Thông tư 100/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
77
lượt xem
1
download

Thông tư 100/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 100/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 100/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. th«ng  t cña  é   µichÝnh  è   B t  S 100/2003/TT­ BTC   µy  th¸ng 10  ng 24    n¨m  2003  íng H   dÉn  Öc  vi qu¶n  ý, Êp  l c ph¸t,  thanh  to¸n,quyÕt    èn  u    õ nguån    Õu    to¸nv ®Ç tt   tr¸phi i Ch Ýnh  ñ ph C¨n  LuËt Ng ©n  cø    s¸ch nhµ  ícsè    n   01/2002/QH11  µy  ng 16/12/2002; C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 52/1999/N§­   µy  CP ng 8/7/1999  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v viÖc ban  hµnh  Quy  chÕ  Qu¶n  lý ®Ç u  t µ  x©y  dùng, NghÞ  ®Þnh  sè   v 12/2000/N§­   µy  CP ng 5/5/2000 vµ  è    s 07/2003/N§­   µy  CP ng 30/1/2003 cña  Ýnh    Ch phñ  Ò   Öc  öa  æi,bæ   v vi s ®   sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c Quy  Õ   ch Qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  l  tv x dùng; C¨n  Quy Õt  nh   è  cø  ®Þ s 182/2003/Q§­TTg  µy  ng 05/9/2003  ña  ñ   íng c Th t   Ch Ýnh  ñ  Ò   Öc  ph v vi ph¸thµnh  i Õu  Ýnh  ñ    u    m ét  è    tr¸ phi Ch   ph ®Ó ®Ç t s c«ng  tr×nh giao th«ng,thñy lîquan  äng cña  t  íc;          i tr   ®Ê n Bé   µi chÝnh  íng  Én  Öc  T  h d vi qu¶n  ý,cÊp  l  ph¸t,  thanh to¸n,quyÕt    èn    to¸nv ®Ç u    õnguån    µnh    Õu  Ýnh  ñ    tt   ph¸th tr¸phi Ch i ph nh sau: 1. TÊt  c¸c dù    u      c¶    ¸n ®Ç tb»ng  ån  èn    µnh    Õu  Ýnh  ñ  ngu v ph¸th tr¸ phi Ch i ph ®Ò u  ph¶i® îc qu¶n  ýtheo  ng     l  ®ó quy  nh  ¹  ®Þ tiQuy  Õ   ch Qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  l  tv x dùng  ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh   è  ®Þ s 52/1999/N§­   µy  CP ng 8/7/1999  ña  c Ch Ýnh  ñ  µ  îcsöa  æi, bæ   ph v ®   ®   sung  theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 12/2000/N§­   µy  CP ng 5/5/2000  µ  è  v s 07/2003/N§­   µy  CP ng 30/1/2003  ña  Ýnh  ñ; viÖc  c Ch ph   qu¶n  ý, l  cÊp  ph¸t,thanh    to¸n,quyÕt    to¸n vèn  u    ® îc thùc  Ön    ®Ç t   hi theo Th«ng   sè  t 44/2003/TT­ BTC   µy  ng 15/5/2003 vµ  è    s 45/2003/TT­ BTC   µy  ng 15/5/2003 cña  é     B TµichÝnh.   2. Do   Æc   ïvÒ   ån  èn, Bé   µi chÝnh  íng  Én  ét  è  iÓ m   Ò    ® th   ngu v   T   h d m s® v viÖc qu¶n  ý,cÊp  l  ph¸t,  thanh  to¸n,quyÕt    èn  u     õ nguån    µnh      to¸nv ®Ç t t   ph¸th tr¸i phiÕu  Ýnh  ñ    Ch ph nh sau: 2.1­V Ò   ôc    u  :  m tiªu®Ç t Vèn  u    õ nguån    Õu  Ýnh  ñ  ®Ç tt   tr¸ phi Ch i ph chØ  è  Ý cho    ù  ®Ç u    b tr   c¸c d ¸n  t b»ng  ån  èn  ngu v ph¸t hµnh  i Õu  Ýnh  ñ    o¹n    tr¸ phi Ch   ph giai® 2003­2010  éc  thu danh  ôc   m quy  nh   ¹  ®Þ t iQuy Õt  nh   è  ®Þ s 182/2003/Q§­TTg  µy  ng 5/9/2003  ña  c Thñ íng  Ýnh  ñ, kh«ng  îc sö  ông  t Ch ph   ® d cho    ù  ngoµidanh  ôc  ∙  îc c¸c d ¸n    m ®®  Thñ íng ChÝnh  ñ  Õt ®Þnh. t  ph quy   2.2­V Ò   ö  ông  èn:   sd v ­ViÖc  è  Ývèn  u    õnguån    Õu  Ýnh  ñ    b tr   ®Ç tt   tr¸phi Ch i ph cho    ù        c¸cd ¸n c¨n cø vµo  kh¶  n¨ng  huy  ng  µ  Õn ®é   ùc hiÖn  ña  ù    ®é v ti   th   c d ¸n. ­ Dù     ã    ¸n c kh¶  n¨ng  ùc hiÖn  îtkÕ   ¹ch  èn  ®Èy  th   v   ho v do  nhanh  Õn ®é   îc ti   ®   øng  íckÕ   ¹ch  èn  tr   ho v n¨m  sau;n Õu  Õt    h n¨m  kh«ng  ùc hiÖn  Õt  îcchuyÓn  th   h ®  sang n¨m  sau  Õp tôcthùc hiÖn  ti       cho  n     ù    Õt  óc ®Ç u  . ®Õ khid ¸n k th   t  2.3­V Ò   Ëp kÕ   ¹ch vµ  iÒu    l   ho   ® chØnh  Õ   ¹ch vèn  u  : k ho   ®Ç t ­ ViÖc  Ëp  Õ   ¹ch  èn  µng    l k ho vh n¨m theo quy  nh  Ò   Ëp  ù  ®Þ v l d to¸n ng©n     1
  2. s¸ch nhµ  íc nhng  îc lËp    n  ®  riªngcho    ù  ®Ç u      c¸c d ¸n  t b»ng  ån  èn    Õu  ngu v tr¸ phii Ch Ýnh  ñ.C¨n  vµo  Õn ®é   u    ∙  îcx¸c ®Þnh  ph   cø  ti   ®Ç t® ®     trong Quy Õt  nh  u     ®Þ ®Ç t vµ  ×nh  ×nh  ùc hiÖn    ù      é,   t h th   c¸c d ¸n,c¸c B UBND     c¸c tØnh  îc giao  Ö m   ô  ®  nhi v qu¶n  ýdù    Ëp  Õ   ¹ch  èn  u    µng  l   ¸n l k ho v ®Ç th n¨m  ã chia theo  ý) cña  õng  ù  (c     qu   t d ¸n, göi Bé   µi  Ýnh  µ  é   Õ   ¹ch  µ  Çu   . Theo  Óu  è      T ch v B K ho v§ t  bi s 01/KH­ TPCP   ®Ýnh  Ìm). k ­ Bé   µi chÝnh  µ    ñ tôc ®Ç u    µ  ©y  ùng,kh¶    T  r so¸tth     tv x d   n¨ng  ùc hiÖn  ña  th   c tõng  ù    d ¸n trong kÕ   ¹ch,th«ng    Õ   ¹ch thanh    èn  u    ña  õng dù    ho   b¸o k ho   to¸nv ®Ç tc t   ¸n cho Kho  ¹c  µ  íc trung  ng  ®èi víidù  do  b nh n   ¬ (     ¸n  Trung  ng  ¬ qu¶n  ý)  l ;hoÆc   th«ng  cho  ë  µichÝnh  ®èivíi ù    ®Þa  ¬ng  b¸o  ST  (     ¸n do  d ph qu¶n  ý)  ë  µichÝnh  l, T  S th«ng    Õ   ¹ch thanh    èn  u    b¸o k ho   to¸nv ®Ç tcho  Kho  ¹c nhµ  íctØnh;®ång  öiBé  b  n    g  hoÆc  UBND   tØnh    èihîp qu¶n  ý. ®Ó ph     l ­ Trong    n¨m  Õ   ¹ch,n Õu  Õn    ùc hiÖn  µ  k ho   ti ®é th   v nhu  Çu  èn  c v thanh   to¸n thùc tÕ  ña    ù    ã    c c¸c d ¸n c thay ® æi  víi Õ   ¹ch ®Ç u     so    ho   k n¨m, c¸cBé, UBND       tØnh  cÇn  Ëp kÕ   ¹ch vèn  u    iÒu  l   ho   ®Ç t® chØnh, bæ     sung,göiBé  µichÝnh  µ  é  Õ      T  vBK ho¹ch  µ  Çu     é   µi chÝnh  ñ  ng  iÒu  µnh  v§ t®Ó B T   ch ®é ® h møc   èn    Õu    v tr¸ phi ph¸t i hµnh  µ  Õ   ¹ch thanh    èn.Thêigian ®iÒu  v k ho   to¸nv       chØnh  Õ   ¹ch vèn  u    µ k ho   ®Ç t l   vµo th¸ng8  µng   h n¨m. 2.4­§èi víic¸c dù  ®ang  u            ¸n  ®Ç t b»ng  ån  èn  ©n  ngu v ng s¸ch  µ  íc nay  nh n   ® îc®Ç u      tb»ng  ån  èn    Õu  Ýnh  ñ,vèn    Õu  Ýnh  ñ  Ïbè  ngu v tr¸phi Ch i ph   tr¸phi Ch i ph s   trÝ ®Ó   u    Õp,kh«ng    ®Ç tti   thanh    to¸ncho  Çn  èn  ©n  ph v ng s¸ch nhµ  íc®∙  è  Ý   n   b tr   cho  ù  d ¸n. 2.5­ C¸c  ù  ®∙  îc øng  íc vèn  ©n    d ¸n  ®   tr   ng s¸ch  µ  íc ® îc bè  Ý vèn    nh n     tr   tr¸i phiÕu  Ýnh  ñ    µn  Ch ph ®Ó ho øng. Sè   èn  µn    v ho øng  îc bè  Ý trong  Õ   ¹ch ®   tr   k ho   vèn  u    õ nguån    Õu  Ýnh  ñ  µng  ®Ç tt   tr¸phi Ch i ph h n¨m  µ  îcthu håib»ng  v®      c¸ch trõ    ngay  µo  Õ   ¹ch thanh    èn  u    ña  ù  v k ho   to¸nv ®Ç tc d ¸n. 2.6­C¸c  ù    ang  u      d ¸n ® ®Ç tb»ng  ån  èn  Ýn  ông  µ  ícnay  ngu v t d nh n   chuyÓn  sang  u    ®Ç t b»ng  ån  èn    Õu  Ýnh  ñ  îc tiÕp  ôc gi¶ing©n  èn  ngu v tr¸ phi Ch i ph ®   t    v tÝn dông theo kÕ  ho¹ch vµ  chÊ m  døt hîp ®ång  tÝn dông ®Õ n  h Õt ngµy  31/10/2003.C¸c  ù  nµy  îc bè  Ý vèn    Õu  Ýnh  ñ    u     Õp   d ¸n  ®   tr   tr¸ phi Ch i ph ®Ó ®Ç t ti   vµ    îvèn  Ýn  ông  ∙  tr¶n   td ® vay    èc  µ    (c¶ g v l∙theo hîp ®ång  Ýn  ông  ∙  ý). i    td ®k   Kho  ¹c nhµ  íccÊp  èn  b  n  v cho  ù        î vèn  Ýn  ông  d ¸n ®Ó tr¶n   td theo  quy  nh   ®Þ nh  sau: ­ C¨n  ®Ò   Þ  ña  ñ  u    µ  å  ¬    cø  ngh c ch ®Ç tv h s thanh      î (gåm  îp ®ång  to¸ntr¶n   h  tÝn  ông,khÕ   cnhËn  î,th«ng  tr¶nîcña  chøc  d   í  n  b¸o      tæ  cho  vay),Kho  ¹c nhµ  ­   b  n íckiÓm     Êp  èn    tra,c v cho  ù    ng  êichuyÓn  Òn chitr¶trùctiÕp cho  ü   d ¸n ®å th   ti           Qu Hç  î   iÓn. tr ph¸ttr ­ Kho  ¹c nhµ  ícchØ  Óm     Ýnh  îp ph¸p,hîp lÖ  ña  å  ¬    b  n  ki trat h      c h s thanh    to¸n tr¶nî vµ  è  Òn    î tõng  Çn,kh«ng  Óm       Þ khèil ng      s ti tr¶n   l  ki so¸tgi¸tr    î XDCB   µn  ho thµnh  ∙  îcQuü   ç  î   iÓnkiÓm        ©n. ViÖc  Óm      Þ ®®  H tr ph¸ttr   so¸tkhigi¶ing   ki so¸tgi¸tr   khèil ng   î XDCB   µn  µnh  îc thanh  ho th ®  to¸n do  ü   ç   îph¸ttr Ón chÞu    Qu H tr   i   tr¸ch  nhiÖm. ­ N Õ u   iÒu  Ön  ån  èn    ® ki ngu v cho  Ðp, chñ  u    îctr¶nî vay  ím  víi ph   ®Ç t®       s so    thêih¹n tr¶nîtrong hîp ®ång  Ýn  ông  ∙  ý  íi ü   ç  î   iÓn.           td ® k v  Qu H tr  ph¸ttr 2
  3. 2.7­V Ò   ¹ch to¸n,  h    Õt to¸nvèn: quy     ­C¨n  kÕ   ¹ch thanh    èn  u    µ  Õn ®é   ùc hiÖn  ña    ù      cø  ho   to¸nv ®Ç tv ti   th   c c¸cd ¸n, Bé   µi chÝnh  T  chuyÓn  èn  õ nguån    Õu  Ýnh  ñ  v t  tr¸phi Ch i ph sang  Kho  ¹c nhµ  íc b  n  trung ¬ng  ®èivíic¸c dù    c¸c Bé, ngµnh    (       ¸n do      Trung  ng  ¬ qu¶n  ý)hoÆc   l  chuyÓn  vÒ   ë   µi chÝnh  VËt    ®èi víic¸c dù  do  a   ¬ng  ST  –  gi¸(       ¸n  ®Þ ph qu¶n  ý),Së   µi l  T  chÝnh  V Ët    –  gi¸chuyÓn  èn  v sang  Kho  ¹c  µ  íc tØnh, thµnh  è  ùc thuéc b nh n     ph tr     Trung  ng    ¬ ®Ó thanh    to¸ncho    ù  c¸cd ¸n. ­ C¸c  ñ  u    ùc hiÖn  Öc  Õt    èn  u    µng    ch ®Ç t th   vi quy to¸nv ®Ç t h n¨m theo  Õ   ch ®é   Ön  µnh  Ò   èn  u    nguån  ©n  hi h v v ®Ç t ng s¸ch  µ  íc nhng  Õt  nh n   quy to¸n riªng     nguån  èn    Õu  Ýnh  ñ. v tr¸phi Ch i ph ­ C¸c  é   µ    B v UBND   tØnh  îc giao qu¶n  ý,thùc hiÖn    ù    u    ®    l    c¸c d ¸n ®Ç t b»ng  nguån  èn    Õu  Ýnh  ñ  v tr¸ phi Ch i ph tæng  îp  Õt  h quy to¸n tõ c¸c chñ  u   , quyÕt      ®Ç t     to¸n riªng vèn  u    tõ  ån  i Õu  Ýnh  ñ  íiBé   µi chÝnh      ®Ç t ngu tr¸ phi Ch   ph v   T   (kh«ng  tæng  îp vµo  ån  èn  ©n  h  ngu v ng s¸ch nhµ  íc).   n ­ Kho  ¹c nhµ  íctæ    b  n   chøc  ¹ch    µ  h to¸nv theo  âiriªngnguån  èn    Õu  d    v tr¸ phi i Ch Ýnh  ñ, quyÕt    µng  ph   to¸nh n¨m  íic¬  v   quan  µi chÝnh  T  theo quy  nh.  èivíi ®Þ §   dù  do  a   ¬ng  ¸n  ®Þ ph qu¶n  ý,Kho  ¹c  µ  íc c¸c tØnh  Õt  l  b nh n     quy to¸n víiSë   µi    T  chÝnh  V Ët    ë  µichÝnh  VËt    Õt    íi é  µichÝnh  –  gi¸, T   S –  gi¸quy to¸nv   T   B riªngnguån    vèn  µy  n (kh«ng  Õt to¸nvµo  ©n  quy     ng s¸ch ®Þa  ¬ng).   ph ­ ViÖc  Õt    quy to¸n vèn  u     ù  ®Ç u    µn  µnh  îc thùc  Ön    ®Ç t d ¸n  t ho th ®  hi theo  quy  nh  Ön  µnh  Ò   Õ     Õt    èn  u    i víi ù    u    ®Þ hi h v ch ®é quy to¸nv ®Ç t®è     ¸n ®Ç tb»ng  d nguån  èn  ©n  v ng s¸ch nhµ  íc.   n  2.8­V Ò   Õ           ch ®é b¸o c¸o,qu¶n  ývµ  Óm  l   ki tra: ­M ë   å  ¬    h s theo dâi:   +  ñ   u  ,c¸c Bé, tØnh  Ch ®Ç t      qu¶n  ýdù  lËp  µ  µn  Ön  µn  é  å  ¬  l   ¸n  v ho thi to b h s cña  ù  phôc  ô  d ¸n  v cho  Öc  vi theo  âit×nh  ×nh  ùc hiÖn, b¸o    Óm     µ  d  h th     c¸o,ki trav quyÕt to¸nvèn  u    ù    µn  µnh.    ®Ç td ¸n ho th +  å   ¬  îclËp  H s ®   riªngcho  õng  ù    µnh  Çn, tæng  îp theo  õng  ô m     t d ¸n th ph   h  t c hoÆc   ã m   ù    nh d ¸n hoÆc  theo dù      ¸n tæng  Ó  th (theo danh  ôc  ¹ Quy Õt  nh  è    m t  i ®Þ s 182/2003/Q§­ TTg  µy  ng 05/9/2003  ña  ñ   íng  Ýnh  ñ). Néi  c Th t Ch ph   dung  å   ¬  hs bao  å m   µn  é    Ên    ªnquan  n   ù    õ khib ¾t  u   ùc hiÖn  µ  g to b c¸c v ®Ò li   ®Õ d ¸n t     ®Ç th   v ® îcbæ     sung  êng  th xuyªn,®Çy      ®ñ theo tiÕn ®é   ùc hiÖn  ù      th   d ¸n. + C¸c  é,  B tØnh  qu¶n  ý dù  göi m ét  é  å  ¬  µn  l   ¸n    b h s ho chØnh cho  é   µi BT  chÝnh,Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu .   K ho   § t ­Ch Õ         nh  ú:   ®é b¸o c¸o ®Þ k +  èi víic¸c chñ  u  : ngµy  hµng  §     ®Ç t  5  th¸ng,chñ  u    ù  ®Ç u      ®Ç t d ¸n  t b»ng  nguån  èn    Õu  Ýnh  ñ  v tr¸ phi Ch i ph b¸o  t×nh  ×nh  ùc hiÖn  Õ   ¹ch  u   , c¸o  h th   k ho ®Ç t  kÕ   ¹ch  ho thanh  to¸n vèn  ña    c th¸ng tr c,nhËn  Ðt,®¸nh    µ    Êt göi Bé    í   x  gi¸v ®Ò xu     hoÆc   UBND  tØnh  qu¶n  ý,Kho  ¹c  µ  íc vµ  ¬  l  b nh n   c quan  µi chÝnh  ng  Êp. T  ®å c  (Theo  Óu  è  bi s 02/BC­ TPCP   nh  Ìm). ®Ý k +  èivíi   é, UBND   §   B  c¸c tØnh qu¶n  ýdù    µy  th¸ng ®Ç u   ý  l   ¸n:ng 10    qu sau,c¸c    Bé, UBND  tØnh  b¸o c¸o  ×nh  ×nh  ùc hiÖn  Õ   ¹ch  u   , kÕ   ¹ch  t h th   k ho ®Ç t   ho thanh  3
  4. to¸nvèn  ý  íccña    ù    îcgiao qu¶n  ý,göiBé   µi chÝnh, Bé  Õ   ¹ch   qu tr   c¸c d ¸n ®     l    T     K ho   vµ  Çu .Riªng  § t  b¸o    ý  ® îcthay b»ng  c¸o qu IV      b¸o    n¨m  µo  µy  th¸ng c¸o c¶  v ng 15    01 n¨m  sau.(Theo  Óu  è    bi s 03/BC­ TPCP   nh  Ìm). ®Ý k + Kho  ¹c nhµ  íctrung ¬ng  c¸o Bé   µi chÝnh  b  n    b¸o    T   theo quy  nh  Ò   Õ   ®Þ v ch ®é       èn  u  . b¸o c¸o v ®Ç t +  é  µichÝnh  µ  é  Õ   ¹ch vµ  Çu   BT  v B K ho   § ttæng  îp,b¸o c¸o Thñ íng Ch Ýnh  h    t  phñ  theo quy  nh.   ®Þ   ­ Ch Õ     Óm       ®é ki tra:C¸c  é,  B UBND  tØnh  qu¶n  ýdù    é   µi chÝnh, Bé   l   ¸n,B T     K Õ   ¹ch  µ  Çu   Óm     nh  ú  ho v§ t ki tra ®Þ k hoÆc   t  Êt c¸c dù  vÒ   ×nh  ×nh  ®é xu     ¸n  t h thùc  Ön  Õ   ¹ch  u   , t×nh  ×nh  ö  ông  èn  µ  Öc  Êp  µnh  Ýnh  hi k ho ®Ç t  h sd v v vi ch h ch s¸ch,chÕ     µichÝnh  u      iÓncña  µ   íc.   ®é t   ®Ç tph¸ttr   Nh n ­ C¸c  é, UBND       B  c¸c tØnh,c¸cchñ  u    îcgiao qu¶n  ý, ùc hiÖn    ù     ®Ç t®     l  th   c¸c d ¸n  u    ®Ç t b»ng  ån  èn    Õu  Ýnh  ñ  ã  ngu v tr¸ phi Ch i ph c tr¸chnhiÖm     êng    t¨ng c c«ng  t¸cqu¶n  ý,c«ng    Óm     Öc  ùc hiÖn  Õn  ,  èil ng,chÊt l ng    l  t¸cki travi th   ti ®é kh  î    î c«ng  tr×nh,t×nh  ×nh  ö  ông  èn, kh«ng  îc dïng  ån  èn  µy        h sd v  ®  ngu v n ®Ó chi cho    c¸c nhiÖm   ô,dù    µidanh  ôc  ù    ∙  îcquyÕt ®Þnh, kh«ng    ×nh  ¹ng v   ¸n ngo   m d ¸n ® ®       ®Ó t tr   vît èn  u    ña  ù    ∙  îcduyÖt vµ  ×nh  ¹ngl∙ngphÝ, thÊttho¸t tiªucùc.  v ®Ç tc d ¸n ® ®    t tr           , 3. Th«ng   µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õ ngµy  ¨ng    tn c hi l   15  k t  ® c«ng    b¸o.C¸c  ¬  c quan,tæ    chøc,chñ  u    µ    ¬    ®Ç tv c¸c c quan  ã  ªnquan  ã  c li   c tr¸chnhiÖ m   ùc hiÖn    th   Th«ng   µy. tn B ie u  0 3 1 0 0 . x ls 4
  5. BiÓu  è  s 03/BC­TPCP bé  (UBND   tØnh...) b¸o  t×nh  ×nh  ùc  Ön  èn  u    ý..   c¸o  h th hi v ®Ç tqu .n¨m... . . . (§¬n  Þ:TriÖu  ng) v  ®å Tæng   Thêi KH   èn v Gi¸trÞ    Vèn  ∙  ® KLTH thanh  Lto¸nÕ Tr.®ã òy    møc gian ®Ç u   Lòy  Õ   t k Tr.®ã k Ghi Stt Tªn  ù  d ¸n ®Ç u KC­HT n¨m... tõ®Ç u thùc hiÖn     tõ®Ç u thùc hiÖn     chó t n¨m trongquý   n¨m trongquý   Tæng   è s 1 Dù   . ¸n.. 2 Dù     . ¸n .. ... N¬i  .. . .. . . .,   nh ngµy  ng  Bé  ë . Tr..   .    ­ Ën: th¸ngtªn,   (Chñ ..ch   Þ.     t. Bé     ­ (Ký n¨m ng  ®ã . .. . Tµi  UBND..) Bé  5
  6. BiÓu  è  s 02/ Bé   (UB   Chñ ND u  ®Ç    b¸o t .  .. c¸o t×nh  (§¬n  Þ: v  h×n TriÖu  KH   èn v Gi¸trÞ    Vèn  ∙  ® h  thanh    ng) to¸n®å KLTH ®Ç u   t Lòy  Õ k Tr.®ã Lòy  Õ k Tr.®ã Ghi Stt Tªn  ù  d ¸n n¨m tõ®Ç u thùc hiÖn tõ®Ç u       thùc hiÖn   chó n¨m trong th¸ng n¨m   trong th¸ng   Tæng   è s 1 Dù   . ¸n.. 2 Dù     . ¸n .. ... N¬i   .. . .. µy  . . .ng   , nhË ..    ëng  . tr .    ­ Thñ n: p   th¸ng  .   ®¬n  Þ   (Ký.. . C  ë   Ê vtªn, ­S trªn Tµi       ®ãng  Êu) d ­ chÝ KBN 6
Đồng bộ tài khoản