Thông tư 09/2001/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
63
lượt xem
4
download

Thông tư 09/2001/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 09/2001/TT-BTC về việc hướng dẫn thi hành một số điều về chủ trương, biện pháp điều hành dự toán ngân sách nhà nước năm 2001 do Bộ tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 09/2001/TT-BTC

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 09/2001/TT-BTC Hà N i, ngày 18 tháng 1 năm 2001 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 09/2001/TT-BTC NGÀY 18 THÁNG 01 NĂM 2001 HƯ NG D N THI HÀNH M T S ĐI M V CH TRƯƠNG, BI N PHÁP ĐI U HÀNH D TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM 2001 Căn c Ngh quy t s 38/2000/QH10 ngày 28/11/2000 c a Qu c h i Khóa X, kỳ h p th 8 v d toán NSNN năm 2001; Căn c Quy t đ nh s 146/2000/QĐ-TTg ngày 22/12/2000 c a Th tư ng Chính ph v vi c giao k ho ch và d toán NSNN năm 2001; B Tài chính hư ng d n m t s đi m v ch trương và bi n pháp đi u hành ngân sách nhà nư c năm 2001 như sau: I/ PHÂN C P NHI M V THU, CHI NGÂN SÁCH: 1- Năm 2001 v n ti p t c th c hi n n đ nh các ngu n thu, t l đi u ti t và nhi m v chi gi a ngân sách Trung ương và ngân sách đ a phương như năm 2000, đ ng th i đi u chuy n t ngân sách Trung ương v ngân sách đ a phương m t s nhi m v chi sau đây cho phù h p v i yêu c u qu n lý c a đ a phương: 1.1- Chi đ m b o ho t đ ng qu n lý Nhà nư c c a b máy dân s và k ho ch hóa gia đình. 1.2- Chi h tr cho các đ i tư ng tham gia kháng chi n và con đ c a h b nhi m ch t đ c hóa h c do M s d ng trong chi n tranh Vi t nam. 1.3- Chi m t s chương trình m c tiêu không x p là chương trình m c tiêu Qu c gia: (1)- Chương trình v th d c th thao; (2)- Chương trình phòng ch ng t i ph m; (3)- Chương trình phòng ch ng ma tuý; (4)- Chương trình phòng ch ng m i dâm; (5)- Chương trình b o v và chăm sóc tr em; (6)- M c tiêu nâng c p trang thi t b y t ;
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. (7)- Chương trình h tr phát tri n thu s n; 2- Ti p t c th c hi n cơ ch đ l i m t s ngu n thu đ đ u tư xây d ng cơ s h t ng, phát tri n kinh t - xã h i đ a phương như năm 2000. Riêng ngu n thu qu ng cáo truy n hình đư c s d ng toàn b s thu theo phân c p đ đ u tư nâng c p, c i t o, s a ch a, mua s m thi t b cho đài truy n hình theo qui đ nh t i thông tư s 03/2000/TT-BTC ngày 10/1/2000 c a B Tài chính. Vi c phân c p, qu n lý và báo cáo tình hình s d ng các ngu n thu trên đư c th c hi n theo quy đ nh t i đi m 3 - Ph n I - Thông tư s 06/2000/TT-BTC ngày 18/01/2000 c a B Tài chính. 3- V thư ng vư t d toán thu cho ngân sách đ a phương: 3.1- Đ i v i các kho n thu phân chia gi a ngân sách Trung ương và ngân sách các c p chính quy n đ a phương th c hi n theo đúng quy đ nh t i Thông tư s 06/2000/TT-BTC ngày 18/1/2000 c a B Tài chính và đư c h ch toán và quy t toán vào NSNN năm 2001. 3.2- Đ i v i kho n thu đư c thư ng theo quy đ nh c a Lu t NSNN: - Đ i v i thu tiêu th đ c bi t hàng s n xu t trong nư c (không k ph n ngân sách đ a phương đã đư c hư ng theo phân c p): Thư ng 100% s thu vư t d toán do Th tư ng Chính ph giao. - Đ i v i thu xu t kh u, thu nh p kh u, thu tiêu th đ c bi t hàng nh p kh u: S vư t thu d toán Th tư ng Chính ph giao t 20 t đ ng tr xu ng thư ng 100%, s vư t thu t trên 20 t đ ng thư ng thêm 50% s vư t thêm nhưng t ng s thư ng t i đa không vư t quá 50 t đ ng. - Các kho n ti n thư ng nêu trên đư c s d ng đ đ u tư xây d ng cơ s h t ng, th c hi n các nhi m v quan tr ng, đ t xu t phát sinh đ a phương. Ti n thư ng vư t thu đư c h ch toán và quy t toán vào NSNN năm 2002. 