Thông tư 10/BYT-TT của Bộ Y tế

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
254
lượt xem
8
download

Thông tư 10/BYT-TT của Bộ Y tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 10/BYT-TT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn việc thực hiện Dự án Hỗ trợ Y tế Quốc gia tại địa phương

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 10/BYT-TT của Bộ Y tế

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a  é     Õ  s è  10/BY T­T T  n g µ y  20 th¸ng 8 n¨ m  1997 H í ng d É n   Ö c  B Yt vi th ù c hi Ö n  D ù  ¸n H ç  trîY   Õ  Q u è c  gia t¹i® Þ a   h ¬ n g  t   p C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 767/TTg  µy  ng 27/11/1995  ña  ñ íng Ch Ýnh   c Th t   phñ phª duyÖt  ù   Hç   îY   Õ  èc  D ¸n  tr  t Qu gia (HTYTQG) b»ng  èn  v vay  ña  c Ng ©n  µng  Õ   í ; h Th gi i C¨n  HiÖp  nh  Ýn  ông  cø  ®Þ T d Ph¸ttr Ón sè    i   2808    Ò   ù   Hç   î   VN v D ¸n  tr  Y tÕ  èc    ∙  îcký  Õt  ÷a nícC«ng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam   µ  Qu gia ® ®   k gi     ho x∙h   ngh Vi   v HiÖp  éiph¸ttr ÓnQuèc  Õ  h    i   t (IDA)ngµy    26/02/1996; Bé  tÕ  íng dÉn  Öc  ùc hiÖn  ù     Y  h   vi th   D ¸n HTYTQG   ¹ ®Þa  ¬ng    t  i ph nh sau: I­ h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g:  N 1­ §¬n  Þ  ùc hiÖn  ù     ç  î tÕ  èc    çi tØnh,thµnh  è  ùc   v th   D ¸n H tr  Y  Qu giam     ph tr   thuéc trung  ng  iÕng  ¬ (t Anh  µ Provincia  l  lProjectImplementat     ionUnit­  Õt   vi   t¾tlµPPIU) do       UBND   tØnh  Õt  nh  µnh  Ëp  å m   quy ®Þ th lg Gi¸m  c, Phã  ®è   Gi¸m  ®èc  µ    µnh  v c¸cth viªn. 2­ PPIU  ña  tØnh  éc Dù     ã    c 16  thu   ¸n c tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ývµ  iÒu  µnh  l  ® h nh÷ng  ¹t®éng  ña  ù   t¹  a   ¬ng    µn  µnh  ètc¸c m ôc    ho   c D ¸n  i ®Þ ph ®Ó ho th t    tiªu trong v¨n kiÖn  ù        D ¸n.PPIU  ã  é  c b m¸y  chøc  tæ  riªnggå m     é    c¸n b chuyªn tr¸ch     vµ kiªm  Ö m.  nhi Gi¸m  c  ®è PPIU  Þu  ch tr¸chnhiÖ m   íc Chñ   Þch    tr   t UBND  tØnh  vµ  é   ëng  é   tÕ  Ò   äi  Æt   ¹t®éng  éc  ù   (xem  ô  ôc 1  µ  B tr B Y  v m m ho   thu D ¸n  ph l   v 2). 3­ PPIU  ã    c con  Êu  d riªngvµ  îcm ë   ét  è  µikho¶n    ®   m s t  theo  Çn    ña  Ph IIc Th«ng   è  ts 17/TC§N  ña  é  µichÝnh  µy  c BT  ng 3/4/1997: ­ M ë   µikho¶n        t  ë chinh¸nh  ©n   µng  Çu    Ng h § t Ph¸ttr Ón tØnh    Õp  i   ®Ó ti   nhËn  èn  õBan  v t  Qu¶n  ÞDù     tr   ¸n Trung  ng. ¬ ­ M ë   µikho¶n    ôc  Çu     t  ëC § t Ph¸ttr Ón tØnh     i   ®Ó theo  âi cÊp  d  ph¸tvèn    ®èi øng  Ò   ©y  ùng  ¬    vx d c b¶n  ña  ù     ¹ tØnh. c D ¸n t   i II­ h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó :  N A­  « ng  t¸c l Ë p k Õ  ho¹ch, C    qu¶n  ý µ gi¸m s¸t: l  v 1­ LËp  Õ   ¹ch hµng    k ho   n¨m    theo    Ön  ù     Ò   ¹t®éng  ù   c¨n cø  v¨n ki D ¸n v ho   D ¸n cña  a   ¬ng  µ  öiBan    ®Þ ph vg  Qu¶n  ýDù     l   ¸n trung  ng  ¬ (PMU)  µo  th¸ng 8  v 1    hµng n¨m. 2­  Ón  Tri khaithùc hiÖn    éidung  ¹t®éng  ña  ù     ¹      c¸c n   ho   c D ¸n t i tØnh theo  kÕ   ¹ch ®∙  îcph©n  ho   ®   bæ.
  2. 2 3­ Tæng  îp vµ  c¸o vÒ   ×nh  ×nh  ùc hiÖn    éidung  ¹t®éng    h   b¸o    t h th   c¸c n   ho   cña  ù     D ¸n theo  nh  ú  th¸ng,m ét  ®Þ k 6    n¨m cho PMU, UBND  tØnh,thµnh  è    ph trùcthuéc trung¬ng.       4­ Tæng  îp vµ      chØ  è  ¬    h   b¸o c¸o 14  s c b¶n  ùc hiÖn  ù     th   D ¸n theo    Óu  c¸cbi m É u   µ  êigian  ∙    v th   ® ghi trong tµiliÖu Dù          ¸n.(B¸o c¸o  Èm  nh  ña  ©n     th ®Þ c nh viªnsè    14971­   µy  VN ng 22/12/1995). 5­ H íng dÉn      oµn      c¸c ph¸i® gi¸m    ña  ©n  µng  Õ   í vµ  s¸tc Ng h Th gi   PMU   Ò   i v ®¸nh    Öc  ùc hiÖn    ¹t®éng  ña  ù     éc ®Þa  ¬ng  × nh  : gi¸vi th   c¸c ho   c D ¸n thu   ph m nh   gi¸m    Ò   ©y  ùng  ¬  s¸tv x d c b¶n, ph©n  èisö  ông  µ    ph   d v b¶o  ×trang thiÕtbÞ,  tr       ph©n  èivµ  ö  ông  èc thiÕtyÕu, ®µo  ¹o,quyÕt    µichÝnh  µ    ph   s d thu       t  to¸nt   v gi¶i ng©n  v.v. . . B­ C « n g t¸c © y d ù ng  ¬  b¶n:  x c 1­ C¸c  c«ng  ×nh  ©y  ùng  tr x d hoÆc     ¹o Trung  ©m   tÕ  c¶i t   t y  huyÖn  µ v Tr¹m  tÕ    µtµis¶n  y  x∙l     c«ng  ña  a  ¬ng,® îcNhµ   íc®Ç u    c ®Þ ph    n  tcho  õng ®Þa   t  ph¬ng, ® îc sö  ông    d cho c«ng    t¸cch¨m  ãc, b¶o  Ö   s  v søc  Î nh©n  ©n  µ  kho   d v thuéc  Òn  ö  ông, b¶o  quy sd   qu¶n  ña  ©n  ©n.  c nh d PPIU  Þu  ch tr¸chnhiÖ m   íc   tr   UBND   tØnh  µ  é   tÕ  Ò   Êtc¶    ¹t®éng  éc  v B Y  v t   c¸c ho   thu c«ng    ©y  ùng  ¬  t¸cx d c b¶n (XDCB)  ¹ ®Þa  ¬ng. t i ph 2­ PPIU  µ ®¬n  Þ  îc Uû   Òn  ña  l  v ®   quy c PMU   µm  ñ   u    l Ch ®Ç t (Bªn  thuª)   trong viÖc    qu¶n  ývµ  iÓn khaic¸c ho¹t®éng  éc  l   tr        thu c«ng    t¸cXDCB   µnh  (Th phÇn  cña  ù     1  D ¸n)trongph¹m    a  íhµnh  Ýnh  ña    vi®Þ gi  i ch c tØnh. 3­ Thùc  Ön  Õ   ¹ch do    hi k ho   PMU   giao vÒ     XDCB: ­ PMU   Ïgiao kÕ   ¹ch  ©y  ùng,tæng    s    ho xd   kinh phÝ, kinh phÝ  ×nh  ©n         b qu ®Ç u    tcho  ét  ¹m y  Õ    m tr   t x∙,kinh phÝ  ©ng  Êp    n c trung t©m  tÕ  Ön  µ  è ­   y  huy vsl îng c¬  ë  îc®Ç u  .   s®  t ­ Trªn c¬  ë  Õ   ¹ch ® îcgiao,c¨n cø  ×nh  ×nh  ùc tr¹ng®Þa   ¬ng      s k ho       t h th     ph vµ sau    îc sù  ng    ña  khi®   ®å ý c UBND   tØnh, PPIU  Ï ®Ò   Êt víiPMU   iÒu    s  xu     ® chØnh  Õ   ¹ch. k ho PPIU  Þu  ch tr¸chnhiÖ m  Öc  chøc  u  Çu  ÕtkÕ,  u  Çu  ©y    vi tæ  ®Ê th thi   ®Ê th x l¾p,gi¸m    µ    s¸tv nghiÖm     thu c«ng  ×nh,bao  å m     Öc:ChuÈn  Þ   å  ¬  tr   g c¸c vi   bhs thÇu qu¶ng    ë   Çu,®¸nh    Çu,b¸o c¸o kÕt  c¸o,m th   gi¸th       qu¶  u  Çu,tr×nh phª  ®Ê th     duyÖt,th«ng    óng thÇu,ký  îp ®ång...   b¸o tr    h  PPIU  ã  c tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ývµ  ùc hiÖn  l   th   c«ng    ©y  ùng  ¬  t¸cx d c b¶n  ¹ t  i ®Þa  ¬ng  ph theo  íng dÉn  ô  Ó  Ò   h  c th v qu¶n  ývµ  ùc hiÖn  l   th   c«ng    ©y  ùng  t¸cx d c¬  b¶n  ô  ôc3). (Ph l   C­ C « ng  t¸c gi¶i © n   µ k Õ  to¸n  ng v Thùc  Ön  hi quy  nh  ¹  ®Þ tiTh«ng   è  ts 17/TC§N  µy  ng 3/4/1997  ña  é   µi c BT  chÝnh  Ò   Öc  íng dÉn  ¬  Õ   v vi h   c ch qu¶n  ýtµichÝnh  i víi ù     © n   è     l    ®è     ¸n D D s ­Søc khoÎgia ®×nh  µ  ù     ç   î tÕ  èc    µ         v D ¸n H tr  Y  Qu gia v c¸c v¨n b¶n  íng dÉn  ô  Ó  h  c th cña  é  tÕ. B Y 
  3. 3 D ­ Q u ¶ n  lý thu è c thi Õt Õ u  v µ    y trang thi Õt Þ  b 1­  ¾ m   ¾c  ùc tr¹ng nhu  Çu  ö  ông  èc,trang thiÕtbÞ,  ông  N ch th     c sd thu       d cô  tÕ  µ    ¹ trang thiÕtbÞ  y  v c¸c lo i       kh¸c cña  õng    t trung t©m  tÕ  Ön  µ  ¹m   y  huy v tr   y  Õ    t x∙ trong tØnh, tæng  îp      h nhu  Çu  µ  Ëp  Õ   ¹ch  c v l k ho nhu  Çu  èc,trang c thu     thiÕtbÞ  ña    c tØnh. 2­ TiÕp  Ën, ph©n  èihµng    èc,trang thiÕtbÞ  í tõng  ¬  ë      nh   ph   ho¸,thu       t  i csy tÕ  ña  c tØnh    ¬  ë  Õ   ¹ch  îc duyÖt.LËp    trªnc s k ho ®    sæ s¸ch,phiÕu  Êt nhËp    xu   vµ  chøng  õqu¶n  ýhµng  t  l  theo quy  nh  ña  µ   íc.   ®Þ c Nh n 3­    Tæ chøc  qu¶n  ý,gi¸m    ¸nh    ×nh  ×nh  l  s¸t,® gi¸t h b¶o qu¶n  ö  ông  sd thuèc,trang thiÕtbÞ  ña  õng c¬  ë  tÕ.       c t   s y  4­ TËp  Ên    hu cho      é  tÕ  ña  c¸c c¸n b y  c Trung  ©m  tÕ  t y  Huy Ön,  ¹m  tÕ  Tr y  x∙ vÒ   ö  ông  ã  Öu    sd c hi qu¶  èc,trang  ÕtbÞ   Ën  µnh, b¶o  ìng,b¶o  thu   thi   (v h   d   qu¶n,qu¶n  ývµ      l   b¸o c¸o). 5­ B¸o  PMU   Ò   ×nh  ×nh  ùc hiÖn    Æt   ¹t®éng  ña  ù     c¸o  vt h th   c¸c m ho   c D ¸n tronglÜnh  ùc  èc,trang thiÕtbÞ    v thu       (theo híng dÉn      riªngcña    PMU). 6­ Thùc  Ön      hi c¸cquy  nh  Ò   µichÝnh  i víi èc thiÕtyÕu. ®Þ v t  ®è     thu     7­ K Õ   ¹ch duy      ho   tub¶o  ìng m¸y  ãc, c¬  ë  µ  öa,kho  µng    . d  m   s nh c   t v.v.. E­ C « n g t¸c ® µ o  t¹o   1­  èi hîp  íic¸c ®¬n  Þ  îc Bé   tÕ  Ph   v     v ®   Y  chØ  nh    ùc hiÖn  iÒu  ®Þ ®Ó th   ® tranhu  Çu  o  ¹o(c¸cm«­®um).   c ®µ t     2­ Phèi hîp víic¸c tr ng            ê Trung  äc  tÕ  ña  h Y  c tØnh  trong viÖc  ö  êi®i    c ng   tham  ù  íp®µo  ¹ogi¸oviªntuyÕn  d l  t      tØnh  µ  iÓn khai®µo  ¹ol¹ c¸n bé  tÕ  v tr     t       y  i tuyÕn    Ön,  x∙,huy theo  Õ   ¹ch  ña  ù     i  íic¸c tØnh  k ho c D ¸n;®è v     kh«ng  ã  êng  c tr Trung  äc  tÕ,PPIU    Êtph¬ng    iÓnkhaic«ng    o  ¹othuéc Dù   h Y    ®Ò xu   ¸n tr     t¸c®µ t     ¸n,b¸o    c¸o    Êt  µy  öi PMU   µ  ã m   iÒu  µnh  Çn  o   ¹o (Vô  ®Ò xu n g   v Nh ® h ph ®µ t   Khoa  äc  µ  µo  ¹o­Bé  tÕ)cho  íng gi¶i h v § t    Y    h     Õt thùc hiÖn. quy     4­  èi hîp  µ  ¹o ®iÒu  Ön  Ph   v t  ki cho  gi¸m      ña  ã m   iÒu  µnh  s¸tviªn c Nh ® h phÇn  o  ¹ovµ  m«   un  ®µ t   5  ® gi¸m      ¹t®éng  o  ¹ocña  s¸tc¸c ho   ®µ t   tØnh.5­ PPIU     ký  îp ®ång  o  ¹ovíic¬  ë  o  ¹ocña  h  ®µ t     s ®µ t   tØnh  PMU   û  Òn    ã  ù  do  u quy khic s ®ång    ña  ã m   iÒu  µnh  Çn  o  ¹o. ý c Nh ® h ph ®µ t 6­ Thanh      îp ®ång  o  ¹okhi®∙  ã  to¸nc¸c h   ®µ t     c nghiÖm     ü  Ëtcña  thu k thu   Nhã m   iÒu  µnh  Çn  o  ¹o. ® h ph ®µ t 7­ B¸o  ho¹t®éng  nh  ú  th¸ng vµ  n¨m  c¸o    ®Þ k 6    1  cho  ã m   iÒu  µnh  Nh ® h phÇn  o  ¹ocña  ù   ®µ t   D ¸n. III­§i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h    h
  4. 4 Th«ng   nµy  ã  Öu  ùc kÓ   õ  µy  ý  t c hi l   t ng k ban  µnh. C¸c  h   quy  nh   íc ®Þ tr   ®©y    íi tr¸v   i quy  nh  ®Þ trongTh«ng   µy  u     á.   tn ®Ò b∙i b Trong qu¸  ×nh  ùc hiÖn  tr th   th«ng , n Õu  ã  ã  t  c kh kh¨n    Þ     n   ®Ò ngh c¸c ®¬ vÞ  a   ¬ng  ®Þ ph b¸o    Ò   é   c¸o v B (PMU)    ®Ó nghiªncøu, bæ       sung,söa  æi      ® cho phïhîp.     Ph ô   ôc  l1 Giíi  thi Ö u tã m  t ¾ t d ù  ¸n h ç  trî  y t Õ  q u è c gia Dù     ç   î tÕ  èc    ¸n H tr  Y  Qu gia vay  èn  ña  ©n   µng  Õ   í thùc hiÖn  v c Ng h Th gi   i   trong thêigian 7       n¨m  õ 1996  n   t  ®Õ 2003  íitæng  ©n  v  ng s¸ch dù    µ127,3    to¸nl   tr Öu USD.  ôc  ch  ña  ù     µ c¶ithiÖn  ×nh  ¹ngsøc  Îngêid©n    i  M ®Ý c D ¸n l     t tr   kho     ë nh÷ng  ïng n«ng  v  th«n nghÌo h¬n  ña  ÖtNam,  ô  Ó  µ:     c Vi   c th l ­ Cung  Êp  Þch  ô    c d v ch¨m  ãc  s søc  Î ban  u     Ëy  ã  Êt l ng kho   ®Ç tinc c ch  î   cao    ¬  ë  ã  Ó  trªnc s c th duy  ×t¹ 16  tr     tØnh  Ìo h¬n    ÖtNam. i ngh   ë Vi   ­ Gi¶m  û lÖ  ¾ c   µ  Õt  Önh    µn  èc  Sèt rÐt,Lao    t  m v ch b trªnto qu do      phæi  µ  v NhiÔ m   Èn  hÊp  Êp  ©y  (nh÷ng  Önh  êng  Ô   khu h«  c g ra  b th d nh»m   µo  êi v ng   nghÌo)còng    ÷ng    nh nh ¶nh  ëng  h kinh tÕ    éibÊt lîli     x∙h       ªnquan  n     Önh   i ®Õ c¸c b nµy. ­ T¨ng  êng  c n¨ng  ùc cña  é     Õ  l  B Y t trong  c«ng    ¹ch  nh   Ýnh  t¸c ho ®Þ ch s¸ch,kÕ   ¹ch  µ    ho v qu¶n  ýnh»m   t® îctèth¬n  ÷a    ôc  ch    íi ù  l  ®¹       n c¸c m ®Ý trªnv   s chó  äng® Æc   Öt®Õ n   ©ng  tr   bi   n cao n¨ng  ùcqu¶n  ývµ  iÒu  µnh  ña    é  l  l  ® h c c¸n b y  Õ    ¶m   t ®Ò ® b¶o  ¸p  ® øng  nhu  Çu  Ò   tÕ  ¬  ë  ña  êinghÌo. c v y  c s c ng   Víinéidung    ù     ç  î tÕ  èc    îcchialµm  thµnh  Çn:    trªnD ¸n H tr Y  Qu gia®     3  ph Thµnh  Çn     ç  î tÕ  ¬  ë ph 1: H tr y  c s (KinhphÝ    kho¶ng  70,4 tr ÖuUSD)  i   (a)N © ng  Êp    ¬  ë  tÕ.   c c¸cc s y    (b)Cung  Êp    c trang thiÕtbÞ.     (c)Cung  Êp  èc thiÕtyÕu.   c thu     (d)§µo  ¹ol¹c¸n bé  tÕ.   t       y  i Thµnh  Çn     ç  î Ch ¬ng  ×nh y  Õ  èc  ph 2: H tr 3  tr   t Qu gia (KinhphÝ    kho¶ng  52,2 tr ÖuUSD)  i   Dù     ÏHç  î ¸n s   tr cho  Ch ¬ng  ×nh y  Õ  èc  3  tr   t Qu gia: ­Ch ¬ng  ×nh phßng  èng  ètrÐt.   tr   ch s  ­Ch ¬ng  ×nh Lao  èc    tr   Qu gia.
  5. 5 ­Ch ¬ng  ×nh nhiÔ m  Èn  hÊp  Êp.   tr   khu h«  c Thµnh  Çn  µy  ViÖn  ètrÐtký  ph n do  s     sinh trïngvµ      C«n  ïng, Ön    µ  tr   Vi lao v b Önh phæi  ùc hiÖn. th   Thµnh  Ç n   T¨ng  êng  ph 3:  c n¨ng  ùc cña  é     Õ  l  B Y t trong c«ng    ¹ch t¸cho   ®Þnh  Ýnh  ch s¸ch,kÕ   ¹ch vµ    ho   qu¶n  ý. l (KinhphÝ    kho¶ng    iÖuUSD) 4,7 tr   Thµnh  Çn  gå m   tiÓu thµnh  Çn  á: ph 3  3    ph nh * TiÓu  µnh  Çn     th ph 1: C¶i tiÕn    c«ng    Ëp  Õ   ¹ch  µ  t¸cl k ho v qu¶n  ýc¸c kho¶n      tÕ  l    chitiªuy  c«ng  céng. * TiÓu  µnh  Çn     th ph 2: Huy  ng  ån  µi Ýnh   ©n  ®é ngu t   ch tnh cho  tÕ. y  * TiÓu  µnh  Çn     th ph 3: §iÒu    tÕ  èc    traY  Qu gia:(Thu  Ëp    è  Öu ®iÒu    tÕ  é    nh  th c¸cs li   tray  h gia®× dùa    è  ©n  µ  ©n  Ých    è  Öu ®ã     ¹othuËn  îcho  trªns d v ph t c¸cs li   ®Ó t   l i c«ng    Ëp  t¸cl kÕ   ¹ch vµ  ho   qu¶n  ýngµnh  tÕ  ét  l  y  m c¸ch c«ng    b»ng  µ  Öu  v hi qu¶  ¬n). h Tæng  ©n  ng s¸ch cña  ù     µ   D ¸n l   127,319  iÖuUSD   tr   trong ®ã:   Ng ©n  µng  Õ  í  101,232  iÖuUSD   h th gi i: tr   ViÖn  î þ  Ón:   4,715  iÖuUSD   tr Thu §i      tr   ViÖn  î µ   tr  Lan: H     4,348  iÖuUSD      tr   Vèn  i øng: ®è      17,024  iÖuUSD   tr    
  6. 6
  7. P h ô   ôc  l2 B é  m ¸ y  t æ  ch øc  c ñ a  ¬ n  v Þ  th ù c hi Ö n  d ù  ¸n tØ n h  (PPIU) ® S ë  t y Õ G im   èc  U  1 ∙ ® ¹ ¸® PPI ( lnh  o  SYT N hãm   qu¶n ý  ¶i l gi   N hãm   TH KH N H ãm   qu¶n ý  Ë u  lh N hãm   qu¶n ý  C B l XD ng© n ­KHTH     ­NhËp    kho  Ën) (nh ­Hµnh  Ýnh    ch ­Ph ©n  èi(xuÊt)   ph   ­Qu¶n  ý®µo  ¹o   l  t  ­N ¾ m   ån    ¬  ë   ngu ë c s ­§iÒu    chØnh  trong ph¹m      vitØnh
  8. P h ô   ôc  l3 P PI U  q u ¶ n  lý v µ   ù c hi Ö n   n g   th c« t¸c x © y  d ù n g  c ¬  b ¶ n  t¹i® Þ a   h ¬ n g   p 1­ Ph¶i cã  t  Êt  c¸n  é  ü  Ët cã    Ý nh 1  b k thu   chuyªn  m«n   Ò   ©y  ùng  ¬  vx d c b¶n, lµ kiÕn  óc s     tr   hoÆc   ü    ©y  ùng  ∙  ã  k sx d ® c kinh  nghiÖ m  trong c«ng    t¸c qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng    ô  l  tv x d ®Ó ph tr¸chphÇn  ©y  ùng  ¬    xd c b¶n  ña  ù     ¹ c D ¸n t i   ®Þa  ¬ng. ph 2­    µnh  ng  íng  Én  ña  Thi h ®ó h d c PMU,  chøc  tæ  kh¶o    ¬  ë  ¹  Çng  s¸tc s h t c¸cTr¹m  tÕ    µ  Önh  Ön  Ön. Dùa    Õt    y  x∙v b vi huy   trªnk qu¶ kh¶o    Õn hµnh    s¸tti   ra so¸t, c¸o PMU     b¸o    danh d¸ch c¸c Tr¹m  tÕ    µ  Önh  Ön  Ön  îc®Ç u       y  x∙v b vi huy ®  t trong Dù   theo    ¸n  Tiªu chÝ    trong "Ng©n  µng  Õ   í ­ B¸o    h Th gi i     c¸o  Èm   nh   th ®Þ cña  ©n     è  nh viªn­S 14971­   µy  VN ng 22/12/1995".   3­  óp    ¬n  Þ  ÕtkÕ   µn  µnh    thiÕtkÕ   µ  ù  Gi ®ì § v thi   ho th ®å ¸n    v d to¸n cho    c¸c h¹ng  ôc    m c«ng  ×nh  îc ®Ç u    tr ®  t theo  É u   Èn  Bé     Õ  m chu do  Y t ban  µnh  h ®ång  êiphïhîp thùc tr¹ng®Þa  ¬ng. th           ph 4­ Tæ     chøc  u  Çu: ®Ê th 4.1­ Nguyªn  ¾c: Tæ     t  chøc  Öc  u   Çu  vi ®Ê th theo quy  nh   ¹  ®Þ t iNghÞ   ®Þnh   42/CP  µy  ng 16/7/1996  ña  Ýnh  ñ  Ò   Öc  c Ch ph v vi Ban  µnh  iÒu  Ö  h ® l qu¶n lý ®Ç u  t µ  x©y dùng, quy ®Þnh  trong NghÞ  ®Þnh  43/CP  ngµy     v 16/7/1996,Th«ng   è    ts 02/TTLB  µy  ng 25/2/1997  ña  ªnBé   c li   KH&§T    é   ©y   ­B X dùng    é   ¬ng  ¹i híng  Én  ùc hiÖn  ­ B Th m  d th   Quy  Õ   u   Çu  ch ®Ê th ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh  è  ®Þ s 43/CP  µy  ng 16/7/1996 cña  Ýnh  ñ  µ      Ch ph v c¸c Quy  nh   ®Þ vÒ   mua  ¾ m   ña  ©n  µng   Õ   í . s c Ng h ­Th gi i 4.2­C¸c    c«ng  Öc  ô  Ó: vi c th 4.2.1 ChuÈn  Þ   å   ¬  êi  Çu    b H s m th theo  É u   Èn  µ  íng  Én  ô  Ó  m chu v h d c th cña  PMU     c¸cc«ng  ×nh trong Dù     ç  î tÕ  èc    îc®Ç u  . tr     ¸n H tr  Y  qu gia®   t 4.2.2 Tæ     chøc  êi  Çu: Qu¶ng  m th   c¸o    trªn b¸o, b¸n  å  ¬  êi  Çu  µ    h s m th v nhËn  å  ¬  ù  Çu,gi¶ithÝch  ¾c  ¾ c   ña  µ  Çu,chØ  Én  µ  Çu  h s d th     th m c nh th   d nh th th¨m  Ön  êng. hi tr 4.2.3Tæ     chøc  ë   µ  Ðt thÇu:Thµnh  Ëp  chuyªn gia t¹ ®Þa  ¬ng  m vx    l tæ     i   ph ®Ó   óp viÖc  u  Çu,thùc hiÖn  ë   Çu  µ  Ðt thÇu,chän  n  Þ  ¾ng  gi   ®Ê th     m th v x     ®¬ v th thÇu theo quy  nh  Ön  µnh  µ    ®Þ hi h v trªnnguyªn t¾c      ghitrong hå  ¬  êi  Çu    s m th ®∙  ban  µnh. h 4.2.4 B¸o    c¸o theo  É u   íng  Én    Õt  m h d c¸c k qu¶  Ðt  Çu  Ò   x th v PMU     ®Ó thÈm  nh  µ  ×nh Bé  tÕ    Öt. ®Þ v tr   Y  phª duy 4.2.5 Th«ng    b¸o  ¾ng  Çu  th th cho    µ  Çu  c¸c nh th tham  ù  u   Çu    d ®Ê th sau khikÕt    qu¶  óng thÇu  îccÊp  ã  Èm  Òn    Öt.Th¬ng  tr   ®  c th quy phª duy   th¶o víi      c¸c nhµ  Çu  Õu  îccÊp  ã  Èm  Òn  th n ®  c th quy cho  Ðp. ph
  9. Lu  :Trong    ×nh tæ  ý  qu¸ tr   chøc  u   Çu  ©y  ¾p,®ång  Ý  ®Ê th x l   ch Gi¸m  c  ®è §¬n  Þ  ùc hiÖn  ù   tØnh  ã  v th   D ¸n  c tr¸chnhiÖm   «n  c    ® ®è c¸n  é  b trong §¬n  Þ    v thùc hiÖn    nghiªm  ôc c«ng  138/PMU   µy  t  v¨n  ng 12/4/1997  Ò   Öc  v vi quy  nh   ®Þ an ninh,an  µn    to cho  u   Çu  ®Ê th trong níc vµ  èc  Õ, chÞu      qu t   tr¸chnhiÖ m   íc   tr   UBND   tØnh  µ  é  tÕ  Ò   Öc  µy. v B Y  v vi n 5­ §èivíi         c«ng  ©y  ¾p  Çn  Õn hµnh  thi x l c ti   theo c¸cbíccô  Ó        th sau: 5.1  ý  îp  ng    K h ®å thic«ng  ©y  ¾p  íinhµ  Çu  ¾ng  Çu  x l v  th th th theo  ng  ®ó m É u   îp ®ång  Èn  h  chu ban  µnh  h trong Hå   ¬  êi  Çu    s m th (bao  å m   µn  é    g to b c¸c phô  ôc kÌm  l  theo  ña  îp  ng).G öi  Êtc¶    c h ®å   t   c¸c b¶n  îp  ng  Ò   h ®å v PMU     ®Ó tr×nh Bé   tÕ    Y  phª  Öt.Th«ng  duy   b¸o  µ  µn    Òn/giÊy b¶o    ù  Çu  v ho tr¶ti   l∙nhd th cho    µ  Çu  c¸cnh th kh«ng  óng thÇu. tr   5.2 B¸o  víiUBND     c¸o    tØnh  µ    ¬  v c¸c c quan  ÷u  h quan  ¹    a   ¬ng  t i ®Þ ph c¸c cã c«ng  ×nh  îc ®Ç u    tr ®  t theo quy  nh  Ön  µnh  ®Þ hi h trong  u    ®Ç t XDCB     ®Ó phèihîp c«ng     t¸c. 5.3  Õn  µnh  µn  Ti h b giao  Æt   m b»ng  ©y  ùng  xd cho  n  Þ    ®¬ v thic«ng    trªn c¬  ë: s * Yªu  Çu  a   ¬ng  ì bá  c ®Þ ph d   c«ng  ×nh  ò  ∙  tr c ® qu¸    áng. KhÈn  ¬ng  hh   tr bµn  giao m Æt     b»ng  ©y  ùng  xd cho  n  Þ    ®¬ v thic«ng. * N Õ u   ÷l¹ c«ng  ×nh cò    gi     i tr   cßn  Ën  ông  îc®Ó   µm  Öc  td ®  l vi kh¸c th× ph¶i      cã  Æt   m b»ng  ©y  ùng  íicã  èt m Æt   t  xd m  c  ®Ê b»ng  èt s©n  c  trong hå  ¬  Õt   s thi   kÕ   µn  b giao cho  n  Þ      ®¬ v thi c«ng. * Khu  t  íi®Ó   ©y  ùng    ®Ê m   xd c«ng  ×nh cÇn  îcbè  Ý ®óng  tr   ®   tr   quy  ¹ch ho   cña  a  ¬ng. ®Þ ph 5.4 Tæ     chøc  iÓn khaivµ  tr     qu¶n  ýx©y  ¾p    ¬ng  Þ  µbªn    l  l trªnc v l   thuªtheo  ®óng    c¸c quy  nh  Ön  µnh  ña  µ   íc vµ  ©n   µng  Õ   í ®∙    ®Þ hi h c Nh n   Ng h Th gi i ghi   trongHå   ¬  êi  Çu:   s m th * LËp  Õ   ¹ch  Õn ®é   iÓn khaithic«ng  ña  õng  ãithÇu  µ  öivÒ     k ho ti   tr      ct g  vg  PMU  (trªnc¬  ë  Õn        s ti ®é thic«ng  ∙  ® tho¶  Ën  thu trong lÇn  ¬ng    th th¶o  íckhi tr     th«ng    ¾ng  Çu). b¸o th th *  än  Ch c¸n  é   Ên  óp  b tv gi PPIU  gi¸m    Êt l ng,kiÕn  Þ   µ  ö  ý s¸tch  î   ngh v x l   nh÷ng  thay ® æi    kh«ng  ¬  c b¶n  víihå  ¬  ÕtkÕ   so    s thi   trong qu¸ tr×nh thic«ng        (sau    ã    Õn  ña  khic ý ki c UBND   tØnh  µ  é   tÕ),nghiÖm     èil ng,chÊt l v B Y    thu kh  î    ­ îng c«ng  ×nh.   tr * TuyÓn  än  µ    ¬    ch v thuªc quan  hoÆc   chuyªn gia (c¸nh©n)   Ên      tv gi¸m    s¸t kü  Ëtthic«ng  ¹  Ön  êng  thu     tihi tr theo  "yªucÇu  Ò     v chuyªn gia tvÊn       gi¸m    ü  s¸tk thuËtthi    c«ng  (TOR)"do    PMU   íng dÉn. h  5.5  Õn  µnh  Èn  ¬ng    Ti h kh tr c¸c c«ng  Öc    ím    iÒu  Ön  Ën  vi ®Ó s ®ñ ® ki nh vèn  Çu  theo  ng  § t ®ó Th«ng   sè  t 63/TC/§TPT  µy  ng 02/11/1996  ña  é   µi c BT  chÝnh  íng  Én  Öc  h d vi qu¶n  ý,cÊp  l  ph¸tvèn  u    XDCB   éc  ån  èn    ®Ç t thu ngu v ng©n  s¸ch Nhµ   íc.   n *  µ m   ñ  ôc m ë   ét  µikho¶n  ¹  ôc  Çu   L th t   m t   ti C § t ph¸ttr Ón tØnh    Ën   i   ®Ó nh vèn  Êp    Çu   c ph¸t§ t XDCB,  ë   ét  µikho¶n  ¹  ©n   µng  Çu   m m t  tiNg h § t Ph¸ttr Ón  i  tØnh    Ën  èn  õTrung  ng. ®Ó nh v t   ¬ * Tõ  Õn ®é       ti   thic«ng  ô  Ó  ∙  c th ® tho¶  Ën  ÷a bªn  vµ  thu gi   A  bªn  lËp  Õ   B,  k ho¹ch vèn  u    ña  õng gãithÇu        ®Ç tc t     b¸o c¸o PMU.
  10. * LËp  Õ   ¹ch cÊp    èn  Çu     k ho   ph¸tv § tXDCB  theo  ý  qu (theo m É u     trong phô    lôccña    Th«ng   è  ts 63/TC/§TPT  µy  ng 02/11/1996  ña  é   µichÝnh  íng dÉn  c BT  h  viÖc qu¶n  ý, Êp    èn  u    l  c ph¸tv ®Ç tXDCB   éc nguån  èn  ©n  thu   v ng s¸ch Nhµ   íc)   n  göiPMU   µ  ôc  Çu     iÓm    vC § tph¸ttr tØnh. *  Ëp  ù  L d to¸n chi tiÕtc¸c kho¶n         chi:Ban qu¶n  ý c«ng  ×nh,chi ®Êu   l  tr    thÇu, chigi¸m         s¸tthic«ng, nghiÖ m   bµn    thu  giao c«ng  ×nh theo  ng  Õ   tr   ®ó ch ®é   µichÝnh  Ön  µnh  ña  µ   íc®Ó   öiPMU,  ôc  Çu     iÓntØnh. t  hi h c Nh n   g   C§ tph¸ttr   * Sau    ã    khic th«ng  møc    µng  ý  ña  ôc  Çu     iÓntØnh, b¸o  chih qu c C § tph¸ttr     PPIU  ªnh Ö   íiCôc  Çu    li   v   § t ph¸ttr Ón tØnh, lµm    ñ  ôc ®Ó     Êp  èn   i     c¸c th t   xin c v §Çu   ©y  ùng. tx d 5.6  ùc  Ön  ng  Th hi ®ó b¸o c¸o  ×nh  ×nh  iÓn khai x©y  ùng  êng  ú  t h tr     d th k theo quy  nh  ña  ®Þ c PMU   µ  v b¸o   c¸o ngay  ÷ng  Ôn  Õn  Êt th ng  nh di bi b   ê x¶y    ra trong qu¸  ×nh  iÓn khai c«ng  Öc  tr tr     vi cho  UBND  tØnh  µ  é     Õ    ã    v B Y t ®Ó c ý kiÕn chØ  o  Þp  êi. ®¹ k th 5.7.NghiÖ m     thu  µ  v quyÕt to¸n c«ng  ×nh  bµn    tr ­  giao  a   ¬ng  ö  ®Þ ph s dông.
Đồng bộ tài khoản