Thông tư 09/LĐTBXH-TT của Bộ Loa động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

0
150
lượt xem
10
download

Thông tư 09/LĐTBXH-TT của Bộ Loa động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 09/LĐTBXH-TT của Bộ Loa động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức ở Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 09/LĐTBXH-TT của Bộ Loa động, Thương binh và Xã hội

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a B é  La o  ® é n g  ­ T h ¬ n g  binh v µ  X∙ h éi s è  09/L§T B X H­T T  n g µ y     18 th¸ng  n¨ m  1997 h í ng d É n   ù c hi Ö n   Ö c c Ê p  gi Ê y p h Ð p  lao ® é n g   3  th vi ch o  n g êi n íc n g o µ i  µ m   Ö c t¹ic¸c d o a n h  n g hi Ö p, t æ  c h ø c ë  Vi Ö t  l vi   Na m C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 58/CP  µy  ng 3/10/1996  ña  Ýnh  Ò   Êp  Êy  c Ch v c gi phÐp    ng  lao ®é cho  êinícngoµilµm  Öc  ¹    ng       vi t i doanh  c¸c nghiÖp,tæ    chøc    ë ViÖt Nam,    c¨n  §iÒu  cña  cø  51  NghÞ   nh   è  ®Þ s 12/CP  µy  ng 18/2/1997  ña  c ChÝnh  ñ  ph quy  nh     ÕtLuËt  u    níc ngoµi t¹  Öt Nam,  é   ®Þ chi ti   ®Ç t     iVi   B Lao   ®éng   ¬ng  ­Th binh vµ  héihíng dÉn  ùc hiÖn      X∙      th   nh sau: I./ è i tî ng ¸p d ô n g:  § 1.  èi t ng  dông  Öc  Êp  Êy  Ðp   §   î ¸p  vi c gi ph lao  ng  ®é theo NghÞ   nh   ®Þ 58/CP  µ ngêi níc ngoµi,ngêi ViÖt Nam   nh    ë   íc ngoµi (sau  y   äi l           ®Þ c n    ®© g   chung  µ lao  ng  íc ngoµi)lµm  Öc  l  ®é n    vi cho   c¸c doanh  nghiÖp, tæ    chøc  ¹  ti ViÖtNam     sau  y: ®© a) Doanh    nghiÖp  µ   íc; Nh n b) Doanh nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi,bao  å m:  c v ®Ç t n     g doanh  nghiÖp  ã  c 100%   èn  íc ngoµi;doanh  v n    nghiÖp  ªndoanh  íiníc ngoµi;doanh  li   v      nghiÖp  ViÖt Nam   îp t¸ckinh doanh  íi ícngoµitrªnc¬  ë  îp ®ång; doanh    h     v    n     sh    nghiÖp  ®Ç u    ttheo  ×nh  h thøc  îp ®ång  ©y  ùng    h  xd ­ kinh doanh      ­ chuyÓn  giao;c«ng    ty thùc  Ön  ù  x©y  ùng  chuyÓn    hi d ¸n  d ­  giao  kinh  ­  doanh  hoÆc   ù  x©y  d ¸n  dùng,chuyÓn    giao theo  Ët ®Ç u    ícngoµit¹ ViÖt Nam,    Lu   tn    i     doanh  nghiÖp  ã  c vèn  u    íc ngoµi trong khu  Õ   Êt,khu  ®Ç t n       ch xu   c«ng  nghiÖp; nhµ  Çu  Çu    th (th chÝnh,thÇu  ô),c«ng    ícngoµi® îcthuª®Ó     ph   tyn       qu¶n  ý, ùc hiÖn    ù    l th   c¸cd ¸n ®Ç u    ícngoµit¹ ViÖtNam;  ¬  ë  tÕ,c¬  ë    ôc  µ  o  ¹o® îcthµnh  tn      i   c s y    s gi¸od v ®µ t     lËp vµ  ¹t®éng    ho   theo LuËt ®Ç u    ícngoµit¹ ViÖtNam;     tn      i   c) Ng ©n   µng  ªndoanh  íinícngoµi,chinh¸nh  ©n   µng  ªndoanh    h li   v       Ng h li   víiníc ngoµi;c«ng    ªndoanh       ty li   b¶o  Ó m   hi hoÆc  c«ng    ªndoanh  ty li   m«i  í gi   i b¶o  Ó m;    hi chi nh¸nh  chøc  Ët s níc ngoµi ® îc phÐp  ¹t®éng  ¹  Öt tæ  lu        ho   tiVi   Nam; d) C¸c doanh  nghiÖp  éc  thu c¸c  µnh  Çn   th ph kinh  Õ  t kh¸c, bao  å m:    g doanh nghiÖp   ©n, c«ng    tnh   tytr¸chnhiÖ m   ÷u  ¹n,c«ng      Çn, hîp t¸c   hh  tycæ ph      x∙cã     tc¸ch ph¸p nh©n;     ®)  C¸c  n  Þ  ù  ®¬ v s nghiÖp  ¹t®éng  ho   theo chÕ     ¹ch to¸nkinhtÕ;   ®é h       e) C¸c  chøc    tæ  kinh doanh  ôc  ô  éc c¬    ph v thu   quan  µnh  Ýnh  µ   íc, h ch Nh n   lùcl ng vò   î   trang,®oµn  Ó  ©n  ©n, c¸ctæ    th nh d     chøc  Ýnh  Þ­x∙héikh¸c. ch tr        2.  èi t ng  §   î kh«ng  dông  Öc  Êp  Êy  Ðp   ¸p  vi c gi ph lao  ng  ®é theo NghÞ   ®Þnh 58/CP: a) Lao  ng  íc ngoµilµm  Öc  ®é n    vi cho    ¬  c¸c c quan  µ   íc,c¸c tæ  Nh n     chøc  chÝnh  Þ­x∙héicña  ÖtNam,  tr        Vi   cho    ©n  êiViÖtNam; c¸nh ng    
 2. 2 b) Lao  ng  ícngoµilµthµnh    ña  éi ®ång    ®é n     viªnc H   qu¶n  Þ,Tæng  tr   gi¸m  ®èc, Phã    Tæng  gi¸m  c  ña    ®è c c¸c doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµibao  c v ®Ç tn     gå m   c¸c Ng ©n   µng, chinh¸nh  ©n   µng  ªndoanh  íinícngoµi,C«ng  c¶    h    Ng h li   v      tyB¶o  Ó m,  ªndoanh    hi li   B¶o  Ó m   ã  èn  u    ícngoµi; hi c v ®Ç tn     c)Lao  ng  ícngoµilµm  Öc    ®é n     vi cho    ¬  c¸cc quan  ¹igiao;c¬  ngo     quan   l∙nh sù, c¬    quan  i diÖn    chøc  èc  Õ, tæ  ®¹   c¸c tæ  qu t   chøc    Ýnh  ñ  ña  íc phi ch ph c n   ngoµi;c¸c v¨n     phßng  i diÖn  ®¹   cho    chøc  èc  Õ, v¨n  c¸c tæ  qu t   ho¸,th«ng      tin, gi¸o dôc, khoa  äc  ña  íc ngoµi;chi nh¸nh      h c n     c«ng    ña  íc ngoµi;c«ng    ty c n     ty dÞch  ô  ña  ícngoµi;luËts  vc n      qu¶n  ý,®iÒu  µnh    l  h chinh¸nh  µ    Ëts  ña  v c¸c lu   c c¸cchinh¸nh  chøc  Ëts  ícngoµit¹ ViÖtNam,  µ  êi® îcthuª®Ó   óp    tæ  lu   n     i   v ng       gi   viÖc    nh  gia®× cho  ©n    ña    ¬  nh viªnc c¸cc quan  ; ®ã d) Lao  ng  íc ngoµi ® îc ngêi sö  ông    ng  ®é n      d lao ®é thuª ®Ó   ö  ý khã    x l  kh¨n trong  êng  îp  Èn  Êp  êng  îp  Èn  Êp  µ nh÷ng  ù  è, t×nh  tr h kh c (tr h kh c l  sc  huèng  ü  Ëtc«ng  Ö   k thu   ngh phøc  ¹px¶y  do    t  ra  c¸c nguyªn  ©n  nh kh¸ch quan,     chñ quan  µm  l ¶nh  ëng  h hoÆc   ã  c nguy  ¬  c ¶nh  ëng  í s¶n  Êt kinh doanh  h ti  xu     mµ     c¸c chuyªn gia  ña  Öt  c Vi Nam   hoÆc   chuyªn gia  íc ngoµi t¹  Öt Nam   n    iVi   kh«ng  Ó  ö  ý ® îc);lao ®éng  íc ngoµi lµm  Öc  th x l      n    vi theo  ×nh  h thøc chuyÓn  giao c«ng  Ö     ngh cho    ¬  c¸cc quan,tæ    chøc  ¹ ViÖtNam. t i   ®) Lao  ng  íc ngoµilµm  Öc  ¹    ®é n    vi t i doanh  c¸c nghiÖp,tæ    chøc  kinh tÕ    níc ngoµi nhËn  Çu        th c¸c c«ng  ×nh  ¹  Öt Nam,  tr t iVi   lao  ng  íc ngoµi lµm  ®é n    viÖc cho    c¸c doanh nghiÖp,tæ    chøc  kinh tÕ  ña  Öt Nam     µil∙nhthæ     c Vi   ë ngo     ViÖtNam;   e)  êi ViÖt Nam   nh      íc ngoµi,ngêi níc ngoµi c  ó l©u  µi t¹ Ng     ®Þ cën          tr   d  i   ViÖt Nam   u    µo  Öt Nam     ®Ç tv Vi   theo  Ët khuyÕn  Ých  u    Lu   kh ®Ç ttrong níc;lao      ®éng  ícngoµic  ól©u  µit¹  Öt Nam,  äc  n    tr   d  iVi   h sinh,sinh viªnnícngoµi®ang          häc  ¹ ViÖtNam. t  i   II./T h ñ  t ô c c Ê p  gi Ê y p h Ð p  lao ® é n g  c h o   lao ® é n g  n í c n g o µ i. 1.Hå   ¬    Êp  Êy phÐp    ng.   s xinc gi   lao®é Ng êi sö  ông   d lao  ng  ®é ph¶i lµm  bé   å   ¬    Êp  Êy  Ðp      3  h s xin c gi ph lao ®éng, m çi bé  å  ¬  å m   ã    Êy têquy  nh  ¹ ®iÓ m     díi y:     hsg c c¸cgi     ®Þ t i a,b    ®© a) C¸c  Êy têcña  êisö  ông    ng:   gi     ng   d lao®é ­ §¬n    Êp  Êy phÐp    ng    xinc gi   lao ®é cho    ng  ícngoµi(theo m É u   è  lao ®é n       s 1); ­ V¨n    b¶n  ña  ¬  c c quan  ã  Èm   Òn  ña  Öt Nam   Êp  Ën    c th quy c Vi   ch thu cho tuyÓn    ng  íc ngoµi (theo  É u   è  quy  nh  ¹  Òu  cña  lao ®é n    m s 2)  ®Þ t i§i 7  NghÞ   ®Þnh  58/CP  õ tr ng  îp  Ón  êi ViÖt  (tr   ê h tuy ng   Nam   nh    ë   íc ngoµi quy  ®Þ c n    ®Þnh  ¹  Òu  cña  ti §i 10  NghÞ   nh  ®Þ 58/CP  µ    v c¸c doanh nghiÖp  ã  èn  u   c v ®Ç t níc ngoµi tuyÓn      lao  ng  íc ngoµi theo  Òu  cña  ®é n    §i 51  NghÞ   nh   ®Þ 12/CP  ngµy 12/2/1997  ña  Ýnh  ñ  íng  Én    Õtthihµnh  Ët  u    níc c Ch ph h d chi ti     Lu ®Ç t   ngoµit¹ ViÖtNam);    i  
 3. 3 ­ B¶n    sao  Êy phÐp  µnh  Ëp  µ  ¹t®éng  gi   th l v ho   hoÆc   Êy  Ðp  gi ph cho  Æt   ® chinh¸nh  ¹  Öt Nam   c¬    ti Vi   do  quan  ã  Èm  Òn  Öt Nam   Êp  ã  c th quy Vi   c c chøng  nhËn  ña  ¬  c c quan  c«ng chøng  µ   ícViÖtNam; Nh n     b) C¸c  Êy têcña    ng  ícngoµi:   gi     lao®é n   ­§¬n    Êp  Êy phÐp    ng  ¹ ViÖtNam     xinc gi   lao®é t  i   (theom É u   è    s 3); ­ B¶n    sao  îp  ng    ng  ∙  ý  Õt  íingêi sö  ông    ng  ã  h ®å lao ®é ® k k v   d lao ®é c chøng  Ën  ña  ¬  nh c c quan  c«ng  chøng  µ   ícViÖt Nam,  îp ®ång    ng  Nh n     h  lao ®é ® îcký  Õt    k theo m É u   Bé    do  Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éiÊn  µnh;   X∙ h   h ­ B¶n    sao chøng chØ  Ò   ×nh ®é   v tr   chuyªn m«n     Ò   ña    ng    tay ngh c lao ®é nícngoµi.Chøng      chØ  Ò   ×nh ®é   v tr   chuyªn m«n    Ò   µb»ng  ètnghiÖp    tay ngh l   t  tr ng  i häc, cao  ng,  êng  ê ®¹     ®¼ tr chuyªn  nghiÖp, giÊy    chøng  Ën  Ò     nh v tay nghÒ   ña    ng  ícngoµido  ¬  c lao ®é n    c quan  ã  Èm  Òn  ícsë  ¹  Êp  c th quy n   ti c theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëtníc®ã;  i víi   ng  ícngoµilµc¸cnghÖ   ©n, lu     ®è     ®é n   lao      nh   lµm    c¸c c«ng  Öc  ã  Ýnh  Êt truyÒn  èng  Õu  vi c t ch   th n kh«ng  ã  c chøng  chØ  ×  th ph¶icã    chøng  Ën  ña  nh c c«ng    ö  tyc sang  ÖtNam   µm  Öc; Vi   l vi ­ GiÊy    chøng  Ën  nh søc  Îdo  Önh  Ön  õ cÊp  kho   b vi t   tØnh  ëlªncña  Öt tr     Vi   Nam  hoÆc   Önh  Ön,c¬  ë  b vi   s kh¸m, ch÷a  Önh  ã  èn  u    ícngoµiViÖt   b c v ®Ç tn       Nam   Êp. N Õ u   c  chøng  Ën  nh søc  ή îccÊp    ícngoµith× theo  kho     ën      quy  nh   ®Þ cña  ícsë  ¹ ; n   ti ­ S¬   Õu  ýlÞch  ña    ng  íc ngoµi cã   y l  c lao ®é n    d¸n  ¶nh (theo  É u   è    m s 4). ViÖc    Ën  ¬  Õu  ýlÞch ® îcquy  nh    x¸c nh s y l     ®Þ nh sau:®èi víingêido           c¸c c«ng  tym Ñ   ö    c sang  µm  Öc  ¹    l vi t i doanh  c¸c nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµit¹  Öt c v ®Ç tn    i Vi   Nam   × s¬  Õu  ýlÞch cña  êilao®éng  ícngoµido  th   y l    ng     n    c«ng    Ñ     Ën; tym x¸cnh   ®èi  íingêi do  v    doanh  nghiÖp  ù  Ón  ×  ¬  Õu  ý lÞch  c¬  t tuy th s y l  do  quan  ã c thÈm  Òn  quy theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtnícm µ   êi®ã   µc«ng  ©n        ng   l   d hoÆc   c  ócuèicïng x¸c nhËn; tr ng  îp ph¸p  Ëtcña  íc®ã   tr         ê h   lu   n   kh«ng  quy  nh  Ò   ®Þ v viÖc    Ën  ¬  Õu  ýlÞch th× ngêilao®éng  x¸cnh s y l        ph¶ighirâ;    C¸c  Êy  ê cña    ng  íc ngoµigå m:  gi t   lao ®é n    b¶n  sao  chøng  chØ  Ò   ×nh v tr   ®é  chuyªn  m«n  tay nghÒ,  Êy  gi chøng  Ën  nh søc  Î (nÕu  îc cÊp    íc kho   ®  ën   ngoµi), ¬  Õu  ýlÞch cña  êinícngoµin Õu   y s l    ng       b»ng  Õng  ícngoµiph¶i® îc ti n       dÞch    Õng  Öt Nam   µ  ã  ra ti Vi   v c chøng  Ën  ña  ¬  nh c c quan  c«ng  chøng  µ   íc Nh n   ViÖt Nam;  Õu  ∙  îc hîp    n ®®  ph¸p ho¸    ù  l∙nh s theo Th«ng   t 1413/NG­TT  µy  ng 31/7/1994  ña  é   ¹igiao  Ò   Ó  Ö  îp  c B Ngo   v th l h ph¸p  ho¸    ù  ×  l∙nhs th kh«ng  ph¶i   sao  Þch  µ  d v chøng  Ën  ña  ¬  nh c c quan  c«ng chøng  µ   ícViÖtNam. Nh n     2. Ng êisö  ông    ng u  ét  é  å  ¬  ¹  n  Þ, nép  bé  å  ¬  ¹    d lao ®é l m b h s ti ®¬ v   2  h s t i   Së  Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi,n¬i cã  ôsë  Ýnh  ña  êi sö  ông  v X∙      tr   ch c ng   d lao®éng      Êp  Êy phÐp    ng.   ®Ó xinc gi   lao®é 3. Sau    Ën    å  ¬  îp  Ö,Së     khinh ®ñ h s h l   Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi v X∙    ph©n  ¹ hå  ¬  µ  ùc hiÖn  lo i s v th     quy  nh  ®Þ sau: a) §èivíi å  ¬    Êp  Êy phÐp  ã  êih¹n  íi th¸ng vµ  ÷ng  êng        s xinc gi   h c th   d   3    nh tr hîp  îc Bé   ®   Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héiuû  Òn  v X∙    quy b»ng    v¨n b¶n  ×  ë  th S Lao  ng  Th¬ng  ®é ­  binh  µ  héi phèi hîp  íic«ng  cïng  Êp  v X∙      v  an  c theo    quy ®Þnh  ña  é   éi vô,xem   Ðt  Öc  Êp  c BN   x vi c hay  kh«ng  Êp  Êy  Ðp    ng   c gi ph lao ®é trong thêih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën  îchå  ¬,tr ng  îp kh«ng  Êp  Êy     45  k t  nh ®   s   ê h   c gi   phÐp    ng  ×    êi lao ®é th tr¶l   b»ng    v¨n b¶n  cho  êisö  ông    ng, trong ®ã   ng   d lao ®é     nãirâ lýdo;     
 4. 4 b)  èi víinh÷ng  å  ¬    Êp  Êy  Ðp  ã  êih¹n  õ 3  §   h s xin c gi ph c th   t   th¸ng trë lªn     (trõnh÷ng  êng  îp ® îcBé     tr h     Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héiuû  Òn),th×    X∙    quy   trong thêih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën  îchå  ¬,Së       5  k t  nh ®   s   Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  vµ  héilµm  X∙    C«ng    v¨n chuyÓn  ét  é  å  ¬  íBé  m b h s t   Lao  ng   ¬ng  i ®é ­Th binh vµ    X∙  éi,Bé   h   Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi phèi hîp  íiBé   éi  ô  v X∙      v   N v xem   Ðt x  viÖc  Êp  Êy hay  c gi   kh«ng  Êp  Êy  Ðp    ng  c gi ph lao ®é trong thêih¹n  ngµy  Ó       40  k tõ ngµy  Ën  îchå  ¬;tr ng  îp kh«ng  Êp  Êy  Ðp, Bé     nh ®   s   ê h   c gi ph   Lao  ng    ­ ®é ­ Th ¬ng  binh  µ  héitr¶lêib»ng    v X∙        v¨n b¶n cho  êisö  ông    ng, trong ®ã   ng   d lao ®é     nãirâ lýdo;        4. ViÖc  Êp  Êy  Ðp    ng  ùc hiÖn    c gi ph lao ®é th   theo  É u   èng  Êt do  é   m th nh   B Lao  ®éng  ­ Th¬ng  binh vµ  X∙ héi ph¸t hµnh  theo Quy Õt ®Þnh  sè  178/L§TBXH­Q§   µy  th¸ng 3  ng 18    n¨m 1997  Ò   Öc      µnh  µ  v vi in,ph¸th v qu¶n  ý l  giÊy  Ðp    ng  Êp  ph lao ®é c cho  êi níc ngoµi.GiÊy  Ðp    ng  îc cÊp  ng       ph lao ®é ®  theo thêih¹n cña  îp ®ång    ng  ∙  îcký  Õt,trong ®ã   ãirâ thêi®iÓ m       h  lao ®é ® ®   k     n     b ¾t  u   ã  Öu  ùcvµ  êi®iÓ m   Õt  Öu  ùc. ®Ç c hi l   th   h hi l Ng êi sö  ông    ng  µ    ng  íc ngoµi tho¶  Ën    ¹n  îp  d lao ®é v lao ®é n    thu gia h h   ®ång theo  kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  2  13  ®Þ 58/CP  ×  êi sö  ông    ng  th ng   d lao ®é ph¶ilµm  bé  å  ¬,m çi bé  å m:   ba  h s     g ­  ¬n    § xin gia  ¹n  Êy  Ðp  h gi ph lao  ng  ®é (theo  É u   è    m s 5),trong      ®ã gi¶i tr×nh râ vÒ   Öc  ùc hiÖn  Õ   ¹ch ®µo  ¹ongêiViÖtNam       vi th   k ho   t      thay thÕ;   ­B¶n    sao  îp ®«ng    ng  ∙    ¹n; h  lao®é ® giah ­GiÊy  Ðp    ng  ∙  îccÊp.   ph lao®é ® ®   Ng êisö  ông    ng u  bé  µ  öi2  é  í Së   d lao ®é l 1  v g   b t   Lao  ng    ¬ng  i ®é ­ Th binh  vµ  héin¬i®∙  Êp  Êy phÐp    ng  ò  Ë m   Êt lµ30  µy,tr cngµy  X∙      c gi   lao ®é c ch nh     ng   í   giÊy  Ðp    ng  Õt  ¹n.ViÖc  ph lao ®é hh  xem   Ðt gia h¹n  x     hoÆc   kh«ng    ¹n  Êy gia h gi   phÐp    ng  îc thùc hiÖn  lao ®é ®    theo quy  nh  ¹  Ó m   M ôc  µy  ®Þ ti §i 3  n trong thêi    h¹n 15  µy  Ó   õngµy  Ën    å  ¬  îp lÖ.   ng k t   nh ®ñ h s h   5. Lao  ng  íc ngoµiph¶inép  Ö  Ý   Êp  Êy  Ðp    ®é n      l ph c gi ph theo quy  nh   ®Þ cña  é  µichÝnh. BT  III./ æ  c h ø c th ù c hi Ö n.  T 1. C¸c    doanh nghiÖp  quy  nh  ¹  iÓ m     M ôc    ña  ®Þ ti ® 1.b,c  I c Th«ng    µy  tn cã nhu  Çu  ö  ông    ng  ícngoµi(bao  å m   ngêiViÖt Nam   nh    c sd lao ®é n    g c¶      ®Þ c ë  íc ngoµi),   n    doanh  c¸c nghiÖp,tæ    chøc  kh¸c cã    nhu  Çu  ö  ông    ng  c sd lao ®é lµ ngêi ViÖt Nam   inh   ë  íc ngoµi th×        ® c n    chØ  ph¶i lµm  å  ¬    Êp  Êy    h s xin c gi phÐp    ng,  lao ®é kh«ng ph¶i xin phÐp  µ  ã  ù  Êp  Ën  ña  ¬     v c s ch thu c c quan  ã  c thÈm  Òn  Êp  Êy phÐp  u    quy c gi   ®Ç tcho  Ðp  Ón. ph tuy 2.  êi sö  ông  Ng   d lao  ng  ang  ö  ông  ®é ® sd lao  ng  íc ngoµi t¹  Öt ®é n    iVi   Nam   a  ã  Êy  Ðp    ng,  Îlao ®éng  ch c gi ph lao ®é th     trong thêih¹n  th¸ng kÓ   õ    5    t  ngµy Th«ng   µy  ã  Öu  ùc,ph¶ilµm  ñ  ôc xin cÊp  Êy  Ðp    ng  tn c hi l     th t     gi ph lao ®é theo quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   nh  ®Þ 58/CP  µ  v Th«ng   µy. Lao  ng  íc ngoµi tn   ®é n    ®ang  µm  Öc  ¹  Öt Nam   ∙  îc cÊp  Îlao  ng  l vi t i Vi   ®®  th   ®é hoÆc   Êy  Ðp    gi ph lao ®éng  ã  êih¹n díi n¨m  × tiÕp tôc® îcsö  ông  c th       3  th      d cho  n   Õt  êih¹n. ®Õ h th  
 5. 5 Trêng  îp  Î,giÊy  Ðp    ng  îc cÊp  ã  êih¹n    n¨m  µ   h th   ph lao ®é ®  c th   trªn3  m thêih¹n hiÖu  ùccßn  n¨m  ÷a  Ó   õngµy  10­    l  2  n k t  3­ 1996 hoÆc   kh«ng    nh   x¸c®Þ thêih¹n hiÖu  ùcth× ngêisö  ông    ng  µ  êilao®éng     l     d lao®é v ng     ph¶ilµm  ñ tôc   th     xincÊp  Êy phÐp    ng.   gi   lao®é 3. Gi¸m  c  ë     ®è S Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héitØnh, thµnh  è  ùc v X∙      ph tr   thuéc  Trung  ng  ùc hiÖn  Öc  Êp  Êy  Ðp    ng  ¬ th   vi c gi ph lao ®é cho    ng  íc lao ®é n  ngoµitheo  Èm  Òn    th quy quy  nh  ¹  ®Þ tiNghÞ   nh  ®Þ 58/CP, Th«ng   µy  µ  ù    tn v s uû  Òn  quy b»ng v¨n b¶n  ña  é   c B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi;theo  âi v X∙    d  qu¶n  ýlao ®éng  ícngoµilµm  Öc  ¹  a   ¬ng, hµng  l    n    vi t i ®Þ ph   n¨m  tæng  îp,b¸o h   c¸o t×nh  ×nh  íi é    h v   Lao  ng   ¬ng  B ®é ­Th binh vµ    éi.   X∙ h 4.Th«ng   µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý.   tn c hi l   15  k t  k Trong qu¸  ×nh  ùc  Ön  ã  ×  íng  ¾ c,  Þp  êiph¶n  tr th hi c g v m k th   ¸nh  Ò   é  vB Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi®Ó     Õt.   X∙    gi¶i quy M É u  s è 1 Tªn c«ng ty...                          é ng  ho µ  x∙ h éi ch ñ ngh Ü a  Vi Öt N a m C      éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc  § l    do   ph    .. ngµy.. th     .  . ¸ng. .n   . ¨m199 § ¬ n  xin c Ê p   Ê y p h Ð p  lao ® é n g gi c h o  n g êi n íc n g o µ i K Ý nh   öi:­Bé   g    Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh  µ    éi. v X∙ h    ­ Së  Lao  ®éng  ­ Th ¬ng  binh vµ  X∙ héi tØnh, thµnh   phè:.. . ...... . . ..... C«ng  . . .. ty: . . .   §Þa  chØ:.. . . . ..   §iÖn  ¹i . . tho : . . GiÊy  Ðp  ph kinhdoanh  è:. . ...   s . . ... C¬   quan  Êp:.. . . c . ..   Ngµy  Êp:.. . . c .. LÜnh  ùc  v s¶n  Êtkinhdoanh:. . .... §îc   sù   chÊp   thuËn  xu     . . ..  . cña:. . ....... . . ...... T¹iC«ng    è:. .      Ón  êinícngoµi.   v¨n s . .V/v xintuy ng     . §Ò   Þ  é   ngh B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi,Së   v X∙    Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi tØnh, thµnh  è.. .cÊp  Êy  Ðp    ng  v X∙      ph .  . gi ph lao ®é cho  êi cã    ng   tªn sau  y: ®© TT Hä   µ  v tªn Quèc  Þch t Chøc  danh   Thêi h¹n   c«ng  Öc vi lµm  Öc vi
 6. 6 1 2 3 4 5 6 Lý  ph¶ituyÓn    ng  íc ngoµi(phÇn    ×nh nµy  dông  i do    lao ®é n    gi¶itr   ¸p  ®è   víic¸c doanh     nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµivµ  Ón    ng  µ ngêiViÖt c v ®Ç tn     tuy lao ®é l      Nam   ®Þnh   c  ë   níc  ngoµi). . ...................................... . . ............. . ....................................... . ..............  .. ..       Tæng  Gi¸m  c,  ®è Gi¸m  ®èc   ýtªn, ng  Êu) (k     ®ã d M É u  s è 2 Tªn c ¬  quan, ® ¬ n  v Þ             C é n g ho µ  x∙ h éi ch ñ ngh Ü a  Vi Öt N a m         . . ....       .. . ... .    éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc  § l    do   ph Sè:                                      . .Ngµy...       .. . ,  th¸ng..n¨m    . 199 K Ý nh   öi:C«ng  . . ....... g  ty.. . ........ ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 58/CP  µy  ng 3/10/1996  ña  Ýnh  ñ  Ò   Öc  c Ch ph v vi cÊp  Êy  Ðp    ng  gi ph lao ®é cho  êi níc ngoµi lµm  Öc  ¹    ng       vi t i doanh  c¸c nghiÖp,   tæ chøc    Öt Nam,  ë Vi   theo  Th«ng   sè.. ./L§TBXH­TT   µy..  t .  . ng .th¸ng.. n¨m   .   1997  ña  é   c B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héihíng dÉn  ùc hiÖn  Öc  Êp     X∙      th   vi c giÊy  Ðp    ng  ph lao ®é cho  êi níc ngoµilµm  Öc  ng       vi cho    c¸c doanh nghiÖp, tæ     chøc    ÖtNam; ë Vi   ­X Ðt  n    Ón  êinícngoµicña    ®¬ xintuy ng       C«ng  . . ................. ty. . ................. Bé; UBND     tØnh,thµnh  è,Héi ®ång    ph     qu¶n  ÞTæng  tr   C«ng    ty(1) 1.ChÊp  Ën    thu cho  C«ng  . . ............... ty. . . .............. §îctuyÓn  . . . êinícngoµi®Ó   µm  ÷ng    (2). . ..       ng   l nh c«ng  Öc  vi sau  y: ®© a).. . ........thêih¹n:. .n¨m  . . .......    .. . .
 7. 7 b).. . .........t êh¹n:. .n¨m  . . ......... h   i . . c).. . ........thêih¹n:. .n¨m . . .......    .. . . 2. C«ng      ty ph¶i lµm  ñ  ôc xin cÊp  Êy  Ðp    ng    th t     gi ph lao ®é cho  êi níc ng     ngoµitheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.   Bé, UBND,  éi ®ång    H  qu¶n  Þ tr   (3) Ghi chó:   ­1,2:G¹ch  ÷ng  ç      nh ch kh«ng  Çn  Õt. c thi ­3:Ghi râ sè îng cho  Ðp  Ón.       l   ph tuy M É u  s è 3 C é n g ho µ  x∙ h éi ch ñ ngh Ü a  Vi Öt N a m §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph .. . . µy.. th¸ng..n¨m  . .,  ng   .   . 199.. § ¬ n  xin p h Ð p  c Ê p   Ê y p h Ð p  lao ® é n g gi K Ý nh   öi:­Bé   g    Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh  µ    éi v X∙ h    ­ Së  Lao  ®éng  ­ Th ¬ng  binh vµ  X∙ héi tØnh, thµnh   phè... . ...... . . ...... 1.Hä   µ  . . ..    v tªn: . .... . 2.Nam,  ÷:.. . .....   n . ...... fulname    l sex 3.Ngµy,th¸ng,n¨m        sinh.. . .. . . ..   4.N¬i sinh.. . ..    . . .. Date    ofbirth   place ofbirth    5.Quèc  Þch.. . .......   t . . ...... Nationnal t iy
 8. 8 6.Hé   Õu  è:. . ...    chi s . . .... . 7.Ngµy  Êp:.. . .....   c . . ..... Number  passport   Date 8.C¬     quan  Êp:.. . ........ c . ......... issued by   9.Tr×nh        ®é v¨n ho¸:. . ......... . . ........ Educationlcvcl   10.Tr×nh      ®é chuyªn m«n    Ò:.. . ......   tayngh . . ..... Proffesional  quali i t on f ca i 11. Sau    ×m  Óu    khi t hi ph¸p  Ëtlao ®éng  ña  Öt Nam   µ  ¹t®éng  lu     c Vi   v ho   cña  doanh  nghiÖp,tæ    chøc Having studied the    labour legis t   Vietnam    la ionof  and operat   the ion of    enterpr   ise(organisat   . . ............................. ion) . ............................  .. . T«i®∙  ý  îp ®ång    ng  íi   kh  lao®é v   doanh  nghiÖp.. . ..... . . .... Ihave    cntcrcdintoan        cmplymcntcontract    with víi êih¹n tõ.. . ..  n   µy.. . .........       . . ..®Õ ng th .. . . ......... For the durationfrom       to 12. Nay  µm  n   µy    l ®¬ n ®Ò nghÞ   é   B L§TBXH   ë  (S L§TBXH)  Êp  Êy c gi   phÐp    ng  lao®é cho      îclµm  Öc  t«i®Ó ®   vi cho. Now    Isubmitthisapplicat       OLISA, (DELISA) fora     iontothe M       work  permit   at .. . ...................... . . ..................... 13: T«i xin chÊp  µnh      h nghiªm chØnh ph¸p  ËtViÖt Nam.  Õ u     ¹m  lu     N viph t«i   µn  µn  Þu    ho to ch tr¸chnhiÖ m. xin   Xin göitíquý  ¬       i c quan  êi µo  ©n träng. l  ch tr   Ipromise to obey  ly        ful   law    the of Vietnam  and  l wil bear allresponsibi i     lty forany    violation. Ng êilµm  n   ®¬    (Ký      tªn)     SignatureofApplicant        
 9. 9 M É u  s è 4             S ¬   Õ u   ý lÞch y l        nh      ¶ 3x4          C urriculu m  vilae (for           foreigner)             I. ¬  y Õ u  l ý l Þ ch  S 1.Hä   µ  . . .......   v tªn: . ........ Fullname 2.Giíi Ýnh:. . .......    t . . ...... Sex 3.Ngµy,th¸ng,n¨m        sinh:. . . .. Date    ofbirth 4.T×nh  ¹ngh«n  ©n:.. . .   tr   nh . .. Marital   status: 5.Quèc  Þch:. . .......   t . . .......
 10. 10 Nationnal t oforigin iy     6.Quèc  Þch  Ön  ¹ : .....   t hi t i . .... Presentnationnal t   iy 7.Ngh Ò     nghiÖp  Ön  ¹ : .... hi t i . ... Presentprofession   8.N¬i lµm  Öc  èicïng hoÆc   Ön  ¹ : .......    vi cu     hi t i . ...... Lastor presentwork       place II. u¸ tr × nh ® µ o  t¹o.  Q Training B a c k grou n d .. . .................. . . ................. .. . .................  . . .................. . .. . .................  . . .................. . .. . .................. . . .................. III.Q u¸ tr× nh l µ m  vi Ö c c ñ a b ¶ n  th © n   (k Ó  c ¶ ë  Vi Ö t N a m ) E m pl o y m e nt R e c ords. 9.§∙lµm  Öc    ícngoµi: . .....    vi ë n   . . ..... Employmentin   .. . .............. . . ............  . .. . .............. . . ............. 10.§∙lµm  Öc    ÖtNam:... . ....    vi ë Vi   . ..... EmploymentinVietnam    .. . .............. . . ............. .. . .............. . . ............. IV. ý  l Þ ch v Ò  t p h¸p.  L L e g al Status 11.Cã     ¹m    viph ph¸p luËtViÖtNam   Çn  µo  a?      l n ch Have  you  everviolatedthe Vietnamese       law? .. . .............. . . ............. .. . .............. . . .............
 11. 11 12.Cã     ¹m    viph ph¸p luËtnícngoµilÇn  µo  a?         n ch Møc      ¹m?  ®é viph Have  you  everviolatedlaw        ofany othercountry?Levelofviolat        ion .. . .............. . . ............. .. . .............. . . ............. 13. T«i xin cam   oan  êikhaitrªnlµ ®óng  ù  Ët,n Õu        Þu      ® l       s th   sait«ixin ch tr¸chnhiÖ m.   Icert f      iy thatthese statementsare          true to the bestof my       knowledge    and wil be    respsiblefortheir l     correctress. Ngµy...   th¸ng..n¨m    . 1997 X¸c  Ën  ña  ¬  nh c c quan  ã  Èm  Òn  c th quy      êikhaiký     Ng     tªn   (C¬     quan  a  ¬ng  ®Þ ph hoÆc   ña  c (Signature)       doanh  nghiÖp  ö  c sang  µm  Öc)(1) l vi       (Cert f ed authori   ii   by  redagency) Ghi chó:   1)  êng  îp  Tr h ph¸p  Ëtníc së  ¹  lu     t i kh«ng quy  nh  Ò   Öc    Ën  ý ®Þ v vi x¸c nh l  lÞch th× ®iÓ m   µy     n kh«ng  ph¶ighi.   M É u  s è 5 Tªn c«ng ty:.......                    C é n g h ßa x∙ h éi ch ñ ngh Ü a  Vi Öt N a m    §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc   l    do   ph   . .ngµy.. th¸ng..n¨m  .. . ,   .   . 199.. § ¬ n  xin gia h ¹ n gi Ê y p h Ð p  lao  é n g ® K Ý nh   öi:­Bé   g    Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh  µ    éi. v X∙ h  ­Së     Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh  µ    éi tØnh, thµnh  è. v X∙ h     ph   C«ng  . . ........ ty: . . ......  . §Þa  chØ:.. . ......  . . ....... . §iÖn  ¹i . ....... tho : . ....... LÜnh  ùc  v s¶n  Êtkinhdoanh:. . ..... xu     . . .... Xin giah¹n giÊy phÐp        cho  ÷ng  êicã    nh ng   tªnsau  y: ®© Sè  Quèc  Chøc  danh  GiÊy  Thêih¹n Thêigian        TT Hä   tªn tÞch c«ng  Öc  phÐp  vi cña giah¹n   
 12. 12 ®ang  µm l sè giÊy phÐp   1 2 3 4 5 6 Lý  xingiah¹n giÊy phÐp do          .. . ....................................................... . . ...................................................... .. . ....................................................... . . ...................................................... Tæng  gi¸m  c, gi¸m  c ®è   ®è     ý    ng  Êu)   (K tªn,®ã d

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản