Thông tư 09/2000/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
73
lượt xem
10
download

Thông tư 09/2000/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 09/2000/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 05/1999/TT-BKH ngày 11/11/1999 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn quản lý các dự án quy hoạch.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 09/2000/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a  é   Õ   O ¹ C H  V µ  § Ç U  T ¦ S è  09/2000/TT­B K H   BK H n g µ y 02 th¸ng 8 n¨ m  2000 V Ò  Vi Ö c S ö a  ® æ i,  æ   u n g  m é t s è  ® i Ó m   b S c ñ a th«ng t s è  05/1999/TT­B K H  n g µ y 11­11­1999  c ñ a  é   Õ   o ¹ ch v µ  § Ç u  t h í ng d É n  q u ¶ n  lý  BK h c¸c d ù  ¸n q ui  o ¹ ch h ­ C¨n  Qui  Õ     cø  ch qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   ®Þnh  è  s 52/1999/N§­   µy  CP ng 8/7/1999 cña  Ýnh  ñ;   Ch ph ­ C¨n  ®iÓ m       cø  3, kho¶n    Òu  NghÞ   nh  è  2, §i 1  ®Þ s 12/2000/N§­   µy  CP ng 5/5/2000  ña  Ýnh  ñ  Ò   Öc  öa  æi, bæ   c Ch ph v vi s ®   sung  ét  è  iÒu  ña    m s® c Qui chÕ   qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  ®Þ 52/1999/N§­ CP   µy  7­ ng 8­ 1999  ña  Ýnh  ñ; c Ch ph Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu   íng dÉn  öa  æi,bæ   K ho   § th   s®   sung  ét  è  iÓ m   m s® sau: 1.Bæ     sung  ôc    iÓ m   (vèn lËp c¸cdù      ¹ch)t¹ Th«ng   è  m 2.2,® 2        ¸n quiho  i  ts 05/1999/TT­BKH   µy  11­ ng 11­ 1999  ña  é   Õ   ¹ch vµ  Çu   íng dÉn  c B K ho   § th   qu¶n  lýc¸cdù      ¹ch nh      ¸n quiho   sau:   "2.2.C¸c  ù  quiho¹ch  ö  ông  èn  ©n     d ¸n    sd v Ng s¸ch Nhµ   íc ® îc c©n  i   n    ®è   vèn  trongkÕ   ¹ch ®Ç u    µng    ho   th n¨m  å m:  g .. . .. . . .. ­ Dù       ¹ch    iÓn ngµnh, bao  å m   quiho¹ch  Ö   èng      ¸n quiho ph¸ttr     g c¶    h th c¸c khu c«ng  nghiÖp;Qui  ¹ch  ö  ông  t  ai c¶  íc,c¸c vïng    ho sd ®Ê ®   n     kinh tÕ  µ      v c¸c vïng kinh tÕ  äng®iÓ m.     tr   ­  ù   qui ho¹ch  ©y  ùng  ïng,qui ho¹ch  D ¸n    x d v    chung  ©y  ùng  «   Þ, x d ® th   n«ng  th«n,quiho¹ch chitiÕtc¸ctrung t©m  «  Þ."           ® th 2. Bæ     sung  iÓ m   vÒ   Èm  Òn  Èm  nh    ù      ¹ch nh  ® 3  th quy th ®Þ c¸c d ¸n quiho   sau: ­Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu   µc¬    K ho   § tl   quan  ñ  ×tæ  ch tr   chøc  Èm  nh    ù    th ®Þ c¸cd ¸n quiho¹ch tæng  Ó    iÓn kinh tÕ      éic¶  íc;quiho¹ch tæng  Ó        th ph¸ttr     ­ x∙h   n       th ph¸t tr Ón kinh tÕ      éicña    ïng kinh tÕ,vïng kinh tÕ  äng ®iÓ m;    ¹ch  i    ­ x∙h   c¸c v          tr   quiho tæng  Ó    iÓn kinh tÕ      éicña    th ph¸ttr     ­ x∙h   c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ¬ng  ã  Þ  Ýquan  äng,quiho¹ch ph¸ttr Ónc¸cngµnh,lÜnh  ùc  c v tr   tr       i       v quan  äng tr   theo quyÕt ®Þnh  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ.     c Th t   ph Trong  çi  êikú  Õ   ¹ch, Thñ   íng  Ýnh  ñ  Ï xem   Ðt  µ    m th   k ho   t Ch ph s   x v phª duyÖt danh  ôc  ÷ng  µnh, lÜnh  ùc,nh÷ng  m nh ng   v  tØnh, thµnh  è  ùc thuéc   ph tr     Trung  ng  ã  Þ  Ýquan  äng ®èi víi Òn  ¬ c v tr   tr       n kinhtÕ  èc  ©n.   qu d Riªng c¸cdù      ¹ch cã  ªnquan  n   Òu  µnh,nhiÒu  ïng th×      ¸n quiho   li   ®Õ nhi ng   v  tuú  õng  êng  îp  ô  Ó, Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   ×nh Thñ íng  Ýnh  ñ  t tr h c th   K ho v§ t tr   t Ch ph giao cho  éi ®ång  È m   nh  µ   ícvÒ     ù    u      Èm  nh,   H  Th ®Þ Nh n   c¸c d ¸n ®Ç t®Ó th ®Þ   tr×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ    Öt.   t  ph phª duy ­ C¸c  é,  û     B U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung ¬ng  l lµ c¬    quan  ñ  × tæ  ch tr   chøc  Èm   nh    ù  qui ho¹ch  th ®Þ c¸c d ¸n    theo  ©n  Êp  ph c
  2. 2 qu¶n  ývèn    ù  qui ho¹ch  l  c¸c d ¸n    nªu  ¹  iÓ m   cña  ti ® 3  Th«ng    è  t s 05/1999/TT­ BKH   µy  ng 11/11/1999 cña  é  Õ   ¹ch vµ  Çu .   B K ho   § t 3.  öa  æi, bæ   S ®   sung  iÓ m     ôc   ® 3, m 3.1,Th«ng   sè    t 05/1999/TT­ BKH   ngµy  11/11/1999 híng dÉn      qu¶n  ýc¸cdù      ¹ch nh  l     ¸n quiho   sau: "C¸c Bé     qu¶n  ýngµnh  chøc  ùc hiÖn    ù      ¹ch    iÓn l  tæ  th   c¸c d ¸n quiho ph¸ttr   ngµnh;Tæng  ôc  Þa  Ýnh    c § ch qu¶n  ýNhµ   ícvÒ     ¹ch sö  ông  t  ai, l  n   quiho   d ®Ê ®   trùctiÕp  ùc hiÖn    ù      ¹ch  ö  ông  t  ai c¶  íc,c¸c vïng kinh   th   c¸c d ¸n quiho sd ®Ê ®   n         tÕ  µ    ïng kinhtÕ  äng ®iÓ m". v c¸cv     tr   4. Chuy Ón  iÓ m   cña    ® 3  Th«ng   è  t s 05/1999/TT­ BKH   µy  ng 11/11/1999  thµnh  iÓ m    ¬ng  ùc¸c®iÓ m         thµnh    iÓ m         ® 4;t t    4,5,6,7  c¸c® 5,6,7,8. Th«ng   µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  tn c hi l   t   ban  µnh. h

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản