Thông tư 08/2001/TT-TCHQ

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
1
download

Thông tư 08/2001/TT-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 08/2001/TT-TCHQ về thủ tục hải quan đối với xăng dầu nhập khẩu và tạm nhập tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành, để bổ sung, sửa đổi Thông tư số 04/2001/TT-TCHQ ngày 21/6/2001 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn thủ tục hải quan đối với xăng dầu nhập khẩu và tạm nhập tái xuất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 08/2001/TT-TCHQ

  1. T NG C C H I QUAN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 08/2001/TT-TCHQ Hà N i, ngày 26 tháng 10 năm 2001 THÔNG TƯ C A T NG C C H I QUAN S 08/2001/TT-TCHQ NGÀY 26 THÁNG 10 NĂM 2001 B SUNG, S A I THÔNG TƯ S 04/2001/TT-TCHQ NGÀY 21/6/2001 C A T NG C C H I QUAN HƯ NG D N TH T C H I QUAN IV I XĂNG D U NH P KH U VÀ T M NH P TÁI XU T I. I TƯ NG PH M VI ÁP D NG C A THÔNG TƯ: B sung m t hàng "Gas" II. TH T C H I QUAN: 1. S a i o n 4 i m 1.1 m c 1 ph n II và o n 5 i m 1.1 m c 1 ph n III như sau: - N u doanh nghi p phân chia kh i lư ng cho các ơn v tr c thu c (theo quy nh TTLT s 77/TM-TCHQ ngày 29/7/1996 c a B Thương m i - T ng c c H i quan) thì ơn v ph i n p thêm văn b n phân chia kh i lư ng này: 01 b n sao. 2. B quy nh t i o n 1 i m 1.2 m c 1 ph n II và o n 1 i m 1.2 m c 1, ph n III (không yêu c u doanh nghi p ph i xu t trình h p ng mua bán ngo i thương b n chính). 3. S a i o n 2 i m 1.2. m c 1 ph n II và o n 2 i m 1.2 m c 1 ph n III như sau: - Văn b n cho phép c a B Thương m i ho c văn b n doanh nghi p phân chia kh i lư ng cho các ơn v tr c thu c: b n chính ( i chi u v i b n sao và l p phi u tr lùi s lư ng). 4. B sung vào m c 2 ph n II như sau: Th i i m ăng ký t khai: là ngày b t u bơm xăng d u nh p khNu t phương ti n v n t i lên b n, b ch a. N u ngày b t u bơm xăng d u là ngày ch nh t, ngày l , ngày t t thì vi c ăng ký t khai th c hi n vào ngày làm vi c ngay sau ngày ngh ó. 5. B sung vào o n cu i i m 5.2, m c 5, ph n II như sau: "Doanh nghi p có trách nhi m cung c p sơ , dung tích kho, b n b ch a, th kho, th b n, th b cho H i quan làm th t c nh p khNu". 6. S a i, b sung o n u i m 6.3 m c 6, ph n II như sau: "H i quan th c hi n vi c kh u tr lư ng hàng ư c phép nh p khNu vào lư ng hàng t m nh p khNu và tính
  2. thu thu nh p khNu thu tiêu th c bi t và các kho n thu khác (n u có). Thu su t, giá tính thu , t giá tính thu , thu chênh l ch giá áp d ng theo ngày ăng ký t khai t m nh p khNu và th i h n n p thu i v i lư ng hàng chuy n i lo i hình nh p khNu này theo úng quy nh hi n hành v hàng nh p khNu kinh doanh (30 ngày) k t ngày ăng ký t khai t m nh p khNu. Doanh nghi p không n p thu úng th i h n ph i ch u ph t ch m n p và các hình th c x lý vi ph m khác theo úng quy nh hi n hành". 7. B sung i m 3.2, m c 3 ph n III như sau: Tái xu t b ng xe téc, xe b n i qua c a khNu ư ng b . Lư ng xăng d u ư c xác nh căn c vào ng h o khi bơm xăng d u vào téc, b n xe v n chuy n. N u xe v n chuy n không có ng h o thì căn c ch ng thư giám nh xác nh kh i lư ng. nh ng nơi không có t ch c giám nh thì kh i lư ng xăng d u ư c xác nh b ng Barem phương ti n v n chuy n ã ư c các cơ quan ki m nh c p gi y ch ng nh n. 8. S a i i m 3.3, m c 3 ph n III như sau: - Lư ng d u bán cho doanh nghi p ch xu t ư c xác nh b ng ng h o khi bơm t kho lên phương ti n v n chuy n và khi bơm t phương ti n v n chuy n vào b n, b c a doanh nghi p mua. N u b n, b c a doanh nghi p mua d u không có ng h o thì lư ng d u ư c xác nh b ng cân, Barem ho c thi t b o lư ng khác theo quy nh c a Pháp lu t. - D u cung ng cho tàu bi n nư c ngoài ư c xác nh như sau: D u bơm t kho, b n ch a xu ng phương ti n v n chuy n ư c xác nh b ng ng h o c a kho ch a trên t li n. D u bơm t phương ti n v n chuy n sang tàu bi n nư c ngoài ư c xác nh b ng m t trong các phương pháp: Giám nh, Barem ho c ng h o tuỳ theo i u ki n c th c a t ng tàu, phù h p thông l ư c áp d ng i v i m t hàng này. 9. B quy nh v niêm phong h i quan iv i ng h o t i i m 3.4 m c 3 ph n III. 10. Vi c xu t khNu d u cho doanh nghi p khu ch xu t ph i có gi y phép c a B Thương m i. III. T CH C TH C HI N 1. Các n i dung khác quy nh t i Thông tư 04/2001/TT-TCHQ ngày 21/6/2001 c a T ng c c H i quan không thay i. 2. Thông tư này có hi u l c k t ngày ký. ng Văn T o ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản