Thông tư 08/1999/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:26

0
89
lượt xem
10
download

Thông tư 08/1999/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 08/1999/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 08/1999/TT-BXD của Bộ Xây dựng

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t c ñ a B é  x © y   ù n g  S è  08/1999/TT­B X D  n g µ y  16 th¸ng 11 n¨ m  1999 d h í ng d É n  vi Ö c l Ë p  µ  q u ¶ n  lý c hi p h Ý  x © y  d ù n g  c«n g  tr× nh thu é c c¸c v   d ù   ® Ç u  t ¸n  ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 52/1999/N§­   µy  CP ng 08/7/1999  ña  Ýnh   c Ch phñ  ban  µnh  h Quy  Õ   ch Qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng. l  tv x d ­ § Ó   ùc hiÖn  ¬  Õ     th   c ch qu¶n  ý   i  íic«ng  ×nh cña    ù  ®Ç u    l   ®è v   tr   c¸c d ¸n  t vµ  ©y  ùng  ö  ông  èn  ©n  xd sd v ng s¸ch nhµ  íc,vèn  Ýn  ông  Nhµ   íc b¶o    n  td do  n  l∙nh,vèn  Ýn  ông  u   ph¸ttr Ón cña  µ   íc,vèn  u       td ®Ç t  i   Nh n   ®Ç t ph¸ttr Ón cña   i   doanh  nghiÖp  µ  íc,vèn  doanh  nh n   do  nghiÖp  µ  íctùhuy  ng  µ  èn  Ýn  nh n     ®é v v t dông  ¬ng  ¹ikh«ng  Nhµ   ícb¶o    th m  do  n  l∙nhquy  nh  ¹ c¸c®iÒu  ®Þ t    i 10,11 vµ      12 NghÞ   nh  è  ®Þ s 52/1999/N§­ CP;  é   ©y  ùng  íng  Én  Öc  Ëp  µ  BX d h d vi l v qu¶n  ý l  chiphÝ  ©y  ùng    xd c«ng  ×nh thuéc c¸cdù    u      tr       ¸n ®Ç tnh sau: I­ h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g    N 1­    Ý   ©y  ùng  Chi ph x d c«ng  ×nh thuéc    ù  ®Ç u      µ toµn  é    tr   c¸c d ¸n  t l  b chi phÝ   Çn  Õt®Ó   ©y  ùng  íi hoÆc     ¹o,m ë   éng  c thi   x d m  c¶it   r hay trang  Þ   ¹ kü  b li   thuËtc«ng  ×nh.Do  Æc   iÓ m   ña    ×nh s¶n  Êt vµ  Æc   iÓ m   ña    tr  ® ® c qu¸ tr   xu   ® ® c s¶n  È m   ©y  ùng  ph x d nªn  çi  m c«ng  ×nh  ã    Ý   ©y  ùng  tr c chiph x d riªng ® îc x¸c     ®Þnh  theo quy m«,  Æc   iÓ m,  Ýnh  Êt kü  Ët vµ  ® ® t ch   thu   yªu  Çu  c c«ng  nghÖ   cña    ×nh x©y  ùng. qu¸ tr   d Theo      o¹n  ña    ×nh ®Ç u    µ  ©y  ùng,chiphÝ  ©y  ùng  c¸c giai® c qu¸ tr   tv x d    xd c«ng  ×nh ® îcbiÓu  Þ  tr     th qua  chØ    tiªutæng  møc  u        o¹n  Èn  Þ  ®Ç të giai® chu b ®Ç u  ,tæng  ù    t  d to¸nc«ng  ×nh,dù    ¹ng  ôc  tr   to¸nh m c«ng  ×nh ë    o¹n  ùc tr   giai® th   hiÖn  u  , gi¸thanh  ®Ç t    to¸n vµ  Õt    quy to¸n vèn  u      ®Ç t c«ng  ×nh khikÕt  óc tr     th   x©y  ùng  a  ù    µo  d ® d ¸n v khaith¸csö  ông.    d Tæng  møc  u    µtoµn  é    Ý  u    µ  ©y  ùng  Ó  vèn    ®Ç tl   b chiph ®Ç tv x d (k c¶  s¶n xuÊt ban  u)  µ  µ gií  ¹n    Ý   èi®a   ña  ù  ® îc x¸c ®Þnh   ®Ç v l  i h chi ph t   c d ¸n      trong  Quy Õt  nh  u  . Tæng   ù  ®Þ ®Ç t  d to¸n c«ng  ×nh,tæng    Þ quyÕt    tr   gi¸tr   to¸n c«ng    tr×nh khikÕt  óc x©y  ùng  a  ù    µo     th   d ® d ¸n v khaith¸csö  ông     d n»m  trong giíh¹n     i tæng  møc  u    ∙  Öt  ®Ç t® duy hoÆc   ∙  îc®iÒu  ®®  chØnh  theo quy  nh  ¹ ®iÒu  ®Þ ti  25  ña  c Quy  Õ   ch Qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh   ®Þ sè 52/1999/N§­   µy  CP ng 08/7/1999 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph 2­ Chi phÝ  ©y  ùng     xd c«ng  ×nh ® îcx¸c ®Þnh    ¬  ë  èil ng c«ng  tr       trªnc s kh  î   viÖc,h Ö   èng  nh    th ®Þ møc, chØ     tiªukinh tÕ­ ü  Ët vµ    Õ     Ýnh    k thu   c¸c ch ®é ch s¸ch cña  µ   íc phï hîp  ÷ng  Õu  è kh¸ch quan  ña  Þ  êng    Nh n     nh y t    c th tr trong tõng     thêikú  µ  îc qu¶n  ýtheo    v®  l  Quy  Õ   ch Qu¶n  ý®Ç u     µ  ©y  ùng  l  tv x d ban  µnh  h kÌm theo NghÞ   nh  è    ®Þ s 52/1999/N§­   µy  CP ng 08/7/1999 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph 3­  Êt  c¸c c«ng  ×nh  ña    ù  ®Ç u     ö  ông  èn  ©n  T c¶    tr c c¸c d ¸n  ts d v ng s¸ch  nhµ  íc,vèn  Ýn  ông  Nhµ   ícb¶o  n  td do  n  l∙nh, èn  Ýn  ông  u      iÓncña   vtd ®Ç tph¸ttr   Nhµ   íc,vèn  u    ph¸t tr Ón  ña  n  ®Ç t   i c doanh  nghiÖp  µ   íc,vèn  doanh  nh n   do  nghiÖp  µ  íc tù huy  ng  µ  èn  Ýn  ông  ¬ng  ¹i kh«ng  Nhµ   íc nh n     ®é vv t d th m  do  n 
 2. 2 b¶o    u   l∙nh®Ò ph¶ithùc hiÖn      theo  íng dÉn  Ëp  µ  h  l v qu¶n  ýchiphÝ  ©y  ùng  l    xd ® îcquy  nh    ®Þ trong Th«ng   µy.   tn   II­ é i d u n g  c hi p h Ý  x © y  d ù n g  c « n g  tr × nh theo   N c¸c giai ® o ¹ n ® Ç u  t    1­ Tæng    møc  u    ®Ç t Tæng  møc  u    îcph©n  Ých,tÝnh    µ    nh  ®Ç t®   t   to¸nv x¸c ®Þ trong giai®o¹n     lËp b¸o  c¸o  nghiªn cøu    kh¶    thi(hoÆc   b¸o c¸o  u   )  ña  ù    ®Ç t c d ¸n, bao  å m   g nh÷ng    Ý   chi ph cho  Öc  Èn  Þ   u    (®iÒu    vi chu b ®Ç t tra kh¶o    Ëp  µ  Èm   s¸t,l v th ®Þnh      b¸o c¸o nghiªncøu    kh¶    ña  ù      Ý  Èn  Þ  ùc hiÖn  u   thic d ¸n), ph chu b th   chi ®Ç t(®Òn  ï ®Êt  ai hoa  µ u,      b  ®  m dichuyÓn  ©n  ,c¸c c«ng  ×nh trªnm Æt   d c    tr     b»ng  x©y  ùng, chuyÓn  Òn  ö  ông  t  . kh¶o    ÕtkÕ,  Ëp  µ  Èm   d   quy sd ®Ê ..  , s¸t,thi   l v th ®Þnh  ÕtkÕ,  thi   tæng  ù  d to¸n,chiphÝ   u   Çu,hoµn  Êtc¸c thñ tôc ®Ç u  ,    ®Ê th   t        t  x©y  ùng  êng, ®iÖn, níc thic«ng, khu  ô  î nhµ    ¹m  d ®          ph tr  , ë t c«ng  ©n  Õu  nh (n cã)),chiphÝ   ùc hiÖn  u    µ  ©y  ùng  ©y  ¾p, mua   ¾ m   ÕtbÞ   µ     th   ®Ç t v x d (x l   s thi   v c¸c chiphÝ     kh¸c cã  ªnquan),chiphÝ  Èn  Þ     li      chu b s¶n  Êt ®Ó   a  ù    µo  xu   ® d ¸n v khaith¸csö  ông    Ý   o  ¹o,ch¹y thö,s¶n  Êt thö,    d (chiph ®µ t      xu     thuª chuyªn      gia vËn  µnh  h trong thêigian  ¹y thö),vèn u  ng     ch     l ®é ban  u   ®Ç cho  s¶n  Êt (®èi xu     víi ù      ¸n s¶n  Êt),   d xu   i ng©n  µng  ña  ñ  u    l∙vay  h c ch ®Ç ttrong thêigian thùc hiÖn         ®Ç u  ,chiphÝ  t    b¶o  Ó m,    Ý  ù  hi chiph d phßng. §èivíic¸c dù    ã m   vµ  ét  è  ù    ã  cÇu  Æc   Öt® îcThñ        ¸n nh A  m s d ¸n c yªu  ® bi     t ng  Ýnh  ñ  í Ch ph cho  Ðp  ×  µi c¸c néi dung  ãi trªn,trong  ph th ngo       n    tæng møc   ®Ç u    tcßn  bao  å m       Ý  g c¸cchiph nghiªncøu    khoa  äc,c«ng  Ö   ã  ªnquan  h  ngh c li   ®Õ n   ù    d ¸n. Néi dung    Õt, ¬ng    chiti  ph ph¸p  µ    ®Ó   Ýnh  v c¨n cø  t tæng møc  u    ®Ç ttheo  híng dÉn  ña  é  Õ   ¹ch vµ  Çu .   c B K ho   § t 2­ Tæng  ù      d to¸nc«ng  ×nh tr Tæng  ù    d to¸nc«ng  ×nh lµtæng    Ý  Çn  Õtcho  Öc  u    ©y  tr     chiph c thi   vi ®Ç tx dùng  c«ng  ×nh  îc tÝnh  tr ®  to¸n cô  Ó      o¹n  ÕtkÕ   ü  Ët hoÆc     th ë giai® thi   k thu   thiÕtkÕ   ü  Ët­thic«ng. Tæng   ù      k thu       d to¸nc«ng  ×nh bao  å m:    Ý   ©y  tr   g chiph x l¾p, chi phÝ   Õt bÞ   åm   Õt bÞ      thi   (g thi   c«ng  nghÖ, c¸c  ¹  Õt bÞ       lo ithi   phi tiªu chuÈn  Çn  c s¶n  Êt gia c«ng  Õu  ã) vµ    xu     (n c   c¸c trang  ÕtbÞ   thi   kh¸c phôc  ô    v cho s¶n  Êt,lµm  Öc,sinh ho¹t) chiphÝ  xu   vi        , kh¸cvµ    Ý  ù    chiph d phßng  åm    (g c¶ dù phßng  yÕu  ètrtgi¸vµ  ù  do  t   î    d phßng  khèil ng ph¸tsinh). do   î     C¸c kho¶n  ôc    Ý   m chiph trong tæng  ù    d to¸n c«ng  ×nh  å m   ÷ng  éi   tr g nh n  dung  ô  Ó    c th nh sau: 2.1­Chi phÝ  ©y  ¾p     x l bao  å m: g ­ Chi phÝ    µ    ì c¸c vËt kiÕn  óccò  ã  Ýnh  n     Þ vËt t     ph¸ v th¸od       tr   (C t ®Õ gi¸tr    , vËtliÖu ® îcthu håi(nÕu  ã)®Ó          c   gi¶m  èn  u  ); v ®Ç t ­Chi phÝ     san  Êp m Æt   l  b»ng  ©y  ùng; xd ­ Chi phÝ  ©y  ùng     xd c«ng  ×nh t¹m,c«ng  ×nh phô  î ôc  ô    tr     tr   tr  ph v thic«ng  (®êng    thic«ng, ®iÖn  íc,nhµ  ëng    n  x v.v.     µ  ¹m  ¹  Ön  êng      µ  . ),nh t t i . hi tr ®Ó ë v ®iÒu  µnh    h thic«ng  Õu  ã); (n c   ­Chi phÝ  ©y  ùng    ¹ng  ôc     xd c¸ch m c«ng  ×nh; tr
 3. 3 ­Chi phÝ  ¾p  Æt  ÕtbÞ   i víi ÕtbÞ  Çn  ¾p  Æt     l® thi   (®è     thi   c l ® ); ­ Chi phÝ       dichuyÓn  ínthiÕtbÞ    l    thic«ng  µ  ùcl ng x©y  ùng    v l  î   d ( trong tr  ­ êng  îp chØ  nh  Çu  Õu  ã). h  ®Þ th n c 2.2­Chi phÝ  ÕtbÞ     thi   bao  å m: g ­Chi phÝ     mua  ¾ m   ÕtbÞ  s thi   c«ng  Ö   åm  thiÕtbÞ      Èn  ngh (g c¶    phitiªuchu cÇn s¶n  Êt,gia c«ng  Õu  ã)),   xu     (n c   trang thiÕtbÞ   c¸c     kh¸c phôc  ô    v s¶n  Êt, xu   lµm  Öc,sinh ho¹tcña  vi       c«ng  ×nh  tr (bao  å m   ÕtbÞ   ¾p  Æt   µ  ÕtbÞ   g thi   l ® v thi   kh«ng  Çn  ¾p  Æt  cl® ); ­Chi phÝ  Ën     v chuyÓn  õc¶ng  t  hoÆc   ¬imua  n   n  ®Õ c«ng  ×nh,chiphÝ   tr    l kho, l b∙i u  u   u  ,l Container(nÕu  ã) t¹    c   ic¶ng  Öt nam   ®èi víic¸c thiÕtbÞ  Vi   (        nhËp  Èu),chiphÝ  kh    b¶o  qu¶n,b¶o  ìng t¹ kho      Ön  êng;   d    i b∙i hi tr ë ­Thu Õ   µ phÝ    v  b¶o  Ó m   ÕtbÞ  hi thi   c«ng  ×nh. tr 2.3­Chi phÝ     kh¸cbao  å m:   g Do  Æc   iÓ m   ® ® riªngbiÖtcña      kho¶n    Ý  µy  néidung  ña  õng  chiph n nªn    ct lo¹    Ý   îc ph©n  ichi ph ®   chia theo      o¹n  ña    c¸c giai® c qu¸  ×nh  u    vµ  ©y  tr ®Ç t x dùng.Cô   Ó  µ:   th l a.ë    o¹n  Èn  Þ  u  :   giai® chu b ®Ç t ­ Chi phÝ  Ëp b¸o       l   c¸o nghiªncøu  Òn kh¶    i víi ù    ã m   hoÆc     ti   thi®è     ¸n nh d A  dù    ã m   (nÕu  Êp  ã  Èm  Òn  Õt  nh  u      Çu  ¸n nh B  c c th quy quy ®Þ ®Ç tyªu c b»ng   v¨n b¶n),b¸o      c¸o nghiªncøu    kh¶    i víic¸c dù    ãichung  µ    ù    thi®è       ¸n n   v c¸c d ¸n chØ   thùc hiÖn  Ëp b¸o c¸o ®Ç u  ;   l     t ­Chi phÝ     tuyªntruyÒn,qu¶ng    ù    Õu  ã);     c¸o d ¸n (n c ­ Chi phÝ     nghiªncøu    khoa  äc,c«ng  Ö   ã  ªnquan  n   ù    ®èi h  ngh c li   ®Õ d ¸n (   víic¸c dù  nhã m     µ  ét  è  ù  cã      ¸n  A v m s d ¸n  yªu  Çu  Æc   Öt ® îc Thñ  íng c ® bi      t  ChÝnh  ñ  ph cho  Ðp); ph ­L Ö   Ý  Èm  nh        ph th ®Þ b¸o c¸o nghiªncøu    kh¶    ña  ù    u  . thic d ¸n ®Ç t b.ë    o¹n  ùc hiÖn  u  :   giai® th   ®Ç t ­Chi phÝ  ëic«ng     kh   c«ng  ×nh (nÕu  ã); tr   c ­ Chi phÝ  n   ï vµ  chøc  ùc hiÖn     ®Ò b   tæ  th   trong qu¸ tr×nh ®Ò n   ï ®Êt  ai      b  ®  hoa  µ u,    m di chuyÓn  ©n    µ    d c v c¸c c«ng  ×nh    Æt   tr trªnm b»ng  ©y  ùng, chi x d    phÝ    ôc  ô  ph v cho  c«ng    i®Þnh    vµ  ôc  åi (®èi víic«ng  ×nh  ©y  t¸ct¸  c ph h      tr x dùng  ña  ù    u    ã    Çu    nh    µ  ôc  åi); c d ¸n ®Ç tc yªu c t¸ ®Þ i c v ph h ­TiÒn    t    thuª®Ê hoÆc   Òn chuyÓn  Òn  ö  ông  t; ti   quy sd ®Ê ­ Chi phÝ     kh¶o    ©y  ùng,thiÕtkÕ   s¸tx d     c«ng  ×nh,chiphÝ    ×nh  Ý  tr    m« h th nghiÖ m   Õu  ã),chiphÝ  Ëp  å  ¬  êi  Çu,ph©n  Ých,®¸nh    kÕt    (n c     l h s m th   t   gi¸  qu¶ ®Êu   Çu  ©y  ¾p, mua   ¾ m   Ët t thiÕtbÞ;    Ý   th x l  s v      chi ph gi¸m      s¸tthic«ng  ©y  x dùng  µ  ¾p  Æt  ÕtbÞ  µ      Ý   Ên  vl ® thi   v c¸cchiph tv kh¸c...    . ­Chi phÝ     Ban  qu¶n  ýdù    l   ¸n; ­ Chi phÝ      b¶o  Ö   toµn,b¶o  Ö   v an    v m«i  êng  tr trong qu¸ tr×nh x©y  ùng       d c«ng  ×nh (nÕu  ã); tr   c  ­Chi phÝ  Óm  nh  Êtl ng c«ng  ×nh (nÕu  ã);    ki ®Þ ch  î   tr   c
 4. 4 ­ Chi  Ý   Ëp, thÈm     n     ù  ph l   tra ®¬ gi¸d to¸n;qu¶n  ý chi phÝ   ©y  ùng    l    x d c«ng  ×nh; tr ­Chi phÝ     b¶o  Ó m   hi c«ng  ×nh; tr ­L Ö   Ý  a  Ýnh;   ph ®Þ ch ­  Ö   Ý   Èm   nh   ÕtkÕ   ü  Ët hoÆc   ÕtkÕ   ü  Ët­   L ph th ®Þ thi   k thu   thi   k thu thi c«ng,tæng  ù      d to¸nc«ng  ×nh,kÕt  tr   qu¶  u  Çu. ®Ê th c.ë    o¹n  Õt  óc x©y  ùng  a  ù    µo    giai® k th   d ® d ¸n v khaith¸csö  ông:    d ­ Chi  Ý   Ëp  å  ¬  µn    ph l h s ho c«ng; quy  æi  èn; thÈm    µ    ® v  trav phª  Öt duy   quyÕt to¸nc«ng  ×nh;    tr ­ Chi  Ý     ph th¸o dì c«ng  ×nh  ¹m, c«ng  ×nh  ô  îphôc  ô       tr t  tr ph tr  v thic«ng,  nhµ  ¹m  õgi¸trÞ    åi)v.v. . t (tr      thu h   . ­ Chi phÝ    än  Ö      thu d v sinh c«ng  ×nh,tæ    tr   chøc  nghiÖ m    thu,kh¸nh  µnh  th vµ  µn  b giao c«ng  ×nh;   tr ­Chi phÝ  o  ¹oc«ng  ©n  ü  Ëtvµ    é     ®µ t   nh k thu   c¸n b qu¶n  ýs¶n  Êt; l  xu ­ChiphÝ       thuªchuyªngiavËn  µnh  µ  xuÊttrongthêi    h v s¶n          ¹ythö(nÕu  gianch     cã); ­ Chi  Ý   ph nguyªn  Öu, n¨ng îng  µ  ©n  ùc cho  li   l v nh l  qu¸  ×nh  ¹y  ö tr ch th   kh«ng    µ  ã   (trõgi¸trÞs¶n  È m     åi® îc)v.v.. t¶i c t¶i v       ph thu h      . 2.4­Chi phÝ  ù     d phßng: Chi phÝ  ù    d phßng  µkho¶n    Ý  l  chiph chØ    ù  ï èn  Ýnh  ®Ó d tr  vt cho    èi c¸ckh   l ng ph¸tsinh do  î      thay ® æi  ÕtkÕ     thi   theo  cÇu  ña  ñ   u    îc cÊp  ã  yªu  c Ch ®Ç t ®   c thÈm  Òn  Êp  Ën, khèil ng ph¸tsinh kh«ng êng  íc® îc,dù  quy ch nh    î       l tr     phßng    do yÕu  ètrtgi¸trongqu¸ tr×nh thùc hiÖn  ù  t   î           d ¸n. 3­ Dù     ©y  ¾p  ¹ng  ôc    to¸nx l h m c«ng  ×nh tr   Dù  to¸n x©y  ¾p  ¹ng  ôc     lh m c«ng  ×nh  µ chi phÝ   Çn  Õt®Ó   µn  tr l    c thi   ho thµnh  èil ng  kh  î c«ng    ©y  ¾p  ña  ¹ng  ôc  t¸cx lch m c«ng  ×nh  îc tÝnh  tr ®  to¸n tõ    thiÕtkÕ     b¶n  Ïthi v   c«ng hoÆc   ÕtkÕ   ü  Ët­   thi   k thu thi c«ng. Dù     ©y  ¾p  ¹ng  ôc  to¸nx l h m c«ng  ×nh bao  å m: tr   g 3.1­Gi¸ trÞ dù        to¸n x©y  ¾p  íc thuÕ  gå m:    Ý   Ët liÖu,chiphÝ    l tr     chiph v      nh©n  c«ng,chiphÝ     m¸y    thic«ng,chiphÝ     chung  µ    Ëp  Þu  Õ  Ýnh  v thu nh ch thu t tr c. í 3.2­Gi¸ trÞ dù    ©y  ¾p        to¸nx l sau  Õ  å m:    Þ dù    ©y  ¾p  íc thu g gi¸tr   to¸nx l tr   thuÕ  µ  v kho¶n  Õ    Þgiat¨ng®Ç u   thu gi¸tr       ra. 4­ Gi¸thanh     to¸n 4.1­§èi víitr ng  îp  u   Çu  ×  Ýa        ê h ®Ê th th g thanh to¸n ® îc thùc  Ön     hi theo   tiÕn    µ  ®é v theo    óng  Çu  ®èi víihîp  ng  än gãi)hoÆc   gi¸tr th (     ®å tr     thanh to¸n  theo  n    óng  Çu  µ    iÒu  Ön  îc ghi trong  îp  ng  ÷a  ñ  ®¬ gi¸tr th v c¸c ® ki ®     h ®å gi ch ®Ç u    µ  tv doanh  nghiÖp  ©y  ùng  ®èivíi îp ®ång  ã  iÒu  xd (      h c® chØnh  . gi¸) 4.2­   èi víitr ng  îp  îc phÐp   §     ê h ®   chØ   nh  Çu  ×    ®Þ th th gi¸thanh  to¸n ® îc    thùc hiÖn    theo gi¸trÞdù    ¹ng  ôc        to¸nh m hay  µn  é  to b c«ng  ×nh ® îcduyÖt trªn tr        c¬  ë  s nghiÖ m    èil ng vµ  Êtl ng tõng kú  thu kh  î   ch  î     thanh  to¸n. 5 Vèn  u    îcquyÕt to¸n ­ ®Ç t®    
 5. 5  Vèn  u    ® îc quyÕt  ®Ç t   to¸n lµ toµn  é    Ý   îp     b chi ph h ph¸p  ∙  ùc  Ön  ® th hi trongqu¸ tr×nh ®Ç u   vµ  ©y  ùng.      t  x d   Néidung    iÕt èn  u   îcquyÕtto¸ntheohíngdÉn  ña  é  µichÝnh.   chit   ®Ç t®   v       c BT  III.C¨n c ø  l Ë p c hi p h Ý  x © y  d ù n g  c « n g  tr × nh trong giai ® o ¹ n      th ù c hi Ö n  ® Ç u  t §Ó  x¸c  nh   îc toµn  é      Ý   Çn  Õttrong    o¹n  ùc ®Þ ®  b c¸c chi ph c thi   giai® th   hiÖn  u    ®Ç ttheo  éidung  n  trong ®iÓ m     m ôc    ãitrªnph¶ic¨n cø  µo      2; 3  IIn         v c¸c tµiliÖu cÇn  Õtsau  y:    thi   ®© 1­ B¸o      c¸o nghiªncøu  Òn kh¶    Õu  ã)vµ  c¸o nghiªncøu    ti   thi(n c   b¸o      kh¶    thi hoÆc       u    îccÊp  ã  Èm  Òn    Öt. b¸o c¸o ®Ç t®   c th quy phª duy 2­  å   ¬  ÕtkÕ   ü  Ët,thiÕtkÕ   H s thi   k thu     b¶n  Ï thic«ng  v    hoÆc   ÕtkÕ   ü  thi   k thuËt­   thic«ng.  3­  èi l ng  Kh  î c«ng    ©y  ¾p  Ýnh  t¸cx lt theo  ÕtkÕ   ï hîp  íidanh  ôc   thi   ph   v  m cña  n    ©y  ùng  ¬  ®¬ gi¸x d c b¶n. 4­ Danh  ôc  µ  è îng    ÕtbÞ   m v s l c¸c thi   c«ng  nghÖ  (bao  å m   thiÕtbÞ   g c¶    phitiªuchuÈn  Çn     c s¶n  Êt,gia c«ng  Õu  ã)),   xu     (n c   trang thiÕtbÞ  c¸c     kh¸cphôc    vô s¶n  Êt,lµm  Öc,sinh ho¹tcÇn  xu   vi      ph¶il¾p  Æt,    ® kh«ng  Çn  ¾p  Æt  cl® theo  yªu cÇu    c«ng  Ö   ngh s¶n  Êtcña  xu   c«ng  ×nh x©y  ùng. tr   d   C¸c  chøc   vÊn  Õt kÕ   Þu  tæ  t thi   ch tr¸ch nhiÖm   Ò     v møc     y   ,  ®é ®Ç ®ñ chÝnh    îp lýcña    éidung  trong®iÓ m   vµ  nãitrªn. x¸c,h     c¸cn   nªu    3  4      5­    Ýnh  Gi¸ t theo  ét  n  Þ  Ön  Ých  m ®¬ v di t hay  ét  n  Þ  m ®¬ v c«ng  Êt sö  su   dông  ña    ¹ng  ôc  c c¸c h m c«ng  ×nh th«ng  ông:Lµ  tr   d   chØ      nh    Ý   tiªux¸c ®Þ chiph x©y  ¾p  ×nh  ©n    µn  µnh  ét  n  Þ  Ön  Ých  lb qu ®Ó ho th m ®¬ v di t hay  ét  n  Þ  m ®¬ v c«ng  Êt sö  ông  su   d hoÆc   ét  n  Þ  Õt  Êu  ña  õng  ¹  µ, h¹ng  ôc   m ®¬ v k c c t lo inh   m c«ng  ×nh th«ng  ông  îcx©y  ùng  tr   d ®  d theo  ÕtkÕ   iÓn  ×nh  thi   ® h hay theo  Õt thi   kÕ   îp lýkinhtÕ.Møc    µy  îctÝnh    õgi¸trÞdù    ícthuÕ  ña    h       gi¸n ®   to¸nt       to¸ntr   c c¸c lo¹  ic«ng    Õt  Êu  ©y  ¾p  t¸c,k c x l trong ph¹m      ving«inhµ, h¹ng  ôc      m c«ng  ×nh tr   ( d©n  ông, c«ng    d   nghiÖp, giao    th«ng,thuû  î v.v. .    l i . )kh«ng  , bao  å m       g c¸c chi phÝ  kh«ng  Êu  µnh  ùctiÕp trong ph¹m    c th tr       ving«inhµ    hoÆc   ¹ng  ôc  h m c«ng  tr×nh nh      Ý    ©y  ùng    ¹ng  ôc  êng    Êp    c¸cchiph ®Ó x d c¸ch m ® x¸,c tho¸t íc,®iÖn     n ngoµinhµ  . µ    Ý  ÕtbÞ  ña    .. v chiph thi   c ng«inhµ      hay  ¹ng  ôc  h m c«ng  ×nh. tr 6­  ¬n    ©y  ùng  ¬  § gi¸x d c b¶n: §¬n    ©y  ùng  ¬    gi¸x d c b¶n  Uû   do  ban  ©n   nh d©n  Êp  c tØnh  ban  µnh  h bao  å m   ÷ng    Ý  ùctiÕp vÒ   Ët liÖu,nh©n   g nh chiph tr     v    c«ng  µ    Ý  ö  ông  v chiph s d m¸y    thic«ng  Ýnh    ét  n  Þ  èil ng c«ng    t trªnm ®¬ v kh  î   t¸c x©y  ¾p  l riªngbiÖthoÆc   ét  é  Ën  Õt  Êu  ©y  ¾p  µ  îcx¸c ®Þnh        m b ph k c x l v ®     trªn c¬  ë  nh  s ®Þ møc  ù    ©y  ùng  ¬  d to¸nx d c b¶n. §èivíinh÷ng     c«ng  ×nh quan  äng cña  µ   íc,cã  tr   tr   Nh n   quy    ©y  ùng  m« x d vµ    Çu  ü  Ëtphøc  ¹p® îcphÐp  ©y  ùng  n    yªu c k thu   t    xd ®¬ gi¸riªngth× c¨n cø  µo     v ®¬n    ©y  ùng  ¬  gi¸x d c b¶n  Ëp  ï hîp  íic¸c bíc thiÕtkÕ   îc cÊp  ã  Èm   l ph   v        ®  c th quyÒn ban  µnh. h 7­      ÕtbÞ   Gi¸ c¸c thi   theo  Õt  k qu¶  u   Çu  ®Ê th hoÆc   µo  µng  ¹nh  ch h c tranh  mua  ¾ m   ÕtbÞ  s thi   hoÆc   theo c¸cth«ng    ¬ng  ¹itrªnthÞ  êng.    tinth m     tr
 6. 6 8­    íc vËn  , èc  Õp,    Ý  u  Gi¸ c   t¶i bx chiph l kho, b∙itheo  íng  Én  ña     h d c Ban  VËt    Ýnh  ñ. gi¸Ch ph 9­ §Þnh    møc      Ý, phÝ, lÖ  Ý  Ýnh  c¸cchiph     ph t theo  ûlÖ    t   % hoÆc     c¸cb¶ng  gi¸bao  å m:   g ­ Chi phÝ  n   ï ®Êt  ai hoa  µu,       ®Ò b   ®  m dichuyÓn  ©n    µ    d c v c¸c c«ng  ×nh tr   trªnm Æt     b»ng  ©y  ùng,chiphÝ  ôc  ô  xd    ph v cho  c«ng      nh    µ  ôc  åi t¸ct¸ ®Þ i c v ph h   (®èivíic«ng  ×nh  ©y  ùng  ña    ù  ®Ç u    ã     tr x d c c¸c d ¸n  t c yªu  Çu  i nh    µ  c t¸ ®Þ cv phôc  åi)c¨n cø  h     theo quy  nh  ña  Ýnh  ñ,  íng dÉn  ña  é  µichÝnh    ®Þ c Ch ph  h   c BT  vµ    ¬  c¸cc quan  ã  Èm  Òn. c th quy ­ TiÒn    t    thuª®Ê hoÆc   Òn chuyÓn  Òn  ö  ông  t    theo    ti   quy sd ®Ê c¨n cø  quy ®Þnh  ña  Ýnh  ñ  µ  íng dÉn  ña    ¬  c Ch ph v h   c c¸cc quan  ã  Èm  Òn. c th quy ­ §Þnh    møc     Ý   chiph chung,gi¸kh¶o      Ý   ÕtkÕ,    Ý      s¸t, ph thi   chi chiph Ban  qu¶n  ý   ù      Ý   t vÊn  u    ©y  ùng, c¸c lÖ  Ý   Èm   nh  l   d ¸n,chiph    ®Ç t x d     ph th ®Þ (b¸o   c¸o nghiªncøu    kh¶  , ÕtkÕ   ü  ËthoÆc   ÕtkÕ   ü  Ët­ thic«ng, thi thi   k thu   thi   k thu         tæng  ù  d to¸n,dù      to¸nc«ng  ×nh..  theo  íng dÉn  ña  é  ©y  ùng,Bé   µi tr .  ) h  c BX d   T  chÝnh  µ    ¬  v c¸cc quan  ã  Èm  Òn. c th quy ­ L Ö   Ý   a   Ýnh, c¸c lo¹  Ö  Ý     ph ®Þ ch     i ph kh¸c,thuÕ, phÝ   l     b¶o  Ó m   .   hi .. c¨n cø  µo  íng dÉn  ña  é  µichÝnh. vh  c BT  10­ C¸c  Õ   ,  Ýnh  ch ®é ch s¸ch  ã  ªnquan  Bé   ©y  ùng  µ    ¬  c li   do  X d v c¸c c quan  ã  Èm  Òn  c th quy ban  µnh. h IV­ h ¬ n g  p h¸p l Ë p c hi p h Ý  x © y  d ù n g  c « n g  tr× nh   P        trong giai ® o ¹ n th ù c hi Ö n  ® Ç u  t   1   ­Tæng  ù    d to¸nc«ng  ×nh tr Tæng  ù    d to¸nc«ng  ×nh ® îcx¸c®Þnh  tr       theo nguyªn t¾c  µ  ¬ng      v ph ph¸p  nh  sau:   ­ C«ng  ×nh cã  ü  Ëtcao,cã  Õt  Êu  Òn  ãng  µ  a   Êt c«ng    tr   k thu    kc n m v ®Þ ch   tr×nh,®Þa   Êt thuû      ch   v¨n phøc  ¹pph¶ithùc hiÖn  ÕtkÕ   ü  Ët(thiÕtkÕ   t      thi   k thu     tr Ónkhai)tr ckhithiÕtkÕ   i    í      b¶n  Ïthic«ng  v    (thiÕtkÕ     Õt) × tæng  ù      chiti     th d to¸n c«ng  ×nh lËp theo thiÕtkÕ   ü  Ët. tr         k thu ­ C«ng  ×nh kü  Ët®¬n    tr   thu   gi¶n hoÆc     th«ng  ông  d hoÆc   ∙  ã  ÕtkÕ   ® c thi   m Éu   chØ  ùc hiÖn  ÕtkÕ   ü  Ët­   th   thi   k thu thi c«ng  × tæng  ù    Ëp theo thiÕt th   d to¸nl       kÕ   ü  Ët­   k thu thi c«ng.  1.1.­   Ý  ©y  ¾p:   ph x l Chi 1.1.1­Nh÷ng  ¹ng  ôc    h m c«ng  ×nh x©y  ùng  ùc hiÖn  íc thiÕtkÕ   ü  tr   d th   b   k   b¶n  Ïthic«ng  ×    Ý   ©y  ¾p  îcx¸c ®Þnh    thuËttr ckhithiÕtkÕ     í    v    th chiph x l ®     trªn c¬  ë  èil ng c«ng    ©y  ¾p  s kh  î   t¸cx l theo  ÕtkÕ   ü  Ëtvµ  n    ©y  ùng  thi   k thu   ®¬ gi¸x d c¬ b¶n  ña    ¹  c c¸c lo ic«ng    t¸choÆc   Õt  Êu  ©y  ¾p  îc lËp  ï hîp  íithiÕt k c x l ®  ph   v     kÕ   ü  Ët. k thu 1.1.2­Nh÷ng  ¹ng  ôc    h m c«ng  ×nh chØ  ùc hiÖn  ícthiÕtkÕ   ü  Ët­ tr   th   b    k thu thic«ng  th×    Ý  ©y  ¾p  îcx¸c ®Þnh    ¬  ë  èil ng c«ng    ©y      chiph x l ®     trªnc s kh  î   t¸cx l¾p theo  ÕtkÕ   ü  Ët­   thi   k thu thic«ng  µ  n    ©y  ùng  ¬  v ®¬ gi¸x d c b¶n    ¬i x©y  ën   dùng c«ng  ×nh do  y  tr   ñ ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  ban  µnh. h
 7. 7 1.1.3­Nh÷ng  ¹ng  ôc    h m c«ng  ×nh th«ng  ông th× chiphÝ  ©y  ¾p  îc tr   d     x l ®  x¸c ®Þnh    ¬  ë    trªnc s tæng  Ön  Ých  µn  di t s hay  c«ng  Êt thiÕtkÕ   ña  ¹ng  su    ch m ôc c«ng  ×nh vµ  tr   møc   Ýa  Ýnh  g t theo  ét  n  Þ  Ön  Ých  m ®¬ v di t hay  ét  n   m ®¬ vÞ c«ng  Êt sö  ông  ña  ¹ng  ôc  su   d ch m c«ng  ×nh nh  éi dung  tr   n   trong ®iÓ m       5, m ôc    ãitrªn. II n   I   1.1.4­§èivíic¸c h¹ng  ôc         m c«ng  ×nh thuéc  tr   khu  ô  î nhµ    ¹m  ña  ph tr   , ët c c«ng  ©n  ©y  ùng  ôc  ô    nh xd ph v thic«ng  ©y  ¾p  x l c«ng  ×nh cña    ù    u   tr   c¸cd ¸n ®Ç t® îccÊp  ã  Èm  Òn  Õt  nh     c th quy quy ®Þ trong tæng    møc   u  ,viÖc  Ýnh    ®Ç t  t chi phÝ  ©y  ¾p  x l cho    ¹ng  ôc  ãitrªn® îcthùc hiÖn    c¸ch m n        nh sau: 1.1.4.1­ Ò   ©y  ùng   xd V khu  ô  î ph tr Chi  Ý   ©y  ùng  ph x d khu  ô  î® îc lËp  µnh  ù  ph tr    th d to¸n x©y  ¾p    l riªng tïy    thuéc  µo  ÕtkÕ   ô  Ó  v thi   c th theo  quy m«,  Ýnh  Êt cña  õng  ¹ng  ôc  t ch   t h m c«ng  tr×nh trong khu  ô  înhng    ph tr  tæng    Ý   ©y  ¾p  ña    ¹ng  ôc  chiph x l c c¸c h m c«ng  tr×nh kh«ng  îcvîtqu¸ møc    Ý      ®     chiph ghitrong tæng    møc  u    ∙  îccÊp  ã  ®Ç t® ®   c thÈm  Òn    Öt. quy phª duy Dù  to¸n x©y  ¾p  ¹ng  ôc    lh m c«ng  ×nh    nh  tr x¸c ®Þ theo  ¬ng  ph ph¸p    nªu trongphô  ôcsè  cña    l   2  Th«ng   µy. tn 1.1.4.2­ Ò   ©y  ùng  µ    ¹m  ña   xd V nh ë t c c«ng  ©n  ©y  ùng nh xd Chi phÝ  ©y  ùng  µ    ¹m  ña    xd nh ë t c c«ng  ©n  ©y  ùng  îctÝnh      nh xd ®  to¸nc¨n cø  µo  v nhu  Çu  Çn  Õtcña  ¹  µ    ¹m  Çn  ©y  ùng  ng  c c thi   lo inh ë t c x d nh kh«ng  îtv  qu¸ 2%     Þ x©y  ¾p    gi¸tr   l trong tæng  ù    ∙  îc phª  Öt  ña    d to¸n ® ®   duy c c«ng  ×nhtr   (®èivíi    c«ng  ×nh míikhëic«ng  ©y  ùng    khu  ©n  ,nh÷ng  tr       xd ë xa  d c  c«ng  ×nh tr   ®i theo  Õn  ®êng    tuy ( x¸,kªnh  ¬ng  Êp    êng  ©m  m c I,® l nghiÖp,® êng  ©y))vµ    d   kh«ng  îtqu¸      Þ x©y  ¾p  v  1% gi¸tr   l trong  tæng  ù  d to¸n ®∙  îc phª  Öt  ña   ®  duy c c«ng  ×nh (®èivíi   tr       c«ng  ×nh kh¸c). c¸c tr   Chi phÝ   ©y  ùng    xd khu  ô  î nhµ    ¹m  ña  ph tr  , ë t c c«ng  ©n  ©y  ùng  îc nh xd ®  tÝnh  trong gi¸cña    ãithÇu  ®èivíi    c¸c g   (    c«ng  ×nh thùc hiÖn  ¬ng  tr     ph thøc ®Êu     thÇu) hoÆc     kho¸n  än gãi c¸c chi phÝ   µy  ®èi víic«ng  ×nh  îc cÊp  ã  tr         n (    tr ®  c thÈm  Òn  quy chØ  nh  Çu). ®Þ th 1.2­Chi phÝ  ÕtbÞ:    thi   Chi phÝ  ÕtbÞ   îcx¸c ®Þnh    thi   ®     theo  è îng tõng  ¹  ÕtbÞ   µ    Þ sl   lo ithi   v gi¸tr   tÝnh cho  ét  Ên  m t hoÆc   ét    ÕtbÞ   ña  ¹ ¬ng  m c¸ithi   c lo i t øng; Trong  ,    Þ   ®ã gi¸tr   tÝnh cho  tÊn  1  hoÆc   c¸ithiÕtbÞ  1      bao  å m:    g gi¸mua,    Ý  Ën  chiph v chuyÓn  õ t  c¶ng hoÆc   ¬imua  n   n  ®Õ c«ng  ×nh,chiphÝ u  tr    l kho,l b∙i l Container(nÕu   u  ,u      cã)t¹ c¶ng  Ötnam   ®èivíi   ÕtbÞ  Ëp  Èu),chiphÝ   i   Vi   (     thi   nh kh c¸c    b¶o  qu¶n,b¶o    dìng t¹   i kho      Ön  êng, thuÕ  µ  Ý  b∙ië hi tr   v ph b¶o  Ó m   ÕtbÞ   hi thi   c«ng  ×nh.Tr­ tr   êng  îp  u   Çu  ×    ÕtbÞ   µ gi¸tróng thÇu  å m     éi dung    ∙  h ®Ê th th gi¸thi   l       g c¸c n   nh ® nãië    µ      trªnv c¸ckho¶n    Ý  chiph kh¸c(nÕu  ã)® îcghitronghîp ®ång.   c          Riªng  i  íic¸c thiÕtbÞ       Èn  Çn  ®è v       phitiªuchu c s¶n  Êt,gia c«ng  ×    xu     th chi phÝ  cho    ¹  ÕtbÞ   µy  îc x¸c ®Þnh    ¬  ë  èil ng  ÕtbÞ   Çn  c¸c lo ithi   n ®     trªnc s kh  î thi   c s¶n  Êt,gia c«ng  µ  xu     v møc    gi¸s¶n  Êt,gia c«ng  Ýnh  xu     t cho  tÊn  1  hoÆc   c¸i 1    phï hîp víitÝnh  Êt,chñng  ¹  ÕtbÞ       Èn  µ         ch   lo ithi   phitiªuchu v c¸c kho¶n    Ý   chiph kh¸ccã  ªnquan    ∙  ãië    li   nh ® n   trªn. 1.3­Chi phÝ     kh¸c: Bao  å m       Ý  g c¸c chiph kh«ng  éc chiphÝ  ©y  ¾p,chiphÝ  ÕtbÞ  µ  thu     x l    thi   v ® îc ph©n    theo      o¹n  ña  c¸c giai® c qu¸  ×nh  u    µ  ©y  ùng    éi dung  tr ®Ç t v x d nh n  
 8. 8 trong kho¶n    iÓ m     ôc    ña    2.3,® 2, m IIc Th«ng   µy.C¸c  tn   kho¶n    Ý  µy  îc chiph n ®   x¸c ®Þnh    theo  nh  ®Þ møc  Ýnh  t b»ng  û lÖ  t   (%) hoÆc  b¶ng    ô  Ó  µ  îc gi¸c th v ®   chialµm  nhã m:   2  ­ Nhã m     Ý, lÖ  Ý     nh    chiph   ph x¸c ®Þ theo  nh  ®Þ møc   Ýnh  t b»ng  û lÖ    t   (%) bao  å m:    Ý  ÕtkÕ,    Ý  g chiph thi   chiph Ban  qu¶n  ýdù    Ö  Ý  Èm  nh  µ  l   ¸n,l ph th ®Þ v c¸cchiphÝ   Ên     tv kh¸cv.v.     .. Trong  :    Ý  ®ã Chi ph Ban  qu¶n  ýdù    îctÝnh  l   ¸n ®   theo quy    µ  ¹  m« v lo ic«ng  tr×nh.TrÞ  è  nh    s ®Þ møc   û lÖ  t   (%)  µ  ¬ng  v ph thøc  Ýnh  t kho¶n    Ý   chi ph Ban  qu¶n  ýdù  thùc hiÖn  l   ¸n    theo  quy  nh  ®Þ trong phô  ôc sè  kÌm    l   3  theo Th«ng    t nµy. ­ Nhã m     Ý    nh    chiph x¸c®Þ b»ng c¸ch lËp dù        to¸nbao  å m     Ý  g chiph kh«ng  x¸c  nh   ®Þ theo  nh   ®Þ møc   Ýnh  t b»ng  û  Ö  t l (%)  : Chi  Ý   nh   ph kh¶o    ©y  s¸tx dùng,chiphÝ     tuyªntruyÒn    qu¶ng    ù      Ý  o  ¹oc«ng  ©n, c¸n  c¸o d ¸n,chiph ®µ t   nh   bé  ü  Ëtvµ    é  k thu   c¸n b qu¶n  ýs¶n  Êt,chiphÝ    l  xu     thuªchuyªn gia vËn  µnh  µ     h v s¶n  Êt thö  Õu  ã),chiphÝ   n   ï vµ    Ý   chøc  ùc hiÖn  xu   (n c     ®Ò b   chiph tæ  th   trong  qu¸ tr×nh ®Ò n   ï ®Êt  ai      b  ® hoa  µ u,    m di chuyÓn  ©n    µ    d c v c¸c c«ng  ×nh trªn tr     m Æt  b»ng  ©y  ùng, chiphÝ   ôc  ô  x d    ph v cho  c«ng    i nh    µ  ôc  åi t¸ct¸ ®Þ c v ph h   (®èivíic«ng  ×nh x©y  ùng  ña  ù    u    ã  cÇu  i nh    µ  ôc     tr   d c d ¸n ®Ç tc yªu  t¸ ®Þ c v ph håi)   v.v. . . 1.4­PhÝ   ù    d phßng:  Theo quy  nh  ×  nh  ®Þ th ®Þ møc     Ý   ù  chi ph d phßng trong tæng  ù  d to¸n   c«ng  ×nh ® îc tÝnh  tr     b»ng 10%     trªntæng    Ý   ©y  ¾p, chiphÝ   ÕtbÞ   chiph x l     thi   vµ    Ý  chiph kh¸cnªu    trong®iÓ m       µ    ãitrªn.   1.1,1.2 v 1.3 n   Tr×nh  ù vµ  ¬ng  t   ph ph¸p  Ëp  l tæng  ù    d to¸nc«ng  ×nh x©y  ùng  tr   d theo  ­ h íng dÉn    trongphô  ôcsè1  Ìm    l  k theo Th«ng   µy.   tn   2   ù     ©y  ¾p  ¹ng  ôc  ­D to¸nx l h m c«ng  ×nh tr   Dù     ©y  ¾p  ¹ng  ôc  to¸nx l h m c«ng  ×nh ® îcx¸c®Þnh    ¬  ë  èil ng tr       trªnc s kh  î   c¸cc«ng    ©y  ¾p  Ýnh    t¸cx l t theo  ÕtkÕ,  n    ©y  ùng  ¬  thi   ®¬ gi¸x d c b¶n  Uû     do  ban nh©n  ©n  Êp  d c tØnh ban  µnh  h hoÆc   n    ©y  ùng  ®¬ gi¸x d c«ng  ×nh  ®èi víi tr (    c«ng  ×nh ® îc lËp  n    tr     ®¬ gi¸riªng)  nh  ,®Þ møc     Ý   chiph chung, thu  Ëp  Þu    nh ch thuÕ  Ýnh  ícvµ  Õ    Þgi¨t¨ng®Ç u   t tr   thu gi¸tr       ra. Ph¬ng ph¸p  Ëp  ù  l d to¸n x©y  ¾p  ¹ng  ôc    lh m c«ng  ×nh  tr theo  íng  Én  h d trongphô  ôcsè  kÌm    l   2  theo Th«ng   µy.   tn V­  Q u ¶ n  l ý c hi p h Ý  x © y  d ù n g  c « n g  tr × nh trong  giai ® o ¹ n th ù c hi Ö n  ® Ç u  t   1­ V Ò   nh    ®Þ møc  ù  d to¸n §Þnh møc  ù    ©y  ùng  ¬  d to¸nx d c b¶n  Bé   ©y  ùng  do  X d nghiªncøu  µ      v ban hµnh  dông  èng  Êt  ¸p  th nh trong c¶  íc.§¬n    ©y  ùng  ¬   n  gi¸x d c b¶n  Uû     do  ban nh©n  ©n  Êp  d c tØnh  ban  µnh  h hoÆc   n    ©y  ùng  ¬  ®¬ gi¸x d c b¶n  c«ng  ×nh tr   (®èivíic«ng  ×nh  îc lËp  n       tr ®  ®¬ gi¸riªng)®Ò u     ph¶ilËp    ¬  ë    nh     trªnc s c¸c ®Þ møc   ù  d to¸n nãi trªn.Trêng  îp  ÷ng  ¹       h nh lo ic«ng    ©y  ¾p  t¸cx l hoÆc   Õt  Êu  kc x©y  ùng  a  ã  d ch c trong danh  ôc  nh    m ®Þ møc  ù    Ön  µnh  × c¸cBé  ã  d to¸nhi h th     c
 9. 9 x©y  ùng  d chuyªn  µnh  µ  ng v c¸c  a   ¬ng  ®Þ ph ph¶i tæ    chøc nghiªn cøu  ©y    x dùng    ¹ ®Þnh  c¸clo   i møc    µ  ®ã v tho¶ thuËn  íi é  ©y  ùng      ông.   v  XB d ®Ó ¸p d ­ C¸c  é   ã  ©y  ùng  Bcx d chuyªn  µnh  chøc  ng tæ  so¸txÐt, söa  æi,        ® bæ sung    nh  c¸c ®Þ møc   ù  d to¸n chuyªn  µnh    ng tho¶  Ën  íiBé   ©y  ùng    thu v   X d ®Ó ban  µnh  dông; Kh«ng  dông    nh  h ¸p    ¸p  c¸c ®Þ møc   ù  d to¸n do    é   ã  ©y    c¸c B c x dùng chuyªn ngµnh    ban  µnh  ícngµy  h tr   30/3/1994.   ­ Së   ©y  ùng     X d c¸c tØnh  µ  µnh  è  ùcthuéc  v th ph tr   Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸ch   nhiÖ m   ñ  ×vµ  èihîp víi   ë  ã  ©y  ùng  ch tr   ph       S c x d c¸c chuyªn ngµnh  chøc  ©y    tæ  x dùng  nh  ®Þ møc  cho    c¸c c«ng    ©y  ¾p  ö  ông    ¹  Ët t   Ët liÖu vµ  t¸cx l s d c¸c lo i   , v   v   c«ng  nghÖ   ©y  ùng  íi thuéc  x d m  c¸c c«ng  ×nh  ©y  ùng    a   ¬ng  tr x d trªn ®Þ ph tr×nh Bé   ©y  ùng      ông.Së  ©y  ùng  µ    ë   ã  ©y  ùng   X d ®Ó ¸p d  X d v c¸c S c x d chuyªn  ngµnh  kh«ng  îc tho¶  Ën  ®  thu hoÆc   èng  Êt t¹m  êiviÖc    th nh   th   bæ sung, ®iÒu    chØnh  nh  ®Þ møc  ù      d to¸nc¸cc«ng    ©y  ¾p    Ëp ®¬n    t¸cx l ®Ó l   gi¸c«ng  ×nh. tr 2­ V Ò   n    ©y  ùng  ¬    ®¬ gi¸x d c b¶n 2.1­§¬n    ©y  ùng  ¬    gi¸x d c b¶n  îclËp  ¹    ®   t i tØnh,thµnh  è  ùcthuéc c¸c   ph tr     Trung  ng  äilµ ®¬n    a   ¬ng)  Chñ   Þch  û   ¬ (g     gi¸®Þ ph do  t U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  ban  µnh  h chØ  ö  ông    Ëp  ù    ©y  ¾p  sd ®Ó l d to¸nx l riªngcho    ¹ng  ôc     c¸c h m chiph x l trong tæng  ù      c«ng  ×nh,c«ng  ×nh hoÆc     nh    Ý   ©y  ¾p  tr   tr   x¸c ®Þ d to¸n ®èi víi       c«ng  ×nh x©y  ùng  ¹ ®Þa  ¬ng  c¸c tr   d t i ph (kh«ng  îcsö  ông  é  n    ® d b ®¬ gi¸ x©y  ùng  ¬  d c b¶n  ña  a   ¬ng  c ®Þ ph kh¸c),lµm    c¨n  ®Ó   chøc  u   Çu  cø  tæ  ®Ê th x©y  ¾p  i  íitÊtc¶    l ®è v     c¸c c«ng  ×nh  ña  tr c Trung  ng  µ  a   ¬ng, kh«ng  ¬ v ®Þ ph   phô  éc  µo  Êp  Õt  nh  u  , x©y  ùng    a   ¬ng  .  thu v c quy ®Þ ®Ç t  d trªn®Þ ph ®ã Riªng   c¸ctËp  n    ©y  ùng  ¬    ®¬ gi¸x d c b¶n  ña    µnh  è  µ   éi, å   Ý   c c¸cth ph H n   Ch Minh,H¶i H    phßng, §µ  ½ng  µ  Ç n   ¬  íckhiban  µnh   n vC th tr     h hoÆc     bæ sung,söa  æi    ® ph¶i  cã  ù  s tho¶  Ën  thu b»ng    v¨n b¶n  ña  é   ©y  ùng  Ëm   Êt lµ 30  µy  Ó   c BX d (ch nh     ng k tõ ngµy  Ën  îc v¨n    nh ®  b¶n    Þ).§¬n    ©y  ùng  ¬  ®Ò ngh   gi¸x d c b¶n  Së   ©y   do  X dùng  ñ  × phèi hîp  íic¸c  ¬  ch tr     v  c quan  ªnquan  µi chÝnh, VËt    li   (T     gi¸,Giao  th«ng,N«ng    nghiÖp  µ  v ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n..   ©y  ùng  .x ) d theo  nguyªn  ¾c   t, ph¬ng  ph¸p híng dÉn  ña  é  ©y  ùng      c BX d . 2.2­ §èi víinh÷ng       c«ng  ×nh  tr quan  äng  ña  µ   íc cã  tr c Nh n   quy    ©y  m« x dùng  µ  cÇu  ü  Ëtphøc  ¹p,m ét  è  v yªu  k thu   t  s c«ng  ×nh cã  cÇu  Æc   Öt tr   yªu  ® bi   hoÆc   ét  è  m s c«ng  ×nh cã  iÒu  Ön  tr   ® ki riªngbiÖt® îcphÐp  Ëp  n         l ®¬ gi¸riªng   (®¬n    ©y  ùng  ¬  gi¸x d c b¶n  c«ng  ×nh) theo  ¬ng  tr   ph ph¸p  Ëp  n    Bé  l ®¬ gi¸do  X ©y  ùng  íng dÉn. Bé  ©y  ùng  èng  Êt víi Êp  Õt ®Þnh  u    Öc  d h   X d th nh     c quy   ®Ç tvi thµnh  Ëp  l Ban  n    ®¬ gi¸c«ng  ×nh vµ  tr   tho¶  Ën  thu ban  µnh  n    h ®¬ gi¸riªngcña    nh÷ng  c«ng  ×nh ®ã. tr       Ò  3­ V tæng  ù    d to¸nc«ng  ×nh tr TÊt  c¸c c«ng  ×nh  ©y  ùng  c¶    tr x d kh«ng  ©n  Öt ®Êu   Çu  ph bi   th hay  îc ®  phÐp chØ   nh  Çu  u   ®Þ th ®Ò ph¶i lËp    tæng  ù  d to¸n theo  ng    éi dung,   ®ó c¸c n     nguyªn t¾c,ph¬ng      ph¸p híng dÉn  ¹ Th«ng   µy.     t i tn Tríc khi Ch ñ   u    tr×nh  Êp  ã  È m      ®Ç t c c th quy Ò n phª duy Öt tæng  ù  d to¸n th×    tæng  ù  d to¸n ph¶i ® îc c¬        quan  ã  c chøc  n¨ng  qu¶n  ý x ©y  ùng  l  d ® îc   © n  Êp  È m   nh.  ¬     ph c th ®Þ C quan  È m   nh  th ®Þ tæng  ù  d to¸n b¶o  ¶ m     ® néi dung  È m   nh    th ®Þ quy  nh  ¹i ®Þ t  kho¶n  ®i Òu  cña  2  37  Quy  Õ   ch Qu¶n   lý ®Ç u     µ  ©y  ùng  µ  Þu    tv x d v ch tr¸chnhiÖ m   íc ph¸p  Ëtv Ò   Õt    tr   lu   k qu¶  µ  v néidung  È m  nh    ∙  ãië    th ®Þ nh ® n   trªn.Khi c Çn  Õt, ¬     thi   quan  È m  nh   c th ®Þ thiÕtk Õ   ü  Ët,tæng  ù    k thu   d to¸n thèng  Êt  íic¬    nh v   quan  phª duy Öt  Õt thi   k Õ   ü  Ët vµ  k thu   tæng  ù  d to¸n thuª c¸c tæ        chøc    Ên  tv (hoÆc  chuyªn  gia)  
 10. 10 thùc hiÖn  Öc  È m   nh.    vi th ®Þ Trong  êng  îp  µy, lÖ  Ý   È m   nh  îc tr h n   ph th ®Þ ®  dïng  Ó   ® thuª tæ    chøc   vÊn  t (hoÆc   chuyªn gia) thùc  Ön  È m   nh.    hi th ®Þ Riªng tæng  ù  d to¸n c«ng  ×nh    ù  thuéc  ã m     B é   © y  ùng    tr c¸c d ¸n  nh A do  X d tæ chøc  È m  nh. th ®Þ Tæng   ù  d to¸n do  Êp  ã  Èm    c c th quyÒn phª duyÖt kh«ng  îc vîttæng  ®   møc  u    ∙  Öt. ®Ç t® duy   3.1­ Tæng   ù     d to¸n c«ng  ×nh  ña    tr c c¸c  ù   nhã m   d ¸n  B,C  ö  ông  èn  sd v ng©n  s¸ch nhµ  íc,vèn  Ýn  ông  u      iÓn cña  µ   íc,vèn  Ýn  ông    n  td ®Ç tph¸ttr   Nh n   td do  µ   íc b¶o    éc    é,  µnh, c¬  Nh n   l∙nh thu c¸c B Ng   quan  Trung  ng  µ    ¬ v c¸c Tæng   c«ng    µ  ícdo  êicã  Èm  Òn  Õt ®Þnh  u      Öt sau    tynh n   Ng   th quy quy   ®Ç tphª duy   khi ® îc c¬    quan  ã  c chøc  n¨ng qu¶n  ý x©y  ùng  ña  Êp  l  d cc quyÕt  nh   u     ®Þ ®Ç t hoÆc   ¬  c quan  chuyªn m«n   ã    c chøc  n¨ng qu¶n  ý®¬n    ù    ©y  ùng  l  gi¸, to¸nx d d cña    é  ã  ©y  ùng  c¸c B c x d chuyªn ngµnh  ®èivíi   ù    µ   Êp  Õt  nh     (     d ¸n m c quy ®Þ c¸c ®Ç u    tkh«ng  ã  ¬  c c quan  chøc n¨ng  ãitrªn) Èm  nh. n    th ®Þ 3.2­ Tæng   ù    d to¸n c«ng  ×nh  ña    ù  thuéc  ã m     tr c c¸c d ¸n  nh B,C  ö  ông  sd vèn  u      iÓncña  ®Ç tph¸ttr   doanh nghiÖp  µ  íc,vèn  doanh  nh n   do  nghiÖp  µ  ­ nh n íctùhuy  ng  µ  èn  Ýn  ông  ¬ng  ¹ikh«ng  Nhµ   ícb¶o    Ng êi    ®é v v t d th m  do  n  l∙nhdo    cã  Èm  Òn  Õt  nh  u    ña  th quy quy ®Þ ®Ç tc doanh  nghiÖp phª duyÖt     sau    îc khi®   c¬ quan  ã  c chøc  n¨ng qu¶n  ýx©y  ùng  ña  l  d c doanh nghiÖp hoÆc   c¬  do  quan  chuyªn m«n  ã    c chøc  n¨ng qu¶n  ý®¬n    ù    ©y  ùng  ña    é, ®Þa   l  gi¸, to¸nx d d c c¸cB   ph¬ng  ®èivíi   ù    u    ©y  ùng  ña  (     d ¸n ®Ç tx d c¸c c doanh nghiÖp kh«ng  ã  ¬  c c quan  chøc n¨ng  ãitrªn) Èm  nh. n   th ®Þ 3.3­Tæng  ù      d to¸nc«ng  ×nh ® îcNg êicã  Èm  Òn    Öt  µgií tr       th quy phª duy l     i h¹n tèi a    Ý  ©y  ùng      chiph x d ® c«ng  ×nh,lµm    ®Ó   chøc  u  Çu  µ  tr   c¨n cø  tæ  ®Ê th v qu¶n  ýchiphÝ  l    sau  u  Çu.Ng êicã  Èm  Òn  ®Ê th     th quy phª  Öt  duy tæng  ù    d to¸n chÞu  tr¸chnhiÖ m   ícph¸p  ËtvÒ     éidung    tr   lu   c¸c n   phª  Öt  duy theo  quy  nh  ¹ ®Þ ti   kho¶n    iÒu  cña  2, ® 38  Quy  Õ   ch Qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  µ    l  tv x d v c¸c quy  nh   ®Þ kh¸ccña    ph¸p luËt.   ­  êng  îp  ù   nhã m     îc phÐp   ©n   c¸c  ù   thµnh  Çn  Tr h d ¸n  A®   ph ra  d ¸n  ph (hoÆc  Óu  ù    ×  ti d ¸n)th tæng  ù  d to¸n c«ng  ×nh  ña  õng  ù  thµnh  Çn     tr ct d ¸n  ph (hoÆc  Óu dù    îclËp    ti   ¸n)®   nh c«ng  ×nh cña  ét  ù    u    c  Ëp.ViÖc  tr   m d ¸n ®Ç t®é l   thÈm   nh,  ®Þ phª  Öt  duy tæng  ù  d to¸n c«ng  ×nh  ña  õng  ù  thµnh  Çn     tr ct d ¸n  ph (hoÆc   Óu  ù    ùc  Ön   quy  nh   i  íic«ng  ×nh  éc  ù    ti d ¸n) th hi nh ®Þ ®è v   tr thu d ¸n nhã m   A. ­ Trêng  îp    h riªngbiÖt,n Õu      c«ng  ×nh x©y  ùng  ña  ù  nhã m   B   tr   d c d ¸n  A,  cha  ã  c tæng  ù    îcphª duyÖt hoÆc   a    iÒu  Ön  Ëp tæng  ù    d to¸n®       ch ®ñ ® ki l   d to¸n th×  Ë m   Êt sau    ùc hiÖn  îc 50%     Þ khèil ng c«ng    ©y  ¾p  ch nh   khith   ®  gi¸tr    î   t¸cx l cña  µn  é  to b c«ng  ×nh  tr ph¶i cã    tæng  ù  d to¸n ® îc cÊp  ã  Èm   Òn       c th quy phª duyÖt:   +  êng  îp  Tr h trong  Õt  nh  u     ∙  quy ®Þ ®Ç t ® quy  nh  ®Þ møc   èn  ña  õng  vct h¹ng  ôc  ng  Çn  Õtph¶itiÕn hµnh  ëic«ng  m nh c thi       kh   c«ng  ×nh th× ph¶icã  ù  tr      d to¸nh¹ng  ôc    m c«ng  ×nh khëic«ng  îccÊp  ã  Èm  Òn    Öt. tr     ®  c th quy phª duy +  èi víic¸c dù  §       to¸n h¹ng  ôc   éc    m thu c«ng  ×nh  ©y  ùng  ña  ù    tr x d c d ¸n thµnh  Çn  éc    ã m   ù  nãi trªn,tr c khiChñ   u    ùc hiÖn    ph thu c¸c nh d ¸n      í    ®Ç t th   phª duyÖt  ù  d to¸n c¸c h¹ng  ôc  ña     m c c«ng  ×nh th×    ù  tr   c¸c d to¸n nµy    ph¶i® îc c¬     quan  chuyªn m«n   ã  c chøc  n¨ng qu¶n  ý ®¬n     ù   l  gi¸,d to¸n x©y  ùng  Èm     d th ®Þnh.  ù     ña    ¹ng  ôc  ∙  îc Chñ   u    D to¸n c c¸c h m ®®  ®Ç t phª  Öt  duy kh«ng  îc vît ®  
 11. 11 dù to¸n c«ng  ×nh  ña  ù  thµnh  Çn    tr c d ¸n  ph trong tæng  ù  d to¸n cña  µn  é    to b c«ng  ×nh ® îclËp ®Ó   ×nh cÊp  ã  Èm  Òn    Öt. tr       tr   c th quy phª duy 3.4­Thêigian thÈm  nh        ®Þ tæng  ù    d to¸nkh«ng    ngµy  i víi qu¸ 45  ®è    c«ng  tr×nh thuéc dù    ã m   30  µy  i víi     ¸n nh A,  ng ®è     c«ng  ×nh thuéc dù    ã m   20  tr     ¸n nh B,  ngµy  i víi ®è     c«ng  ×nh thuéc dù   nhã m     Ó   õ ngµy  ¬  tr     ¸n   C k t  c quan  Èm  nh   th ®Þ nhËn    å  ¬  îp lÖ. ®ñ h s h   4.§iÒu    chØnh    Ý  ©y  ùng  chiph x d c«ng  ×nh tr Tæng   ù  d to¸n c«ng  ×nh  òng    ù    tr c nh d to¸n h¹ng  ôc    m c«ng  ×nh  tr hoÆc   c«ng    ©y  ¾p  t¸cx l riªng biÖt ®∙  îc phª  Öt  ã  Ó  îc ®iÒu     ®  duy c th ®   chØnh,    bæ sung, nhng    kh«ng  îc vîttæng  ®   møc   u    ∙  îc cÊp  ã  Èm   Òn    ®Ç t ® ®   c th quy phª duyÖt. 4.1­Trêng  îp ® îccÊp  Õt ®Þnh  u      h    quy   ®Ç tcho  Ðp  ph thay ® æi  ÕtkÕ     thi   m ét  è  é  Ën,h¹ng  ôc  ña  s b ph   m c c«ng  ×nh,khilËp l¹dù    tr         to¸ncho    é  Ën, i c¸cb ph   h¹ng  ôc    m ®ã theo  ïng m Æt   c  b»ng    ña  gi¸c tæng  ù    ∙  îcphª  Öt  µ   d to¸n® ®   duy m lµm  îttæng  ù  v  d to¸n (bao  å m   chiphÝ   ù    g c¶    d phßng)  ∙  îc phª  Öt  × ®®  duy th   Chñ   u    ph¶i lËp  ¹  ®Ç t   li tæng  ù  d to¸n vµ  ùc  Ön  Öc  Èm   nh   ¹      th hi vi th ®Þ li®Ó tr×nh cÊp  ã  Èm  Òn    Öt.   c th quy phª duy 4.2­Trong  êng  îp  îc cÊp  Õt  nh  u      tr h®  quy ®Þ ®Ç t cho  Ðp  ph thay  æi  ® thiÕtkÕ   m ét  è  é  Ën, h¹ng  ôc  ña     s b ph   m c c«ng  ×nh,m µ   tr   kh«ng  µm  îttæng  l v  dù to¸n ®∙  îc phª  Öt   ®  duy (bao  å m   chiphÝ   ù  g c¶    d phßng)  ×    Ëp  ¹ dù  th khil l i   to¸n cho    é  Ën,  ¹ng  ôc     Én    c¸c b ph h m ®ã v ph¶i ¸p  ông   d theo  ïng  ét  Æt   c m m b»ng    ña  gi¸c tæng  ù    ∙  îc phª  Öt    d to¸n ® ®   duy ®Ó b¶o  ¶m   ù  Êt qu¸n  ña  ® s nh   c tµiliÖu dù        to¸nc«ng  ×nh. tr 4.3­ViÖc  iÒu    ® chØnh    Ý  ©y  ùng  chiph x d c«ng  ×nh ® îctiÕn hµnh  ­ tr       th êng  xuyªn theo    th¸ng hoÆc   Ý     qu b»ng  c¸ch x¸c ®Þnh     møc   ï,trõchªnh  Öch  b    l hoÆc   iÒu  ® chØnh  riªngtõng    kho¶n  ôc    Ý  m chiph trong dù    to¸n,sau      ®ã tæng  hîp l¹®Ó     nh      x¸c®Þ i møc  iÒu  ® chØnh chung  ña  ù    c d to¸nc«ng  ×nh. tr Së   ©y  ùng    X d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ñ  × víisù  ¬ ch tr     tham    ña  ë  µichÝnh­ Ët    µ    ¬  gia c S T   V gi¸v c¸cc quan  ã  ªnquan  c li   trong viÖc      x¸c ®Þnh    Ët liÖu ®Õ n   Ön  êng  ©y  ¾p    ¬  ë  gi¸v     hi tr x l trªnc s th«ng  ®Þnh  ú  ña  b¸o  kc LiªnSë  ©y  ùng­ µichÝnh­ Ët    Ò       ¹  Ët t  Ët liÖu x©y  ùng  ¹  X d T  V gi¸v gi¸c¸clo i  ,v     v d t i n¬i b¸n  Ëp    t trung hoÆc     ¬i s¶n  Êt trªn®Þa   µn    c¸c n   xu     b tØnh, thµnh  è      ph ®Ó lµm    x¸c®Þnh  c¨n cø    møc  ï,trõchªnh  Öch    Ý  ËtliÖu trongdù  b    l chiph v       to¸n. Khi cã  ù    s thay ® æi  ínvÒ       Òn ¬ng  µ    Õ     Ýnh    l   gi¸c¶,ti l v c¸c ch ®é ch s¸ch  cã  ªnquan  ×    li   th c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  µ    ñ   u    ¬ v c¸c Ch ®Ç t (®èivíi    c«ng  ×nh ® îclËp  n    tr     ®¬ gi¸riªng)ph¶itiÕn hµnh  ©y  ùng  ¹ bé  n         xd l   ®¬ i gi¸x©y  ùng  ¬    d c b¶n  theo quy  nh  ña  µ   íc.   ®Þ c Nh n 4.4 ­ ViÖc     thanh    èn  u    i  íic¸c c«ng  ×nh ®Êu   Çu  to¸nv ®Ç t ®è v     tr   th hoÆc   chØ   nh  Çu  ùc hiÖn  ®Þ th th   theo  éi dung  n  quy  nh  ®Þ trong ®iÒu  cña    49  Quy  chÕ  Qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng vµ  íng dÉn  ña  é  µichÝnh.   l  tv x d  h   c BT    VI­ æ  c h ø c  th ù c hi Ö n  T
 12. 12 Th«ng   µy  dông  èng  Êt  t n ¸p  th nh trong c¶  íc kÓ   õ ngµy  ý    n   t  k ban  µnh. h   Nh÷ng  Th«ng   íng  Én  tr c ®©y   ña  é   ©y  ùng  ã  éi dung  ªnquan  th d   í  c BX d cn  li   ®Õ n   Th«ng   µy  u     á. tn ®Ò b∙i b
 13. 13 P h ô  l ô c s è  1 P h ¬ n g   h¸p l Ë p t æ n g  d ù  to¸n c«n g  tr× nh x © y  d ù n g p (KÌ m    theo  Th«ng   è:     ts  08 /1999/TT­ BXD   µy    ng 16 th¸ng  n¨m  11  1999  ) Tæng  ù    d to¸nc«ng  ×nh lµtæng    Ý  Çn  Õtcho  Öc  u    ©y  tr     chiph c thi   vi ®Ç tx dùng  c«ng  ×nh vµ  îctÝnh    ô  Ó      o¹n  ÕtkÕ   ü  Ët(®èivíi tr   ®   to¸nc th ë giai® thi   k thu      c«ng  ×nh  Õt kÕ   bíc) hoÆc   Õt kÕ   ü  Ët­   tr thi   2    thi   k thu thic«ng  ®èi víic«ng  (    tr×nh  ÕtkÕ   bíc).Tæng   ù  thi   1    d to¸n c«ng  ×nh    tr bao  å m:  g Chi  Ý   ©y  ¾p  ph x l (GXL),chiphÝ  ÕtbÞ  TB ),chiphÝ     thi   (G     kh¸c(GK)vµ    Ý  ù      chiph d phßng  DP ). (G Tæng  ù    d to¸nc«ng  ×nh ® îctÝnh  tr     theo c«ng    thøc: G TDT = G XL  G TB   G K   G DP +  +  +  (1) 1.Ph ¬ng    ph¸p  Ýnh    Ý   ©y  ¾p: t chi ph x l Chi phÝ  ©y  ¾p    x l c«ng  ×nh x©y  ùng  µtoµn  é    Ý    ùc hiÖn  tr   d l  b chiph ®Ó th   c«ng    ©y  ùng  µ  ¾p  Æt   ña  õng  ¹ng  ôc   t¸cx d vl ® ct h m c«ng  ×nh  éc  tr thu c«ng  tr×nh ®ã.   Chi phÝ  ©y  ¾p    x l c«ng  ×nh ® îctÝnh  tr     theo c«ng    thøc sau:                                                   n   =  ∑ g xl (1 +  G xl         i      TXLGTGT ) (2)                        i=1                         Trong  : ®ã gi   :Gi¸trÞ dù    ©y  ¾p  ícthuÕ  ña  ¹ng  ôc        to¸nx l tr   ch m c«ng  ×nh thø  tr   xl i; TXLGTGT      : Møc   Õ  Êt thuÕ    Þ gia t¨ng quy  nh    thu su   gi¸tr       ®Þ cho c«ng    t¸c x©y            ùng,l¾p  Æt.         d   ® ­ §èi víinh÷ng  ¹ng  ôc       h m c«ng  ×nh  ©y  ùng  tr x d theo  ÕtkÕ   thi   riªngbiÖt     th×    Þ dù    ©y  ¾p  íc thuÕ  ¹ng  ôc  gi¸tr   to¸nx l tr   h m c«ng  ×nh ® îc tÝnh  tr     theo  ­ ph ¬ng ph¸p lËp dù    ©y  ¾p      to¸nx l trongphô  ôcsè  kÌm    l   2  theo Th«ng   µy.   tn ­  èi víinh÷ng  ¹ng  ôc   §   h m c«ng  ×nh  tr th«ng  ông   nhµ  ,  µ  µm  d (nh ë nh l viÖc,héitr ng,kho  µng,® êng    ©n    .   × gi¸trÞdù    ©y  ¾p  íc    ê   t   x¸,s b∙i..  th       to¸nx l tr   ) thuÕ ® îcx¸c®Þnh      theo c«ng    thøc:                                         n    ∑  P   S                (3) gi          =        i x  i               xl                                                                   i=1                Trong  : ®ã Pi  :Møc    Ýnh  gi¸t theo  ét  n  Þ  Ön  Ých  m ®¬ v di t hay  ét  n  Þ  m ®¬ v c«ng  Êt su   sö  ông  ña  ¹ng  ôc  d ch m c«ng  ×nh thø    tr   i; S i   Ön  Ých  :Di t hay  c«ng  Êtsö  ông  ña  ¹ng  ôc  su   d ch m c«ng  ×nh thø  tr   i.   2­ Ph ¬ng    ph¸p  Ýnh    Ý   ÕtbÞ. t chi ph thi  
 14. 14     Ý  ÕtbÞ  îctÝnh  Chi ph thi   ®   theo c«ng    thøc sau:                                             n     G TB      ∑ Q i i  =     M (1 +  TB GTGT )  T (4)                        i=1                         Trong  : ®ã Q i   äng îng (tÊn)hoÆc   è îng (c¸   ÕtbÞ  ãm  ÕtbÞ)  i; :Tr l    s l   i thi   (nh thi   ) thø    M i:  Gi¸ tÝnh    cho  tÊn  1  hoÆc   c¸i(1  ã m)  Õt bÞ   1    nh thi   thø    ña  i c c«ng  tr×nh;        M i =  i +  i +  i +  i   hi               m   n   k  v +              (5) m i     ña  ÕtbÞ   : Gi¸ c thi   thø     ¬i mua   ¬is¶n  Êt,chÕ   ¹o hoÆc   ¬i ië n   (n   xu   t  n  cung           øng  ÕtbÞ  thi   c«ng  Ö   ¹ ViÖt nam)  ngh t i    hay    Ýnh  n  c¶ng  Öt gi¸t ®Õ   Vi   nam      (®èivíi ÕtbÞ         thi   c«ng  Ö   Ëp  Èu); ngh nh kh ni :Chi phÝ  Ën       v chuyÓn  tÊn  1  hoÆc   c¸i( 1nhã m)  ÕtbÞ  itõ n¬i 1      thi   thø       mua     hay  õc¶ng  Ötnam   n       t  Vi   ®Õ c«ng  ×nh; tr ki :Chi phÝ u       l kho,l b∙i l Container1  Ên   u   u  ,   t hoÆc   c¸i   ã m)  Õt  1    nh (1 thi         Þ  i(nÕu  ã)t¹ c¶ng  Ötnam   ®èivíi ÕtbÞ  Ëp  Èu);    b thø   c    i Vi   (    thi   nh kh vi :Chi phÝ       b¶o  qu¶n,b¶o  ìng 1tÊn    d  hoÆc   c¸i(1nhãm)  ÕtbÞ   i 1  thi   thø   t¹  i    hiÖn  êng;     tr   hi :Thu Õ   µ  Ý     v ph b¶o  Ó m   ÕtbÞ  i; hi thi   thø    TTB GTGT :Møc  Õ  ÊtthuÕ    Þgiat¨ngquy  nh  ivíi õng lo¹thiÕt   thu su   gi¸tr       ®Þ ®è     t    i   bÞ.  Riªng ®èi víic¸c lo¹  ÕtbÞ       Èn  Çn         i thi   phitiªuchu c s¶n  Êt,gia c«ng  ×  xu     th chi phÝ   Ýnh    t cho  ¹  ÕtbÞ   µy  ùc  Ön  lo ithi   n th hi theo  nguyªn  ¾c, ph¬ng  t  ph¸p  trong kho¶n    iÓ m   m ôc  cña    1.2,® 1  IV  Th«ng   µy  µ  t n v bao  å m     éi dung  g c¸c n   nh  ∙  ãië  ® n   trªn. 3.Ph ¬ng    ph¸p  Ýnh    Ý   t chi ph kh¸c: Chi phÝ    kh¸c® îctÝnh     theo c«ng    thøc sau:                                                        m     n           G K      (∑  i         j )   (1 +  KGTGT )    (6)  =    B   +  ∑ C   x     T                                      i=1                                                 j=1 Trong  : ®ã B i     Þcña  :Gi¸tr   kho¶n  ôc    Ý  m chiph kh¸cthø   éc nhã m     Ý, lÖ  Ý    ithu   chiph   ph      Ýnh     t theo ®Þnh    møc  ûlÖ    t   %;           C j     Þ cña  : Gi¸ tr   kho¶n  ôc    Ý   m chiph kh¸c thø   éc  ã m     Ý     jthu nh chiph kh¸c           
 15. 15      Ýnh     t b»ng  c¸ch lËp dù      to¸n; TKGTGT : Møc   Õ  Êt thuÕ    Þ gia t¨ng theo    thu su   gi¸tr       quy  nh  i  íitõng ®Þ ®è v     lo¹  i    chiphÝ        kh¸clµ®èi t ng chÞu  Õ    Þgiat¨ng.      î   thu gi¸tr       4­ Chi  Ý   ù     ph d phßng: Chi  Ý   ù  ph d phßng  (bao  å m   dù  g c¶  phßng  khèil ng  do   î ph¸tsinh vµ  ù     d phßng  yÕu  è trtgi¸) ® îc tÝnh  do  t   î        b»ng 10%     µn  é    Ý   ©y  ¾p, trªnto b chiph x l   chiphÝ  ÕtbÞ  µ    Ý    thi   v chiph kh¸ccña    c«ng  ×nh theo c¸ch tÝnh  ãitrªnvµ    tr       n     x¸c ®Þnh theo c«ng    thøc:      G DP  =  XL +  TB   G K )x        (G   G +     10%               (7)                h å  s ¬ , Bi Ó u  m É u  t æ n g  d ù  to¸n 1­ Hå   ¬    s tæng  ù   d to¸n bao  å m:   g ­Tê  ×nh xinduyÖt tæng  ù    tr       d to¸n; ­B¶n    thuyÕtminh    tæng  ù  d to¸n; ­ BiÓu    tæng  îp tæng  ù  h  d to¸n,c¸c biÓu     tæng  îp riªngtõng  h    kho¶n  ôc   m chiphÝ     bao  å m:    Ý   ©y  ¾p, chiphÝ   ÕtbÞ,    Ý   g chiph x l   thi   chiph kh¸c vµ  Óu    bi tÝnh  èil ng c«ng    ©y  ¾p  kh  î   t¸cx l (Theo  ×nh  h thøc  µ  éidung  vn  trong m ôc  díi   2    ®©y). ­   ..  v.v  . 2­ BiÓu  É u     m tæng  ù   d to¸n  tæng  îp tæng  ù to¸n(biÓu  è  ­TDT) d    s 1   2.1 ­BiÓu     h  Ngµy  . . .th¸ng.. . ..  .. . ..  . . . ..n¨m  . . .  . . .. . .... Tªn  c«ng  ×nh: tr STT Kho¶n  ô c     Ý m chi ph gi¸trÞ    thuÕ     Þ gi¸tr gi¸trÞ    tr cthuÕ í  gia  t¨ng  u   ®Ç sau  ra thuÕ 1 2 3 4 5 1 Chi phÝ  ©y  ¾p   xl G XL 2 Chi phÝ  ÕtbÞ    thi   G TB 3 Chi phÝ    kh¸c: GK ­Giai®o¹n  Èn  Þ  u      chu b ®Ç t ­Giai®o¹n  ùc hiÖn  u      th   ®Ç t ­Giai®o¹n  Õt  óc x©y  ùng     k th   d  ® a  ù    µo    d ¸n v khaith¸csö  ông    d 4 Chi phÝ  ù    d phßng G DP Tæng   éng:(1+  +  +  ) c    2  3  4  G TDT
 16. 16 N g êitÝnh                  êikiÓ m                C¬                     Ng   tra              quan  lËp  tæng  îp chiphÝ  ©y  ¾p  Óu  è  TDT) x l (bi s 2­ 2.2 BiÓu    h           µy  . . ..th¸ng.. . ..     Ng .. . ..  . .   . . ..   n¨m  . . . .. . . Tªn  c«ng  ×nh: tr STT Tªn  ¹ng  ôc  h m c«ng  ×nh tr Gi¸trÞdù      to¸n thuÕ    Þ gi¸tr   Gi¸trÞdù      to¸n x©y  ¾p  íc l tr   giat¨ng®µu      x©y  ¾p    l sau thuÕ ra thuÕ 1 2 3 4 5 1 H¹ng  ôc  . . m .. . 2 H¹ng  ôc  . . m .. . 3 .. . ............. . . ............ Tæng   éng c gxl Ng êitÝnh                Ng êikiÓm                 ¬                        tra             C quan  lËp  Ghi  ó: ­ Gi¸ trÞ dù  ch         to¸n x©y  ¾p  íc thuÕ  ña  õng  ¹ng  ôc    l tr   ct h m c«ng  tr×nh x¸c®Þnh     theo  ¬ng  ph ph¸p nªu    trong ®iÓ m   cña  ô  ôcsè  kÌm    1  ph l   1  theo  Th«ng   µy. tn tæng  îp chiphÝ  ÕtbÞ   Óu  è  TDT) thi   (Bi s 3­ 2.3 BiÓu    h   Ngµy... .  ... th¸ng.. . .  . ..n¨m  . . . . . .. . . Tªn  c«ng  ×nh : tr   Sè  Tªn  ÕtbÞ    §¬n  Sè ­ G Ýa   Thµn thi   hay l Chi  Chi phÝ u  Chi phÝ    l   PhÝ   Tæng   ThuÕ   Tæn TT nhã m   ÕtbÞ thi   vÞ îng mua h  Òn phÝ  ti   kho,l b∙i u  b¶o   u  , l b¶o  gi¸trÞ    gi¸trÞ    g    gi¸ mua   vËn  Container  qu¶n hiÓ tr c í  giat¨ng    trÞ  TB chuyÓ (nÕu  ã)t¹ c  i   m thuÕ ®Çu  ra sau  n c¶ng  Öt Vi   thuÕ
 17. 17 nam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 I.ThiÕt   bÞ  cã  thÓ  Cã  thÓ  tÝnh  tÝnh  ph¶il¾p   chung  chung  . cho  cho  . toµn  é  b toµn bé  II.ThiÕt   bÞ  hoÆc   hoÆc   kh«ng   ph¶i   tÝnh  tÝnh  cho  cho  õng t  l¾p tõng  thiÕtbÞ   . thiÕt  . bÞ II . I ThiÕt bÞ  phi tiªuchuÈn     ph¶i gia    c«ng,   s¶n  Êt xu Tæng   éng c G TB Ng êitÝnh              Ng êikiÓ m                   ¬                      tra              C quan   lËp  kh¸c(BiÓu  è  TDT)   s 4­ 2.4 ­BiÓu     tæng  îp chiphÝ  h   Ngµy  . . ..th¸ng.. . ..n¨m  . . ... .. . .. . .   . . .  . . .. . ... Tªn  c«ng  ×nh: tr C¸c  kho¶n    Ý   chi ph kh¸c gi¸trÞ    thuÕ     Þ gi¸tr   gi¸trÞ    tr cthuÕ í  gia  t¨ng  u   ®Ç sau  Õ thu ra 1 2 3 4 1.Giai®o¹n  Èn  Þ  u      chu b ®Ç t ­ ­ ­ 2.Giai®o¹n  ùc hiÖn  u      th   ®Ç t ­ ­ ­ 3. Giai®o¹n  Õt  óc  ©y  ùng      k th x d ® a  ù    µo  d ¸n v khaith¸csö  ông    d ­ ­ ­ ­ ­
 18. 18 Gk T æng  éng c Ng êitÝnh                êikiÓ m                  C ¬                   Ng   tra                quan   lËp  2.5 ­BiÓu  Ýnh  èil ng     t kh  î c«ng    ©y  ¾p  ñ  Õu t¸cx l ch y (BiÓu  è  ­TDT) s 5             Ngµy... . . . ..  th¸ng.. . ..n¨m  . . ... . . .  .. .. . ... Tªn  c«ng  ×nh tr STT Lo¹ic«ng    t¸c Khèi îng  l c«ng  t¸c Tæng   §¬n  céng vÞ H¹ng  H¹ng  H¹ng  H¹ng  v.v. . H¹ng  . m ôc   m ô c   m ô c   m ô c   m ôc  n 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 ... m­1 m I §µo  p   t  ¸,c¸t ®¾ ®Ê ®   1 §µo  t ®Ê 2 § ¾p  t ®Ê . . . n v.v.. II C«ng    ng  äc t¸c®ã c 1 §ãng  äc  c tre 2 §ãng  äc  ç cg 3 §ãng  äc  t«ng c bª  .
 19. 19 . . n v.v. . .   êitÝnh                êikiÓ m                 C¬   Ng                 Ng   tra               quan   lËp P h ô  l ô c s è  2 P h ¬ n g  p h¸p  Ë p d ù  to¸n x © y  l ¾ p   l h ¹ ng  ô c  c«n g  tr× nh x © y  d ù n g m (KÌm  theo  Th«ng   è 08  ts   /1999/TT­ BXD  ngµy 16 th¸ng 11 n¨m          1999  ) Gi¸trÞ dù    ©y  ¾p      to¸nx l sau  Õ  ña  ¹ng  ôc  thu c h m c«ng  ×nh bao  å m     tr   g gi¸ trÞdù    ©y  ¾p  ícthuÕ  µ    to¸nx l tr   v kho¶n  Õ    Þgiat¨ng®Ç u   thu gi¸tr       ra. Gi¸trÞ dù    ©y  ¾p  ícthuÕ  ña  ¹ng  ôc      to¸nx l tr   ch m c«ng  ×nh bao  å m     tr   g chi phÝ  ùctiÕp,chiphÝ  tr      chung  µ    Ëp  Þu  Õ  Ýnh  íc. v thu nh ch thu t tr Chi  Ý   ùc tiÕp:Bao  å m     Ý  ËtliÖu,chiphÝ  ©n  ph tr     g chiph v      nh c«ng  µ    v chi phÝ   ö  ông  sd m¸y    thic«ng. Chi phÝ   Ët liÖu,chiphÝ   ©n     v     nh c«ng  µ    Ý  v chiph sö  ông  d m¸y    thic«ng  îcx¸c ®Þnh  ùa    ¬  ë  èil ng c«ng    ©y  ¾p  ®   d trªnc s kh  î   t¸cx l vµ  n    ©y  ùng  ña  ®¬ gi¸x d c c«ng    ©y  ¾p ¬ng  t¸cx l t øng. Riªng chiphÝ  ©n     nh c«ng  trong ®¬n    ©y  ùng  ãitrªnbao  å m:   gi¸x d n    g ­ TiÒn ¬ng  ¬    l c b¶n theo B¶ng ¬ng  ban  µnh  Ìm  l A6  h k theo  NghÞ   nh   ®Þ sè 05/CP  µy  ng 26/1/1994  ña  Ýnh  ñ, trong ®ã   c Ch ph     møc   Òn ¬ng  èithiÓu ti l t    b»ng  144.000®   dông  ¸p  theo NghÞ   nh   è   ®Þ s 06/CP  µy  th¸ng 1  ng 21    n¨m   1997  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph ­ C¸c    kho¶n  ô  Êp: bao  å m   ô  Êp u  ng    ph c   g ph c l ®é ë møc  Êp  Êt b»ng  th nh   20%   Òn l ng  èithiÓu,phô  Êp  ti  ¬ t     c kh«ng    nh  æn ®Þ s¶n  Êt ë  xu   møc  Êp  Êt th nh   b×nh  ©n  qu b»ng 10%   Òn ¬ng  ¬  ti l c b¶n, m ét  è    s kho¶n ¬ng  ô  l ph (nghØ  Ô, l 
 20. 20 tÕt,phÐp  .     ..  b»ng  ) 12%   µ  ét  è    Ý   ã  Ó  v m s chiph c th kho¸n trùctiÕp     cho  êi ng   lao®éng  Ýnh    t b»ng    víi Òn l ng  ¬  4% so    ti  ¬ c b¶n. §èi víic¸c     c«ng  ×nh  îc c¬  tr ®   quan  ã  Èm   c th quyÒn  ña  µ   íc cho  c Nh n   phÐp  îchëng  ®  thªm    c¸ckho¶n  ô  Êp ¬ng  µ  Õ     Ýnh  ph c l v ch ®é ch s¸ch kh¸ccha      tÝnh  µo    Ý  ©n  v chiph nh c«ng trong ®¬n    trªnhoÆc   îchëng  ô  Êp ­   gi¸nªu    ®  ph c l u  ng    ®é ë møc  cao  ¬n  h 20%   hay  îchëng  ô  Êp  ®  ph c kh«ng    nh  æn ®Þ s¶n  Êt xu   ë møc  cao  ¬n  h 10%   ×  îcbæ   th ®   sung    c¸c kho¶n  µy  µo    Ý  ©n  n v chiph nh c«ng  trong dù    to¸n theo  íng  Én      h d ë b¶ng  (b¶ng  1  tæng  îp  ù  h d to¸n x©y  ¾p  ¹ng    lh m ôc  c«ng  ×nh x©y  ùng)cña  ô  ôcnµy. tr   d   ph l   §èivíi   Ý  Êp  ícngätphôc  ô      ph c n   chi   v sinh ho¹të  ÷ng  ¬ithiÕu nícngät     nh n       ® îc® a  µo  ù    ©y  ¾p    v d to¸nx l c«ng  ×nh cïng víi ícngätphôc  ô  tr        n   v s¶n  Êt. xu Chi  Ý   ph chung :§îctÝnh     b»ng  ûlÖ  t   (%)  víi   Ý  ©n  so    ph nh chi c«ng  trong  dù to¸n x©y  ¾p. Kho¶n    Ý     l  chi ph chung  µy  n quy  nh   ®Þ theo  õng  ¹  t lo ic«ng  tr×nh   ¹ b¶ng  cña  ô  ôcnµy.  t  i 2  ph l   Thu  Ëp  Þu  Õ   Ýnh  íc:  îctÝnh  nh ch thu t tr  §   b»ng  û lÖ  t   (%)  víi   Ý  so    ph chi trùctiÕp vµ    Ý      chiph chung quy  nh  ®Þ theo  õng  ¹  t lo ic«ng  ×nh t¹ b¶ng  cña  tr   i  2  phô  ôcnµy. l 
Đồng bộ tài khoản