Thông tư 08-BYT/TT do Bộ Y Tế ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
123
lượt xem
4
download

Thông tư 08-BYT/TT do Bộ Y Tế ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 08-BYT/TT về việc Hành nghề y, dược tư nhân về lĩnh vực hành nghề y, dược cổ truyền dân tộc tư nhân do Bộ Xây dựng ban hành, đểhướng dẫn thực hiện Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân và Nghị định số 7-CP ngày 29-01-1994 của Chính phủ về cụ thể hoá một số Điều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân về lĩnh vực hành nghề y, dược cổ truyền dân tộc tư nhân

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 08-BYT/TT do Bộ Y Tế ban hành

 1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 08-BYT/TT Hà N i, ngày 02 tháng 5 năm 1994 THÔNG TƯ S 8-BYT/TT NGÀY 02/05/1994 C A B Y T HƯ NG D N TH C HI N PHÁP L NH HÀNH NGH Y, DƯ C TƯ NHÂN VÀ NGH Đ NH S 7-CP NGÀY 29-01-1994 C A CHÍNH PH V C TH HOÁ M T S ĐI U C A PHÁP L NH HÀNH NGH Y, DƯ C TƯ NHÂN V LĨNH V C HÀNH NGH Y, DƯ C C TRUY N DÂN T C TƯ NHÂN hư ng d n các cơ s hành ngh y, dư c c truy n dân t c tư nhân ho t ng theo úng pháp lu t, m b o an toàn tính m ng và tài s n c a nhân dân; Căn c vào chương V Lu t B o v s c kho nhân dân và i u l Hành ngh khám b nh, ch a b nh b ng y h c c truy n dân t c; Căn c Pháp l nh hành ngh y, dư c tư nhân ngày 30-9-1993 và Ngh nh s 6-CP ngày 29-1-1994 c a Chính ph v c th hoá m t s i u trong Pháp l nh hành ngh y, dư c tư nhân; B Y t hư ng d n thêm v tiêu chu n, i u ki n, th t c và th m quy n xét c p gi y ch ng nh n tiêu chu n và i u ki n thành l p các cơ s hành ngh y, dư c c truy n dân t c tư nhân. I. NH NG QUY NNH CHUNG 1. Công dân Vi t Nam n u có nh ng tiêu chuNn và i u ki n quy nh trong Pháp l nh hành ngh y, dư c tư nhân c a U ban Thư ng v Qu c h i và Thông tư hư ng d n này c a B Y t ư c quy n thành l p m t trong nh ng hình th c hành ngh y, dư c c truy n dân t c tư nhân ghi i m 3 và 4 c a Thông tư này. M i ngư i ch ư c hành ngh t i m t a i m ư c cơ quan y t có thNm quy n t i nơi m cơ s cho phép, n u thay i a i m ph i ư c cơ quan y t có thNm quy n nơi ang hành ngh và nơi n ch p nh n. 2. M i cơ s hành ngh y, dư c c truy n dân t c tư nhân do m t cá nhân ăng ký hành ngh và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v m i ho t ng c a cơ s này. 3. Các hình th c hành ngh y h c c truy n dân t c tư nhân ghi dư i ây ư c hi u như sau: a) B nh viên y h c c truy n dân t c tư nhân là cơ s khám và i u tr n i trú, ngo i trú b ng các phương pháp c a y h c c truy n dân t c (có dùng thu c ho c không dùng thu c) và phương pháp k t h p y h c c truy n dân t c v i y h c hi n i. B nh vi n y h c c truy n dân t c tư nhân ư c thành l p và ăng ký kinh doanh theo Lu t Doanh nghi p tư nhân ho c Lu t Công ty.
 2. b) Nh ng cơ s hành ngh y h c c truy n dân t c tư nhân ăng ký kinh doanh theo Ngh nh s 66-H BT ngày 2-3-1992 c a H i ng B trư ng v cá nhân và nhóm kinh doanh có v n th p hơn v n pháp nh qui nh t i Ngh nh s 221-H BT ngày 23-7-1991 bao g m: - Phòng chNn tr y h c c truy n dân t c: là cơ s hành ngh khám b nh, ch a b nh b ng y h c c truy n dân t c c a m t t p th các th y thu c y h c dân t c do m t th y thu c i di n ăng ký hành ngh và ch u trách nhi m trư c pháp lu t ho c c a m t th y thu c y h c dân t c xin ăng ký hành ngh . - Cơ s d ch v i u dư ng và ph c h i ch c năng b ng y h c c truy n dân t c là nơi ngư i b nh n luy n t p hàng ngày b ng các phương pháp c a y h c c truy n dân t c dư i s hư ng d n c a k thu t viên y h c dân t c hay th y thu c y h c dân t c. - Cơ s d ch v ch a b nh b ng các phương pháp: châm c u; Xoa bóp day b m huy t; Xông hơi thu c do các k thu t viên y h c dân t c th c hi n theo ơn c a th y thu c y h c dân t c. 4. Các cơ s kinh doanh thu c y h c c truy n dân t c tư nhân ăng ký kinh doanh theo Ngh nh s 66-H BT ngày 2-3-1992 c a H i ng B trư ng v cá nhân và nhóm kinh doanh có v n th p hơn v n pháp nh qui nh t i Ngh nh s 221- H BT ngày 23-7-1991 bao g m: - Cơ s kinh doanh thu c s ng: Là cơ s chuyên buôn bán dư c li u làm thu c c a y h c c truy n dân t c chưa ư c bào ch . - Cơ s kinh doanh thu c chín: Là cơ s chuyên bào ch và buôn bán dư c li u chín (thu c phi n) theo phương pháp c a y h c c truy n dân t c. - Cơ s kinh doanh thu c cao ơn hoàn tán là cơ s chuyên s n xu t và kinh doanh các thành phNm cao ơn hoàn tán c a y h c c truy n dân t c. - Cơ s kinh doanh thu c gia truy n là cơ s ch s n xu t và bán thu c gia truy n c a gia ình. - Cơ s i lý thu c y h c c truy n dân t c là nơi bán thu c thành phNm cho các cơ s s n xu t thu c y h c c truy n dân t c. 5. Ngư i xin ăng ký thành l p cơ s hành ngh y dư c c truy n dân t c tư nhân ph i n p l phí theo qui nh liên B Tài chính - Y t . 6. N i dung qu ng cáo v khám, ch a b nh và thu c c a y h c c truy n dân t c ph i ư c S Y t duy t và cho phép. II. TIÊU CHU N, I U KI N THÀNH L P VÀ PH M VI HÀNH NGH C A CÁC CƠ S HÀNH NGH Y DƯ C C TRUY N DÂN T C TƯ NHÂN A. V Y:
 3. 1. Tiêu chuNn, i u ki n thành l p và ph m vi hành ngh c a b nh vi n y h c c truy n dân t c tư nhân: 1.1. Ngư i ng tên xin thành l p b nh vi n y h c c truy n dân t c tư nhân v chuyên môn ph i là bác s y h c dân t c ho c là ngư i ã ư c B Y t hay S Y t công nh n là lương y a khoa hay chuyên khoa theo hư ng d n t i Thông tư s 11- BYT/TT ngày 23-4-1991 c a B Y t hư ng d n th c hi n i u l Khám b nh, ch a b nh b ng y h c c truy n dân t c ban hành kèm theo Ngh nh s 23-H BT ngày 24-1-1991 c a H i ng B trư ng và có th i gian th c hành t i các cơ s hành ngh y h c c truy n dân t c h p pháp t 5 năm tr lên. Ngư i ang làm vi c trong các cơ quan Nhà nư c, nh ng i tư ng qui nh t i i u 2 trong qui nh c a H i ng B trư ng c th hoá m t s i u trong Lu t Doanh nghi p tư nhân ban hành kèm theo Ngh nh s 221-H BT ngày 23-7-1991 c a H i ng B trư ng không ư c ng tên thành l p ho c tham gia thành l p b nh vi n y h c c truy n dân t c tư nhân. - V t ch c biên ch : có nhân l c ph c v b nh nhân, t l th y thu c (y, bác s y h c dân t c và lương y) so v i t ng s nhân l c ph i cân i b o m ch t lư ng khám, ch a b nh. B nh vi n có th t ch c các b ph n: + B ph n khám và i u tr ngo i trú. + B ph n i u tr n i trú. + B ph n dư c. + B ph n tài v , hành chính, qu n tr v t tư. (Tuỳ theo qui mô c a b nh vi n mà t ch c các b ph n cho phù h p, m b o ho t ng c a b nh vi n). - a i m, di n tích xây d ng b nh vi n ph i b o m v sinh cho b nh nhân và có bi n pháp m b o v sinh môi trư ng. - Trang thi t b : có trang thi t b k thu t phù h p cho xét nghi m chNn oán cho công tác i u tr , bào ch s n xu t thu c. - Nhà c a: M i b ph n ph i có nơi làm vi c riêng b o m yêu c u và tính ch t công vi c. - Có ngu n nư c s ch: nư c gi ng ho c nư c máy. - nhà v sinh, nhà t m cho b nh nhân và nhân viên. - Có phương ti n phòng ch a cháy. 1.2. Ph m vi hành ngh : Khám b nh, ch a b nh, i u dư ng, ph c h i ch c năng cho b nh nhân n i trú, ngo i trú b ng các phương pháp c a y h c c truy n dân t c ho c k t h p v i y h c hi n i.
 4. B ph n dư c ư c bào ch các thu c y h c c truy n dân t c ph c v cho b nh nhân i u tr n i, ngo i trú c a b nh vi n. 2. Tiêu chuNn, i u ki n và ph m vi hành ngh i v i phòng chNn tr y h c c truy n dân t c c a t p th các th y thu c y h c dân t c. 2.1. Tiêu chuNn và i u ki n thành l p: - Ngư i ng tên xin thành l p, v chuyên môn ph i là y bác s y h c dân t c ho c là ngư i ã ư c B Y t hay S Y t công nh n là lương y ( a khoa ho c chuyên khoa) ã có th i gian th c hành t 5 năm tr lên t i các cơ s hành ngh y h c c truy n dân t c h p pháp. - Phòng chNn tr y h c c truy n dân t c c a t p th các th y thu c y h c dân t c có th t ch c thành 3 b ph n: + B ph n y (khám, ch a b nh). + B ph n dư c (bào ch thu c). + B ph n tài v . - Cơ s khám, ch a b nh ph i r ng tri n khai các ho t ng và ph i thoáng, ánh sáng, m b o v sinh, có nơi b nh nhân ng i ch khám, nơi khám b nh, nơi th c hi n các phương pháp i u tr như châm c u, xoa bóp, day n huy t (n u có tri n khai), nơi c n bán thu c và có nơi v sinh cá nhân. - Trang thi t b : Có bàn gh , t thu c chia ô, d ng c bào ch thu c, cân thu c, phương ti n b o qu n thu c (nhà kho, giá, k , lò s y...). 2.2. Ph m vi hành ngh : - Khám và ch a b nh ngo i trú b ng các phương pháp có dùng thu c ho c không dùng thu c c a y h c c truy n dân t c ã ư c B Y t cho phép s d ng, không ư c nh n i u tr nh ng trư ng h p có ch nh ngo i khoa, c p c u s n khoa. - T ch c bào ch thu c cân bán tr c ti p cho b nh nhân. 3. Tiêu chuNn, i u ki n thành l p và ph m vi hành ngh i v i phòng chNn tr y h c c truy n dân t c c a m t th y thu c y h c dân t c: 3.1. Tiêu chuNn và i u ki n thành l p: - Ngư i xin ăng ký hành ngh , v chuyên môn ph i là y, bác s y h c dân t c ho c là ngư i ã dư c B Y t hay S Y t công nh n là lương y và ã qua th c hành t 2 năm tr lên t i các cơ s hành ngh y h c c truy n dân t c h p pháp. N u là cán b ang làm vi c trong các cơ quan Nhà nư c ch ư c ăng ký khám ch a b nh ngoài gi qu n lý c a cơ quan.
 5. - Cơ s nhà c a ph i m b o v sinh và yêu c u ho t ng chuyên môn ư c phép hành ngh . 3.2. Ph m vi hành ngh : - Y, bác s y h c dân t c và lương y a khoa ư c xem m ch, kê ơn, bào ch thu c, b c thu c và ch a b nh b ng các phương pháp không dùng thu c c a y h c c truy n dân t c ã ư c B Y t cho phép s d ng; lương y chuyên khoa ư c xem m ch, kê ơn, bào ch thu c, b c thu c và ch a b nh b ng phương pháp không dùng thu c c a y h c c truy n dân t c ã ư c B Y t cho phép s d ng i u tr b nh theo chuyên khoa c a mình. - Lương y gia truy n ch ư c ch a b nh theo bài thu c gia truy n ã ư c B Y t ho c S Y t công nh n và cho phép s d ng, ư c bào ch s n xu t bài thu c gia truy n ó ph c v tr c ti p cho b nh nhân c a mình. 4. Tiêu chuNn, i u ki n thành l p và ph m vi hành ngh c a cơ s d ch v i u dư ng ph c h i ch c năng b ng y h c c truy n dân t c. 4.1. Ngư i xin thành l p cơ s d ch v i u dư ng ph c h i ch c năng b ng y h c c truy n dân t c v chuyên môn ph i có trình k thu t viên y h c dân t c tr lên và ã qua th i gian th c hành t 2 năm tr lên t i các cơ s hành ngh y h c c truy n dân t c h p pháp. Có c s nhà c a và trang thi t b phù h p v i yêu c u chuyên môn và ph m vi hành ngh ã ư c S Y t cho phép. 4.2. Ph m vi hành ngh : Cơ s i u dư ng ph c h i ch c năng b ng y h c c truy n dân t c tư nhân ư c phép s d ng các phương pháp c a y h c c truy n dân t c ã dư c B Y t cho phép áp d ng hư ng d n cho b nh nhân n luy n t p theo ơn c a th y thu c (y, bác s y h c dân t c ho c lương y). 5. Tiêu chuNn, i u ki n và ph m vi hành ngh c a cơ s d ch v ch a b nh b ng châm c u, xoa bóp day n huy t, xông hơi thu c. 5.1. Tiêu chuNn và i u ki n thành l p: - Ngư i xin hành ngh ph i có trình k thu t viên y h c dân t c do B Y t ho c S Y t công nh n và ã có th i gian th c hành t 2 năm tr lên t i các cơ s hành ngh y h c c truy n dân t c h p pháp. - Có nhà c a và trang thi t b k thu t phù h p v i yêu c u chuyên môn và ph m vi hành ngh . 5.2. Ph m vi hành ngh : ư c áp d ng các phương pháp châm c u, xoa bóp, day n huy t, xông hơi thu c, và nh ng phương pháp khác c a y h c c truy n dân t c ã ư c B Y t cho phép, phù h p v i trình chuyên môn i u tr cho ngư i b nh theo ơn thu c c a th y thu c (y, bác s y h c dân t c ho c lương y). B. V DƯ C H C C TRUY N DÂN T C:
 6. 1. Tiêu chuNn, i u ki n thành l p và ph m vi hành ngh c a cơ s kinh doanh thu c s ng: 1.1. Tiêu chuNn và i u ki n thành l p. - Ngư i xin ăng ký hành ngh , v chuyên môn ph i là ngư i ã ư c B Y t hay S Y t công nh n có hi u bi t v dư c li u dùng trong y h c c truy n dân t c ( i m 2, ph n I Thông tư s 5-BYT/TT ngày 15-5-1993 c a B hư ng d n t ch c xét c p gi y công nh n trình chuyên môn dư c h c c truy n dân t c và ã có th i gian th c hành t 2 năm tr lên t i các cơ s dư c h c c truy n dân t c h p pháp. - Có a i m hành ngh c nh, i u ki n b o qu n dư c li u và hành ngh . 1.2. Ph m vi hành ngh : mua bán các dư c li u làm thu c c a y h c c truy n dân t c. 2. Tiêu chuNn và i u ki n thành l p, ph m vi hành ngh c a cơ s kinh doanh thu c chín (thu c phi n). 2.1. Tiêu chuNn và i u ki n: Ngư i xin ăng ký hành ngh , v chuyên môn ph i có trình dư c s trung h c tr lên có ch ng ch ch ng nh n ã h c dư c h c c truy n ho c là ngư i ã ư c B Y t hay S Y t công nh n am hi u tính năng tác d ng và k thu t bào ch c a thu c y h c c truy n dân t c ( i m 3, ph n I Thông tư s 5-BYT/TT ngày 15-5-1993 c a B Y t hư ng d n t ch c xét c p gi y công nh n trình chuyên môn dư c h c c truy n) và có th i gian th c hành t 2 năm tr lên t i các cơ s y dư c h c c truy n dân t c h p pháp. - Có a i m kinh doanh c nh, m b o v sinh phương ti n trình b y và b o qu n thu c. - Có nơi bào ch , d ng c bào ch m b o úng phương pháp bào ch c a y h c c truy n dân t c. 2.2. Ph m vi hành ngh : Bào ch dư c li u s ng thành thu c chín (thu c phi n) cân bán theo ơn c a th y thu c y h c dân t c và cho các cơ s i u tr c a y h c c truy n dân t c. 3. Tiêu chuNn i u ki n thành l p và ph m vi hành ngh c a cơ s kinh doanh thu c cao ơn hoàn tán. 3.1. Tiêu chuNn và i u ki n: - Ngư i ng tên xin thành l p, v chuyên môn ph i là dư c s i h c có ch ng ch ã h c dư c h c c truy n ho c là lương y ã ư c B Y t hay S Y t công nh n trình (lương dư c) qui nh trong Thông tư s 5-BYT/TT ngày 15-5-1993 c a B Y t hư ng d n t ch c xét c p gi y công nh n trình chuyên môn dư c h c c truy n và có th i gian th c hành 5 năm tr lên t i các cơ s hành ngh y dư c h c c truy n dân t c h p pháp.
 7. - Cơ s kinh doanh có th t ch c thành 3 b ph n: + B ph n s n xu t bào ch . + B ph n mua bán. + B ph n ki m tra ch t lư ng nguyên li u và thành phNm. - Có trang thi t b k thu t phù h p v i yêu c u s n xu t, d ng c b o qu n ch ng m i, m t, m c m b o ch t lư ng c a thu c. - Cơ s nhà xư ng ph i phù h p v i yêu c u s n xu t, thoáng, m b o v sinh và nh ng yêu c u khác c a nơi s n xu t thu c. - Có phương ti n phòng cháy và ch a cháy. 3.2. Ph m vi hành ngh : s n xu t và buôn bán nh ng thành phNm thu c y h c dân t c c truy n (c a cơ s mình) ã ư c B Y t duy t c p s ăng ký cho s n xu t lưu hành. 4. Tiêu chuNn, i u ki n thành l p và ph m vi hành ngh c a cơ s kinh doanh thu c gia truy n. 4.1. Tiêu chuNn và i u ki n. - Ngư i ăng ký hành ngh ph i là ngư i ã ư c B Y t hay S Y t công nh n là ngư i có phương thu c gia truy n, hi u rõ k thu t bào ch và cách s d ng bài thu c gia truy n ó (Thông tư s 5-BYT/TT ngày 15-5-1993 c a B Y t hư ng d n t ch c xét và công nh n trình chuyên môn v y h c c truy n). - Cơ s hành ngh ph i thoáng, h p v sinh, i u ki n hành ngh . - Có trang b phù h p, m b o ch t lư ng thu c. 4.2. Ph m vi hành ngh : ư c s n xu t và bán thành phNm c a bài thu c gia truy n khi bài thu c gia truy n ó ư c B Y t c p s ăng ký cho s n xu t lưu hành. 5. Tiêu chuNn, i u ki n thành l p và ph m vi hành ngh c a cơ s i lý thu c y h c c truy n dân t c. 5.1. Tiêu chuNn và i u ki n. - Ngư i ăng ký hành ngh ph i là dư c tá tr lên có ch ng ch ã h c v dư c h c c truy n ho c là ngư i ư c B Y t hay S Y t công nh n có am hi u v tính năng tác d ng c a thu c (thành phNm) y h c c truy n dân t c (qui nh t i Thông tư s 5- BYT/TT ngày 15-5-1993 c a B Y t ) và có th i gian th c hành 2 năm tr lên t i các cơ s hành ngh y h c c truy n dân t c h p pháp. - Có a i m kinh doanh c th , có phương ti n trình b y và b o qu n thu c.
 8. 5.2. Ph m vi hành ngh : bán các thành phNm (cao, ơn, hoàn, tán) thu c y h c c truy n dân t c ã ư c B Y t c p s ăng ký cho s n xu t lưu hành c a các cơ s s n xu t thu c y h c c truy n dân t c. 6. i v i các lương y (lương dư c), dư c s i h c có ch ng ch ã h c dư c h c c truy n có th m c a hàng kinh doanh c thu c chén và cao ơn hoàn tán n u các tiêu chuNn, i u ki n nói trong ph n II c a Thông tư này. III. TH T C VÀ TH M QUY N C P GI Y CH NG NH N TIÊU CHU N VÀ I U KI N THÀNH L P CƠ S Y DƯ C H C C TRUY N TƯ NHÂN. 1. H sơ g m có: 1.1. ơn xin phép. Ghi rõ a i m xin phép hành ngh , hình th c n i dung (ph n vi) và th i gian xin ăng ký hành ngh . N u là cán b công nhân viên ương ch c thì ph i ư c s ng ý b ng văn b n c a Th trư ng cơ quan nơi ương s công tác. 1.2. Sơ y u lý l ch có dán nh và xác nh n c a U ban nhân dân xã, phư ng nơi ương s có h khNu thư ng trú ho c xác nh n c a cơ quan nơi ương s công tác. 1.3. B n sao văn b ng t t nghi p chuyên môn ho c gi y công nh n trình chuyên môn do B Y t ho c S Y t c p (có xác nh n công ch ng). 1.4. Gi y xác nh n th i gian th c hành t i các cơ s hành ngh y h c c truy n dân t c h p pháp theo qui nh trong Thông tư này. 1.5. B n li t kê cơ s v t ch t, nhà xư ng, trang thi t b chuyên môn, v n u tư có ý ki n thNm nh c a S Y t . 1.6. Danh sách, ch ng ch chuyên môn và h p ng c a nh ng ngư i cùng tham gia ho t ng. 1.7. N u xin thành l p b nh vi n y h c c truy n dân t c tư nhân thì ph i có án ho t ng ban u. 1.8. Gi y ch ng nh n s c kho do b nh vi n a khoa qu n huy n xác nh n. 2. ThNm quy n xét duy t và c p gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n thành l p b nh vi n y h c c truy n dân t c tư nhân. 2.1. B trư ng B Y t ra quy t nh thành l p H i ng xét duy t tiêu chuNn, i u ki n thành l p b nh vi n y h c c truy n dân t c tư nhân. Thành ph n H i ng có i di n Trung ương H i Y h c c truy n Vi t Nam tham gia. 2.2. Căn c ngh c a Ch t ch H i ng, B trư ng B Y t c p gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n thành l p b nh vi n y h c c truy n dân t c tư nhân cho ương s .
 9. 2.3. Gi y ch ng nh n này có giá tr 5 năm, trư c khi h t h n giá tr 3 tháng, ngư i ng tên xin thành l p b nh vi n y h c c truy n dân t c tư nhân ph i làm h sơ xin thNm nh l i g i v B Y t (V Y h c c truy n). 3. ThNm quy n xét duy t và c p gi y ch ng nh n tiêu chuNn i u ki n thành l p các cơ s hành ngh y h c c truy n dân t c tư nhân khác qui nh trong Thông tư này: 3.1. Giám c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ra quy t nh thành l p H i ng xét duy t tiêu chuNn, i u ki n thành l p cơ s hành ngh y dư c c truy n dân t c tư nhân. Thành ph n H i ng có i di n H i Y h c c truy n t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tham gia xem xét v o c ngh nghi p cũng như chuyên môn (y c, y o, y thu t) c a ngư i xin ăng ký hành ngh y dư c c truy n dân t c tư nhân. 3.2. Căn c ngh c a Ch t ch H i ng, Giám c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c p gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n thành l p cơ s hành ngh y dư c c truy n dân t c tư nhân theo hình th c ã ư c H i ng thNm nh cho ương s . 3.3. Gi y ch ng nh n trên có giá tr trong 3 năm, trư c khi h t giá tr 3 tháng, ch cơ s y dư c c truy n dân t c tư nhân ph i làm h sơ xin thNm nh l i g i S Y t ư c xem xét i gi y m i. 4. Sau khi ư c c p gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n thành l p cơ s hành ngh y dư c c truy n dân t c, ngư i xin thành l p ph i ti n hành làm các th t c xin phép thành l p và ho t ng theo qui nh. Ph m vi hành ngh trong gi y phép thành l p ph i ghi úng như trong gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n thành l p cơ s hành ngh y dư c c truy n dân t c tư nhân do B Y t ho c S Y t c p. IV. NH NG QUI NNH V CHUYÊN MÔN I V I NGƯ I HÀNH NGH KHÁM B NH, CH A B NH B NG Y H C C TRUY N DÂN T C. 1. Ngư i hành ngh khám ch a b nh b ng y h c c truy n dân t c tư nhân ch ư c phép s d ng nh ng phương ti n và phương pháp khám, ch a b nh c a y h c c truy n dân t c ã ư c B Y t cho phép (bác sĩ y h c dân t c có th s d ng phương pháp k t h p y h c c truy n dân t c v i y h c hi n i nâng cao ch t lư ng chNn oán và i u tr ). 2. Các cơ s hành ngh khám, ch a b nh và d ch v ch a b nh, ph c h i ch c năng b ng y h c c truy n dân t c tư nhân ph i có s theo dõi b nh nhân n khám và i u tr hàng ngày, nh kỳ báo cáo k t qu ho t ng cho Trung tâm y t qu n, huy n theo úng qui nh. 3. Th c hi n nghiêm túc qui nh vô khuNn, sát khuNn c a B Y t tránh lây chéo và nhi m trùng do i u tr .
 10. i v i b nh vi n y h c c truy n dân t c tư nhân ph i th c hi n y các qui ch , ch b nh vi n do B Y t ban hành. 4. Trư ng h p b nh nhân i u tr lâu ngày mà b nh không gi m ho c có di n bi n ph c t p vư t kh năng gi i quy t thì ch ng tóm t t di n bi n c a b nh, cách i u tr và hư ng d n b nh nhân n cơ s y t c a Nhà nư c i u tr ti p. 5. Trư ng h p b nh nhân t vong, th y thu c i u tr và ch cơ s hành ngh ph i hoàn ch nh h sơ ghi y di n bi n c a b nh, chNn oán, cách i u tr và s trí c p c u, nguyên nhân t vong, t rút kinh nghi m, lưu h sư t i cơ s trong th i gian 5 năm và có trách nhi m báo cáo y v i cơ quan có trách nhi m khi ư c yêu c u. 6. ơn thu c kê cho b nh nhân ph i theo m u ơn c a S Y t , ghi y các m c in trong ơn, ch vi t ph i rõ ràng, tên thu c ph i ghi theo tên trong "Dư c i n Vi t Nam" ho c tên thông d ng c a a phương. Cu i ơn th y thu c ph i ghi rõ s thang, cách dùng, ký tên, ghi rõ a ch và h tên c a th y thu c. 7. N u ơn thu c có v thu c c b ng A ho c b ng B thì ph i ghi thành hai ơn, th y thu c lưu m t ơn trong th i gian 1 năm. Tên v thu c c ghi b ng ch in, li u lư ng ghi b ng ch , có hư ng d n cách dùng c th vào trong ơn. 8. Cân bán thu c ph i dùng lo i cân chuNn có ơn v là gam. 9. Cân theo ơn, úng theo yêu c u c a th y thu c, cân v nào ánh d u v ó, có th cân s lư ng chung c a t ng v r i chia u cho s thang. i v i v thu c c b ng A, b ng B thì ph i cân theo t ng thang và ghi 2 hoá ơn, trong hoá ơn ghi rõ cách dùng như th y thu c hư ng d n và giao m t hoá ơn cho b nh nhân, ngư i bán thu c lưu m t hoá ơn trong th i gian m t năm. 10. Thu c ph i ư c b o qu n trong t chia ô, trong h p hay trong l , bên ngoài ghi rõ tên v thu c. Các v thu c c (b ng A và b ng B) ph i ư c b o qu n theo úng qui ch thu c c c a B Y t . Không ư c bán thu c gi , thu c không m b o ch t lư ng cho b nh nhân. Nghiêm c m vi c bán thu c rong (mãi võ bán thu c). V. NH NG QUI NNH CHUYÊN MÔN I V I CƠ S KINH DOANH S N XU T THU C C TRUY N Y H C DÂN T C TƯ NHÂN. 1. i v i cơ s s n xu t: 1.1. D ng c trang thi t b dùng trong s n xu t ph i phù h p v i t ng lo i m t hàng thu c, không dùng chung v i dùng gia ình, không nh hư ng n ch t lư ng c a thu c. 1.2. Bào ch thu c s ng thành thu c chín (thu c phi n) ph i theo úng phương pháp bào ch c a y h c c truy n dân t c; S n xu t các d ng cao, ơn, hoàn, tán ph i theo úng qui nh c a B Y t (n u s d ng i u tr tr c ti p cho b nh nhân) ph i theo úng qui trình s n xu t ã ư c B Y t duy t trong h sơ ăng ký s n xu t lưu hành thu c (n u là thu c lưu hành trên th trư ng).
 11. 1.3. Trong quá trình s n xu t ph i th c hi n nghiêm ch ki m soát, ch ng ki n t t c các khâu: cân; ong; o; m; óng gói. 1.4. Trư c khi xu t xư ng, thành phNm ph i ư c ki m nghi m ch t lư ng, ch xu t xư ng nh ng thành phNm m b o tiêu chuNn ch t lư ng ã ư c B Y t duy t trong h sơ ăng ký s n xu t lưu hành thu c. 1.5. Nhãn, bao bì, hàm lư ng, óng gói, b o qu n và h n dùng thu c ph i ư c ghi chép và th c hi n y như m u ã ư c B Y t duy t trong h sơ s n xu t lưu hành thu c. 1.6. Ph i có s theo dõi s n xu t, ch t lư ng và kinh doanh thu c. a) S xu t nh p nguyên li u. b) S ghi qui trình bào ch s n xu t. c) S tiêu chuNn ch t lư ng. d) S ki m tra ch t lư ng nguyên li u và thành phNm. ) S xu t, nh p thành phNm. e) S theo dõi mua bán. 2. i v i cơ s mua bán thu c y h c c truy n dân t c tư nhân. 2.1. Ch ư c mua bán các lo i dư c li u và các thành phNm thu c y h c c truy n dân t c ã ư c B Y t c p s ăng ký cho s n xu t lưu hành và m b o ch t lư ng ã ư c duy t. 2.2. Có s theo dõi mua bán hàng ngày. VI. I U KHO N CU I CÙNG. 1. Thông tư này có hi u l c k t ngày ký và áp d ng cho m i i tư ng hành ngh y dư c h c c truy n dân t c. Nh ng qui nh trư c ây trái v i Thông tư này u bãi b . 2. S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m t ch c nghiên c u và tri n khai th c hi n Thông tư này, có b ph n theo dõi ki m tra t ng h p và nh kỳ báo cáo k t qu th c hi n v B (V Y h c c truy n). Trong quá trình th c hi n n u có gì khó khăn thì ph n ánh b ng văn b n v B (V Y h c c truy n), B s hư ng d n gi i quy t. Lê Văn Truy n ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản