Thông tư 10/2001/TT-BYT của Bộ Y tế

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:28

0
81
lượt xem
2
download

Thông tư 10/2001/TT-BYT của Bộ Y tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 10/2001/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn việc đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực khám, chữa bệnh tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 10/2001/TT-BYT của Bộ Y tế

 1. th«ng t c ñ a b é  y t Õ  s è  10/2001/TT­B Y T  n g µ y 22 th¸ng  n¨ m  2001  5  h í ng d É n   Ö c ® Ç u  t c ñ a n íc n g o µ i trong  vi l Ü nh v ù c kh¸ m,  h ÷ a b Ö n h   ¹i Ö t N a m c t  Vi ­ C¨n  LuËt B¶o  Ö     cø    v søc  Înh©n  ©n  µ      kho   d v c¸cv¨n b¶n  quy  ¹m  ph ph¸p  luËthíng dÉn    µnh  Ët nµy.     thih Lu   ­ C¨n  LuËt §Çu   íc ngoµit¹  Öt Nam   µy    cø    tn    iVi   ng 12/11/1996,LuËt söa      ® æi,    bæ sung  ét  è  Òu  ña  Ët  Çu    níc ngoµi t¹  Öt  m s §i c Lu § t     iVi Nam   µy  ng 9/6/2000  µ      v c¸cv¨n b¶n  quy  ¹m  ph ph¸p luËthíng dÉn    µnh  Ët §Çu   íc      thih Lu   tn   ngoµi t¹ ViÖt Nam; NghÞ  ®Þnh  sè  06/2000/N§­  ngµy 6/3/2000 cña  i CP ChÝnh  ñ  Ò   Öc  îp    u    víiníc ngoµi trong  Ünh  ùc  ph v vi h t¸c ®Ç t       l v kh¸m  ÷a  ch b Önh, gi¸odôc  o  ¹o,    ®µ t   nghiªncøu    khoa  äc. h ­ C¨n  LuËt  cø  Doanh nghiÖp  µ    v c¸c v¨n b¶n quy  ¹m  ph ph¸p  Ëthíng  lu   dÉn  thi µnh LuËt Doanh  nghiÖp; NghÞ  ®Þnh  sè  11/1999/N§­  ngµy   h CP 3/3/1999  ña  Ýnh  ñ  Ò   µng    Ê m  u  c Ch ph v h ho¸ c l th«ng,dÞch  ô  ¬ng  ¹icÊ m     v th m  thùc hiÖn; hµng    Þch  ô  ¬ng  ¹i h¹n  Õ       ho¸,d v th m  ch kinh doanh, kinh doanh  ã        c ®iÒu  Ön. ki ­ C¨n  Ph¸p  Önh  µnh  cø  l h nghÒ     îc t ©n,  Y d    nh NghÞ   nh   è  ®Þ s 06/CP   ngµy 29/1/1994  Ò   ô  Ó    ét  è  Òu  ña  v c th ho¸ m s §i c Ph¸p  Önh  µnh  Ò   dîc l h ngh Y    t nh©n  µ      v c¸c v¨n b¶n quy  ¹m  ph ph¸p  Ëthíng  Én    µnh  lu   d thih Ph¸p  Önh  µ  l v NghÞ   nh  ®Þ trªn. ­ C¨n  Th«ng   è    cø  t s 08/2000/TT­BL§TBXH   µy  ng 29/3/2000  ña  é     c B Lao ®éng­ ¬ng  Th binh  µ  héi híng  Én  ùc  Ön  Öc  Êp  Êy  Ðp     v X∙    d th hi vi c Gi ph lao ®éng cho  êinícngoµilµm  Öc  ¹ c¸cdoanh  ng       vi t     i nghiÖp,tæ    chøc    ÖtNam. ë Vi   ­ Sau    ã    Õn  ña  é   Õ   ¹ch  µ  Çu   t¹  khi c ý ki c B K ho v§ t iC«ng  v¨n  è  s 2096  BKH/PL§T  µy  ng 9/4/2001,Bé   tÕ  íng dÉn  Öc  u    ña  ícngoµitrong    Y  h   vi ®Ç tc n     lÜnh  ùc  v kh¸m,ch÷a  Önh  ¹ ViÖtNam       b t  i   nh sau: c h ¬ n g  I n h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g   §i Ò u  1. C¸c  chøc, c¸  ©n  íc ngoµi ® îc ®Çu    vµo  Ünh  ùc  tæ    nh n     t l v kh¸m,  ÷a  Önh  ¹  Öt  ch b t iVi Nam   íic¸c lo¹  ×nh  d     ih kh¸m,  ÷a  Önh  µ  ×nh  ch b vh thøc ®Ç u      tsau  y: ®© 1.Lo¹ih×nh     kh¸m,ch÷a  Önh:   b 1.1.B Ö nh  Ön:   vi a.B Ö nh  Ön  a    vi ® khoa. b.B Ö nh  Ön    vi chuyªn khoa.   1.2.Phßng    kh¸m,c¬  ë  Ën  ©m  µng:   sc l s a. Phßng    kh¸m  a  ® khoa:Lµ    phßng  kh¸m  ã  Òu  c nhi chuyªn khoa  ÝtnhÊt   (    cã  2).
 2. b.Phßng    kh¸m  chuyªn khoa.   c.Nhµ   é    h sinh. d.Phßng    kh¸m  chuyªn khoa  Ën  ©m  µng.   cls 1.3.D Þch  ô  ç  î Ën    v h tr  v chuyÓn  êib Önh    ícngoµi. ng   ra n   C¸c  ¬  ë  c s kh¸m, ch÷a  Önh  ã  èn  u    íc ngoµi hoÆc   ¬  ë    b c v ®Ç t n     c s kh¸c   n Õu  ã    iÒu  Ön  c ®ñ ® ki theo  quy  nh  ¹ Kho¶n  §iÒu  cña  ®Þ t i 14  9  Th«ng   µy  ­ tn ® îc®¨ng  ý  Þch  ô  ç  î Ën    kd v h tr  v chuyÓn  êib Önh    ícngoµi. ng   ra n   2.H×nh    thøc ®Ç u  :   t a.Liªndoanh.    b.100%   èn  ícngoµi.   v n  c.Hîp      t¸ckinh doanh    ¬  ë  îp ®ång  îp t¸ckinh doanh.   trªnc s h   h       §i Ò u      2. Tæ chøc  Öt Nam   îchîp    u    íinícngoµi®Ó   µnh  Vi   ®   t¸c®Ç tv       th lËp c¬  ë    s kh¸m,ch÷a  Önh  ã  èn  u    íi ícngoµilµ:   b c v ®Ç tv     n   1.  Ö nh   Ön, phßng  B vi   kh¸m  a   ® khoa, chuyªn    khoa, c¬  ë    s kh¸m,  ÷a  ch b Önh  µ®¬n  Þ  ù  l  v s nghiÖp  ã    ña  ÖtNam. c thu c Vi   2.  Ö nh   Ön, phßng  B vi   kh¸m  a   ® khoa, chuyªn    khoa, nhµ   é     h sinh    b¸n c«ng. 3.B Ö nh  Ön,phßng    vi   kh¸m  a  ® khoa,chuyªn khoa,nhµ  é        h sinhtnh©n.    4. C¸c ®èi t ng thuéc §iÒu 2 NghÞ  ®Þnh  sè  24/2000/N§­  ngµy  î CP 31/7/2000 cña  Ýnh  ñ    Ch ph quy  nh    Õtthihµnh  Ët §Çu   ícngoµit¹ ®Þ chiti     Lu   tn     i ViÖtNam.   §i Ò u    c¬  ë  3. C¸c  s kh¸m, ch÷a  Önh  ã  èn  u    ícngoµibao  å m     b c v ®Ç tn     g c¸c lo¹  ×nh    ih quy  nh  ¹  iÓ m     ®Þ ti ® 1.1,1.2  Kho¶n  §iÒu  cña  1  1  Th«ng    µy  tn ph¶i ®¶m     b¶o    ®ñ c¸c  iÒu  Ön  ® ki theo  quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët ®Ç u    níc lu   t   ngoµit¹  Öt Nam,   i Vi   ph¸p  ËtvÒ   µng  Ò     îc t nh©n  µ    lu   h ngh y, d    v c¸c quy  nh   ®Þ kh¸c cña    ph¸p  Ëtcã  ªnquan, thùc hiÖn    lu   li       c¸c quy  nh  Ò   ®Þ v chuyªn m«n   ü    k thuËtdo  é  tÕ    B Y  ban  µnh.h §i Ò u 4. 1. Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu     K ho v§ txem   Ðt  Êp  Êy  Ðp  u    x c Gi ph ®Ç t cho    ¬  ë  c¸c c s kh¸m, ch÷a  Önh  ã  èn  u    ícngoµisau    ã    Õn  ng      b c v ®Ç tn     khic ý ki ®å ý b»ng    v¨n b¶n  ña  é     Õ    ¬  ë  c B Y t trªnc s xem   Ðt  ù   ®Ç u    ban  u   ï hîp  íiqui x D ¸n  t ®Ç ph   v    ho¹ch  chøc  ¹ng íikh¸m, ch÷a  Önh, ®èi t ng phôc  ô    a   µn  ¬i tæ  m l    b    î   v trªn®Þ b n   c¬  ë  s kh¸m,ch÷a  Önh  ã  èn  u    ícngoµi® Æt  ôsë.   b c v ®Ç tn     tr   2. Sau    ¬  ë    khic s kh¸m, ch÷a  Önh  ã  èn  u    ícngoµi® îcx©y  ùng    b c v ®Ç tn      d vµ  µn  ho chØnh  Ò   v trang thiÕtbÞ,  ¬  ë  ¹  Çng,tæ      csht   chøc  é  b m¸y, nh©n  ù.   s  Bé   tÕ  Ï thÈm   nh  µ  Êp  Êy  Y  s   ®Þ v c Gi chøng  Ën    iÒu  Ön  µnh  Ò   nh ®ñ ® ki h ngh kh¸m,ch÷a    bªnh.
 3. 3. Khi cã  Êy      Gi chøng  Ën    iÒu  Ön  µnh  Ò   nh ®ñ ® ki h ngh kh¸m, ch÷a  Önh     b do  é  tÕ  Êp,c¬  ë  B Y  c   s kh¸m, ch÷a  Önh  ã  èn  u    ícngoµimíi® îcphÐp    b c v ®Ç tn       ho¹t®éng.   §i Ò u 5. C¬   ë  s kh¸m,  ÷a  Önh  ã  èn  u    íc ngoµi ph¶i thùc ch b c v ®Ç t n         hiÖn  ng  ¹m    ¹t®éng  ®ó ph viho   chuyªn m«n   îc Bé   tÕ    ®   Y  cho  Ðp. Gi¸ kh¸m, ph      ch÷a  Önh  b ph¶i phï hîp    ¬  ë  Êt îng     trªnc s ch l trang  ÕtbÞ,  ¬  ë  ¹  Çng, thi   csht   tr×nh ®é     chuyªn m«n  ü  Ëtcña  Çy  èc vµ  ©n    tÕ.   k thu   th thu   nh viªny  §i Ò u 6. 1.C¬   ë    s kh¸m,ch÷a  Önh  ã  èn  u    ícngoµiph¶ilµm  ¹thñ tôcxin   b c v ®Ç tn       l        i cÊp  Êy  Gi chøng  Ën    iÒu  Ön  µnh  Ò   nh ®ñ ® ki h ngh kh¸m, ch÷a  Önh  íitrong   b m    nh÷ng  êng  îp sau: tr h  ­Thay  æi  ×nh    ® h thøc ®Ç u      thoÆc   ¹ h×nh  lo i   kh¸m,ch÷a  Önh.   b ­T¸ch    hoÆc     Ëp  ¬  ë  s¸p nh c s kh¸m,ch÷a  Önh.   b ­Thay  æi  a  iÓ m   µnh  Ò     ® ®Þ ® h ngh kh¸m,ch÷a  Önh.   b ­GiÊy    chøng  Ën  Õt  ¹n  ö  ông. nh h h s d 2. Trong    Êy  khi Gi chøng  Ën    iÒu  Ön  µnh  nh ®ñ ® ki h nghÒ  kh¸m,  ÷a  ch b Önh cßn    Þ,n Õu  gi¸tr   thay ® æi  ñ  u  ,thay ® æi    ch ®Ç t    Gi¸m  c, c¬  ë  ®è   s kh¸m,   ch÷a  Önh  b ph¶ib¸o    é   ëng  é  tÕ.Gi¸m  c  ¬  ë    c¸o B Tr B Y    ®è c s kh¸m, ch÷a  Önh     b míiph¶icã      Chøng  chØ  µnh  Ò   h ngh kh¸m,ch÷a  Önh.   b   §i Ò u 7. C¬   ë  s kh¸m,  ÷a  Önh  ã  èn  u    níc ngoµi ph¶i nép  ch b c v ®Ç t       phÝ, lÖ  Ý  Èm  nh  iÒu  Ön  µnh  Ò     ph th ®Þ ® ki h ngh theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   c h ¬ n g  II ® i Ò u  ki Ö n v µ  p h ¹ m  vi h o ¹t ® é n g  c h u yªn m « n  c ñ a c¸c c ¬  s ë    k h¸ m, c h ÷ a b Ö n h  c ã  v è n ® Ç u  t n í c n g o µ i §i Ò u    Òu  Ön  8. §i ki chung: 1. C¬   ë    s kh¸m, ch÷a  Önh  ã  èn  u    ícngoµiph¶i¸p dông    ­   b c v ®Ç tn        c¸c ph ¬ng  ph¸p hiÖn  itrong chuÈn  o¸n,®iÒu  Þ,ch¨m  ãc  êib Önh  íi Êtl   ®¹     ®   tr   s ng   v  ch  ­ îng cao,b¶o  ¶m   îctÝnh  Öu      ® ®  hi qu¶  µ  ù  toµn  v s an  cho  êib Önh. ng   2.C¬   ë    s kh¸m,ch÷a  Önh  ã  èn  u    ícngoµiph¶icã    b c v ®Ç tn       trang thiÕtbÞ      y  Õ  Ön  iphï hîp  íitõng  ¹  ×nh  t hi ®¹     v   lo ih kh¸m, ch÷a  Önh  ang  îc sö  ông    b ® ® d trªnthÕ  í   ¹  Çng  ¬  ë  µ    é  tÕ    gi iH t . c s v c¸n b y  ph¶iphï hîp víitrang thiÕtbÞ   tÕ             y  hiÖn  ivµ  ¹m    ¹t®éng  ®¹   ph viho   chuyªn  m«n   ü  Ët ® îc duyÖt;cã  ñ thuèc k thu       t    cÊp  cøu  µ  ép  èc chèng  v h thu   cho¸ng  (theo phô  ôc1),cã    iÖn, níc,c«ng    l     ®ñ ®    tr×nh vÖ     sinh,thiÕtbÞ  toµn      an  phßng  ch¸ych÷a    ch¸y..®¶m     . b¶o  Ö   v sinh m«i    tr ng,xö  ýchÊtth¶itheo ®óng  ê   l       quy  nh  ®Þ ph¸p luËt.   3. Gi¸m  c  Ö nh  Ön,Gi¸m  c    ¬  ë    ®è B vi   ®è c¸c c s kh¸m, ch÷a  Önh  ®îcgäi   b (   chung cho    c¸c chøc danh Gi¸m  c  Önh  Ön,Trëng  ®è b vi   phßng  kh¸m  a  ® khoa, 
 4. Trëng phßng  kh¸m  chuyªn khoa,Trëng      phßng  Ðt nghiÖm,  ëng  x  Tr phßng  µ  nh hé sinh)cã  èn  u    íc ngoµiph¶icã    v ®Ç t n       Chøng  chØ  µnh  Ò   h ngh kh¸m, ch÷a    b Önh  Bé     Õ  Êp. C¸c  do  Y t c   B¸c  ü, nh©n    tÕ  µm  Öc  ¹  ¬  ë  s  viªn y  l vi t i s kh¸m, c   ch÷a  Önh  ã  èn  u    ícngoµiph¶icã  b c v ®Ç tn       b»ng  Êp,chøng  c  chØ chuyªn m«n     phïhîp víi      c«ng  Öc  îcgiao vµ  ∙  ã    n¨m  ùc hµnh  vi ®     ® c trªn03  th   chuyªn khoa.   4. C¸c  ¬  ë    c s kh¸m, ch÷a  Önh  ã  èn  u    ícngoµiph¶icã  Õ   ¹ch   b c v ®Ç tn       k ho   hîp t¸cchuyÓn     giao c«ng  Ö   µ  o  ¹oc¸n bé  ÖtNam.   ngh v ®µ t     Vi   §i Ò u    Òu  Ön  ô  Ó: Ngoµi c¸c ®iÒu  Ön  9. §i ki c th      ki chung quy  nh  ¹  ®Þ ti §iÒu  cña  8  Th«ng   µy,c¬  ë  tn   s kh¸m, ch÷a  Önh  ã  èn  u    ícngoµiph¶i   b c v ®Ç tn       cã    iÒu  Ön  ô  Ó  c¸c® ki c th sau: 1. B Ö nh  Ön:B Ö nh  Ön  µc¬  ë    vi   vi l   s kh¸m, ch÷a  Önh  ã  iÒu  Þnéitró   b c® tr       vµ  ¹itró. Ö nh  Ön  ã  Ó  µb Önh  Ön  a  ngo     B vi c th l   vi ® khoa hay  Önh  Ön    b vi chuyªn  khoa. 1.1.§iÒu  Ön    Ö nh  Ön  îcphÐp  ¹t®éng    ki ®Ó B vi ®   ho   kh¸m,ch÷a  Önh:   b a.Gi¸m  c  Ö nh  Ön  µB¸c  Ü  ã    ®è B vi l   s c Chøng  chØ  µnh  Ò   h ngh kh¸m,ch÷a    b Önh  îcphÐp  ¨ng  ý  Ö nh  Ön  Bé  tÕ  Êp. ®  ® kB vi do  Y  c Trëng  khoa trong  Ö nh   Ön  µ b¸c  Ü   B vi l   s chuyªn khoa  ∙  ùc  µnh    ® th h 05 n¨m    ¬  ë  ë c s kh¸m, ch÷a  Önh  îp ph¸p,trong ®ã   ã  n¨m  ùc hµnh    b h      c 3  th   chuyªn  khoa. b.B Ö nh  Ön  ã  t  Êt 21  êng  Önh.   vi c Ý nh   gi b c.Tæ     chøc,c¸n bé  ïhîp víi     Önh  Ön.     ph       m« bqui vi d.B Ö nh  Ön    vi ph¶icã  :   ®ñ +  Khoa  kh¸m  Önh. b +  Khoa  Êp  c cøu. +  C¸c  khoa  iÒu  Þ. ® tr +  C¸c  khoa  Ën  ©m  µng. cls 1.2.Ph¹m     ¹t®éng    vi ho   chuyªn m«n:  ùc  Ön  Th hi theo  ng  ®ó danh  ôc   m ph¹m    ¹t®éng  vi ho   chuyªn m«n   ∙  îc Bé     Õ  ® ®   Y t phª  Öt.B Ö nh   Ön  duy   vi ph¶i   nhËn  Önh  ©n  b nh trong t×nh  ¹ngcÊp    tr   cøu, chØ  îcchuyÓn  Ön    ®  vi sau    ∙  khi® cÊp  cøu. 2. Phßng  kh¸m  a   ® khoa: Phßng    kh¸m  a   ® khoa  µ c¬  ë  l   s kh¸m,  ÷a  ch b Önh  å m   Òu  g nhi phßng  kh¸m chuyªn khoa  ÝtnhÊt cã  do  ét  (    2)  m Gi¸m  c ®è phô tr¸chchung.     2.1. §iÒu  Ön      ki ®Ó Phßng kh¸m  a   ® khoa  îc phÐp  ¹t ®éng  ®  ho   kh¸m,  ch÷a  Önh: b a. Gi¸m  c    ®è phßng kh¸m  a   ® khoa  µ b¸c sü  ã  l     c Chøng  chØ  µnh  Ò   h ngh kh¸m,ch÷a  Önh  îcphÐp  ¨ng  ý    b ®  ® k phßng kh¸m  a  ® khoa  Bé  tÕ  Êp. do  Y  c Trëng Phßng kh¸m    c¸c chuyªn khoa    trong Phßng    kh¸m  a   ® khoa ph¶ilµ    b¸c sÜ     chuyªn khoa  ®∙  ùc hµnh  n¨m      ¬  ë      th   05  ë c¸c c s kh¸m, ch÷a  Önh  îp    b h ph¸p trong®ã   ã  n¨m  ùc hµnh      c 03  th   chuyªn khoa.   b. C¬   ë  ¹  Çng: C¸c    sht   phßng kh¸m chuyªn khoa trong Phßng kh¸m  a   ® khoa ph¶i ®¶m     b¶o    Ön  Ých, trang  ÕtbÞ   µ  iÒu  Ön   phßng  ®ñ di t   thi   v ® ki nh kh¸m chuyªn  khoa theo  quy  nh   ña  ®Þ c Th«ng   nµy. Ngoµi quy  nh   t     ®Þ trªn,  
 5. Phßng kh¸m  a  ® khoa  Êt thiÕtph¶icã  nh       phßng  i, ®î  phßng  Êp  c cøu,phßng u    l (phßng u  èi a  l t   kh«ng    gi ng  µ  ® qu¸ 10  ê v kh«ng u    giê). l qu¸ 24  2.2.Ph¹m    ¹t®éng    viho   chuyªn m«n:  µnh  Ò     H ngh theo  danh  ôc  ña    m c c¸c chuyªn khoa  ∙  îcduyÖt.   ®®   3.Phßng    kh¸m  éi: n  Phßng  kh¸m  éigå m     ¹ : n  c¸clo i ­Phßng    kh¸m  éitæng  îp. n  h ­C¸c    phßng  kh¸m  éc h Ö   éi. thu   n ­Phßng    kh¸m    nh. gia®× ­Phßng   Ên    tv søc  Îqua  iÖn  ¹i kho   ® tho . 3.1. §iÒu  Ön      ki ®Ó Phßng kh¸m  éi ® îc phÐp  ¹t ®éng  n    ho   kh¸m,  ÷a  ch b Önh: a. Trëng    phßng kh¸m  µ b¸c  ü  ã  l  s c Chøng  chØ   µnh  h nghÒ  kh¸m, ch÷a    b Önh  îcphÐp  ¨ng  ý  ®  ® k Phßng  kh¸m  éido  é  tÕ  Êp. n   B Y  c b. Phßng    kh¸m  éitæng  îp,c¸cphßng  n  h   kh¸m  éc h Ö   éi,Phßng  thu   n   kh¸m  Gia  nh  ®× ph¶icã    trang thiÕtbÞ      chuyªn m«n  ïhîp ph¹m    µnh  Ò.   ph     vih ngh Ph¶icã  ång    bu kh¸m  riªngbiÖttèithiÓu  m2,  ã  êng       10  c gi kh¸m, bµn  µm    l viÖc. Riªng phßng    Ên  tv søc  Î qua  iÖn  ¹ikh«ng  kho   ® tho   ph¶i thùc  Ön      hi quy ®Þnh  ¹ ®iÓ m   kho¶n    ña  iÒu  µy. t i b  3.1 c ® n 3.2.Ph¹m    ¹t®éng    viho   chuyªn m«n:   a.Phßng    kh¸m  éitæng  îp,phßng  n  h  kh¸m    nh: gia®× ­T  Ên    v søc  Îvµ  Õ   ¹ch ho¸ gia®×nh. kho   k ho       ­Qu¶n  ýsøc  Î.   l  kho ­ S¬     cøu, cÊp    cøu ban  u,  ®Ç kh¸m  µ    n,  iÒu  Þ c¸c b Önh  v kª ®¬ ® tr     th«ng  th ng, kh«ng  µm    ñ  Ët chuyªn  ê  l c¸c th thu   khoa. Ph¸t hiÖn  ÷ng  êng  îp  ît     nh tr h v  qu¸ kh¶    n¨ng,chuyÓn  n     ®Õ phßng kh¸m  chuyªn khoa    hay  Õn  tuy trªn. ­Kh¸m  ¹i  ¬    ngo : cøu  Éy  ¬ng,kh«ng  ã  ét,kh«ng  µm  Óu phÉu. s gx   bb   l ti   ­Kh¸m    s¶n  ô:kh¸m  ph   thai,   qu¶n  ýthais¶n,kh«ng    . l      ®ì ®Î ­Kh¸m    r¨ng,kh«ng  îcnhæ     ®  r¨ng. ­ Kh¸m  M òi­ äng: soiTai­ òi­ äng, kh«ng  îc chÝch  ¹ch viªm      Tai­ H    M H   ®  r  tai gi÷a. ­ LÊy  Önh  È m   öi ®i  Ðt    b ph g   x nghiÖm, kh«ng  îc sinh thiÕt,kh«ng  îc ®      ®  chäc  dß. ­ §iÖn      m     tim,siªu © v.v.   . kh«ng  Çn  . c ph¶i cÊp  Êy    Gi chøng  Ën  nh riªng,   nhng  ph¶i cã  Êy    Gi chøng  Ën  åi dìng  nh b  chuyªn  m«n  nghiÖp  ô  µ  ∙  îc vv®®  thùc hµnh  Ò       v c¸c chuyªn khoa  µy  ña  ¬  ë    n c c s kh¸m, ch÷a  Önh  îp ph¸p,® îc   b h     c¬ quan  ã  Èm   Òn  Êp  Êy  c th quy c Gi chøng  Ën nh cho  Ðp    ph ghi trong ph¹m      vi hµnh  Ò. ngh b. C¸c    phßng  kh¸m  éc h Ö   éi:kh¸m  Önh, chuÈn  o¸n,®iÒu  Þ c¸c thu   n   b   ®   tr     b Önh  éc chuyªn khoa  ∙  îcphª duyÖt. thu     ®®     4.Phßng    kh¸m  chuyªn khoa  ¹i   ngo :
 6. 4.1.§iÒu  Ön      ki ®Ó Phßng kh¸m  ¹i® îc phÐp  ¹t®éng  ngo     ho   kh¸m, ch÷a    b Önh: a. Trëng    phßng kh¸m  µ b¸c  ü  ã  l  s c Chøng chØ   µnh  h nghÒ  kh¸m, ch÷a    b Önh  îcphÐp  ¨ng  ý  ®  ® k Phßng  kh¸m  ¹ido  é  tÕ  Êp. ngo   B Y  c b. Phßng    kh¸m chuyªn khoa  ¹iph¶icã  ông  ô  Óu phÉu  µ    ngo    d c ti   v phßng  tiÓu  Éu,  ph phßng  Êp  c cøu  µ u  Önh  ©n,  v lb nh ph¶i ® Æc   Öt l ý  n   ü    bi  u  ®Õ k thuËtchèng  Ô m  Èn.   nhi khu 4.2.Ph¹m    ¹t®éng    viho   chuyªn m«n:   ­ S¬     cøu   Êp  ­c cøu  ban  u   ¹ikhoa. ®Ç ngo   ­Kh¸m  µ  ö  Ýc¸cvÕt  ¬ng    v x tr     th th«ng  êng. th ­Bã  étgÉy  ¬ng  á.   b  x nh ­Th¸o  éttheo chØ  nh  ña  Çy  èc ®∙  ã  étcho  êib Önh.   b    ®Þ c th thu   b b   ng   ­Th ¾t  óitrÜ nhá,m æ   nang    u,  n«ng  á.   b      u  b∙®Ë u  nh ­Kh«ng  Ých c¸cæ   ñ       ín.   ch     m lanto¶ l 5.Phßng    kh¸m  chuyªn khoa  ô    ph s¶n   Õ   ¹ch ho¸ gia®×nh: ­K ho       5.1.§iÒu  Ön      ki ®Ó Phßng kh¸m chuyªn khoa  ô    ph s¶n    Õ   ¹ch ho¸ gia ­ k ho       ®×nh  îcphÐp  ¹t®éng  ®  ho   kh¸m,ch÷a  Önh:   b a. Trëng    phßng kh¸m  µ b¸c  ü  ã  l  s c Chøng  chØ   µnh  h nghÒ  kh¸m, ch÷a    b Önh  îc phÐp  ¨ng  ý  ®  ® k Phßng  kh¸m  chuyªn khoa  ô   Ph s¶n    Õ   ¹ch    ­ K ho ho¸ gia®×nh  Bé  tÕ  Êp.   do  Y  c b.  ã   ång  C bu kh¸m riªng biÖt víidiÖn  Ých  t  Êt  µ 10       t Ý nh l   m2,  ã  µn  cb kh¸m,  ông  ô  d c kh¸m  µ  µm  ñ  Ët vÒ   ô  v l th thu   ph s¶n. Ngoµi phßng      kh¸m  ã  c phßng  µm  ñ thuËt. l th   5.2.Ph¹m    ¹t®éng    viho   chuyªn m«n:   ­T  Ên    ôc    v gi¸od søc  Î, Õ   ¹ch ho¸ gia®×nh. kho   ho       k ­C Êp    cøu  ban  u   ®Ç s¶n  ô  ph khoa. ­Kh¸m    thai,   qu¶n  ýthaid¶n. l    ­Kh¸m, ch÷a  Önh  ô      b ph khoa  th«ng  êng. th ­§Æt  èc © m   o.   thu   ®¹ ­§èt®iÒu  ÞlétuyÕn    öcung.    tr     cæ t   ­Soicæ   öcung,lÊy b Önh  È m   ×m  Õ  µo      t     ph t t b K. ­§Æt    vßng ­Hót    íi ngµy.   thaid   15  ­§×nh    s¶n  nam   kh«ng  ïng dao. d  ­Kh«ng  ¹o thai,     n    thai, ph¸   kh«ng    th¸ovßng,kh«ng  nh    ®× s¶n  ÷. n ­Kh«ng      ¹ phßng    ®ì ®Î t   i kh¸m. 6.Phßng    kh¸m  chuyªn khoa    R¨ng   µ m   Æt: ­H M
 7. 6.1.§iÒu  Ön      ki ®Ó Phßng kh¸m chuyªn khoa    R¨ng  µ m   Æt   îcphÐp  H M ®  ho¹t®éng    kh¸m,ch÷a  Önh:   b a. Trëng    phßng kh¸m  µ b¸c  Ü   ã  l  s c Chøng  chØ   µnh  h nghÒ  kh¸m, ch÷a    b Önh  îc phÐp  ¨ng  ý  ®  ® k Phßng  kh¸m  chuyªn khoa R¨ng  µ m   Æt   Bé     H M do  Y tÕ  Êp. c b. Cã       ®ñ phßng  Óu  Éu, phßng  µm  Öc  Ých  îp víiph¹m    µnh  ti ph   l vi th h   vih nghÒ. 6.2.Ph¹m    ¹t®éng    viho   chuyªn m«n:   ­ Kh¸m,  ÷a  Önh    ch b th«ng  êng, cÊp  th   cøu ban  u     Õt  ¬ng  µ m   ®Ç c¸c v th h m Æt. ­Lµ m     Óu phÉu  öa  Ño  Õt  ¬ng  á  íi cm     Æt.   c¸cti   s s v th nh d   02  ë m ­N ¾ n     íp  µ m   saikh  h ­§iÒu  Þlazeb Ò   Æt.   tr    m ­Ch÷a    Önh    c¸cb viªm  quanh  r¨ng. ­ChÝch  ¹ch¸p xe,lÊy cao    r        r¨ng,nhæ     r¨ng. ­Lµ m     r¨ng,hµ m     gi¶. 7.Phßng    kh¸m  chuyªn khoa    òi   äng:   Tai­M ­H 7.1.§iÒu  Ön      ki ®Ó Phßng  kh¸m  chuyªn khoa      òi    äng  îcphÐp    Tai­ M ­ H ®  ho¹t ®éng    kh¸m,  ÷a  Önh:  ëng  ch b Tr Phßng kh¸m  µ b¸c  Ü   ã  l  s c Chøng  chØ   hµnh  Ò   ngh kh¸m, ch÷a  Önh  îcphÐp  ¨ng  ý    b ®  ® k Phßng  kh¸m chuyªn khoa      tai M òi  äng  Bé  tÕ  Êp. H do  Y  c 7.2.Ph¹m    ¹t®éng    viho   chuyªn m«n:   ­C Êp    cøu  ban  u   Ò     òi  äng. ®Ç v TaiM H ­Kh¸m, ch÷a  Önh th«ng  êng:     b   th +  Viªm  xoang,chäc  xoang,chäc  ótdÞch  nang.   dß    h  u  +  Ých  ¹chviªm    ÷a cÊp. Ch r  taigi   +  Ých  ¹ch¸p xe  ®an Ch r     ami +  ¾t  C polip®¬n    gi¶n,u    u,  nang  µnh,u  ì  ïng tai òi  äng.   b∙®Ë u  l  m v     mh +  Ç m   C m¸u  cam. +  Êy  Þ   Ët  ïng    òi  äng. Kh«ng  Êy  Þ   Ët  L dvv taim h   l d v thanh  qu¶n, thùc     qu¶n. +  èthäng  §  b»ng  Öt, nhi  b»ng  laze. +  ©u  Õt  ¬ng  ïng ®Ç u     íi cm Kh v th v  cæ d  5  +  ¹o  N VA. 8.Phßng    kh¸m  chuyªn khoa  ¾t:   M 8.1.§iÒu  Ön      ki ®Ó Phßng  kh¸m chuyªn  khoa  ¾t  îc phÐp  ¹t®éng  m ®  ho   kh¸m,  ÷a  Önh:  ëng  ch b Tr phßng  kh¸m  µ b¸c  Ü   ã  l  s c Chøng  chØ   µnh  h nghÒ   kh¸m, ch÷a  Önh  îcphÐp  ®¨ng  ý    b ®    k Phßng  kh¸m  chuyªn khoa  ¾t  Bé       m do  Y tÕ  Êp. c
 8. 8.2.Ph¹m    ¹t®éng    viho   chuyªn m«n:   ­C Êp    cøu  ban  u,  ÷a  Önh  ®Ç ch b th«ng  êng  Ò   ¾t. th vm ­Tiªm  íi Õt  ¹c,c¹nh nh∙n cÇu,hËu    d  km        nh∙n cÇu.   ­LÊy  Þ  ËtkÕt  ¹c,chÝch  ¾p  Ño,m æ     dv  m  ch l  quÆ m,  æ   éng. mm ­Th«ng  öa  Ö  o.   r l ®¹ 9. Phßng chuyªn khoa    Éu  Èm   ü:  µ c¬  ë  ùc  Ön  ÷ng  gi¶iph th m l   s th hi nh dÞch  ô  Èm  ü   thÇy  èc ®¶m   Ö m. v th m do  thu   nhi 9.1. §iÒu  Ön      ki ®Ó Phßng kh¸m chuyªn khoa    Éu  Èm   ü   îc gi¶iph th m ®  phÐp  ¹t®éng: ho   a. Trëng    phßng kh¸m  µ b¸c  Ü   ã  l  s c Chøng  chØ   µnh  h nghÒ  kh¸m, ch÷a    b Önh  îc phÐp  ¨ng  ý  d  ® k Phßng  kh¸m  chuyªn khoa    Éu  Èm  ü   Bé     gi¶iph th m do  Y  Õ  Êp. tc b.  ¬   ë  C s ph¶i ®¶m     b¶o  trïng,cã    v«    ®ñ phßng  Éu  Ët,phßng u, ph thu   l  phßng  ê. ch c.N Õ u   ÷ng  Óu phÉu  Ëtlµm    nh ti   thu   thay ® æi  Ò   Ën  ¹ng    v nh d ph¶i® îcsù     ®ång    ña  ¬  ý c c quan  c«ng an. 9.2.Ph¹m    ¹t®éng    viho   chuyªn m«n:   ­X¨m    m«i,x¨m    ótm ôn,    Þch  ô    mi,h   c¸cd v ch¨m  ãc  ©y  s g ch¶y  m¸u. ­C Êy  ãc.   t ­N © ng  m¸  Êp,n©ng  èng  òi.   gß  th   s m ­PhÉu  Ëtc¨ng da  Æt.   thu    m ­Xö  ýc¸cn Õp    l    nh¨n mi    trªn, díi t¹oh×nh  ¾t  ét  Ý   µnh    Ý.  mi      , m m m th haim 10. Phßng    chuyªn khoa  Òu  ìng  phôc  åi chøc  §i d ­  h  n¨ng  µ  Ët  ý trÞ v V l    liÖu: 10.1.§iÒu  Ön      ki ®Ó Phßng  kh¸m chuyªn khoa  Òu  ìng ­Phôc  åichøc    §i d    h  n¨ng  µ  Ët  ý trÞ liÖu  îc phÐp  ¹t®éng  v V l    ®  ho   kh¸m, ch÷a  Önh:  ëng    b tr phßng  kh¸m  µ b¸c sÜ   ã  l     c Chøng  chØ  µnh  Ò   h ngh kh¸m, ch÷a  Önh  îc phÐp  ¨ng    b ®  ® ký  Phßng  kh¸m  chuyªn khoa  Òu  ìng ­Phôc  åichøc    §i d    h  n¨ng  µ  Ët  ýtrÞliÖu v V l      do  é  tÕ  Êp. B Y  c 10.2.Ph¹m    ¹t®éng    viho   chuyªn m«n:   ­Ch¨m  ãc    éi    s c¸ch  chøng  ÖtthÇn  li   kinhTrung  ng  µ  ¹ibiªn.   ¬ v ngo   ­Ch¨m  ãc    Önh  ¬  ¬ng  ípm∙n  Ýnh.   s c¸cb cx kh   t ­Ch¨m  ãc    s sau  Éu  ËtcÇn  ôc  åichøc  ph thu   ph h   n¨ng  Õp tôc. ti   ­Thùc  Ön    ü  Ët:   hi c¸ck thu +  Xoa  ãp,bÊ m   Öt,ch© m   b  huy   cøu. +  C¸c  ¬ng  ph ph¸p vËtlýtrÞliÖu ® îcduyÖt.            +  ¹t®éng  ÞliÖu. Ho   tr   11.Phßng  Èn  o¸n  ×nh    chu ® h ¶nh:Phßng  Èn  o¸n  ×nh    chu ® h ¶nh  µc¬  ë  l  s gãp  Çn  Èn  o¸n  Önh  µ  ph chu ® b v theo  âikÕt  d  qu¶  iÒu  Þ b»ng    ÕtbÞ  ® tr   c¸c thi   X quang,siªu© m.   
 9. 11.1.§iÒu  Ön      ki ®Ò phßng  Èn  o¸n  ×nh  chu ® h ¶nh  îc phÐp  ¹t®éng  ®  ho   kh¸m,ch÷a  Önh:   b a.  ëng  Tr phßng  Èn  o¸n  ×nh  chu ® h ¶nh  µ b¸c  Ü   ã  l  s c chøng  chØ   µnh  h nghÒ  kh¸m, ch÷a  Önh  îc ®¨ng  ý    b ®  k Phßng kh¸m, chuyªn khoa, chuÈn  o¸n        ® h×nh ¶nh  Bé  tÕ  Êp do  Y  c b.Cã       ®ñ trang thiÕtbÞ      phßng  é    ©n, kh¸m  quang  ttiªuchuÈn  h c¸nh   X  ®¹     an  µn  to bøc  ¹ ® îc cÊp  Êy  Ðp  x    gi ph bøc  ¹ an  µn.C¬   ë  ¹  Çng  x   to   s h t ph¶i®¶m     b¶o  Öt  i  toµn; ph¶i cã  tuy ®è an      phßng  i,buång  Õu  ôp; buång  öa  ®î   chi ch   r phim, in¶nh,buång  c  Õt       ®ä k qu¶  v.v.   ång  Æt  ÕtbÞ   .Bu . ® thi   ph¶icao  t  Êt    Ý nh 3,5 m, êng     t tr¸ baritcöa  ã  p  Êm  ×,n Òn  µ  t   , c è t ch   nh cao  r¸o. 11.2.Ph¹m    ¹t®éng    viho   chuyªn m«n:   ­ChuÈn  o¸n  quang,chôp  ¾t  ípvitÝnh,céng  ëng  õ.   ® X    c l     h t ­ChuÈn  o¸n    m     ® siªu© doppler,   m   êng,näisoichuÈn  o¸n.  siªu© th     ® ­Kh«ng  ö  ông    sd c¶n  quang  Ünh  ¹ch. t m ­ Kh«ng  äc  díihíng  Én  ña    m,    ch dß    d c siªu © kh«ng  µm  Éu  Ët néi l ph thu     soi,  kh«ng    Õ   soiph qu¶n,kh«ng  µm      l c¸ccan  Öp X  thi   quang ch¶y  m¸u. 12.Phßng  Ðt nghiÖm:    x  Phßng  Ðt nghiÖm  µc¬  ë  óp cho  Èn  o¸n  x  l   s gi   ch ® vµ theo  âi ®iÒu  Þ:gå m   Õt  äc, ho¸  d  tr   huy h   sinh,vi sinh,gi¶iphÉu  Önh          b vi thÓ. 12.1.§iÒu  Ön      ki ®Ó phßng  Ðt nghiÖ m  îcphÐp  ¹t®éng: x  ®  ho   a. Trëng    phßng  Ðt nghiÖm   µb¸c sü  x  l     hay  îcsü,cö  ©n  d     nh sinh häc,ho¸      häc  ã  c Chøng  chØ   µnh  h nghÒ  kh¸m, ch÷a  Önh  îc phÐp  ¨ng  ý    b ®  ® k Phßng  kh¸m chuyªn khoa  Ðt nghiÖ m  Bé  tÕ  Êp.   x  do  Y  c b. C¬   ë  ¹  Çng    sht ph¶i ®¶m     b¶o    Èn  ña  ét  tiªuchu c m labo  Ðt  x nghiÖ m,  thiÕtkÕ   Õn  ócvµ  chøc    ki tr   tæ  ph¶i®¶m     b¶o  toµn    ng  an  lao®é theo ®óng      quy chÕ  c«ng    t¸ckhoa  Ðt  x nghiÖ m.  Ngoµi khu  ùc  µm  Ðt    v l x nghiÖm   Çn  ó    c ch ý ®Õ n     é  Ën  ô  î   iÖn,nícvµ  c¸cb ph ph tr  ® nh     phßng  èng  ch ch¸y. 12.2.Ph¹m    ¹t®éng    viho   chuyªn m«n:   Lµ m     Ðt  c¸c x nghiÖ m   Ò   Õt  äc, ho¸ sinh,visinh vËt,ký  v huy h            sinh trïng,     gi¶i Éu  Önh    Ó).  ph b (vith 13. Nhµ   é    h sinh:Nhµ   é    h sinh lµ c¬  ë    , qu¶n  ývµ      s ®ì ®Î   l   ch¨m  ãc    s thai s¶n. 13.1.§iÒu  Ön    µ  é    ki ®Ó nh h sinh® îcphÐp  ¹t®éng:    ho   a. Trëng  µ   é    Nh h sinh lµ b¸c sÜ   ã        c Chøng  chØ  µnh  h nghÒ  kh¸m, ch÷a    b Önh  îcphÐp  ¨ng  ý  µ   é  ®  ® k Nh h sinhdo  é  tÕ  Êp.Trëng  µ   é    B Y  c   Nh h sinh ph¶i     lµngêihµnh  Ò       ngh 100%   êigian. th   b. C¬   ë  ¹  Çng:Cã     sht   phßng  ê  ,phßng  ,phßng  ch ®Î   ®Î   sau    ¶m     ®Î ® b¶o vÖ   sinhv«  Èn  µ    khu v th«ng  tho¸ng. 13.2.Ph¹m    ¹t®éng    viho   chuyªn m«n:    ­Kh¸m    thai,   qu¶n  ýthais¶n. l    ­C Êp    cøu  ban  u,  ¬  ®Ç s cøu s¶n  khoa. ­Tiªm    phßng  èn    u v¸n theo quy  nh    ®Þ cho  çi bµ  Ñ     m   m khimang  thai.
 10. ­Thö    ProteinniÖu   ­§ì®Î  êng.     th ­ C ¾t, kh©u  Çng      t sinh m«n     ã    khic chØ  nh,  ©u    Çng  ®Þ kh r¸cht sinh m«n     ®é   ét. m ­N¹o  ótthaidíi tuÇn.   h     12  ­N¹o  ãtrau sau  ,sau  Èy.   s    ®Î   s ­Cã   Ó      ã,gi¸chót,Forceps.   th ®ì ®Î kh       ­§Æt    vßng,kh«ng      th¸ovßng,kh«ng  îclµm  ñ thuËts¶n    ®  th     khoa  ¹ I. lo   i 14. D Þch  ô  ç  îvËn    v h tr  chuyÓn  êi b Önh  níc ngoµi:§iÒu  Ön  îc ng   ra      ki ®   phÐp  ¹t®éng  Þch  ô  ç  î Ën  ho   d v h tr v chuyÓn  êib Önh    ícngoµi: ng   ra n   ­ Ph¶i lµ c¬  ë        s kh¸m, ch÷a  Önh  ã  èn  u    ícngoµi.Gi¸m  c      b c v ®Ç t n     ®è c¸c c¬  ë  µy  s n ph¶icã    Chøng  chØ  µnh  Ò   h ngh kh¸m,ch÷a  Önh    b ­ Cã       ü,nh©n    tÕ    ®ñ b¸c s   viªny  chuyªn khoa  åisøc  Êp    h  c cøu,cã  ¬ng    ph tiÖn  Ën  v chuyÓn  µ    v ®ñ trang thiÕtbÞ, dông  ô  tÕ  µ  èc cÊp       c y  v thu   cøu  ¶m   ® b¶o  toµn  an  cho  êib Önh  ng   trong khivËn     chuyÓn. ­  ã   îp  ng  íiC«ng    Þch  ô  µng  C h ®å v  ty d vh kh«ng    Ën  ®Ó v chuyÓn  êi ng   b Önh. C h ¬ n g  III H å  s ¬ , th ñ t ô c v µ  th È m  q u y Ò n  c Ê p  gi Ê y C h ø n g  c h Ø  h µ n h  n g h Ò   k h¸ m, c h ÷ a b Ö n h   §i Ò u    å   ¬  ñ tôc: 10. H s th   1. C¸  ©n  ¨ng  ý  ¬  ë    nh ® k c s kh¸m, ch÷a  Önh  ã  èn  u     íc ngoµilµ   b c v ®Ç t n      ngêinícngoµi, êiViÖtNam   nh      ícngoµi.     ng     ®Þ cë n   a.Hå   ¬:  s ­§¬n    Êp    xinc Chøng  chØ  µnh  Ò   h ngh kh¸m,ch÷a  Önh.   b ­GiÊy    cam  Õt  ùc hiÖn    k th   c¸cquy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtViÖtNam   Ò   tÕ       v y  vµ    c¸cquy  nh  ®Þ kh¸ccña    ph¸p luËtViÖtNam   ã  ªnquan       c li   (theophô  ôc2)   l  ­ B¶n sao v¨n b»ng, chøng    chØ  chuyªn khoa, chøng    chØ   µnh  h nghÒ   hoÆc   Êy    Ën  êigian  ùc hµnh    n¨m  ña  íc së  ¹  ã  gi x¸c nh th   th   trªn5  c n   ti (c chøng  nhËn C«ng chøng  µ   íc) Nh n ­  Êy  Ðp  Gi ph lao  ng  Së   ®é do  Lao  ng  Th¬ng  ®é ­  binh  µ    éi tØnh, v x∙ h     thµnh  è  ùc thuéc  ph tr   Trung  ng  Êp  ¬c cho  êi lao ®éng  íc ngoµi lµm  Öc  ng     n    vi trªn®Þa  µn  ña    b c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ qu¶n  ýl b. Thñ  ôc:Hå   ¬    Êp    t   s xinc Chøng  chØ  µnh  Ò   h ngh kh¸m, ch÷a  Önh  îc   b ®  göivÒ   é   tÕ  ô  Òu  Þ).   B Y  (V §i tr   Trong  êigian 30  µy,kÓ   õ ngµy  Ën    th     ng   t   nh ®ñ hå  ¬  îp lÖ,Bé   tÕ  ÏcÊp  s h     Y  s   Chøng chØ  µnh  Ò   h ngh kh¸m, ch÷a  Önh    b hoÆc   tõchèicÊp  × ph¶ith«ng        th     b¸o b»ng    v¨n b¶n 2. C¸  ©n  ¨ng  ý  ¬  ë    nh ® k c s kh¸m, ch÷a  Önh  ã  èn  u     íc ngoµilµ   b c v ®Ç t n      ngêimang  èc  Þch  ÖtNam:   qu t Vi  
 11. a.Hå   ¬:Thùc  Ön    s  hi theo quy  nh  ¹ Th«ng   è    ®Þ t i ts 19/2000/TT­ BYT  µy  ng 24  th¸ng11    n¨m  2000  ña  é  ëng  é  tÕ  Ò   íng dÉn  Ðt cÊp  c B tr B Y  v h   x  Chøng chØ   hµnh  Ò   ngh kh¸m,ch÷a  Önh.   b b. Thñ  ôc:Sau  ngµy  Ó   õ khi Bé     Õ  Ën  îc hå  ¬  îp  Ö, c¸   t  15  k t     Y t nh ®   s h l   nh©n   Ï ® îc th«ng  s    b¸o  êigian  ù   Óm     Êp  th   d ki tra c chøng chØ   µnh  h nghÒ   kh¸m, ch÷a  Önh.  é   tÕ  Ï tæ    b B Y  s   chøc  Óm     Êp  ki trac Chøng  chØ  µnh  Ò   h ngh kh¸m,ch÷a  Önh  µo    b v th¸ngthø  cña  çi quý.   03  m  §i Ò u  11. È m  quyÒn  cÊp Chøng  chØ  hµnh nghÒ  kh¸m, ch÷a   Th b Önh: Bé   ëng  é     Õ  Ðt  Êp  Tr B Yt x c Chøng chØ   µnh  h nghÒ   kh¸m,  ÷a  Önh   ch b cho  êicã      Èn  ng   ®ñ tiªuchu theo quy  nh  ña    ®Þ c Th«ng   µy    ¨ng  ý    ¬  tn ®Ó ® k c¸cc së kh¸m, ch÷a  Önh  ã  èn  u    íc ngoµi.Chøng    b c v ®Ç t n     chØ   µnh  h nghÒ  kh¸m,  ch÷a  Önh  ã    Þ trong ph¹m    níc vµ  ã  êih¹n  b c gi¸tr     vic¶    c th   trong 5    n¨m  Ó   õ k t  ngµy  Êp. Sau  n¨m  êi cã  c  5  ng   Chøng  chØ  µnh  Ò   h ngh kh¸m, ch÷a  Önh    b ph¶i   tr×nh víiBé   tÕ  Êy    Ën  ∙      Y  Gi x¸c nh ® tham    íp®µo  ¹ocËp  Ët kiÕn  gia l   t  nh   thøc  chuyªn  khoa    µm  ñ  ôc  ®Ó l th t gia  ¹n  h Chøng  chØ   µnh  h nghÒ   kh¸m,  ÷a  ch b Önh. C h ¬ n g  IV H å  s ¬ , th ñ t ô c v µ  th È m  q u y Ò n  c Ê p  gi Ê y c h ø n g  n h Ë n  ® ñ  ® i Ò u   ki Ö n h µ n h  n g h Ò  k h¸ m  c h ÷ a, c h ÷ a b Ö n h §i Ò u  12. å  s¬ xin cÊp “GiÊy chøng nhËn ®ñ  ®iÒu kiÖn hµnh   H nghÒ   kh¸m,ch÷a  Önh” (theophô  ôc3).   b     l  §i Ò u 13. Thñ  ôc thÈm   nh    Êp  Êy    t  ®Þ ®Ó c “Gi chøng  Ën    iÒu  nh ®ñ ® kiÖn  µnh  Ò   h ngh kh¸m,ch÷a  Önh”:   b 1.  ¬   ë    Êp  Êy  C s xin c Gi chøng  Ën    iÒu  Ön  µnh  nh ®ñ ® ki h nghÒ  kh¸m,  ch÷a  Önh  b ph¶igöihå  ¬  n   é  tÕ  ô  iÒu  Þ)     s ®Õ B Y  (V ® tr 2.Néi dung       biªnb¶n  Èm  nh: (theo phô  ôc4) th ®Þ     l  TÊt  tµiliÖu ®Ò u   öib¶n  Ýnh  Ìm  c¶      g  ch k theo b¶n  Þch    Õng  Öt,c¸c d ra ti Vi     b¶n  Þch    Õng ViÖtvµ    d ra ti     c¸cb¶n  sao  u   ®Ò ph¶icã  Êu    d c«ng  chøng  µ  íc. nh n §i Ò u 14. ThÈ m   Òn  Êp  Êy    quy c Gi chøng  Ën    iÒu  Ön  µnh  nh ®ñ ® ki h nghÒ   kh¸m,ch÷a  Önh.   b 1. Bé   ëng  é     Õ  Êp  Êy    tr B Y t c “Gi chøng  Ën    iÒu  Ön  µnh  nh ®ñ ® ki h nghÒ   kh¸m,ch÷a  Önh”    b cho  ¬  ë  c s kh¸m,ch÷a  Önh  ã  èn  u    ícngoµi.   b c v ®Ç tn   2.  é     Õ  µnh  Ëp  éi  ng  Èm   nh  óp  é   ëng  B Y t th l H ®å th ®Þ gi B tr trong  Öc  vi xem   Ðt    iÒu  Ön    Êp  Êy  x ®ñ ® ki ®Ó c Gi chøng  Ën. Héi  ng  Thø  ëng  nh   ®å do  tr lµm  ñ   Þch,Vô   ëng  ô   iÒu  Þ lµm  ã   ñ   Þch  êng  ùc,m ét  i Ch t   tr V® tr   Ph Ch t th tr   ®¹   diÖn ban  Êp  µnh  ch h Tæng   éi Y   îc häc  Öt Nam   µ    µnh    h d  Vi   v c¸c th viªn kh¸c. 
 12. Khi tiÕn  µnh  Èm   nh,  ã  ù    h th ®Þ c s tham    ña  ®¹i diÖn  ë     Õ  µ  i gia c 01    S Y t v ®¹   diÖn  ¬  ë  c s kh¸m,ch÷a  Önh  ã  èn  u    ícngoµi.   b c v ®Ç tn     §i Ò u 15. êi gian  Öu  ùc cña  Êy   Th   hi l   Gi chøng  Ën    iÒu  Ön  nh ®ñ ® ki hµnh  Ò   ngh kh¸m,ch÷a  Önh:   b 1. GiÊy    chøng  Ën    iÒu  Ön  µnh  Ò   nh ®ñ ® ki h ngh kh¸m, ch÷a  Önh  Bé     b do  tr ng  é  tÕ  Êp  ã    Þtrong 5  ë B Y  c c gi¸tr     n¨m  Ó   õngµy  Êp. k t  c 2. Tríc khi h Õt  ¹n  th¸ng,c¸c c¬  ë       h 3      s ph¶i lµm  ñ  ôc ®Ó       ¹n    th t   xin gia h tiÕp. 2.1.Hå   ¬:   s  +  ¬n      ¹n § xingiah +  Êy  Gi chøng  Ën    iÒu  Ön  µnh  Ò   nh ®ñ ® ki h ngh kh¸m, ch÷a  Önh  ∙  îc   b ®®  cÊp + B¶n  b¸o  ho¹t®éng  ña  ¬  ë  c¸o    c c s kh¸m, ch÷a  Önh  ã  èn  u    íc   b c v ®Ç t n   ngoµitrong 5      n¨m:  B¸o  cÇn    c¸o  nªu  â  ×nh  ×nh  ¹t®éng  ô  Ó  Ò   ¹t rt h ho   c th v ho   ®éng  kh¸m, ch÷a  Önh    b trong 5    n¨m,  ×nh  ¹ngc¬  ë  ¹  Çng  µ  t tr   s h t v trang thiÕt     bÞ   tÕ,tiÕn bé  ü  Ët,u  iÓ m,  ån t¹  µ  Ön  y      k thu   ® t   i bi ph¸p  ¾c  ôc,híng ph¸t v kh ph      tr Óntrong thêigian tí . .. i       i .. +  Êy  Gi kh¸m  søc  Îcña  kho   Gi¸m  c  ¬  ë  ®è c s kh¸m, ch÷a  Önh, c¸c Trëng    b    khoa,b¸c sü,nh©n    tÕ  µ  ©n        viªny  v nh viªnkh¸c. 2.2.Thñ  ôc:Hå   ¬  öi®Õ n   é  tÕ  ô  Òu  Þ), é  tÕ  Ïthµnh  Ëp    t   sg  B Y  (V §i tr   Y  s   B l ®oµn  Èm  nh    th ®Þ ®Ó xem   Ðt gia h¹n  Êy  x     Gi chøng  Ën    iÒu  Ön  µnh  nh ®ñ ® ki h nghÒ   kh¸m,ch÷a  Önh    b 3.GiÊy    chøng  Ën    iÒu  Ön  µnh  Ò   nh ®ñ ® ki h ngh kh¸m, ch÷a  Önh  îcgöi   b ®   vµ u   sau: GiÊy  l nh   chøng  Ën  Bé   ëng  é     Õ  Êp  îc lµm  µnh    nh do  tr B Yt c ®  th 4 b¶n:01    b¶n  öicho  ë  tÕ,01  g  S Y    b¶n  öicho  ¬ng  ù,02  g  ® s   b¶n u  é  tÕ. l B Y  C h ¬ n g  V Q u y Ò n  v µ  n g h Ü a  v ô  c ñ a c ¬  s ë  k h¸ m, c h ÷ a b Ö n h   c ã  v è n ® Ç u  t n í c n g o µ I §i Ò u    µi quyÒn  µ  Üa  ô  îcquy  nh  ¹i ¬ng  I ña  16. Ngo   v ngh v®  ®Þ t  Ch II c Ph¸p  Önh  µnh  l h nghÒ   dîc t ©n   µ  Òu  NghÞ   nh   y     nh v §i 16  ®Þ 06/CP  µy  ng 29/01/1994  ña  Ýnh  ñ  Ò   ô  Ó    ét  è  iÒu  ña  c Ch ph v c th ho¸ m s ® c Ph¸p  Önh  µnh  l h nghÒ   dîctnh©n, Ch ¬ng  (KhuyÕn  Ých  µ  ®∙i®Ç u  ) cña  y       V  kh v u    t  NghÞ   nh   ®Þ sè 06/2000/N§­   µy  CP ng 6/3/2000  ña  Ýnh  ñ  Ò   Öc  îp t¸c®Ç u    íi ­ c Ch ph v vi h     tv  n ícngoµitrong lÜnh  ùc        v kh¸m, ch÷a  Önh, gi¸odôc  o  ¹o,nghiªncøu    b    ®µ t     khoa  häc.C¸c  ¬  ë    c s kh¸m  ÷a  Önh  ã  èn  u    ícngoµicã  Òn  µ  Üa  ch b c v ®Ç tn     quy v ngh vô sau  y: ®© 1.Quy Òn:   ­ B Ö nh  Ön  ã  èn  u    ícngoµi® îcphÐp  chøc  µ   èc cung    vi c v ®Ç tn      tæ  Nh thu   cÊp  èc  thu cho  Önh  ©n  ¹itró,thñ  ôc lËp  µ  èc  b nh ngo     t  nh thu theo  ng    ®ó quy
 13. ® Þnh  ña  c ph¸p  Ët. Õ u   lu  N kh«ng  µnh  Ëp  µ  èc th×  Önh  Ön  th l nh thu   b vi ph¶icã    khoa  îcb Önh  Ön  d  vi cung  Êp  èc cho  Önh  ©n  éitró. c thu   b nh n  ­ B¸c  ü, dîc sü  µ    ©n    tÕ  µm  Öc    s     v c¸c nh viªn y  l vi trong    ¬  ë  c¸c c s kh¸m,   ch÷a  Önh  ã  èn  u    íc ngoµi ® îc häc  Ëp  µi h¹n  b c v ®Ç t n      t d  theo    c¸c quy  nh   ®Þ tuyÓn  sinh  ña  µ  íc ®Ó   ©ng  c nh n   n cao  nghiÖp  ô; tham  v  gia  u   Æn     ®Ò ® c¸c sinh ho¹tvµ  åidìng chuyªn m«n  ña  µnh,® îcdù  Ëp  Ên  Ëp  Ët kiÕn      b      c ng     t hu c nh   thøc,® Æc   Ötlµnh÷ng  Þch  Önh    bi     d b nguy  Ó m   ètrÐt,t¶,th ng  µn, HIV/ hi (s       ¬ h   AIDS... )Së   tÕ  .  Y  tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  äichung  µ tØnh) .   ph tr     ¬ (g   l    cã tr¸chnhiÖ m   èihîp víi éi Y  îchäc    ph         d   H tØnh  chøc  o  ¹o,huÊn  Ön, tæ  ®µ t   luy   n©ng  cao    Ò,  Ëp  Ët kiÕn  tayngh c nh   thøc cho    i tuîngnªu    c¸c®è     trªn. ­  ¬   ë  C s kh¸m,  ÷a  Önh,    ©n  ã  µnh  Ých  ch b c¸ nh c th t trong  ôc  ô  êi ph v ng   b Önh  îcbiÓu  ¬ng, khen  ëng  ®  d   th theo  Õ     ch ®é chung  ña  µ   ícCéng  µ  c Nh n   ho x∙héichñ  Üa  ÖtNam.    ngh Vi   ­ Gi¸m  c  ¬  ë    ®è c s kh¸m, ch÷a  Önh  ã  èn  u    íc ngoµi ph¶i chÞu    b c v ®Ç t n       tr¸ch nhiÖm   íc ph¸p  Ët ViÖt Nam   Ò   µn  é    ¹t®éng    tr   lu     v to b c¸c ho   kh¸m,  ÷a  ch b Önh  ña  ¬  ë. c cs ­  ¬   ë  C s kh¸m,  ÷a  Önh  ã  èn  u    níc ngoµi ® îc hëng  ch b c v ®Ç t      khuyÕn  khÝch  µ   ®∙i ®Ç u    t¹  Òu  v u    t i§i 18, 19, 20, 21,22, 23  ña   c NghÞ   nh   è  ®Þ s 06/2000/N§­   µy  CP ng 6/03/2000 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph 2.Ngh Üa  ô:   v ­ Ph¶ithùc hiÖn    Üa  ô  Õ, tµichÝnh          c¸c ngh v thu     nh doanh  nghiÖp  ã  èn  cv ®Ç u    ícngoµivµ  îchëng    tn    ®  c¸ckhuyÕn  Ých  ®∙i®Ç u    kh u    ttheo ph¸p luËtvÒ        ®Ç u    ícngoµit¹ ViÖtNam. tn      i   ­ KhuyÕn  Ých    ¬  ë  kh c¸c c s kh¸m,  ÷a  Önh  ã  èn  u    níc ngoµi ch b c v ®Ç t     trÝch  î nhuËn/n¨m    chøc    ¹t®éng  l i ®Ó tæ  c¸c ho   kh¸m, ch÷a  Önh  Ôn  Ý    b mi ph hoÆc   ç  î h tr  cho  êinghÌo,th¶m  ¹. ng     ho ­ Ph¶i treo biÓn  Öu  ng        hi ®ó quy  nh  ®Þ (theo phô  ôc 5),niªm  Õt    l    y c«ng  khaibiÓu    Ön  Ý, ph¹m    µnh  Ò     Õt; ùc hiÖn  ng  ¹m      gi¸vi ph   vih ngh chiti   th   ®ó ph vi hµnh  Ò   ngh cho  Ðp  µ    Ön  Ý  îcduyÖt.C¬   ë  ph v gi¸vi ph ®     s kh¸m, ch÷a  Önh  ã    b c vèn  u    ícngoµiph¶ix©y  ùng  ®Ç tn       d b¶ng  ©y  ùng  xd b¶ng    Ön  Ý  c¸o  gi¸vi ph b¸o  Bé  tÕ    Öt. Y  phª duy ­Kh«ng  îckª ®¬n, sö  ông    ¹ thuèc,sö  ông    ÕtbÞ  tÕ  ­   ®     d c¸clo   i  d c¸cthi   y  ch a  îcphÐp u  µnh,¸p dông    ü  Ëtmíicha  îcphÐp  ña  é  tÕ. ®  lh    c¸ck thu     ®  c B Y  ­ Cã   Üa  ô    ngh v tham   giaphßng  èng  Þch  µ  ch d v tham      ¬ng  ×nh giac¸cch tr   y  Õ  èc    t qu gia.Nghiªm  Ê m   Öc  îdông  èc,dông  ô  ña  ¬ng  ×nh (®îc c vi l   i thu   c c ch tr     nhµ  ícbao  Êp  Ôn  Ý)  em         î . n  c mi ph ® b¸n ®Ó thu l i ­ Ph¶iký  îp ®ång  íi   ¬  ë     h  v   c s kh¸m, ch÷a  Önh  ña  µ  ícViÖtNam   c¸c   b c nh n     ®Ó   îchç  î ü  Ëtvµ  ®   tr  thu   chuyÓn  Önh  ©n    ã    Çu. k b nh khic yªu c ­ Ph¶i thùc  Ön      hi c¸c quy  nh  ®Þ trong “Quy  Õ   Önh  Ön” ban  µnh  ch b vi   h kÌm  theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 1895/1997/BYT­   µy  Q§ ng 19/09/1997  ña  é   ëng  c B tr Bé  tÕ  å  ¬  Önh    Y  (H s b ¸n ph¶iviÕtb»ng  Õng  ÖthoÆc      ti Vi   song  ÷  Õng ViÖt ng ti     vµ  ét  ¹ing÷  m ngo   kh¸cdo  ¬  ë    c s kh¸m, ch÷a  Önh  ù chän),thùc hiÖn    Õ     b t      c¸c ch ®é   ô  Êp  Æc   ïnghÒ   Æc   Ötnh  ¬  ë  ph c ® th   ® bi   c s kh¸m, ch÷a  Önh  µ   ícvµ    b Nh n   c¸cquy  nh    ®Þ kh¸ccña    ph¸p luËtcã  ªnquan.     li  
 14. C h ¬ n g  VI Q u ¶ n  l ý N h µ  n í c v Ò  c h u yªn m « n  k ü  thu Ë t ® è i v íi c¸c c ¬  s ë  k h¸ m, c h ÷ a b Ö n h  c ã  v è n ® Ç u  t n í c n g o µ I §i Ò u    17. ­ Bé   tÕ  ùc hiÖn    Y  th   chøc  n¨ng  qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   l  n   chuyªn m«n  ü  Ët   k thu   ®èi víi   ¬  ë      c s kh¸m,ch÷a  Önh  ã  èn  u    ícngoµitrong toµn  èc. c¸c   b c v ®Ç tn       qu ­ Së   tÕ  ã    Y  c tr¸chnhiÖm     qu¶n  ýNhµ   íc vÒ   l  n   chuyªn m«n   ü  Ët®èi   k thu     víic¸c c¬  ë  µnh  Ò       sh ngh kh¸m, ch÷a  Önh  ã  èn  u    ícngoµitrong ®Þa     b c v ®Ç tn       bµn  Së  tÕ  do  Y  qu¶n  ý. l §i Ò u 18. C¸c  ¬  ë    c s kh¸m, ch÷a  Önh  ã  èn  u     íc ngoµi ph¶i   b c v ®Ç t n       thùc hiÖn  Õ       ch ®é b¸o  c¸o  nh  ú  ý, 6  ®Þ k qu   th¸ng,n¨m  Ò   ë   tÕ, Bé     Õ    v S Y    Y t theo  Quy  chÕ  B Ö nh  viÖn, ban  hµnh  kÌm  theo  Quy Õt  ®Þnh  sè  1895/1997/BYT­   µy  Q§ ng 19/09/1997 cña  é  ëng  é  tÕ.   B tr B Y  ­ B¸o    c¸o  nh  ú  ña  ë     Õ  öi vÒ   é     Õ  ®Þ k c S Y t g   B Y t ph¶i cã  Çn    ph qu¶n  ý l  kh¸m,ch÷a  Önh  ã  èn  u    ícngoµicña  a  ¬ng.(Phô  ôc7).   b c v ®Ç tn     ®Þ ph   l  ­ Hµng    n¨m    ë     Õ  ã  c¸c S Y t c b¸o c¸o riªng vÒ     kh¸m,  ÷a  Önh  ã  èn  ch b cv ®Ç u    ícngoµi. tn   C h ¬ n g  VII Ki Ó m  tra,  thanh tra v µ  x ö  l ý vi p h ¹ m §i Ò u    é  tÕ  chøc  Óm    19. B Y  tæ  ki tra,thanh    nh  ú  tra®Þ k hay  t  Êt ®é xu   viÖc  ùc hiÖn    th   c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   µnh  Ò   lu   h ngh kh¸m, ch÷a  Önh    b ë    ¬  ë  ã  èn  u    ícngoµitrongtoµn  èc. c¸cc s c v ®Ç tn       qu Së     Õ  chøc  Óm     Y t tæ  ki tra,thanh    nh  ú  tra ®Þ k hay  t  Êt viÖc  ùc  ®é xu   th hiÖn    c¸cquy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtvÒ   µnh  Ò     h ngh kh¸m,ch÷a  Önh      ¬  ë    b ë c¸cc s cã  èn  u    ícngoµitrong®Þa  ¬ng  v ®Ç tn       ph qu¶n  ý. l C¸c  ¬  ë  c s kh¸m, ch÷a  Önh  ã  èn  u    ícngoµiph¶ichÊp  µnh  µ    b c v ®Ç t n       h v t¹o®iÒu  Ön  Ën  îcho  Öc  Óm      ki thu l   i vi ki tra,thanh    ¹ c¬  ë  ña  × nh. trat   s c m i §i Ò u  20.  C¸c  ¬  ë  c s kh¸m  ÷a  Önh   ã  èn  u    níc ngoµi,c¸ ch b c v ®Ç t      nh©n  µnh  Ò   h ngh trong c¸c c¬  ë  µy,n Õu    ¹m        sn   viph c¸c quy  nh  ña  ®Þ c Th«ng  t nµy, viph¹m         c¸c quy  nh  Ò   ®Þ v chuyªn  m«n   ü  Ët y  Õ, viph¹m      k thu   t     c¸c quy ®Þnh  kh¸c cña    ph¸p  Ët cã  ªnquan  Ï bÞ   ö  ý theo  lu   li   s   x l  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËt.
 15. C h ¬ n g  VIII §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u 21. Th«ng   µy  ã  Öu  ùc sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý      t n c hi l   15  k t  k ban hµnh  µ  v thay thÕ    Th«ng   è  ts 22/BYT­ ngµy  TT  29/12/1994  ña  é   ëng  é     c B tr BY tÕ  Ò   íng  Én  Öc  u    níc ngoµi trong  Ünh  ùc  vH d vi ®Ç t     l v kh¸m,  ÷a  Önh  ¹  ch b ti ViÖtNam.   §i Ò u 22. C¸c  ¬  ë  µnh  Ò     csh ngh kh¸m, ch÷a  Önh  ã  èn  u     íc   b c v ®Ç t n   ngoµi ®∙  îc cÊp  Êy   ®  "Gi chøng  Ën      Èn  µ  iÒu  Ön  µnh  Ëp  nh ®ñ tiªuchu v ® ki th l c¬  ë  s kh¸m, ch÷a  Önh  ã  èn  u    íc ngoµitheo    b c v ®Ç t n     quy  nh  ña  ®Þ c Th«ng   t sè 22/BYT­   µy  TT ng 29/12/1994  ña  é   ëng  é     Õ, tr c khi h Õt  ¹n    c B tr B Y t   í    h 05 th¸ng,c¬  ë    s ph¶ilµm    ñ  ôc ®Ó     Êp  Êy    c¸c th t   xin c Gi chøng  Ën  íitheo    nh m  quy ®Þnh  ña  c Th«ng   µy. tn
 16. P h ô  l ô c 1 D a n h  m ô c  thu è c c Ê p  c ø u  d ï ng c h o  c¸c c ¬  s ë  k h¸ m, c h ÷ a b Ö n h   c ã  v è n ® Ç u  t n í c n g o µ i (Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   è    ts 10/2001/TT­ BYT  µy  ng 22/5/2001) STT Tªn  èc thu §êng  ïng,hµ m  îng,d¹ng  µo  Õ Sè îng d   l  b ch l 1 Acetylsal cy iacid i l  c Uèng,viªnhoÆc   ãibét100­    g    300­   viªn 500 10  mg 2 Aminophyl ine l Tiªm,èng    25mg/ml èng  ml   10  5  ng è Uèng,viªn300     mg 10 viªn 3 Ampici l   èinatr ) Tiªm,lä500­ l i(mu   n i    1000 mg 5  ä l 4 Atropinsulfat   Tiªm,èng    0,25mg/1ml 5  ng è 5 Artesunat Uèng,viªn50      mg 10 viªn Tiªm, lä 60 mg  bét +  0,6 ml dung  èng 5  dÞch  Natricarbonate5%   6 Benzylpenic liiln Tiªm,lä200.000UI­    1.000.000UI 5  ä l (muèi Kali hay  muèi   Natri) 7 Calcichlor   id Tiªm,èng    500  mg/5ml 5  ng è 8 Chlorpromazin Tiªm,èng  mg/2ml   25  5  ng è 9 Co­trimoxazol Uèng,viªn480     mg 10 viªn 11 Diphenhydramine Tiªm,èng  30­ mg   10­ 50  5  ng è 12 Gentamicin Tiªm,èng  mg    mg   40  ­80  5  ng è 13 Glocose Tiªm,dung  Þch    d 30%   ng  ml è 10  5  ng è 14 Glyceryl in t a   i r te tr Uèng,viªn0,5 mg            ­2,5 mg 10 viªn 15 Furosemid Tiªm,èng    20mg/2ml 5  ng è 16 Heptaminol   Uèng,viªn150     mg 10 viªn (Hydroclor ide) 17 Isoprenal iln Tiªm,èng    2mg/1ml 5  ng è 18 Lidocain(Hydroclor   ide) Tiªm,èng  2­   1­ 5ml  dung  Þch  2% d 1­ 5  ng è 19 Loperamide (HCL)   Uèng,viªn2      mg 10 viªn 20 Metronidazol Tiªm,chai500      mg/100  ml 1  chai 21 Natri  hydrocarbonat Tiªm,èng    10ml  dung  Þch  d 1,4% 10  ng è 22 Natri  thiosul tfa ViªnnÐn    330  mg 10 viªn Tiªm  100mg/ml vµ  200mg/ml èng  èng 5  10ml 23 Nifedipin Uèng,viªn10mg   mg    ­20  10 viªn 24 Oresol(ORS)   Uèng,  ãi bét 27,9    ïng  g    g/ld pha  Ýt5  ãi 1l   g nícs«i®Ó   éi     ngu 25 Panthenol Phun  ¬ng,hép s   1  ä l 26 Papaverin   Uèng,viªn40      mg 20 viªn (Hydrochlor ide) 27 Paracetamol Uèng,viªn100­    500 mg 10 viªn §Æt,viªn®¹n     100 mg 5  viªn 28 Paracetamol+   Uèng, viªn Paracetamol 400 mg  +  viªn10 
 17. Dextroproxyphene  Dextroproxyphene  chlohydrate30    mg chlohydrate 29 PropacÐtamol   Tiªm   ¾p,  b tiªm  Ýnh  ¹ch, èng    èng t m   1g 5  (Chlohydrate) propacÐtamol chlohydrate +   èng  dung m«i  Citratetr   isodique 30 Promethazine Uèng,viªnbäc  êng     ® 10mg  ­50mg 10 viªn 31 Propranolol  Uèng,viªn40      mg 10 viªn (Hydrocloride) 32 Quinin(Hydrocloride) Tiªm,èng    500mg/5ml 5  ng è 33 Salbutamol(Sulfat   ) Uèng,viªn2­ mg     4  10 viªn Phun  ¬ng,hép  s   0,1mg/l Òu i 1  ép h 34 Than  ¹t ho G ãi bét20      gam,  èng u 10  ãi g 35 Naloxone Tiªm,èng      0,5 mg 5  ng è 36 PAM Uèng,viªn1      mg 20 viªn 37 Sorbitol G ãi bét5      gam,  èng u 10  ãi g 35 VitaminK1   Tiªm,èng    5mg/1ml 5  ng è 38 VitaminB1   Tiªm,èng  mg   25  5  ng è Thuèc  ©y  g nghiÖn 39 Morphin(Chlohydrat) Tiªm,èng      10mg/ml 5  ng è 40 Pethidin(Hydroclor   ide) Tiªm,èng    50mg/ml èng    2ml 5  ng è Thuèc  íng  © m   Çn,tiÒn  Êt h t th   ch 41 Diazepam Tiªm,èng    10mg/2ml 5  ng è Uèng,viªn5      mg 10 viªn 42 Ergotamin(Tartrate)   Tiªm,èng    0,5mg/1ml 10  ng è 43 Phenobacbital Uèng,viªn100     mg 10 viªn Thuèc  c ®é 44 Digoxin Uèng,viªn0,25 mg      10 viªn Tiªm,èng    0,5mg/2ml 5  ng è 45 Dopamin  (Hydroclor ide) Tiªm,40mg/mlèng  ml     5  5  ng è 46 Epinephrin Tiªm,èng    1mg/1ml 5  ng è 47 Haloperidol Tiªm,èng    5mg/1ml 5  ng è 48 Mazipredon Tiªm,èng    30mg/1ml 5  ng è 49 Methylprednisonon   Tiªm,èng  ­80    40   mg 5  ng è acetat 50 Norepinephrine Tiªm,èng    1mg/1ml 5  ng è 51 Papayverin Tiªm,èng    10mg/1ml 5  ng è 52 Oxytoxin Tiªm,èng  UI/1ml   5  10  ng è 53 Pilocarpin(Nitrat   ) Thuèc  á  ¾t  4% nh m 2­ 1  ä l 54 Salbutamol(Sulfat   ) Tiªm,èng    0,5mg/2ml,5mg/5ml   5  ng è 55 Tiemonium  (Iodide) Tiªm,èng    5mg/2ml 5  ng è D Þch  truyÒn 56 Glucose Dung  dÞch  tiªm truyÒn  5%  chai1    chai 250ml   ­500 ml Dung  dÞch  tiªm truyÒn 30%  chai1    chai 250ml   ­500ml 57 Natri  clorua Dung  dÞch tiªm truyÒn 0,9%, chai1    chai
 18. 500ml 58 Ringgerlartat   Dung  Þch    d tiªm truyÒn,chai250­   chai     500 1  ml Lo¹ikh¸c   59 Oxygen  îcdông d  §êng  hÊp,b×nh  Ý    áng h«    kh ho¸ l 1  ×nh b
 19. Q uy  nh  Ò   ö  ông  ®Þ vsd danh  ôc  èc cÊp  m thu   cøu: 1. Thuèc  ©y    g nghiÖn  chØ  ö  ông  sd cho  phßng kh¸m  a  ® khoa  ã  êng ­ c gi l u, Phßng    kh¸m  chuyªn khoa  ¹i  µ   é  ngo ,Nh h sinh.ViÖc    truyÒn  Þch  d chØ  îc ®  thùc hiÖn  ¹ phßng    t i kh¸m  a  ® khoa  ã  êng u  µ  µ  é  c gi l v nh h sinh. 2. C¸c    phßng kh¸m,  µ  é  nh h sinh  c¨n  danh  ôc  èc  Êp  cø  m thu c cøu  µy  n x©y  ùng  ¬  è  èc cÊp  d c s thu   cøu  ïhîp ph¹m    µnh  Ò   ph     vih ngh cho  Ðp. ph 3. C¨n  ph¹m    µnh  Ò   ña  õng  ¹ h×nh  ∙  îcduyÖt  µ        cø  vih ngh c t lo i   ®®  v c¨n cø vµo quy  nh  ña  ®Þ c danh  ôc  èc nµy:Bé  tÕ  ôc  m thu     Y  (C qu¶n  ýD îcViÖtNam)  l      duyÖt  èc  ©y  thu g nghiÖn, thuèc  íng  ©m   Çn, thuèc  c    h t th   ®é cho    ¬  ë  ã  c¸c c s c vèn  u    ícngoµi. ®Ç tn  
 20. P h ô  l ô c 2 M É u  c a m  k Õ t th ù c hi Ö n  c¸c q u y  ® Þ n h   c ñ a p h¸p lu Ë t Vi Ö t N a m (Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   è    ts 10/2001/TT­ BYT  µy  ng 22/5/2001) Hä   tªn: Sinh  µy ng th¸ng n¨m GiÊy  Ðp    ng  è  ph lao®é s ngµy  th¸ng n¨m.  N¬i  cÊp: Lo¹ih×nh    kh¸m,ch÷a  Önh:   b § Ó   ¬  ë  c s kh¸m, ch÷a  Önh  ã  èn  u     íc ngoµi cña    ¹t®éng    b c v ®Ç t n     t«iho   theo  ng  ®ó quy  nh  ®Þ ph¸p  ËtViÖt Nam,    lu     t«icam   oan  ∙  c  µ  Óu  Õt ® ® ®ä v hi bi   vÒ       c¸c v¨n b¶n  quy  ¹m  ËtvÒ   tÕ,c¸c v¨n b¶n  ph lu   y        quy  ¹m  ph ph¸p  Ëtcã  ªn lu   li   quan,® Æc   Ötlµc¸cv¨n b¶n    bi         sau: 1.LuËt B¶o  Ö       v søc  Înh©n  ©n. kho   d 2.Ph¸p  Önh  µnh  Ò   dîctnh©n  µ        l h ngh y     v c¸cv¨n b¶n  ªnquan  n   li   ®Õ Ph¸p  lÖnh  µnh  Ò   dîctnh©n. h ngh y     3. NghÞ   nh  è    ®Þ s 46/CP  µy  ng 6/8/1996  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh  Öc  ®Þ vi xö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ph     h ch tronglÜnh  ùc    v qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   tÕ. l  n   y  4. 12  iÒu   ® quy  nh   Ò   ® øc  ®Þ v y  (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 2088/Q§­BYT  µy  ng 6/1/1996 cña  é  ëng  é  tÕ)   B tr B Y  5. Quy  Õ   Önh  Ön    ch b vi (Ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 1895/1997/ Q§­BYT  µy  ng 19/9/1997 cña  é  ëng  é  tÕ).   B tr B Y  6. Quy  Õ     ch qu¶n  ýchÊt th¶iy  Õ  l      t (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 2575/1999/Q§­BYT  µy  ng 27/8/1999 cña  é  ëng  é  tÕ).   B tr B Y  7. C¸c  ¬ng  ×nh  tÕ  èc  Ch tr y  Qu gia phæ   Ëp  ã  ªnquan  n   c c li   ®Õ kh¸m,  ch÷a  Önh. b N Õ u     ùc  Ön  t«ith hi kh«ng  ng ®ó c¸c v¨n b¶n quy  ¹m  ph ph¸p  Ët ViÖt lu     Nam,    µn  µn  Þu  t«iho to ch tr¸chnhiÖ m   µ  Þu  ö  ýviph¹m    v ch x l     theo quy  nh   ®Þ hiÖn  µnh  ña  h c ph¸p luËtViÖtNam.      Ký  tªn
Đồng bộ tài khoản