Thông tư 09/2002/TT-BLĐTBXH

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
38
lượt xem
3
download

Thông tư 09/2002/TT-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 09/2002/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý lao động, tiền lương và thu nhập đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 09/2002/TT-BLĐTBXH

 1. B LAO NG, THƯƠNG BINH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VÀ XÃ H I VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 09/2002/TT-BL TBXH Hà N i, ngày 11 tháng 6 năm 2002 THÔNG TƯ C A B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I S 09/2002/TT-BL -TBXH, NGÀY 11 THÁNG 6 NĂM 2002 HƯ NG D N TH C HI N CƠ CH QU N LÝ LAO NG, TI N LƯƠNG VÀ THU NH P I V I CÔNG TY TRÁCH NHI M H U H N M T THÀNH VIÊN NHÀ NƯ C N M GI 100% V N I UL Th c hi n Ngh nh s 63/2001/N -CP ngày 14-9-2001 c a Chính ph v chuy n i doanh nghi p Nhà nư c, doanh nghi p c a t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i thành Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên, sau khi có ý ki n c a m t s B , ngành liên quan, B Lao ng - Thương binh và xã h i hư ng d n th c hi n cơ ch qu n lý lao ng, ti n lương và thu nh p như sau: I. PH M VI, I TƯ NG ÁP D NG 1- Ph m vi áp d ng: Ph m vi áp d ng Thông tư này là các doanh nghi p Nhà nư c ho t ng s n xu t kinh doanh, do Nhà nư c ho c t ch c chính tr , t ch c xã h i quy t nh n m gi 100% v n i u l ư c chuy n i thành Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên (g i t t là Công ty) theo quy nh t i Ngh nh s 63/2001/N -CP ngày 14-9-2001 c a Chính ph . Các t ch c là i di n Ch s h u ho c ư c u quy n là i di n ch s h u Công ty theo quy nh t i i u 2, Ngh nh s 63/2001/N -CP nói trên g i t t là ch s h u. 2- i tư ng áp d ng: - Các thành viên H i ng qu n tr , g m: Ch t ch H i ng qu n tr , các thành viên chuyên trách, không chuyên trách H i ng qu n tr ( i v i Công ty có H i ng qu n tr ); - T ng Giám c (Giám c), Phó T ng giám c (Phó giám c, k toán trư ng). - Ch t ch Công ty ( i v i Công ty không có H i ng qu n tr ). - Ngư i lao ng làm vi c theo h p ng lao ng trong Công ty.
 2. II. CƠ CH QU N LÝ LAO NG VÀ TI N LƯƠNG: 1- Cơ ch qu n lý lao ng: a) Căn c vào kh i lư ng, ch t lư ng theo yêu c u s n xu t, kinh doanh, Giám c có trách nhi m xác nh s lư ng lao ng k ho ch c n tuy n d ng và ăng ký v i Ch s h u trư c khi th c hi n; b) Theo s lư ng lao ng k ho ch ã ăng ký, Giám c ư c quy n ch ng tuy n d ng và ký k t h p ng lao ng theo pháp lu t lao ng quy nh; c) H ng năm, Giám c có trách nhi m ánh giá vi c s d ng lao ng. N u s lư ng lao ng th c t tuy n d ng vư t quá nhu c u, ngư i lao ng không có vi c làm ho c không vi c làm thì Giám c có phương án b trí và gi i quy t d t i m; Trư ng h p không th b trí ư c thì Ch t ch H i ng qu n tr ( i v i Công ty có H i ng qu n tr ) ho c Ch t ch Công ty ( i v i Công ty không có H i ng qu n tr ) và Giám c có trách nhi m gi i quy t m i ch i v i ngư i lao ng theo quy nh c a pháp lu t lao ng t qu tr c p m t vi c làm, qu d phòng (tr qu lương d phòng), qu phúc l i, khen thư ng, l i nhu n sau thu , n u v n không thì ư c trích t v n s n xu t, kinh doanh và h ch toán vào giá thành ho c phí lưu thông. Sau năm 2005, ngu n kinh phí này không ư c trích t v n s n xu t, kinh doanh và không ư c h ch toán vào giá thành ho c phí lưu thông. 2- Cơ ch qu n lý ti n lương: 2.1- X p lương ng ch, b c và ph c p: Căn c vào các quy nh hi n hành v ti n lương c a Nhà nư c, Công ty th c hi n vi c x p lương ng ch, b c và hư ng ph c p ch c v như sau: a) iv iH i ng qu n tr và Ch t ch Công ty: - Chuy n x p lương: Các ch c v b nhi m bao g m: Ch t ch H i ng qu n tr , thành viên chuyên trách H i ng qu n tr , Ch t ch Công ty ang x p và hư ng lương theo các b ng lương dân c , b u c , hành chính, s nghi p, viên ch c qu n lý doanh nghi p; viên ch c chuyên môn, nghi p v trong doanh nghi p; l c lư ng vũ trang thì th c hi n vi c chuy n x p lương theo quy nh t i M c II, Thông tư s 06/1998/TTLT-TCCP- BL TBXH-BTC ngày 20-10-1998 c a Liên t ch Ban T ch c - Cán b Chính ph - B Lao ng - Thương binh và Xã h i - B Tài chính. - Ph c p ch c v và ph c p trách nhi m: + Các thành viên H i ng qu n tr (tr thành viên H i ng qu n tr không chuyên trách) và Ch t ch Công ty ư c hư ng ph c p ch c v lãnh o như sau: Ch c danh H s ph c p ch c v H ng 1 H ng 2 H ng 3
 3. Ch t ch H i ng qu n tr , 0,8 0,6 0,5 Ch t ch Công ty Thành viên chuyên trách H i 0,6 0,5 0,4 ng qu n tr H s ph c p ch c v tính so v i m c lương t i thi u. H s lương t i thi u là 1 cơ s tính hư ng ph c p ch c v , óng và hư ng b o hi m xã h i, b o hi m y t . H ng 1: Áp d ng i v i Công ty ư c x p doanh nghi p h ng 1; H ng 2: Áp d ng i v i Công ty ư c x p doanh nghi p h ng 2; H ng 3: Áp d ng i v i Công ty ư c x p doanh nghi p h ng 3 tr xu ng. - Các thành viên không chuyên trách H i ng qu n tr ư c hư ng ph c p trách nhi m quy nh t i Ngh nh s 25/CP ngày 23-5-1993 c a Chính ph , c th : * M c 0,3 so v i m c lương t i thi u, áp d ng i v i Công ty ư c x p doanh nghi p h ng 1 và h ng 2. * M c 0,2 so v i m c lương t i thi u, áp d ng i v i Công ty ư c x p doanh nghi p h ng 3 tr xu ng. b) i v i T ng giám c (Giám c): T ng giám c (Giám c), k c Phó T ng giám c (Phó Giám c) và k toán trư ng công ty x p lương theo b ng lương viên ch c qu n lý doanh nghi p quy nh t i Ngh nh s 26/CP ngày 23-5-1993 c a Chính ph và h ng Công ty ư c x p theo tiêu chuNn x p h ng doanh nghi p quy nh và hư ng d n t i Thông tư s 17/1998/TTLT-BL TBXH-BTC ngày 31-12-1998 và Thông tư s 10/2000/TTLT- BL TBXH-BTC ngày 4-4-2000 c a Liên t ch B Lao ng - Thương binh và xã h i - B Tài chính. Ch s h u căn c vào các tiêu chuNn x p h ng quy nh t i Thông tư s 17/1998/TTLT-BL TBXH-BTC và Thông tư s 10/2000/TTLT-BL TBXH-BTC nói trên xem xét và quy t nh x p h ng t h ng II tr xu ng i v i các Công ty. i v i Công ty x p h ng 1 tr lên thì có s tho thu n c a B Lao ng - Thương binh và xã h i - B Tài chính. Vi c chuy n x p lương i v i T ng giám c (Giám c), Phó T ng giám c (Phó Giám c) và K toán trư ng theo quy nh t i m c VI, Thông tư s 17/1998/TTLT- BL TBXH-BTC nói trên. c) i v i ngư i lao ng: - i v i viên ch c chuyên môn, nghi p v x p lương theo các b ng lương quy nh t i Ngh nh 25/CP và Ngh nh s 26/CP ngày 23-5-1993 c a Chính ph .
 4. Viên ch c gi ch c v (trư ng, phó phòng Công ty ho c tương ương) ư c hư ng ph c p ch c v theo h ng Công ty ư c x p. - i v i ngư i lao ng tr c ti p s n xu t, kinh doanh; x p lương theo các thang lương, b ng lương quy nh t i Ngh nh 25/CP, Ngh nh 26/CP ngày 23-5-1993 c a Chính ph . - Tiêu chuNn c p b c k thu t công nhân và ch c danh, tiêu chuNn chuyên môn, nghi p v viên ch c là căn c x p lương, thi nâng b c, nâng ng ch, s d ng lao ng phù h p v i trình tay ngh ho c chuyên môn, nghi p v theo yêu c u c a s n xu t, kinh doanh, cũng như làm cơ s b i dư ng nâng cao tay ngh và ào t o ngh cho ngư i lao ng. Công ty có trách nhi m xây d ng ban hành và ăng ký v i Ch s h u tiêu chuNn c p b c k thu t công nhân và ch c danh, tiêu chuNn chuyên môn, nghi p v viên ch c sau: + Ch c danh, tiêu chuNn chuyên môn nghi p v viên ch c xây d ng theo hư ng d n t i Thông tư s 04/1998/TT-BL TBXH ngày 04-04-1998 c a B Lao ng - Thương binh và xã h i. + Tiêu chuNn c p b c k thu t công nhân trư c m t th c hi n theo Tiêu chuNn hi n có, sau ó Công ty xây d ng l i theo hư ng d n c a B Lao ng - Thương binh và xã h i. 2.2- Tr lương: có cơ s tr lương úng, g n v i s lư ng, ch t lư ng lao ng, năng su t lao ng và hi u qu , các Công ty ph i th c hi n các quy nh sau: a) nh m c lao ng: Trên cơ s kh i lư ng, ch t lư ng công vi c, t ch c s n xu t, t ch c lao ng, Công ty xây d ng nh m c lao ng xác nh s lao ng c n thi t, xác nh ơn giá ti n lương s n phNm, lương khoán. Vi c xây d ng các m c c th ư c th c hi n theo phương pháp xây d ng nh m c lao ng hư ng d n t i Thông tư s 14/L TBXH-TT ngày 10-4-1997 c a B Lao ng - Thương binh và xã h i. Chú ý khi xác nh s lư ng lao ng theo nh m c lao ng c a Công ty cho ho t ng s n xu t, kinh doanh không bao g m các thành viên H i ng qu n tr , B máy giúp vi c H i ng qu n tr , Ch t ch Công ty, T ng giám c (Giám c), Phó T ng Giám c (Phó Giám c, K toán trư ng) c a Công ty và cán b ng oàn th hư ng lương chuyên trách. Khi các nh m c ã xây d ng xong, Công ty ph i t ch c áp d ng th trong th i gian t 1 n 3 tháng i v i các nh m c lao ng m i cũng như các m c i u ch nh l i. N u m c lao ng th c hi n nh hơn 90% m c ư c giao thì ph i i u ch nh h nh m c; n u m c lao ng th c hi n cao hơn 110% m c ư c giao thì ph i i u ch nh tăng nh m c. Sau th i gian áp d ng th , Công ty ra quy t nh ban hành chính th c và ăng ký v i ch s h u.
 5. b) ơn giá ti n lương: - Xác nh ti n lương bình quân: + M c lương t i thi u (TLminet): Căn c vào hi u qu s n xu t, kinh doanh, Công ty l a ch n m c lương t i thiêu cao hơn m c lương t i thi u chung do Chính ph quy nh (t i th i i m hi n nay là 210.000 ng/tháng) tính ơn giá ti n lương s n phNm, lương khoán, nhưng ph i b o m th c hi n 2 i u ki n: * i u ki n 1: T c tăng ti n lương bình quân u ngư i ph i th p hơn t c tăng năng su t lao ng bình quân u ngư i theo quy nh và hư ng d n t i Thông tư s 06/2001/TT-BL TBXH ngày 29-01-2001 c a B Lao ng - Thương binh và xã h i (tính bình quân theo năm). * i u ki n 2: L i nhu n bình quân u ngư i tính trong 1 ho c 2 năm k ho ch (tuỳ thu c vào vi c xây d ng ơn giá ti n lương n nh cho 1 ho c 2 năm) không th p hơn so v i l i nhu n th c hi n bình quân u ngư i c a các năm trư c tương ng li n k ã th c hi n. Trư ng h p c bi t, nh ng Công ty s n xu t, kinh doanh các lo i hàng hoá, d ch v tr ng y u mà Nhà nư c có quy t nh can thi p ho c giao nhi m v th c hi n chính sách n nh th trư ng, như: v giá, v i u ti t cung, c u; tăng t l kh u hao cao hơn khung quy nh so v i năm trư c li n k nh m thu h i v n nhanh, i m i công ngh , m r ng s n xu t, kinh doanh, nên k ho ch l i nhu n bình quân u ngư i th p hơn l i nhu n th c hi n bình quân u ngư i năm trư c li n k ho c b l thì ư c lo i tr khi áp d ng h s i u ch nh tăng thêm ti n lương t i thi u tính ơn giá ti n lương. * Công th c tính l i nhu n bình quân u ngư i theo k ho ch: Pkh1 + Pkh2 Pkh = ------------------ L1 + L2 Trong ó: - Pkh: L i nhu n bình quân u ngư i tính trong 2 năm k ho ch; - Pkh1 và Pkh2: L i nhu n k ho ch năm th nh t và th hai. Cách xác nh l i nhu n k ho ch theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. L1 và L2 : S lao ng k ho ch năm th nh t và th hai. n u nh m c lao ng theo ơn v s n phNm thì s lao ng (L1, L2) là s lao ng bình quân th c t d ki n s d ng; n u nh m c lao ng theo phương pháp nh biên thì s lao ng (L1 và L2) là s lao ng nh biên. * Công th c tính l i nhu n bình quân u ngư i th c hi n năm trư c li n k :
 6. Pth1 + Pth2 P2nt = ------------------ Lnt1 + Lnt2 Trong ó: - P2nt: L i nhu n bình quân u ngư i th c hi n c a 2 năm trư c li n k ; - Pth1 và Pth2: L i nhu n th c hi n c a năm th nh t và th 2 trư c ó li n k . Cách xác nh l i nhu n th c hi n theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. - Lnt1 và Lnt2: S lao ng c a 2 năm trư c li n k . N u nh m c lao ng theo ơn v s n phNm thì s lao ng (Lnt1, Lnt2) là s lao ng th c t s d ng bình quân tính theo hư ng d n t i Thông tư s 08/1998/TT-BL TBXH ngày 7-5-1998 c a B Lao ng - Thương binh và xã h i; n u nh m c lao ng theo phương pháp nh biên thì s lao ng (Lnt1, Lnt2) là s lao ng nh biên c a 2 năm trư c li n k . Trư ng h p Công ty xây d ng ơn giá ti n lương cho m t năm thì ch tính l i nhu n bình quân u ngư i c a m t năm. + H s c p b c công vi c bình quân (Hch) Căn c vào t ch c s n xu t, t ch c lao ng, trình công ngh , tiêu chuNn c p b c k thu t công nhân, tiêu chuNn chuyên môn, nghi p v viên ch c và nh m c lao ng xác nh h s lương c p b c công vi c bình quân c a t t c s lao ng trong nh m c xác nh ơn giá ti n lương. + Các kho n ph c p lương ư c tính trong ơn giá ti n lương (Hpc) Căn c vào các văn b n quy nh và hư ng d n c a B Lao ng - Thương binh và xã h i, xác nh i tư ng và m c ph c p ư c tính ưa vào ơn giá xác nh các kho n ph c p bình quân (tính theo phương pháp bình quân gia quy n). Hi n nay, các kho n ph c p ư c tính vào ơn giá ti n lương, g m: ph c p khu v c; ph c p c h i, nguy hi m; ph c p trách nhi m; ph c p làm êm; ph c p thu hút; ph c p lưu ng; ph c p ch c v lãnh o và ch thư ng an toàn ngành i n (n u có). Làm thêm gi là ch tr lương, không ph i là ch ph c p, do ó không ưa vào ơn giá ti n lương. + Ti n lương bình quân, ư c tính theo công th c: (TLbqkh = TLminct x Hcb + Hpc) Trong ó: - TLbqkh: Ti n lương bình quân theo k ho ch;
 7. - TLminct: M c lương t i thi u c a Công ty l a ch n theo quy nh t i ti t b, i m 2.2 nói trên; - Hcb: H s c p b c công vi c bình quân; - Hpc: Các kho n ph c p lương tính trong ơn giá ti n lương., - Qu ti n lương k ho ch: Qu ti n lương k ho ch tính ơn giá ti n lương c a Công ty ư c xác nh theo công ch c: Vkh = [{TLbqkh x Ldb}] x 12 tháng + Vvc (1) Trong ó: - Vkh: Qu lương k ho ch - TLbqkh: Ti n lương bình quân theo k ho ch - Ldb: Lao ng nh biên, xây d ng theo quy nh và hư ng d n t i Thông tư s 14/L TBXH ngày 10-4-1997 c a B Lao ng - Thương binh và xã h i, không bao g m các thành viên H i ng qu n tr , b máygiúp vi c H i ng qu n tr , Ch t ch Công ty, T ng giám c (Giám c), Phó T ng giám c (Phó Giám c, k toán trư ng) c a Công ty và cán b ng, oàn th hư ng lương chuyên trách. - Vvc : Qu ti n lương c a b máy gián ti p mà s lao ng này chưa tính trong nh m c lao ng t ng h p. Không bao g m qu ti n lương c a các thành viên H i ng qu n tr , b máy giúp vi c H i ng qu n tr , Ch t ch Công ty, T ng giám c (Giám c) Phó T ng giám c (Phó Giám c, k toán trư ng) c a Công ty, cán b ng, oàn th hư ng lương chuyên trách. + Qu ti n lương k ho ch c a các thành viên H i ng qu n tr , b máy giúp vi c H i ng qu n tr , ch t ch Công ty, T ng Giám c (Giám c), Phó T ng giám c (Phó Giám c, k toán trư ng) c a Công ty và cán b ng, oàn th hư ng lương chuyên trách, ư c tính theo công th c. VkhH QT = Ldbtt x (Hcb + Hpc) x TLminct x 12 tháng x K Trong ó: - VkhH QT: Qu ti n lương k ho ch c a các thành viên H i ng qu n tr , b máy giúp vi c H i ng qu n tr , ch t ch Công ty, T ng Giám c (Giám c), Phó T ng giám c (Phó Giám c, k toán trư ng) c a Công ty và cán b ng, oàn th hư ng lương chuyên trách; - Ldbtt: S thành viên H i ng qu n tr , b máy giúp vi c H i ng qu n tr , Ch t ch Công ty, T ng giám c (Giám c), Phó Giám c (Phó Giám c, k toán trư ng) c a Công ty do Ch s h u quy t nh và c ng s cán b ng oàn th hư ng lương chuyên trách theo quy nh
 8. - Hcb: H s m c lương hi n hư ng bình quân; - Hpc: H s các kho n ph c p lương hi n hư ng bình quân; - TLminct: M c lương t i thi u c a công ty l a ch n theo quy nh t i ti t b, i m 2.2 nói trên. - K: H s i u ch nh qu ti n lương do H i ng qu n tr , Ch t ch công ty xem xét, l a ch n cho phù h p trên cơ s b o m các i u ki n quy nh t i ti t b, i m 2.2 nói trên. Qu ti n lương k ho ch VkhH QT ph i trình ch s h u phê duy t trư c khi th c hi n. + T ng qu ti n lương chung năm k ho ch: T ng qu ti n lương chung năm k ho ch không ph i xây d ng ơn giá ti n lương mà l p k ho ch t ng chi qu ti n lương c a Công ty, ư c xác nh theo công th c: Vc = Vkh + Vpc +Vbs + Vtg + VkhH QT Trong ó: - Vc: T ng qu ti n lương chung năm k ho ch; - Vkh: Qu ti n lương năm k ho ch xây d ng ơn giá ti n lương, ư c hư ng d n tính theo ti t b nói trên. - Vpc: Qu các kho n ph c p lương k ho ch và các ch khác (n u có) không ư c tính trong ơn giá ti n lương theo quy nh (ví d : ph c p th l n; ch thư ng an toàn hàng không...); qu này tính theo s lao ng thu c i tư ng ư c hư ng theo quy nh. - Vbs: Qu ti n lương b sung theo k ho ch, ch áp d ng i v i doanh nghi p ư c giao ơn giá ti n lương theo ơn v s n phNm. Qu ti n lương b sung tr cho s lao ng theo k ho ch không tham gia s n xu t nhưng ư c hư ng lương theo ch quy nh, mà khi xây d ng nh m c lao ng không ư c tính n, bao g m: qu ti n lương ngh phép năm, ngh vi c riêng, ngh l , T t, ngh theo ch lao ng n , ... theo quy nh c a B lu t lao ng. - Vtg: Qu ti n lương làm thêm gi ư c tính theo k ho ch. Qu ti n lương làm thêm gi ch áp d ng i v i nhi m v s n xu t, kinh doanh phát sinh ngoài k ho ch, Công ty không xây d ng và tính trong ơn giá ti n lương. - VkhH QT: Qu ti n lương k ho ch c a các thành viên H i ng qu n tr , b máy giúp vi c H i ng qu n tr , Ch t ch Công ty, T ng giám c (Giám c), Phó T ng giám c (Phó Giám c, k toán trư ng) c a Công ty và cán b ng, oàn th hư ng lương chuyên trách;
 9. - Phương pháp xây d ng ơn giá ti n lương: Căn c tính ch t, c i m ho t ng s n xu t, kinh doanh, cơ c u t ch c và ch tiêu kinh t g n v i vi c tr lương có hi u qu nh t, Công ty có th l a ch n m t trong hai phương pháp xây d ng ơn giá ti n lương. + i v i Công ty xây d ng ơn giá ti n lương theo ơn v s n phNm (ho c s n phNm quy i) ư c xác nh theo công th c sau: GV = Vgi x Tsp Trong ó: - GV: ơn giá ti n lương ( ơn v tính là ng/ ơn v hi n v t); - Vgi : Ti n lương gi . Ti n lương gi ư c tính b ng ti n lương bình quân k ho ch tháng chia cho 26 ngày và chia cho 8 gi . - Tsp: M c lao ng t ng h p tính cho ơn v s n phNm ho c s n phNm quy i (s gi ngư i) xây d ng theo quy nh và hư ng d n t i Thông tư s 14/L TBXH-TT ngày 10-4-1979 c a B Lao ng - Thương binh và xã h i . + i v i Công ty xây d ng ơn giá ti n lương theo doanh thu (ho c doanh s ) ho c theo t ng thu tr (-) t ng chi (chưa có ti n lương) ho c trên l i nhu n ư c xác nh theo công th c sau: Vkh GV = -------------------------------------------------------- Tkh ho c Tkh - Ckh (không có lương) ho c Pkh Trong ó: - GV: ơn giá ti n lương ( ơn v tính ng/1.000 ng) - Vkh: Qu ti n lương năm k ho ch, ư c tính theo hư ng d n t i ti t b nói trên (công th c 1). - Tkh: t ng doanh thu (ho c doanh s ) k ho ch; - Ckh: (không có lương) t ng chi phí k ho ch (chưa có ti n lương); - Pkh: T ng l i nhu n k ho ch. - Quy t nh ơn giá ti n lương: Sau khi tính toán, xây d ng ơn giá theo hư ng d n, Công ty quy t nh ơn giá ti n lương và ghi kèm ch tiêu k ho ch l i nhu n do ch s h u giao làm cơ s xác nh qu ti n lương th c hi n theo quy nh t i Thông tư này.
 10. ơn giá ti n lương ph i ăng ký v i ch s h u trư c khi th c hi n. c) Xác nh qu ti n lương th c hi n theo k t qu s n xu t, kinh doanh: c.1- Trư ng h p l i nhu n th c hi n bình quân u ngư i b ng l i nhu n k ho ch bình quân u ngư i. Căn c vào m c hoàn thành k ho ch s n phNm ho c doanh thu và ơn giá ti n lương, qu ti n lương th c hi n c a Công ty ư c xác nh như sau: Vth = ( GV x Csxkd) +Vpc + Vbs + Vtg + VkhH QT Trong ó: - Vth: Qu ti n lương th c hi n - GV: ơn giá ti n lương do Công ty quy t nh và ăng ký v i Ch s h u; - Csxkd: Ch tiêu s n xu t kinh doanh theo t ng s n phNm hàng hoá th c hi n, ho c doanh thu (doanh s ) ho c t ng thu tr (-) t ng chi (không có ti n lương) th c hi n ho c l i nhu n th c hi n. - Vpc: qu các kho n ph c p lương và các ch khác (n u có) không ư c tính trong ơn giá theo quy nh (ví d : ph c p th l n; ch thư ng an toàn hàng không...), tính theo s lao ng th c t ư c hư ng c a t ng ch . - Vbs: Qu ti n lương b sung, ch áp d ng i v i Công ty ư c giao ơn giá ti n lương theo ơn v s n phNm. Qu ti n lương b sung tr cho th i gian th c t c a s lao ng trong Công ty không tham gia s n xu t ư c hư ng lương theo ch quy nh, mà khi xây d ng nh m c lao ng không tính n, bao g m: qu ti n lương ngh phép năm, ngh vi c riêng, ngh l , T t, ngh theo ch lao ng n , h i h p, h c t p... theo quy nh c a B lu t lao ng. - Vtg: Qu ti n lương làm thêm gi ư c tính theo kh i lư ng và s gi th c t làm thêm. - VkhH QT: Qu ti n lương c a các thành viên H i ng qu n tr , b máy giúp vi c H i ng qu n tr , Ch t ch Công ty, T ng giám c (Giám c), Phó T ng giám c (Phó Giám c, k toán trư ng) c a Công ty và cán b ng, oàn th hư ng lương chuyên trách, ư c hư ng b ng qu ti n lương k ho ch do Ch s h u phê duy t. c2- Trư ng h p l i nhu n th c hi n bình quân u ngư i cao hơn l i nhu n k ho ch bình quân u ngư i: Ngoài qu ti n lương th c hi n c a Công ty ư c xác nh theo quy nh t i ti t c1 nêu trên, ph n l i nhhu n tăng thêm do l i nhu n th c hi n cao hơn l i nhu n k ho ch, Công ty ư c trích t ph n l i nhu n tăng thêm sau khi ã n p thu thu nh p doanh nghi p b sung các qu như sau:
 11. - Trích b sung vào qu phân ph i tr c ti p và d phòng cho năm sau c a các thành viên H i ng qu n tr , b máy giúp vi c H i ng qu n tr , Ch t ch Công ty, T ng giám c (Giám c), Phó T ng giám c (Phó Giám c, k toán trư ng) cu Công ty và cán b ng, oàn th hư ng lương chuyên trách, t i a b ng 3 l n qu ti n lương k ho ch (VkhH QT) c a các i tư ng này. - Trích b sung t i a không quá 3 tháng ti n lương bình quân th c hi n c a Công ty phân ph i ti p cho ngư i lao ng hư ng lương t ơn giá và d phòng qu ti n lương cho năm sau. Vi c xác nh l i nhu n th c hi n c a Công ty theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. c3- Trư ng h p l i nhu n th c hi n bình quân u ngư i th p hơn l i nhu n k ho ch bình quân u ngư i: Công ty ph i gi m tr qu ti n lương do l i nhu n th c hi n bình quân u ngư i th p hơn l i nhu n k ho ch bình quân u ngư i ư c giao, nhưng m c gi m tr t i a thì qu ti n lương th c hi n b ng qu lương ư c tính theo s lao ng th c t bình quân s d ng v i h s m c lương bình quân c a Công ty và m c lương t i thi u chung do Nhà nư c quy nh. + i v i qu ti n lương th c hi n theo ơn giá: Công ty l a ch n m t trong hai cách gi m tr qu ti n lương sau ây: Cách 1: Qu ti n lương th c hi n b gi m tr theo s tuy t i và ư c tính theo công th c sau: Vth = Vthdg - {(Pkh Pth ) x Ldb}+ Vpc + Vbs + Vtg Trong ó: - Vth: Qu ti n lương th c hi n sau khi gi m tr ; - Vthdg: qu ti n lương th c hi n theo ơn giá chưa gi m tr ; - Pkh: L i nhu n k ho ch bình quân u ngư i m t ho c 2 năm theo cách tính quy nh t i ti t b, i m 2.2; - Pth: L i nhu n th c hi n bình quân u ngư i m t ho c 2 năm theo cách tính quy nh t i ti t b, i m 2.2; - Ldb: Lao ng nh biên ( i v i Công ty nh m c lao ng theo phương pháp nh biên) ho c lao ng th c t s d ng bình quân d ki n c a năm k ho ch i v i Công ty nh m c lao ng theo ơn v s n phNm; - Vpc: Qu các kho n ph c p lương và các ch khác (n u có) không ư c tính trong ơn giá theo quy nh (ví d ph c p th l n; ch thư ng an toàn hàng không...) tính theo s lao ng th c t ư c hư ng c a t ng ch .
 12. - Vbs: Qu ti n lương b sung, ch áp d ng i v i Công ty ư c giao ơn giá ti n lương theo ơn v s n phNm. Qu ti n lương b sung tr cho th i gian th c t c a s lao ng trong Công ty không tham gia s n xu t ư c hư ng lương theo ch quy nh, mà khi xây d ng nh m c lao ng không tính n, bao g m: qu ti n lương ngh phép năm, ngh vi c riêng, ngh l , T t, ngh theo ch lao ng n , h i h p, h c t p ... theo quy nh c a B lu t lao ng; - Vtg: qu ti n lương làm thêm gi ư c tính theo kh i lư ng và s gi th c t làm thêm nhưng không vư t quá quy nh c a B Lu t lao ng. Cách 2: Qu ti n lương th c hi n b gi m tr theo nguyên t c: c gi m 1% l i nhu n th c hi n bình quân u ngư i so v i l i nhu n k ho ch bình quân u ngư i thì gi m tr 0,35% qu ti n lương th c hi n c a Công ty và ư c xác nh theo công th c sau: Pth Vth = Vthdg - Vthdg x [(1 -----) x 0,35] + Vpc + Vbs + Vtg - Pkh Trong ó Vth, Vthdg, Pkh, Pth, Vpc, Vbs, Vtg: như quy nh t i cách 1 nói trên. Ví d : Công ty A, năm 2002 có các ch tiêu th c hi n như sau: KH 2002 TH 2002 - L i nhu n: 3t ng 2,5 t ng - Lao ng nh biên 500 ngư i 500 ngư i - L i nhu n k ho ch bình quân g n v i ơn 6 tr. 5 tr. giá: (tr. /ngư i, năm) - Qu ti n lương th c hi n theo ơn giá ti n - 25 t ng lương chưa gi m tr : - Qu ti n lương (Vpc, Vbs, Vtg): - 0,3 t ng Qu ti n lương th c hi n năm 2002 Công ty A có th l a ch n quy t toán như sau: Theo cách 1: - Ph n qu ti n lương theo ơn giá sau khi b gi m tr năm 2002 là: Vth = 25 t ng - (6tr. /năm 5tr. /năm) x 500 ngư i = 24,5 t ng - Qu ti n lương th c hi n ư c quy t toán năm 2002 là: (24,5 t ng + 0,3 t ng) = 24,8 t ng. Theo cách 2:
 13. - Qu ti n lương th c hi n theo ơn giá sau khi b gi m tr năm 2002 là: 5 Vth = 25 t ng 25 t ng x [(1 - -------) x 0,35 ] 6 = 25 t ng 25 t ng x (0,167 x 0,35) = 25 t ng 1,46 t ng = 23,54 t ng - Qu ti n lương th c hi n ư c quy t toán năm 2002 là: 23,54 t ng + 0,3 t ng = 23,84 t ng. + Gi m tr qu ti n lương th c hi n c a các thành viên H i ng qu n tr , b máy giúp vi c H i ng qu n tr , Ch t ch Công ty, T ng Giám c (Giám c), Phó T ng giám c (Phó Giám c, k toán trư ng) c a Công ty và cán b ng, oàn th hư ng lương chuyên trách khi l i nhu n th c hi n bình quân u ngư i th p hơn k ho ch: Gi m tr theo nguyên t c: c gi m 1% l i nhu n th c hi n bình quân u ngư i so v i l i nhu n k ho ch bình quân u ngư i thì gi m tr 0,5% qu ti n lương k ho ch ư c giao và ư c xác nh theo công th c sau: Pth VthH QT = VkhH QT VkhH QT x -------) x 0,5] [(1 - Pkh Trong ó: - VthH QT: Qu ti n lương th c hi n c a các thành viên H i ng qu n tr , b máy giúp vi c H i ng qu n tr , Ch t ch Công ty, T ng giám c (Giám c), Phó T ng giám c (Phó Giám c, k toán trư ng) c a Công ty và cán b ng, oàn th hư ng lương chuyên trách. - VkhH QT: Qu ti n lương k ho ch c a các thành viên H i ng qu n tr , b máy giúp vi c H i ng qu n tr , Ch t ch Công ty, T ng giám c (Giám c), Phó T ng giám c (Phó Giám c, k toán trư ng) c a Công ty và cán b ng, oàn th hư ng lương chuyên trách; - Pkh: L i nhu n k ho ch bình quân u ngư i m t ho c 2 năm theo cách tính quy nh t i ti t b, i m 2.2; - Pth: L i nhu n th c hi n bình quân u ngư i m t ho c 2 năm theo cách tính quy nh t i ti t b, i m 2.2; Ví d : Cũng t ví d trên, gi s Qu ti n lương k ho ch 2002 c a các thành viên H i ng qu n tr , b máy giúp vi c H i ng qu n tr , Ch t ch Công ty, T ng Giám c (Giám c), Phó T ng giám c (Phó Giám c, k toán trư ng) c a Công ty và
 14. cán b ng, oàn th hư ng lương chuyên trách là 500 tri u ng. Qu ti n lương th c hi n b gi m tr do không th c hi n ư c l i nhu n k ho ch bình quân u ngư i. VthH QT = 500 tri u ng 500 tri u ng x (0,167 x 0,5) = 500 tri u ng 41,75 tri u ng = 458,25 tri u ng c4- i v i các Công ty chưa xây d ng, ăng ký nh m c lao ng, ơn giá ti n lương ho c b l thì qu ti n lương th c hi n ch ư c quy t toán b ng t ng s lao ng th c t s d ng v i h s m c lương bình quân do ch s h u quy t nh và m c lương t i thi u chung do Nhà nư c quy nh. d) Quy ch phân ph i ti n lương và tr lương. - Quy ch phân ph i ti n lương: th c hi n vi c tr lương theo ơn giá ti n lương s n phNm, lương khoán có hi u qu , g n ti n lương v i năng su t, ch t lư ng và l i nhu n s n xu t, kinh doanh c a t ng ơn v , b ph n và cá nhân ngư i lao ng thu c quy n qu n lý, các Công ty ph i xây d ng và ban hành Quy ch phân ph i ti n lương c a Công ty theo hư ng d n t i công văn s 4320/L TBXH-TL ngày 29-12-1998 c a B Lao ng - Thương binh và xã h i. Quy ch phân ph i, tr lương áp d ng i v i m i ngư i lao ng c a Công ty, tr các thành viên H i ng qu n tr , b máy giúp vi c H i ng qu n tr , ch t ch Công ty, T ng giám c (Giám c), Phó T ng giám c (Phó Giám c, k toán trư ng) c a Công ty và cán b ng, oàn th hư ng lương chuyên trách. B n quy nh phân ph i ti n lương do H i ng qu n tr ho c Ch t ch công ty và T ng giám c (Giám c) sau khi trao i v i Ban ch p hành công oàn cùng c p quy t nh, ư c ph bién n t ng ngư i lao ng và ăng ký v i ch s h u. Vi c quy nh phân ph i ti n lương cho t ng b ph n, cá nhân ngư i lao ng theo quy ch ph thu c vào năng su t, ch t lư ng, hi u qu làm vi c, công tác c a t ng b ph n, cá nhân ngư i lao ng, không phân ph i bình quân. i v i lao ng có trình chuyên môn, k thu t cao, gi i, gi vai trò và óng góp quan tr ng cho vi c hoàn thành nhi m v s n xu t, kinh doanh c a ơn v thì m c ti n lương và thu nh p ph i ư c tr tương x ng. Chênh l ch v ti n lương và thu nh p gi a lao ng ph c v , gi n ơn v i lao ng có trình chuyên môn, k thu t cao, gi i trong n i b Công ty do Công ty xem xét quy nh cho phù h p, kho ng cách không th p hơn 5 l n và t i a là 12 l n. i v i thành viên H i ng qu n tr , b máy giúp vi c H i ng qu n tr , Ch t ch Công ty, T ng giám c (Giám c), Phó T ng giám c (Phó Giám c, k toán trư ng) c a Công ty và cán b ng, oàn th hư ng lương chuyên trách, quy ch phân ph i ti n lương, ti n thư ng do H i ng qu n tr quy nh. - Tr lương: tr lương không vư t quá ơn giá ti n lương Công ty ã ăng ký v i ch s h u và b o m ch tiêu l i nhu n k ho ch ư c giao, tuỳ i u ki n c th và kh năng
 15. th c hi n k ho ch s n xu t, kinh doanh, Công ty quy nh m c t m ng chi tr ti n lương hàng tháng i v i ngư i lao ng cho phù h p, tránh trư ng h p khi quy t toán qu ti n lương th c chi vư t quá qu ti n lương th c hi n ư c quy t toán. Trư ng h p chi vư t ph i truy hoàn ho c tr vào qu ti n lương c a năm sau. III- QU N LÝ TI N LƯƠNG VÀ THU NH P: 1- Ch s h u ho c t ch c ư c u quy n là i di n Ch s h u Công ty có trách nhi m: - Ph bi n, hư ng d n các Công ty thu c quy n qu n lý n m v ng và th c hi n úng các ch lao ng, ti n lương thu nh p theo quy nh c a Nhà nư c. - Ki m tra, giám sát vi c th c hi n ch , chính sách lao ng, ti n lương c a các Công ty; - Xem xét b n ăng ký c a Công ty v k ho ch lao ng; Quy ch tuy n d ng, ào t o; tiêu chuNn c p b c k thu t công nhân; ch c danh, tiêu chuNn chuyên môn, nghi p v viên ch c; nh m c lao ng; ơn giá ti n lương; quy ch phân ph i ti n lương và ti n thư ng; quy ch nâng b c, nâng ng ch lương c a các Công ty thu c quy n qu n lý. Trư ng h p phát hi n nh ng b t h p lý ho c nh ng n i dung trái v i quy nh thì ch s h u có trách nhi m ch o, yêu c u Công ty ph i s a i, i u ch nh l i cho phù h p; - Giao nh biên b máy giúp vi c H i ng qu n tr ; - u quý I hàng năm, xem xét, phê duy t ch tiêu k ho ch l i nhu n các công ty xây d ng ơn giá ti n lương và ch m nh t vào cu i quý I hàng năm, phê duy t Qu ti n lương k ho ch c a các thành viên H i ng qu n tr , b máy giúp vi c H i ng qu n tr , ch t ch Công ty, T ng Giám c (Giám c), Phó T ng giám c (Phó Giám c, k toán trư ng) c a Công ty. - Quý II hàng năm, t ng h p báo cáo B Lao ng - Thương binh và Xã h i tình hình th c hi n qu n lý lao ng, ti n lương và thu nh p năm trư c c a các Công ty thu c quy n qu n lý (m u s 1a và 1b). - C ng c , tăng cư ng i ngũ cán b , công ch c, viên ch c chuyên trách làm công tác lao ng, ti n lương có năng l c th c hi n công vi c theo yêu c u và các quy nh c a pháp lu t. 2- Trách nhi m c a Công ty: - Xác nh nhu c u và xây d ng k ho ch lao ng hàng năm ăng ký v i ch s h u làm căn c tuy n d ng ho c gi i quy t lao ng không có vi c làm theo quy nh; - Xây d ng k ho ch l i nhu n trình ch s h u phê duy t làm cơ s xác nh ơn giá ti n lương;
 16. - Quý I hàng năm, xây d ng và trình Ch s h u phê duy t qu ti n lương c a các thành viên H i ng qu n tr , b máy giúp vi c H i ng qu n tr , Ch t ch Công ty, T ng giám c (Giám c) Phó t ng Giám c (Phó Giám c, k toán trư ng) c a Công ty và cán b ng, oàn th hư ng lương chuyên trách (theo m u s 2). - Trao i ý ki n v i t ch c công oàn cùng c p khi xây d ng, ban hành và ăng ký v i ch s h u. + Quy ch tuy n d ng lao ng; + Tiêu chuNn c p b c k thu t công nhân; ch c danh, tiêu chuNn chuyên môn nghi p v viên ch c; + nh m c lao ng; + ơn giá ti n lương ( ăng ký v i ch s h u theo m u s 3a ho c 3b); + Quy ch phân ph i ti n lương, ti n thư ng; + Quy ch nâng b c, nâng ng ch lương; - Th c hi n vi c ghi y ti n lương và thu nh p hàng tháng c a ngư i lao ng trong S lương c a Công ty theo quy nh t i quy t nh 238/L TBXH-Q ngày 8-4- 1997 và Thông tư s 15-L TBXH-TT ngày 10-4-1997 c a B Lao ng - Thương binh và xã h i làm cơ s cho vi c ki m tra, thanh tra th c hi n ti n lương, thu nh p và n p thu thu nh p cá nhân theo quy nh c a Nhà nư c; - Th c hi n óng b o hi m xã h i, b o hi m y t cho ngư i lao ng theo quy nh c a Nhà nư c. - Quý I hàng năm, báo cáo tình hình th c hi n lao ng, ti n lương và thu nh p năm trư c li n k c a Công ty cho Ch s h u (m u s 4). - Không tuy n d ng thêm lao ng m i n u Công ty không có k ho ch lao ng h ng năm ăng ký v i Ch s h u. + Chưa th c hi n ch thi nâng b c, nâng ng ch lương khi chưa xây d ng, ban hành và ăng ký tiêu chuNn c p b c kĩ thu t công nhân; Ch c danh, tiêu chuNn chuyên môn, nghi p v viên ch c; IV- T CH C TH C HI N 1- Căn c n i dung hư ng d n t i Thông tư này, các B qu n lý ngành, lĩnh v c, các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các S Lao ng Thương binh và xã h i và Ch s h u ch o tri n khai k p th i các Công ty th c hi n chính sách, ch d qu n lý lao ng, ti n lương và thu nh p theo úng quy nh c a Nhà nư c. 2- Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày 01-6-2002.
 17. Trong quá trình th c hi n có gì vư ng m c, ngh các B , U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các ch s h u và các Công ty ph n ánh v B Lao ng - Thương binh và xã h i xem xét, gi i quy t. Nguy n Th H ng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản