Thông tư 10/2001/TT-BYT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
52
lượt xem
4
download

Thông tư 10/2001/TT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 10/2001/TT-BYT về việc hướng dẫn việc đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực khám, chữa bệnh tại Việt Nam do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 10/2001/TT-BYT

 1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 10/2001/TT-BYT Hà N i, ngày 22 tháng 5 năm 2001 THÔNG TƯ C A B Y T S 10/2001/TT-BYT NGÀY 22 THÁNG 5 NĂM 2001 HƯ NG D N VI C U TƯ C A NƯ C NGOÀI TRONG LĨNH V C KHÁM, CH A B NH T I VI T NAM Căn c Lu t B o v s c kho nhân dân và các văn b n quy ph m pháp lu t hư ng d n thi hành Lu t này. Căn c Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 12/11/1996, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 9/6/2000 và các văn b n quy ph m pháp lu t hư ng d n thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; Ngh nh s 06/2000/N -CP ngày 6/3/2000 c a Chính ph v vi c h p tác u tư v i nư c ngoài trong lĩnh v c khám ch a b nh, giáo d c ào t o, nghiên c u khoa h c. Căn c Lu t Doanh nghi p và các văn b n quy ph m pháp lu t hư ng d n thi hành Lu t Doanh nghi p; Ngh nh s 11/1999/N -CP ngày 3/3/1999 c a Chính ph v hàng hoá c m lưu thông, d ch v thương m i c m th c hi n; hàng hoá, d ch v thương m i h n ch kinh doanh, kinh doanh có i u ki n. Căn c Pháp l nh hành ngh Y dư c tư nhân, Ngh nh s 06/CP ngày 29/1/1994 v c th hoá m t s i u c a Pháp l nh hành ngh Y dư c tư nhân và các văn b n quy ph m pháp lu t hư ng d n thi hành Pháp l nh và Ngh nh trên. Căn c Thông tư s 08/2000/TT-BL TBXH ngày 29/3/2000 c a B Lao ng- Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n vi c c p Gi y phép lao ng cho ngư i nư c ngoài làm vi c t i các doanh nghi p, t ch c Vi t Nam. Sau khi có ý ki n c a B K ho ch và u tư t i Công văn s 2096 BKH/PL T ngày 9/4/2001, B Y t hư ng d n vi c u tư c a nư c ngoài trong lĩnh v c khám, ch a b nh t i Vi t Nam như sau: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Các t ch c, cá nhân nư c ngoài ư c u tư vào lĩnh v c khám, ch a b nh t i Vi t Nam dư i các lo i hình khám, ch a b nh và hình th c u tư sau ây: 1. Lo i hình khám, ch a b nh: 1.1. B nh vi n: a. B nh vi n a khoa. b. B nh vi n chuyên khoa.
 2. 1.2. Phòng khám, cơ s c n lâm sàng: a. Phòng khám a khoa: Là phòng khám có nhi u chuyên khoa (ít nh t có 2). b. Phòng khám chuyên khoa. c. Nhà h sinh. d. Phòng khám chuyên khoa c n lâm sàng. 1.3. D ch v h tr v n chuy n ngư i b nh ra nư c ngoài. Các cơ s khám, ch a b nh có v n u tư nư c ngoài ho c cơ s khác n u có i u ki n theo quy nh t i Kho n 14 i u 9 c a Thông tư này ư c ăng ký d ch v h tr v n chuy n ngư i b nh ra nư c ngoài. 2. Hình th c u tư: a. Liên doanh. b. 100% v n nư c ngoài. c. H p tác kinh doanh trên cơ s h p ng h p tác kinh doanh. i u 2. T ch c Vi t Nam ư c h p tác u tư v i nư c ngoài thành l p cơ s khám, ch a b nh có v n u tư v i nư c ngoài là: 1. B nh vi n, phòng khám a khoa, chuyên khoa, cơ s khám, ch a b nh là ơn v s nghi p có thu c a Vi t Nam. 2. B nh vi n, phòng khám a khoa, chuyên khoa, nhà h sinh bán công. 3. B nh vi n, phòng khám a khoa, chuyên khoa, nhà h sinh tư nhân. 4. Các i tư ng thu c i u 2 Ngh nh s 24/2000/N -CP ngày 31/7/2000 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. i u 3. Các cơ s khám, ch a b nh có v n u tư nư c ngoài bao g m các lo i hình quy nh t i i m 1.1, 1.2 Kho n 1 i u 1 c a Thông tư này ph i m b o các i u ki n theo quy nh c a pháp lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, pháp lu t v hàng ngh y, dư c tư nhân và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan, th c hi n các quy nh v chuyên môn k thu t do B Y t ban hành. i u 4. 1. B K ho ch và u tư xem xét c p Gi y phép u tư cho các cơ s khám, ch a b nh có v n u tư nư c ngoài sau khi có ý ki n ng ý b ng văn b n c a B Y t trên cơ s xem xét D án u tư ban u phù h p v i qui ho ch t ch c m ng lư i khám, ch a b nh, i tư ng ph c v trên a bàn nơi cơ s khám, ch a b nh có v n u tư nư c ngoài t tr s .
 3. 2. Sau khi cơ s khám, ch a b nh có v n u tư nư c ngoài ư c xây d ng và hoàn ch nh v trang thi t b , cơ s h t ng, t ch c b máy, nhân s . B Y t s thNm nh và c p Gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh khám, ch a bênh. 3. Khi có Gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh khám, ch a b nh do B Y t c p, cơ s khám, ch a b nh có v n u tư nư c ngoài m i ư c phép ho t ng. i u 5. Cơ s khám, ch a b nh có v n u tư nư c ngoài ph i th c hi n úng ph m vi ho t ng chuyên môn ư c B Y t cho phép. Giá khám, ch a b nh ph i phù h p trên cơ s ch t lư ng trang thi t b , cơ s h t ng, trình chuyên môn k thu t c a th y thu c và nhân viên y t . i u 6. 1. Cơ s khám, ch a b nh có v n u tư nư c ngoài ph i làm l i th t c xin c p Gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh khám, ch a b nh m i trong nh ng trư ng h p sau: - Thay i hình th c u tư ho c lo i hình khám, ch a b nh. - Tách ho c sáp nh p cơ s khám, ch a b nh. - Thay i a i m hành ngh khám, ch a b nh. - Gi y ch ng nh n h t h n s d ng. 2. Trong khi Gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh khám, ch a b nh còn giá tr , n u thay i ch u tư, thay i Giám c, cơ s khám, ch a b nh ph i báo cáo B Trư ng B Y t . Giám c cơ s khám, ch a b nh m i ph i có Ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh. i u 7. Cơ s khám, ch a b nh có v n u tư nư c ngoài ph i n p phí, l phí thNm nh i u ki n hành ngh theo quy nh c a pháp lu t. Chương 2: I U KI N VÀ PH M VI HO T NG CHUYÊN MÔN C A CÁC CƠ S KHÁM, CH A B NH CÓ V N U TƯ NƯ C NGOÀI i u 8. i u ki n chung: 1. Cơ s khám, ch a b nh có v n u tư nư c ngoài ph i áp d ng các phương pháp hi n i trong chuNn oán, i u tr , chăm sóc ngư i b nh v i ch t lư ng cao, b o m ư c tính hi u qu và s an toàn cho ngư i b nh. 2. Cơ s khám, ch a b nh có v n u tư nư c ngoài ph i có trang thi t b y t hi n i phù h p v i t ng lo i hình khám, ch a b nh ang ư c s d ng trên th gi i. H t ng cơ s và cán b y t ph i phù h p v i trang thi t b y t hi n i và ph m vi ho t ng chuyên môn k thu t ư c duy t; có t thu c c p c u và h p thu c ch ng choáng (theo ph l c 1), có i n, nư c, công trình v sinh, thi t b an toàn phòng cháy
 4. ch a cháy... m b o v sinh môi trư ng, x lý ch t th i theo úng quy nh pháp lu t. 3. Giám c B nh vi n, Giám c các cơ s khám, ch a b nh ( ư c g i chung cho các ch c danh Giám c b nh vi n, Trư ng phòng khám a khoa, Trư ng phòng khám chuyên khoa, Trư ng phòng xét nghi m, Trư ng phòng nhà h sinh) có v n u tư nư c ngoài ph i có Ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh do B Y t c p. Các Bác s , nhân viên y t làm vi c t i cơ s khám, ch a b nh có v n u tư nư c ngoài ph i có b ng c p, ch ng ch chuyên môn phù h p v i công vi c ư c giao và ã có trên 03 năm th c hành chuyên khoa. 4. Các cơ s khám, ch a b nh có v n u tư nư c ngoài ph i có k ho ch h p tác chuy n giao công ngh và ào t o cán b Vi t Nam. i u 9. i u ki n c th : Ngoài các i u ki n chung quy nh t i i u 8 c a Thông tư này, cơ s khám, ch a b nh có v n u tư nư c ngoài ph i có các i u ki n c th sau: 1. B nh vi n: B nh vi n là cơ s khám, ch a b nh có i u tr n i trú và ngo i trú. B nh vi n có th là b nh vi n a khoa hay b nh vi n chuyên khoa. 1.1. i u ki n B nh vi n ư c phép ho t ng khám, ch a b nh: a. Giám c B nh vi n là Bác sĩ có Ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh ư c phép ăng ký B nh vi n do B Y t c p. Trư ng khoa trong B nh vi n là bác sĩ chuyên khoa ã th c hành 05 năm cơ s khám, ch a b nh h p pháp, trong ó có 3 năm th c hành chuyên khoa. b. B nh vi n có ít nh t 21 giư ng b nh. c. T ch c, cán b phù h p v i qui mô b nh vi n. d. B nh vi n ph i có : + Khoa khám b nh. + Khoa c p c u. + Các khoa i u tr . + Các khoa c n lâm sàng. 1.2. Ph m vi ho t ng chuyên môn: Th c hi n theo úng danh m c ph m vi ho t ng chuyên môn ã ư c B Y t phê duy t. B nh vi n ph i nh n b nh nhân trong tình tr ng c p c u, ch ư c chuy n vi n sau khi ã c p c u. 2. Phòng khám a khoa: Phòng khám a khoa là cơ s khám, ch a b nh g m nhi u phòng khám chuyên khoa (ít nh t có 2) do m t Giám c ph trách chung.
 5. 2.1. i u ki n Phòng khám a khoa ư c phép ho t ng khám, ch a b nh: a. Giám c phòng khám a khoa là bác s có Ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh ư c phép ăng ký phòng khám a khoa do B Y t c p. Trư ng Phòng khám các chuyên khoa trong Phòng khám a khoa ph i là bác sĩ chuyên khoa ã th c hành 05 năm các cơ s khám, ch a b nh h p pháp trong ó có 03 năm th c hành chuyên khoa. b. Cơ s h t ng: Các phòng khám chuyên khoa trong Phòng khám a khoa ph i m b o di n tích, trang thi t b và i u ki n như phòng khám chuyên khoa theo quy nh c a Thông tư này. Ngoài quy nh trên, Phòng khám a khoa nh t thi t ph i có phòng i, phòng c p c u, phòng lưu (phòng lưu t i a không quá 10 giư ng và không lưu quá 24 gi ). 2.2. Ph m vi ho t ng chuyên môn: Hành ngh theo danh m c c a các chuyên khoa ã ư c duy t. 3. Phòng khám n i: Phòng khám n i g m các lo i: - Phòng khám n i t ng h p. - Các phòng khám thu c h n i. - Phòng khám gia ình. - Phòng tư v n s c kho qua i n tho i. 3.1. i u ki n Phòng khám n i ư c phép ho t ng khám, ch a b nh: a. Trư ng phòng khám là bác s có Ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh ư c phép ăng ký Phòng khám n i do B Y t c p. b. Phòng khám n i t ng h p, các phòng khám thu c h n i, Phòng khám Gia ình ph i có trang thi t b chuyên môn phù h p ph m vi hành ngh . Ph i có bu ng khám riêng bi t t i thi u 10 m2, có giư ng khám, bàn làm vi c. Riêng phòng tư v n s c kho qua i n tho i không ph i th c hi n quy nh t i i m b kho n 3.1 c a i u này. 3.2. Ph m vi ho t ng chuyên môn: a. Phòng khám n i t ng h p, phòng khám gia ình: - Tư v n s c kho và k ho ch hoá gia ình. - Qu n lý s c kho .
 6. - Sơ c u, c p c u ban u, khám và kê ơn, i u tr các b nh thông thư ng, không làm các th thu t chuyên khoa. Phát hi n nh ng trư ng h p vư t quá kh năng, chuy n n phòng khám chuyên khoa hay tuy n trên. - Khám ngo i: sơ c u g y xương, không bó b t, không làm ti u ph u. - Khám s n ph : khám thai, qu n lý thai s n, không . - Khám răng, không ư c nh răng. - Khám Tai-Mũi-H ng: soi Tai-Mũi-H ng, không ư c chích r ch viêm tai gi a. - L y b nh phNm g i i xét nghi m, không ư c sinh thi t, không ư c ch c dò. - i n tim, siêu âm v.v... không c n ph i c p Gi y ch ng nh n riêng, nhưng ph i có Gi y ch ng nh n b i dư ng chuyên môn nghi p v và ã ư c th c hành v các chuyên khoa này c a cơ s khám, ch a b nh h p pháp, ư c cơ quan có thNm quy n c p Gi y ch ng nh n cho phép ghi trong ph m vi hành ngh . b. Các phòng khám thu c h n i: khám b nh, chuNn oán, i u tr các b nh thu c chuyên khoa ã ư c phê duy t. 4. Phòng khám chuyên khoa ngo i: 4.1. i u ki n Phòng khám ngo i ư c phép ho t ng khám, ch a b nh: a. Trư ng phòng khám là bác s có Ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh ư c phép ăng ký Phòng khám ngo i do B Y t c p. b. Phòng khám chuyên khoa ngo i ph i có d ng c ti u ph u và phòng ti u ph u, phòng c p c u và lưu b nh nhân, ph i c bi t lưu ý n k thu t ch ng nhi m khuNn. 4.2. Ph m vi ho t ng chuyên môn: - Sơ c u - c p c u ban u ngo i khoa. - Khám và x trí các v t thương thông thư ng. - Bó b t g y xương nh . - Tháo b t theo ch nh c a th y thu c ã bó b t cho ngư i b nh. - Th t búi trĩ nh , m u nang bã u, u nông nh . - Không chích các m lan to l n. 5. Phòng khám chuyên khoa ph s n - K ho ch hoá gia ình: 5.1. i u ki n Phòng khám chuyên khoa ph s n - k ho ch hoá gia ình ư c phép ho t ng khám, ch a b nh:
 7. a. Trư ng phòng khám là bác s có Ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh ư c phép ăng ký Phòng khám chuyên khoa Ph s n - K ho ch hoá gia ình do B Y t c p. b. Có bu ng khám riêng bi t v i di n tích ít nh t là 10 m2, có bàn khám, d ng c khám và làm th thu t v ph s n. Ngoài phòng khám có phòng làm th thu t. 5.2. Ph m vi ho t ng chuyên môn: - Tư v n giáo d c s c kho , k ho ch hoá gia ình. - C p c u ban u s n ph khoa. - Khám thai, qu n lý thai d n. - Khám, ch a b nh ph khoa thông thư ng. - t thu c âm o. - t i u tr l tuy n c t cung. - Soi c t cung, l y b nh phNm tìm t bào K. - t vòng - Hút thai dư i 15 ngày. - ình s n nam không dùng dao. - Không n o thai, phá thai, không tháo vòng, không ình s n n . - Không t i phòng khám. 6. Phòng khám chuyên khoa Răng - Hàm M t: 6.1. i u ki n Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm M t ư c phép ho t ng khám, ch a b nh: a. Trư ng phòng khám là bác sĩ có Ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh ư c phép ăng ký Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm M t do B Y t c p. b. Có phòng ti u ph u, phòng làm vi c thích h p v i ph m vi hành ngh . 6.2. Ph m vi ho t ng chuyên môn: - Khám, ch a b nh thông thư ng, c p c u ban u các v t thương hàm m t. - Làm các ti u ph u s a s o v t thương nh dư i 02 cm m t. - N n sai kh p hàm
 8. - i u tr laze b m t. - Ch a các b nh viêm quanh răng. - Chích r ch áp xe, l y cao răng, nh răng. - Làm răng, hàm gi . 7. Phòng khám chuyên khoa Tai- Mũi - H ng: 7.1. i u ki n Phòng khám chuyên khoa Tai - Mũi - H ng ư c phép ho t ng khám, ch a b nh: Trư ng Phòng khám là bác sĩ có Ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh ư c phép ăng ký Phòng khám chuyên khoa tai Mũi H ng do B Y t c p. 7.2. Ph m vi ho t ng chuyên môn: - C p c u ban u v Tai Mũi H ng. - Khám, ch a b nh thông thư ng: + Viêm xoang, ch c dò xoang, ch c hút d ch u nang. + Chích r ch viêm tai gi a c p. + Chích r ch áp xe ami an + C t polip ơn gi n, u bã u, u nang lành, u m vùng tai mũi h ng. + C m máu cam. + L y d v t vùng tai mũi h ng. Không l y d v t thanh qu n, th c qu n. + t h ng b ng nhi t, b ng laze. + Khâu v t thương vùng u c dư i 5 cm + N o VA. 8. Phòng khám chuyên khoa M t: 8.1. i u ki n Phòng khám chuyên khoa m t ư c phép ho t ng khám, ch a b nh: Trư ng phòng khám là bác sĩ có Ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh ư c phép ăng ký Phòng khám chuyên khoa m t do B Y t c p. 8.2. Ph m vi ho t ng chuyên môn: - C p c u ban u, ch a b nh thông thư ng v m t. - Tiêm dư i k t m c, c nh nhãn c u, h u nhãn c u.
 9. - L y d v t k t m c, chích ch p l o, m qu m, m m ng. - Thông r a l o. 9. Phòng chuyên khoa gi i ph u thNm m : là cơ s th c hi n nh ng d ch v thNm m do th y thu c m nhi m. 9.1. i u ki n Phòng khám chuyên khoa gi i ph u thNm m ư c phép ho t ng: a. Trư ng phòng khám là bác sĩ có Ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh dư c phép ăng ký Phòng khám chuyên khoa gi i ph u thNm m do B Y t c p. b. Cơ s ph i m b o vô trùng, có phòng ph u thu t, phòng lưu, phòng ch . c. N u nh ng ti u ph u thu t làm thay i v nh n d ng ph i ư c s ng ý c a cơ quan công an. 9.2. Ph m vi ho t ng chuyên môn: - Xăm môi, xăm mi, hút m n, các d ch v chăm sóc gây ch y máu. - C y tóc. - Nâng gò má th p, nâng s ng mũi. - Ph u thu t căng da m t. - X lý các n p nhăn mi trên, mi dư i, t o hình m t m t mí thành hai mí. 10. Phòng chuyên khoa i u dư ng - ph c h i ch c năng và V t lý tr li u: 10.1. i u ki n Phòng khám chuyên khoa i u dư ng - Ph c h i ch c năng và V t lý tr li u ư c phép ho t ng khám, ch a b nh: trư ng phòng khám là bác sĩ có Ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh ư c phép ăng ký Phòng khám chuyên khoa i u dư ng - Ph c h i ch c năng và V t lý tr li u do B Y t c p. 10.2. Ph m vi ho t ng chuyên môn: - Chăm sóc các h i ch ng li t th n kinh Trung ương và ngo i biên. - Chăm sóc các b nh cơ xương kh p mãn tính. - Chăm sóc sau ph u thu t c n ph c h i ch c năng ti p t c. - Th c hi n các k thu t: + Xoa bóp, b m huy t, châm c u. + Các phương pháp v t lý tr li u ư c duy t.
 10. + Ho t ng tr li u. 11. Phòng chuNn oán hình nh: Phòng chuNn oán hình nh là cơ s góp ph n chuNn oán b nh và theo dõi k t qu i u tr b ng các thi t b X quang, siêu âm. 11.1. i u ki n phòng chuNn oán hình nh ư c phép ho t ng khám, ch a b nh: a. Trư ng phòng chuNn oán hình nh là bác sĩ có ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh ư c ăng ký Phòng khám, chuyên khoa, chuNn oán hình nh do B Y t c p b. Có trang thi t b phòng h cá nhân, khám X quang t tiêu chuNn an toàn b c x ư c c p gi y phép b c x an toàn. Cơ s h t ng ph i m b o tuy t i an toàn; ph i có phòng i, bu ng chi u ch p; bu ng r a phim, in nh, bu ng c k t qu v.v... Bu ng t thi t b ph i cao ít nh t 3,5 m, tư ng trát barit, c a có p t m chì, n n nhà cao ráo. 11.2. Ph m vi ho t ng chuyên môn: - ChuNn oán X quang, ch p c t l p vi tính, c ng hư ng t . - ChuNn oán siêu âm doppler, siêu âm thư ng, n i soi chuNn oán. - Không s d ng c n quang tĩnh m ch. - Không ch c dò dư i hư ng d n c a siêu âm, không làm ph u thu t n i soi, không soi ph qu n, không làm các can thi p X quang ch y máu. 12. Phòng xét nghi m: Phòng xét nghi m là cơ s giúp cho chNn oán và theo dõi i u tr : g m huy t h c, hoá sinh, vi sinh, gi i ph u b nh vi th . 12.1. i u ki n phòng xét nghi m ư c phép ho t ng: a. Trư ng phòng xét nghi m là bác s hay dư c s , c nhân sinh h c, hoá h c có Ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh ư c phép ăng ký Phòng khám chuyên khoa xét nghi m do B Y t c p. b. Cơ s h t ng ph i m b o tiêu chuNn c a m t labo xét nghi m, thi t k ki n trúc và t ch c ph i m b o an toàn lao ng theo úng quy ch công tác khoa xét nghi m. Ngoài khu v c làm xét nghi m c n chú ý n các b ph n ph tr như i n, nư c và phòng ch ng cháy. 12.2. Ph m vi ho t ng chuyên môn: Làm các xét nghi m v huy t h c, hoá sinh, vi sinh v t, ký sinh trùng, gi i ph u b nh (vi th ). 13. Nhà h sinh: Nhà h sinh là cơ s , qu n lý và chăm sóc thai s n. 13.1. i u ki n nhà h sinh ư c phép ho t ng:
 11. a. Trư ng Nhà h sinh là bác sĩ có Ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh ư c phép ăng ký Nhà h sinh do B Y t c p. Trư ng Nhà h sinh ph i là ngư i hành ngh 100% th i gian. b. Cơ s h t ng: Có phòng ch , phòng , phòng sau m b o v sinh vô khuNn và thông thoáng. 13.2. Ph m vi ho t ng chuyên môn: - Khám thai, qu n lý thai s n. - C p c u ban u, sơ c u s n khoa. - Tiêm phòng u n ván theo quy nh cho m i bà m khi mang thai. - Th Protein ni u - thư ng. - C t, khâu t ng sinh môn khi có ch nh, khâu rách t ng sinh môn m t. - N o hút thai dư i 12 tu n. - N o sót rau sau , sau sNy. - Có th khó, giác hút, Forceps. - t vòng, không tháo vòng, không ư c làm th thu t s n khoa lo i I. 14. D ch v h tr v n chuy n ngư i b nh ra nư c ngoài: i u ki n ư c phép ho t ng d ch v h tr v n chuy n ngư i b nh ra nư c ngoài: - Ph i là cơ s khám, ch a b nh có v n u tư nư c ngoài. Giám c các cơ s này ph i có Ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh - Có bác s , nhân viên y t chuyên khoa h i s c c p c u, có phương ti n v n chuy n và trang thi t b , d ng c y t và thu c c p c u m b o an toàn cho ngư i b nh trong khi v n chuy n. - Có h p ng v i Công ty d ch v hàng không v n chuy n ngư i b nh. Chương 3: H SƠ, TH T C VÀ TH M QUY N C P GI Y CH NG CH HÀNH NGH KHÁM, CH A B NH i u 10. H sơ th t c: 1. Cá nhân ăng ký cơ s khám, ch a b nh có v n u tư nư c ngoài là ngư i nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài.
 12. a. H sơ: - ơn xin c p Ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh. - Gi y cam k t th c hi n các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam v y t và các quy nh khác c a pháp lu t Vi t Nam có liên quan (theo ph l c 2) - B n sao văn b ng, ch ng ch chuyên khoa, ch ng ch hành ngh ho c gi y xác nh n th i gian th c hành trên 5 năm c a nư c s t i (có ch ng nh n Công ch ng Nhà nư c) - Gi y phép lao ng do S Lao ng - Thương binh và xã h i t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c p cho ngư i lao ng nư c ngoài làm vi c trên a bàn c a t nh, thành ph tr c thu c Trung ương qu n lý b. Th t c: H sơ xin c p Ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh ư c g i v B Y t (V i u tr ). Trong th i gian 30 ngày, k t ngày nh n h sơ h p l , B Y t s c p Ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh ho c t ch i c p thì ph i thông báo b ng văn b n 2. Cá nhân ăng ký cơ s khám, ch a b nh có v n u tư nư c ngoài là ngư i mang qu c t ch Vi t Nam: a. H sơ: Th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 19/2000/TT-BYT ngày 24 tháng 11 năm 2000 c a B trư ng B Y t v hư ng d n xét c p Ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh. b. Th t c: Sau 15 ngày k t khi B Y t nh n ư c h sơ h p l , cá nhân s ư c thông báo th i gian d ki m tra c p ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh. B Y t s t ch c ki m tra c p Ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh vào tháng th 03 c a m i quý. i u 11. ThNm quy n c p Ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh: B Trư ng B Y t xét c p Ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh cho ngư i có tiêu chuNn theo quy nh c a Thông tư này ăng ký các cơ s khám, ch a b nh có v n u tư nư c ngoài. Ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh có giá tr trong ph m vi c nư c và có th i h n trong 5 năm k t ngày c p. Sau 5 năm ngư i có Ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh ph i trình v i B Y t Gi y xác nh n ã tham gia l p ào t o c p nh t ki n th c chuyên khoa làm th t c gia h n Ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh. Chương 4: H SƠ, TH T C VÀ TH M QUY N C P GI Y CH NG NH N I U KI N HÀNH NGH KHÁM CH A, CH A B NH i u 12. H sơ xin c p "Gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh khám, ch a b nh" (theo ph l c 3).
 13. i u 13. Th t c thNm nh c p "Gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh khám, ch a b nh": 1. Cơ s xin c p Gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh khám, ch a b nh ph i g i h sơ n B Y t (V i u tr ) 2. N i dung biên b n thNm nh: (theo ph l c 4) T t c tài li u u g i b n chính kèm theo b n d ch ra ti ng Vi t, các b n d ch ra ti ng Vi t và các b n sao u ph i có d u công ch ng nhà nư c. i u 14. ThNm quy n c p Gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh khám, ch a b nh. 1. B trư ng B Y t c p "Gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh khám, ch a b nh" cho cơ s khám, ch a b nh có v n u tư nư c ngoài. 2. B Y t thành l p H i ng thNm nh giúp B trư ng trong vi c xem xét i u ki n c p Gi y ch ng nh n. H i ng do Th trư ng làm Ch t ch, V trư ng V i u tr làm Phó Ch t ch thư ng tr c, m t i di n ban ch p hành T ng h i Y dư c h c Vi t Nam và các thành viên khác. Khi ti n hành thNm nh, có s tham gia c a 01 i di n S Y t và i di n cơ s khám, ch a b nh có v n u tư nư c ngoài. i u 15. Th i gian hi u l c c a Gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh khám, ch a b nh: 1. Gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh khám, ch a b nh do B trư ng B Y t c p có giá tr trong 5 năm k t ngày c p. 2. Trư c khi h t h n 3 tháng, các cơ s ph i làm th t c xin gia h n ti p. 2.1. H sơ: + ơn xin gia h n + Gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh khám, ch a b nh ã ư c c p + B n báo cáo ho t ng c a cơ s khám, ch a b nh có v n u tư nư c ngoài trong 5 năm: Báo cáo c n nêu rõ tình hình ho t ng c th v ho t ng khám, ch a b nh trong 5 năm, tình tr ng cơ s h t ng và trang thi t b y t , ti n b k thu t, ưu i m, t n t i và bi n pháp kh c ph c, hư ng phát tri n trong th i gian t i..... + Gi y khám s c kho c a Giám c cơ s khám, ch a b nh, các Trư ng khoa, bác s , nhân viên y t và nhân viên khác. 2.2. Th t c: H sơ g i n B Y t (V i u tr ), B Y t s thành l p oàn thNm nh xem xét gia h n Gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh khám, ch a b nh 3. Gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh khám, ch a b nh ư c g i và lưu như sau: Gi y ch ng nh n do B trư ng B Y t c p ư c làm thành 4 b n: 01 b n g i cho S Y t , 01 b n g i cho ương s , 02 b n lưu B Y t .
 14. Chương 5: QUY N VÀ NGHĨA V C A CƠ S KHÁM, CH A B NH CÓ V N U TƯ NƯ C NGOÀI i u 16. Ngoài quy n và nghĩa v ư c quy nh t i Chương III c a Pháp l nh hành ngh y dư c tư nhân và i u 16 Ngh nh 06/CP ngày 29/01/1994 c a Chính ph v c th hoá m t s i u c a Pháp l nh hành ngh y dư c tư nhân, Chương V (Khuy n khích và ưu ãi u tư) c a Ngh nh s 06/2000/N -CP ngày 6/3/2000 c a Chính ph v vi c h p tác u tư v i nư c ngoài trong lĩnh v c khám, ch a b nh, giáo d c ào t o, nghiên c u khoa h c. Các cơ s khám ch a b nh có v n u tư nư c ngoài có quy n và nghĩa v sau ây: 1. Quy n: - B nh vi n có v n u tư nư c ngoài ư c phép t ch c Nhà thu c cung c p thu c cho b nh nhân ngo i trú, th t c l p nhà thu c theo úng quy nh c a pháp lu t. N u không thành l p nhà thu c thì b nh vi n ph i có khoa dư c b nh vi n cung c p thu c cho b nh nhân n i trú. - Bác s , dư c s và các nhân viên y t làm vi c trong các cơ s khám, ch a b nh có v n u tư nư c ngoài ư c h c t p dài h n theo các quy nh tuy n sinh c a nhà nư c nâng cao nghi p v ; tham gia u n các sinh ho t và b i dư ng chuyên môn c a ngành, ư c d t p hu n c p nh t ki n th c, c bi t là nh ng d ch b nh nguy hi m (s t rét, t , thương hàn, HIV/AIDS....). S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (g i chung là t nh) có trách nhi m ph i h p v i H i Y dư c h c t nh t ch c ào t o, hu n luy n, nâng cao tay ngh , c p nh t ki n th c cho các i tu ng nêu trên. - Cơ s khám, ch a b nh, cá nhân có thành tích trong ph c v ngư i b nh ư c bi u dương, khen thư ng theo ch chung c a Nhà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. - Giám c cơ s khám, ch a b nh có v n u tư nư c ngoài ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t Vi t Nam v toàn b các ho t ng khám, ch a b nh c a cơ s . - Cơ s khám, ch a b nh có v n u tư nư c ngoài ư c hư ng khuy n khích và ưu ãi u tư t i i u 18, 19, 20, 21,22, 23 c a Ngh nh s 06/2000/N -CP ngày 6/03/2000 c a Chính ph . 2. Nghĩa v : - Ph i th c hi n các nghĩa v thu , tài chính như doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và ư c hư ng các khuy n khích ưu ãi u tư theo pháp lu t v u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. - Khuy n khích các cơ s khám, ch a b nh có v n u tư nư c ngoài trích l i nhu n/năm t ch c các ho t ng khám, ch a b nh mi n phí ho c h tr cho ngư i nghèo, th m ho .
 15. - Ph i treo bi n hi u úng quy nh (theo ph l c 5), niêm y t công khai bi u giá vi n phí, ph m vi hành ngh chi ti t; th c hi n úng ph m vi hành ngh cho phép và giá vi n phí ư c duy t. Cơ s khám, ch a b nh có v n u tư nư c ngoài ph i xây d ng b ng xây d ng b ng giá vi n phí báo cáo B Y t phê duy t. - Không ư c kê ơn, s d ng các lo i thu c, s d ng các thi t b y t chưa ư c phép lưu hành, áp d ng các k thu t m i chưa ư c phép c a B Y t . - Có nghĩa v tham gia phòng ch ng d ch và tham gia các chương trình y t qu c gia. Nghiêm c m vi c l i d ng thu c, d ng c c a chương trình ( ư c nhà nư c bao c p mi n phí) em bán thu l i. - Ph i ký h p ng v i các cơ s khám, ch a b nh c a nhà nư c Vi t Nam ư c h tr k thu t và chuy n b nh nhân khi có yêu c u. - Ph i th c hi n các quy nh trong "Quy ch b nh vi n" ban hành kèm theo Quy t nh s 1895/1997/BYT-Q ngày 19/09/1997 c a B trư ng B Y t (H sơ b nh án ph i vi t b ng ti ng Vi t ho c song ng ti ng Vi t và m t ngo i ng khác do cơ s khám, ch a b nh t ch n), th c hi n các ch ph c p c thù ngh c bi t như cơ s khám, ch a b nh Nhà nư c và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. Chương 6: QU N LÝ NHÀ NƯ C V CHUYÊN MÔN K THU T I V I CÁC CƠ S KHÁM, CH A B NH CÓ V N U TƯ NƯ C NGOÀI i u 17. - B Y t th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v chuyên môn k thu t i v i các cơ s khám, ch a b nh có v n u tư nư c ngoài trong toàn qu c. - S Y t có trách nhi m qu n lý Nhà nư c v chuyên môn k thu t i v i các cơ s hành ngh khám, ch a b nh có v n u tư nư c ngoài trong a bàn do S Y t qu n lý. i u 18. Các cơ s khám, ch a b nh có v n u tư nư c ngoài ph i th c hi n ch báo cáo nh kỳ quý, 6 tháng, năm v S Y t , B Y t theo Quy ch B nh vi n, ban hành kèm theo Quy t nh s 1895/1997/BYT-Q ngày 19/09/1997 c a B trư ng B Yt . - Báo cáo nh kỳ c a S Y t g i v B Y t ph i có ph n qu n lý khám, ch a b nh có v n u tư nư c ngoài c a a phương. (Ph l c 7). - Hàng năm các S Y t có báo cáo riêng v khám, ch a b nh có v n u tư nư c ngoài. Chương 7: KI M TRA, THANH TRA VÀ X LÝ VI PH M
 16. i u 19. B Y t t ch c ki m tra, thanh tra nh kỳ hay t xu t vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v hành ngh khám, ch a b nh các cơ s có v n u tư nư c ngoài trong toàn qu c. S Y t t ch c ki m tra, thanh tra nh kỳ hay t xu t vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v hành ngh khám, ch a b nh các cơ s có v n u tư nư c ngoài trong a phương qu n lý. Các cơ s khám, ch a b nh có v n u tư nư c ngoài ph i ch p hành và t o i u ki n thu n l i cho vi c ki m tra, thanh tra t i cơ s c a mình. i u 20. Các cơ s khám ch a b nh có v n u tư nư c ngoài, cá nhân hành ngh trong các cơ s này, n u vi ph m các quy nh c a Thông tư này, vi ph m các quy nh v chuyên môn k thu t y t , vi ph m các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan s b x lý theo quy nh c a pháp lu t. Chương 8: I U KHO N THI HÀNH i u 21. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ban hành và thay th Thông tư s 22/BYT-TT ngày 29/12/1994 c a B trư ng B Y t v Hư ng d n vi c u tư nư c ngoài trong lĩnh v c khám, ch a b nh t i Vi t Nam. i u 22. Các cơ s hành ngh khám, ch a b nh có v n u tư nư c ngoài ã ư c c p "Gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n thành l p cơ s khám, ch a b nh có v n u tư nư c ngoài theo quy nh c a Thông tư s 22/BYT-TT ngày 29/12/1994 c a B trư ng B Y t , trư c khi h t h n 05 tháng, cơ s ph i làm các th t c xin c p Gi y ch ng nh n m i theo quy nh c a Thông tư này. Nguyên Phương ( ã ký) PH L C 1 DANH M C THU C C P C U DÙNG CHO CÁC CƠ S KHÁM, CH A B NH CÓ V N U TƯ NƯ C NGOÀI (Ban hành kèm theo Thông tư s 10/2001/TT-BYT ngày 22/5/2001) STT Tên thu c ư ng dùng, hàm lư ng, d ng bào ch S lư ng 1 Acetylsalicylic acid U ng, viên ho c gói b t 100-300-500 10 viên
 17. mg 2 Aminophylline Tiêm, ng 25mg/ml ng 10 ml 5 ng U ng, viên 300 mg 10 viên 3 Ampicillin (mu i natri) Tiêm, l 500-1000 mg 5l 4 Atropin sulfat Tiêm, ng 0,25mg/1ml 5 ng 5 Artesunat U ng, viên 50 mg 10 viên Tiêm, l 60 mg b t + 0,6 ml dung d ch 5 ng Natricarbonate 5% 6 Benzylpenicillin Tiêm, l 200.000UI-1.000.000UI 5l (mu i Kali hay mu i Natri) 7 Calci chlorid Tiêm, ng 500 mg/5ml 5 ng 8 Chlorpromazin Tiêm, ng 25 mg/2ml 5 ng 9 Co-trimoxazol U ng, viên 480 mg 10 viên 11 Diphenhydramine Tiêm, ng 10-30-50 mg 5 ng 12 Gentamicin Tiêm, ng 40 mg - 80 mg 5 ng 13 Glocose Tiêm, dung d ch 30% ng 10 ml 5 ng 14 Glyceryl trinitrate U ng, viên 0,5 mg - 2,5 mg 10 viên 15 Furosemid Tiêm, ng 20mg/2ml 5 ng 16 Heptaminol U ng, viên 150 mg 10 viên (Hydrocloride) 17 Isoprenallin Tiêm, ng 2mg/1ml 5 ng 18 Lidocain (Hydrocloride) Tiêm, ng 1-2-5ml dung d ch 1-2% 5 ng 19 Loperamide (HCL) U ng, viên 2 mg 10 viên 20 Metronidazol Tiêm, chai 500 mg/100 ml 1 chai 21 Natri hydrocarbonat Tiêm, ng 10ml dung d ch 1,4% 10 ng 22 Natri thiosulfat Viên nén 330 mg 10 viên Tiêm 100mg/ml và 200mg/ml ng 10ml 5 ng 23 Nifedipin U ng, viên 10mg - 20 mg 10 viên 24 Oresol (ORS) U ng, gói b t 27,9 g/l dùng pha 1lít 5 gói nư c sôi ngu i 25 Panthenol Phun sương, h p 1l
 18. 26 Papaverin U ng, viên 40 mg 20 viên (Hydrochloride) 27 Paracetamol U ng, viên 100-500 mg 10 viên t, viên n 100 mg 5 viên 28 Paracetamol+ U ng, viên Paracetamol 400 mg + 10 viên Dextroproxyphene Dextroproxyphene chlohydrate 30 mg chlohydrate 29 Propacétamol Tiêm b p, tiêm tính m ch, ng 1g 5 ng (Chlohydrate) propacétamol chlohydrate + ng dung môi Citrate trisodique 30 Promethazine U ng, viên b c ư ng 10mg - 50mg 10 viên 31 Propranolol U ng, viên 40 mg 10 viên (Hydrocloride) 32 Quinin(Hydrocloride) Tiêm, ng 500mg/5ml 5 ng 33 Salbutamol (Sulfat) U ng, viên 2-4 mg 10 viên Phun sương, h p 0,1mg/li u 1h p 34 Than ho t Gói b t 20 gam, u ng 10 gói 35 Naloxone Tiêm, ng 0,5 mg 5 ng 36 PAM U ng, viên 1 mg 20 viên 37 Sorbitol Gói b t 5 gam, u ng 10 gói 35 Vitamin K1 Tiêm, ng 5mg/1ml 5 ng 38 Vitamin B1 Tiêm, ng 25 mg 5 ng THU C GÂY NGHI N 39 Morphin (Chlohydrat) Tiêm, ng 10mg/ml 5 ng 40 Pethidin (Hydrocloride) Tiêm, ng 50mg/ml ng 2ml 5 ng THU C HƯ NG TÂM TH N, TI N CH T 41 Diazepam Tiêm, ng 10mg/2ml 5 ng U ng, viên 5 mg 10 viên 42 Ergotamin (Tartrate) Tiêm, ng 0,5mg/1ml 10 ng 43 Phenobacbital U ng, viên 100 mg 10 viên THU C C 44 Digoxin U ng, viên 0,25 mg 10 viên Tiêm, ng 0,5mg/2ml 5 ng
 19. 45 Dopamin (Hydrocloride) Tiêm, 40mg/ml ng 5 ml 5 ng 46 Epinephrin Tiêm, ng 1mg/1ml 5 ng 47 Haloperidol Tiêm, ng 5mg/1ml 5 ng 48 Mazipredon Tiêm, ng 30mg/1ml 5 ng 49 Methylprednisonon Tiêm, ng 40 - 80 mg 5 ng acetat 50 Norepinephrine Tiêm, ng 1mg/1ml 5 ng 51 Papayverin Tiêm, ng 10mg/1ml 5 ng 52 Oxytoxin Tiêm, ng 5 UI/1ml 10 ng 53 Pilocarpin (Nitrat) Thu c nh m t 2-4% 1l 54 Salbutamol (Sulfat) Tiêm, ng 0,5mg/2ml, 5mg/5ml 5 ng 55 Tiemonium (Iodide) Tiêm, ng 5mg/2ml 5 ng DNCH TRUY N 56 Glucose Dung d ch tiêm truy n 5% chai 250ml - 1 chai 500 ml Dung d ch tiêm truy n 30% chai 250ml 1 chai - 500ml 57 Natri clorua Dung d ch tiêm truy n 0,9%, chai 1 chai 500ml 58 Ringger lartat Dung d ch tiêm truy n, chai 250-500 ml 1 chai LO I KHÁC 59 Oxygen dư c d ng ư ng hô h p, bình khí hoá l ng 1 bình Quy nh v s d ng danh m c thu c c p c u: 1. Thu c gây nghi n ch s d ng cho phòng khám a khoa có giư ng lưu, Phòng khám chuyên khoa ngo i, Nhà h sinh. Vi c truy n d ch ch ư c th c hi n t i phòng khám a khoa có giư ng lưu và nhà h sinh. 2. Các phòng khám, nhà h sinh căn c danh m c thu c c p c u này xây d ng cơ s thu c c p c u phù h p ph m vi hành ngh cho phép. 3. Căn c ph m vi hành ngh c a t ng lo i hình ã ư c duy t và căn c vào quy nh c a danh m c thu c này: B Y t (C c qu n lý Dư c Vi t Nam) duy t thu c gây nghi n, thu c hư ng tâm th n, thu c c cho các cơ s có v n u tư nư c ngoài. PH L C 2
 20. M U CAM K T TH C HI N CÁC QUY NNH C A PHÁP LU T VI T NAM (Ban hành kèm theo Thông tư s 10/2001/TT-BYT ngày 22/5/2001) H tên: Sinh ngày tháng năm Gi y phép lao ng s ngày tháng năm. Nơi c p: Lo i hình khám, ch a b nh: cơ s khám, ch a b nh có v n u tư nư c ngoài c a tôi ho t ng theo úng quy nh pháp lu t Vi t Nam, tôi cam oan ã c và hi u bi t v các văn b n quy ph m lu t v y t , các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan, c bi t là các văn b n sau: 1. Lu t B o v s c kho nhân dân. 2. Pháp l nh hành ngh y dư c tư nhân và các văn b n liên quan n Pháp l nh hành ngh y dư c tư nhân. 3. Ngh nh s 46/CP ngày 6/8/1996 c a Chính ph quy nh vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý Nhà nư c v y t . 4. 12 i u quy nh v y c (Ban hành kèm theo Quy t nh s 2088/Q -BYT ngày 6/1/1996 c a B trư ng B Y t ) 5. Quy ch b nh vi n (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1895/1997/Q -BYT ngày 19/9/1997 c a B trư ng B Y t ). 6. Quy ch qu n lý ch t th i y t (Ban hành kèm theo Quy t nh s 2575/1999/Q - BYT ngày 27/8/1999 c a B trư ng B Y t ). 7. Các Chương trình y t Qu c gia ph c p có liên quan n khám, ch a b nh. N u tôi th c hi n không úng các văn b n quy ph m pháp lu t Vi t Nam, tôi hoàn toàn ch u trách nhi m và ch u x lý vi ph m theo quy nh hi n hành c a pháp lu t Vi t Nam. KÝ TÊN PH L C S 3 H SƠ XIN C P "GI Y CH NG NH N I U KI N HÀNH NGH KHÁM, CH A B NH" (Ban hành kèm theo Thông tư s 10/2001/TT-BYT ngày 22/5/2001) 1. Văn b n ngh c a S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi cơ s khám, ch a b nh có v n u tư nư c ngoài t tr s . 2. ơn xin xét c p "Gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh khám, ch a b nh"
Đồng bộ tài khoản