3.3- Vi c đ ngh xét thư ng th c hi n như quy đ nh t i đi m 6.3 kho n 6 Ph n IV - Thông tư s 103/1998/TT-BTC ngày 18/07/1998 c a B Tài chính. II/. PHÂN B D TOÁN NSNN NĂM 2001 VÀ CH Đ O TH C HI N: 1- V phân b d toán ngân sách năm 2001: Căn c m c thu, chi Th tư ng Chính ph giao, các B , cơ quan trung ương, các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và T ng c c H i quan c n kh n trương làm t t công tác giao nhi m v thu, chi ngân sách cho các đơn v tr c thu c và c p dư i ch m nh t trong tháng 2/2001. 1.1- V thu: S thu Th tư ng Chính ph giao là m c t i thi u. Đ đ m b o th c hi n vư t m c thu ngay t đ u năm, các đ a phương, các ngành c n có ch tiêu ph n đ u cao hơn (t i thi u tăng 5% so v i m c Th tư ng Chính ph giao).
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1.2- V chi: - S p x p h p lý các nhi m v chi, trong đó ưu tiên b trí v n cho đ u tư phát tri n, nh t là v n đ i ng, v n chu n b đ u tư, v n kh c ph c h u qu thiên tai; chi s nghi p kinh t , nh t là chi cho các d án v gi ng cây, gi ng con có năng su t và giá tr cao, phát tri n du l ch, xúc ti n thương m i, chi cho công tác khuy n nông, khuy n lâm, khuy n ngư,... Đ m b o các kho n chi giáo d c - đào t o, khoa h c công ngh ,... - Vi c phân b d toán cho t ng đơn v s d ng ngân sách ph i đ m b o chi ti t theo ít nh t 9 m c chi ch y u c a M c l c Ngân sách nhà nư c, g m: M c 100 - Ti n lương. M c 102 - Ph c p lương. M c 103 - H c b ng h c sinh, sinh viên. M c 104 - Ti n thư ng. M c 110 - V t tư văn phòng. M c 117 - S a ch a thư ng xuyên TSCĐ ph c v công tác chuyên môn và duy tu, b o dư ng các công trình cơ s h t ng. M c 118 - S a ch a l n tài s n c đ nh ph c v chuyên môn và các công trình cơ s h t ng. M c 119 - Chi phí nghi p v chuyên môn c a t ng ngành. M c 145 - Mua s m TSCĐ dùng cho công tác chuyên môn. Các m c chi còn l i không thu c các m c trên đư c ghi vào m c chi khác (m c 134). - Th c hi n phân b các chương trình m c tiêu t năm 2001 đã đư c cân đ i vào nhi m v chi ngân sách đ a phương cho phù h p v i các lĩnh v c yêu c u th c t đ a phương. 2- Ch đ o th c hi n: 2.1- T p trung ch đ o các bi n pháp đ tháo g khó khăn thúc đ y s n xu t, tiêu th s n ph m, khuy n khích s n xu t kinh doanh phát tri n. Trên cơ s đó tăng cư ng công tác qu n lý thu ngay t đ u năm nh m thu đúng, thu đ các kho n thu theo quy đ nh c a Pháp lu t, ch ng th t thu, ch ng n đ ng thu . Ph i h p ch t ch các cơ quan đ t ch c t t m i bi n pháp ch ng buôn l u, gian l n thương m i. Đ i v i lĩnh v c thu ngoài qu c doanh, rà soát l i các h kinh doanh, m c doanh thu tính thu nh t là các h kinh doanh l n, kinh doanh đ c s n đ xây d ng m c thu theo Lu t đ m b o k t qu thu theo sát đư c tình hình phát tri n s n xu t kinh doanh lĩnh v c này. 2.2- Th c hi n nghiêm ch nh các chính sách mi n gi m thu c a Nhà nư c đ khuy n khích s n xu t và góp ph n n đ nh đ i s ng nhân dân vũng lũ l t, các h nghèo. Đ c
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. bi t đ i v i các t nh đ ng b ng sông C u Long, c n kh n trương xem xét đ th c hi n mi n gi m thu đ i v i các h nông dân; các h s n xu t kinh doanh b thi t h i do lũ l t năm 2000. Trên cơ s đó có báo cáo ngay v B Tài chính trong tháng 1 đ có cơ s xem xét h tr v s th c t mi n gi m cho nông dân nh hư ng đ n ngân sách. 2.3- Rà soát l i các bi n pháp th c hành ti t ki m đã th c hi n B , ngành và đ a phương, t đó có bi n pháp th c hi n t t Pháp l nh th c hành ti t ki m ch ng lãng phí. Đ i v i các đ a phương, trên cơ s đ nh m c phân b NSNN c a Trung ương, c n xác đ nh các đ nh m c chi đ a phương theo t ng đ i tư ng chi cho phù h p v i đi u ki n đ c đi m chi t ng đơn v , trên cơ s đó th c hi n vi c khoán chi (nh t là đ i v i các đơn v qu n lý hành chính Nhà nư c). 2.4- Th c hi n nghiêm túc ch đ công khai NSNN t t c các ngành, các c p, các đơn v ngay sau khi d toán ngân sách năm 2001 đư c giao và quy t toán ngân sách năm 2000 đư c phê chu n theo quy đ nh t i Quy t đ nh s 225/1998/QĐ-TTg ngày 20/11/1998 c a Th tư ng Chính ph và các Thông tư hư ng d n c a B Tài chính, đ ng th i tăng cư ng công tác thanh tra ki m tra nh m ch n ch nh k p th i nh ng sai ph m đ m b o nâng cao hi u qu s d ng kinh phí ngân sách. III/. V CÔNG TÁC QU N LÝ NSNN: 1- Đ i v i các chương trình, m c tiêu: 1.1- Các chương trình m c tiêu Qu c gia: Năm 2001 Chính ph đã có Quy t đ nh đưa vào 6 chương trình m c tiêu Qu c gia: chương trình xóa đói, gi m nghèo và vi c làm (h p nh t c chương trình 135, đ nh canh đ nh cư, xây d ng trung tâm c m xã); chương trình dân s và k ho ch hoá gia đình; chương trình nư c s ch và v sinh môi trư ng nông thôn; chương trình phòng ch ng m t s b nh xã h i và b nh d ch nguy hi m và HIV/AIDS; chương trình văn hóa; chương trình giáo d c - đào t o. Vi c c p phát các chương trình m c tiêu Qu c gia th c hi n theo phương th c tr c p có m c tiêu (riêng ph n v n cho vay gi i quy t vi c làm s th c hi n c p qua Kho b c Nhà nư c). Các đ a phương có trách nhi m s p x p l ng ghép gi a các chương trình đ m b o các m c tiêu c a chương trình m c tiêu và phù h p v i th c t c a đ a phương. Riêng kinh phí Chương trình 135 các đ a phương b trí v n đ m b o t i thi u theo m c đã đư c Th tư ng Chính ph giao. 1.2- D án 5 tri u ha r ng: c p phát tr c p có m c tiêu cho đ a phương. 1.3- Chi tr giá, tr cư c và v n d b đ ng viên s c p b ng hình th c u quy n cho các đ a phương. Riêng chi tr giá sách báo s c p qua T ng công ty phát hành sách. 1.4- Đ i v i các chương trình m c tiêu đư c chuy n v ngân sách đ a phương đã nêu t i đi m 1.3 - M c 1 - Ph n I đư c tính chung trong t ng s b sung t ngân sách Trung ương cho ngân sách đ a phương, t ng chương trình m c tiêu này s ph n ánh theo lĩnh v c c th sau: chương trình v th thao h ch toán vào chi s nghi p th d c th thao; chương trình phòng ch ng t i ph m, chương trình phòng ch ng ma tuý, chương trình phòng ch ng m i dâm và chương trình b o v tr em h ch toán vào chi đ m b o xã h i; m c tiêu nâng c p y t h ch toán vào chi s nghi p y t ; chương trình h tr phát tri n thu s n phân b đ m b o t i thi u theo m c B Tài chính hư ng d n và h ch toán vào chi đ u tư xây d ng cơ b n.
  5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1.5- Đ i v i chương trình m c tiêu do các B , ngành, Trung ương th c hi n B Tài chính s c p phát tr c ti p cho các B đ th c hi n và h ch toán như sau: chương trình truy n hình, chương trình phát thanh h ch toán vào s nghi p phát thanh truy n hình; chương trình k ho ch hành đ ng dinh dư ng Qu c gia h ch toán vào s nghi p yt . 2 - Đ i v i các đ tài, d án khoa h c thu c các chương trình khoa h c công ngh c p Nhà nư c: Ban ch nhi m chương trình (thu c B qu n lý chương trình) ph i h p v i B Tài chính phân b kinh phí c a chương trình và trình Th tư ng Chính ph giao cho các B , cơ quan Trung ương. Trên cơ s d toán đư c giao, các B , cơ quan Trung ương phân b và giao d toán cho các đơn v nghiên c u khoa h c tr c thu c, đ ng g i B Tài chính, Ban ch nhi m chương trình làm căn c c p phát và qu n lý. B Tài chính th c hi n c p phát tr c ti p kinh phí cho các đơn v nghiên c u khoa h c. Vi c quy t toán kinh phí các đơn v th c hi n quy t toán v i Ban ch nhi m chương trình, đ ng g i B , cơ quan ch qu n đ t ng h p chung vào quy t toán c a B , cơ quan Trung ương. Ban ch nhi m chương trình t ng h p, quy t toán v i B Tài chính. 3- V qu n lý chi XDCB, các B , các ngành và U ban nhân dân các c p c n th c hi n t t các bi n pháp nh m kh c ph c nh ng t n t i c a năm 2000. C th : (1)- Rà soát l i danh m c các d án đ u tư, ch b trí v n cho nh ng d án có đ y đ th t c, ưu tiên b trí v n cho các d án quan tr ng, nh t là giao thông, thu l i, ... Khi b trí v n lưu ý đ i v i các d án có ngu n v n t 10 t đ ng tr lên ch thông báo 70% v n, sau 30/6/2001 n u đ m b o ti n đ s phân b ti p, trư ng h p không đ m b o ti n đ s đi u chuy n cho các d án khác. Cơ quan tài chính các c p c n ưu tiên t m ng c p phát và thanh toán v n cho các nhi m v c n thi t, nh t là xây d ng tu b các công trình đê đi u, thu l i, kh c ph c lũ l t, cung c p các gi ng cây con có năng su t và giá tr cao đ m b o s n xu t k p th i v . (2)- Trong quá trình đi u hành c n theo sát ti n đ th c hi n đ m b o v n theo k ho ch. Nh ng d án không th c hi n theo đúng ti n đ c n đi u ch nh chuy n v n cho nh ng d án có ti n đ tri n khai nhanh nh m t p trung hoàn thành đưa vào s d ng s m, ch m d t tình tr ng kéo dài th i h n thanh toán v n. Năm 2001, th c hi n Ngh quy t c a Qu c h i, s tăng thu ngân sách Trung ương (n u có) đư c s d ng đ gi m b i chi, thanh toán n XDCB và b sung d phòng ngân sách đ gi i quy t nh ng v n đ đ t xu t phát sinh trong năm. Không x lý b sung v n cho nh ng d án vư t d toán và b sung các nhi m v chi XDCB ngoài k ho ch. 4- V c p phát các kho n b sung t ngân sách Trung ương cho ngân sách đ a phương, đ gi m b t th t c hành chính, năm 2001, B Tài chính s th c hi n c p s b sung cân đ i ngân sách cho các đ a phương m i quý 2 l n: + L n 1: c p vào tháng đ u quý. + L n 2: c p vào tháng gi a quý. 5- T quý I/2001 các B , ngành, các c p có k ho ch t ch c t ng k t 5 năm th c hi n Lu t NSNN. Trên cơ s đó đ xu t nh ng v n đ và n i dung c n s a ch a và b sung đ hoàn thi n Lu t NSNN.
  6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. IV/. T CH C TH C HI N: Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày ký. Các B , ngành, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương căn c vào Thông tư này đ t ch c hư ng d n các cơ quan, đơn v và các c p chính quy n đ a phương th c hi n. Ph m Văn Tr ng (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản