Thông tư 08/1998/TT-BCA

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
47
lượt xem
1
download

Thông tư 08/1998/TT-BCA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 08/1998/TT-BCA về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Quy chế về trường giáo dưỡng ban hành kèm theo Nghị định số 33/CP ngày 14/4/1997 của Chính phủ do Bộ Công an ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 08/1998/TT-BCA

 1. B CÔNG AN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 08/1998/TT-BCA Hà N i, ngày 03 tháng 12 năm 1998 THÔNG TƯ C A B CÔNG AN S 08/1998/TT-BCA NGÀY 3 THÁNG 12 NĂM 1998HƯ NG D N TH C HI N M T S QUY NNH C A QUY CH V TRƯ NG GIÁO DƯ NG BAN HÀNH KÈM THEO NGHN NNH S 33/CP NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM 1997 C A CHÍNH PH Thi hành Ngh nh s 33/CP ngày 14 tháng 4 năm 1997 c a Chính ph ban hành Quy ch v Trư ng giáo dư ng, B Công an hư ng d n th c hi n m t s quy nh c a Quy ch v Trư ng giáo dư ng như sau: I- V I TƯ NG ƯA VÀO TRƯ NG GIÁO DƯ NG 1. i tư ng ưa vào trư ng giáo dư ng. a) i v i nh ng i tư ng ưa vào trư ng giáo dư ng ư c quy nh t i i m a i u 1 c a Quy ch v Trư ng giáo dư ng ph i có các i u ki n sau: - Ngư i t 12 tu i n dư i 14 tu i; - Th c hi n hành vi có các d u hi u c a m t t i ph m nghiêm tr ng quy nh t i B lu t hình s . T i ph m nghiêm tr ng là t i ph m gây nguy h i l n cho xã h i mà m c cao nh t c a khung hình ph t ã ư c quy nh trong B lu t hình s i v i t i y là trên năm năm tù, tù chung thân ho c t hình. i v i lo i i tư ng này ch c n l n u tiên th c hi n hành vi có các d u hi u c a m t t i ph m nghiêm tr ng, ã i u ki n l p ngay h sơ ưa vào trư ng giáo dư ng. b) i v i nh ng i tư ng ưa vào trư ng giáo dư ng ư c quy nh t i i m b kho n 2 i u 1 c a Quy ch v Trư ng giáo dư ng ph i có các i u ki n sau: - Ngư i t 12 tu i n dư i 16 tu i; - Th c hi n hành vi có các d u hi u c a m t t i ph m ít nghiêm tr ng quy nh t i B lu t hình s . T i ph m ít nghiêm tr ng là t i ph m mà m c cao nh t c a khung hình ph t i v i t i ph m y là t năm năm tù tr xu ng. - ã ư c chính quy n và nhân dân a phương giáo d c nhi u l n mà v n không ch u s a ch a. V i u ki n này c n ư c th c hi n th ng nh t như sau:
 2. ã ư c U ban nhân dân (sau ây vi t t t là UBND), cơ quan Nhà nư c có thNm quy n, t ch c xã h i, ơn v dân cư cơ s ho c nhà trư ng giáo d c b ng m t trong các hình th c như h p ki m i m, phê bình, nh c nh (có biên b n), c nh cáo, ph t ti n theo quy nh c a pháp lu t ho c ã áp d ng bi n pháp giáo d c t i xã, phư ng, th tr n theo Quy ch Giáo d c t i xã, phư ng, th tr n, ban hành kèm theo Ngh nh s 19/CP ngày 6/4/1996 c a Chính ph , nhưng v n không ch u s a ch a, l i ti p t c có hành vi vi ph m pháp lu t. c) i v i nh ng i tư ng ưa vào trư ng giáo dư ng ư c quy nh t i i m c kho n 2 i u 1 c a Quy ch v Trư ng giáo dư ng ph i có các i u ki n sau: - Ngư i t 12 tu i n dư i 18 tu i; - Nhi u l n có hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c tr t t , an toàn xã h i. - ã ư c chính quy n và nhân dân a phương giáo d c nhi u l n mà v n không ch u s a ch a. "Nhi u l n có hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c tr t t , an toàn xã h i và ã ư c chính quy n và nhân dân a phương giáo d c nhi u l n mà v n không ch u s a ch a" ư c th c hi n th ng nh t như sau: ít nh t ã 2 l n ư c UBND, cơ quan Nhà nư c có thNm quy n, t ch c xã h i, ơn v dân cư cơ s ho c nhà trư ng giáo d c b ng m t trong các hình th c như t ch c h p ki m i m, phê bình, nh c nh (có biên b n), c nh cáo, ph t ti n theo quy nh c a pháp lu t ho c ã b áp d ng bi n pháp giáo d c t i xã, phư ng, th tr n theo Quy ch Giáo d c t i xã, phư ng, th tr n mà nay v n không ch u s a ch a, l i ti p t c có hành vi vi ph m pháp lu t. Th i h n tính s l n có hành vi vi ph m c a i tư ng ph i căn c vào i u 10 c a Pháp l nh x lý vi ph m hành chính. Trư ng h p ngư i chưa thành niên ang ph i ch p hành quy t nh giáo d c t i xã, phư ng, th tr n l i th c hi n hành vi vi ph m pháp lu t ư c quy nh t i kho n 2 i u 1 c a Quy ch v Trư ng giáo dư ng, thì Công an c p xã làm báo cáo ngh Ch t ch UBND c p xã và l p ngay h sơ ngh ưa vào trư ng giáo dư ng trình c p có thNm quy n xét duy t. 2. Khi l p h sơ i tư ng ưa vào trư ng giáo dư ng c n chú ý các v n sau: - Khi xác nh i tư ng l p h sơ ưa vào trư ng giáo dư ng ph i căn c vào tính ch t, m c vi ph m, nh ng tình ti t gi m nh , tăng n ng, tu i, nhân thân, s l n vi ph m, hoàn c nh gia ình c a i tư ng. - Không ti n hành l p h sơ nh ng ngư i chưa 12 tu i và t 18 tu i tr lên ưa vào trư ng giáo dư ng. - Th i i m tính tu i ưa vào trư ng giáo dư ng là ngày ký quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng. Trư ng h p th i i m ngư i chưa thành niên th c hi n hành vi vi ph m pháp lu t g n sát v i th i i m h tròn 18 tu i mà không k p hoàn ch nh th t c ra quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng trư c khi h tròn 18 tu i, n u các hành vi ó i u ki n ưa vào cơ s giáo d c thì ph i l p h sơ ưa vào cơ s giáo d c theo
 3. úng trình t , th t c ã ư c quy nh t i Quy ch v Cơ s giáo d c ban hành kèm theo Ngh nh s 32/CP ngày 14 tháng 4 năm 1997 c a Chính ph . - Ngư i có quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng b tr n, nhưng khi b t l i ã 18 tu i ho c trên 18 tu i thì cơ quan Công an c p t nh nơi ã l p h sơ ngh ưa vào trư ng giáo dư ng ph i báo cáo Ch t ch UBND c p t nh ình ch vi c ch p hành quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng, n u i tư ng i u ki n ưa vào cơ s giáo d c thì l p h sơ theo úng trình t , th t c ã ư c quy nh t i Quy ch v Cơ s giáo d c trình Ch t ch UBND c p t nh ra quy t nh ưa vào cơ s giáo d c. - Căn c xác nh tu i c a i tư ng là gi y khai sinh. N u không có gi y khai sinh thì ph i căn c vào s h khNu, gi y ch ng minh nhân dân, lý l ch ho c các tài li u khác có xác nh n c a UBND xã, phư ng, th tr n. - Không áp d ng bi n pháp x lý hành chính ưa vào trư ng giáo dư ng iv i ngư i nư c ngoài. II - V TH T C L P H SƠ ƯA VÀO TRƯ NG GIÁO DƯ NG 1. Phân c p và phân công trách nhi m cho các ơn v Công an giúp Ch t ch UBND các c p trong vi c l p h sơ ngh ưa vào trư ng giáo dư ng. a) Công an xã, phư ng, th tr n (sau ây vi t t t là Công an c p xã): - Thu th p tài li u giúp Ch t ch UBND xã, phư ng, th tr n (sau ây vi t t t là UBND c p xã) l p h sơ các i tư ng có nơi cư trú (nơi ăng ký nhân khNu thư ng trú, ăng ký t m trú ho c sinh s ng ó) g i Ch t ch UBND qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh (sau ây vi t t t là UBND c p huy n). - i v i ngư i không có nơi cư trú nh t nh thì công an c p xã nơi ngư i ó có hình vi vi ph m pháp lu t giúp Ch t ch UBND c p xã l p biên b n, h sơ g i Ch t ch UBND c p huy n. Công an c p xã l p xong h sơ c a i tư ng nào thì ph i báo cáo ngay Ch t ch UBND c p xã Ch t ch UBND c p xã làm văn b n trình Ch t ch UBND c p huy n, không ư c ch t p h p nhi u h sơ trình theo t ng t. b) Công an qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh (sau ây vi t t t là Công an c p huy n): - L c lư ng C nh sát hình s ch trì ph i h p v i l c lư ng c nh sát i u tra và các ơn v khác có liên quan thNm tra l i h sơ, làm báo cáo Trư ng công an c p huy n báo cáo Ch t ch UBND c p huy n. - i v i ngư i không có nơi cư trú nh t nh mà do các l c lư ng nghi p v c a Công an c p huy n phát hi n, l p biên b n vi ph m pháp lu t thì C nh sát hình s ch trì ph i h p v i các ơn v có liên quan ti n hành xác minh, l p h sơ, làm báo cáo Trư ng Công an c p huy n báo cáo Ch t ch UBND c p huy n.
 4. - i v i ngư i ang b i C nh sát i u tra c a Công an c p huy n tr c ti p th lý trong các v án hình s , qua i u tra th y chưa n m c ph i truy c u trách nhi m hình s , nhưng l i thu c di n i tư ng quy nh t i kho n 2 i u 1 c a Quy ch v Trư ng giáo dư ng thì i C nh sát i u tra l p h sơ, làm báo cáo Trư ng Công an c p huy n báo cáo Ch t ch UBND c p huy n. c) Công an t nh, thành ph tr c thu c trung ương (sau ây vi t t t là Công an c p t nh): - Phòng C nh sát hình s ch trì ph i h p v i Phòng C nh sát i u tra và các ơn v khác có liên quan giúp lãnh o Công an c p t nh xem xét, thNm tra l i h sơ i tư ng và giúp thư ng tr c H i ng tư v n chuNn b phiên h p H i ng; sao g i các tài li u c n thi t (b n tóm t t lý l ch c a ngư i vi ph m, b n tóm t t hành vi vi ph m, b n ngh ưa vào trư ng giáo dư ng c a Ch t ch UBND c p huy n) cho các thành viên c a H i ng Tư v n và i di n c a Vi n ki m sát nhân dân c p t nh ch m nh t là bNy ngày trư c khi h p H i ng; xem xét, xu t vi c hoãn, mi n ch p hành quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng; ch trì vi c t ch c ưa ngư i vào trư ng giáo dư ng và truy b t i tư ng có l nh truy b t hành chính c a Giám c Công an c p t nh. - i v i ngư i không có nơi cư trú nh t nh do các Phòng nghi p v c a Công an c p t nh phát hi n, l p biên b n vi ph m pháp lu t, n u thu c di n ưa vào trư ng giáo dư ng thì Phòng C nh sát hình s ch trì ph i h p v i các phòng liên quan ti n hành xác minh, l p h sơ, báo cáo Giám c Công an c p t nh trình Ch t ch UBND c p t nh. - i v i ngư i ang b Phòng c nh sát i u tra c a Công an c p t nh tr c ti p th lý trong các v án hình s , qua i u tra th y chưa n m c ph i truy c u trách nhi m hình s , nhưng l i thu c di n i tư ng quy nh t i kho n 2 i u 1 c a Quy ch v Trư ng giáo dư ng thì Phòng C nh sát i u tra ch trì l p h sơ, ph i h p v i phòng C nh sát hình s báo cáo trình Giám óc Công an c p t nh báo cáo Ch t ch UBND c p t nh. 2. V h sơ ngh ưa vào trư ng giáo dư ng H sơ ngh ưa vào trư ng giáo dư ng g m có: - B n tóm t t lý l ch c a ngư i vi ph m; - Tài li u v các vi ph m pháp lu t c a ngư i ó: + ơn t giác (n u có); + B n t khai v hành vi vi ph m; + Biên b n ghi l i khai; + Biên b n vi ph m hành chính ho c biên b n ph m pháp qu tang (n u có); + B n tóm t t quá trình vi ph m và hành vi vi ph m l n cu i;
 5. + Tài li u xác minh c a cơ quan Công an; + Biên b n t m gi tang v t có liên quan n vi c vi ph m (n u có). - Các bi n pháp giáo d c ã áp d ng: + Quy t nh áp d ng bi n pháp giáo d c t i xã, phư ng, th tr n (n u có); + Quy t nh x ph t vi ph m hành chính (n u có); + Biên b n các cu c h p ki m i m, giáo d c (n u có). Nh n xét c a cơ quan Công an, ý ki n c a oàn thanh niên và H i ph n , Ban b o v và chăm sóc tr em cơ s ; c a cha m ho c ngư i giám h ; - Báo cáo, ngh c a UBND c p xã, huy n; - L nh t m gi (n u có). 3. V H i ng tư v n Theo i u 8 c a Quy ch v Trư ng giáo dư ng thì H i ng Tư v n ch ư c thành l p c p t nh. c p huy n, c p xã không thành l p H i ng Tư v n. Ch t ch UBND c p t nh thành l p H i ng Tư v n g m 3 thành viên i di n cho lãnh o Cơ quan Công an, S Tư pháp và U ban B o v và chăm sóc tr em c p t nh. Phó giám c Công an c p t nh ph trách C nh sát là thư ng tr c H i ng Tư v n. Thư ng tr c H i ng Tư v n ph i chuNn b và ch trì phiên h p. Phiên h p c a H i ng Tư v n có i di n Vi n Ki m sát nhân dân cùng c p tham d , phát bi u ý ki n, nhưng không tham gia bi u quy t. H i ng Tư v n h p xét duy t và bi u quy t t ng i tư ng ưa vào trư ng giáo dư ng. Căn c vào ý ki n và a s phi u c a các thành viên trong H i ng, thư ng tr c H i ng Tư v n k t lu n v t ng i tư ng. Phiên h p c a H i ng tư v n ph i l p biên b n; trong biên b n ph i ghi rõ ý ki n phát bi u c a i di n Vi n Ki m sát nhân dân. Phòng C nh sát hình s có trách nhi m giúp thư ng tr c H i ng Tư v n hoàn ch nh h sơ, làm văn b n (có g i kèm theo biên b n h p H i ng tư v n) thư ng tr c H i ng Tư v n duy t và trình Ch t ch UBND c p t nh. Trong th i h n mư i ngày, k t ngày nh n ư c văn b n ngh c a H i ng Tư v n, Ch t ch UBND c p t nh ph i xem xét và ra quy t nh. III - V THI HÀNH QUY T NNH ƯA VÀO TRƯ NG GIÁO DƯ NG Trong th i h n năm ngày k t ngày nh n ư c quy t nh c a Ch t ch UBND c p t nh ưa vào trư ng giáo dư ng, Phòng C nh sát hình s giúp Giám c Công an c p t nh t ch c ưa ngư i ó vào trư ng giáo dư ng. Công an c p t nh ch o và ph i h p v i Công an c p huy n, xã t ch c ưa ngư i ã có quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng n nơi lưu gi c a Công an c p t nh. Th c ch t c a vi c lưu gi là lưu l i Công an c p t nh làm các th t c c n thi t như lăn tay, ch p nh, l p danh ch b n và ch ưa vào trư ng giáo dư ng. Giám c Công an c p t nh ra quy t nh lưu gi ngư i ã có quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng. Th i gian lưu gi không ư c quá mư i lăm ngày và ư c tính vào th i h n ch p hành quy t nh. Quy t nh này
 6. ư c g i kèm theo h sơ ưa vào trư ng giáo dư ng làm cơ s tính th i h n ch p hành quy t nh. Ch ăn, c a ngư i b lưu gi trong th i gian lưu gi ư c hư ng như ch ăn, c a h c sinh trư ng giáo dư ng. UBND c p t nh có trách nhi m c p ti n ăn cho các i tư ng này. gi i quy t nh ng khó khăn t m th i, i v i nh ng a phương chưa có nơi lưu gi , Công an c p t nh ph i giành m t s bu ng trong tr i t m giam làm nơi lưu gi nh ng ngư i có quy t nh vào trư ng giáo dư ng. Trư c c a bu ng ph i có bi n "bu ng lưu gi hành chính" phân bi t v i t m gi , t m giam theo th t c t t ng hình s ; không ư c lưu gi nam, n trong cùng m t bu ng. Công an c p t nh ph i l p ngay k ho ch, xu t v i UBND c p t nh c p kinh phí, a i m xây d ng nơi t m gi và lưu gi hành chính. IV - V KHI U N I, T CÁO Theo quy nh t i i u 12 c a Quy ch v Trư ng giáo dư ng, trong th i h n mư i ngày, k t ngày nh n ư c quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng, ngư i có quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng ho c ngư i i di n h p pháp c a h có quy n khi u n i ho c t cáo v hành vi trái pháp lu t c a ngư i có thNm quy n trong vi c l p h sơ và ra quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng v i Ch t ch UBND c p t nh ã ra quy t nh. Gi i quy t vi c khi u n i, t cáo ư c th c hi n theo i u 89, i u 90 c a Pháp l nh x lý vi ph m hành chính và các quy nh khác c a pháp lu t v khi u n i, t cáo. Trong trư ng h p không ng ý v i quy t nh gi i quy t khi u n i c a Ch t ch UBND c p t nh, ngư i khi u n i có quy n khi u n i lên B trư ng B N i v (nay là B Công an). Trong th i h n b n mươi lăm ngày, k t ngày nh n ư c khi u n i, B trư ng B Công an có trách nhi m gi i quy t khi u n i và tr l i b ng văn b n cho ngư i khi u n i. Quy t nh gi i quy t khi u n i c a B trư ng B Công an là quy t nh cu i cùng v m t hành chính. Vi c khi u n i quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng không làm ình ch vi c thi hành quy t nh. Ngư i có quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng v n ph i n trư ng. N u sau này vi c khi u n i c a h ư c gi i quy t, quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng b hu , thì ngư i ư c ưa vào trư ng giáo dư ng ư c tr v gia ình, v v i cu c s ng c ng ng, ư c khôi ph c l i các quy n h p pháp c a h . Trư ng h p ngư i có quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng ho c ngư i i di n h p pháp c a h v n không ng ý v i quy t nh gi i quy t khi u n i c a B trư ng B Công an thì có th kh i ki n t i Toà án hành chính. V- V VI C HOÃN HO C MI N THI HÀNH QUY T NNH ƯA VÀO TRƯ NG GIÁO DƯ NG 1. V vi c hoãn thi hành quy t nh ưa vào Trư ng giáo dư ng Theo kho n 1 i u 15 c a Quy ch v Trư ng giáo dư ng, ngư i có quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng ư c hoãn thi hành quy t nh khi có m t trong nh ng lý do sau ây:
 7. a) ang m n ng có ch ng nh n c a b nh vi n t c p huy n tr lên; "Ngư i ang m n ng" "là ngư i ang b b nh n ng không còn kh năng lao ng và sinh ho t bình thư ng ho c ang nguy hi m n tính m ng, c n ph i ư c ưa n b nh vi n i u tr m t th i gian nh t nh m i có th có kh năng bình ph c ho c kéo dài thêm s s ng và ngư i ang m c "b nh hi m nghèo". "B nh hi m nghèo" là nh ng b nh nguy hi m n tính m ng như ung thư, b i li t, xơ gan c chư ng, phong h i, lao n ng, nhi m HIV/AIDS ho c nh ng b nh khác theo quy nh c a ngành y t coi là b nh hi m nghèo. b) Gia ình có khó khăn c bi t như thân nhân trong gia ình b m n ng mà ngoài ngư i ó, gia ình không còn ai chăm sóc ho c gia ình b thiên tai ho c ho ho n. "Thân nhân trong gia ình" là nh ng ngư i thân thích như ông bà n i, ông bà ngo i, b , m , anh, ch , em ru t và nh ng ngư i tr c ti p nuôi dư ng ang s ng trong cùng m t gia ình. N u nh ng ngư i này b m n ng mà ngoài ngư i có quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng, gia ình không còn ai chăm sóc, thì ư c hoãn vi c thi hành quy t nh. Ch xét hoãn thi hành quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng i v i trư ng h p thiên tai, ho ho n gây cho gia ình ngư i có quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng lâm vào hoàn c nh khó khăn c bi t. S có m t c a ngư i ó nhà là c n thi t giúp gia ình gi i quy t h u qu do thiên tai, ho ho n gây ra, chăm sóc giúp nh ng ngư i trong gia ình b tai n n, mà ngoài ngư i ó, gia ình không còn ai chăm sóc ho c ngư i ó là lao ng duy nh t b o m cu c s ng gia ình. Khi i u ki n hoãn thi hành quy t nh không còn thì quy t nh ư c ti p t c thi hành (tr trư ng h p nêu m c 2 sau ây). 2. V vi c mi n thi hành quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng Theo kho n 2 i u 15 c a Quy ch v Trư ng giáo dư ng, ngư i có quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng có th ư c mi n ch p hành quy t nh khi có các i u ki n sau ây: - Th i gian hoãn ã quá n a th i h n ghi trong quy t nh; - Trong th i gian hoãn, ngư i có quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng có ti n b rõ r t trong vi c ch p hành pháp lu t ho c l p công thì có th ư c mi n ch p hành quy t nh. "Ngư i có ti n b rõ r t trong vi c ch p hành pháp lu t" ph i là ngư i ã thành th t h i l i, chăm ch lao ng, h c t p, tích c c tham gia các phong trào chung c a a phương, nghiêm ch nh ch p hành ư ng l i, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c, ư c UBND t c p xã tr lên xác nh n và ngh . "Ngư i l p công" là ngư i có m t trong nh ng thành tích như: ã phát hi n t cáo t i ph m nghiêm tr ng, c u ư c tính m ng ngư i khác, c u ư c tài s n có giá tr l n c a Nhà nư c, c a t p th ho c c a ngư i khác ho c có thành tích c bi t xu t s c trong phong trào qu n chúng b o v an ninh t qu c và ư c nh n gi y khen c a
 8. UBND ho c cơ quan Công an t c p huy n tr lên; có sáng ki n c i ti n k thu t có giá tr l n trong lao ng, s n xu t và có thành tích n i b t trong h c t p ư c cơ quan ch c năng t c p t nh tr lên công nh n. i v i ngư i ang m n ng ho c m c b nh hi m nghèo, n u th i gian hoãn thi hành quy t nh ã kéo dài h t th i gian ph i ch p hành quy t nh mà v n chưa bình ph c, thì có th xét cho mi n ch p hành quy t nh. 3. Th t c hoãn, mi n thi hành quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng Th t c hoãn ho c mi n ch p hành quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng ư c quy nh như sau: Trên cơ s có ơn ngh hoãn ho c mi n vi c ch p hành quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng, Ch t ch UBND c p xã nơi ngư i ó cư trú, làm văn b n báo cáo (kèm các tài li u liên quan) g i Ch t ch UBND c p huy n. Trong th i h n năm ngày, k t ngày nh n ư c báo cáo Ch t ch UBND c p huy n xem xét, ngh Ch t ch UBND c p t nh quy t nh vi c hoãn ho c mi n ch p hành quy t nh. Cơ quan Công an cùng c p có trách nhi m giúp Ch t ch UBND trong vi c xem xét, nghiên c u h sơ các trư ng h p ngh hoãn ho c mi n ch p hành quy t nh báo cáo Ch t ch UBND c p t nh quy t nh. VI- V H SƠ, TH T C ƯA NGƯ I Ã CÓ QUY T NNH VÀO TRƯ NG GIÁO DƯ NG Theo i u 16 c a Quy ch v Trư ng giáo dư ng, khi ưa ngư i vào trư ng giáo dư ng ph i có h sơ kèm theo bao g m: - Quy t nh ưa ngư i vào trư ng giáo dư ng; - B n tóm t t lý l ch; - B n tóm t t hành vi vi ph m pháp lu t, ngh ưa ngư i vào trư ng giáo dư ng; - Danh ch b n; - Nh ng tài li u khác liên quan n nhân thân ngư i ó (n u có). "Nh ng tài li u khác liên quan n nhân thân" là nh ng tài li u c n thi t giúp trư ng giáo dư ng hi u rõ nhân thân ngư i ó ph c v cho vi c qu n lý, giáo d c h ; c th như nh ng tài li u ph n ánh v ti n án, ti n s (n u có) ho c nh ng tài li u ph n ánh v hành vi ch ng l i vi c thi hành quy t nh; l nh truy b t và biên b n b t ngư i có quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng b tr n; gi y khai sinh; h c b ; b ng t t nghi p các c p (n u có) v.v... Hi u trư ng trư ng giáo dư ng ch nh n ngư i khi có h sơ, th t c. Khi ti p nh n ph i ki m tra h sơ, s c kho c a ngư i ó và l p biên b n giao nh n. N u s c kho c a ngư i ó không bình thư ng thì ph i l p biên b n xác nh n tình tr ng s c kho c a h khi n trư ng giáo dư ng v i s ch ng ki n c a bên giao và bên nh n. Biên b n giao nh n ph i sao g i ngay v C c Qu n lý Tr i giam, Cơ s giáo d c và Trư ng giáo dư ng theo dõi.
 9. VII - V VI C TRÍCH XU T H C SINH Theo quy nh t i i u 23 c a Quy ch v Trư ng giáo dư ng thì vi c trích xu t h c sinh ra kh i trư ng giáo dư ng ph c v cho công tác i u tra, truy t , xét x ho c trong nh ng trư ng h p c bi t khác ch ư c th c hi n theo l nh trích xu t c a cơ quan có thNm quy n. Vì v y khi cơ quan có các yêu c u trích xu t thì Th trư ng cơ quan ó ph i làm công văn nói rõ h , tên, quê quán h c sinh, lý do, th i gian trích xu t ngh C c trư ng C c Qu n lý Tr i giam, Cơ s giáo d c và Trư ng giáo dư ng ra l nh trích xu t. Th i h n trích xu t ư c tính vào th i h n ch p hành quy t nh t i trư ng. N u h c sinh ph m t i b k t án tù giam thì Th trư ng cơ quan ã ngh trích xu t ph i thông báo b ng văn b n (kèm theo b n sao quy t nh thi hành án ph t tù c a Toà án) cho Hi u trư ng trư ng giáo dư ng bi t báo cáo C c trư ng C c Qu n lý Tr i giam, Cơ s giáo d c và Trư ng giáo dư ng trình B trư ng B Công an ra quy t nh ình ch vi c ch p hành quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng i v i ngư i ó h ch p hành án ph t tù. Quy t nh này ư c sao g i cho UBND c p t nh nơi trư c ây ã ra quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng và gia ình h bi t. Trư ng h p h c sinh b trích xu t không b Toà án tuyên ph t tù giam, thì cơ quan ã ngh trích xu t ph i t ch c ưa h c sinh tr l i trư ng giáo dư ng ti p t c ch p hành quy t nh. VIII- V VI C T M ÌNH CH CH P HÀNH QUY T NNH Theo i u 31 c a Quy ch v Trư ng giáo dư ng thì i u ki n t m ình ch vi c ch p hành quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng ch ư c th c hi n trong trư ng h p h c sinh ang ch p hành quy t nh t i trư ng giáo dư ng b " m n ng" ho c "m c các b nh hi m nghèo" vư t quá kh năng i u tr t i cơ s y t c a trư ng mà gia ình có ơn b o lãnh xin v i u tr , chăm sóc t i nhà ho c ph i chuy n n b nh vi n i u tr . Các trư ng h p này Hi u trư ng trư ng giáo dư ng ph i báo cáo, ngh B trư ng B Công an ra quy t nh t m ình ch ch p hành quy t nh. Hi u trư ng trư ng giáo dư ng ch ư c gi i quy t cho h c sinh v gia ình ho c ưa n b nh vi n i u tr khi ã có quy t nh t m ình ch c a B trư ng B Công an (tr trư ng h p h c sinh b b nh ph i ưa n b nh vi n c p c u). N u sau khi c p c u mà phát hi n h c sinh b b nh n ng ho c m c b nh hi m nghèo ph i l i b nh vi n i u tr lâu dài, thì Hi u trư ng trư ng giáo dư ng ph i báo cáo, ngh B trư ng B Công an ra quy t nh t m ình ch ch p hành quy t nh. i v i h c sinh ư c t m ình ch ch p hành quy t nh ưa i b nh vi n i u tr thì thân nhân ngư i b nh có trách nhi m ph i h p v i trư ng giáo dư ng qu n lý, chăm sóc. Kinh phí khám ch a b nh do Nhà nư c c p. Trư ng giáo dư ng tr c ti p thanh toán vi n phí v i b nh vi n. Trư ng h p gia ình b o lãnh h c sinh v nhà i u tr thì gia ình ph i ch u trách nhi m qu n lý và ch u toàn b kinh phí khám, ch a b nh. Khi h c sinh ã kh i b nh, t c là i u ki n t m ình ch không còn thì h c sinh ph i tr l i trư ng giáo dư ng ti p t c ch p hành quy t nh. N u h c sinh không t nguy n n trư ng thì Hi u trư ng trư ng giáo dư ng ph i áp d ng bi n pháp cư ng ch c n thi t ưa h c sinh v trư ng ti p t c ch p hành quy t nh. N u h c sinh b tr n thì Hi u trư ng trư ng giáo dư ng ra l nh truy b t và gi i quy t theo i u 22 c a Quy ch v Trư ng giáo dư ng; ng th i l p h sơ báo cáo C c Qu n lý Tr i giam, Cơ s giáo d c và Trư ng giáo dư ng trình B trư ng B Công an ra quy t nh hu
 10. quy t nh t m ình ch (n u th i gian ch p hành quy t nh v n còn). Th i gian t m ình ch và th i gian h c sinh b tr n không ư c tính vào th i h n ch p hành quy t nh. Trư ng h p h c sinh b m c b nh hi m nghèo không có kh năng ph c h i s c kho tr l i trư ng ti p t c ch p hành quy t nh thì Hi u trư ng trư ng giáo dư ng ph i báo cáo C c Qu n lý Tr i giam, Cơ s giáo d c và Trư ng giáo dư ng C c trư ng làm công văn ngh B trư ng B Công an ra quy t nh mi n ch p hành th i gian còn l i. Quy t nh này ph i g i cho Ch t ch UBND c p t nh và c p xã nơi l p h sơ ưa vào trư ng giáo dư ng, ng th i g i cho Công an c p t nh nơi h c sinh cư trú bi t. H sơ ngh t m ình ch ho c mi n ch p hành quy t nh g m có: - B n sao b nh án ho c k t lu n c a B nh vi n t c p huy n tr lên; - ơn xin b o lãnh c a thân nhân h c sinh có xác nh n c a Ch t ch UBND c p xã ( i v i trư ng h p xin v nhà i u tr ); -B n ngh t m ình ch ho c mi n ch p hành quy t nh c a trư ng giáo dư ng. H sơ ư c g i v C c Qu n lý Tr i giam, Cơ s giáo d c và Trư ng giáo dư ng nghiên c u, xem xét. N u i u ki n t m ình ch ho c mi n ch p hành quy t nh thì C c Qu n lý Tr i giam, Cơ s giáo d c và Trư ng giáo dư ng làm công văn (kèm theo h sơ ngh c a trư ng giáo dư ng) báo cáo B trư ng B Công an xét ra quy t nh. Trư ng h p h c sinh b ch t trong th i gian v gia ình ch a b nh thì thân nhân c a h c sinh ph i thông báo cho trư ng giáo dư ng. Trư ng h p h c sinh ch t t i trư ng ho c t i b nh vi n thì ph i th c hi n theo các th t c ư c quy nh t i i u 32 kho n 1 c a Quy ch v Trư ng giáo dư ng. Hi u trư ng trư ng giáo dư ng có th gi i quy t cho thân nhân ưa t thi h c sinh v mai táng t i nơi cư trú v i i u ki n h có ơn ngh ư c UBND c p xã xác nh n ng ý và ph i b o m t t yêu c u v gi gìn an ninh, tr t t cũng như v sinh môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t. T t c các trư ng h p h c sinh ch t t i trư ng, b nh vi n ho c t i gia ình trong th i gian t m ình ch ch a b nh, Hi u trư ng trư ng giáo dư ng ph i báo cáo C c Qu n lý Tr i giam, Cơ s giáo d c và Trư ng giáo dư ng và thông báo cho UBND c p t nh nơi ã ra quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng, UBND c p xã nơi h c sinh cư trú bi t và C c trư ng có trách nhi m báo cáo lên B trư ng. IX- V VI C GI I QUY T CHO H C SINH V NHÀ KHI CÓ VI C TANG C A THÂN NHÂN TRONG GIA ÌNH HO C TRƯ NG H P C P THI T KHÁC Vi c gi i quy t cho h c sinh v gia ình khi có vi c tang ho c trong nh ng trư ng h p c p thi t khác th c hi n theo quy nh t i i u 34 c a Quy ch v Trư ng giáo dư ng.
 11. "Vi c tang c a thân nhân h c sinh" là khi có ông, bà n i, ông, bà ngo i: b , m , ngư i tr c ti p nuôi dư ng ho c anh, ch , em ru t ch t. "Trư ng h p c p thi t khác" là khi nh ng thân nhân nêu trên c a h c sinh b b nh n ng ang ch ch t ho c b tai n n mà ngoài h c sinh ó ra không còn ai chăm sóc, giúp . Trong trư ng h p này, n u th i h n năm ngày ã h t mà thân nhân c a h c sinh v n chưa bình ph c t ph c v mình, thì Hi u trư ng trư ng giáo dư ng có th xét cho h c sinh ư c gia h n ti p cho n khi thân nhân c a h c sinh t ph c v mình ư c. Hi u trư ng trư ng giáo dư ng ch xem xét gi i quy t i v i nh ng trư ng h p nêu trên khi có ơn xin b o lãnh c a gia ình, có xác nh n và ngh c a UBND c p xã. N u gia ình h c sinh ó không còn ai ho c còn nhưng ngư i ó ang trong tình tr ng hi m nghèo không có kh năng b o lãnh thì ph i có ơn c a ngư i cùng h hàng ho c oàn thanh niên, H i ph n ho c Ban b o v và chăm sóc tr em cơ s b o lãnh trong th i gian nhà. Th i gian h c sinh nhà chăm sóc, giúp thân nhân b b nh n ng ho c tai n n n ng không ư c tính vào th i gian ch p hành quy t nh. H t th i h n cho v nhà, h c sinh ph i t nguy n n trư ng giáo dư ng. N u h c sinh không n trư ng mà không có lý do chính áng thì Hi u trư ng trư ng giáo dư ng ph i áp d ng bi n pháp cư ng ch ưa n trư ng ti p t c ch p hành quy t nh. Trư ng h p h c sinh b tr n thì gi i quy t theo i u 22 c a quy ch v Trư ng giáo dư ng. Th i gian h c sinh b tr n không ư c tính vào th i gian ch p hành quy t nh. X- V VI C GI M TH I H N CH P HÀNH QUY T NNH 1. i u ki n ư c xét gi m Theo quy nh t i i u 35 c a Quy ch v Trư ng giáo dư ng thì nh ng h c sinh ã ch p hành ư c m t n a th i h n, n u có ti n b rõ r t ho c l p công thì ư c xét gi m th i h n ch p hành quy t nh. H c sinh "có ti n b rõ r t" th hi n các m t sau ây: + Thành th t h i l i; + Tích c c lao ng, h c t p; + Nghiêm ch nh ch p hành Quy ch , N i quy Trư ng giáo dư ng. H c sinh "l p công" là h c sinh có m t trong nh ng thành tích như: ã giúp trư ng giáo dư ng ho c cơ quan i u tra phát hi n, ngăn ng a t i ph m nghiêm tr ng ho c các hành vi tr n trư ng, ch ng, phá trư ng giáo dư ng ho c vi ph m nghiêm tr ng khác c a các h c sinh khác, có sáng ki n c i ti n k thu t có giá tr l n trong s n xu t, có thành tích xu t s c trong h c t p, c u ư c tính m ng ngư i khác, c u ư c tài s n có giá tr l n c a Nhà nư c, c a t p th ho c c a ngư i khác. 2. M c gi m
 12. Tuỳ theo th i gian ph i ch p hành quy t nh và thành tích, m c ti n b c a t ng h c sinh mà xem xét, ngh m c gi m t 1 tháng n 6 tháng. M i ngư i ch ư c gi m m t l n. Trư ng h p c bi t, ngư i ã ư c gi m ti p t c l p công ho c có thành tích xu t s c khác thì có th xem xét ngh gi m l n th 2. Trong m i trư ng h p, t ng s th i gian ư c gi m không vư t quá m t ph n ba th i gian ph i ch p hành ã ghi trong quy t nh. 3. T ch c H i ng xét gi m và th t c, h sơ ngh gi m th i h n ch p hành quy t nh a) Các trư ng giáo dư ng do Hi u trư ng thành l p H i ng xét gi m th i h n ch p hành quy t nh g m có: - Hi u trư ng trư ng giáo dư ng làm Ch t ch H i ng; - Phó hi u trư ng ph trách công tác giáo v làm Phó Ch t ch H i ng; - i trư ng giáo v , h sơ làm u viên thư ký; - i trư ng giáo viên ch nhi m làm u viên; - i trư ng giáo viên văn hoá làm u viên. Căn c vào tiêu chuNn, i u ki n và k t qu h c t p, rèn luy n c a h c sinh 3 tháng m t l n (tr trư ng h p t xu t) H i ng xét gi m c a trư ng giáo dư ng h p xem xét t ng trư ng h p và ngh gi m th i h n ch p hành quy t nh cho nh ng h c sinh i u ki n. Khi H i ng h p giáo viên ch nhi m ph i trình bày c th và xu t m c gi m cho t ng h c sinh thu c l p mình ph trách. Sau ó H i ng xem xét, quy t nh và làm h sơ ngh gi m th i h n cho h c sinh g i v C c Qu n lý Tr i giam, Cơ s giáo d c và Trư ng giáo dư ng. H sơ ngh gi m th i h n g m; - Biên b n h p xét ngh gi m th i h n ch p hành quy t nh; - Báo cáo tóm t t quá trình ph n u, rèn luy n và i u ki n ư c gi m c a t ng h c sinh trong th i gian trư ng giáo dư ng; - Danh sách h c sinh ư c ngh xét gi m. Các văn b n này ph i l p thành 3 b n (theo m u th ng nh t), 1 b n lưu l i Trư ng giáo dư ng, 2 b n g i v C c Qu n lý Tr i giam, Cơ s giáo d c và Trư ng giáo dư ng. b) C c trư ng C c Qu n lý Tr i giam, Cơ s giáo d c và Trư ng giáo dư ng thành l p H i ng xét duy t g m: - C c trư ng ho c phó c c trư ng ư c C c trư ng u quy n làm Ch t ch H i ng.
 13. - Trư ng phòng theo dõi công tác cơ s giáo d c, trư ng giáo dư ng làm u viên thư ng tr c. - Phó trư ng phòng ph trách t theo dõi công tác trư ng giáo dư ng làm u viên. - Cán b theo dõi công tác xét gi m làm u viên. - i di n lãnh o trư ng giáo dư ng tr c ti p báo cáo trư c H i ng xét gi m t ng trư ng h p. H i ng xét gi m căn c vào h sơ ngh c a trư ng giáo dư ng, i chi u v i các tiêu chuNn xem xét ngh m c gi m cho t ng h c sinh. Trong th i h n bNy ngày, k t ngày nh n ư c h sơ c a trư ng giáo dư ng, C c Qu n lý Tr i giam, Cơ s giáo d c và Trư ng giáo dư ng ph i xem xét và làm ngh (kèm theo danh sách ã ư c duy t và h sơ ngh c a trư ng giáo dư ng) báo cáo B trư ng B Công an xem xét quy t nh. Ngay sau khi nh n ư c quy t nh gi m th i h n, Hi u trư ng trư ng giáo dư ng ph i sao ho c trích sao quy t nh ó g i cho UBND c p t nh nơi ra quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng, UBND c p xã nơi ngư i ó cư trú và gia ình c a h c sinh, ng th i t ch c công b cho h c sinh bi t và lưu vào h sơ h c sinh theo dõi. XI - V KHEN THƯ NG, K LU T I V I H C SINH 1. Khen thư ng i v i h c sinh Vi c khen thư ng h c sinh ư c th c hi n theo quy nh t i i u 38 c a Quy ch v Trư ng giáo dư ng. Quy t nh khen thư ng ph i b ng văn b n và lưu vào h sơ c a h c sinh theo dõi. Khi khen thư ng h c sinh b ng hình th c cho v phép thăm gia ình ph i là nh ng h c sinh ã th c s ti n b , liên t c h c t p, rèn luy n t t lo i khá tr lên, ang còn b m , ngư i thân (ông, bà, anh, ch em ru t ho c ngư i tr c ti p nuôi dư ng), nh ng ngư i này ph i có a ch c th . Th i gian h c sinh v phép ư c tính vào th i h n ch p hành quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng. 2. K lu t i v i h c sinh Vi c k lu t h c sinh th c hi n theo quy nh t i i u 39 c a Quy ch v Trư ng giáo dư ng. Trong th i gian b ưa vào phòng k lu t h c sinh ph i th c hi n t t các yêu c u v h c t p, tu dư ng ho c làm m t s công vi c trong khu v c trư ng do Hi u trư ng trư ng giáo dư ng ra. N u h c sinh ó có ti n b rõ r t, nh n rõ l i l m c a mình, Hi u trư ng trư ng giáo dư ng có th xem xét, quy t nh gi m th i h n giáo d c t i phòng k lu t.
 14. 3. Nh ng nh n xét, ngh áp d ng bi n pháp qu n lý, giáo d c khi h c sinh ch p hành xong th i h n quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng. Theo quy nh t i kho n 3 i u 36 c a Quy ch v Trư ng giáo dư ng, nh ng h c sinh ã ch p hành xong th i h n ghi trong quy t nh mà v n chưa th c s ti n b thì ch m nh t là 15 ngày trư c ngày h c sinh ch p hành xong quy t nh, Hi u trư ng trư ng giáo dư ng ph i có b n nh n xét riêng và ki n ngh bi n pháp giáo d c, qu n lý ti p theo g i UBND c p t nh, c p xã nơi cư trú và ng g i cơ quan Công an cùng c p. XII - T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký ban hành. Các quy nh trư c ây c a B N i v (nay là B Công an) trái v i Thông tư này u bãi b . 2. Ch t ch U ban nhân dân c p t nh ch o các ngành và UBND c p dư i th c hi n các quy nh c a pháp lu t v bi n pháp ưa vào trư ng giáo dư ng. 3. T ng c c trư ng các T ng c c, V trư ng, C c trư ng các V , C c tr c thu c B trư ng, giám c Công an các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương theo ch c năng, nhi m v c a mình, có trách nhi m t ch c th c hi n Thông tư này. 4. Trong quá trình t ch c th c hi n Thông tư, n u có gì vư ng m c c n báo cáo k p th i v B Công an (qua V Pháp ch , T ng c c C nh sát và C c Qu n lý Tr i gian, Cơ s giáo d c và Trư ng giáo dư ng) có hư ng d n k p th i. 5. V Pháp ch ch trì ph i h p v i T ng c c C nh sát và C c Qu n lý Tr i giam, Cơ s giáo d c và Trư ng giáo dư ng ki m tra, ôn c vi c th c hi n Thông tư này. Lê Minh Hương ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản