Thông tư 09/2003/TT-BQP của Bộ Quốc phòng

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:17

0
56
lượt xem
4
download

Thông tư 09/2003/TT-BQP của Bộ Quốc phòng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 09/2003/TT-BQP của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp từ nguồn kinh phí thuộc ngân sách Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 09/2003/TT-BQP của Bộ Quốc phòng

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t c ñ a B é  Q u è c  p h ß n g   è  09/2003/TT­B Q P  n g µ y   s 29 th¸ng 1 n¨ m  2003 v Ò   vi Ö c H í ng d É n  th ù c  Ö n  ® i Ò u  ch Ø n h  m ø c  l¬ n g   hi tèi  thi Ó u  è i víi u © n  n h © n, c«n g  n h © n  viªn ch øc   ®  q q u è c p h ß n g  h ë n g  l¬ n g, p h ô  c Ê p, trî Ê p    c t õ n g u å n  kinh p h Ý  thu é c n g © n  s¸ch N h µ  n íc Thùc  Ön  hi NghÞ   nh  è  ®Þ s 03/2003/N§­   µy  CP ng 15/01/2003  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   Öc  iÒu  v vi ® chØnh  Òn l ng,trî Êp    éivµ  æi  íim ét  ícc¬  Õ   ti  ¬     c x∙h   ® m  b   ch qu¶n  ýtiÒn l ng. l   ¬ Sau    ã  khic tho¶ thuËn  ña  é  éi vô  ¹C«ng    è 161/BNV­TL  µy    c B N   (t   i v¨n s   ng 24/01/2003),Bé  µi chÝnh  ¹C«ng    è    T  (t   i v¨n s 973/TC­ ngµy  V1  27/01/2003),Bé     Lao ®éng  Th¬ng binh vµ  x∙ héi (t¹ C«ng  v¨n sè  211/L§TBXH­TL  ngµy  i 21/0l/2003); é  èc    Qu phßng  íng dÉn  ùc hiÖn    B h  th   nh sau: A­ § è I T ¦î N G  V µ  P H ¹ M  VI ¸P D ô N G SÜ  quan  ©n  ©n  qu nh chuyªn nghiÖp, h¹  Ü     s quan, binh  Ü,    s c«ng  ©n   nh viªnchøc  èc    qu phßng  Ó  lao ®éng  îp ®ång  (k c¶    h  trong chØ      Õ   ña    tiªubiªnch c Bé Tæng   tham  u)  ëng ¬ng, phô  Êp,  îcÊp  õ  ån  m h l   c tr  t ngu kinh  Ý   éc ph thu   ng©n  s¸ch nhµ  íc.   n C¸c  i t ng nãitrªnbao  å m   nh÷ng  êi®ang  ®è  î       g c¶  ng   c«ng    i  äc,thùc t¸c, h   ®   tËp  trong vµ  µiníc;ngêichê    Õt  Ýnh    ngo       gi¶iquy ch s¸ch ®ang  ëng ¬ng, phô    h l   cÊp  ¹ ®¬n  Þ t i v B­ C¸ C H  T Ý N H  L ¹I ø C  L ¦ ¥ N G, P H ô  C Ê P  V µ  T R î C Ê P  M C¨n  vµo  Ö   è  cø  h s møc  ¬ng, phô  Êp  µ  îcÊp  l   c v tr  quy  nh   ¹  ®Þ t iNghÞ   ®Þnh  25/CP, 26/CP  ngµy 23/5/1993;  NghÞ  ®Þnh  04/2001/N§­  ngµy  CP 16/01/2001  ña  Ýnh  ñ;Quy Õt  nh  c Ch ph   ®Þ 595/TTg  µy  ng 15/12/1993  ña  ñ  c Th t ng Ch Ýnh  ñ  µ  í  ph v møc  ¬ng  èithiÓu  îc ®iÒu  l t  ®  chØnh  ¹ theo  l i quy  nh  ¹ ®Þ ti  kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh   1,  1  ®Þ 03/2003/N§­   µy  CP ng 15/01/2003  ña  Ýnh  c Ch phñ  ®Ó  tÝnh l¹ møc  l ng, phô  cÊp vµ  trî Êp ®Ó  thùc hiÖn tõ ngµy  i ¬  c 01/01/2003 nh    sau: 1­ C«ng    thøc tÝnh  ¹møc ¬ng  µ    l  i l v møc  ô  Êp  ©n  µ m. ph c qu h a­ C«ng    thøc tÝnh  ¹møc ¬ng.   l  i l Møc ¬ng  l Møc ¬ng  l H Ö   è  s thùc hiÖn  õ =   t  tèi Óu  thi   x møc ¬ng  l 01/01/2003 290.000  /th¸ng ® hiÖn  ëng h
 2. 2 V Ý   ô:Møc ¬ng  ©n  µ m   ña  Ü  d  l qu h c s quan  Êp  ¹iuý  õ ngµy  c §   t  01/01/2003  lµ:   290.000®ång/th¸ng     x 4,15      = 1.203.500 ®ång/th¸ng.     b­ C«ng    thøc tÝnh  ¹møc  ô  Êp  ©n  µ m   ña  ¹  Ü    l  i ph c qu h c H s quan,Binh  Ü.   s Møc  ô  Êp  ph c Møc ¬ng  l H Ö   è  ô  Êp  s ph c qu©n  µ m   ùc h th   = tèi Óu  thi   x qu©n  µ m h hiÖn  õ t  290.000  /th¸ng ® hiÖn  ëng h 01/01/2003 V Ý  dô: Møc  phô  cÊp qu©n  hµ m  cña chiÕn sÜ  Binh nh×  tõ ngµy  01/01/2003 lµ:    290.000  ng/th¸ng    ®å  x 0,30      = 87.000  ng/th¸ng. ®å 2­ C«ng    thøc tÝnh  ¹møc  ô  Êp.   l  i ph c 2.1­§èivíi ÷ng  êihëng ¬ng.      nh ng   l a­ C¸c    kho¶n  ô  Êp  Ýnh  ph c t theo l ng  èi Óu.  ¬ t   thi Møc  ô  Êp ph c Møc ¬ng  l H Ö   è  ô  Êp  s ph c thùc hiÖn  õ   t  = tèi Óu  thi   x ® îchëng    theo  01/01/2003 290.000  /th¸ng ® quy  nh ®Þ V Ý   ô:Møc  ô  Êp  d  ph c chøc  ô  ña  ¹i®éi tr ng  õngµy  v c §    ë t  01/01/2003 lµ:    290.000  ng/th¸ng    ®å  x 0,25      = 72.500  ng/th¸ng. ®å b­ C¸c kho¶n  ô  Êp  Ýnh  ph c t theo  Òn ¬ng  Êp  Ëc  ©n  µ m   ti l c b qu h hoÆc  ­ l ¬ng  ¹ch bËc. ng   Møc  ô  Êp ph c Møc ¬ng  l Tû  Ö  ô  Êp  l ph c thùc hiÖn  õ   t  = thùc hiÖn  õngµy  x   t  ® îchëng    01/01/2003 01/01/2003 theo quy  nh   ®Þ V Ý  dô: §ång chÝ  A, cÊp  bËc  §¹i ý, møc  l ng  th¸ng 01/2003 lµ  u ¬   1.203.500  ng,    ¶o  ®å ë® Thæ  Chu  (tØnh Kiªn Giang) cã      møc   ô  Êp  Æc   ph c ® biÖtlµ50%,  × ® îchëng  ô  Êp  µ:    th     ph c 1 1.203.500 ®ång/th¸ng       x 50%  = 601.750  ng/th¸ng.    ®å   2.2­§èivíi ¹  Ü        s quan,Binh  Ü. H   s  a­ C¸c kho¶n  ô  Êp  îc tÝnh  ph c ®   theo  Ö   è  : Phô   Êp  h s nh   c khu  ùc:Phô  v  cÊp  c  ¹i  ®é h , nguy  Ó m;  .th×  îctÝnh  hi ..   ®   . theo møc  ©n  µ m   qu h Binh  ×  ùc nh th   hiÖn  õngµy  t  01/01/2003.
 3. 3 V Ý   ô:§ång  Ý  cÊp  Ëc  d  ch B,  b Binh  ×  µm  Öm   ô    Çn  ¶o  êng  nh l nhi v ë qu ® Tr sa  ã  c møc  ô  Êp  ph c khu  ùc  1,00  × hµng  v =  th   th¸ng ® îchëng  ô  Êp     ph c khu  ùc  v 1µ:  (290.000 ®ång/th¸ngx      0,30)x    1,00 =    87.000  ng/th¸ng. ®å b­ C¸c  kho¶n  ô  Êp  Ýnh  ph c t theo  û  Ö    îc tÝnh    tl%®   trªn møc   ô  Êp  ph c qu©n  µ m   ùc tÕ  ña  ¹  Ü  h th   c H s quan,Binh  Ü.   s V Ý   ô: §ång  Ý   cÊp  Ëc  ¹  Ü   d  ch C,  b H s (n¨m  thø  lµm  Ö m   ô    ¶o  2)  nhi v ë® Thæ   Chu  (tØnh KiªnGiang)cã      møc  ô  Êp  Æc   Ötlµ50%,  × ® îchëng  ph c ® bi     th     phô  Êp  µ: c l  (290.000 ®ång/th¸ngx      0,40)     x 50%  = 58.000  ng/th¸ng.    ®å 3­  C¸c kho¶n  ô  Êp  ph c quy  nh   ®Þ b»ng møc   Òn  ô  Ó  : Phô   Êp  ti c th nh   c ngµy  i  Ón;Phô  Êp  Éu  Ët;Phô  Êp  êng  ùc.v.v.  ×  ÷ nguyªn ® bi   c ph thu   c th tr   .th gi   .   nh  quy  nh  Ön  µnh. ®Þ hi h 4­ C¸c kho¶n  î Êp  Ýnh  tr ct theo ¬ng  èithiÓu  : TrîcÊp  Êt ngò  ña  l t  nh     xu   c H¹  Ü   s quan,Binh  Ü; TrîcÊp  ¹oviÖc  µm    s   t  l v.v.   õ ngµy  .t   . 01/01/2003  u   îc ®Ò ®   tÝnh  ¹trªnmøc ¬ng  èi Óu lµ290.000  ng/th¸ng. l    i l t thi     ®å   V Ý   ô:TrîcÊp  ¹oviÖc  µm  ña  ¹  Ü  d   t  l c H s quan,Binh  Ü  Êtngò  îchëng    s xu   ®  tõngµy    01/01/2003 lµ:   290.000  ng/th¸ng    th¸ng    ®å  x 3   = 870.000  ng. ®å Cô   Ó    th c¸c møc ¬ng, phô  Êp  µ  î Êp  ña    i t ng ® îchëng  îc l   c v tr  c c c¸c ®è  î     ®  tÝnh  ¹ nh  ô  ôc kÌm  l i ph l     theo.Riªng    møc  ¬ng  l theo  ¹ch,bËc, chøc  ô  ña  ng     vc c«ng  ©n    nh viªnchøc  èc  qu phßng  ×  ã  Òu  v c nhi thang,b¶ng ¬ng    l nªn    n   c¸c ®¬ vÞ    vµo  c¨n cø  c«ng thøc    Ýnh  ¹ møc  ¬ng  íicho  ®Ó t l  i l m  c«ng  ©n    nh viªnchøc  quèc phßng. C­ T æ  C H ø C  T H ù C  HI Ö N 1­ C¨n  vµo  íng dÉn  iÒu    cø  h  ® chØnh  ¹ møc ¬ng,phô  Êp  µ  î Êp    l i l   c v tr  c c¸c ®¬n  Þ  Ëp  c¸o quü  Òn l ng, phô  Êp    v l b¸o    ti  ¬   c t¨ng thªm  n¨m 2003  Éu  è    (M s 01); b¸o  ng©n  c¸o  s¸ch t¨ng thªm     cho  Öc  ùc hiÖn  qu©n  vi th   ra  n¨m  2003  Éu  è  (M s 02);b¸o c¸o thu BHYT          t¨ngthªm  n¨m  2003  Éu  è            (M s 03);b¸o c¸o thu chiBHXH   t¨ngthªm    n¨m  2003  Éu  è      öivÒ   é  (M s 04,05) g   B (qua  ôc  µichÝnh   C T  ­BQP)  ­ tr ícngµy    31/03 /2003    Öt tr Ónkhaithùc hiÖn.   ®Ó duy   i       2­ Khi chitr¶tiÒn l ng  íi® îc®iÒu         ¬ m     chØnh  i víic¸c ®èi t ng nãitrªn, ®è        î       ®ång  êiph¶itÝnh    Òn BHXH   µ  th     thu ti   v BHYT  theo  quy  nh  ña  µ   íctrªn ®Þ c Nh n     c¬  ë  s møc ¬ng  µ  ô  Êp  ∙  îctÝnh  ¹theo híng dÉn  ¹ Th«ng   µy. l v ph c ® ®   l  i     t i tn 3­ C¸c doanh nghiÖp trong  ©n  i,trong    a  ã  íng  Én  ùc qu ®é   khi ch c h d th   hiÖn  Öc  iÒu  vi ® chØnh  møc  ¬ng  èithiÓu  i  íic¸c doanh  l t  ®è v     nghiÖp  ña  é   cB Lao  ng  ¬ng  ®é Th binh  µ    éi,th×  Öc  ng  µ  ëng  v x∙ h   vi ®ã vh BHXH  BHYT   îc ®  tÝnh    ¬  ë  trªnc s møc ¬ng  èi Óu 290.000  ng/th¸ngtõngµy  l t thi   ®å    01/01/2003. 4­ Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthihµnh  õngµy    tn c hi l     t  NghÞ   nh  è  ®Þ s 03/2003/N§­ CP   µy  ng 15/01/2003  ña  Ýnh  ñ  ã  Öu  ùcthihµnh.Qu © n   ©n, c«ng  c Ch ph c hi l       nh   nh©n    viªn chøc  èc  qu phßng  ëng ¬ng, phô  Êp, trîcÊp  õ nguån  h l   c    t  kinh phÝ   
 4. 4 thuéc ng©n    s¸ch nhµ  íc® îctruylÜnh  Çn ¬ng, phô  Êp, trî Êp      n      ph l   c    c t¨ng thªm  tõngµy    01/01/2003. 5­  ôc  ëng  ôc  µi chÝnh  µ  C tr C T  v chØ  huy    ¬  c¸c c quan, ®¬n  Þ  ªnquan    v li   cã  tr¸chnhiÖ m  íng dÉn  ùc hiÖn    h  th   Th«ng   µy. tn
 5. 5 P h ô  l ô c 1: B ¶ n g  l n g  q u © n  h µ m  s Ü  q u a n ¬ §¬n  Þ  Ýnh:§ång vt   STT C Êp  µ m h HÖ   è s Møc ¬ng  õ01/01/2003 l t  1 §¹it ng  í 8,80 2.552.000 2 Thîng t ng  í 8,30 2.407.000 3 Trung íng t 7,70 2.233.000 4 ThiÕu íng t 7,20 2.088.000 5 §¹it¸   6,50 1.885.000 6 Thîng t¸   5,90 1.711.000 7 Trung  t¸ 5,30 1.537.000 8 ThiÕu  t¸ 4,80 1.392.000 9 §¹iuý   4,15 1.203.500 10 Thîng uý   3,80 1.102.000 11 Trung  ý u 3,50 1.015.000 12 ThiÕu  ý u 3,20 928.000
 6. 6 P h ô  l ô c 2:  ¶ n g  n © n g  l n g  q u © n  h µ m  s Ü  q u a n B ¬ §¬n  Þ  Ýnh:§ång vt   C Êp  µ m h LÇn 1 LÇn 2 H Ö   è  s Tõ 01/01/2003 H Ö   è  s Tõ 01/01/2003 §¹it¸   6,85 1.986.500 7,20 2.088.000 Thîng t¸   6,20 1.798.000 6,50 1.885.000 Trung  t¸ 5,60 1.624.000 5,90 1.711.000 ThiÕu  t¸ 5,05 1.464.500 5,30 1.537.000 §¹iuý   4,50 1.305.000 4,80 1.392.000 Thîng uý   4,00 1.160.000 4,15 1.203.500
 7. 7 P h ô  l ô c 3:  ¶ n g  p h ô  c Ê p  ch øc  v ô  l∙nh  o B ®¹ §¬n  Þ  Ýnh:§ång vt   STT Chøc  ô    o v l∙nh®¹ HÖ   è s Møc  ô  Êp  õ ph c t   01/01/2003 1 Bé  ëng  é  èc  tr B Qu phßng 1,15 333.500 2 Tæng  tham  u  ëng m tr 1,10 319.000 3 TL  ©n  qu khu,qu©n  ñng   ch 1,00 290.000 4 T  Önh  ©n  oµn l qu ® 0,90 261.000 5 Phã   Önh  ©n  oµn tl qu ® 0,80 232.000 6 S   oµn  ëng ® tr 0,70 203.000 7 L÷  oµn  ëng, Phã    ®oµn  ­ ® tr   s tr 0,60 174.000 ëng 8 Trung  oµn  ëng ® tr 0,50 145.000 9 Phã  trung ®oµn  ëng   tr 0,40 116.000 10 TiÓu  oµn  ëng ® tr 0,35 101.500 11 Phã  Óu ®oµn  ëng ti   tr 0,30 87.000 12 §¹i®éi tr ng    ë 0,25 72.500 13 Phã  i®éi tr ng ®¹     ë 0,20 58.000 14 Trung  i tr ng ®é   ë 0,15 43.500 P h ô  l ô c 4: B ¶ n g  p h ô  c Ê p  q u © n  h µ m  h ¹ s Ü  q u a n, binh s Ü §¬n  Þ  Ýnh:§ång vt   STT C Êp  µ m h HÖ   è s Møc  ô  Êp  õ ph c t   01/01/2003 1 Thîng sÜ   0,60 174.000 2 Trung  Ü s 0,50 145.000 3 H¹  Ü s 0,40 116.000 4 Binh  Êt nh 0,35 101.500 5 Binh  × nh 0,30 87.000
 8. P h ô  l ô c 5:  ¶ n g  l¬ n g   u © n  n h © n  c h u yªn n g hi Ö p B q §¬n  Þ  Ýnh:§ång vt   Chøc  danh B Ëc ¬ng l 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.QNCN     Cao  Êp c 2,88 3,18 3,48 3,78 4,08 4,38 4,68 4,98 5,28 5,58 5,88 6,18 ­Nhã m        H Ö   è   1       s Møc ¬ng  õ01/01/2003 835.20 l t  922.20 1.009.20 1.096.20 1.183.20 1.270.20 1.357.20 1.444.20 1.531.20 1.618.20 1.705.20 1.792.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,65 2,95 3,25 3,55 3,85 4,15 4,45 4,75 5,05 5,35 5,65 5,95 ­Nhã m        H Ö   è   2       s Møc ¬ng  õ01/01/2003 768.50 l t  855.50 942.500 1.029.50 1.116.00 1.203.50 1.290.50 1.377.50 1.464.50 1.551.50 1.638.50 1.725.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.QNCN     Trung  Êp c 2,65 2,90 3,15 3,40 3,65 3,90 4,15 4,40 4,65 4,90 ­Nhã m        H Ö   è   1       s Møc ¬ng  õ01/01/2003 768.50 l t  841.00 913.500 986.000 1.058.00 1.131.00 1.203.50 1.276.00 1.348.50 1.421.00 0 0 0 0 0 0 0 0 2,40 2,65 2,90 3,15 3,40 3,65 3,90 4,15 4,40 4,65 ­Nhã m        H Ö   è   2       s Møc ¬ng  õ01/01/2003 696.00 l t  768.50 841.000 913.500 986.000 1.058.50 1.131.00 1.203.50 1.276.00 1.348.50 0 0 0 0 0 0 0 2,20 2,45 2,70 2,95 3,20 3,45 3,70 3,95 4,20 4,45 ­Nhã m        H Ö   è   3       s Møc ¬ng  õ01/01/2003 638.00 l t  710.50 783.000 855.500 928.000 1.000.50 1.073.00 1.145.50 1.218.00 1.290.50 0 0 0 0 0 0 0 3.QNCN     Trung  Êp c 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 ­Nhã m        H Ö   è   1       s Møc ¬ng  õ01/01/2003 696.00 l t  754.00 812.000 870.000 928.000 986.000 1.044.00 1.102.00 1.160.00 1.218.00 0 0 0 0 0 0 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 ­Nhã m        H Ö   è   2       s Møc ¬ng  õ01/01/2003 638.00 l t  696.00 754.000 812.000 870.000 928.000 986.000 1.044.00 1.102.00 1.160.00 0 0 0 0 0 2,10 2,30 2,50 2,70 2,90 3,10 3,30 3,50 3,70 3,90 ­Nhã m        H Ö   è   3       s
 9. M øc ¬ng  õ01/01/2003 609.00 667.00 725.000 783.000 841.000 899.000 957.000 1.015.00 1.073.00 1.131.00 l t  0 0 0 0 0 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 ­Nhã m        H Ö   è   4       s Møc ¬ng  õ01/01/2003 580.00 638.00 696.000 754.000 812.000 870.000 928.000 986.000 1.044.00 1.102.00 l t  0 0 0 0
 10. M É u   è: 01/TC8 s  Qu ©n   i nh©n  ©n  Öt Nam ®é   d Vi   §¬n  Þ:.. . ............... v . . .............. B¸o c¸o  Q u ü  l¬ n g, p h ô  c Ê p  t¨ng thª m  n¨ m  2 0 03 (Do  iÒu  ® chØnh  møc ¬ng  èi Óu tõ210.000      l t  thi     ® lªn290.000  /th¸ng) ® §¬n  Þ  Ýnh:TriÖu  ng vt   ®å §èit ng  î Qu © n   Tæng  ü  Òn l ng  Ýnh  qu ti  ¬ t theo møc ¬ng  èi Tæng  ü  Òn l ng  Ýnh    l t  qu ti  ¬ t theo møc ¬ng  èi Chªnh  Öch    l t  l sè thiÓu 210.000  ng/th¸ng   ®å thiÓu 290.000  ng/th¸ng   ®å t¨ngthªm   L¬ng  ©n  µ m;  C¸c  qu h kho¶n  Céng L¬ng  ©n  µ m;  C¸c  qu h kho¶n  Céng ng¹ch bËc;P.cÊp      phô  Êp c ng¹ch bËc;P.cÊp      phô  Êp c qu©n  µ m h qu©n  µ m h 1 2 3 4 5  3  4 =  +  6 7 8  6  7 9  8   =  +  =  ­5 ­S Ü     quan ­QN     CN ­CNVCQP   ­HSQ,    BS Tæng  éng c B»ng  ÷:. . ............................... ch . . .............................. Ngµy...   th¸ng..n¨m    . 2003 Tr ng  ë phßng  (Ban)tµichÝnh    Thñ  ëng  n  Þ tr ®¬ v
 11. M É u   è: 02/TC8 s  Qu ©n   i nh©n  ©n  Öt Nam ®é   d Vi   §¬n  Þ:.. . ............... v . . .............. B¸o c¸o  N g © n  s¸ch t¨ng thª m  c h o  vi Ö c th ù c hi Ö n  ra q u © n  n¨ m  2 00 3 (Do  iÒu  ® chØnh  møc ¬ng  èi Óu tõ210.000      l t  thi     ® lªn290.000  /th¸ng) ® §¬n  Þ  Ýnh:TriÖu  ng vt   ®å §èit ng  î Qu © n   Tæng  ü  Òn l ng  Ýnh  qu ti  ¬ t theo møc ¬ng  èi Tæng  ü  Òn l ng  Ýnh    l t  qu ti  ¬ t theo møc ¬ng  èi Chªnh  Öch    l t  l sè thiÓu 210.000  ng/th¸ng   ®å thiÓu 290.000  ng/th¸ng   ®å t¨ngthªm   TrîcÊp  ôc    ph viªn, TrîcÊp  ¹o Céng     t  TrîcÊp  ôc    ph viªn, TrîcÊp  ¹o Céng     t  xuÊtngò,th«iviÖc      viÖc  µm l xuÊtngò,th«iviÖc      viÖc  µm l 1 2 3 4 5  3  4 =  +  6 7 8  6  7 9  8   =  +  =  ­5 ­S Ü     quan ­QN     CN ­CNVCQP   ­HSQ,    BS Tæng  éng c B»ng  ÷:. . ............................... ch . . .............................. Ngµy...   th¸ng..n¨m    . 2003 Trëng  phßng  (Ban)tµichÝnh    Thñ  ëng  n  Þ tr ®¬ v M É u   è: 03/TC8 s 
 12. Qu ©n   i nh©n  ©n  Öt Nam ®é   d Vi   §¬n  Þ:.. . ............... v . . .............. B¸o c¸o T h u  b ¶ o  hi Ó m  y t Õ  t¨ng thª m  n¨ m  2 0 03 (Do  iÒu  ® chØnh  møc ¬ng  èi Óu tõ210.000      l t  thi     ® lªn290.000  /th¸ng) ® §¬n  Þ  Ýnh:TriÖu  ng vt   ®å §èit ng  î Quü   Òn l ng  µm    ®ãng  Chªnh  Öch    ti  ¬ l c¨n cø  l t¨ng Møc  ng  ®ã b¶o  Ó m   tÕ    hi y  t¨ngthªm b¶o  Ó m   tÕ hi y  thªm Theo ¬ng  èi Theo ¬ng  èi l t  l t  Ng êisö  ông  Ng êilao®éng   d    Céng thiÓu 210.000  thiÓu 290.000      lao®éng  ng   ®ã ®ãng ®/th ®/th 1 2 3 4  3   =  ­2 5 6 7  5  6 =  +  I.KHèi hëng  ©n      ng s¸ch Trong  :   Ü   ®ã ­S quan ­QNCN   ­CNVCQP   II  èidoanh  . Kh   nghiÖp Trong  :   Ü   ®ã ­S quan ­QNCN  
 13. ­CNVCQP   ­HSQ,    BS Tæng  éng c B»ng  ÷:. . ............................... ch . . ............................... Ngµy...   th¸ng..n¨m    . 2003 Trëng  phßng  (Ban)tµichÝnh    Thñ  ëng  n  Þ tr ®¬ v
 14. M É u   è: 04/TC8 s  Qu ©n   i nh©n  ©n  Öt Nam ®é   d Vi   §¬n  Þ:.. . ............... v . . .............. B¸o c¸o  T h u  b ¶ o  hi Ó m  x∙ h é i t¨ng thª m  n¨ m  2 00 3 (Do  iÒu  ® chØnh  møc ¬ng  èi Óu tõ210.000      l t  thi     ® lªn290.000  /th¸ng) ® §¬n  Þ  Ýnh:TriÖu  ng vt   ®å §èit ng  î Quü   Òn l ng  µm    ®ãng  Chªnh  Öch    ti  ¬ l c¨n cø  l t¨ng Møc  ng  ®ã b¶o  Ó m     éit¨ngthªm hi x∙h     b¶o  Ó m     éi hi x∙h thªm Theo ¬ng  èi Theo ¬ng  èi l t  l t  Ng êisö  ông  Ng êilao®éng   d    Céng thiÓu 210.000  thiÓu 290.000      lao®éng  ng   ®ã ®ãng ®/th ®/th 1 2 3 4  3   =  ­2 5 6 7  5  6 =  +  I.KHèi hëng  ©n      ng s¸ch Trong  :   Ü   ®ã ­S quan ­QNCN   ­CNVCQP   II  èidoanh  . Kh   nghiÖp Trong  :   Ü   ®ã ­S quan
 15. ­QNCN   ­CNVCQP   ­HSQ,    BS Tæng  éng c B»ng  ÷:. . ............................... ch . . ............................... Ngµy...   th¸ng..n¨m    . 2003 Trëng  phßng  (Ban)tµichÝnh    Thñ  ëng  n  Þ tr ®¬ v
 16. M É u   è: 05/TC8 s  Qu ©n   i nh©n  ©n  Öt Nam ®é   d Vi   §¬n  Þ:.. . ............... v . . .............. B¸o c¸o  C hi b ¶ o  hi Ó m  x∙ h é i t¨ng thª m  n¨ m  2 00 3 (Do  iÒu  ® chØnh  møc ¬ng  èi Óu tõ210.000      l t  thi     ® lªn290.000  /th¸ng) ® §¬n  Þ  Ýnh:TriÖu  ng vt   ®å Lo¹itrî Êp    c K Õ   ¹ch chitÝnh  ho     theo K Õ   ¹ch chitÝnh    ho     theo Chªnh    Trong  ®ã l ng  èi Óu ¬ t  thi   l ng  èi Óu ¬ t  thi   lÖch    t¨ng 210.000  /th ® 290.000  /th ® thªm SÜ   quan QNCN CNVCQP HSQ, BS 1 2 3 4  3   =  ­2 5 6 7 8 1.Khèing©n      s¸ch 1.TrîcÊp  m   au    è® 2.TrîcÊp       thais¶n 3.TrîcÊp     TNL§, BNN   4.TrîcÊp  u  Ý    h tr 5. T.C xuÊt ngò, nghØ   viÖc II  . Doanh  nghiÖp 1.TrîcÊp  m   au    è®
 17. 2.TrîcÊp       thais¶n 3.TrîcÊp     TNL§, BNN   4.TrîcÊp  u  Ý    h tr 5. T.C xuÊt ngò, nghØ   viÖc Tæng  éng c B»ng  ÷:. . ............................... ch . . ............................... Ngµy...   th¸ng..n¨m    . 2003 Trëng  phßng  (Ban)tµichÝnh    Thñ  ëng  n  Þ tr ®¬ v

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản