Thông tư 08/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
41
lượt xem
2
download

Thông tư 08/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 08/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện áp dụng giá tính thuế nhập khẩu theo hợp đồng mua bán ngoại thương

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 08/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA th«ng t cña  é    c h Ý n h  S è  08/2002/TT/BT C   g µy  23 th¸ng 01  m  2002 B tµi n n¨ H íng d É n  thùc hi Ö n  ¸p d ô n g  gi¸ tÝnh thu Õ  n h Ë p  k h È u theo hîp ® å n g  m u a  b¸n n g o¹i th¬ n g C¨n  thÈm   cø  quyÒn  nguyªn  vµ  t¾c ®Þnh     gi¸tÝnh thuÕ quy ®Þnh  i t¹  §iÒu NghÞ  ®Þnh   54/CP  sè  ngµy 28/8/1993 cña ChÝnh  phñ quy ®Þnh     chi tiÕtthihµnh      LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ    nhËp  khÈu  LuËt  vµ  söa  æi    ® bæ sung mét  §iÒu  sè  cña LuËt thuÕ    xuÊtkhÈu,thuÕ      nhËp khÈu; C¨n cø quy ®Þnh  t¹ §iÒu 59 NghÞ  ®Þnh  sè 24/2000/N§­  ngµy  i CP 31/7/2000 cña    ChÝnh phñ quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt ®Çu        tnícngoµit¹    i ViÖtnam;    Nh»m     t¹othuËn    lî cho    i c¸c ®¬n    vÞ, doanh  nghiÖp chñ  ®éng  tÝnh to¸n  hiÖu qu¶  kinh doanh  ®Ó     vµ  tõng    bíc chuÈn  cho  bÞ  viÖc thùc hiÖn      c¸c cam   kÕt Quèc  vÒ       tÕ  trÞ gi¸tÝnh  thuÕ nhËp  khÈu, Bé      Tµi chÝnh  híng dÉn  thùc  hiÖn    ¸p dông    gi¸tÝnh  thuÕ  nhËp  khÈu  theo hîp ®ång      ngo¹ith   ¬ng  sau: nh  I­ h¹ m  vi ¸p d ô n g:  P 1­ §èit        îng ¸p dông: §èi t   îng  dông    ¸p  gi¸tÝnh thuÕ theo hîp ®ång mua  b¸n ngo¹ith   ¬ng    lµ hµng    ho¸ cña    chøc,c¸ nh©n  îc phÐp  c¸c tæ      ®   nhËp khÈu  qua cöa khÈu    biªn giíViÖtNam,       îng nªu      i   trõc¸c®èi t   t¹ Môc  PhÇn   i 2  ITh«ng   tnµy. 2­ C¸c  êng  tr hîp kh«ng  dông    ¸p  gi¸tÝnh thuÕ theo hîp ®ång mua     b¸n ngo¹ith   ¬ng: 2.1­Hµng      ho¸ nhËp  khÈu  thuéc Danh    môc    Æt   c¸c m hµng Nhµ    nícqu¶n  lýgi¸tÝnh      thuÕ      Æt   (trõc¸c m hµng  nhËp  khÈu nhµ    nícqu¶n      ® îc®Ò   lýgi¸®∙    cËp  i t¹ Môc      2, PhÇn  I II  Th«ng   tnµy) cã            gi¸ghitrªnhîp ®ång  thÊp h¬n      gi¸ghi t¹ B¶ng        i gi¸tèithiÓu  Bé    do  TµichÝnh  ban hµnh      th× gi¸tÝnh  thuÕ  nhËp khÈu  lµgi¸ghit¹ B¶ng              i gi¸tèi thiÓu. 2.2­ Hµng    nhËp  khÈu  kh«ng  thuéc Danh  môc     Æt   c¸c m hµng  Nhµ     níc qu¶n      lýgi¸tÝnh  thuÕ nhng    kh«ng  ®iÒu  ®ñ  kiÖn    ¸p dông    gi¸tÝnh  thuÕ  nhËp  khÈu  theo hîp ®ång  mua  b¸n ngo¹ith   ¬ng; Hµng    nhËp  khÈu  theo    c¸c ph¬ng  thøc kh¸c  kh«ng th«ng qua  hîp  ®ång  mua   b¸n (hµng  nhËp  khÈu    phi mËu   dÞch, hµng    nhËp  khÈu cña  d©n    i . .) c  biªn gií , ..,  kh«ng  thanh to¸n qua    Ng©n   hµng  (hµng  æi  ® hµng, hµng      tr¶c«ng.. ) . th×      gi¸tÝnh  thuÕ nhËp  khÈu      lµ gi¸ do Tæng  côc    H¶i quan quy ®Þnh        phï hîp víinguyªn t¾c    ®Þnh    gi¸tÝnh  thuÕ  nhËp  khÈu  quy ®Þnh  i t¹ §iÒu  NghÞ   7  ®Þnh  54/CP  sè  ngµy  28/8/1993  cña  ChÝnh  phñ  quy ®Þnh         chi tiÕt thihµnh  LuËt  thuÕ  xuÊt khÈu,  thuÕ  nhËp  khÈu. 3­ Mét  tõng÷    sè    trong Th«ng     tnµy  îchiÓu  sau: ®   nh  ­ Gi¸thùc tÕ        ph¶ithanh    to¸n:lµtæng  tiÒn mµ       sè    ngêimua  thanh      ®∙  to¸n hay    sÏph¶ithanh      to¸ncho  ngêib¸n vÒ      hµng   ho¸ nhËp khÈu.   
  2. 2 ­ Gi¸kiÓm          tra: møc    îcx¸c®Þnh    së    lµ gi¸®     trªnc¬  gi¸nhËp  khÈu  thùc tÕ    cña hµng  ho¸  Tæng   do  côc    H¶i quan quy ®Þnh    ®Ó lµm  cø  c¨n  kiÓm       tragi¸ nhËp khÈu,® îcsö      dông  thèng nhÊt ë    c¸ccöa    tÊtc¶    khÈu.  ­ §iÒu    kiÖn giao dÞch b×nh  êng: lµ ®iÒu  th     kiÖn    mµ th«ng qua      ®ã gi¸ hµng    îc®µm   ho¸ ®   ph¸n theo c¸ch thøc          phï hîp víith«ng  ®Þnh      lÖ  gi¸trªnthÞ  tr êng,gi÷a ngêimua  ngêib¸n        vµ    kh«ng  dµnh  cho  nhau    mét  ®∙i® Æc   bÊt cø  u    biÖtnµo.     II­  X¸c ® Þ n h  gi¸ tÝnh thu Õ  n h Ë p  k h È u: Gi¸tÝnh    thuÕ      ®èi víihµng  nhËp  khÈu      lµgi¸mua  cña  kh¸ch hµng  i   t¹ cöa    khÈu  nhËp bao  gåm   phÝ  c¶  vËn      phÝ  t¶i(F) vµ  b¶o hiÓm     (I)theo  ®ång  hîp  mua hµng          phï hîp víi chøng    c¸c tõ kh¸c cã  ªnquan    li   ®Õn  viÖc mua  hµng.Gi¸     mua   i t¹ cöa khÈu  nhËp    lµ tæng  tiÒn    sè  mµ ngêi mua     thanh    to¸n hay    sÏ ph¶i  thanh    to¸ncho  ngêib¸n vÒ      hµng    ho¸ nhËp khÈu    (gi¸thùc tÕ    ph¶ithanh    to¸n)   1­ Trêng  trong gi¸mua   hîp      hµng  nhËp  khÈu  cha bao gåm     chiphÝ  vËn  t¶i(F) vµ      phÝ  b¶o  hiÓm     (I)th×    chøc, c¸ nh©n  c¸c tæ      nhËp  khÈu ph¶i xuÊt     tr×nh c¸c chøng        tõ hoÆc     ho¸ ®¬n    vÒ      hîp lÖ  c¸c chiphÝ  trªnvíiC¬   kÓ      quan  H¶i quan        ®Ó x¸c ®Þnh    gi¸tÝnh  thuÕ  nhËp  khÈu. NÕu     chøc,c¸ nh©n    c¸c tæ      nhËp  khÈu  kh«ng  xuÊt tr×nh ® îc c¸c chøng                tõ ®Ó x¸c ®Þnh    chiphÝ vËn    t¶i vµ phÝ  b¶o  hiÓm,  th×    C¬ quan  H¶i quan  tÝnh    chi phÝ vËn    phÝ  t¶ivµ  b¶o  hiÓm  theo híng dÉn      thèng nhÊt cña    Tæng  côc    H¶i quan. 2­ Trêng      hîp mua  theo  b¸n  ph¬ng thøc tr¶tiÒn chËm:          gi¸tÝnh  thuÕ cña  hµng hãa nhËp  khÈu kh«ng bao gåm  kho¶n    l∙ suÊt tr¶ chËm,  i     nÕu       ®ñ c¸c ®iÒu  kiÖn  sau: ­ Kho¶n      l∙ suÊt tr¶chËm   i     nµy  îc thÓ  ®   hiÖn  i t¹ Hîp ®ång mua  b¸n hµng  ho¸; ­      Gi¸ ghi trong ho¸ ®¬n  ¬ng    th m¹i (invoice)phï hîp          víigi¸thùc  ph¶i tÕ    thanh    to¸ncña  hµng nhËp  khÈu kh«ng bao  gåm   kho¶n    l∙suÊttr¶chËm. i     ­ Kho¶n      l∙suÊt tr¶chËm   i     chØ  ªnquan  li   ®Õn   chÝnh    l«hµng  nhËp khÈu  ®ang    x¸c®Þnh    gi¸,kh«ng  ªnquan        li   tíc¸cl«hµng  i kh¸c. Kho¶n    l∙ suÊt ® îckhÊu    i     trõkháigi¸tÝnh      thuÕ nhËp khÈu    kh«ng  tèi®a  ® îc vîtqu¸      møc     l∙ suÊt trÇn    i   vÒ cho  vay ngo¹itÖ    cña  Ng©n  hµng Nhµ    níc ViÖtnam     c«ng  ®èi víi bè      kho¶n  vay  trongníc.   3­ Trêng hîp ngêi b¸n    gi¶m    gi¸cho ngêi mua     hµng: gi¸tÝnh      thuÕ cña  hµng  hãa  nhËp khÈu  îctrõkho¶n  ®     gi¶m    gi¸,nÕu  c¸c®iÒu  ®ñ    kiÖn  sau: ­ ViÖc    tho¶ thuËn gi¶m    gi¸ph¶i® îcthùc hiÖn        b»ng    v¨n b¶n  íckhibªn  tr     b¸n hoµn  thµnh  tôc göi hµng  thñ      cho bªn mua, ph¶ighi râ      nguyªn  nh©n cña  viÖc gi¶m    gi¸®ã. ­        Gi¸ ghi trong ho¸    ®¬n  ¬ng    th m¹i (invoice.    )phï hîp    víimøc     ® îc gi¸®∙    gi¶m  theo tho¶ thuËn;       ­Gi¸thùc tÕ        ph¶ithanh            to¸nphïhîp víimøc    ® îcgi¶m;  gi¸®∙       ­ ViÖc    gi¶m    îcthùc hiÖn  gi¸®     cho  chÝnh    l«hµng  nhËp  khÈu  ®ã,  kh«ng  li   ªnquan        tíc¸cl«hµng  i kh¸c.
  3. 3 Kho¶n  gi¶m    îckhÊu    gi¸®   trõkháigi¸tÝnh      thuÕ  nhËp  khÈu    kh«ng  tèi®a  vîtqu¸ 10%         trªntæng      trÞgi¸cña  i lo¹ hµng    ghitrªnhîp ®ång.   ho¸ ®ã          Trêng    hîp hµng hãa  nhËp  khÈu thuéc Danh    môc    Æt   c¸c m hµng Nhµ    níc qu¶n      lýgi¸tÝnh  thuÕ  nhËp khÈu, mµ   gi¸thùc tÕ    cã      ph¶ithanh    to¸n,sau      khi ®∙  khÊu    trõkho¶n  gi¶m    gi¸thÊp  h¬n      gi¸ghitrongB¶ng      gi¸tÝnh thuÕ    tèithiÓu  do  TµichÝnh  Bé    ban  hµnh      th× ¸p dông theo B¶ng        gi¸tèithiÓu.  III­§i Ò u ki Ö n ¸p d ô n g  gi¸    tÝnh thu Õ  n h Ë p  k h È u   theo hîp ® å n g  m u a  b¸n n g o¹i th¬ n g:   1­ Hµng    ho¸ nhËp khÈu  îc ¸p  ®   dông    gi¸tÝnh thuÕ nhËp khÈu theo    hîp ®ång mua    b¸n ngo¹ith   ¬ng ph¶icã  c¸c®iÒu    ®ñ    kiÖn sau: ­ §iÒu    kiÖn    (1):Hîp ®ång  mua  b¸n ngo¹ith   ¬ng ph¶i b»ng    v¨n b¶n, cã    ®Çy  néidung  ®ñ    chñ yÕu  cña mét b¶n    hîp ®ång theo quy ®Þnh  i t¹ §iÒu 50  LuËt Th¬ng    îc Quèc    m¹i ®   héi th«ng qua  ngµy 10/5/1997,trong      ®ã mét  sè  néidung    chñ yÕu  îcquy  ®   ®Þnh  thÓ  sau: cô  nh  +  Tªn  hµng:lµtªnth       ¬ng    m¹ith«ng  êng; th +  Lîng;   +      Gi¸c¶; + Ph¬ng thøc thanh    to¸n:trong hîp ®ång        mua  ph¶ithÓ  b¸n    hiÖn    râ viÖc  thanh    to¸n100%         gi¸trÞl«hµng  nhËp  khÈu  îcthùc hiÖn  ®     qua Ng©n hµng  ­ th ¬ng    m¹ib»ng mét    lo¹ ®ång  i tiÒn ® îchaibªn        tháa thuËn theo ®óng          c¸cph¬ng  thøc thanh      to¸nQuèc  nh:L/C,TTR,    tÕ      T/T,D/A,D/P.   C¸c h×nh thøc:®iÖn      b¸o,telex,fax,th ®iÖn    c¸c h×nh        tö vµ    thøc th«ng  tin®iÖn      tökh¸c® îcinra giÊy còng  îccoilµh×nh            ®       thøc v¨n b¶n.     Chµo  hµng  chÊp  vµ  nhËn chµo  hµng b»ng    c¸c h×nh thøc v¨n b¶n cã  hiÖu    mét  lùc nh  hîp ®ång  ¬ng    th m¹i nÕu  ®ñ       cã  c¸c néi dung  chñ  yÕu theo  quy ®Þnh    trªn®©y còng  îccoinh    ®     hîp ®ång  mua    b¸n ngo¹ith   ¬ng.  Trêng  hîp  sù  cã  thay  ®æi,    bæ sung c¸c ®iÒu  kho¶n  trong hîp ®ång  ngo¹ith   ¬ng  ký  ®∙  kÕt th×    ph¶i® îcthùc hiÖn        theo tr×nh tù vµ              thñ tôc phï hîp víi  tõng lo¹ hîp ®ång. ViÖc    i       söa ®æi,bæ     sung    hîp ®ång  ph¶i® îckÕt      thóc tr     íc khibªn      b¸n hoµn  thµnh        thñ tôcgöihµng  cho  mua.            bªn             ­ §iÒu    kiÖn    (2):Thùc  hiÖn thanh    to¸n100%         trÞ gi¸l« hµng nhËp  khÈu  qua Ng©n   hµng  ¬ng    th m¹i b»ng mét  i lo¹ ®ång tiÒn  îc hai bªn  ®     tháa thuËn  theo ®óng      c¸cph¬ng  thøc thanh      to¸nQuèc  nh  tÕ  L/C,TTR,      T/T,D/A,D/P.     Trêng    thùc hiÖn  hîp ®∙    thanh    to¸nqua  Ng©n  hµng        gi¸trÞ l«hµng  nhËp  khÈu  íckhinhËn  tr     hµng  ph¶ixuÊt tr×nh chøng    th×        tõ thanh      quan  to¸nvíiC¬  H¶i quan      khilµm      thñ tôc nhËp khÈu hµng    ho¸.NÕu  viÖc  thanh    îcthùc to¸n®     hiÖn sau    khinhËn  hµng  trªnhîp ®ång  th×      mua  ph¶ithÓ  b¸n    hiÖn      râ thêih¹n  thanh to¸n. ­ §iÒu    kiÖn    (3):Doanh  nghiÖp  nhËp  khÈu thùc hiÖn  nép thuÕ GTGT   theo ph¬ng  ph¸p khÊu      trõ.Khi lµm thñ    tôc nhËp khÈu  doanh  nghiÖp nhËp  khÈu  ph¶inép    (mét lÇn)cho  quan        c¬  H¶i quan    (n¬ilµm  tôc nhËp  thñ    khÈu)  B¶n sao  B¶n  ®¨ng  ¸p  ký  dông  tÝnh thuÕ GTGT   theo ph¬ng  ph¸p khÊu    trõ
  4. 4 thuÕ  ý  cã  kiÕn chÊp  nhËn cña  quan  c¬  thuÕ    n¬idoanh  nghiÖp  ®¨ng  nép  ký  thuÕ  (B¶n sao  ®ãng  cã  dÊu sao  b¶n  y  chÝnh cña doanh nghiÖp). 2­ C¸c  êng    Æc     tr hîp ® biÖt: 2.1­§èivíi       hµng   ho¸ nhËp  khÈu cña    c¸cdoanh nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      tníc ngoµi(thuéc ®èi t        îng ®iÒu  chØnh  cña LuËt ®Çu        tnícngoµit¹ ViÖt nam)      i     th× tÝnh thuÕ nhËp  khÈu  theo          gi¸ghitrªnho¸ ®¬n hµng    ho¸ nhËp khÈu nÕu    gi¸ ghitrªnho¸ ®¬n            lµ gi¸mua   thùc tÕ    ph¶ithanh    to¸n,bao    gåm   phÝ  c¶  vËn    t¶i (F)vµ    phÝ  b¶o hiÓm      (I)   . 2.2        ­ §èi víihµng hãa  c¸c doanh  do    nghiÖp nhËp  khÈu    vÒ lµm  nguyªn  liÖu,vËt t      trùc tiÕp  a    ® vµo  s¶n xuÊt s¶n    phÈm   îc tÝnh  ®   thuÕ  nhËp khÈu  theo          gi¸ghitrªnhîp ®ång  mua   ngo¹ith b¸n    ¬ng, nÕu    ®¶m  b¶o    c¸c ®iÒu kiÖn  sau: a­ Cã  c¸c®iÒu    ®ñ    kiÖn  quy  ®Þnh    t¹ Môc    i 1,phÇn  I II Th«ng     tnµy; b­ Doanh  nghiÖp  nhËp  khÈu (hoÆc   th¸c nhËp  uû    khÈu) kh«ng  nî cã    thuÕ      qu¸ h¹n thuéc diÖn    cìng chÕ  kh©u    ë  nhËp  khÈu; c­ VËt ,nguyªn liÖu nhËp    t      khÈu  ®¶m   b¶o        phï hîp víiDanh  môc nguyªn,  vËt liÖu nhËp      khÈu    ®Ó s¶n  xuÊt s¶n    phÈm   ®¨ng  víi quan    ®∙  ký    C¬  H¶i quan  n¬idoanh    nghiÖp lµm      thñ tôcnhËp  khÈu, C¸c  êng  tr hîp cung  cÊp nguyªn liÖu,vËt   nhËp    t khÈu  gi÷a    c¸c doanh  nghiÖp  h¹ch    to¸n kinh tÕ      ®éc  lËp (kÓ  c¸c ®¬n  trong cïng  c¶    vÞ    mét Tæng  c«ng    tyhoÆc       Liªnhîp)kh«ng  îccoilµtrùctiÕp ® a  ®           vµo  s¶n  xuÊt.   2.3­ §èi víic¸c tr         êng  hîp kh¸c (ngoµic¸c tr       êng  hîp nªu  i t¹ §iÓm  2.1 vµ  §iÓm     2.2 Môc  PhÇn  I 2  II Th«ng  tnµy) tuy cã  c¸c ®iÒu      ®ñ    kiÖn quy ®Þnh  i t¹  Môc  PhÇn   ITh«ng    1  II  t nµy, nhng          gi¸ghi trªnhîp ®ång  mua  b¸n thÊp h¬n  80%  møc     gi¸kiÓm     tracña  quan    c¬  H¶i quan  thùc hiÖn  th×    tÝnh  thuÕ nhËp  khÈu theo møc      gi¸kiÓm  tra. Trong    thêigian  ngµy  30  tÝnh    tõ ngµy  quan  c¬  H¶i quan  th«ng  ra  b¸o  thuÕ, ngêinhËp      khÈu  quyÒn  cã  dùa        trªnc¸c ho¸ ®¬n chøng    tõ thanh    to¸nvµ  c¸c th«ng      tinkh¸c li     ªnquan  ®Õn   hµng  nhËp  khÈu    ®Ó chøng minh  tÝnh trung  thùc,kh¸ch quan      cña møc          gi¸ghitrªnhîp ®ång  b»ng c¸ch chØ            ra:Gi¸ghitrªn hîp ®ång     nhËp    lµgi¸  khÈu  thùc thanh    to¸n,® îch×nh      thµnh trong ®iÒu    kiÖn  giao dÞch    b×nh  êng. th Trong      ngµy  tõngµy  thêih¹n 30  kÓ    ngêinhËp    khÈu  xuÊttr×nh c¸cchøng        tõ®Ó     chøng  minh  tÝnh trung thùc,kh¸ch quan        cña møc          gi¸ghitrªnhîp ®ång,   c¬ quan    H¶i quan  ph¶itr¶lêingêinhËp          khÈu b»ng    v¨n b¶n. NÕu     ngêi nhËp    khÈu  chøng  minh  îc tÝnh  ®   trung thùc kh¸ch quan  cña møc           gi¸ghi trªnhîp ®ång    quan    th× C¬  H¶i quan tÝnh    l¹thuÕ  i nhËp khÈu  theo møc            gi¸ghitrªnhîp ®ång.  Trêng  hîp    C¬ quan  H¶i  quan  kh«ng ®ång  víikÕt  ý    qu¶  chøng minh  cña ngêinhËp    khÈu    th× ph¶i® a      kh«ng    ra lýdo  chÊp  nhËn  vÉn    vµ  gi÷nguyªn   møc      quan    gi¸mµ C¬  H¶i quan  ¸p dông  ®∙    tÝnh  thuÕ. Trêng hîp ngêi nhËp    khÈu  kh«ng ®ång  víiquyÕt  ý    ®Þnh  lýcña  xö    c¬  quan    H¶i quan    quyÒn  th× cã  khiÕu    n¹itheo híng dÉn        t¹ phÇn  Th«ng   i IV  tnµy.  NgêinhËp    khÈu  ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm   ícph¸p    tÝnh    tr   luËtvÒ  chÝnh    x¸c cña  møc         ®ång  gi¸ghitrªnhîp  còng  c¸c chøng    nh    tõ,th«ng    khaib¸o    tin®∙    víiC¬  quan    H¶iquan.
  5. 5 Trong    thêigian khiÕu    gi¸tÝnh    n¹ivÒ    thuÕ,doanh    nghiÖp  ph¶inép    thuÕ  theo    vµ  thêih¹n  møc  thuÕ    i ghit¹ Th«ng  thuÕ    b¸o  cña  quan    C¬  H¶i quan.Khi     cã quyÕt ®Þnh  ®iÒu  chØnh  thuÕ  sè  ph¶inép      th× doanh  nghiÖp    îchoµn  sÏ®   l¹thuÕ    i nÕu  thuÕ  nép    sè  ®∙  lính¬n  thuÕ  sè  ph¶inép.        IV­ Ki Ó m  tra, ö  lý vi p h¹ m  v µ gi¶i u y Õt k hi Õ u  n¹i:  X  q 1­ KiÓm     tra: Bé    TµichÝnh  phèihîp víi       Tæng  côc    H¶iquan   ®Ó chØ  ®¹o Côc  ThuÕ  vµ  Côc    H¶i quan  ®Þa ph¬ng phèihîp kiÓm          tragi¸tÝnh thuÕ nhËp  khÈu sau    khi gi¶iphãng    hµng nhËp khÈu, ®èi      êng  cã    víic¸c tr hîp  nghingê    khaiman       trèn thuÕ qua    gi¸tÝnh thuÕ nhËp  khÈu. ViÖc    kiÓm     tra®èi      êng  víic¸c tr hîp    trªn dùa    trªn toµn  hå  l« hµng  bé  s¬    nhËp  khÈu  sæ   vµ  s¸ch    kÕ to¸n,ho¸    ®¬n  chøng    tõ cña    c¸c doanh nghiÖp  theo  ®óng    c¸c quy ®Þnh  cña  Tµi chÝnh  Bé    vµ Tæng  côc    H¶i quan. 2­ Xö        lýviph¹m: Trêng    quan    hîp C¬  H¶i quan  C¬  vµ  quan  ThuÕ     ph¸thiÖn  sù  cã  gian dèi     trong viÖc    khaib¸o        c¸c ho¸ ®¬n  chøng    ªnquan  tõ li   ®Õn     gi¸tÝnh  thuÕ hµng  nhËp  khÈu, hoÆc       viph¹m  mét  trong c¸c quy      ®Þnh  i t¹ Th«ng  t nµy  ngoµi th×    viÖc ph¶inép  thuÕ    ®ñ  nhËp  khÈu,thuÕ      Æc     tiªuthô ® biÖt,thuÕ    GTGT   hµng  nhËp  khÈu, doanh    nghiÖp nhËp  khÈu  hoÆc   th¸cnhËp  uû    khÈu  cßn  xö  bÞ  ph¹tvÒ    hµnh        vitrènlËu thuÕ  theo quy    ®Þnh  cña  ph¸p luËt.      ' 3­ Gi¶iquyÕt khiÕu           n¹i:     QuyÒn   tr¸chnhiÖm   vµ    cña ®èi  îng  t nép  thuÕ trong viÖc    khiÕu    n¹ivÒ  trÞ gi¸tÝnh      thuÕ nhËp  khÈu, tr¸ch nhiÖm   quyÒn    vµ  h¹n cña c¸c  quan  c¬  trong viÖc      gi¶iquyÕt khiÕu    n¹itheo ®óng  quy ®Þnh  i     t¹  v¨n b¶n  c¸c ph¸p    luËt hiÖn hµnh.    V­ T æ  c h ø c  thùc hi Ö n: Th«ng   tnµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh  tõ ngµy  th¸ng 02  n¨m  kÓ    20      2002  vµ  thay thÕ  Th«ng  t sè 82/1997/TT/BTC  ngµy 11/11/1997 vµ Th«ng t  sè  92/1999/TT/BTC  ngµy 24/7/1999  cña    Bé Tµi chÝnh, nh÷ng quy ®Þnh   íc tr   ®©y        tr¸víi quy  i c¸c ®Þnh    t¹ Th«ng   i tnµy ®Òu       b∙ibá. Tæng  côc H¶i quan híng dÉn  Côc H¶i quan    c¸c ®Þa  ph¬ng  chøc  tæ  thùc hiÖn  kiÓm      vµ  traviÖc thùc hiÖn    theo híng dÉn        t¹ Th«ng   i tnµy.   Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn      nÕu  víng m ¾c,    cã    ®Ò nghÞ    chøc,c¸ c¸c tæ      nh©n ph¶n    ¸nh kÞp    Bé    thêivÒ  TµichÝnh    ®Ó nghiªncøu    híng dÉn    kÞp  thêi  .       
Đồng bộ tài khoản