Thông tư 08/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
102
lượt xem
4
download

Thông tư 08/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 08/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm theo Nghị định 72/CP ngày 31/10/1995 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 08/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a B é  La o  ® é n g  ­ T h ¬ n g  binh v µ  X∙ h éi s è   08/L§T B X H­T T  n g µ y     10 th¸ng 3 n¨ m  1997 h í ng d É n  v Ò  t æ   h ø c   µ c v h o ¹t ® é n g  c ñ a trung t © m   Þ c h   ô  vi Ö c lµ m  theo d v N g h Þ  ® Þ n h  72/C P n g µ y   31/10/1995  ñ a C h Ý n h  p h ñ c v Ò  vi Ö c q u y  ® Þ n h  c hi  Õt  µ  h í ng d É n ti v thi h µ n h  m é t  è  ® i Ò u  c ñ a B é  lu Ët   s La o  ® é n g  v Ò  vi Ö c lµ m ­ C¨n  NghÞ   nh    cø  ®Þ 72/CP  µy  ng 31/10/1995  ña  Ýnh  ñ  Ò   Öc  c Ch ph v vi quy  nh    Õtvµ  íng  Én    µnh  ét  è  iÒu  ña  é   ËtLao  ng   ®Þ chiti   h d thih m s® c B lu   ®é vÒ   Öc  µm; vi l ­ C¨n  c¸c C«ng      cø    v¨n tho¶ thuËn  è:31/TCCP­TC   µy  th¸ng 3    s  ng 10    n¨m   1997  ña  c Ban   Tæ chøc  C¸n  é  Ýnh  ñ; sè  b Ch ph   147  TC/HCSN   µy  th¸ng  ng 14  01  n¨m  1997  ña  é   µi chÝnh  µ  è  c BT  v s 6037  BKH/L§VX  µy  th¸ng 11  ng 19    n¨m   1996  ña  é  Õ   ¹ch ­§Çu ; c B K ho    t Bé   Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héihíng dÉn  Ò   chøc  µ  ¹t®éng     X∙      v tæ  v ho   cña  Trung  ©m  Þch  ô  Öc  µm    t D v vi l nh sau: I­ u y  ® Þ n h  c h u n g:  Q 1. Tªn  ña  chøc  Þch  ô  Öc  µm: Theo  Òu  cña  é   Ët      c tæ  d v vi l   §i 18  B Lu Lao ®éng  µ  Òu  cña  v §i 8  NghÞ   nh  è  ®Þ s 72/CP,® îcgäithèng  Êt lµ:"Trung t©m       nh       D Þch  ô  Öc  µm",kÌm  v vi l   theo    a   ¬ng  tªn ®Þ ph hoÆc     é,    tªn B Tæ chøc  µn  §o thÓ,Qu Ç n  óng.   ch 2. Trung  ©m  Þch  ô  Öc  µm  µ®¬n  Þ  ù    t D v vi l l   v s nghiÖp  ã    éc lÜnh  c thu thu   vùc  ¹t®éng    éi,do  ¬  ho   x∙h   c quan  µ   íccã  Èm  Òn  Nh n   th quy hoÆc     chøc  c¸c tæ  §oµn  Ó,Héi quÇn  óng  µnh  Ëp.Trung  ©m  Þch  ô  Öc  µm  µm ét    th     ch th l  t D v vi l l   tæ chøc  ã   c tc¸ch ph¸p  ©n, cã    nh   con  Êu, ® îcm ë   µikho¶n  ¹  ©n   µng, Kho  d     t  ti Ng h   b¹c Nhµ   íc.   n 3. Bé     Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héithèng  Êt qu¶n  ýNhµ   íc®èi   X∙    nh   l  n    víi Êtc¶        c¸cTrung  ©m  Þch  ô  Öc  µm  t t D v vi l trong c¶  íc;Xem   Ðt,chÊp  Ën   n  x  thu viÖc  µnh  Ëp Trung  ©m  Þch  ô  Öc  µm;Ban  µnh    Óu  É u   th l  t D v vi l   h c¸cbi m nghiÖp  vô  Ò   Þch  ô  Öc  µm. Nh÷ng  n  Þ  µ  vd v vi l   ®¬ v v trung t©m     kh«ng    iÒu  Ön, ®ñ ® ki   thñ tôc theo     quy  nh  ¹ m ôc  I íi y  µ  ®Þ ti  II    d ®© v kh«ng  îcBé   ®   Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ    éichÊp  Ën  × kh«ng  îcho¹t®éng    X∙ h   thu th   ®    trong lÜnh  ùc  µy.   vn C¸c Trung  ©m  Þch  ô  Öc  µm  îcthµnh  Ëp  t D v vi l ®   l theo  ù  s tho¶ thuËn  ña    c Bé  Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi sÏ bÞ     Ó  Õu   v X∙      gi¶ith n kh«ng  Êp  µnh  ch h ®óng  ÷ng  nh quy  nh  ¹ §iÒu  cña  é  Ët Lao  éng;NghÞ   nh  ®Þ ti  18  B Lu   §   ®Þ 72/CP  (phÇn  ãivÒ     n   c¸cTrung  ©m  Þch  ô  Öc  µm) vµ  t D v vi l   Th«ng   µy. tn
 2. 2 Së  Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héithèng  Êt qu¶n  ýNhµ   íc®èi víi   X∙    nh   l  n     tÊtc¶      c¸c Trung  ©m   Þch  ô  Öc  µm    a   µn  t D v vi l trªn®Þ b tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng.   ¬ II­ h ø c  n¨ng, n hi Ö m  v ô  v µ  q u y Ò n  h ¹ n c ñ a  C Tru n g t © m  D Þ c h  v ô  vi Ö c l µ m: 1.Trung  ©m  Þch  ô  Öc  µm  ã    t d v vi l c chøc  n¨ng  chøc  ùc hiÖn    ¹t tæ  th   c¸cho   ®éng  Þch  ô  Öc  µm, d¹y  d v vi l   nghÒ  theo quy  nh   ¹  Òu  cña  é     ®Þ t i§i 18  B Lao ®éng. 2.Trung  ©m  Þch  ô  Öc  µm  ùc hiÖn    Öm  ô    t D v vi l th   c¸cnhi v sau: a.T  Ên    v cho  êilao®éng  µ  ö  ông    ng  Ò     Ünh  ùc: ng     vsd lao®é v c¸cl v  ­ ChÝnh    s¸ch,chÕ   ,    Èn,..vÒ     ng  µ  Öc  µm  ña  Öt   ®é tiªuchu   lao ®é . v vi l c Vi   Nam   µ  v ph¸p luËtlao®éng  ña    íc(nÕu  ã).      c c¸cn   c ­  íng  H nghiÖp, c¸ch    thøc  ×m  Öc  µm,  óp  êi lao  ng  ã  iÒu  t vi l gi ng   ®é c® kiÖn  ùa chän  l  c«ng  Öc  ï hîp víitr×nh ®é,  vi ph         kh¶ n¨ng,chuyªn m«n   µ  ë  ­     v s tr êng  nguyÖn  äng    ©n,  óp  êi lao ®éng  ù t¹oviÖc  µm  v c¸ nh gi ng     t    l hoÆc   ý  Õt  kk hîp ®ång    ng, hîp ®ång  äc  Ò.v.v.   lao®é     h ngh ­ TuyÓn  än    ng  µ  o  ¹onghÒ     ch lao ®é v ®µ t   theo  cÇu  êisö  ông    yªu  ng   d lao ®éng. b.Giíi Öu viÖc  µm  µ  äc  Ò:    thi   l v h ngh ­Tæ     chøc  cho  êilao®éng  n   ¨ng  ý  ×m  Öc  µ  äc  Ò; ng     ®Õ ® k t vi v h ngh ­Liªnh Ö   íi êisö  ông    ng    ×m  ç  µm  Öc  íi;     v  ng   d lao®é ®Ó t ch l vi m ­ Giíi Öu  êilao ®éng  ang  Çn  Öc  µm  íi êisö  ông    ng     thi ng     ® c vi l v   ng   d lao ®é ®ang  Çn  Ón    ng; c tuy lao®é ­  íithiÖu  êi lao ®éng  äc  Gi   ng     h nghÒ     ÷ng  ¬i phï hîp  µ    iÒu  ë nh n    v ®ñ ® kiÖn quy  Þnh  ¹ NghÞ   nh  d ti  ®Þ 90/CP  µy  ng 15/12/1995  ña  Ýnh  ñ  µ    c Ch ph v c¸c c¬  ë  ¹y nghÒ   sd  kh¸cdo  é    B Gi¸odôc  µ  µo  ¹oqu¶n  ý.   v § t  l c.Tæ     chøc  cung  øng    ng: lao®é ­    Tæ chøc  Ón  än  tuy ch lao  ng    ®é ®Ó cung  øng  cho  êi sö  ông    ng   d lao ®éng  µ ngêi ViÖt Nam   µ  êi níc ngoµi ®ang  ¹t®éng  îp  l      v ng       ho   h ph¸p  ¹  Öt ti Vi   Nam; ­ Tæ     chøc  Ón  än    ng    tuy ch lao ®é ®Ó cung  øng cho    c¸c c«ng    n  Þ  ty,®¬ v ® îcphÐp  a    ng  i  µm  Öc,häc  Ëp  ã  êih¹n ë  ícngoµi.   ® lao®é ® l vi   t c th     n   d.Th«ng    Þ  êng    ng:   tinth tr lao®é Cung  Êp  c th«ng    Ò   Þ  êng    ng  tinv th tr lao ®é cho  êi lao ®éng, ngêi sö  ng         dông    ng  µ ngêi ViÖt Nam   lao ®é l      hoÆc   êi níc ngoµi ®ang  ¹t®éng  îp ng       ho   h  ph¸p t¹ ViÖtNam;     i   cho  ¬  c quan qu¶n  ýnhµ  ícvÒ     ng, viÖc  µm. l  n   lao®é   l Ngoµi c¸c nhiÖm   ô     v nªu    trªnTrung  ©m   Þch  ô  Öc  µm  éc  t D v vi l thu tØnh,   thµnh  è  ùc thuéc  ph tr   Trung  ng  ¬ cßn ph¶i thùc  Ön  ét  è  Ö m   ô      hi m s nhi v do ngµnh Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héigiao:   X∙   
 3. 3 +  ¾ m   µ  ©n  ¹    ng  N v ph lo i ®é lao theo  Ò   ngh nghiÖp,viÖc  µm, t×nh  ×nh    l  h lao ®éng, cung, cÇu    ng    a   µn. Tæ         lao ®é trªn®Þ b   chøc    êi thÊtnghiÖp  ®Ó ng     ®¨ng  ý;n ¾ m   è  Öu vÒ     ng  ÊtnghiÖp  ang  Çn  ×m  Öc  µm  µ  k  s li   lao ®é th   ® c t vi l v sè  êi®∙  îcgi¶iquyÕt  Öc  µm  ng   ®     vi l th«ng  qua  Ö   èng    h th c¸c Trung  ©m  Þch   t D vô  Öc  µm; vi l +  Tæng   îp  h nhu  Çu  Ón    ng    a   µn    ã  Õ   ¹ch, c tuy lao ®é trªn®Þ b ®Ó c k ho   biÖn ph¸p  í  Öu  µ  óp  Ón    ng  ¸p  gi ithi v gi tuy lao ®é ® øng  yªu  Çu  ña  êi sö  c c ng   dông    ng; lao®é +  ùc  Ön  Þch  ô  Öc  µm, ®µo  ¹onghÒ   Ôn,  Th hi d v vi l   t  mi gi¶m  Ý   ph cho  i  ®è t ng thuéc diÖn  Ýnh  î    ch s¸ch x∙héi, êid©n  écvµ  êinghÌo;      ng   t   ng   +  ¾ m   N nhu  Çu  o  ¹otrªnc¬  ë      nh  ôc    ©y  ùng  Õ   c ®µ t     s ®ã x¸c ®Þ m tiªu,xd k ho¹ch ®µo  ¹ovµ    ×nh  É u   Ò   ¹y nghÒ   ¾n  íi Öc  µm.   t   m« h m vd  g v  vi l 3.Quy Òn  ña    c Trung  ©m  Þch  ô  Öc  µm: t D v vi l a.§îctæ      chøc  ¹y nghÒ   ¾n  íi Öc  µm: d  g v  vi l ­ Tæ     chøc  ¹y nghÒ   ¾n  íi Öc  µm  d  g v  vi l theo quy  nh  ¹ NghÞ   nh    ®Þ t  i ®Þ 90/ CP   µy  ng 15/12/1995 cña  Ýnh  ñ;   Ch ph ­ Tæ     chøc    ípd¹y nghÒ   c¸cl     cho    ng  µ®èi t ng thuéc chÝnh  lao®é l    î     s¸ch x∙    héitheo quy  nh  ¹ NghÞ   nh      ®Þ t i ®Þ 81/CP  µy  ng 23/11/1995 cña  Ýnh  ñ;   Ch ph ­ Tæ     chøc  ¹y  d nghÒ   ¾n   íiyªu  Çu  g v  c cung øng    ng  lao ®é hoÆc  th«ng  qua    îp ®ång  ¹y nghÒ   íi êisö  ông    ng. c¸ch   d  v  ng   d lao®é b. §îctæ      chøc  s¶n  Êt,dÞch  ô    Ën  ông  ¬  ë  Ët chÊt kü  Ët, xu   v ®Ó t d csv    thu   kÕt  îp häc  ýthuyÕtvíi ùc hµnh,gi¶i h  l     th       Õt viÖc  µm  ¹ chç  quy   l t  i theo quy  nh     ®Þ cña ph¸p luËt.   c.§îcthu phÝ, häc  Ý        ph theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   III­T h È m  q u y Ò n  q u y Õ t ® Þ n h  v µ  tr× nh t ù, ñ t ô c th µ nh l Ë p     th trung t © m  d Þ c h  v ô  vi Ö c l µ m Theo quy  nh  ¹    Òu      vµ  Òu  cña  ®Þ t i §i 11, 12, 13  §i 15  c¸c NghÞ   nh  è  ®Þ s 72/CP,viÖc  µnh  Ëp Trung  ©m  Þch  ô  Öc  µm  îctiÕn hµnh      th l  t d v vi l ®     nh sau: 1­ ThÈ m   Òn  Õt ®Þnh  µnh  Ëp Trung  ©m  Þch  ô  Öc  µm:   quy quy   th l  t D v vi l a. ViÖc  µnh  Ëp    th l Trung  ©m   Þch  ô  Öc  µm  ña  t D v vi l c TØnh,  µnh  è  Th ph trùcthuéc Trung  ng  Chñ   Þch      ¬ do  t UBND  tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ­ ¬ng  Õt  nh,  quy ®Þ sau    îc sù  Êt  Ý b»ng  khi®   nh tr   v¨n b¶n  ña  é   c B Lao  ng    ®é ­ Th¬ng binh vµ    éi.   X∙ h b. ViÖc  µnh  Ëp    th l Trung  ©m   Þch  ô  Öc  µm  ña    µn  Ó, Héi t D v vi l c c¸c §o th     quÇn  óng  ch hay  ña    é,  Thñ  ëng  ¬  c c¸c B do  tr c quan  Trung  ng  ña    µn  ¬ c c¸c §o thÓ,Héi quÇn  óng     ch hay  é  ëng  Õt ®Þnh  µnh  Ëp sau    îcsù  Êt B tr quy   th l  khi®   nh   trÝ b»ng      v¨n b¶n  ña  é   c B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi.Trong  å  ¬    v X∙    h s ®Ò nghÞ   ã  c c«ng  v¨n  Êp  Ën  ña  û   ch thu c U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc TW     a  ¬ng  ¬iTrung  ©m  Ïho¹t®éng.   ë ®Þ ph n  t s   
 4. 4 2.V Ò   iÒu  Ön  µ  ñ tôcthµnh  Ëp trung t©m  Þch  ô  Öc  µm:  ® ki v th     l    D v vi l a.§iÒu  Ön:   ki ­ViÖc  µnh  Ëp Trung  ©m  Þch  ô  Öc  µm    th l  t D v vi l ph¶ixuÊtph¸ttõnhu  Çu         c cña  Þ  êng    ng. th tr lao®é ­ § Ò   tæ    ¸n  chøc  ¹t®éng  ña  ho   c Trung  ©m   Þch  ô  Öc  µm  Ó  Ön  t D v vi l th hi râ tÝnh    kh¶    thitrong viÖc  ùc hiÖn    th   chøc  n¨ng  Ö m  ô  ña  nhi v c Trung  ©m  t theo  quy  nh  ¹  ®Þ tiTh«ng   µy  vÒ   ¬  ë  Ët chÊt,tr×nh ®é     é  µ  Ýnh  îp  tn c¶  c s v       c¸n b v t h lýcña  chøc    tæ  qu¶n  ý.Trong    ã  i  ò  l  ®ã c ®é ng c¸n  é    Óu  Ünh  ùc    b am hi l v lao ®éng    Öc  µm; 100%   bé  ã  ­ vi l   c¸n  c b»ng  Êp. Trong    cã  c  ®ã 2/3  b»ng  õ trung t    cÊp  ëlªnvÒ   tr     chuyªn ngµnh    ng     éi.   lao®é ­x∙h b.Thñ  ôc:   t ­ C¬     quan, tæ    chøc  èn  µnh  Ëp  mu th l Trung  ©m   Þch  ô  Öc  µm, cã  t D v vi l   ®¬n    µnh  Ëp  Ìm  xin th l k theo    ho¹t®éng, nªu  â  ù  Çn  Õt,m ôc    ®Ò ¸n      rsc thi   tiªu, nhiÖ m  ô  µ    iÒu  Ön    ùc hiÖn  ôc    Ö m  ô. v v c¸c® ki ®Ó th   m tiªunhi v ­ ViÖc  µnh  Ëp    th l Trung  ©m   Þch  ô  Öc  µm  ña  t D v vi l c tØnh  µnh  è), (Th ph   do  ë   S Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héix©y  ùng      ×nh Uû     X∙    d ®Ò ¸n tr   ban  ©n nh d©n tØnh  (TP).Sau    Èm  nh,  û     khith ®Þ U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  ã  c c«ng    öi v¨n g   kÌm  å  ¬    Þ  é  h s ®Ò ngh B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héixem   Ðt tho¶ thuËn.   X∙    x    ­ C¸c  µn  Ó,Héi quÇn  óng  µ  ét  è  µnh  ã    Çu  Æc   Öt   §o th     ch v m s ng c yªu c ® bi   muèn  µnh  Ëp  th l Trung  ©m  Þch  ô  Öc  µm  × Thñ  ëng  ¬  t D v vi l th   tr c quan  Trung ­ ¬ng    chøc  oµn  Ó, quÇn  óng  c¸c tæ  ® th   ch chØ  o  ¬  ®¹ c quan  chøc n¨ng  Ëp    l ®Ò ¸n,thÈm  nh  µ  ã    ®Þ v c c«ng    öikÌm  å  ¬    v¨n g   h s xintho¶ thuËn  ña  é    c B Lao  ng  ®é ­Th¬ng    binh vµ  héi.   X∙  ­  é   B Lao  ng  Th¬ng  ®é ­  binh  µ  héi sau    Ën  îc v¨n  v X∙    khi nh ®  b¶n    ®Ò nghÞ   µnh  Ëp  th l Trung  ©m   Þch  ô  Öc  µm  ña  ñ   Þch  û   t D v vi l c Ch t U ban  ©n   nh d©n    c¸c tØnh, thµnh  è    ph hoÆc   ñ  ëng  ¬  Th tr c quan  Trung  ng    chøc  ¬ c¸c tæ  §oµn  Ó, quÇn  óng  th   ch hay    é   ×  Ë m   Êt sau  ngµy  c¸c B th ch nh   15  ph¶icã    c«ng  v¨n tr¶lêi ã    iÒu  Ön  µ  ñ tôc thµnh  Ëp c¸c Trung  ©m  Þch  ô  Öc        ®ñ ® c ki v th     l   t D v vi lµm hay kh«ng. ­  Êp   ã  Èm   Òn  quyÕt  nh   µnh  Ëp  C c th quy ra  ®Þ th l Trung  ©m   Þch  ô  t D v viÖc  µm  ñ  Þch  l (Ch t UBND  tØnh (TP);Bé  ëng;Thñ  ëng  ¬    tr   tr c quan  Trung  ng  ¬ c¸c tæ    chøc  oµn  Ó, quÇn  óng) cho  ÷ng  n  Þ   ® th   ch   nh ®¬ v sau    ã    Õn  khi c ý ki nhÊt trÝcña  é     B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi.   X∙  ­ Trong  êigian  ngµy  Ó   õ khi cã  Õt  nh  µnh  Ëp,Trung  th   30  k t     quy ®Þ th l  t©m  Þch  ô  Öc  µm  D v vi l ph¶i®¨ng    ®Þa  ¬ng  sè  Òn vÒ:      trªnb¸o  ph 5  li   tªnTrung  t©m,  ä    h tªnGi¸m  c, ®Þa   iÓ m,  è  iÖn  ¹i tµikho¶n,ngµy  µnh  Ëp, ®è   ® s® tho     ,   th l  ngµy  ¾t  u   ¹t®éng, lÜnh  ùc  ¹t®éng. b ®Ç ho     v ho   Quy Õt  nh  µnh  Ëp  ®Þ th l Trung  ©m   t ph¶i göi vÒ   é       B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ    éi.   X∙ h 3.V Ò   µnh  Ëp l¹c¸cTrung  ©m  óc  Õn viÖc  µm:   th l      i t x ti   l C¸c Trung  ©m   óc  Õn  Öc  µm  ∙  µnh  Ëp  íc ngµy  t x ti vi l ® th l tr   ban  µnh  h Th«ng   µy  u   tn ®Ò ph¶ithµnh  Ëp l¹theo tr×nh tùsau  y:   l   i      ®©
 5. 5 ­ Tæ     chøc  ¸nh    ¹t®éng  ña    ® gi¸ho   c c¸c trung t©m   óc  Õn viÖc  µm      x ti   l trªn c¸c m Æt     sau: m ôc    Õt    tiªu,k qu¶  ¹t®éng, c¬  ë  Ët chÊt hiÖn  ¹   chøc  ho     sv    t i tæ  , bé m¸y  c¸n  é, tµichÝnh..  b   .(Trung  ©m   µm  t l b¸o c¸o  ¸nh    ® gi¸theo  É u   Ìm  m k theo Th«ng   µy;C¬     tn   quan  ñ  ch qu¶n  Êp    Óm    ¸nh      Ën). c trªnki tra,® gi¸, nh x¸c ­ Trªn  ¬  ë  ¸nh    ùc  ¹ng,s ¾p   Õp,    cs® gi¸th tr   x quy  ¹ch  ¹ theo  íng  çi ho li  h m  tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ã  ét    ph tr     ¬ c m Trung  ©m   Þch  ô  Öc  µm, t D v vi l   do  ë   S Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi® îcUû     X∙      ban  ©n  ©n  nh d tØnh (TP) uû    quyÒn  qu¶n  ý®ñ   l   n¨ng  ùcthùc hiÖn  y  ñ    Ö m   ô  l    ®Ç d c¸c nhi v nªu    µ  ng  trªnv ®å thêituú  éc  ×nh  ×nh  ©n  è, lao ®éng,  ù    thu t h d s    s ph¸ttr Ón cña  Þ  êng     i   th tr lao ®éng, nhu  Çu  äc  Ò   µ  Öc  µm  ña  õng    c h ngh v vi l c t tØnh, thµnh  è  µ   ã  Ó    ph m c th x©y  ùng  ét  è  d m s trung t©m   éc    µn  Ó, héiquÇn  óng    thu c¸c §o th     ch hoÆc   ét  m sè  µnh  Æc   Öt. ng ® bi ­ C¸c    Trung  ©m   îc thµnh  Ëp  ¹   t ®  l l i ph¶i ®¸p  ,   øng    iÒu  Ön: 100%   c¸c ® ki   c¸n  é  ã  b c b»ng  Êp, trong    c  ®ã 2/3  ã  c b»ng  õ t trung  äc  ë lªn vÒ   h tr     chuyªn  ngµnh    ng      éihoÆc   ∙  ã  lao ®é ­ x∙h   ® c c«ng    t¸ctrong ngµnh  t  Êt 3    Ý nh   n¨m; sè    lao  ng  îc gií  Öu  Öc  µm  ®é ® i thi vi l (c¶  cung  øng)  Õm   t  Êt  chi Ý nh 30%   trong  tæng  è    ng  ∙  n   íitrung t©m   i  íic¸c tØnh  ng  s lao ®é ® ®Õ v     ®è v     ®å b»ng  µ  v 20%   ®èi víi       tØnh  Òn  óivµ  c¸c mi n   trung du.   ­  Öc  µnh  Ëp  ¹  Vi th l li c¸c Trung  ©m   óc  Õn  Öc  µm  ùc  Ön  t x ti vi l th hi theo  ®óng  Èm  Òn  µ  ×nh tùt¹ ®iÓ m   vµ  m ôc  I ña  th quy v tr       i 1  2  II c Th«ng   µy.   tn ViÖc  ¾p   Õp   ¹  s x l ic¸c trung  ©m   óc  Õn  Öc  µm    a   µn    t x ti vi l trªn ®Þ b do UBND     c¸cTØnh, thµnh  è  ùcthuéc TW   ñ  ×vµ  èihîp víi ¬    ph tr     ch tr   ph       quan  ñ  c ch qu¶n  ña    oµn  Ó, héi quÇn  óng  c c¸c ® th     ch hoÆc   é   ñ  B ch qu¶n  ã  c Trung  ©m   t xóc  Õn viÖc  µm  ïng tæ  ti   l c   chøc  ùc hiÖn. th   §èivíic¸c Trung  ©m  óc  Õn viÖc  µm       t x ti   l kh«ng    iÒu  Ön  µnh  Ëp  ®ñ ® ki th l l¹ Trung  ©m  Þch  ô  Öc  µm  × UBND     i t D v vi l th   tØnh  (TP) hoÆc   ¬     C quan  Trung ­ ¬ng    oµn  Ó,quÇn  óng,Bé    Õt ®Þnh    Ó  c¸c® th   ch   ra quy   gi¶ith hoÆc   chuyÓn    c¸c trung t©m  nµy sang ho¹t ®éng  d¹y nghÒ  theo NghÞ  ®Þnh  90/CP ngµy    15/12/1995 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph IV­ æ  c h ø c  c¸n b é , bi Õ n  c h Õ  c ñ a Trun g t © m  T d Þ c h  v ô  vi Ö c l µ m: 1. Trung  ©m  Þch  ô  Öc  µm  ã:Gi¸m  c, Phã    t D v vi l c   ®è   Gi¸m  c  µ  ét  è  ®è v m s c¸n bé    chuyªn m«n     nghiÖp  ô  óp viÖc  Ò   Õ   v gi   v K to¸n;Hµnh  Ýnh, tæng  îp;   ch   h  D Þch  ô  Öc  µm  ¾ m   µ  v vi l (n v cung  Êp  c th«ng    Þ  êng    ng, tvÊn, gií tinth tr lao ®é       i thiÖu  µ  v cung  øng    ng);§µo  ¹o(Néidung  ¬ng  ×nh,kÕ   ¹ch gi¶ng lao ®é   t    ch tr   ho     d¹y,häc  Ëp  µ    t v qu¶n  ýhäc  l  sinh).Tuú    theo  ×nh  ×nh  a   ¬ng, c¸c trung t h ®Þ ph      t©m   ã  Ó  µnh  Ëp  ét  è  c th th l m s phßng  hoÆc   c«ng    éc  Ünh  ùc  tæ  t¸cthu l v theo   chøc  n¨ng,nhiÖ m  ô  ∙    nh.   v ® x¸c®Þ §èi víic¸c     Trung  ©m   Þch  ô  Öc  µm  éc  t D v vi l thu tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  ú theo  cÇu  õng  ícthµnh  Ëp        ¬ tu   yªu  t b  l c¸c v¨n phßng  idiÖn  ®¹   t¹ quËn,huyÖn; c¸cvïng trongtØnh.   i          Trung  ©m  Þch  ô  Öc  µm  îcký  îp ®ång    ng  t D v vi l ®   h   lao ®é theo luËt®Þnh,      ® îcsö  ông  éng        ôc  ô   d c t¸cviªn®Ó ph v cho  Öm  ô  ña  nhi v c Trung  ©m. t
 6. 6 2. Gi¸m  c    ®è Trung  ©m   Þch  ô  Öc  µm  éc  t D v vi l thu tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  Chñ   Þch  ¬ do  t UBND   tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    Õt   ph tr   TW quy   ®Þnh    Öm,  Ôn  Öm   bæ nhi mi nhi theo    Þ  ña  ëng  ®Ò ngh c Tr ban    Tæ chøc  Ýnh  ch quyÒn  µ  v Gi¸m  c  ë   ®è S Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi.Phã  v X∙    gi¸m  c    ®è do Gi¸m  c  ë  ®è S Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héiquyÕt  nh    Ö m,  Ôn    X∙    ®Þ bæ nhi mi nhiÖ m   ã  ù  c s tho¶  Ën  ña  thu c Ban    Tæ chøc  Ýnh  Òn  ch quy tØnh (TP) hoÆc   theo quy  nh  Ò   ©n  Êp    ®Þ v ph c qu¶n  ýc¸n bé  ña  õng tØnh  l    c t   (TP). Gi¸m  c  ®è Trung  ©m   Þch  ô  Öc  µm  îc hëng  ô  Êp  t D v vi l ®   ph c chøc  ô  Ö   vh sè    ã  0,5;Ph gi¸m  c    ®è 0,4 theo b¶ng  ô  Êp  ph c chøc  ô    o  v l∙nh®¹ (quy  nh  ¹ ®Þ t i NghÞ   nh  è  ®Þ s 25/CP  µy  ng 23/5/1993 cña  Ýnh  ñ).   Ch ph 3. §èi víic¸c Trung  ©m   Þch  ô  Öc  µm  éc  µn  Ó, Héi  Çn          t D v vi l thu §o th   qu chóng  µ    é   ×  Öc    Ö m,  Ôn  Ö m   v c¸c B th vi bæ nhi mi nhi Gi¸m  c, Phã  ®è   Gi¸m  c  ®è Trung  ©m   Thñ  ëng  ¬  t do  tr c quan  ñ  ch qu¶n  Õt  nh  quy ®Þ theo quy  nh  Ò   ®Þ v ph©n  Êp  c qu¶n  ýc¸n bé. l    4. C¸c    Trung  ©m   Þch  ô  Öc  µm  éc  t D v vi l thu tØnh, thµnh  è  ùc thuéc   ph tr     Trung  ng  ã  ét  è    Õ     ùc hiÖn  ¬ c m s biªn ch ®Ó th   chøc n¨ng,nhiÖ m   ô  µ  éc   v v thu   biªnchÕ   ù    s nghiÖp  Uû   do  ban  ©n  ©n  nh d tØnh  Õt  nh  quy ®Þ trong tæng      biªn chÕ   îcCh Ýnh  ñ  ®  ph giao theo kÕ   ¹ch hµng      ho   n¨m, cô  Ó:   th ­ C¸c  µnh  è  ùcthuéc Trung  ng,c¸ctØnh  ng    th ph tr     ¬    ®å b»ng  ã  ©n  è  õ cd s t  2  iÖungêitrëlªn® îcbiªnchÕ   õ7  n   ngêi. tr           t   ®Õ 10  ­C¸c    tØnh  ng  ®å b»ng  kh¸cvµ    trungdu  îcbiªnchÕ   õ5  n   ngêi;  ®    t   ®Õ 7  ­C¸c    tØnh  Òn  ói® îcbiªnchÕ   õ4  n   ngêi. mi n      t   ®Õ 5  V­ C « n g  t¸c u ¶ n  l ý t µi h Ý n h:  q  c Thùc  Ön  hi theo Th«ng   ña  é   µi chÝnh  íng dÉn  tc B T   h  NghÞ   nh  ®Þ 72/CP  ngµy  th¸ng10  31    n¨m  1995  ña  Ýnh  ñ  Çn  µichÝnh. c Ch ph ph T   VI­ æ  c h ø c  th ù c hi Ö n:  T 1. Th«ng   µy  ã  Öu  ùc tõ ngµy  ý.B∙ibá    t n c hi l     k     quy  nh  íc®©y     íi ®Þ tr   tr¸ v   i Th«ng   µy. tn 2. Trong    qu¸  ×nh  ùc hiÖn  Õu  ã  ×  íng  ¾ c     Þ   tr th   n cgv m ®Ò ngh ph¶n    ¸nh vÒ   é  B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi®Ó     X∙ h   xem  Ðt,gi¶i x     Õt.quy
 7. 7 Trung  K Õ t   u ¶  h o ¹t ® é n g  c ñ a Trun g  t © m q x ó c ti Õ n vi Ö c lµ m t© m... . .. . .. (KÌm  theo Th«ng     t08/L§TBXH­TT  µy  ng 10/3/1997.. ) . .. . .......... . . .......... .. . .......... . . .......... 1­ Kh¸i qu¸t  Þ   êng     th tr lao  ng   ®é TØnh,  µnh  è,  th ph khu   ùc  ¹t v ho   ®éng  ña  c Trung  © m: t ­D © n   è;   s ­Lao  ng:   ®é +  Lao  ng  a  ã  Öc  µm ®é ch c vi l +  T×nh h×nh sö  dông ngµy c«ng lao ®éng  trong n«ng th«n, n«ng  nghiÖp; ­Tû  Ö    ng  ü  Ëtë  a  ¬ng;   l lao®é k thu   ®Þ ph ­Sè  Ý    x nghiÖp  ªndoanh: li   +  Quy    èn; m« v +  Nhu  Çu    ng  Ön  ¹ vµ  ù  Õn  c lao®é hi t   d ki trongt ng    n¨m  i  ¬ lai5  sau. ­Sè  ¬  ë    c s s¶n  Êtcã    ót10    ng  ëlªn: xu   thu h   lao®é tr   +  µ   íc; Nh n +    ©n; T nh Nhu  Çu    ng  Ön  ¹  µ  ù  Õn  c lao ®é hi t i d ki trong t ng    n¨m  v  ¬ lai5  sau  ña    c c¸c c¬  ë. s 2­ T×nh  ×nh  ùc  Ön    h th hi chøc  n¨ng,nhiÖ m   ô.   v C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 146/L§TBXH­Q§   µy  ng 17/3/1993  ña  é   ëng  c B tr Bé  Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi vµ  v X∙    Quy Õt  nh  µnh  Ëp  ®Þ th l Trung  ©m   t ®¸nh    ×nh  ×nh  ùc hiÖn  gi¸t h th   chøc  n¨ng  Öm  ô  îcgiao: nhi v® 
 8. 8 ­Chøc    n¨ng  Öm  ô  ∙  ùc hiÖn  îc; nhi v ® th   ® ­ Chøc    n¨ng  Öm   ô  a  ùc hiÖn  îchoÆc   ùc hiÖn  a  y  ,  nhi v ch th   ®  th   ch ®Ç ®ñ nguyªn nh©n;   ­ Nh÷ng  Ên    µichøc    v ®Ò ngo   n¨ng,nhiÖm   ô  îcgiao m µ     v®    Trung  ©m  ∙  t ® thùc hiÖn.   §èichiÕu  íi ôc          v  m tiªu®Ò ra theo tõng chøc      n¨ng,nhiÖ m  ô    ¸nh      v ®Ó ® gi¸ m Æt   îc,cha  îc,nguyªn nh©n. ®  ®    3­ Thèng  c¸c  Ünh  ùc  ña    kª  l v c Trung  © m   t theo  biÓu  É u   c¸c  m sau: (Theo  biÓu  É u   nh  Ìm) 3  m ®Ý k 4­ Ph ¬ng  íng  ¹t®éng  êikú    h ho   th   1997­2000. Trung  © m... . . t . . . Bi Ó u  1     . . ......   .. . ...... C ¬  s ë  v Ë t c h Ê t c ñ a Trun g  t © m T Ý n h   Õ n  n g µ y  b¸o c¸o ® (Theo  Th«ng   t08/L§TBXH­TT, ngµy    10/3/97. . .) Sè  Néi dung   §¬n  Þ  Sè îng Gi¸trÞ v l     Ghi chó   TT tÝnh  (hiÖn  (tr Öu i  (hiÖn  vËt) ®ång) vËt) 1 2 3 4 5 6 1 Tæng  Ön  Ých: di t m2   DiÖn  Ých  µ  ëng t nh x   Trong  : ®ã   ­Nhµ   µm  Öc;   l vi ­   ­Phßng  äc;   h  ­   ­X ëng  ùc hµnh   th   ­   ­C¬   ë    s s¶n  Êtphô xu   ­ 2   M¸y  ãc  ÕtbÞ  ñ  Õu m thi   ch y (Ph¬ng  tiÖn  d¹y nghÒ   µ  v s¶n   xuÊt   phô)   ­M¸y    may  C«ng  nghiÖp c¸i
 9. 9   ­M¸y    may  ©n  ông; d d   ­   ­M¸y    Ýnh   vit ­   ­Cabin häc  ¹ing÷     ngo   ­   ­¤    t«; ­   ­Xe    m¸y;   ­   ­C¸c  ¬ng  Ön kh¸c.   ph ti     ­ 3 Tæng    Þtµis¶n gi¸tr       Trong  : ®ã   ­Gi¸trÞtµi       s¶n  è  nh c ®Þ   +  ©n  Ng s¸ch NN   Êp;  c   +  C¸c  ån  ngu kh¸c   +  ù  ã; Tc 4 Vèn u  ng l ®é Ngµy... . th . . ¸ng. . ¨m 199.. . .n   . Gi¸m  c  ®è Trung  © m   ý    µ  ng  Êu t k tªn v ®ã d Trung  © m... . . t . . . Bi Ó u  2     . . ......   .. . ...... T æ  c h ø c b é  m ¸y  c¸n b é T Ý n h   Õ n  n g µ y  b¸o c¸o ® (Theo  Th«ng   t08/L§TBXH­TT, ngµy    10/3/97. . .) Sè  ChØ   tiªu §¬n  C«ng  ©n    nh viªn Thêigian Ghi       TT vÞ  chøc c«ng    chó t¸c tÝnh vÒ   Ünh  l vùc  Tæng   %   t.sè so  L§XH sè 1 2 3 4 5 6 7 1 Sè îng: l   ­Phßng     ­Ban     ­Tæ     ­Bé  Ën   ph 2 Tæng  sè  c«ng  nh©n, Ng êi   viªnchøc     Trong  : ®ã
 10. 10   ­ Biªn chÕ  hëng  l ng  ¬ ­ ng©n s¸ch; ­ Biªn  Õ   ch kh«ng  ëng  h ­ l ng  ©n  ¬ ng s¸ch;     ­Hîp  ng;   ®å   ­   Chia theo tr×nh ®é:          ­Trªn®¹ihäc      ­   ­§¹ihäc  µnh  XH;     ng L§­ ­   ­§¹ihäc     kh¸c;   ­   ­Trung  Êp  XH;    c L§­ ­   ­Trung  Êp    c kh¸c;   ­   ­C«ng  ©n  ü  Ët;   nh k thu   ­   ­S¬  Êp;  c  ­ Ghi chó:     M ôc    2: chØ    è  ghis CNVC   éc    é  thu c¸n b khung,kh«ng  Ýnh      îp    t gi¸oviªnh ®éng. Ngµy... . th . . ¸ng. . ¨m 199.. . .n   . Gi¸m  c  ®è Trung  © m   ý    µ  ng  Êu t k tªn v ®ã d
 11. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Trung  © m... . .. t . .. K Õ t  q u ¶  h o ¹t  é n g ® (KÌm  theo Th«ng     t08/L§TBXH­TT  µy  ng 10/3/1997.. ) . TØnh,  µnh  è)  é,  tæ  Th ph B c¸c  chøc  ® oµn  Ó th .. . .......... . . .......... T  Ên v D¹y  Ò ngh Giíi Öu vµ   thi   cung  øng    ng lao®é S.xuÊtDvô    á   qm nh CG   C.nghÖ Tæng  è s Trong  ®ã Tæng  è s Trong  ®ã DiÖn  Cã   Tæng  è s Giíi Öu  thi Cung  ChÝnh  Sè  Gi¸trÞ Doanh     Sè  Sè  L§  viÖc  Sè ­ l N÷ T.vÊn  T.vÊn  Sè îng l N÷ T¹i   Liªn   chÝnh  lµm Sè îng l N÷ Tæng   T.®ã:  øng s¸ch l ng î  s¶n ­ l thu  nghÒ   chuyÓn  îng v.lµm nghÒ TT kÕt s¸ch sè cã  nghÒ îng (Tr.®) chuyÓ giao v.lµm n giao 1 2=4+5 3 4 5 6=8+9 7 8 9 10 11 12=14+16 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1991 1992 1993 1994 1995 1996 199.. Céng Ghi chó:Trung  ©m  ë       t m thªm  ô  ôcvÒ: ph l   ­Danh  ôc  ÷ng  Ò   chøc  o  ¹o;   m nh ngh tæ  ®µ t   ­Danh  ôc  ÷ng  Ò   chøc    m nh ngh tæ  s¶n  ÊtdÞch  ô  xu   v quy    á m« nh Ngµy... . th . . ¸ng. . ¨m 199.. . .n   . Gi¸m  c  ®è Trung  © m   ý    µ  ng  Êu t k tªn v ®ã d

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản