Thông tư 10/2000/TT-BXD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
59
lượt xem
3
download

Thông tư 10/2000/TT-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 10/2000/TT-BXD về việc hướng dẫn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các đồ án quy hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 10/2000/TT-BXD

 1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 10/2000/TT-BXD Hà N i, ngày 08 tháng 8 năm 2000 THÔNG TƯ C A B XÂY D NG S 10/2000/TT-BXD NGÀY 8 THÁNG 8 NĂM 2000 HƯ NG D N L P BÁO CÁO ÁNH GIÁ TÁC NG MÔI TRƯ NG IV I CÁC ÁN QUY HO CH XÂY D NG Căn c Lu t B o v môi trư ng ngày 27/12/1993; Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 04/3/1994 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c Ngh nh s 175/CP ngày 18/10/1994 c a Chính ph v hư ng d n thi hành Lu t B o v môi trư ng; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý quy ho ch ô th ; tăng cư ng công tác b o v môi trư ng, m b o cho các ô th và khu dân cư nông thôn phát tri n b n v ng. B Xây d ng hư ng d n l p báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng i v i các án quy ho ch xây d ng như sau: I. NGUYÊN T C CHUNG 1. M c ích l p báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng i v i các án quy ho ch xây d ng Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng (sau ây vi t t t là TM) là b ph n c u thành n i dung c a án quy ho ch xây d ng ô th . Vi c l p báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng i v i các án quy ho ch xây d ng nh m m c ích sau: 1.1. C th hoá i u 9 - Chương 3 Ngh nh s 175/CP ngày 18/10/1994 c a Chính ph , trong ó quy nh ch u tư, ch qu n d án ph i th c hi n ánh giá TM khi l p các án quy ho ch t ng th phát tri n vùng, quy ho ch, k ho ch phát tri n ngành, t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các quy ho ch ô th , khu dân cư. 1.2. Phân tích, ánh giá th c tr ng môi trư ng; d báo nhu c u s d ng và khai thác tài nguyên thiên nhiên ph c v cho m c tiêu phát tri n ô th - nông thôn; d báo các ch t th i gây ô nhi m môi trư ng và nh ng tác ng x u có th x y ra do các ho t ng ư c d ki n trong án quy ho ch xây d ng, t ó ki n ngh hoàn ch nh gi i pháp thi t k quy ho ch xây d ng và các chính sách bi n pháp h p lý b o v môi trư ng, phòng ng a ho c x lý ô nhi m môi trư ng, m b o cho các ô th và khu dân cư nông thôn phát tri n n nh và b n v ng. 1.3. Xác l p cơ s cho vi c qu n lý xây d ng theo quy ho ch, ki m tra giám sát môi trư ng các ô th , khu dân cư nông thôn trong quá trình c i t o và phát tri n.
 2. 2. i tư ng áp d ng T t c các án quy ho ch xây d ng bao g m quy ho ch xây d ng vùng lãnh th ; quy ho ch chung, quy ho ch chi ti t ô th , khu dân cư nông thôn và quy ho ch xây d ng chuyên ngành u ph i l p báo cáo TM. i v i các án quy ho ch chi ti t m t b ng d án u tư xây d ng các khu t p trung như: khu ô th m i, khu công nghi p và các khu ch c năng khác do m t ch u tư ư c nhà nư c giao t, cho thuê t m nhi m thì ch ph i l p báo cáo TM m t l n khi th c hi n công tác chuNn b u tư. 3. Gi i thích m t s thu t ng - Môi trư ng: Các y u t t nhiên và y u t v t ch t nhân t o quan h m t thi t v i nhau, bao quanh con ngư i, có nh hư ng t i i s ng, s n xu t, s t n t i, phát tri n c a con ngư i và thiên nhiên. - Môi trư ng n n: Hi n tr ng c a môi trư ng trong ph m vi, ranh gi i l p quy ho ch xây d ng và các khu v c có liên quan ch u tác ng b i các ho t ng do quy ho ch xây d ng d ki n. - Thành ph n môi trư ng: Các y u t t o thành môi trư ng như: không khí, nư c, t, âm thanh, ánh sáng, lòng t, núi, r ng, sông, h , bi n, sinh v t, các h sinh thái, các khu dân cư, khu s n xu t, khu b o t n thiên nhiên, c nh quan thiên nhiên, danh lam th ng c nh, di tích l ch s và các hình thái v t ch t khác. - H sinh thái: H th ng qu n th sinh v t s ng chung và phát tri n trong m t môi trư ng nh t nh, quan h tương tác v i nhau và v i môi trư ng ó. - ánh giá tác ng môi trư ng ( TM): là quá trình nghiên c u, nh n d ng, d báo và phân tích nh ng tác ng môi trư ng quan tr ng c a m t d án nh m cung c p nh ng thông tin c n thi t nâng cao ch t lư ng c a vi c ra quy t nh. - Sàng l c: (Screening) là công vi c c n th c hi n giai o n ban u c a nghiên c u TM nh m phân tích quy mô, ph m vi, m c tác ng môi trư ng c a d án, t ó xác nh s c n thi t và m c ph i ti n hành TM. - Ph m vi c a TM: là gi i h n v m t không gian, n i dung, ngu n g c, các v n tr ng tâm ph i nghiên c u TM và quá trình di n bi n c a tác ng môi trư ng v m t th i gian theo t ng giai o n quy ho ch. - S c môi trư ng: Các tai bi n ho c r i ro x y ra trong quá trình ho t ng c a con ngư i ho c bi n i b t thư ng c a thiên nhiên, gây suy thoái môi trư ng nghiêm tr ng. - Suy thoái môi trư ng: S thay i v ch t lư ng và s lư ng c a thành ph n môi trư ng gây nh hư ng x u cho i s ng con ngư i và thiên nhiên. - Ch t gây ô nhi m môi trư ng: Nh ng ch t gây ô nhi m v t lý, hoá h c, sinh h c và các ch t khác làm cho môi trư ng tr thành c h i.
 3. - Ô nhi m môi trư ng: S làm thay i tính ch t c a môi trư ng, vi ph m tiêu chuNn b o v môi trư ng c a nhà nư c. - Tiêu chuNn b o v môi trư ng: Nh ng chuNn m c, gi i h n cho phép ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy nh dùng làm căn c qu n lý, b o v môi trư ng. 4. Các căn c l p báo cáo TM Căn c l p báo cáo TM i v i các án quy ho ch xây d ng g m: 4.1. Các án quy nh xây d ng ư c t ch c có tư cách pháp nhân l p; 4.2. Các thông tin c n thi t v hi n tr ng môi trư ng và các d báo quy ho ch có liên quan; 4.3. Các tiêu chuNn, quy ph m k thu t do các cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành (xem ph l c I); 4.4. Các văn b n quy ph m pháp lu t c a nhà nư c có liên quan (ph l c II); 5. Trình t và phương pháp TM 5.1. Các bư c chính TM iv i án quy ho ch xây d ng g m: a. Sàng l c xác nh s c n thi t và m c ph i l p báo cáo TM iv i án quy ho ch xây d ng. b. Xác nh ph m vi TM Ph m vi TM i v i án quy ho ch xây d ng bao g m: không gian, th i gian và các thành ph n môi trư ng b tác ng: - V m t không gian: Ph m vi, ranh gi i TM có th ư c xác nh trên cơ s ph m vi và ranh gi i l p quy ho ch xây d ng và nh ng khu v c lãnh th lân c n b nh hư ng tr c ti p b i các tác ng c a ho t ng do quy ho ch xây d ng d ki n; - V m t th i gian: ư c xác nh theo th i h n l p quy ho ch xây d ng. - Các thành ph n môi trư ng g n v i không gian và th i gian TM. có th xác nh ư c ph m vi TM, c n ph i nghiên c u t ng h p các tác ng c a ho t ng quy ho ch xây d ng và khu v c có th x y ra v i cư ng tác ng, th i gian t n t i và h u qu c a nó. c. L p báo cáo TM Báo cáo TM iv i án quy ho ch xây d ng ư c l p theo 2 bư c: - Bư c 1: L p báo cáo TM sơ b , ư c chuNn b giai o n l p nhi m v thi t k quy ho ch xây d ng ch y u áp d ng cho quy ho ch xây d ng vùng, quy ho ch chung
 4. ô th lo i I, lo i II và các trư ng h p c bi t xét th y c n thi t, làm cơ s l a ch n phương án thi t k quy ho ch xây d ng t i ưu và hình thành cương TM chi ti t; - Bư c 2: L p báo cáo TM chi ti t ư c ti n hành giai o n thi t k quy ho ch xây d ng trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t. d. ThNm nh và phê duy t báo cáo TM Vi c thNm nh, và phê duy t báo cáo TM i v i các án quy ho ch xây d ng ư c ti n hành ng th i v i vi c thNm nh và phê duy t các án quy ho ch xây d ng. e. K ho ch qu n lý và giám sát TM Báo cáo TM ư c duy t là cơ s l p k ho ch qu n lý và chương tình quan tr c, giám sát tác ng môi trư ng trong quá trình tri n khai th c hi n quy ho ch như: l p các án quy ho ch xây d ng c p phân v th p hơn, tri n khai công tác chuNn b u tư c a các d án xây d ng và quá trình qu n lý xây d ng theo quy ho ch. 5.2. Các phương pháp TM Vi c l a ch n các phương pháp TM tuỳ thu c i u ki n c th nh m m b o hi u qu trong vi c xác nh các tác ng, i u tra quan tr c các tác ng, ánh giá di n gi i các tác ng, ch n l c và k t lu n chuNn xác tác ng t ng h p i v i ph m vi TM. Tuỳ theo i u ki n c th , có th l a ch n áp d ng các phương pháp TM sau ây: - Phương pháp li t kê. - Phương pháp ma tr n. - Phương pháp m ng lư i. - Phương pháp ch s môi trư ng. - Phương pháp phân tích l i ích/chi phí. - Phương pháp H i th o mô ph ng l y ý ki n chuyên gia. - Phương pháp s d ng h th ng thông tin a lý (GIS). - Phương pháp mô hình hoá, v.v.... 6. N i dung c a báo cáo TM N i dung ch y u c a báo cáo TM g m: 6.1. i u tra kh o sát, quan tr c và ánh giá hi n tr ng môi trư ng;
 5. 6.2. D báo các tác ng c a quy ho ch xây d ng t i môi trư ng t nhiên, xã h i, trong ó: - Xác nh các y u t ho c ngu n gây tác ng và ô nhi m môi trư ng; - Xác nh các ch t gây tác ng và ô nhi m môi trư ng, cư ng tác ng và quy mô tác ng; - Xác nh các i tư ng ho c thành ph n môi trư ng b tác ng, t n su t tác ng và h u qu c a s tác ng ó (x u hay t t, ph m vi nh hư ng....) và nguyên nhân; 6.3. Ki n ngh hoàn ch nh gi i pháp quy ho ch xây d ng và các bi n pháp b o v môi trư ng; 6.4. L p k ho ch, chương trình qu n lý, quan tr c và giám sát tác ng môi trư ng, m b o cho các ô th và khu dân cư nông thôn phát tri n b n v ng. 6.5. L p các b n ánh giá hi n tr ng môi trư ng và d báo tác ng môi trư ng c a các án quy ho ch xây d ng. 7. Trách nhi m và thNm quy n l p, xét duy t, i u ch nh báo cáo TM 7.1. Ch u tư các d án quy ho ch xây d ng ph i ch u trách nhi m t ch c l p báo cáo TM dư i các hình th c t làm (n u có tư cách pháp nhân) ho c h p ng