Thông tư 10/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
153
lượt xem
3
download

Thông tư 10/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 10/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 197/CP của Chính phủ về tiền lương

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 10/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA T H « N G  T C ñ A   é   A O  ® é N G   H ¬ N G  BI N H   V µ  X∙ H é I BL ­ T S è  10/L§T B X H­T T  N G µ Y   19 T H¸ N G  4 N¨ M  1995 H í N G  D É N  T H ù C  HI Ö N   é T  S è  ® I Ò U M C ñ A  N G H Þ  ® Þ N H  S è  197/CP C ñ A   H Ý N H   H ñ  V Ò  TI Ò N  L ¬ N G C P Thi hµnh    NghÞ   nh  è  ®Þ s 197/CP   µy    ng 31/12/1994  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph quy ®Þnh    Õtvµ  íng  Én    µnh  ét  è  iÒu  ña  é   Ëtlao ®éng  Ò   chi ti   h d thih m s® c B lu     v tiÒn ¬ng, sau      æi    Õn  i víim ét  è  é, ngµnh  ã  ªnquan; Bé   l   khitrao ® ý ki ®è     sB  c li     Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh X∙  éihíng dÉn  ùc hiÖn  ét  è  iÒu  Ò   Òn l ng    h    th   m s® v ti  ¬ nh sau: I/§èit ng vµ  ¹m     î   ph vi: 1. §èit ng vµ  ¹m      ông  Òn l ng  µ®èi t ng vµ  ¹m       î   ph vi¸p d ti  ¬ l    î   ph viquy  nh   ®Þ t¹ kho¶n          Òu  cña    i 1,2,3,4,§i 1  NghÞ   nh  è  ®Þ s 197/CP.   2. §èit ng vµ  ¹m       î   ph vikh«ng    ông  µ®èi t ng vµ  ¹m    ¸p d l    î   ph viquy  nh  ¹ ®Þ t  i kho¶n    §iÒu  vµ  Òu  cña  5,6  1  §i 2  NghÞ   nh  è  ®Þ s 197/CP. II  Ö   èng  / th H thang ¬ng,b¶ng ¬ng: l   l 1. H Ö   èng    th thang ¬ng  l b¶ng ¬ng, phô  Êp ¬ng  l   cl quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n    1 §iÒu  cña  4  NghÞ   nh  è  ®Þ s 197/CP  i  íic¸c doanh  ®è v     nghiÖp, tæ    chøc  kinh  doanh,dÞch  ô,®¬n  Þ  ù    v  v s nghiÖp  kinh tÕ  ¹t®«ng    ho   theo  Õ     ¹ch to¸n ch ®é h     kÕ  to¸n thuéc  µnh  Çn    th ph kinh  Õ  èc  t qu doanh  dông  ¸p  theo quy  nh   ¹ ®Þ t i NghÞ   nh  è  ®Þ s 26/CP  µy  ng 23/5/1993 cña  Ýnh  ñ    Ch ph quy  nh  ¹m  êichÕ   ®Þ t th   ®é   Òn ¬ng  íitrong c¸c doanh  ti l m     nghiÖp  µ    v c¸c Th«ng   íng dÉn  ùc hiÖn  th   th   sau: ­ Th«ng   sè  /LB­ ngµy  t 05  TT  4/2/1994  ña  ªnBé   c li   Lao  ng  Th¬ng  ®é ­  binh vµ  héi­ Ban      X∙      Tæ chøc    ­ C¸n  é  Ýnh  ñ    µi chÝnh  íng dÉn  ¹m  b Ch ph ­ T   h  t thêimøc ¬ng  i víi êi® ¬ng  Ö m     l ®è     ng   nhi trong c¸cc¬      quan  §¶ng,§oµn  Ó,lùc   th     l ng  ò  ¬ v trangvµ   trong c¸cdoanh     nghiÖp: ­Th«ng   è    ts 12/LB­ ngµy  TT  2/6/1993 cña  ªnBé    li   Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh  vµ  héi ­  µi chÝnh  íng  Én  X∙    T   h d chuyÓn  Õp ¬ng  ò  x l c sang ¬ng  íi ®èi  íi l m  v  c«ng  ©n    nh viªnchøc  trong c¸cdoanh     nghiÖp: ­Th«ng   è    ts 20/LB  µy  ng 2/6/1993 cña    é    Liªnb Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    X∙  éi­ Tµi chÝnh  íng dÉn  ùc hiÖn  h      h  th   qu¶n  ýtiÒn l ng,tiÒn th ng  l   ¬     ë trong c¸c    doanh  nghiÖp. ­ Th«ng   sè  t 21/LB­ ngµy17/6/1993  ña  TT  c Liªn bé    Lao  ng  Th¬ng  ®é ­  binh  µ  héi ­  µi  Ýnh  íng  Én  Õp   ¹ng  v X∙    T ch h d x h doanh  nghiÖp  µ  v c¸c    tiªu chuÈn  Õp  ¹ng  x h doanh nghiÖp  ña    é, ngµnh  c c¸c B   ban  µnh  h theo  Th«ng   è  ts 21/LB­   TT;
  2. 2 ­ Th«ng   è    t s 28/LB­ ngµy  TT  2/12/1993  ña  c Liªn bé    Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi­ TµichÝnh  íng dÉn      X∙        h  bæ sung  ùc hiÖn  Õ     Òn l ng  íi th   ch ®é ti  ¬ m   ®èi víi    c«ng  ©n, viªnchøc  nh    trong c¸cdoanh     nghiÖp; ­ Th«ng   è    t s 15/L§TBXH­TT  µy  ng 2/6/1993  ña  é   c B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ    éihíng dÉn  ùc hiÖn  Õ     ô  Êp    X∙ h     th   ch ®é ph c khu  ùc; v ­ Th«ng   è    t s 16/L§TBXH­TT  µy  ng 2/6/1993  ña  é   c B Lao  «ng    ¬ng  ® ­ Th binh vµ    éihíng dÉn  ùc hiÖn  Õ     ô  Êp    ót;   X∙ h     th   ch ®é ph c thu h ­ Th«ng   è    t s 17/L§TBXH­TT  µy  ng 2/6/1993  ña  é   c B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ    éihíng dÉn  ùc hiÖn  Õ     ô  Êp    X∙ h     th   ch ®é ph c tr¸chnhiÖ m;   ­ Th«ng   è    t s 19/L§TBXH­TT  µy  ng 2/6/1993  ña  é   c B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ    éihíng dÉn  ùc hiÖn  Õ     ô  Êp u  ng;   X∙ h     th   ch ®é ph c l ®é ­ Th«ng   è    t s 23/L§TBXH­TT  µy  ng 7/7/1993  ña  é   c B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ    éihíng dÉn  ùc hiÖn  Õ     ô  Êp  c  ¹i,   X∙ h     th   ch ®é ph c ®é h   nguy  Ó m; hi ­ Th«ng   è    t s 24/LB­ ngµy  TT  13/7/1993  ña  c Liªn bé    Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi­ Tµi chÝnh      X∙        ­ Tæng  ôc  èng    íng dÉn  ùc hiÖn  Õ     c Th kª h   th   ch ®é phô  Êp  t  ; c ®¾ ®á ­ Th«ng   è    ts 29/L§TBXH­TT  µy  ng 9/12/1993  ña  é   c B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ    éihíng dÉn      X∙ h     bæ sung  Õ     ô  Êp  ch ®é ph c khu  ùc. v 2.  Õ     Òn ¬ng  Ch ®é ti l trong    c¸c doanh  nghiÖp, tæ    chøc  s¶n  Êt  xu kinh   doanh  Þch  ô  éc c¸cthµnh  Çn  d v thu     ph kinh tÕ    kh¸ccã  ö  ông  õ 10    ng     sd t   lao ®é trëlªntheo quy  nh  ¹ kho¶n    Òu  cña       ®Þ t i 2,§i 4  NghÞ   nh  è  ®Þ s 197/CP  îcthùc ®    hiÖn    nh sau: a. §èivíidoanh       nghiÖp s¶n  Êt,kinh doanh    nh,  ×nh ®é   xu     æn ®Þ tr   trang   thiÕtbÞ     s¶n  Êt , tr×nh    xu     ®é qu¶n  ýt ng  ¬ng    l  ¬ ® nh doanh nghiÖp  µ   íc, Nh n   s¶n  Êt kinh doanh  ã    ×    ông  xu     c l∙ th ¸p d i theo  Ö   èng  h th thang ¬ng, b¶ng ¬ng, l   l   phô  Êp ¬ng  ña  µ   íc,theo c¸cngµnh,nghÒ  ¬ng  cl c Nh n        t øng. Trêng  îp  h doanh nghiÖp  ©y  ùng  Ö   èng  x d h th thang ¬ng,  l b¶ng ¬ng, l   møc ¬ng,phô  Êp ¬ng  l   cl cao  ¬n  µ  ã  îh¬n  h v c l  i cho  êilao ®éng  × ® îcNhµ   ng     th     níckhuyÕn  Ých.   kh b.§èivíi         doanh  c¸c nghiÖp s¶n  Êt,kinh doanh  xu     cßn  ã  kh kh¨n,tr×nh ®é       trang thiÕtbÞ      s¶n  Êt,tr×nh ®é   xu     qu¶n  ýcßn  Êp   ö  ông  Òu    ng   l  th ,s d nhi lao ®é chuyªn m«n,  ü  ËtthÊp  ×    k thu   th doanh  nghiÖp  ù quy  nh  Ö   èng  t  ®Þ h th thang ­ l ¬ng,b¶ng ¬ng  ña  ×nh  ng    l cm nh møc ¬ng  Êp  Êt kh«ng  îcthÊp  ¬n  l th nh   ®  h møc   l ng  èithiÓu  Nhµ   íc quy  nh.  Öc  ©y  ùng  Ö   èng  ¬ t  do  n  ®Þ Vi x d h th thang ¬ng, l   b¶ng ¬ng  Çn  Êy ý  Õn  ña  chøc  l c l   ki c tæ  c«ng  oµn  ¬  ë  µ    µo  ® c s v ghi v tho¶  c í  lao®«ng  Ëp  Ó.   t th c.§èivíi   ng  µm  Öc        ®é l vi theo  îp ®ång  ïa  ô  lao h  m v hoÆc   theo c«ng  Öc  vi nhÊt ®Þnh  µ   êih¹n  íi th¸ng hoÆc   µm  Öc    ÷ng  ¬isö  ông  íi     m th   d   3    l vi ë nh n  d d 10 lao ®éng    êi ® îc thuª m ín gióp  Öc    nh  ×  µi møc  ¬ng  do    , ng        vi gia ®× th ngo   l do  hai bªn    tho¶  Ën  thu theo  nguyªn  ¾c  t nªu  ¹  iÓ m     trªnngêi sö  ông    ti ® a, b     d lao ®éng  cßn ph¶itr¶thªm  t  Êt b»ng     Ý nh   17%   møc  Òn l ng  ti  ¬ tho¶ thuËn    êi   ®Ó ng   lao®éng  ùlovÒ     t     b¶o  Ó m. hi II   Õ      ¬ng,tiÒn th ng: ICh ®é tr¶l /    ë
  3. 3 1/ C¨n  vµo  ×nh    cø  h thøc   ¬ng  tr¶l quy  nh  ¹  iÒu  cña  ®Þ ti® 5  NghÞ   nh   ®Þ sè 197/CP, ngêisö  ông    ng  ùa chän  ×nh     d lao ®é l  h thøc   ¬ng  tr¶l hay thay ® æi    h×nh thøc tr¶l ng     ¬ cho  ïhîp víi iÒu  Ön,tÝnh  Êt c«ng  Öc  µ  chøc  ph       ® ki   ch   vi v tæ  s¶n  Êt cña  xu   doanh  nghiÖp  ng  ù  ùa chän  nh s l   hoÆc  thay ® æi  µy    n ph¶ithÓ    hiÖn trongtho¶ íclao®éng  Ëp  Ó  µ  îp ®ång    ng.        t th v h   lao®é 2/ Tr¶ ¬ng    µm    l khil thªm  ê theo  gi   kho¶n    §iÒu  cña  1, 2  8  NghÞ   nh  è  ®Þ s 197/CP  îcthùc hiÖn    ®    nh sau: a. §èit ng:¸p dông     î     cho  äi  i t ng ,trõnh÷ng  êilµm  Öc  m ®è  î      ng   vi theo ¬ng  l s¶n  È m   ph theo  nh  ®Þ møc, ¬ng  l kho¸n hoÆc    ¬ng    tr¶l theo  êigian lµm  Öc  th     vi kh«ng    nh    µm  Öc      ¬ng  Ön vËn    êng  é  Ó  l¸xe  æn ®Þ nh l vi trªnc¸cph ti   t¶i ® b (k c¶    i con),® êng    s«ng, ® êng  Ón  µ  êng  µng    bi v ® h kh«ng, thu    mua   h¶i s¶n, n«ng       s¶n,thùc phÈ m...     . b.C¸ch  Ýnh  Òn l ng  µm    t ti  ¬ l thªm  ê: gi ­§èivíi   ng   ¬ng        ®é tr¶l lao theo thêigian:    TiÒn ¬ng  l TiÒn ¬ng  ê l gi   Sè  ê gi   150%   lµm  thªm  ê  gi  = (theokho¶n         1    x  lµm  x  hoÆc   §iÒu    197/CP thªm  5,N§  200% + 150%  møc  ¬ng  ê  ña  µy  µm  Öc  ×nh  êng  dông  i  íi l gi c ng l vi b th ¸p  ®è v   nh÷ng  êlµm  Öc  gi   vi thªm  µo  µy  êng. v ng th + 200%  møc  ¬ng  ê  ña  µy  µm  Öc  ×nh  êng  dông  i  íi l gi c ng l vi b th ¸p  ®è v   nh÷ng  êlµm  Öc  gi   vi thªm  µo    µy  v c¸cng nghØ  µng  Çn  h tu hoÆc   µy  Ô. ng l Trêng  îp ngêilao ®éng  îcnghØ  ï trong nh÷ng  ê lµm  h     ®  b    gi   thªm  × ngêi th     sö  ông    ng  d lao ®é chØ ph¶itr¶phÇn     chªnh  Öch  l b»ng 50%   Òn l ng  ê cña  ti  ¬ gi   ngµy  µm  Öc  ×nh  êng, n Õu   µm  l vi b th   l thªm  ê  µo  µy  ×nh  êng; b»ng  gi v ng b th   100%   Õu  µm  n l thªm  êvµo  µy  gi   ng nghØ  µng  Çn  h tu hoÆc   µy  Ô. ng l V Ý   ô    êilao®éng  µm  Öc  d 1:Ng     l vi trong giêtiªuchuÈn  îctr¶3.000®/giê     ®     ( trong ®ã   å m   Òn ¬ng  µ       g ti l v c¸c kho¶n  ô  Êp ¬ng) n Õu  µm  ph c l   l thªm  ê vµo  gi   ngµy  êng  îctr¶4.500  ng  ê( 3.000®/giêX  th ®   ®å /gi       150%);tr ng  îp nghØ  ï  ê h   b  th× chØ  îctr¶1.500  ng/giê(4.500®/giê­   ®   ®å     3000®/giê)  . N Õ u   µm  l thªm  µo  µy  v ng nghØ  µng  Çn  h tu hoÆc   µy  Ô  îctr¶6000®/ ng l ®     giê (3000®/giê  200%), tr ng hîp nghØ  bï th× chØ  ® îc tr¶  X ê  3000®/giê   (6000®/giê­3000®/giê)    . ­ §èivíi êi® îctr¶l ng       ng      ¬ theo  s¶n  È m,  ph sau    µn  µnh  nh  khiho th ®Þ møc   sè îng ,khèil ng s¶n  È m   Ýnh  l     î   ph t theo giêtiªuchuÈn   êtiªuchuÈn  îctÝnh      (gi     ®  theo  iÓ m   cña  ® 3  NghÞ   nh  è  ®Þ s 195/CP),n Õu  êisö  ông    ng  ã      ng   d lao ®é c yªu cÇu  µm  l thªm  × ®¬n    ÷ng  th   gi¸nh s¶n  È m   µm  ph l thªm  µigiê®Þnh  ngo     møc  ê gi   tiªuchuÈn  îct¨ngthªm    ®    50%,  Õu  n s¶n  È m   îclµm  ph ®  thªm  µo  µy th ng; v ng   ê   100%   Õu  n s¶n  È m   îclµm  ph ®  thªm  µo  µy  v ng nghØ  µng  Çn  h tu hoÆc   µy  Ô. ng l   V Ý   ô    ¬n    Òn ¬ng  d 2: § gi¸ti l s¶n  È m     µ 1000®/s¶n  È m;  êng  îp ph A l  ph tr h  lµm  thªm  ×: th ­ §¬n    Òn ¬ng  Ï lµ 1.500®/ s¶n  È m   îc lµm    gi¸ti l s      ph ®  thªm  µo  µy  ­ v ng th êng. ­ §¬n    Òn l ng  Ïlµ2000®/s¶n  È m,  Õu    gi¸ti  ¬ s     ph n s¶n  È m   îclµm  ph ®  thªm  vµo  µy  ng nghØ  Çn  tu hoÆc   µy  Ô. ng l
  4. 4 3. Ng êi lao ®éng    µm  Öc  µo       khil vi v ban  ªm   ® theo kho¶n  §iÒu  cña  3  8  NghÞ   nh  è  ®Þ s 197/CP  îctr¶l ng    ®    ¬ nh sau: a. Møc  t  Êt lµ35%   Òn l ng  µm  Öc  µo    Ý nh     ti  ¬ l vi v ban  µy,¸p dông  ng     cho  ­ tr êng  îp lµm  Öc  ªntôcvµo  h  vi li     ban  ªm   õ8  µy  ëlªntrong m ét  ® t   ng tr       th¸ngkh«ng    ph©n  Öth×nh  bi   thøc tr¶l ng.    ¬ Møc  t  Êt 30%   Òn ¬ng  µm  Öc  µo  Ý nh   ti l l vi v ban  µy,¸p dông  ng     cho    ­ c¸c tr êng  îp lµm  Öc  µo  h  vi v ban  ªm   ® cßn  ¹kh«ng  ©n  Öth×nh  l i ph bi   thøc tr¶l ng.    ¬   b.C¸ch  Ýnh  Òn l ng      t ti  ¬ tr¶thªm    µm  Öc  µo  khil vi v ban  ªm: ® ­§èivíi   ng  îctr¶l ng        ®é ®    ¬ theo thêigian: lao    TiÒn ¬ng  l TiÒn ¬ng  ê l gi   Sè  ê gi   Ýt  Êt 30% nh   tr¶thªm       =  (theokho¶n        1,   X  lµm  Öc  X     vi    hoÆc NghÞ   nh  ®Þ 197) ban  ªm     ® Ýt  Êt 35% nh   V Ý   ô    Òn ¬ng  ê lµm  Öc  µo  d 3: Ti l gi   v v ban  µy  µ 2000®/giê( trong ®ã   ng l        cã  tiÒn l ng  µ    c¶   ¬ v c¸ckho¶n  ô  Êp    Õu  ph c ),n doanh  nghiÖp  chøc  µm  ªm   tæ  l® díi ngµy  ªntôctrong 1   8  li       th¸ngth× tiÒn l ng  giêvµo      ¬ 1    ban  ªm   µ: ® l 2.000®/giê+    (2.000®/giêX    30%)  2.600®/giê =  ­ §èivíi   ng   ¬ng        ®é lao tr¶l theo  s¶n  È m, ¬ng  ph l kho¸n n Õu  µm  Öc  µo    l vi v ban  ªm   × ®¬n    Òn l ng  îct¨ngthªm  t  Êt 30%   ® th   gi¸ti  ¬ ®     Ý nh   hoÆc   t  Êt 35%   Ý nh   so  íi n    Òn l ng  µm  Öc  µo  v  ®¬ gi¸ti  ¬ l vi v ban  µy. ng V Ý   ô    ¬n    Òn ¬ng  µy  êng  d 4: § gi¸ti l ng th (ban  µy) cña  ng   s¶n  È m     µ ph B l  1.000®/s¶n phÈ m.   §¬n      gi¸tr¶thªm    µm  Öc  khil vi ban  ªm   µ: ® l 1.000®/s¶n phÈ m   30%   300®/s¶n  È m.   X  =  ph §¬n    Òn l ng  gi¸ti  ¬ theo s¶n  È m   khilµm  Öc  µo    ph B    vi v ban  ªm   µ: ® l 1.000®  300®/s¶n  È m   1.300®/s¶n phÈ m. +  ph =    Trêng  îp  µm  h l thªm  ê  µo  gi v ban  ªm   ×  Òn ¬ng  ê  µm  ® th ti l gi l thªm  îc ®  tÝnh      ê lµm  tr¶nh gi   thªm  µo  v ban  µy    éng  íitiÒn ¬ng    ng , c v  l tr¶thªm    µm  khil viÖc  µo  v ban  ªm. ® V Ý   ô    êilao®éng  µm  Öc  d 5:Ng     l vi thªm  ê vµo  gi   ban  µy  îctr¶4.500®/ ng ®     giê (3.000®/giêX       150%), n Õu   µm    l thªm  µo  v ban  ªm   ® (doanh nghiÖp   µm  l ®ªm   ªntôcdíi ngµy  li       8  trong 1    th¸ng)® îctr¶:      4.500®/giê+    (3000®/giêX    30%)  5.400®/giê =  V Ý   ô    ¬n    Òn l ng  µm  d 6: § gi¸ti  ¬ l thªm  ê vµo  gi   ban  µy  ña  ng c s¶n  È m     ph D lµ1.500®/s¶n phÈ m    Õu      ,n s¶n  È m   îclµm  ph ®  thªm  µo  v ban  ªm   × ®¬n    ® th   gi¸ ® îctr¶:    1.500®/sp +    (1.000®/spX    30%)  1.800®/sp =  4. ViÖc  Ých th ng  õ lî nhuËn    tr   ë t     i cßn  ¹ theo  Òu  cña  l i §i 9  NghÞ   nh  è  ®Þ s 197/CP  îcthùc hiÖn    ®    nh sau: a. §èivíidoanh       nghiÖp,tæ    chøc kinh doanh  éc thµnh  Çn    thu   ph kinh tÕ    quèc  doanh: ­§èit ng ® îcxÐt th ng:    î       ë
  5. 5 + Lao  ng  ã  êigian  µm  Öc  ¹  ®é c th   l vi t i doanh  nghiÖp  n¨m  ëlªn.+  ã   1  tr     C ®ãng  ãp  µo  Õt  g v k qu¶  s¶n  Êt,kinhdoanh  ña  xu     c doanh  nghiÖp. ­Møc  ëng:   th +  èivíi êilao ®éng  ∙  ý  Õt  îp ®ång    ng  × møc  Òn th ng  §   ng     ®kk h  lao ®é th   ti   ë kh«ng    th¸ngl ng    qu¸ 6   ¬ ghitronghîp ®ång    ng.    lao®é +  èi víic«ng  ©n,  §   nh viªn chøc  éc  ùc l ng  êng    thu l   î th xuyªn trong    c¸c doanh  nghiÖp chuyÓn sang giao kÕt  îp ®ång    h  theo quy  nh  ¹ NghÞ   nh     ®Þ t i ®Þ sè 198/CP  µy  ng 31/12/1994 cña  Ýnh  ñ  × møc  Òn th ng  èi®a    Ch ph th   ti   ë t   kh«ng  qu¸  th¸ng ¬ng  Êp  Ëc, chøc  ô, phô  Êp  6  l c b  v  c chøc  ô  Ön  ëng  v hi h theo  Ö   h thèng thang ¬ng,b¶ng ¬ng  µ   ícquy  nh  ¹ NghÞ   nh  è  l   l Nh n   ®Þ t  i ®Þ s 26/CP  µy  ng 23/5/1993 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph ­ Quy  Õ   ëng: Doanh  ch th   nghiÖp ph¶i quy  nh     ®Þ quy  Õ   ëng  ch th theo  nh÷ng  nguyªn t¾c    sau: + C¨n  vµo  Öu  cø  hi qu¶  ng  ãp  ña  êi lao  ng  i  íidoanh  ®ã g c ng   ®é ®è v   nghiÖp  Ó  Ön  th hi qua n¨ng  Êt,chÊtl ng c«ng  Öc. su    î   vi + C¨n  vµo  êigian  µm  Öc  ¹  cø  th   l vi t i doanh nghiÖp  êi cã  êigian lµm  ng   th     viÖc  Òu  × ® îchëng  Òu  ¬n. nhi th     nhi h +  Êp  µnh  éiquy  µ  û  Ëtcña  Ch h n  v k lu   doanh  nghiÖp. Quy  Õ   ëng  ch th ph¶itham    kh¶o    Õn  ña  ý ki c Ban  Êp  µnh  ch h C«ng  oµn  ® c¬  ë  s hoÆc   i diÖn  ña  Ëp  Ó  êi lao ®éng  ¬i cha  ã  chøc  ®¹   c t th ng     n  c tæ  c«ng  ®oµn. b.  èi víidoanh  §   nghiÖp   nh©n,  t møc   Ýnh  ëng  t  Êt  µ  t th Ý nh l 10%   î l  i nhuËn cßn  ¹ cña  l i doanh nghiÖp   ,c¸ch x¸c ®Þnh  î nhuËn     l i cßn  ¹ cña  l i doanh  nghiÖp   ©n  Bé  µichÝnh  tnh do  T   quy  nh. ®Þ Doanh  nghiÖp  ph¶ix©y  ùng    d quy  Õ   ëng    i  íidoanh  ch th nh ®è v   nghiÖp  Nhµ   íc nªu    iÓ m   nãitrªn®Ó   ëng  n  ë® a      th cho  êilao ®éng. Quy  Õ   ëng  ng       ch th ph¶itham    kh¶o    Õn  ña  ý ki c C«ng  oµn  ¬  ë  ® c s hoÆc   idiÖn  ña  Ëp  Ó  êi ®¹   c t th ng   lao®éng  ¬icha  ã  chøc    n  c tæ  C«ng  oµn. ® 5. Tr¶ ¬ng    õng  Öc    l khi ng vi theo kho¶n  §iÒu  cña  3  12  NghÞ   nh  è  ®Þ s 197/CP  îcthùc hiÖn    ®    nh sau: Trong  ét  lµm  Öc,n Õu  õng  Öc  õ 2  ê trëlªnth×  õng  Öc  m ca  vi   ng vi t   gi       ng vi giê nµo  îctr¶l ng  ê ®ã;  Õu  õng  Öc  Õt  th×  îctr¶®ñ  ¬ng  ña    ®    ¬ gi   n ng vi h ca  ®     l c ca      Õu  õng  Öc  Õt  Çn, h Õt  ®ã , n ng vi h tu   th¸ng th×  îc tr¶®ñ  ¬ng    ®   l theo ¬ng  l tuÇn, l ng   ¬ th¸ng cña  Çn, th¸ng ®ã.    tu     Møc   Òn ¬ng    Ýnh      õng  ti l ®Ó t tr¶khi ng viÖc theo quy  nh  ¹ §iÒu  cña    ®Þ t i 14  NghÞ   nh  è  ®Þ s 197/CP. : IV/M ét  è    s quy  nh  ®Þ kh¸c 1. Lao  ng  µ ngêicao    ®é l    tuæi theo  Òu  cña    §i 18  NghÞ   nh  è  ®Þ s 197/CP  ® îcrótng ¾n  êigiêlµm  Öc  îctr¶nguyªn l ng       th     vi ®      ¬ nh sau: ­ H ëng ¬ng    l theo thêigian (l ng  µy,tuÇn,th¸ng)th× ® îctr¶100%  ¬ng       ¬ ng          l ngµy,tuÇn     ,th¸ng;
  6. 6 ­  ëng  H theo s¶n  È m    ¬ng  ph ,l kho¸n  ×  th chØ   giao 50%   èi l ng    kh  î s¶n phÈ m  theo  nh  ®Þ møc,  Õu  µn  µnh  n ho th 50%   nh  ®Þ møc  îcgiao ®ã   × ® îc ®    th     hëng  Òn ¬ng    êi (kh«ng  ti l nh ng   ph¶i lµ ngêi lao ®éng        cao tuæi)hoµn  µnh    th 100%   nh  ®Þ møc. 2. Lao  ng  ã  ×nh      ®é c tr ®é chuyªn  m«n   ü  Ët cao  k thu   theo  Òu  cña  §i 20  NghÞ   nh   è  ®Þ s 197/CP  îc ¸p  ông  ® d kho¶n ¬ng  l B19  Chuyªn  ­  gia, nghÖ     nh©n, chøc  danh  chuyªn    viªn cao  Êp, kinh  Õ    c  t viªn cao  Êp, kü   cao  Êp  c s c theo b¶ng ¬ng      l viªnchøc chuyªn m«n,    nghiÖp  ô  õa hµnh  ôc  ô  v th   ph v trong c¸c    doanh  nghiÖp  ban  µnh  h theo  NghÞ   nh   è  ®Þ s 26/CP  µy  ng 23/5/1993  ña  c ChÝnh  ñ. ph Trªn  ¬  ë    c s c¸c b¶ng ¬ng  ãi trªn,doanh  l n    nghiÖp c¨n  vµo  Öu    cø  hi qu¶ ®Ó     nh  x¸c®Þ møc    Ëp ¬ng  thu nh t øng  íi Õt  v  k qu¶    ng  ña  õng ngêi. lao®é c t   3. Ng êi lao ®éng  µ c«ng  ©n  Öt Nam   i  µm  Öc    íc ngoµi quy       l  d Vi   ® l vi ë n     ®Þnh  ¹  Òu  cña  ti §i 21  NghÞ   nh  ®Þ 197/CP  îc tr¶m ét  Çn  Òn ¬ng  ®   ph ti l b»ng  ngo¹itÖ    hoÆc   ¹itÖ  ngo   quy  æi  ® theo quy  nh      ®Þ nh sau: a. C¬   Êu  Òn ¬ng      c ti l tr¶b»ng  ¹itÖ  ngo   bao  å m     g c¸c kho¶n    Ý     chiph b¶o ®¶m   Ò     Æc     v ¨n,m tiªuvÆt cho b¶n  ©n    ¶m   th ®Ó ® b¶m   iÒu  Ön  ® ki sinh ho¹t,     lµm  Öc  ×nh  êng  vi b th cho  êilao®éng  ng     trong thêigian lµm  Öc    ícngoµi.      vi ë n     b.Nguyªn  ¾c  Ýnh  Çn  Òn l ng    tt ph ti  ¬ b»ng  ¹itÖ: ngo   ­Dùa  µo    sinhho¹tvÒ     Æc     v gi¸c¶      ¨n,m cho  b¶n  ©n    ícsë  ¹ ; th ë n   t i ­Thêigian ngêilao®éng  µm  Öc    ícsë  ¹ ;          l vi ë n   t i ­Lîng calotiªuhao         theo c«ng  Öc  ¶m   Ën.   vi ® nh c.Ph Çn    Òn l ng    tr¶ti  ¬ b»ng  ¹itÖ  ô  Ó  îctÝnh    vµo      ngo   c th ®   c¨n cø  chitiªu nãitrªntuú theo      møc ¬ng  l cao hay  Êp  ña  õng  ¹    ng      nh   th c t lo i ®é lao ®Ó x¸c ®Þ phÇn  Òn ¬ng    ti l tr¶ b»ng  ¹itÖ  ngo   cho  ï hîp,nhng  èi®a   ph     t   kh«ng  qu¸ 60%   møc ¬ng    l ghitronghîp ®ång    ng.    lao®é V/  Òu  §i kho¶n    µnh: thih Th«ng   µy  ã  Öu  ùctõ ngµy  tn c hi l     1/1/1995.B∙ibá      quy  nh  íc®©y     ®Þ tr   tr¸i víi  Th«ng   µy. tn Trong    ×nh thùc hiÖn  Õu  ã  íng m ¾ c   ×    Þ    é, ngµnh  qu¸ tr     n cv   g ®Ò ngh c¸cB   ®Þa  ¬ng  ph ph¶n  vÒ   é  ¸nh  B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi®Ó     Õt.   X∙    gi¶iquy

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản