cã  ÕtkÕ   bíc:C¬   ë  Ëp       tr   thi   02    s l tæng  ù    µ thiÕt d to¸nl     kÕ   ü  Ëtthi k thu     c«ng.  2.Dù     ©y  ¾p  ¹ng  ôc    to¸nx l h m c«ng  ×nh tr Dù     ©y  ¾p  ¹ng  ôc  to¸nx l h m c«ng  ×nh ® îcx¸c ®Þnh    ¬  ë  èil ng tr       trªnc s kh  î   c¸cc«ng    ©y  ¾p  Ýnh    t¸cx l t theo  ÕtkÕ,  n    ©y  ùng  ¬  thi   ®¬ gi¸x d c b¶n  Uû     do  ban nh©n  ©n  Êp  d c tØnh ban  µnh  h hoÆc   n    ©y  ùng  ®¬ gi¸x d c«ng  ×nh  ®èi víi tr (    c«ng  ×nh ® îc lËp  n    tr     ®¬ gi¸riªng)  nh  ,®Þ møc     Ý   chiph chung, thu  Ëp  Þu    nh ch thuÕ  Ýnh  ícvµ  Õ    Þgi¨t¨ng®Ç u   t tr   thu gi¸tr       ra. Dù       Ý  ña  ãithÇu  ùc hiÖn  ×nh  to¸nchiph c g   th   h thøc  îp ®ång  h  tæng  Çu  th kh¶o    ÕtkÕ     s¸tthi   ­ cung  Êp  Ët t  ÕtbÞ   ©y  ùng  îp ®ång  c v  , thi   x d (h   EPC)    bao gå m     Ý   chiph kh¶o    ÕtkÕ,    Ý   s¸t,thi   chiph mua   ¾ m   s cung  Êp  Ët t   ÕtbÞ  c v   , thi   (kÕ  vËt t  ÕtbÞ   ù  c¶   ,thi   d phßng),chiphÝ   ©y  ùng  µ  ¾p  Æt  Ó         xd vl ® (k c¸c c¸c c«ng  ×nh  ô  î c¸c c«ng  ×nh  ¹m),chi phÝ   ¹y thö,nghiÖm   tr ph tr ,     tr t    ch     thu  µn  b giao,qu¶n  ýdù    Õ  µ      Ý    l   ¸n,thu v c¸cchiph kh¸c. Ph¬ng ph¸p  Ëp  ù  l d to¸n x©y  ¾p  ¹ng  ôc     lh m c«ng  ×nh  tr theo  íng  Én  h d trongphô  ôcsè  kÌm    l   2  theo Th«ng   µy.   tn (7)Kho¶n        iÓ m   m ôc  ® îcsöa  æi      3.1,3.2,3.3 ® 3  V    ® bæ sung    nh sau: 3.V Ò     tæng  ù    d to¸nc«ng  ×nh tr 3.1­TÊt  c¸c c«ng  ×nh x©y  ùng    c¶    tr   d kh«ng  ©n  Öt®Êu  Çu  ph bi   th hay  ­ ® îcphÐp    chØ  nh  Çu  u   ®Þ th ®Ò ph¶ilËp   tæng  ù    d to¸ntheo  ng    éidung, ®ó c¸c n     nguyªn t¾c,ph¬ng      ph¸p híng dÉn  ¹ Th«ng   µy.     t  i tn 3.1.1­TríckhiNg êicã  Èm  Òn         th quy phª  Öt  duy tæng  ù    ×  d to¸nth tæng  ù  d to¸nph¶i® îcthÈm  nh; Chñ  u   ã      ®Þ   ®Ç tc tr¸chnhiÖm  Ëp hå  ¬  ×nhthÈm  nh     l   s tr   ®Þ vµ    Öt theo c¸cnéidung  ®Þnh  ¹phô  ôcsè  cña  phª duy       quy  t i l   4  Th«ng   µy. tn 3.1.2­C¬     quan  hoÆc   chøc  tæ  chuyªn m«n   Èm   nh   th ®Þ tæng  ù  d to¸n   b¶o  ¶m   éidung  Èm  nh  ® n  th ®Þ bao  å m: g ­  Ó m     Ýnh  ng  n   ña    nh   Ki tra t ®ó ®¾ c c¸c ®Þ møc,  n     µ  Öc  Ën  ®¬ gi¸v vi v dông  nh  ®Þ møc,  n      Õ   ,  Ýnh  ®¬ gi¸, ch ®é ch c¸c s¸ch cã  ªnquan  µ      li   v c¸c kho¶n  m ôc    Ý  chiph theo quy  nh  ña  µ   íc.   ®Þ c Nh n ­ Sù   ï hîp gi÷a khèil ng thiÕtkÕ   ü  ËthoÆc   ÕtkÕ   ü  Ëtthi   ph        î     k thu   thi   k thu     c«ng  íi v  tæng  ù  d to¸n. ­ X¸c  nh    Þ tæng  ù      s¸nh  íitæng    ®Þ gi¸tr   d to¸n ®Ó so  v  møc   u    ∙  îc ®Ç t ® ®   duyÖt. 3.1.3­K Õt  óc viÖc  Èm   nh,  ¬    th   th ®Þ c quan  hoÆc   chøc  tæ  chuyªn  m«n   thÈm   nh  ®Þ ph¶ilËp  b¶n  Õt    v¨n  k qu¶  Èm   nh  th ®Þ tæng  ù  d to¸n theo    éi   c¸c n   dung trong ®iÓ m     3.1.2nãitrªnvµ    éidung        c¸c n   kh¸c theo  É u       m v¨n b¶n trong  phô  ôcsè  cña  l   5  th«ng   µy. tn 3.2­ Tæng   ù     d to¸n do  êi cã  Èm     Ng   th quyÒn phª duyÖt kh«ng  îc vît ®   tæng  møc  u    ∙  îcduyÖt. ®Ç t® ®  
 4. 4 3.2.1­§èi víic«ng  ×nh  ©y  ùng  ña  ù  ®Ç u    ©y  ùng  ö  ông       tr x d c d ¸n  tx d sd vèn  ©n  ng s¸ch Nhµ   íc,vèn  Ýn  ông  Nhµ   ícb¶o    n  td do  n  l∙nh, èn  Ýn  ông  u    vtd ®Ç tph¸ttr Óncña  µ   íc:    i   Nh n 3.2.1.1­Tæng   ù    d to¸n c«ng  ×nh  éc  ù  quan  äng  èc        tr thu d ¸n  tr qu gia do Thñ íng  Ýnh  ñ  Õt  nh  u    µ    ù  nhã m     ö  ông  èn  t Ch ph quy ®Þ ®Ç t v c¸c d ¸n  As d v ng©n  s¸ch  µ   íc do  é   ©y  ùng  Èm   nh,  õ c«ng  ×nh  ©y  ùng  Nh n   B X d th ®Þ tr   tr x d thuéc dù    ã m   cña  ét  è  é, Ngµnh    ¸n nh A  m sB  quy  nh  ¹ tiÕta  ôc    ®Þ t    m i 3.1 kho¶n  14  iÒu  NghÞ   nh  è  ® 1  ®Þ s 07/2003/N§­   µy  CP ng 30/1/2003 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph 3.2.1.2­Tæng   ù    d to¸n c«ng  ×nh    ù  nhã m     ö  ông  èn  Ýn    tr c¸c d ¸n  As d vt dông  Nhµ   ícb¶o  do  n  l∙nh,vèn  Ýn  ông  u      iÓn cña  µ   ícth× c¸c   td ®Ç tph¸ttr   Nh n       Bé,  µnh,  Þa  ¬ng  ù  chøc  Èm   nh   Ng § ph t tæ  th ®Þ tæng  ù  d to¸n hoÆc   tæ    do  chøc  ã  c chuyªn m«n  Ò   nh    v ®Þ møc,  n    ù    Èm  nh  íckhitr×nh ®¬ gi¸, to¸nth d ®Þ tr       Ng êicã  Èm  Òn    Öt.   th quy phª duy 3.2.1.3­Tæng  ù      d to¸nc«ng  ×nh cña    ù    ã m   tr   c¸c d ¸n nh B,C  éc c¸c Bé, thu       Ngµnh, c¬    quan  Trung  ng  ¬ qu¶n  ý.Ng êicã  Èm  Òn  Õt  nh  u    l    th quy quy ®Þ ®Ç t phª  Öt  duy sau    îc c¬  khi®   quan  chuyªn m«n   ã    c chøc  n¨ng qu¶n  ýx©y  ùng  l  d cña  Êp  Õt  nh  u    c quy ®Þ ®Ç thoÆc   ¬  c quan  chuyªn m«n  ã    c chøc  n¨ng  qu¶n  ý l  ®Þnh  møc,  n    ù    ©y  ùng  ®èivíic¸c dù    µ   Êp  Õt  nh   ®¬ gi¸, to¸nx d d (       ¸n m c quy ®Þ ®Ç u    tkh«ng  ã  ¬  c c quan  chøc n¨ng  ãitrªn) Èm  nh. n   th ®Þ 3.2.1.4­  Tæng  ù    d to¸nc«ng  ×nh cña  ù    éc nhã m   tr   d ¸n thu   B,C  ®Þa  ­ do  ph ¬ng qu¶n  ý,Chñ   Þch  û   l  t U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  phª  Öt  duy tæng  ù    d to¸n sau    îc Së   ©y  ùng  khi ®   X d hoÆc   ë   ã  S c c«ng  ×nh  ©y  ùng  tr x d chuyªn  µnh  ng thÈm  nh  útheo tÝnh  Êtcña  ù  ®Þ (tu     ch   d ¸n). 3.2.1.5­Tæng   ù      d to¸nc«ng  ×nh cña  ù    éc  ã m   B,    c¸c tr   d ¸n thu nh A,  C do    doanh  nghiÖp  u    ö  ông  èn  u    Nhµ   ícb¶o  ®Ç ts d v ®Ç tdo  n  l∙nh,vèn  u        ®Ç tph¸t tr Ón  ña  µ   íc th×  i c Nh n   doanh nghiÖp  ù  chøc  Èm   nh   t tæ  th ®Þ hoÆc   tæ  do  chøc  ã  c chuyªn m«n  Ò   nh    v ®Þ møc,  n    ù    Èm  nh    êicã  ®¬ gi¸, to¸nth d ®Þ ®Ó Ng   thÈm  Òn  Õt ®Þnh  u      Öt. quy quy   ®Ç tphª duy 3.2.1.6­ViÖc  û     u quyÒn   phª duyÖt  tæng  ù   d to¸n cña  êi cã  Èm      ng   th quyÒn  cho  Êp  íitrùc tiÕp  hoÆc   c d      cho  ñ   u    îc phÐp  Ch ®Ç t ®   phª  Öt  ù  duy d to¸nc¸c h¹ng  ôc     m c«ng  ×nh lËp  tr   theo  ÕtkÕ   thi   b¶n  Ï thic«ng  v    (thiÕtkÕ       chi tiÕt)thùc hiÖn      theo quy  nh  ¹  Õtc, d  ôc  ®Þ ti     m ti 3.1 kho¶n    iÒu  NghÞ   14, ® 1  ®Þnh  è  s 07/2003/N§­   ña  Ýnh  ñ. CP c Ch ph 3.2.2­§èi víic«ng  ×nh  ©y  ùng  ña    ù  ®Ç u    x©y  ùng  ö       tr x d c c¸c d ¸n  t d s dông  èn  u    v ®Ç tph¸ttr Ón cña   i   doanh nghiÖp  µ  ícvµ    ån  èn  nh n   c¸c ngu v kh¸c   do    c¸cdoanh  nghiÖp  ù®Ç u  ,tùvay  ùtr¶kh«ng  ã  ù  t  t    t    c s b¶o    ña  µ   íc, l∙nhc Nh n   viÖc  Èm   nh  µ  th ®Þ v phª  Öt  duy tæng  ù d to¸n thùc hiÖn        nh quy  nh  ¹  Õt ®Þ ti   ti 3.2.1.5nãitrªn.    3.2.3­§èivíic«ng  ×nh x©y  ùng  éc dù  ®Ç u    ©y  ùng  ö  ông       tr   d thu   ¸n  tx d sd vèn  ña  µ  µitr  èc  Õ  Ó  vèn  ç  î   iÓn chÝnh  c nh t   î qu t (k c¶  h tr  ph¸ttr   thøc  ODA)  ùc  th hiÖn theo Th«ng   ña  é   ©y  ùng  Ò   íng dÉn  Ëp  µ  tc B X d vh   l v qu¶n  ýchiphÝ  ©y  l    x dùng c«ng  ×nhsö  ông  èn  ña  µ  µi î èc  Õ. tr   d v c nh t     tr qu t   3.3­Tæng  ù      d to¸nc«ng  ×nh ® îcNg êicã  Èm  Òn    Öt  µgií tr       th quy phª duy l    i h¹n  èi®a     Ý   ©y  ùng  t   chiph x d c«ng  ×nh,lµm  cø    chøc  u   Çu  tr   c¨n  ®Ó tæ  ®Ê th hoÆc   chØ   nh  Çu  µ  ®Þ th v qu¶n  ý chi phÝ   l    trong qu¸  ×nh  ùc  Ön  ù    tr th hi d ¸n. Ng êicã  Èm  Òn    th quy phª  Öt  duy tæng  ù    Þu  d to¸nch tr¸chnhiÖ m   ícph¸p  Ët   tr   lu  
 5. 5 vÒ     éi dung  c¸c n   phª  Öt  duy theo quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n    iÒu  cña  2, ® 38  NghÞ   ®Þnh  è  s 52/1999/N§­   ña  Ýnh  ñ  µ    CP c Ch ph v c¸cquy  nh  ®Þ kh¸ccña    ph¸p luËt.   ­  êng  îp  ÷ng  ù  nhã m     å m   Òu  ù  thµnh  Çn  Tr h nh d ¸n  Ag nhi d ¸n  ph hoÆc   tiÓu dù    ã  Ó  c  Ëp vËn  µnh,khaith¸choÆc   ùc hiÖn    ¸n c th ®é l   h      th   theo  ©n  ú  ph k ®Ç u    îcghitrong v¨n b¶n  t®        phª  Öt  duy b¸o    c¸o nghiªncøu  Òn kh¶      ti   thihoÆc   v¨n b¶n  quyÕt  nh   ñ  ¬ng  u    cña  Êp  ã  Èm   ®Þ ch tr ®Ç t c c th quyÒn,  Öc  Ëp, vi l   thÈm   nh,  ®Þ phª  Öt  duy tæng  ù  d to¸n c«ng  ×nh  ña    ù  thµnh  Çn    tr c c¸c d ¸n  ph hoÆc   Óu  ù  ®ã   îc thùc hiÖn    ti d ¸n  ®     nh c«ng  ×nh cña  ét  ù  ®Ç u    c  tr   m d ¸n  t ®é lËp.  ­ C«ng  ×nh  ©y  ùng  ña    ù  ®Çu    µ  ©y  ùng  ö  ông  èn    tr x d c c¸c d ¸n  tv x d sd v ng©n  s¸chNhµ   íc, èn  Ýn  ông  Nhµ  ícb¶o    n  vtd do  n  l∙nh, èn  Ýn  ông  u        vtd ®Ç tph¸t tr Ón  ña  µ   íc,vèn  u    ph¸ttr Ón  ña  i c Nh n   ®Ç t   i c doanh  nghiÖp  µ  íc vµ     nh n   c¸c nguån  èn  v kh¸c do      c¸c doanh  nghiÖp  ù ®Ç u  ,tù vay  ù tr¶kh«ng  ã  ù    t  t    t    c s b¶o l∙nh cña  µ   íc  íc khi khëi c«ng    Nh n tr       ph¶i cã    tæng  ù  d to¸n ® îc cÊp  ã  Èm      c th quyÒn  phª  Öt.Trêng  îp  Æc   Öt,nÕu  duy   h® bi   c«ng  ×nh x©y  ùng  ña  ù    tr   d c d ¸n nhã m   cha  ã  A,  c tæng  ù    îcphª duyÖt  × chË m   Êt sau    ùc hiÖn  d to¸n®     th   nh   khith   ® îc 30%     tæng  møc   u    ®Ç t ph¶icã    tæng  ù    îc cÊp  ã  Èm  Òn    d to¸n®   c th quy phª duyÖt.Trong  êng  îp nµy,khitiÕn hµnh  ëic«ng    tr h       kh   c«ng  ×nh th× ph¶icã  ù  tr      d to¸nh¹ng  ôc    m c«ng  ×nh khëic«ng  îccÊp  ã  Èm  Òn    Öt  µ  îp tr     ®  c th quy phª duy v h   ®ång  giao nhËn  Çu  îp ph¸p.   th h   (8)Phô  ôcsè  vµ  ô  ôcsè  ® îcthay thÕ    l   2  ph l   3      b»ng  ô  ôcsè  vµ  è    ph l   2  s 3 kÌm  theo Th«ng   µy.   tn (9)Bæ     sung  íiphô  ôcsè  vµ  ô  ôcsè  kÌm  m  l   4  ph l   5  theo Th«ng   µy.   tn Th«ng   µy  öa  æi, bæ   tn s ®   sung  ét  è  iÓ m   m s® trong Th«ng    íng  Én  th d viÖc  Ëp  µ  l v qu¶n  ýchiphÝ   ©y  ùng  l    x d c«ng  ×nh  éc    ù  ®Ç u     è  tr thu c¸c d ¸n  ts 09/2000/TT­ BXD   µy  ng 17/7/2000  µ  dông  èng  Êt trong c¶  íc sau    v ¸p  th nh     n  15 ngµy  Ó   õngµy  ¨ng  k t  ® c«ng  b¸o.             
 6. 6 P h ô  l ô c s è  2 P h ¬ n g  p h¸p l Ë p d ù  to¸n x © y  l ¾ p  h ¹ ng m ô c  c « n g  tr × nh x © y  d ù n g (KÌm  theo Th«ng   è.. . 2003/TT­   ts . / BXD   µy.. th¸ng..n¨m  ng   .   . 2003) Gi¸trÞ dù    ©y  ¾p      to¸nx l sau  Õ  ña  ¹ng  ôc  thu c h m c«ng  ×nh bao  å m     tr   g gi¸ trÞdù    ©y  ¾p  ícthuÕ  µ    to¸nx l tr   v kho¶n  Õ    Þgiat¨ng®Ç u   thu gi¸tr       ra. Gi¸trÞ dù    ©y  ¾p  ícthuÕ  ña  ¹ng  ôc      to¸nx l tr   ch m c«ng  ×nh bao  å m     tr   g chi phÝ  ùctiÕp,chiphÝ  tr      chung  µ    Ëp  Þu  Õ  Ýnh  íc. v thu nh ch thu t tr Chi phÝ  ùctiÕp     tr   :Bao  å m     Ý  Ët liÖu,chiphÝ  ©n  g chiph v      nh c«ng  µ    v chi phÝ   ö  ông  sd m¸y    thic«ng. Chi phÝ   Ët liÖu,chiphÝ   ©n     v     nh c«ng  µ    Ý  v chiph sö  ông  d m¸y    thic«ng  îcx¸c ®Þnh  ùa    ¬  ë  èil ng c«ng    ©y  ¾p  ®   d trªnc s kh  î   t¸cx l vµ  n    ©y  ùng  ña  ®¬ gi¸x d c c«ng    ©y  ¾p ¬ng  t¸cx l t øng. Riªng chiphÝ  ©n     nh c«ng  trong ®¬n    ©y  ùng  ãitrªnbao  å m:   gi¸x d n    g ­ TiÒn ¬ng  Êp  Ëc    l c b theo  B¶ng ¬ng  ban  µnh  Ìm  l A6  h k theo  NghÞ   nh   ®Þ sè  05/CP  µy  ng 26/1/1994 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph ­ C¸c    kho¶n  ô  Êp  ph c bao  å m:  ô  Êp u  ng    g ph c l ®é ë møc  Êp  Êt b»ng  th nh   20%   Òn l ng  èithiÓu,phô  Êp  ti  ¬ t     c kh«ng    nh  æn ®Þ s¶n  Êt ë  xu   møc  Êp  Êt th nh   b×nh  ©n  qu b»ng 10%   Òn ¬ng  ¬  ti l c b¶n, m ét  è    s kho¶n ¬ng  ô  l ph (nghØ  Ô, l  tÕt,phÐp... b»ng      ) 12%   µ  ét  è    Ý  ã  Ó  v m s chiph c th kho¸n trùctiÕp cho  êilao      ng     ®éng  Ýnh  t b»ng    víi Òn l ng  Êp  Ëc. 4% so    ti  ¬ c b §èi víic¸c     c«ng  ×nh  îc c¬  tr ®   quan  ã  Èm   c th quyÒn  ña  µ   íc cho  c Nh n   phÐp  îchëng  ®  thªm    c¸ckho¶n  ô  Êp ¬ng  µ  Õ     Ýnh  ph c l v ch ®é ch s¸ch kh¸ccha      tÝnh  µo    Ý  ©n  v chiph nh c«ng trong ®¬n    trªnhoÆc   îchëng  ô  Êp ­   gi¸nªu    ®  ph c l u  ng    ®é ë møc  cao  ¬n  h 20%   hay  îchëng  ô  Êp  ®  ph c kh«ng    nh  æn ®Þ s¶n  Êt xu   ë møc  cao  ¬n  h 10%   ×  îcbæ   th ®   sung    c¸c kho¶n  µy  µo    Ý  ©n  n v chiph nh c«ng  trong dù    to¸n theo  íng  Én      h d ë b¶ng  (b¶ng  1  tæng  îp  ù  h d to¸n x©y  ¾p  ¹ng    lh m ôc  c«ng  ×nh x©y  ùng)cña  ô  ôcnµy. tr   d   ph l   §èivíichiphÝ  Êp  ícngät phôc  ô       c n    v sinh ho¹të  ÷ng  ¬ithiÕu  ícngät     nh n  n    ® îc® a  µo  ù    ©y  ¾p    v d to¸nx l c«ng  ×nhcïngvíi ícngätphôc  ô  xuÊt. tr         n   v s¶n  Chi phÝ    chung:§îctÝnh     b»ng  û lÖ  t   (%)  víi   Ý  ©n  so    ph nh chi c«ng hoÆc   chiphÝ     m¸y    thic«ng  i  íic«ng      ®è v   t¸cthic«ng  µn  µn  ho to b»ng  m¸y  trong dù    to¸n x©y  ¾p. Kho¶n    Ý     l  chiph chung  µy  n quy  nh  ®Þ theo  õng  ¹  t lo ic«ng  ×nh tr   t¹ b¶ng  cña  ô  ôcnµy.   i 2  ph l   Thu  Ëp  Þu  Õ  Ýnh  íc:  îc tÝnh  nh ch thu t tr   §   b»ng  û lÖ  t   (%)  víichiphÝ  so      trùctiÕp vµ    Ý      chiph chung  quy  nh  ®Þ theo  õng  ¹  t lo ic«ng  ×nh t¹ b¶ng  cña  tr   i   2  phô  ôcnµy. l 
 7. 7 b¶ng  1 B ¶ n g  t æ n g  h î p d ù  to¸n x © y  l ¾ p  h ¹ ng m ô c   c « n g  tr× nh  x © y  d ù n g STT Kho¶n  ôc    Ý m chiph C¸ch  Ýnh t K Õt  qu¶ I Chi phÝ  ùctiÕp   tr   m 1 ΣQ j  D jvl+  vl Chi phÝ  ËtliÖu   v  VL x    CL   j=1                            1   m                    F 2 Chi phÝ  ©n    nh c«ng F2  NC ΣQ x  (1 D +          + j    jnc )                          1n    j=1                   h h2n 3 Chi phÝ    m¸y    thic«ng m M ΣQ   Dx  j   jm j=1 Céng    Ý  ùctiÕp chiph tr   VL+NC+M T P  NC x  C hoÆc II Chi phÝ    chung P  M x  (T+C) x  ûlÖ    nh   t   qui®Þ TL III Thu  Ëp  Þu  Õ  Ýnh  íc nh ch thu t tr Gi¸trÞdù    ©y  ¾p  ícthuÕ     to¸nx l tr   (T+C+TL) gXL gXL  TXLGTGT x  VAT IV Thu Õ     Þgiat¨ng®Ç u   gi¸tr       ra Gi¸trÞdù    ©y  ¾p      to¸nx l sau  Õ thu (T+C+TL)+VAT G xl Trong  : ®ã   j :Khèil ng c«ng    ©y  ¾p  j Q     î   t¸cx l thø  D jvl,D jnc    jm:Chi phÝ   Ët liÖu,nh©n     ,D     v    c«ng,m¸y      thic«ng trong ®¬n      gi¸ x©y  ùng  ña  d c c«ng    ©y  ¾p  j t¸cx l thø  F1   :C¸c  kho¶n  ô  Êp ¬ng  Õu  ã)tÝnh  ph c l (n c   theo tiÒn l ng  èi Óu m µ      ¬ t   thi        a  îctÝnh     ch ®   hoÆc   a    ch ®ñ trong®¬n    ©y  ùng.      gi¸x d      F2: C¸c    kho¶n  ô  Êp ¬ng  Õu  ã)tÝnh  ph c l (n c   theo tiÒn l ng  Êp  Ëc  µ      ¬ c b m      a  îctÝnh     ch ®   hoÆc   a    ch ®ñ trong®¬n    ©y  ùng.   gi¸x d h1n:H Ö   è  Óu  Þ    s bi th quan  Ö   ÷a chiphÝ   ©n  h gi     nh c«ng trong ®¬n        gi¸so víi Òn l ng  èi Óu cña    ã m  ¬ng  n  ti  ¬ t   thi   c¸cnh l thø  ­Nhã m     I :  1.1  =   h 2,342 ­Nhã m     II :  1.2  =   h 2,493 ­Nhã m   I   II :  1.3  =   h 2,638 ­Nhã m     IV :  1.4 =   h 2,796
 8. 8 h2n:H Ö   è  Óu  Þ    s bi th quan  Ö   ÷a chiphÝ   ©n  h gi     nh c«ng trong ®¬n        gi¸so víi Òn l ng  Êp  Ëc  ña    ã m  ¬ng  n.  ti  ¬ c b c c¸cnh l thø  ­Nhã m     I :  2.1  =   h 1,378 ­Nhã m     II :  2.2  =   h 1,370 ­Nhã m   I   II :  2.3  =   h 1,363 ­Nhã m     IV :  2.4  =   h 1,357 P  :§Þnh    møc    Ý  chiph chung  (%). TL  :Thu  Ëp  Þu  Õ  Ýnh  íc.   nh ch thu t tr   gXL :G Ý a   Þdù    ©y  ¾p  ícthuÕ.   tr   to¸nx l tr   G xl :Gi¸trÞdù    ©y  ¾p        to¸nx l sau  Õ.thu CL vl   :Chªnh  Öch  ËtliÖu (nÕu  ã)   l v    c TXLGTGT :Møc  Õ  Êt thuÕ    Þ gia t¨ngquy  nh    thu su   gi¸tr       ®Þ cho  c«ng    ©y  t¸cx dùng,l¾p  Æt.   ® VAT: Tæng   è  Õ    Þ       u   (gåm  Õ    Þ gia t¨ng s thu gi¸tr   gia t¨ng ®Ç ra  thu gi¸tr       ®Ç u        vµo              ®Ó tr¶khimua    ¹ vËtt  ËtliÖu,nhiªnliÖu,n¨ng îng ..  c¸clo i  ,v           l  .           vµ  Çn  Õ    Þ       µ             ph thu gi¸tr   gia t¨ng m doanh nghiÖp  ©y  ùng  xd ph¶i   nép).
 9. 9 b¶ng  2 ® Þ n h  m ø c  c hi p h Ý  c h u n g  v µ   thu n h Ë p  c h Þ u  thu Õ  t Ý n h tr cí §¬n  Þ  Ýnh:% vt   ST Lo¹ic«ng  ×nh   tr Chi phÝ  Thu  Ëp  Þu    nh ch T Chung thuÕ  Ýnh  íc t tr 1   ©y  ¾p  X l c«ng  ×nh d©n  ông. tr   d 58,0 5,5 2   ©y  ¾p  X l c«ng  ×nh  tr c«ng  nghiÖp, l¾p  Æt     ® 67,0 5,5 ® êng  ng  Êp  è c tho¸tníc ngoµi nhµ, tr¹m  û         thu ®iÖn  á. nh 3   ©y  ¾p  X l c«ng  ×nh thuû ®iÖn, ® êng  ©y    tr       d t¶i 71,0 6,0 ®iÖn,tr¹m biÕn  Õ.    th 4   ©y  ùng  êng  Ç m,  Ç m     ¾p  Æt    X d ® h h lß,l ® m¸y 74,0 6,5 trong ® êng  Ç m,  Ç m     h h lß. 5   ©y  ùng  Òn  êng,m Æt   êng. X d n ®   ® 66,0 6,0 6   ©y  ¾p  Çu  èng  X lcc giao th«ng,b Õn      c¶ng,c¸c    64,0 6,0 c«ng  ×nh biÓn. tr   7   ©y  ¾p  X l c«ng  ×nh thuû lî tr    i 64,0 5,5 ­ Riªng  o,  p   t  ñ  ®µ ®¾ ®Ê th c«ng  c«ng  ×nh tr   51,0 5,0 thuû lî(trõlùcl ng lao®éng         î     i c«ng  ch  Ý ). 8   ©y  ¾p  X l c«ng  ×nh th«ng    u  iÖn,th«ng  tr   tinb ®   69,0 5,5 tin Ýn hiÖu ® êng s ¾t,  t  ph¸t  thanh truyÒn  h×nh. 9  X ©y   ùng  µ  ¾p  Æt   Ó   d vl ® b x¨ng  Çu,  êng  d ® 66,0 6,0 èng  Én  Çu, dÉn  Ý. dd   kh 10   ©y  ùng  ¹m,tr¹ c¸c lo¹   ång rõng,trång X d tr       itr   i ,     55,0 5,5 c©y  c«ng  nghiÖp, khai hoang  x©y  dùng  ®ång  éng. ru 11 Thic«ng  µn  µn    ho to b»ng  m¸y. 2,5 5 chi ph chung  õ m ôc  ÷10: %   víichi phÝ   ©n  ­ §Þnh    møc     Ý   t  1   so      nh c«ng  trongdù    ©y  ¾p.   to¸nx l ­ §Þnh    møc     Ý   chiph chung  ôc    m 11: %so   íichiphÝ   v    m¸y    thic«ng trong  dù    ©y  ¾p.vµ ® îc¸p dông  to¸nx l      cho c«ng  ×nh thuéc dù    iÓu dù    ù    tr     ¸n (t   ¸n,d ¸n thµnh  Çn)  îcthi ph ®   c«ng  µn  µn  ho to b»ng  m¸y.
 10. 10 P h ô  l ô c s è  3 § Þ n h  m ø c  c hi p h Ý  b a n  q u ¶ n  l ý d ù  ¸n ( Ìm  K theo Th«ng   è:. . . 2003/TT­   ts . . / BXD   µy.. . .. 2003) ng . / ./ I. u y  ® Þ n h  ¸p d ô n g  Q 1. Chi phÝ      Ban qu¶n  ýdù  ® îc tÝnh  l   ¸n    b»ng cÆp   Þ sè  nh  tr   ®Þ møc     tØ lÖ    % theo chiphÝ  ©y  ¾p  µ    Ý  ÕtbÞ     x l v chiph thi   trong tæng  ù      d to¸nc«ng  ×nh  tr ® îc duyÖt  ña  ù   hoÆc   ù   thµnh  Çn   iÓu  ù     îc nªu    c d ¸n  d ¸n  ph (t d ¸n) ®   trong  Quy Õt  nh  u  :quy  nh  ®Þ ®Ç t  ®Þ trong c¸c b¶ng  vµ  m ôc    ña  ô  ôcnµy:    1  2  IIc ph l     §Þnh  møc  ûlÖ  µy  t   n chØ  ïng ®Ó   ¹onguån  µ  µgií h¹n chiphÝ  d   t  v l        i cho    ¹t c¸cho   ®éng  ña  c Ban  qu¶n  ýdù  l   ¸n. 2. Trêng  îp    Ý   ©y  ¾p    h chi ph x l hoÆc     Ý   ÕtbÞ   îc duyÖt  chi ph thi   ®   n»m   trong kho¶ng  ÷a gi¸quy  nh        gi     ®Þ ë c¸c b¶ng trong m ôc    ña  ô  ôcnµy  ×    IIc ph l   th trÞsè  nh    ®Þ møc  îcx¸c®Þnh  ®   theo ph¬ng    ph¸p néisuy.    3. §èi víinh÷ng       c«ng  ×nh  ã  tr c tæng    Ý   ©y  ¾p  chi ph x l hoÆc     Ý  chi ph thiÕtbÞ     trong tæng  ù    ña    d to¸nc c«ng  ×nh cã    Þ trªn2000  ®ång  ×  tr   gi¸tr     tØ  th c¸c Bé, Ngµnh, Uû        ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ tho¶ thuËn  íi é  ©y  ùng ®Þnh    v  X B d   møc    Ý    ùc hiÖn. chiph ®Ó th     4. Chi phÝ     qu¶n  ýdù    l   ¸n theo  ×nh  h thøc  ñ   Ö m   iÒu  µnh  ù    Ch nhi ® h d ¸n ® îctÝnh    b»ng  nh  ®Þ møc    Ý    nh  chiph qui®Þ trong c¸c b¶ng    ôc    ña  ô     ëm IIc ph lôcnµy    theo quy    µ  ¹ c«ng  ×nh cña  ù    m« v lo i  tr   d ¸n. 5    èi víidù  ¸p  ông  ×nh  . §     ¸n  d h thøc  ñ   u     ùc tiÕp  Ch ®Ç t tr   qu¶n  ýthùc l    hiÖn  ù    Õu  d ¸n n kh«ng  µnh  Ëp  th l Ban  qu¶n  ýdù  th×  ñ   u     îchëng  l   ¸n  Ch ®Ç t ®   ®Þnh  møc     Ý     chiph qu¶n  ý dù  b»ng  l   ¸n  60%   nh  ®Þ møc     Ý   chiph quy  nh   ®Þ trong c¸c b¶ng    ôc    ña  ô  ôcnµy.Trêng  îp thµnh  Ëp     ëm IIc ph l     h  l Ban  qu¶n  ýdù  l  ¸n,th×  ú thuéc nhiÖ m   ô  µ   ñ   u      tu     v m Ch ®Ç t giao cho    Ban qu¶n  ýdù    µ    l   ¸n v c¨n cø  µo  nh  v ®Þ møc  quy  nh      ®Þ ë c¸c b¶ng  trong m ôc    ña  ô  ôc nµy, Chñ     IIc ph l     ®Ç u      nh  t x¸c ®Þ møc     Ý   chiph giao  cho  Ban  qu¶n  ýdù  nhng  l   ¸n  møc   èi®a   t  kh«ng  îcvît®Þnh  ®   møc  lÖ  ∙  îcquy  nh. tØ  ® ®   ®Þ 6. §èivíi ù    ùc hiÖn        ¸n th   d tæng  Çu  ÕtkÕ     th thi   ­ cung  øng  Ët tthiÕtbÞ    v     ­ x©y  ùng  äit¾t lµ tæng  Çu  d (g       th EPC):   ñ   u    îc hëng  nh    Ch ®Ç t ®   ®Þ møc     chi phÝ  qu¶n  ýdù  b»ng  l   ¸n  60%   nh  ®Þ møc     Ý   chiph quy  nh  ®Þ trong c¸c b¶ng       ë m ôc    ña  ô  ôcnµy.  IIc ph l     7. §èivíih×nh       thøc  ù thùc hiÖn  ù    ñ   u    îchëng  nh  t    d ¸n,Ch ®Ç t ®   ®Þ møc   chiphÝ    qu¶n  ýdù    l   ¸n b»ng 30%   nh  ®Þ møc    Ý  chiph quy  nh  ®Þ trong c¸cb¶ng     ë  ôc    ña  ô  ôcnµy. m II c ph l   8. Kinh  Ý  ña    ph c Ban  qu¶n  ýdù    l   ¸n Trung  ng  c¸c Ban  ¬ do    qu¶n  ýdù    l   ¸n trùc thuéc  Ých  ép  íimøc     tr n v  b»ng 20%   ña  nh   c ®Þ møc     Ý   chi ph quy  nh   ®Þ trongc¸cb¶ng    ôc    ña  ô  ôcnµy.    ëm IIc ph l   9. Chi phÝ     qu¶n  ýdù  cña    ù  ®Ç u    ©y  ùng    ïng nói,biªn l   ¸n  c¸c d ¸n  tx d ëv       gií® îc®iÒu     i chØnh  íi Ö   è  v   s 1,15;dù    u    ©y  ùng      ¶o  îc®iÒu  h   ¸n ®Ç tx d ë h¶i® ®  chØnh  íi Ö   è  v   s 1,35  víi nh  h so    ®Þ møc  quy  nh  ®Þ trong c¸cb¶ng    ôc    ña     ëm IIc phô  ôcnµy. l 
 11. 11 10. Chi phÝ      Ban qu¶n  ýdù  cña    ù  ®Ç u     ©y  ùng  ö  ông  l   ¸n  c¸c d ¸n  tx d sd vèn  éc c¸ckho¶n  thu     vay  ícngoµicña  Ýnh  ñ  µ    ån  Ön  î èc  n    Ch ph v c¸cngu vi tr  qu tÕ  µnh  d cho  u    ©y  ùng  Ó  vèn  ç  î   iÓnchÝnh  ®Ç tx d (k c¶  h tr  ph¸ttr   thøc ODA)  ­   ® îc ®iÒu    chØnh  íih Ö   è  v   s 1,2  víi  nh  so    ®Þ møc  quy  nh  ®Þ trong c¸c b¶ng       ë m ôc    ña  ô  ôcnµy. IIc ph l   11.C¸c    Ban  qu¶n  ýdù  víih×nh  l   ¸n    thøc kiªm  Ö m   ×  nh  nhi th ®Þ møc     chi phÝ  ban qu¶n  ý dù  ® îc tÝnh  l   ¸n    b»ng 60%   nh   ®Þ møc     Ý   chi ph quy  nh   ®Þ trongc¸cb¶ng    ôc    ña  ô  ôcnµy.    ëm IIc ph l   12. Chi phÝ   cho    ¹t®éng  ña       c¸c ho   c c«ng    Èn  Þ   u    Õu  ã) t¸cchu b ®Ç t(n c   do Ban  qu¶n  ýdù  thùc  Ön  îc x¸c ®Þnh  l   ¸n  hi ®     b»ng  ù  d to¸n chiphÝ   ô  Ó     c th tr×nh cÊp  ã  Èm  Òn    c th quy phª  Öt  µ  îcbæ   duy v ®   sung  µo    Ý   v chiph Ban  qu¶n  lýdù    ña c«ng  ×nh.§èivíi   ù    Æc   Ötcã    ¸n c   tr       d ¸n ® c¸c bi   quy    ín, m« l   ph¶ithµnh    lËp Ban  Èn  Þ   u    th×  Ëp  ù   chu b ®Ç t l d to¸n tr×nh  êi cã  Èm     Ng   th quyÒn    phª duyÖt .   13. §Þnh    møc     Ý   chiph Ban  qu¶n  ýdù  nµy  l   ¸n  chØ  ã  Öu  ùc ¸p  ông  c hi l   d sau    khith«ng   µy  ã  Öu  ùc. tn c hi l II. ¶ n g  ® Þ n h  m ø c  c hi p h Ý  b a n  q u ¶ n  l ý d ù  ¸n  b 1.So  íi chiphÝ  ©y  ¾p    v     x l trongtæng  ù      d to¸nc«ng  ×nh ® îcduyÖt tr     b ¶ n g  1 §¬n  Þ  Ýnh:% vt   STT Lo¹ic«ng  ×nh   tr C hi phÝ   ©y  ¾p (tû®ång)   x l    ≤ 1 5 15 25 50 100 200 500 100 20 0 00 0,5 1 C«ng  nghiÖp  1,75 1,68 1,62 1,50 1,38 1,06 0,74 0,60 0,42 0,28 0,1 8 2 D © n   ông  d 1,64 1,58 1,50 1,38 1,29 0,98 0,69 0,53 0,38 0,24 0,1 7 3 Giao  th«ng, thuû 2,20 2,00 1,62 1,50 1,36 1,05 0,73 0,58 0,43 0,28 0,2   lî , i th«ng  tin bu  3 ®iÖn 4 §êng  ©y    iÖn  d t¶i® 2,54 2,31 1,87 1,73 1,64 1,39 0,97 0,77 0,57 0,37 0,3 vµ  ¹m biÕn  tr   ¸p 0 5 §ª  iÒu,l©m  ®   sinh 2,41 2,31 1,87 1,72 1,56 1,26 0,95 0,76 0,57 0,4 0,3 2 6 C¸c  ¹  lo ic«ng  ×nh 1,64 1,56 1,50 1,38 1,26 0,94 0,62 0,48 0,32 0,24 0,1 tr   kh¸c 5 2.So  íi   Ý  ÕtbÞ    v   ph thi   trong tæng  ù    chi   d to¸nc«ng  ×nh ® îcduyÖt tr     b ¶ n g  2  §¬n  Þ  Ýnh:% vt   Lo¹ic«ng  ×nh   tr Chi phÝ thiÕtbÞ  û®ång)       (t  
 12. 12 ≤  0,5 1 5 15 25 50 100 200 500 100 200 0 0 C¸c   lo¹ c«ng 0,97 0,68 0,5 0,53 0,36 0,22 0,14 0,10 0,07 0,03 0,02 i  tr×nh   ©y  ùng.  x d 8 2 P h ô  l ô c s è  4 (KÌm  theo Th«ng   è.. . 2003/TT­   ts . / BXD   µy..   ng .th¸ng..n¨m  .   . 2003) Chñ   u   ®Ç t Céng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam ho x∙h   ngh Vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sè:.. . .... . . ... .. .  µy.. .  . .ng , . .th¸ng.. .n¨m... . . . . . . .. T ê  tr× nh th È m  ® Þ n h  p hª d u y Ö t t æ n g  d ù  to¸n  c«ng tr×nh: ...   .......................... K Ýnh  öi: . ................................ g . . ................................ ­C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 52/1999/N§­   µy  CP ng 08/7/1999 cña  Ýnh  ñ    Ch ph ban hµnh Quy  chÕ  qu¶n lý ®Ç u  t  vµ  x©y  dùng vµ  NghÞ  ®Þnh  sè    12/2000/N§­   µy  CP ng 05/5/2000  ña  Ýnh  ñ  Ò   Öc  öa  æi  ét  è  c Ch ph v vi s ® m s ®iÒu  ña  c Quy  Õ   ch qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng. l  tv x d ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 07/2003/N§­   µy  CP ng 30/01/2003  ña  Ýnh  c Ch phñ  Ò   Öc  öa  æi    v vi s ® bæ sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c Quy  Õ   ch qu¶n  ý®Ç u    µ  l  tv x©y  ùng  d ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 52/1999/N§­   µy  CP ng 08/7/1999   vµ  NghÞ   nh  è  ®Þ s 12/2000/N§­   µy  CP ng 05/5/2000 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph ­C¨n  Th«ng   íng dÉn  . . ..   cø  th   .. . .. ­C¨n  Quy Õt  nh    Öt ®Ç u      cø  ®Þ phª duy   t(hoÆc  Êy  Ðp  u  ).. . .. Gi ph ®Ç t  . . . Chñ   u    ×nh thÈm  nh  ®Ç ttr   ®Þ tæng  ù    d to¸nc«ng  ×nh.. . .. éc dù    tr . . ..   thu   ¸n ®Ç u    . . .víi   éidung  t.. . ..   n     c¸c . sau: 1.Néi dung  ×nh phª duyÖt tæng  ù     tr       d to¸n ­Tªn    c«ng  ×nh .. . .. éc dù    u    . . ... tr   . . .thu   ¸n ®Ç t.. . ....   . ­Chñ  u  :.. . ..........................   ®Ç t  . . .......................... ­§¹idiÖn  ñ  u  :.. . ...................    Ch ®Ç t  . . .................. ­C¬     quan  ÕtkÕ   µ  Ëp tæng  ù  thi   v l   d to¸n: . . .....   . ...... .. ­Tæng    møc  u    ∙  îcphª duyÖt .. . ....... ®Ç t® ®       . . ...... ­Tæng  ù    ×nh thÈm  nh, phª duyÖt:.. . ...   d to¸ntr   ®Þ      . . ..
 13. 13 2.Hå   ¬    s tæng  ù    d to¸nc«ng  ×nh gå m: tr   ­Quy Õt  nh    Öt ®Ç u    ña  Êp  ã  Èm  Òn.   ®Þ phª duy   tc c c th quy ­ Quy Õt  nh    ®Þ phª  Öt  ÕtkÕ   ü  ËthoÆc   ÕtkÕ   ü  Ëtthi duy thi   k thu   thi   k thu     c«ng. ­ Hå   ¬  ÕtkÕ   µ    s thi   v tæng  ù    d to¸nc«ng  ×nh ® îclËp trªnc¬  ë    nh   tr         s c¸c®Þ møc,  n    Õ   ,  Ýnh  ®¬ gi¸, ch ®é ch s¸ch t¹  êi®iÓ m   ×nh tæng  ù   i  th tr   d to¸n;c¸c chØ      tiªukinh  Õ  ü  Ët chñ  Õu  ã  ©n  Ých  s¸nh  íitæng    t k thu   y (c ph t so  v  møc   u     ®Ç t trongb¸o      c¸o nghiªncøu    kh¶    ∙  îcphª duyÖt). . .. thi® ®     . .. ­ Biªn b¶n      nghiÖm     å  ¬  thu h s tæng  ù    ÷a Chñ   u    µ  n  Þ   d to¸ngi   ®Ç t v ®¬ v t vÊn  Ëp tæng  ù  l  d to¸n. ­ Cã   ô  ôc kÌm    ph l   theo nªu  â  r danh  ôc    ¹ng  ôc  m c¸c h m c«ng  ×nh,diÔn  tr   gi¶i  tæng  ù    d to¸nc«ng  ×nh. tr Chñ  u    ×nh.. . ..  Èm  nh  ®Ç ttr . . ..th . . ®Þ tæng  ù    d to¸nc«ng  ×nh.. . . tr . .. Chñ   u   ®Ç t (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d N¬i  Ën:                                          nh                                          
 14. 14 P h ô  l ô c s è  5 (KÌm  theo Th«ng   è.. . /   ts . . 2003/TT­ BXD   µy..   ng .th¸ng..n¨m  .   . 2003) C¬   quan   thÈ m   Céng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam ho x∙h   ngh Vi   ®Þ nh §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sè:.. . .... . . ... .. .  µy.. .  . .ng , . .th¸ng.. .n¨m... . . . . . . .. V/v: K Õt  qu¶  thÈm   ®Þnh  tæng  ù  d to¸n. K Õ t q u ¶  th È m  ® Þ n h  t æ n g  d ù  to¸n  c«ng tr×nh:.................... ... K Ý nh   öi: . . ......................... g .. . ......................... C¬  quan  Èm   nh... .  ∙  Ën  th ®Þ . .® nh . v¨n b¶n  è.. . ngµy.. . cña.. . ®Ò   s . . . . . . nghÞ   Èm   nh   th ®Þ tæng  ù  d to¸n c«ng  ×nh.. .  éc  ù  ®Ç u   .. . .kÌm    tr . .thu d ¸n  . t . . . theo hå  ¬    s tæng  ù    d to¸nc«ng  ×nh. tr 1.C¸c    thÈm  nh:   c¨n cø  ®Þ ­C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 52/1999/N§­   µy  CP ng 08/7/1999 cña  Ýnh  ñ    Ch ph ban hµnh Quy  chÕ  qu¶n lý ®Ç u  t  vµ  x©y  dùng vµ  NghÞ  ®Þnh  sè    12/2000/N§­   µy  CP ng 05/5/2000  ña  Ýnh  ñ  Ò   Öc  öa  æi  ét  è  c Ch ph v vi s ® m s ®iÒu  ña  c Quy  Õ   ch qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng. l  tv x d ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 07/2003/N§­   µy  CP ng 30/01/2003  ña  Ýnh  c Ch phñ  Ò   Öc  öa  æi    v vi s ® bæ sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c Quy  Õ   ch qu¶n  ý®Ç u    µ  l  tv x©y  ùng  d ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 52/1999/N§­   µy  CP ng 08/7/1999   vµ  NghÞ   nh  è  ®Þ s 12/2000/N§­   µy  CP ng 05/5/2000 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph ­C¨n  Th«ng   íng dÉn  . . ..   cø  th   .. . .. ­C¨n  Quy Õt  nh    Öt ®Ç u      cø  ®Þ phª duy   t(hoÆc  Êy  Ðp  u  ).. . .. Gi ph ®Ç t  . . . ­C¨n  v¨n b¶n  è  . . ..   cø    s .. . ..   ­§¬n      gi¸XDCB   è  . . .  s .. . .. . .
 15. 15 ­C¨n  th«ng      ËtliÖu sè  . . .    cø  b¸o gi¸v     .. . ... . ­C¸c      v¨n b¶n  quy  ¹m  ph ph¸p luËtcã  ªnquan.     li   2.Néi dung  µ  Êt l ng hå  ¬     v ch  î   s tæng  ù    d to¸nc«ng  ×nh tr ­Tªn    c«ng  ×nh.. . . éc dù    u  .. . .. tr . ..  thu   ¸n ®Ç t . . .. ­Chñ  u  .   ®Ç t ­§¹idiÖn  ñ  u  .    Ch ®Ç t ­C¬     quan  ÕtkÕ,  Ëp tæng  ù  thi   l  d to¸n. ­Theo    Quy Õt  nh    Öt ®Ç u    è.. .ngµy.. .  ña.. . ... ®Þ phª duy   ts .  . . .c . . . .. ­§¬n  Þ   Ên  ÕtkÕ   µ  Ëp tæng  ù    v tv thi   v l   d to¸n. Nh Ë n   Ðt  x chung: ­ThuyÕt    minh  ÕtkÕ   ü  Ët.. . .. thi   k thu   . . . ­C¸c    b¶n  Ï.. . .. v   . .. ­B¶ng    tæng  îp dù    h   to¸n 3.K Õt    qu¶  Èm  nh  th ®Þ tæng  ù    d to¸nc«ng  ×nh: tr ­ TÝnh  ng  n   ña  Öc  dông    nh    ®ó ®¾ c vi ¸p  c¸c ®Þ møc,  n    Õ   ,  ®¬ gi¸,ch ®é chÝnh s¸ch  µ    v c¸c kho¶n  ôc     Ý   m chi ph theo  quy  nh   ña  µ   íc cã  ªn ®Þ c Nh n   li   quan  n       Ý  Ýnh  ®Õ c¸cchiph t trong tæng  ù    d to¸n. ­ Sù  ïhîp khèil ng x©y  ¾p  Ýnh  õthiÕtkÕ   íi èil ng x©y  ¾p  Ýnh    ph      î   lt t    v  kh  î   lt trongtæng  ù    d to¸n. ­Gi¸trÞtæng  ù        d to¸nbao  å m   thiÕtbÞ  µ  s¸nh víi g c¶    v so     tæng  møc  u   ®Ç t®∙  îcphª duyÖt theo b¶ng   ®       sau: TT Néi dung   Tæng  møc   Tæng  ù    t K Õt    T¨ng  d to¸ndo   qu¶ (+) ®Ç u    îc vÊn  Ëp vµ  ñ  u   thÈm   Gi¶m  ) t®   l   Ch ®Ç (­ duyÖt t®Ò   Þ  Èm     ngh th ®Þnh ®Þnh Tæng  è: s Trong  : ®ã ­ Gi¸ trÞ x©y  l¾p ­ Gi¸ trÞ thiÕt  bÞ ­Chi phÝ     kh¸c ­ Dù     phßng Néi dung  c¸c kho¶n  ô c   m chi  Ý   ph trong tæng   ù   d to¸n   phô   ôc  nh l kÌm  theo. ­Nguyªn  ©n    nh t¨ng,gi¶m.   ­Nh÷ng  iÒu  Çn u  .   ® c lý 4.K Õt  Ën  µ  Õn  Þ:   lu v ki ngh
 16. 16 ­C¬     quan  Èm  nh    Þ... .  th ®Þ ®Ò ngh ...   Ðt vµ  Õt ®Þnh. xem x   quy   ­Tr¸chnhiÖ m  ña  ñ  u    µ  n  Þ   Ên  µn  Ön tæng  ù      c Ch ®Ç tv ®¬ v tv ho thi   d to¸n. Thñ   ëng  ¬   tr C quan  È m   nh th ®Þ (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d N¬i  Ën:  nh
Đồng bộ tài khoản