Thông tư 10/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Diem Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
71
lượt xem
4
download

Thông tư 10/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 10/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 210/2004/NĐ-CP ngày 20/12/2004 của Chính phủ quy định về chế độ trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 10/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. T h«ng t cña Bé Lao ®éng th¬ng binh vµ x· héi sè 10/2005/TT-BL§TBXH ngµy 05 th¸ng 1 n¨m 2005 híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 210/2004/N§-CP ngµy 20 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ chÕ ®é trî cÊp, phô cÊp u ®·i ®èi víi ngêi cã c«ng víi c¸ch m¹ng Thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 210/2004/N§-CP ngµy 20 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ chÕ ®é trî cÊp, phô cÊp u ®·i ®èi víi ngêi cã c«ng víi c¸ch m¹ng, sau khi thèng nhÊt ý kiÕn víi Bé Tµi chÝnh, Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi híng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é trî cÊp, phô cÊp u ®·i ®èi víi ngêi cã c«ng víi c¸ch m¹ng nh sau: I. Møc chuÈn, ®èi tîng vµ c¸c møc trî cÊp, phô cÊp hµng th¸ng: 1. Møc chuÈn ®Ó x¸c ®Þnh c¸c møc trî cÊp, phô cÊp u ®·i hµng th¸ng ®èi víi ngêi cã c«ng víi c¸ch m¹ng theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 cña NghÞ ®Þnh sè 210/2004/N§-CP ngµy 20 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ lµ 292.000 ®ång/th¸ng. 2. B¶ng møc trî cÊp, phô cÊp u ®·i hµng th¸ng ®èi víi ngêi cã c«ng víi c¸ch m¹ng theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 1 cña NghÞ ®Þnh ® îc thùc hiÖn nh sau: 2.1. Ngêi ho¹t ®éng c¸ch m¹ng tríc n¨m 1945 (c¸n bé "L·o thµnh c¸ch m¹ng"): - Ngêi thuéc diÖn tho¸t ly: trî cÊp 250.000 ®ång/ngêi/th¸ng. Ngoµi møc trî cÊp trªn cßn ®îc hëng phô cÊp hµng th¸ng tÝnh theo sè n¨m ho¹t ®éng tríc c¸ch m¹ng, cø mçi n¨m ®îc phô cÊp 60.000 ®ång; - Ngêi thuéc diÖn kh«ng tho¸t ly: trî cÊp 540.000 ®ång/ngêi/th¸ng. - Th©n nh©n hëng trî cÊp tuÊt cña ngêi ho¹t ®éng c¸ch m¹ng tríc n¨m 1945 tõ trÇn: + Trî cÊp tuÊt: 292.000 ®ång/ngêi/th¸ng. + Trî cÊp tuÊt ®èi víi ngêi c« ®¬n, kh«ng n¬i n¬ng tùa: 495.000 ®ång/ngêi/th¸ng. 2.2. Ngêi ho¹t ®éng c¸ch m¹ng tríc th¸ng t¸m n¨m 1945 (c¸n bé "tiÒn khëi nghÜa"): phô cÊp 292.000 ®ång/ngêi/th¸ng. 2.3. Th©n nh©n cña liÖt sü: - Trî cÊp tuÊt ®èi víi th©n nh©n cña mét liÖt sü: 292.000 ®ång/ng - êi/th¸ng;
  2. 2 - Trî cÊp tuÊt ®èi víi th©n nh©n cña 2 liÖt sü trë lªn: 495.000 ®ång/ng êi/ th¸ng; - Trî cÊp tuÊt ®èi víi th©n nh©n liÖt sü c« ®¬n, kh«ng n¬i n ¬ng tùa: 495.000 ®ång/ngêi/th¸ng; 2.4. Bµ mÑ ViÖt Nam anh hïng: trî cÊp 710.000 ®ång/ngêi/th¸ng; 2.5. Anh hïng lùc lîng vò trang, Anh hïng lao ®éng thêi kú kh¸ng chiÕn: trî cÊp 250.000 ®ång/ngêi/th¸ng; 2.6. Th¬ng binh, ngêi hëng chÝnh s¸ch nh th¬ng binh (gäi chung lµ th- ¬ng binh): a. Trî cÊp vµ phô cÊp: - Trî cÊp hµng th¸ng ®îc tÝnh theo tû lÖ mÊt søc lao ®éng (MSL§) do th¬ng tËt, mçi phÇn tr¨m MSL§ t¬ng øng víi 9.400 ®ång (theo biÓu sè 2 kÌm theo NghÞ ®Þnh). - Phô cÊp hµng th¸ng: + Møc 150.000 ®ång/ngêi/th¸ng ®èi víi th¬ng binh MSL§ tõ 81% trë lªn; + Møc 292.000 ®ång/ngêi/th¸ng ®èi víi th¬ng binh MSL§ tõ 81% trë lªn cã vÕt th¬ng ®Æc biÖt nÆng. b. Trî cÊp v× cÇn ngêi phôc vô (®èi víi th¬ng binh MSL§ tõ 81% trë lªn ®iÒu dìng ë gia ®×nh): - Møc trî cÊp 292.000 ®ång/th¸ng ®èi víi ng êi phôc vô th¬ng binh MSL§ tõ 81% trë lªn: - Møc trî cÊp 380.000 ®ång/th¸ng ®èi víi ng êi phôc vô th¬ng binh MSL§ tõ 81% trë lªn cã vÕt th¬ng ®Æc biÖt nÆng. c. Th©n nh©n hëng tuÊt cña th¬ng binh cã tû lÖ MSL§ tõ 61% trë lªn tõ trÇn: - Trî cÊp tuÊt: 175.000 ®ång/ngêi/th¸ng; - Trî cÊp tuÊt ®èi víi ngêi c« ®¬n, kh«ng n¬i n¬ng tùa: 390.000 ®ång/ngêi/th¸ng. 2.7. Qu©n nh©n bÞ tai n¹n lao ®éng (th¬ng binh lo¹i B ®îc x¸c nhËn tríc ngµy 31/12/1993): a. Trî cÊp vµ phô cÊp: - Trî cÊp hµng th¸ng ®îc tÝnh theo tû lÖ mÊt søc lao ®éng (MSL§) do th¬ng tËt, mçi phÇn tr¨m MSL§ t¬ng øng víi 7.520 ®ång (theo biÓu sè 3 kÌm NghÞ ®Þnh). - Phô cÊp hµng th¸ng: + Møc 150.000 ®ång/th¸ng ®èi víi ngêi MSLSS tõ 81% trë lªn. + Møc 292.000 ®ång/th¸ng ®èi víi ngêi MSL§ tõ 81% trë lªn cã vÕt th- ¬ng ®Æc biÖt nÆng. b. Trî cÊp v× cÇn ngêi phôc vô (®èi víi qu©n nh©n bÞ tai n¹n lao ®éng MSL§ tõ 81% trë lªn ®iÒu dìng ë gia ®×nh):
  3. 3 - Møc trî cÊp 292.000 ®ång/th¸ng ®èi víi ngêi phôc vô ®èi tîng MSL§ tõ 81% trë lªn; - Møc trî cÊp 380.000 ®ång/th¸ng ®èi víi ngêi phôc vô ®èi tîng MSL§ tõ 81% trë lªn cã vÕt th¬ng ®Æc biÖt nÆng; c. Th©n nh©n hëng tuÊt cña qu©n nh©n bÞ tai n¹n lao ®éng MSL§ tõ 61% trë lªn tõ trÇn: - Trî cÊp tuÊt: 175.000 ®ång/ngêi/th¸ng; - Trî cÊp tuÊt ®èi víi ngêi c« ®¬n, kh«ng n¬i n¬ng tùa: 390.000 ®ång/ngêi/th¸ng. 2.8. BÖnh binh: a. Trî cÊp vµ phô cÊp hµng th¸ng: - Trî cÊp: + MSL§ tõ 61% ®Õn 70%: 489.000 ®ång; + MSL§ tõ 71% ®Õn 80%: 564.000 ®ång; + MSL§ tõ 81% ®Õn 90%: 677.000 ®ång; + MSL§ tõ 91% ®Õn 100%: 752.000 ®ång; - Phô cÊp: + BÖnh binh MSL§ tõ 81% trë lªn, ngoµi møc trî cÊp hµng th¸ng cßn ® îc phô cÊp thªm 150.000 ®ång. + BÖnh binh MSL§ tõ 81% trë lªn cã bÖnh tËt ®Æc biÖt nÆng, ngoµi møc trî cÊp hµng th¸ng cßn ®îc phô cÊp thªm 292.000 ®ång; b. Trî cÊp v× cÇn ngêi phôc vô ®èi víi bÖnh binh MSL§ 81% trë lªn ®iÒu dìng ë gia ®×nh: - Møc trî cÊp 292.000 ®ång/th¸ng ®èi víi ngêi phôc vô bÖnh binh MSL§ tõ 81% trë lªn: - Møc trî cÊp 380.000 ®ång/th¸ng ®èi víi ngêi phôc vô bÖnh binh MSL§ tõ 81% trë lªn cã bÖnh tËt ®Æc biÖt nÆng. c. Th©n nh©n hëng tuÊt cña bÖnh binh MSL§ tõ 61% trë lªn tõ trÇn: - Trî cÊp tuÊt: 175.000 ®ång/ngêi/th¸ng; - Trî cÊp tuÊt ®èi víi ngêi c« ®¬n, kh«ng n¬i n¬ng tùa: 390.000 ®ång/ngêi/th¸ng. 2.9. Qu©n nh©n bÞ bÖnh nghÒ nghiÖp (bÖnh binh h¹ng 3 ® îc x¸c nhËn tríc ngµy 31/12/1994) - MSL§ tõ 41% ®Õn 50%: trî cÊp 300.000 ®ång/ngêi/th¸ng; - MSL§ tõ 51% ®Õn 60%: trî cÊp 376.000 ®ång/ngêi/th¸ng; 2.10. Ngêi cã c«ng gióp ®ì c¸ch m¹ng: a. Ngêi cã c«ng gióp ®ì c¸ch m¹ng tríc C¸ch m¹ng th¸ng T¸m n¨m 1945: - Trî cÊp: 292.000 ®ång/ngêi/th¸ng;
  4. 4 - Trî cÊp ®èi víi ngêi c« ®¬n, kh«ng n¬i n¬ng tùa: 495.000 ®ång/ng- êi/th¸ng. b. Ngêi cã c«ng gióp ®ì c¸ch m¹ng trong kh¸ng chiÕn: - Trî cÊp: 175.000 ®ång/ngêi/th¸ng; - Trî cÊp hµng th¸ng ®èi víi ng êi c« ®¬n, kh«ng n¬i n¬ng tùa: 390.000 ®ång/ngêi/th¸ng.
  5. 5 II. ChÕ ®é trî cÊp ®èi víi ngêi cã c«ng víi c¸ch m¹ng khi tõ trÇn 1. Trî cÊp mai t¸ng phÝ (theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 2 cña NghÞ ®Þnh): Tõ ngµy 01/10/2004 trë vÒ sau, ngêi cã c«ng víi c¸ch m¹ng sau ®©y nÕu tõ trÇn mµ kh«ng thuéc diÖn hëng chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi th× ngêi hoÆc tæ chøc lo mai t¸ng ®îc nhËn mét kho¶n tiÒn mai t¸ng møc 2.400.000 ®ång: a. Ngêi ho¹t ®éng c¸ch m¹ng tríc C¸ch m¹ng th¸ng T¸m n¨m 1945 (c¸n bé "L·o thµnh C¸ch m¹ng", c¸n bé "TiÒn khëi nghÜa"); b. Th©n nh©n liÖt sü ®ang hëng trî cÊp hµngth¸ng; c. Bµ mÑ ViÖt Nam anh hïng; d. Anh hïng lùc lîng Vò trang, Anh hïng Lao ®éng thêi kú kh¸ng chiÕn; e. Th¬ng binh, ngêi hëng chÝnh s¸ch nh th¬ng binh; bÖnh binh; qu©n nh©n bÞ tai n¹n lao ®éng (th¬ng binh lo¹i B); qu©n nh©n bÞ bÖnh nghÒ nghiÖp (bÖnh binh h¹ng 3); g. Ngêi ho¹t ®éng c¸ch m¹ng hoÆc ho¹t ®éng kh¸ng chiÕn bÞ ®Þch b¾t tï, ®µy; h. Ngêi cã c«ng gióp ®ì c¸ch m¹ng ®ang hëng trî cÊp hµng th¸ng. 2. Trî cÊp mét lÇn (theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 2 cña NghÞ ®Þnh): Tõ ngµy 01/10/2004 trë vÒ sau, ngêi cã c«ng víi c¸ch m¹ng quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n a, b, c, d, e, h ®iÓm 1 Môc II cña Th«ng t nµy nÕu kh«ng thuéc diÖn hëng chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi khi tõ trÇn th× th©n nh©n ® îc hëng kho¶n trî cÊp mét lÇn b»ng 3 th¸ng trî cÊp, phô cÊp hµng th¸ng cña ngêi cã c«ng tríc khi tõ trÇn. III. ChÕ ®é trî cÊp u ®·i hµng th¸ng trong gi¸o dôc vµ ®µo t¹o (theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 2 cña NghÞ ®Þnh): Tõ ngµy 01/10/2004 trë vÒ sau, häc sinh, sinh viªn thuéc diÖn chÝnh s¸ch u ®·i sau ®©y nÕu kh«ng hëng l¬ng hoÆc sinh ho¹t phÝ khi theo häc t¹i c¸c trêng ®µo t¹o thuéc hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n (kh«ng ph©n biÖt lµ tr- êng c«ng lËp hay ngoµi c«ng lËp) cã kho¸ häc tõ mét n¨m trë lªn (§¹i häc, Cao ®¼ng, Trung häc chuyªn nghiÖp, d¹y nghÒ, dù bÞ ®¹i häc....) vµ c¸c trêng phæ th«ng d©n téc néi tró ®îc trî cÊp 292.000 ®ång/ngêi/th¸ng: a. Anh hïng lùc lîng Vò trang, Anh hïng Lao ®éng thêi kú kh¸ng chiÕn; th¬ng binh ngêi hëng chÝnh s¸ch nh th¬ng binh; b. Con cña liÖt sü, con cña ngêi ho¹t ®éng c¸ch m¹ng tríc n¨m 1945, con cña ngêi ho¹t ®éng c¸ch m¹ng tríc th¸ng t¸m n¨m 1945; con cña Bµ mÑ ViÖt
  6. 6 Nam anh hïng, con cña Anh hïng lùc lîng Vò trang, con cña Anh hïng Lao ®éng thêi kú kh¸ng chiÕn; c. Con cña th¬ng binh (kÓ c¶ con cña th¬ng binh lo¹i B nay gäi lµ qu©n nh©n bÞ tai n¹n lao ®éng), con cña bÖnh binh vµ con cña ng êi hëng chÝnh s¸ch nh th¬ng binh bÞ mÊt søc lao ®éng tõ 61% trë lªn. IV. Hå s¬ thñ tôc gi¶i quyÕt chÕ ®é: 1. Thñ tôc ®iÒu chØnh chÕ ®é trî cÊp, phô cÊp u ®·i hµng th¸ng: thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 05/2003/TT-BL§TBXH ngµy 18/02/2003 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi. Riªng 3 b¶n tæng hîp do Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi thùc hiÖn theo mÉu 02 kÌm theo Th«ng t nµy. 2. Hå s¬, thñ tôc gi¶i quyÕt mai t¸ng phÝ, trî cÊp mét lÇn vµ tuÊt tõ trÇn: a. Hå s¬: - B¶n khai cña th©n nh©n ngêi tõ trÇn (mÉu kÌm theo) cã x¸c nhËn cña Uû ban nh©n d©n cÊp x·. - GiÊy chøng tö cña Uû ban nh©n d©n cÊp x·. b. Thñ tôc: - Uû ban nh©n d©n cÊp x· chuyÓn hå s¬ ®Õn Phßng Néi vô - X· héi hoÆc phßng Lao ®éng - Th¬ng binh - x· héi cÊp huyÖn (gäi chung lµ Phßng Néi vô - x· héi). - Phßng Néi vô - X· héi kiÓm tra, lËp phiÕu b¸o gi¶m (mÉu kÌm theo) göi kÌm b¶n khai cña th©n nh©n, giÊy chøng tö vÒ Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi tØnh, thµnh phè tríc ngµy 20 hµng th¸ng. - Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi kiÓm tra, ra quyÕt ®Þnh cho th©n nh©n ngêi cã c«ng hëng tiÒn mai th¸ng, trî cÊp mét lÇn vµ kho¶n trî cÊp tuÊt hµng th¸ng (nÕu cã), ®ång thêi qu¶n lý hå s¬ theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. 3. Hå s¬, thñ tôc gi¶i quyÕt chÕ ®é trî cÊp u ®·i hµng th¸ng trong gi¸o dôc vµ ®µo t¹o thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t liªn tÞch sè 26/1999/TTLT/BL§TBXH-BTC-BGD§T ngµy 02/11/1999 cña Liªn Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi - Bé Tµi chÝnh - Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o. V. Tæ chøc thùc hiÖn: 1. Bé Quèc phßng, Bé C«ng an thèng nhÊt víi Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi, Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é ®èi víi ngêi cã c«ng víi c¸ch m¹ng trong ph¹m vi qu¶n lý. 2. Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chØ ®¹o Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi vµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy; Tæng hîp nhu cÇu kinh phÝ tõ ng©n s¸ch Nhµ níc ®¶m b¶o ®iÒu chØnh t¨ng trî cÊp, phô cÊp ®èi víi ng êi cã c«ng víi c¸ch m¹ng n¨m 2004 vµ n¨m 2005 trªn ®Þa bµn vµ b¸o c¸o vÒ Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh
  7. 7 vµ x· héi tríc ngµy 31/03/2005 ®Ó tæng hîp göi Bé Tµi chÝnh, Bé Néi vô theo quy ®Þnh. Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi c¸c c¬ quan th«ng tin ®¹i chóng tuyªn truyÒn, gi¶i thÝch c¸c néi dung quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 210/N§-CP ngµy 20 th¸ng 12 n¨m 2004 vµ Th«ng t nµy; híng dÉn, kiÓm tra, b¶o ®¶m thùc hiÖn chÕ ®é ®óng ®èi tîng, ®ñ ®iÒu kiÖn, tiªu chuÈn. 3. Ngêi cã c«ng víi c¸ch m¹ng cã giÊy giíi thiÖu di chuyÓn ra ngoµi tØnh tõ tríc ngµy 31/01/2005 trë vÒ tríc mµ cha ®îc ®iÒu chØnh trî cÊp theo Th«ng t nµy th× Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi n¬i tiÕp nhËn lµmthñ tôc ®iÒu chØnh trî cÊp, phô cÊp cho ®èi tîng; ngêi cã c«ng víi c¸ch m¹ng lµm thñ tôc di chuyÓn ra ngoµi tØnh tõ ngµy 01/02/2005 trë vÒ sau th× Së Lao ®éng - Th - ¬ng binh vµ X· héi n¬i chuyÓn ®i lËp phiÕu ®iÒu chØnh trî cÊp, phô cÊp vµ gi¶i quyÕt chÕ ®é cho ®èi tîng tríc khi lµm thñ tôc di chuyÓn. 4. Kinh phÝ thùc hiÖn chÕ ®é trî cÊp, phô cÊp u ®·i hµng th¸ng vµ trî cÊp mét lÇn ®èi víi ngêi cã c«ng víi c¸ch m¹ng theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy do Ng©n s¸ch Trung ¬ng b¶o ®¶m; 5. §èi tîng vµ møc ®ãng b¶o hiÓm y tÕ ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. 6. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. Møc trî cÊp, phô cÊp ®èi víi ngêi cã c«ng víi c¸ch m¹ng quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy ®îc thùc hiÖn tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004. Trong qu¸ tr×nh triÓn khai thùc hiÖn, nÕu cã víng m¾c, c¸c c¬ quan, c¸c ®Þa ph¬ng ph¶n ¸nh vÒ Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi ®Ó nghiªn cøu gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản