Thông tư 08/2000/TT-BLĐTBXH

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
47
lượt xem
1
download

Thông tư 08/2000/TT-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 08/2000/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức ở Việt Nam do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 08/2000/TT-BLĐTBXH

 1. B LAO NG, THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA BINH VÀ XÃ H I VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 08/2000/TT-BL TBXH Hà N i, ngày 29 tháng 3 năm 2000 THÔNG TƯ C A B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I S 08/2000/TT- BL TB&XH NGÀY 29 THÁNG 03 NĂM 2000 HƯ NG D N TH C HI N VI C C P GI Y PHÉP LAO NG CHO NGƯ I NƯ C NGOÀI LÀM VI C T I CÁC DOANH NGHI P, T CH C VI T NAM Căn c Ngh nh s 58/CP ngày 03-10-1996 c a Chính ph v vi c c p gi y phép lao ng cho ngư i nư c ngoài làm vi c t i các doanh nghi p, t ch c Vi t Nam và Ngh nh s 169/1999/N -CP ngày 03-12-1999 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh 58/CP ngày 03-10-1996 c a Chính ph v c p gi y phép lao ng cho ngư i nư c ngoài làm vi c t i các doanh nghi p, t ch c Vi t Nam; Sau khi có ý ki n c a các B , ngành có liên quan, B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n vi c c p gi y phép lao ng cho ngư i nư c ngoài làm vi c t i các doanh nghi p, t ch c Vi t Nam như sau: I. I TƯ NG ÁP D NG i tư ng áp d ng c p gi y phép lao ng là ngư i nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài (sau ây g i chung là ngư i lao ng nư c ngoài) làm vi c t i các doanh nghi p, t ch c Vi t Nam (g i chung là ngư i s d ng lao ng) sau ây: 1. Doanh nghi p Nhà nư c; 2. Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài: a. Doanh nghi p có 100% v n nư c ngoài; b. Doanh nghi p liên doanh v i nư c ngoài; c. Các bên tham gia h p ng h p tác kinh doanh (trư ng h p này doanh nghi p Vi t Nam ch u trách nhi m làm th t c xin c p gi y phép lao ng cho ngư i lao ng nư c ngoài). d. Doanh nghi p BOT (th c hi n h p ng xây d ng - kinh doanh - chuy n giao), doanh nghi p BTO (th c hi n h p ng xây d ng - chuy n giao - kinh doanh) và doanh nghi p BT (th c hi n h p ng xây d ng - chuy n giao). 3. Doanh nghi p trong khu ch xu t, khu công nghi p;
 2. 4. Doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t khác (bao g m c các cơ s s n xu t - kinh doanh và h kinh doanh cá th có ăng ký kinh doanh n u ư c U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương cho phép tuy n lao ng nư c ngoài); 5. ơn v s nghi p ho t ng theo ch h ch toán kinh t ; 6. T ch c kinh doanh, d ch v thu c cơ quan hành chính Nhà nư c, l c lư ng vũ trang, oàn th nhân dân, t ch c chính tr - xã h i khác; 7. Nhà th u (th u chính, th u ph ) là t ch c kinh t có tư cách pháp nhân c a Vi t Nam ho c nư c ngoài nh n th u. Trong trư ng h p u th u tuy n ch n tư v n, nhà th u có th là cá nhân; 8. Cơ s y t , văn hoá, th thao, giáo d c và ào t o; 9. Văn phòng i di n công ty nư c ngoài, chi nhánh các công ty nư c ngoài, văn phòng i di n các t ch c: kinh t , thương m i, tài chính, ngân hàng, b o hi m, khoa h c - k thu t, văn hoá giáo d c, y t , tư v n pháp lu t. 10. Ngân hàng liên doanh v i nư c ngoài, chi nhánh ngân hàng liên doanh v i nư c ngoài, bao g m c chi nhánh ngân hàng nư c ngoài và t ch c tín d ng liên doanh, t ch c tín d ng 100% v n nư c ngoài ho t ng t i Vi t Nam, công ty liên doanh b o hi m ho c công ty liên doanh môi gi i b o hi m, chi nhánh t ch c lu t sư nư c ngoài ư c phép ho t ng t i Vi t Nam. 11. H p tác xã. Trong các doanh nghi p, t ch c nêu trên (t i m 1 n i m 11) các i tư ng sau ây không thu c di n c p gi y phép lao ng: - Ngư i nư c ngoài ư c ngư i s d ng lao ng thuê x lý khó khăn trong trư ng h p khNn c p (trư ng h p khNn c p ư c quy nh là nh ng s c , tình hu ng k thu t, công ngh ph c t p n y sinh làm nh hư ng ho c có nguy cơ nh hư ng t i s n xu t kinh doanh mà các chuyên gia Vi t Nam và các chuyên gia nư c ngoài hi n ang Vi t Nam không th x lý ư c); n u th i gian x lý khó khăn trong trư ng h p khNn c p t 6 tháng tr lên, thì trong 2 tháng u vào Vi t Nam làm vi c ngư i nư c ngoài ư c thuê v n ph i làm th t c xin c p gi y phép lao ng theo quy nh t i Thông tư này; - Ngư i nư c ngoài là thành viên H i ng qu n tr , T ng giám c, Phó t ng giám c, Giám c, Phó giám c các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài; - Ngư i nư c ngoài là trư ng văn phòng i di n, trư ng chi nhánh. II. TH T C C P GI Y PHÉP LAO NG, GIA H N GI Y PHÉP LAO NG VÀ C P L I GI Y PHÉP LAO NG 1. C p gi y phép lao ng. a) H sơ xin c p gi y phép lao ng
 3. Ngư i s d ng lao ng ph i g i 01 (m t) b h sơ t i cơ quan Nhà nư c ư c B Lao ng - Thương binh và Xã h i u quy n (theo quy nh t i M c IV c a Thông tư này) xin c p gi y phép lao ng cho ngư i lao ng nư c ngoài, b h sơ g m có: - Các gi y t c a ngư i s d ng lao ng, g m: + ơn xin c p gi y phép lao ng cho ngư i nư c ngoài (theo m u s 1 ban hành kèm theo Thông tư này); + M t b n sao gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, gi y phép thành l p và ho t ng ho c gi y cho phép t chi nhánh, văn phòng i di n t i Vi t Nam do cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam c p, có ch ng nh n c a cơ quan công ch ng Nhà nư c Vi t Nam; + Văn b n c a cơ quan có thNm quy n cho phép tuy n ngư i nư c ngoài theo quy nh t i kho n1 i u 7 c a Ngh nh s 58/CP ngày 03-10-1996 c a Chính ph (theo m u s 2 ban hành kèm theo Thông tư này). + B n sao h p ng lao ng có th i h n ã giao k t v i ngư i s d ng lao ng có xác nh n c a ngư i s d ng lao ng này ho c quy t nh c làm vi c Vi t Nam c a phía nư c ngoài ( i v i trư ng h p ngư i nư c ngoài hi n ang Vi t Nam); ho c văn b n c a ngư i s d ng lao ng v d ki n s giao k t h p ng lao ng hay d ki n quy t nh s c làm vi c Vi t Nam. - Các gi y t c a ngư i lao ng nư c ngoài, g m: + ơn xin c p gi y phép lao ng t i Vi t Nam (theo m u s 3 ban hành kèm theo Thông tư này). + Phi u lý l ch tư pháp do S Tư pháp nơi ngư i nư c ngoài ang cư trú t i Vi t Nam c p. Trư ng h p ngư i nư c ngoài ang cư trú nư c ngoài thì phi u lý l ch tư pháp do cơ quan có thNm quy n c a nư c ngoài c p. + B n sao ch ng ch v trình chuyên môn tay ngh c a ngư i nư c ngoài. Ch ng ch v trình chuyên môn tay ngh c a ngư i lao ng nư c ngoài, bao g m: b ng t t nghi p i h c ho c tương ương tr lên ho c gi y ch ng nh n v tay ngh c a ngư i nư c ngoài do cơ quan có thNm quy n c p theo quy nh c a nư c ó. i v i ngư i lao ng nư c ngoài là ngh nhân nh ng ngành ngh truy n th ng ho c ngư i có nhi u kinh nghi m trong ngh nghi p, trong i u hành s n xu t, qu n lý n u không có ch ng ch thì ph i có b n t nh n xét v trình chuyên môn, tay ngh và trình qu n lý ư c cơ quan có thNm quy n c a nư c mà ngư i ó mang qu c t ch xác nh n. + Gi y ch ng nh n s c kho do b nh vi n c p t nh tr lên c a Vi t Nam c p ho c do b nh vi n, cơ s ch a b nh khác nhưng ph i tương ương b nh vi n c p t nh. N u gi y ch ng nh n s c kho ư c c p nư c ngoài thì theo quy nh c a nư c ó.
 4. Gi y ch ng nh n s c kho có giá tr trong th i h n 6 tháng (sáu tháng) k t ngày c p t i ngày cơ quan nhà nư c có thNm quy n nh n h sơ xin c p gi y phép lao ng. + Lý l ch t thu t có dán m t nh m u c a ngư i nư c ngoài, kích thư c nh 3cm x 4cm, (theo m u s 4 ban hành kèm theo Thông tư này). + Ba nh màu, kích thư c (3cm x 4cm), u tr n, ch p chính di n, rõ m t, rõ hai tai, không eo kính, nh ch p không quá m t năm tính n ngày nh n h sơ xin c p gi y phép lao ng. Phi u lý l ch tư pháp, gi y ch ng nh n s c kho , lý l ch t thu t, b n sao ch ng ch v trình chuyên môn tay ngh , b n t nh n xét v trình chuyên môn, tay ngh và trình qu n lý n u b ng ti ng nư c ngoài ph i ư c d ch ra ti ng Vi t. B n d ch ph i ư c h p pháp hoá lãnh s ho c ư c cơ quan công ch ng Nhà nư c Vi t Nam ch ng nh n. b) C p gi y phép lao ng: - Gi y phép lao ng ư c c p theo th i h n c a h p ng lao ng ã giao k t ho c d ki n s giao k t, ho c theo quy t nh c sang làm vi c c a phía nư c ngoài. Th i h n c a h p ng lao ng c p gi y phép lao ng là th i h n c a h p ng lao ng xác nh t 1 năm n 3 năm, ho c h p ng lao ng theo mùa v , theo công vi c nh t nh dư i 1 năm. - Trong th i h n 15 ngày (mư i lăm ngày), k t ngày nh n h sơ xin c p gi y phép lao ng h p l , cơ quan ư c B Lao ng - Thương binh và Xã h i u quy n ph i c p gi y phép lao ng cho ngư i nư c ngoài. Trong trư ng h p không c p ư c gi y phép lao ng thì ph i có văn b n tr l i và nêu rõ lý do. 2. Gia h n gi y phép lao ng a) H sơ xin gia h n gi y phép lao ng: ch m nh t là 30 ngày, trư c ngày h p ng lao ng cũ h t h n, ngư i s d ng lao ng ph i g i 01 (m t) b h sơ xin gia gia h n gi y phép lao ng t i cơ quan nhà nư c ư c B Lao ng - Thương binh và Xã h i u quy n xin gia h n gi y phép lao ng cho ngư i nư c ngoài b h sơ g m có: - ơn xin gia h n gi y phép lao ng c a ngư i s d ng lao ng (theo m u s 5 ban hành kèm theo Thông tư này). Trong ó ph i nêu rõ lý do chưa ào t o ư c ngư i Vi t Nam thay th ; h tên ngư i Vi t Nam ã ho c ang ư c ào t o, kinh phí ào t o, th i gian ào t o, a i m ào t o thay th ngư i lao ng nư c ngoài. - B n sao h p ng lao ng ã gia h n. B n sao này ph i có xác nh n và óng d u c a ngư i s d ng lao ng. - Gi y phép lao ng ã ư c c p. b) Gia h n gi y phép lao ng:
 5. - Gi y phép lao ng ã c p ư c gia h n m t l n. Th i gian gia h n gi y phép lao ng tương ng v i th i gian gia h n c a h p ng lao ng ã giao k t. Ví d : Ông A ã giao k t h p ng lao ng có th i h n là 3 năm v i công ty X và ư c c p gi y phép lao ng v i th i h n là 3 năm. Do nhu c u ông A và công ty X ã tho thu n gia h n h p ng lao ng ã giao k t thêm 3 năm, thì gi y phép lao ng ó ư c gia h n v i th i h n là 3 năm. - Trong th i h n 15 ngày (mư i lăm ngày) k t ngày nh n h sơ h p l , cơ quan ư c B Lao ng - Thương binh và Xã h i u quy n ph i gia h n gi y phép lao ng. Trư ng h p không gia h n thì ph i có văn b n tr l i và nêu rõ lý do. Không gia h n cho nh ng ngư i vi ph m nghiêm tr ng pháp lu t lao ng Vi t Nam. 3. C p l i gi y phép lao ng i v i các trư ng h p b m t ho c h ng. a) H sơ xin c p l i gi y phép lao ng: trư ng h p gi y phép lao ng ã ư c c p b m t ho c b h ng, ngư i lao ng nư c ngoài ph i làm ơn xin c p gi y phép lao ng, có xác nh n và ngh c a ngư i s d ng lao ng g i cho cơ quan ã c p gi y phép lao ng (theo m u s 6 ban hành kèm theo Thông tư này). b) C p l i gi y phép lao ng: trong th i h n 15 ngày, k t ngày nh n ư c h sơ h p l xin c p l i gi y phép lao ng, cơ quan có thNm quy n (cơ quan ã c p gi y phép lao ng mà b m t ho c b h ng) xem xét và c p l i gi y phép lao ng cho ngư i lao ng nư c ngoài. Trư ng h p không c p l i gi y phép lao ng thì ph i có văn b n tr l i và nêu rõ lý do. III. GI Y PHÉP LAO NG: 1. Gi y phép lao ng ư c c p theo m u do B Lao ng - Thương binh và Xã h i quy nh t i Quy t nh s 311/2000/Q -L TBXH ngày 29 tháng 03 năm 2000 c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i v vi c ban hành m u gi y phép lao ng, in và phát hành, qu n lý gi y phép lao ng c p cho ngư i nư c ngoài làm vi c t i các doanh nghi p, t ch c Vi t Nam. 2. Gi y phép lao ng ph i ghi y các n i dung theo m u quy nh. 3. Gi y phép lao ng h t hi u l c trong các trư ng h p sau ây: a. Gi y phép lao ng h t th i h n; b. H p ng lao ng ch m d t trư c th i h n; c. Gi y phép lao ng b cơ quan Nhà nư c có thNm quy n thu h i do vi ph m pháp lu t Vi t Nam; d. Doanh nghi p, t ch c s d ng lao ng ch m d t ho t ng do gi i th , phá s n, b cơ quan Nhà nư c có thNm quy n thu h i gi y phép kinh doanh, gi y phép kinh doanh h t th i h n, ho c ch doanh nghi p rút gi y phép kinh doanh; . Hi p nh h p tác lao ng, h p ng u tư h t hi u l c.
 6. 4. Ngư i lao ng nư c ngoài có trách nhi m gi gi y phép lao ng trong th i h n làm vi c ư c quy nh c a gi y phép lao ng ã ư c c p. Trong th i h n 15 ngày (mư i lăm ngày) k t ngày gi y phép lao ng ó h t hi u l c, ngư i lao ng nư c ngoài ph i n p gi y phép lao ng cho ngư i s d ng lao ng n p l i cho cơ quan c p gi y phép lao ng. IV. U QUY N C P GI Y PHÉP LAO NG CHO NGƯ I LAO NG NƯ C NGOÀI 1. B Lao ng - Thương binh và Xã h i u quy n cho S Lao ng - Thương binh và Xã h i t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c p gi y phép lao ng, gia h n gi y phép lao ng và c p l i gi y phép lao ng cho ngư i lao ng nư c ngoài làm vi c trên a bàn t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (tr doanh nghi p, t ch c thu c quy n qu n lý c a ban qu n lý khu công nghi p c p t nh) theo úng quy nh c a pháp lu t k t ngày 01 tháng 7 năm 2000. 2. B Lao ng - Thương binh và Xã h i u quy n cho Ban qu n lý khu công nghi p c p t nh (bao g m c các Ban qu n lý khu công nghi p tr c thu c Ban qu n lý khu công nghi p Vi t Nam) c p gi y phép lao ng, gia h n gi y phép lao ng và c p l i gi y phép lao ng cho ngư i lao ng nư c ngoài làm vi c trong các doanh nghi p, t ch c thu c Ban qu n lý khu công nghi p ó qu n lý theo úng quy nh c a pháp lu t, k t ngày 01 tháng 7 năm 2000. 3. Hu b vi c u quy n: trư ng h p cơ quan ư c B Lao ng - Thương binh và Xã h i u quy n c p gi y phép lao ng, gia h n gi y phép lao ng và c p l i gi y phép lao ng không th c hi n úng quy nh v vi c c p gi y phép lao ng cho ngư i nư c ngoài làm vi c t i các doanh nghi p, t ch c Vi t Nam thì B Lao ng - Thương binh và Xã h i s hu b vi c u quy n i v i nh ng trư ng h p ó. V. T CH C TH C HI N 1. Ngư i s d ng lao ng có trách nhi m: a) Th c hi n úng các quy nh c a Thông tư này. b) Báo cáo tình hình s d ng ngư i lao ng nư c ngoài ang làm vi c t i th i i m 30/6/2000 v i S Lao ng - Thương binh và Xã h i ho c Ban qu n lý khu công nghi p c p t nh nơi t tr s chính (theo m u s 7 ban hành kèm theo Thông tư này), trư c ngày 15/7/2000. c) Báo cáo tình hình s d ng ngư i lao ng nư c ngoài v i S Lao ng - Thương binh và Xã h i ho c Ban qu n lý khu công nghi p c p t nh (nơi t tr s chính) trư c ngày 15/7 i v i báo cáo 6 tháng u năm và trư c ngày 15/1 năm sau i v i báo cáo c năm (theo m u s 9 ban hành kèm theo Thông tư này). 2. S Lao ng - Thương binh và Xã h i và Ban qu n lý khu công nghi p c p t nh có trách nhi m: a. Ti p nh n và lưu tr h sơ xin c p gi y phép lao ng, h sơ xin gia h n gi y phép lao ng, h sơ xin c p l i gi y phép lao ng;
 7. b. C p gi y phép lao ng, gia h n gi y phép lao ng, c p l i gi y phép lao ng cho ngư i lao ng nư c ngoài; c. Theo dõi, ki m tra tình hình th c hi n vi c s d ng gi y phép lao ng các doanh nghi p, t ch c ã ư c c p gi y phép lao ng; d. Ti p nh n và t ng h p tình hình s d ng ngư i lao ng nư c ngoài t ngư i s d ng lao ng thu c thNm quy n qu n lý. . ôn c, ki m tra và t ng h p báo cáo tình hình s d ng ngư i lao ng nư c ngoài t i th i i m 30/6/2000 v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i (theo m u s 8 ban hành kèm theo Thông tư này) trư c ngày 31/7/2000; e. T ng h p báo cáo tình hình s d ng lao ng nư c ngoài v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i trư c ngày 31/7 i v i báo cáo 6 tháng u năm và trư c ngày 31/1 năm sau i v i báo cáo c năm (theo m u s 10 ban hành kèm theo Thông tư này). 3. Ngư i lao ng nư c ngoài ã ư c c p gi y phép lao ng theo quy nh t i Thông tư s 09/L TBXH-TT ngày 18-03-1997 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i n u còn hi u l c thì ti p t c s d ng cho n khi h t hi u l c. Khi h t hi u l c, n u có nhu c u gia h n gi y phép lao ng thì ư c gia h n theo th i gian gia h n c a h p ng lao ng ã giao k t và ư c th c hi n t i cơ quan ư c B Lao ng - Thương binh và Xã h i u quy n. i v i nh ng trư ng h p b m t ho c b h ng gi y phép lao ng mà trư c ây ư c B Lao ng - Thương binh và Xã h i c p thì vi c c p l i gi y phép lao ng cũng ư c th c hi n t i cơ quan ư c B Lao ng - Thương binh và Xã h i u quy n. 4. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Thông tư này thay th Thông tư s 09/L TBXH-TT ngày 18-03-1997 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n vi c c p gi y phép lao ng cho ngư i nư c ngoài làm vi c t i các doanh nghi p, t ch c Vi t Nam. Trong quá trình th c hi n Thông tư này, n u có gì vư ng m c, k p th i ph n ánh v B Lao ng - Thương binh và Xã h i nghiên c u gi i quy t. Lê Duy ng ( ã ký) M US 1: Ban hành kèm theo Thông tư s : 08/2000/TT-BL TBXH ngày 29 tháng 3 năm 2000 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i. Tên ơn v : C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ....., ngày ... tháng ..... năm .....
 8. ƠN XIN C P GI Y PHÉP LAO NG Kính g i:..................................................... Công ty (doanh nghi p, t ch c): ......................................................................... a ch : ................................................................................................................. i n tho t: ............................................................................................................ Gi y phép kinh doanh s : ..................................................................................... Cơ quan c p: .................................................. Ngày c p: ..................................... Lĩnh v c s n xu t kinh doanh:............................................................................... ư c s ch p thu n c a: ....................................................................................... T i công văn s : ................................................ V/v xin tuy n ngư i nư c ngoài. ngh : .......................... c p gi y phép lao ng cho: Ông (bà): ........................................................... Qu c t ch:.................................. Ngày tháng năm sinh:............................................................................................ Trìng chuyên môn: ........................................................................................... Ch c danh công vi c ............................................................................................. Th i h n làm vi c: ................................................................................................. H p ng lao ng s : ........ ngày .../..../.... (ho c Quy t nh c sang làm vi c s :......... ngày .../..../... ho c d ki n s giao k t h p ng lao ng hay d ki n quy t nh c sang làm vi c t ngày..../..../.... n ngày.../.../..., a i m làm vi c....................................................... công vi c s m nh n:................................................, m c lương:...............................) Lý do ph i tuy n lao ng nư c ngoài: ............................................................................. T ng giám c, Giám c (Ký tên, óng d u) M US 2: Ban hành kèm theo Thông tư s : 08/2000/TT-BL TBXH ngày 29 tháng 3 năm 2000 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i. Tên ơn v :............... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
 9. c l p - T do - H nh phúc ................................. ....., ngày ... tháng ..... năm ..... S :............................ Kính g i:......................................................... - Căn c Ngh nh s 58/CP ngày 3-10-1996 và Ngh nh s 169/1999/N -CP ngày 03-12-1999 c a Chính ph v vi c c p gi y phép lao ng cho ngư i nư c ngoài làm vi c t i các doanh nghi p, t ch c Vi t Nam, theo Thông tư s :.............../TT- BL TBXH ngày... tháng... năm 1999 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i; - Xét ơn xin tuy n ngư i nư c ngoài c a ................................................................... B , UBND t nh, thành ph , H i ng qu n tr T ng công ty (1).................................... 1. Ch p thu n cho công ty ............................................................................................ ư c tuy n (2) ............. ngư i nư c ngoài làm nh ng công vi c sau ây: a)......................... th i h n:..............năm b) ........................ th i h n: .............năm c) ......................... th i h n: ............ năm 2. Công ty (doanh nghi p, t ch c) ph i làm th t c xin c p gi y phép lao ng cho ngư i nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t. (3) B , UBND, H i ng qu n tr ......................................... Ghi chú: (1, 3): nh ng ch không c n thi t (2): Ghi rõ s lư ng cho phép tuy n M US 3: Ban hành kèm theo Thông tư s : 08/2000/TT-BL TBXH ngày 29 tháng 3 năm 2000 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ....., ngày ... tháng ..... năm ..... ƠN XIN C P GI YPHÉP LAO NG (APPLICATION FOR WORK PERMIT)
 10. Kính g i:................................................................................................ 1. H và tên: .................................. 2. Nam n .................. Fullname Sex 3. Ngày, tháng, năm sinh:.............. 4. Nơi sinh:................ Date of birth Place of birth 5. Qu c t ch:............................................... Nationality 6. H chi u s : ................................ 7. Ngày c p: ............... Number passport Date 8. Cơ quan c p:...................................................................... lssued by 9. Trình văn hoá:............................................................... Education level 10. Trình chuyên môn tay ngh :....................................... Professional qualification 11. Sau khi tìm hi u pháp lu t lao ng c a Vi t Nam và ho t ng c a doanh nghi p t ch c: Having studied the labour legislation of Vietnam and operation of the enterprise (organization) ....................................................................................................................................... Tôi ã ký h p ng lao ng ho c d ki n s sang làm vi c v i.................................. l have entered into an employment contract with.......................................................... v i th i h n t ........ n ngày............... For the duration from to 12. Nay làm ơn này ngh c p gi y phép lao ng cho tôi ư c làm vi c Now l submit this application for a work permit at
 11. ............................................................................................................................. 13. Tôi xin ch p hành nghiêm ch nh pháp lu t Vi t Nam. N u vi ph m tôi xin hoàn toàn ch u trách nhi m. Xin g i t i Quý cơ quan l i chào trân tr ng. I promise to obey fully the law of Vietnam and will bear all responsipility for any violation. Ngư i làm ơn (Ký tên) Signature of Applicant M US 4: Ban hành kèm theo Thông tư s : 08/2000/TT- BL TBXH ngày 29 tháng 3 năm 2000 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i nh 3cm x 4cm LÝ LNCH T THU T Curriculum vitae (for foreigner) I- SƠ Y U LÝ LNCH 1. H và tên:.......................... Full name 2. Gi i tính: ........................... Sex 3. Ngày, tháng, năm sinh:................... Date of birth 4. Tình tr ng hôn nhân: ..................... Marital status 5. Qu c t ch g c: ................... Nationality of origin
 12. 6. Qu c t ch hi n t i:............... Present nationality 7: Ngh nghi p hi n t i: .................... Present profession 8: Nơi làm vi c cu i cùng ho c hi n t i:.................... Last or present work place II- QUÁ TRÌNH ÀO T O Training Background .................................................................................................................... .................................................................................................................... III- QUÁ TRÌNH LÀM VI C C A B N THÂN (K C VI T NAM) Employment Records 9. ã làm vi c nư c ngoài: ......... Employment outside Vietnam 10. ã làm vi c Vi t Nam ........ Employment in Vietnam ........................................................ ...................................................... IV- LÝ LNCH V TƯ PHÁP Legal Status 11. ã vi ph m pháp lu t Vi t Nam l n nào chưa? Have you ever violated the Vietnamese law?. .............................................................. .............................................................. 12. ã vi ph m pháp lu t nư c ngoài l n nào chưa? M c vi ph m?
 13. Have you ever violated law of any other country? Level of violation? .............................................................. .............................................................. 13. Tôi xin cam oan l i khai trên là úng s th t, n u sai tôi xin ch u trách nhi m. I certify that these statements are true to the best of my knowledge and will be responsible for their correctness. Ngày ....tháng .....năm.......... Ngư i khai ký tên (Siganature) M US 5 Ban hành kèm theo Thông tư s : 08/2000/TT- BL TBXH ngày 29 tháng 3 năm 2000 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i Tên ơn v :............ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc .............................. ....., ngày ... tháng ..... năm ..... ƠN XIN GIA H N GI Y PHÉP LAO NG Kính g i:............................................ Tên doanh nghi p, t ch c: ............................................. a ch : ............................... i n tho i:.......................... Lĩnh v c s n xu t kinh doanh: ........................................ Xin gia h n gi y phép lao ng cho: Ông (bà): ...................................... Qu c t ch:.................. Ch c danh công vi c: ....................................................... Gi y phép lao ng s : .................................................... Th i h n t ngày ...... /...../....... n ngày ..... / ..... / ....... Lý do xin gia h n gi y phép:
 14. - Lý do chưa ào t o ư c ngư i Vi t Nam thay th (Nêu rõ h tên ngư i Vi t Nam ã ho c ang ư c ào t o, kinh phí ào t o, th i gian ào t o, a i m ào t o thay th ngư i nư c ngoài): ........................................................................ Lý do khác: ........................................................................ ........................................................................ T ng Giám c, Giám c (Ký tên, óng d u) M US 6: Ban hành kèm theo Thông tư s : 08/2000/TT- BL TBXH ngày 29 tháng 3 năm 2000 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p- T do- H nh phúc ..........., ngày .......tháng ........năm ......... ƠN XIN C P L I GI Y PHÉP LAO NG (APPLICATION FOR RE-ISSUE OF WORK PERMIT) Kính g i: ........................................................................ 1. H và tên: ...................................... 2. Nam, n :.................... Full name Sex 3. Ngày, tháng, năm sinh:................... 4. Nơi sinh:.................... Date of birth Place of binh 5. Qu c t ch: ....................................... Nationality 6. H chi u s : ..................................... 7. Ngày c p: ................... Number passport Date 8. Cơ quan c p: ...............................................
 15. Issued by 9. Trình chuyên môn tay ngh : ............ Professional qualification 10. Tôi ã giao k t h p ng lao ng v i (ho c quy t nh c sang làm vi c)............ I have entered in to an employment contract with.......... v i th i h n t ........ n ngày.......... For the duration from to 11. Tôi ã ư c c p gi y phép lao ng s :............... ngày ..................... A work permit number...... dated........ was issued to me v i th i h n t .................. n ngày............. For the duration from to 12. Lý do xin c p l i gi y phép lao ng....... Reason for re-application: ................................................................................................................ Tôi xin ch p hành nghiêm ch nh pháp lu t Vi t Nam. N u vi ph m tôi xin hoàn toàn ch u trách nhi m. l promise to obey fully the law of Vietnam and will bear all responsibility for any violation. Xác nh n và ngh c a ngư i Ngư i làm ơn s d ng lao ng (Ký tên) (ký tên, óng d u) Signature of Applicant
Đồng bộ tài khoản