thuê các t ch c tư v n có ch c năng l p báo cáo TM theo quy nh c a pháp lu t; 7.2. Cơ quan Nhà nư c có trách nhi m ho c thNm quy n trình duy t, thNm nh, phê duy t và i u ch nh các án quy ho ch xây d ng nào thì cũng là cơ quan Nhà nư c có trách nhi m ho c thNm quy n trình duy t, thNm nh, phê duy t và i u ch nh báo cáo TM i v i các án quy ho ch xây d ng c n có ý ki n th ng nh t c a cơ quan qu n lý Nhà nư c v b o v môi trư ng c p có thNm quy n. 8. Giá tr pháp lý c a báo cáo TM Báo cáo TM ư c duy t là cơ s pháp lý qu n lý vi c th c hi n quy ho ch xây d ng v m t môi trư ng; theo dõi, giám sát ch t lư ng môi trư ng, ti n hành các bi n pháp gi m thi u ô nhi m và qu n lý tác ng môi trư ng theo quy ho ch xây d ng ã ư c duy t. II. L P BÁO CÁO TM I V I SƠ QUY HO CH XÂY D NG VÙNG 1. M c ích TM i v i sơ quy ho ch xây d ng vùng nh m: 1.1. Cung c p các thông tin v hi n tr ng môi trư ng c a vùng quy ho ch; d báo và ánh giá nh ng tác ng c a ho t ng do quy ho ch xây d ng vùng d ki n, xu t hoàn thi t các gi i pháp thi t k quy ho ch, các chính sách và bi n pháp b o v môi trư ng vùng;
 6. 1.2. Xác l p cơ s ho c nhi m v l p báo cáo TM i v i các án quy ho ch chung ô th , khu dân cư nông thôn, quy ho ch xây d ng chuyên ngành và các d án u tư xây d ng trong vùng, l p k ho ch chương trình qu n lý và giám sát TM trong quá trình qu n lý xây d ng theo quy ho ch. 2. N i dung báo cáo TM i v i sơ quy ho ch xây d ng vùng N i dung báo cáo TM i v i sơ quy ho ch xây d ng vùng g m: 2.1. M u: a. Lý do và s c n thi t ph i l p báo cáo TM; b. M c ích c a báo cáo TM; c. Các căn c l p báo cáo TM; d. Ph m vi và gi i h n TM; e. Phương pháp TM. 2.2. Mô t tóm t t n i dung sơ quy ho ch xây d ng vùng a. i v i bư c l p báo cáo TM sơ b thì mô ph ng tóm t t n i dung nhi m v thi t k sơ quy ho ch xây d ng vùng g m: - Ph m vi, gi i h n nghiên c u sơ quy ho ch xây d ng vùng; - Th i h n l p sơ quy ho ch xây d ng vùng; - Khái quát i u ki n t nhiên và hi n tr ng vùng; - Các cơ s kinh t - k thu t t o vùng; - Các phương án l a ch n hư ng phát tri n vùng, trong ó thuy t minh k phương án ch n v m t t ch c không gian và phát tri n cơ s h t ng k thu t (cơ s h t ng di n r ng c p qu c gia và vùng); - Nhi m v quy ho ch xây d ng t u. b. i v i bư c l p báo cáo TM chi ti t thì mô ph ng tóm t t n i dung sơ quy ho ch xây d ng vùng g m: - Ph m vi, gi i h n nghiên c u quy ho ch xây d ng vùng; - Th i h n l p sơ quy ho ch xây d ng vùng; - Khái quát i u ki n t nhiên và hi n tr ng; - N i dung và quy mô u tư phát tri n các cơ s kinh t - k thu t t o vùng;
 7. - nh hư ng phát tri n vùng v m t t ch c không gian và phát tri n cơ s h t ng di n r ng (c p qu c gia và vùng); - Phân t u tư phát tri n và n i dung quy ho ch xây d ng t u. 2.3. ánh giá hi n tr ng môi trư ng vùng. a. Tóm t t danh m c các s li u i u tra kh o sát và các ngu n cung c p thông tin v môi trư ng n n; b. Khái quát v môi trư ng và các h sinh thái trong vùng; các quan h gi a các h sinh thái v i môi trư ng g m: - Các thành ph n ch y u c a môi trư ng s ng c a con ngư i; - Các h sinh thái c trưng c a vùng, c i m phân b và các i u ki n c n thi t cho s t n t i và phát tri n c a chúng. c. ánh giá hi n tr ng tình hình ô nhi m môi trư ng vùng. - Xác nh các ngu n ô nhi m môi trư ng ch y u như: các ô th và khu dân cư v i ch t lư ng s ng th p (nhà chu t); các khu công nghi p, kho tàng; các cơ s d ch v (y t , ăn u ng, sinh ho t công c ng, th d c - th thao, du l ch v.v...), h th ng các công trình k thu t h t ng; các bãi chôn rác, nghĩa a; s n xu t nông nghi p, khai thác tài nguyên khoáng s n và các tác ng c a y u t t nhiên: không khí, khí h u, a ch t, phóng x , tình hình ng p lũ v.v... - Ki m tra, xác nh các lo i ch t th i (r n, l ng, khí, n, phóng x v.v...) gây ô nhi m môi trư ng vùng g m: nh ng ch t gây ô nhi m v t lý, nh ng ch t gây nhi m hoá h c, nh ng ch t gây ô nhi m sinh h c và nh ng tác nhân làm t n h i v m t thNm m c a môi trư ng, c nh quan vùng; - ánh giá tình hình ô nhi m và các nguyên nhân ch y u gây ô nhi m i v i môi trư ng như: + Môi trư ng không khí và ti ng n; + Môi trư ng nư c; + Môi trư ng t; + Cây xanh, c nh quan ho c b khung b o v thiên nhiên, các di tích l ch s , văn hoá v.v... - ánh giá th c tr ng khung th ch và chính sách qu n lý, ki m soát môi trư ng trong vùng. 2.4. ánh giá tác ng môi trư ng i v i sơ quy ho ch xây d ng vùng.
 8. a. D báo các nhân t quy ho ch gây tác ng môi trư ng và h th ng các ngu n gây ô nhi m môi trư ng g m: - Các ô th và khu dân cư nông thôn; - Các khu công nghi p, kho tàng; - H th ng các trung tâm ph c v công c ng và các trung tâm chuyên ngành; - Các khu du l ch, ngh mát và vui chơi gi i trí; - Các khu ch c năng c bi t khác; - H th ng giao thông, các công trình cơ s h t ng k thu t, các cơ s v sinh môi trư ng (tr m x lý nư c th i, bãi rác, nghĩa a v.v...) b. D báo các lo i ch t th i, kh i lư ng, tính ch t, t n su t v.v... do các ngu n (theo quy ho ch) gây ô nhi m th i ra; c. ánh giá tác ng môi trư ng i v i sơ quy ho ch vùng, trong ó nêu rõ các lo i ch t th i do các ngu n gây ô nhi m t o ra i v i môi trư ng không khí, môi trư ng nư c, môi trư ng t, các môi trư ng văn hoá, l ch s , c nh quan và các i u ki n t n t i phát tri n c a các h sinh thái c trưng. d. Ki n ngh và t ch c th c hi n: - Ki n ngh i u ch nh, b sung và hoàn thi n các gi i pháp thi t k quy ho ch xây d ng vùng; - Ki n ngh các gi i pháp, chính sách, bi n pháp b o v và gi m thi u ô nhi m môi trư ng; - Xây d ng k ho ch hành ng g m các chương trình, k ho ch qu n lý, quan tr c, giám sát tác ng môi trư ng và d án ưu tiên u tư; - Ki n ngh khung th ch chính sách th c hi n báo cáo TM vùng. 3. H sơ báo cáo TM i v i sơ quy ho ch xây d ng vùng Thành ph n h sơ c a báo cáo TM i v i sơ quy ho ch xây d ng vùng g m: 3.1. Ph n văn b n a. Báo cáo tóm t t TM; b. Báo cáo t ng h p TM kèm theo các b n v thu nh quy nh m c 3.2. - Thông tư này và ph l c kèm theo các văn b n pháp lý có liên quan. 3.2. Ph n b n v (h sơ m u)
 9. a. Sơ ph m vi và ranh gi i TM b. Sơ ánh giá hi n tr ng môi trư ng vùng c. Sơ ánh giá t ng h p TM và các gi i pháp b o v môi trư ng. T l các b n v theo quy nh c a B Xây d ng i v i vi c l p và xét duy t sơ quy ho ch xây d ng vùng. III. L P BÁO CÁO TM IV I ÁN QUY HO CH CHUNG 1. M c ích TM i v i quy ho ch chung xây d ng ô th , khu dân cư nông thôn nh m: 1.1. C th hoá báo cáo TM c a sơ quy ho ch vùng (n u có); 1.2. Cung c p thông tin v hi n tr ng môi trư ng ô th và khu dân cư nông thôn, d báo và ánh giá nh ng tác ng c a án quy ho ch chung; xu t hoàn thi n các gi i pháp thi t k quy ho ch chung, ki n ngh các chính sách và bi n pháp b o v môi trư ng. 1.3. Xác l p cơ s ho c nhi m v l p báo cáo TM i v i các án quy ho ch chi ti t, quy ho ch xây d ng chuyên ngành và các d án u tư xây d ng, l p k ho ch, chương trình qu n lý và giám sát tác ng môi trư ng trong quá trình qu n lý xây d ng theo quy ho ch. 2. N i dung báo cáo TM iv i án quy ho ch chung N i dung báo cáo TM i v i quy ho ch chung xây d ng ô th và khu dân cư nông thôn g m: 2.1. M u a. Lý do và s c n thi t ph i l p báo cáo TM; b. M c ích c a báo cáo TM; c. Các căn c l p báo cáo TM; d. Ph m vi và gi i h n TM e. Phương pháp TM 2.2. Mô t tóm t t n i dung án quy ho ch chung a. i v i bư c l p báo cáo TM sơ b thì mô ph ng tóm t t n i dung nhi m v thi t k quy ho ch chung g m: - Ph m vi, gi i h n nghiên c u quy ho ch chung;
 10. - Th i h n l p quy ho ch chung; - Khái quát i u ki n t nhiên và hi n tr ng ô th ho c khu dân cư nông thôn; - Các cơ s kinh t - k thu t hình thành và phát tri n ô th ho c khi dân cư nông thôn; - Các phương án cơ c u quy ho ch xây d ng ô th ho c khu dân cư nông thôn v m t ch n t, t ch c không gian và phát tri n cơ s h t ng k thu t. - Nhi m v quy ho ch xây d ng t u. b. i v i bư c l p báo cáo TM chi ti t thì mô ph ng tóm t t n i dung quy ho ch chung g m: - Ph m vi, gi i h n nghiên c u quy ho ch chung; - Th i h n l p quy ho ch chung; - Khái quát i u ki n t nhiên và hi n tr ng; - N i dung và quy mô u tư ho c các cơ s kinh t - k thu t hình thành và phát tri n ô th ho c khu dân cư nông thôn; - nh hư ng phát tri n không gian ô th , khu dân cư nông thôn; - nh hư ng phát tri n cơ s h t ng ô th , khu dân cư nông thôn; - Phân t u tư phát tri n và quy ho ch xây d ng t u. 2.3. ánh giá hi n tr ng môi trư ng ô th ho c khu dân cư nông thôn. a. Tóm t t danh m c các s li u i u tra, kh o sát và các ngu n thông tin v môi trư ng n n; b. Khái quát v môi trư ng và các h sinh thái c trưng; m i quan h gi a các h sinh thái v i môi trư ng; - Các thành ph n ch y u c a môi trư ng s ng c a con ngư i; - Các h sinh thái c trưng và c i m phân b và i u ki n c n thi t cho s t n t i và phát tri n c a chúng. c. ánh giá hi n tr ng tình hình ô nhi m môi trư ng ô th , khu dân cư nông thôn. - Xác nh các ngu n ô nhi m môi trư ng như: + Các khu dân cư ch t lư ng th p, các khu nhà chu t; + Các khu công nghi p, kho tàng;
 11. + Các cơ s d ch v như y t , ăn u ng, sinh ho t công c ng, du l ch; + Các công trình cơ s h t ng k thu t, các công trình v sinh môi trư ng (bãi chôn rác, nghĩa a); + Các ho t ng s n xu t nông nghi p, khai tác tài nguyên khoáng s n; + Các y u t t nhiên: không khí, khí h u, a ch n; phóng x và tình hình ng p lũ. - Xác nh các lo i ch t th i (r n, l ng, khí, n v.v...) gây ô nhi m môi trư ng g m nh ng ch t gây ô nhi m v t lý, nh ng ch t gây ô nhi m hoá h c, nh ng ch t ô nhi m sinh h c và nh ng tác nhân làm t n h i v m t thNm m c a môi trư ng c nh quan. - ánh giá tình hình ô nhi m môi trư ng và các nguyên nhân ch y u gây ô nhi m i v i môi trư ng như: + Môi trư ng không khí và ti ng n; + Môi trư ng nư c; + Môi trư ng t; + Cây xanh, c nh quan, th m th c v t và b khung b o v thiên nhiên, các di tích l ch s văn hoá.... - ánh giá th c tr ng khung th ch , chính sách qu n lý và ki m soát môi trư ng ô th ho c khu dân cư nông thôn. 2.4. ánh giá tác ng môi trư ng iv i án quy ho ch chung. a. D báo các nhân t quy ho ch tác ng môi trư ng và h th ng các ngu n gây ô nhi m môi trư ng g m: - Các khu dân cư - Các khu công nghi p, kho tàng - H th ng các trung tâm ph c v công c ng và các trung tâm chuyên ngành. - Các khu cây xanh, du l ch, ngh mát và vui chơi gi i trí. - Các khu ch c năng c bi t khác. - H th ng giao thông và các công trình cơ s h t ng k thu t, các cơ s v sinh môi trư ng (tr m x lý nư c, phân rác, các ch t th i r n, nghĩa a v.v...) b. D báo các lo i ch t th i, kh i lư ng, tính ch t, t i m, phân b , t n su t... do các ngu n gây ô nhi m th i ra.
 12. c. ánh giá tác ng môi trư ng i v i án quy ho ch chung, trong ó nêu rõ các lo i ch t th i do các ngu n gây ô nhi m t o ra i v i môi trư ng không khí, môi trư ng nư c, môi trư ng t, môi trư ng văn hoá l ch s , c nh quan và các i u ki n t n t i, phát tri n c a các h sinh thái c trưng. d. Ki n ngh và t ch c th c hi n - Ki n ngh i u ch nh b sung và hoàn thi n các gi i pháp thi t k quy ho ch xây d ng ô th , khu dân cư nông thôn; - Ki n ngh các chính sách và bi n pháp b o v , gi m thi u ô nhi m môi trư ng; - Xây d ng k ho ch hành ng g m các chương trình, k ho ch qu n lý, quan tr c, giám sát tác ng môi trư ng và d án ưu tiên u tư; - Ki n ngh khung th ch chính sách th c hi n và giám sát báo cáo TM iv i án quy ho ch chung. 3. H sơ báo cáo TM i v i các án quy ho ch chung 3.1. Ph n văn b n a. Báo cáo tóm t t TM b. Báo cáo t ng h p TM kèm theo các b n v thu nh , ph l c và các văn b n pháp lý có liên quan. i v i các ô th lo i I, lo i II tr lên các báo cáo TM có th vi t riêng c l p v i thuy t minh quy ho ch chung, còn i v i các ô th khác và các khu dân cư nông thôn thì báo cáo TM ư c vi t thành m t chương trong thuy t minh quy ho ch chung, trong ó có th lư c b n i dung không c n thi t ư c hư ng d n t i m c 2.2, kho n 2, ph n III c a Thông tư này. 3.2. Ph n b n v (h sơ m u) a. Sơ ph m vi và ranh gi i ánh giá tác ng môi trư ng. b. B n hi n tr ng môi trư ng; c. B n ánh giá t ng h p tác ng môi trư ng và các gi i pháp b o v môi trư ng. T l các b n v theo quy nh c a B Xây d ng i v i vi c l p và xét duy t các án quy ho ch chung. IV. L P BÁO CÁO TM I V I CÁC ÁN QUY HO CH CHI TI T VÀ QUY HO CH XÂY D NG CHUYÊN NGÀNH 1. M c ích
 13. TM i v i các án quy ho ch chi ti t và quy ho ch xây d ng chuyên ngành nh m: 1.1. C th hoá báo cáo TM c a sơ quy ho ch xây d ng vùng và c a quy ho ch chung; 1.2. Cung c p thông tin v hi n tr ng các môi trư ng khu v c l p quy ho ch chi ti t và quy ho ch xây d ng ngành; d báo và ánh giá nh ng tác ng c a quy ho ch chi ti t; xu t hoàn ch nh các gi i pháp thi t k quy ho ch chi ti t; ki n ngh các chính sách và bi n pháp b o v môi trư ng; 1.3. Xác l p cơ s l p báo cáo TM i v i các d án u tư xây d ng, l p k ho ch, chương trình qu n lý, quan tr c và giám sát tác ng môi trư ng trong quá trình th c hi n qu n lý xây d ng theo quy ho ch. 2. N i dung báo cáo TM i v i các án quy ho ch chi ti t và quy ho ch xây d ng chuyên ngành 2.1. M u a. Lý do và s c n thi t ph i l p báo cáo TM; b. M c ích c a báo cáo TM; c. Các căn c l p báo cáo TM; d. Ph m vi và gi i h n TM; e. Phương pháp TM. 2.2. Mô t tóm t t n i dung án quy ho ch chi ti t ho c quy ho ch xây d ng chuyên ngành: a. Ph m vi và gi i h n l p quy ho ch chi ti t ho c quy ho ch xây d ng chuyên ngành; b. Khái quát i u ki n thiên nhiên và hi n tr ng khu v c nghiên c u thi t k quy ho ch chi ti t ho c quy ho ch xây d ng chuyên ngành và nh ng khu v c t ai có liên quan tr c ti p; c. N i dung và quy mô u tư, kèm theo các ch tiêu kinh t - k thu t l a ch n l p quy ho ch chi ti t ho c quy ho ch xây d ng chuyên ngành; d. B c c cơ c u quy ho ch chi ti t ho c quy ho ch xây d ng chuyên ngành; e. Quy ho ch xây d ng m ng lư i h t ng k thu t và xã h i. 2.3. ánh giá hi n tr ng môi trư ng trong ph m vi l p quy ho ch chi ti t ho c quy ho ch xây d ng chuyên ngành:
 14. a. Tóm t t danh m c các s li u i u tra, kh o sát và các ngu n thông tin v môi trư ng n n; b. Khái quát c i m môi trư ng và các h sinh thái c trưng; m i quan h gi a các h sinh thái c trưng v i môi trư ng; c. ánh giá hi n tr ng tình hình ô nhi m môi trư ng trong khu v c thi t k quy ho ch chi ti t ho c quy ho ch xây d ng chuyên ngành; - Xác nh các ngu n ô nhi m trong khu v c, bao g m các công trình nhà , công nghi p, d ch v , cơ s h t ng và các y u t t nhiên khác; - Xác nh lo i và lư ng các ch t th i gây ô nhi m, tình hình phân b và y u t lan truy n; - ánh giá tình hình ô nhi m môi trư ng và các nguyên nhân gây ô nhi m môi trư ng không khí, ti ng n, môi trư ng nư c, môi trư ng t, cây xanh, c nh quan, các di tích l ch s , văn hoá.... d. ánh giá th c tr ng khung th ch qu n lý và ki m soát môi trư ng trong khu v c thi t k quy ho ch. 2.4. ánh giá tác ng môi trư ng iv i án quy ho ch chi ti t ho c án quy ho ch xây d ng chuyên ngành: a. D báo tác ng môi trư ng do các nhân t ư c quy ho ch chi ti t, quy ho ch xây d ng chuyên ngành xác nh g m: tên các công trình d ki n xây d ng, quy mô, tính ch t, c i m phân b . b. D báo các lo i ch t th i, x lý ch t th i, c i m phân b và t n su t do các công trình là ngu n gây ô nhi m t o ra; c. ánh giá tác d ng môi trư ng i v i án quy ho ch chi ti t ho c quy ho ch xây d ng chuyên ngành, trong ó nêu rõ các lo i ch t th i do các ngu n ô nhi m t o ra và nh hư ng c a chúng t i môi trư ng không khí, môi trư ng nư c, môi trư ng t và môi trư ng l ch s , văn hoá truy n th ng. d. Ki n ngh và t ch c th c hi n: - Ki n ngh i u ch nh b sung và hoàn thi n các gi i pháp thi t k quy ho ch chi ti t ho c quy ho ch xây d ng chuyên ngành; - Ki n ngh các chính sách và bi n pháp b o v , gi m thi u ô nhi m môi trư ng; - Xây d ng k ho ch hành ng g m các chương trình, k ho ch qu n lý, quan tr c, giám sát tác ng môi trư ng và d án ưu tiên u tư; - Ki n ngh khung th ch , chính sách th c hi n và giám sát báo cáo TM.
 15. 3. H sơ báo cáo TM iv i án quy ho ch chi ti t và quy ho ch xây d ng chuyên ngành 3.1. Ph n văn b n Thuy t minh TM có th ư c so n th o thành m t báo cáo riêng ho c thành m t chương c a thuy t minh quy ho ch chi ti t quy ho ch xây d ng chuyên ngành kèm theo các b n v thu nh , ph l c và các văn b n pháp lý có liên quan. Trư ng h p báo cáo TM là m t chương c a thuy t minh, thì có th lư c b nh ng n i dung không c n thi t hư ng d n t i m c 2.2, kho n 2, ph n IV Thông tư này. 3.2. Ph n b n v (h sơ m u) a. Sơ ph m vi và ranh gi i TM; b. B n hi n tr ng môi trư ng; c. B n ánh giá t ng h p tác ng môi trư ng và các gi i pháp b o v môi trư ng; T l các b n v theo quy nh c a B Xây d ng i v i vi c l p, xét duy t các án quy ho ch chi ti t, quy ho ch xây d ng chuyên ngành. V. T CH C TH C HI N 1. Căn c vào Thông tư hư ng d n này, Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng các B , ngành có liên quan ch o vi c l p, xét duy t tri n khai th c hi n báo cáo TM i v i các án quy ho ch xây d ng thu c ngành và a phương mình ph trách theo s phân c p c a Chính ph . 2. KTS trư ng thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh, Giám c các S Xây d ng ph i h p v i các S Khoa h c, Công ngh - Môi trư ng giúp Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c th c hi n và hư ng d n vi c l p, xét duy t báo cáo TM i v i các án quy ho ch xây d ng t i a phương mình. 3. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Trong quá trình t ch c th c hi n, n u phát hi n nh ng v n t n t i, vư ng m c, ngh Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng các B ngành, t ch c cá nhân liên quan g i ý ki n v B Xây d ng nghiên c u gi i quy t. PH L C I CÁC TIÊU CHU N, QUY CHU N S D NG CHO VI C L P BÁO CÁO TM 1. i v i i u ki n t nhiên và tình hình ng p l t s d ng Quy chuNn xây d ng, t p 1 -1996. 2. i v i môi trư ng t s d ng các tiêu chuNn, quy chuNn sau ây:
 16. - Phương pháp xác nh m c sói mòn t do mưa: TCVN 5929-1995. - Gi i h n t i a cho phép c a d lư ng hoá ch t b o v th c v t trong t: TCVN 5941-1995. 3. i v i môi trư ng nư c s d ng các tiêu chuNn, quy chuNn, quy nh sau ây: - Lu t B o v tài nguyên nư c. - Tiêu chuNn ch t lư ng nư c m t: TCVN 5942-1995 - Tiêu chuNn ch t lư ng nư c bi n ven b : TCVN 5943-1995 - Tiêu chuNn ch t lư ng nư c ng m: TCVN 5944-1995. - Tiêu chuNn ngành: C p nư c m ng lư i bên ngoài và công trình: 20TCN-33-85 - Tiêu chuNn ngành: thoát nư c m ng lư i bên ngoài và công trình: 20TCN-51-84 - Tiêu chuNn v sinh i v i ch t lư ng nư c c p cho sinh ho t: Ph l c 4.2 - Quy chuNn xây d ng t p 1 - 1996 - Yêu c u i v i ch t lư ng nư c c p, u ng tr c ti p ư c: Ph l c 4.3 - Quy chuNn xây d ng t p 1 - 1996. 4. i v i môi trư ng không khí và ti ng n s d ng các tiêu chuNn, quy chuNn, quy nh sau ây: 4.1. Không khí - Tiêu chuNn ch t lư ng không khí xung quanh: TCVN 5937-1995 - N ng t i a cho phép c a m t s ch t c h i trong không khí xung quanh: TCVN 5938-1995. - Tiêu chuNn khí th i công nghi p i v i b i và các ch t vô cơ: TCVN5939-1995 - Tiêu chuNn khí th i công nghi p i v i b i và các ch t th i h u cơ: TCVN5940- 1995. 4.2. Ti ng n -M c n t i a cho phép trong khu v c công c ng và dân cư: TCVN5949-1998. - Tiêu chuNn ti ng n t i các khu v c: Ph l c V.2. Ngh nh 175/CP ngày 18/10/1994. - Âm h c - Ti ng n phương ti n giao thông v n t i ư ng b , m c n cho phép: TCVN5948-1995.
 17. 5. Ch t th i r n và ch t th i nguy h i s d ng Quy chuNn xây d ng t p 1 - 1996. 6. Ti ng n và giao thông s d ng các tiêu chuNn, quy ph m và ch d n sau ây: - Phương ti n giao thông ư ng b - khí th i gây ô nhi m phát ra t ôtô và mô tô l p ng cơ xăng: TCVN6431-1998. - Xăng chì - yêu c u k thu t TCVN 5690-1998. - Ti ng n do phương ti n giao thông ư ng b phát ra khi : TCVN6436-1998. - Ch t lư ng không khí - khí th i phương ti n giao thông ư ng b - gi i h n t i a cho phép: TCVN6438-1998. -M c n t i a cho phép c a phương ti n giao thông v n t i ư ng b : TCVN5948-1995. - Thông tư hư ng d n th c hi n kho n 2, i u 71 - i u l tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th ban hành kèm theo Ngh nh s 36/CP ngày 29/5/1995 c a Chính ph . - Quy ph m k thu t thi t k ư ng ph , ư ng qu ng trư ng ô th : 20 TCN104-83. 7. i v i cây xanh, c nh quan s d ng Quy chuNn xây d ng, t p 1-1996. 8. i v i h sinh thái s d ng sách Vi t Nam: ph n ng v t - 1992, ph n th c v t - 1996. 9. i v i v n c i thi n nhà chu t c n s d ng Quy chuNn xây d ng, t p 1 - 1996. 10. i v i môi trư ng văn hoá, l ch s s d ng Pháp l nh b o v và s d ng di tích l ch s , văn hoá và danh lam, th ng c nh - 1984 và các văn b n pháp quy hư ng d n Pháp l nh trên. 11. S c kho - môi trư ng và nghĩa trang - mai táng s d ng các tiêu chuNn sau ây: - Tiêu chuNn v sinh i v i ch t lư ng th c ăn, u ng và sinh ho t v phương di n v t lý và hoá h c: B Y t , 505/BYT/Q , 1992. - Tiêu chuNn v sinh nư c ăn u ng và sinh ho t v phương di n vi khuNn và sinh v t: B Y t , 505/BYT/Q , 1992. PH L C II CÁC VĂN B N QUY PH M VÀ PHÁP LU T S D NG CHO VI C L P BÁO CÁO TM 1. Lu t b o v môi trư ng ã ư c Qu c h i nư c CHXHCN Vi t Nam thông qua ngày 27/12/1993 và ư c Ch t ch nư c ký S c l nh ban hành ngày 10/1/1994.
 18. 2. Ngh nh c a Chính ph s 175/CP ngày 18/10/1994 v hư ng d n th c hi n Lu t B o v môi trư ng. 3. Ch th 36-CT/TW c a B Chính tr ngày 25/6/1998 v vi c tăng cư ng công tác b o v môi trư ng trong th i kỳ công nghi p hoá, hi n i hoá t nư c. 4. Văn b n s 3165/BKHCNMT-MTg c a B Khoa h c công ngh và Môi trư ng ngày 8/12/1998 v vi c hư ng d n th c hi n Ch th 36-CT/TW c a B Chính tr v công tác b o v môi trư ng. 5. Văn b n s 2249/BXD-KHCN c a B Xây d ng ban hành ngày 26/12/1998 v vi c hư ng d n th c hi n Ch th 36-CT/TW c a B Chính tr v công tác b o v môi trư ng. 6. Ngh nh s 91/CP c a Chính ph ban hành ngày 17/8/1994 kèm theo i u l qu n lý u tư và xây d ng. 7. Quy t nh s 322/BXD- T ngày 28/12/1993 c a B trư ng B Xây d ng v vi c ban hành quy nh l p án quy ho ch ô th . 8. Thông tư s 25/BXD-KTQH ngày 22/8/1995 c a B Xây d ng v vi c hư ng d n xét duy t án quy ho ch ô th . 9. Thông tư 03/BXD/KTQH c a B Xây d ng ban hành ngày 4/6/1997 v vi c hư ng d n l p, xét duy t quy ho ch xây d ng các th tr n và th t . 10. Hư ng d n ánh giá tác ng môi trư ng i v i d án phát tri n kinh t - k thu t, s 1485/MTg, ngày 10/9/1993 c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng. 11. Thông tư hư ng d n l p và thNm nh báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng i v i các d án u tư, s 1100/TT-MTg ngày 20/8/1997 c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng. 12. Thông tư s 1420-MTg ngày 26/11/1994 c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng hư ng d n ánh giá tác ng môi trư ng i v i các d án u tư xây d ng. 13. Thông tư s 490/1998/TT-BKHCNMT ngày 29/4/1998 c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng hư ng d n l p và thNm nh báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng i v i các d án u tư. 14. Quy t nh s 1806Q /MTg ngày 31/12/1994 c a B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng v vi c ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a H i ng thNm nh báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng và c p gi y phép môi trư ng. 15. Thông tư s 715-MTg ngày 3/4/1995 c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng hư ng d n l p và thNm nh báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng i v i các d án u tư tr c ti p c a nư c ngoài. 16. Công văn s 812-MTg ngày 17/4/1996 c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng v vi c ban hành m u ơn và Quy t nh phê chuNn báo cáo TM.
 19. 17. Công văn s 2592-MTg ngày 12/11/1996 c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng v vi c ki m soát ô nhi m bi n t các phương ti n giao thông thu . Nguy n M nh Ki m ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản