Thông tư 105/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: sontinh

Thông tư 105/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán thực hiện (06) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Thông tư 105/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷ 
liÖu luËt viÖt nam LAWDATA


Th«ng t
C ñ a   B é   T µ i   c h Ý n h   S è   1 0 5 / 2 0 0 3 / T T ­ B T C   n g µ y   4   t h ¸ n g   1 1   n ¨ m 
2 0 0 3   H í n g   d É n   k Õ   t o ¸ n   t h ù c   h i Ö n   s ¸ u   ( 0 6 )   c h u È n   m ù c   k Õ   t o ¸ n 
ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 165/2002/Q§­BTC 
ngµy 31/12/2002 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh


­   C¨n   cø   QuyÕt   ®Þnh   sè   165/2002/Q§­BTC   ngµy  
31/12/2002 cña Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh vÒ  viÖc ban hµnh vµ  
c«ng bè s¸u (06) ChuÈn mùc kÕ to¸n ViÖt Nam (®ît 2); 
­ C¨n cø ChÕ   ®é  kÕ  to¸n doanh nghiÖp ban hµnh theo  
QuyÕt ®Þnh sè  1141TC/Q§/C§KT ngµy 1/11/1995 vµ c¸c Th«ng  
t  híng dÉn söa  ®æi, bæ sung ChÕ   ®é  kÕ  to¸n doanh nghiÖp  
cña Bé Tµi chÝnh;
Bé   Tµi   chÝnh   híng   dÉn   kÕ   to¸n   thùc   hiÖn   s¸u   (06)  
ChuÈn mùc kÕ to¸n trªn ¸p dông cho c¸c doanh nghiÖp thuéc  
c¸c ngµnh, c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trong c¶ níc.


I. Híng dÉn kÕ to¸n chuÈn mùc "Thuª tµi s¶n"


A. Ph©n lo¹i thuª tµi s¶n


1.1. Ph©n lo¹i thuª tµi s¶n ph¶i c¨n cø vµo b¶n chÊt 
c¸c  ®iÒu kho¶n trong hîp  ®ång vµ  ph¶i thùc hiÖn ngay t¹i 
thêi  ®iÓm khëi  ®Çu thuª tµi s¶n. Sau thêi  ®iÓm khëi  ®Çu 
thuª tµi s¶n nÕu cã  thay  ®æi c¸c  ®iÒu kho¶n cña hîp  ®ång 
(trõ  gia h¹n hîp  ®ång) th×  c¸c  ®iÒu kho¶n míi nµy  ®îc ¸p 
dông cho suèt thêi h¹n hîp ®ång. Nhng thay ®æi vÒ  íc tÝnh 
(thay  ®æi íc tÝnh thêi gian sö  dông kinh tÕ  hoÆc gi¸ trÞ 
cßn l¹i cña tµi s¶n thuª)  hoÆc  thay  ®æi kh¶ n¨ng thanh 
to¸n   cña   bªn   thuª   th×   kh«ng   lµm   thay   ®æi   sù   ph©n   lo¹i 
thuª tµi s¶n ®èi víi ghi sæ kÕ to¸n.
1.2.   Ph©n   lo¹i   thuª   tµi   s¶n   ®îc   c¨n   cø   vµo   møc   ®é 
chuyÓn giao c¸c rñi ro vµ  lîi  Ých g¾n liÒn víi quyÒn së 
h÷u tµi s¶n thuª tõ  bªn cho thuª cho bªn thuª. Thuª tµi 
s¶n bao gåm thuª tµi chÝnh vµ thuª ho¹t ®éng.
1.2.1. Thuª tµi chÝnh: 
­ Thuª tµi chÝnh: Lµ  thuª tµi s¶n mµ  bªn cho thuª cã 
sù  chuyÓn giao phÇn lín rñi ro vµ  lîi  Ých g¾n liÒn víi 
quyÒn së  h÷u tµi s¶n cho bªn thuª. QuyÒn së  h÷u tµi s¶n 
cã thÓ chuyÓn giao vµo cuèi thêi h¹n thuª.
­ C¸c  trêng  hîp thuª  tµi  s¶n díi  ®©y thêng dÉn   ®Õn 
hîp ®ång thuª tµi chÝnh :
2

a) Bªn cho thuª chuyÓn giao quyÒn së  h÷u tµi s¶n cho 
bªn thuª khi hÕt thêi h¹n thuª.
b) T¹i thêi  ®iÓm khëi  ®Çu thuª tµi s¶n, bªn thuª cã 
quyÒn lùa chän mua l¹i tµi s¶n thuª víi møc gi¸  íc tÝnh 
thÊp h¬n gi¸ trÞ hîp lý vµo cuèi thêi h¹n thuª.
c)   Thêi   h¹n   thuª   tµi   s¶n   tèi   thiÓu   ph¶i   chiÕm   phÇn 
lín thêi gian sö dông kinh tÕ cña tµi s¶n cho dï kh«ng cã  
sù chuyÓn giao quyÒn së h÷u.
d) T¹i thêi  ®iÓm khëi  ®Çu thuª tµi s¶n, gi¸ trÞ  hiÖn 
t¹i cña kho¶n thanh to¸n tiÒn thuª tèi thiÓu chiÕm phÇn 
lín (t¬ng ®¬ng) gi¸ trÞ hîp lý cña tµi s¶n thuª.
e) Tµi s¶n thuª thuéc lo¹i chuyªn dïng mµ  chØ cã  bªn 
thuª cã  kh¶ n¨ng sö  dông kh«ng cÇn cã  sù  thay  ®æi, söa 
ch÷a lín nµo.
­ Hîp ®ång thuª tµi s¶n còng ®îc coi lµ hîp ®ång thuª 
tµi chÝnh nÕu hîp  ®ång tho¶ m∙n  Ýt nhÊt mét trong ba (3) 
trêng hîp sau:
a) NÕu bªn thuª huû  hîp  ®ång vµ   ®Òn bï  tæn thÊt ph¸t 
sinh liªn quan ®Õn viÖc huû hîp ®ång cho bªn cho thuª;
b) Thu nhËp hoÆc tæn thÊt do sù  thay  ®æi gi¸ trÞ  hîp 
lý cña gi¸ trÞ cßn l¹i cña tµi s¶n thuª g¾n víi bªn thuª;
c) Bªn thuª cã kh¶ n¨ng tiÕp tôc thuª l¹i tµi s¶n sau 
khi hÕt h¹n hîp ®ång thuª víi tiÒn thuª thÊp h¬n gi¸ thuª 
thÞ trêng.
1.2.2. Thuª ho¹t ®éng:
­ Thuª  tµi  s¶n  ®îc ph©n  lo¹i  lµ  thuª  ho¹t  ®éng  nÕu 
néi   dung   cña   hîp   ®ång   thuª   tµi   s¶n   kh«ng   cã   sù   chuyÓn 
giao phÇn lín rñi ro vµ lîi Ých g¾n liÒn víi quyÒn së h÷u  
tµi s¶n.
­ Thuª  tµi  s¶n lµ  quyÒn  sö   dông  ®Êt  thêng  ®îc ph©n 
lo¹i lµ thuª ho¹t ®éng v× quyÒn sö dông ®Êt thêng cã thêi 
gian   sö   dông   kinh   tÕ   v«   h¹n   vµ   quyÒn   së   h÷u   sÏ   kh«ng  
chuyÓn giao cho bªn thuª khi hÕt thêi h¹n thuª.


B. Híng dÉn kÕ to¸n thuª tµi s¶n lµ thuª tµi chÝnh


1. Ghi nhËn tµi s¶n thuª tµi chÝnh ®èi víi bªn thuª
1.1.   T¹i   thêi   ®iÓm   nhËn   tµi   s¶n   thuª,   bªn   thuª   ghi 
nhËn gi¸ trÞ tµi s¶n thuª tµi chÝnh vµ nî gèc ph¶i tr¶ vÒ  
thuª tµi chÝnh víi cïng mét gi¸ trÞ  b»ng víi gi¸ trÞ  hîp 
lý  cña tµi s¶n thuª. NÕu gi¸ trÞ  hîp lý  cña tµi s¶n thuª  
cao h¬n gi¸ trÞ  hiÖn t¹i cña kho¶n thanh to¸n tiÒn thuª 
3

tèi thiÓu th×  ghi theo gi¸ trÞ  hiÖn t¹i cña kho¶n thanh 
to¸n tiÒn thuª tèi thiÓu.
Khi tÝnh gi¸ trÞ  hiÖn t¹i cña kho¶n thanh to¸n tiÒn  
thuª tèi thiÓu cho viÖc thuª tµi s¶n, doanh nghiÖp cã thÓ  
sö  dông tû  lÖ  l∙i suÊt ngÇm  ®Þnh hoÆc tû  lÖ  l∙i suÊt  ® îc 
ghi trong hîp  ®ång thuª hoÆc tû  lÖ  l∙i suÊt biªn  ®i vay 
cña bªn thuª.
Trêng hîp trong hîp  ®ång thuª tµi chÝnh  ®∙ ghi râ  sè 
nî  gèc ph¶i tr¶ b»ng gi¸ trÞ  hîp lý  tµi s¶n thuª th×  tµi  
s¶n thuª vµ  nî  ph¶i tr¶ vÒ  thuª tµi chÝnh  ®îc ghi theo 
cïng gi¸ trÞ nµy.
Gi¸ trÞ  hîp lý  hoÆc gi¸ trÞ  hiÖn t¹i cña kho¶n thanh 
to¸n tiÒn thuª tèi thiÓu ghi nhËn gi¸ trÞ  TSC§ thuª tµi 
chÝnh lµ  gi¸ cha cã  thuÕ  GTGT (KÓ  c¶ trêng hîp TSC§ thuª 
tµi chÝnh dïng vµo ho¹t ®éng SXKD hµng ho¸, dÞch vô thuéc  
®èi   tîng   chÞu   thuÕ   GTGT   tÝnh   theo   ph¬ng   ph¸p   khÊu   trõ 
thuÕ  vµ  trêng hîp TSC§ thuª tµi chÝnh dïng vµo ho¹t  ®éng 
SXKD   hµng   ho¸,   dÞch   vô   thuéc   ®èi   tîng   kh«ng   chÞu   thuÕ 
GTGT hoÆc chÞu thuÕ GTGT tÝnh theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp).
1.2.   C¸c   chi   phÝ   trùc   tiÕp   ph¸t   sinh   ban   ®Çu   liªn 
quan ®Õn ho¹t ®éng thuª tµi chÝnh ®îc tÝnh vµo nguyªn gi¸ 
cña tµi s¶n thuª.
1.3.   Kho¶n   thanh   to¸n     tiÒn   thuª   tµi   s¶n   thuª   tµi 
chÝnh ph¶i  ®îc chia ra thµnh chi phÝ  tµi chÝnh (sè  tiÒn 
l∙i thuª tµi chÝnh) vµ  kho¶n ph¶i tr¶ nî  gèc tõng kú. Sè 
tiÒn l∙i thuª  tµi  chÝnh  ph¶i tr¶  ®îc h¹ch to¸n vµo chi 
phÝ  tµi chÝnh trong suèt thêi h¹n thuª. Sè  tiÒn l∙i thuª 
tµi chÝnh ghi nhËn vµo chi phÝ  tµi chÝnh tõng kú   ®îc x¸c 
®Þnh b»ng sè d nî gèc cßn l¹i nh©n (x) víi tû lÖ l∙i suÊt 
®Þnh kú cè ®Þnh.
Trêng hîp sè thuÕ GTGT do bªn cho thuª ®∙ tr¶ khi mua 
TSC§  ®Ó  cho thuª mµ  bªn thuª ph¶i hoµn l¹i th×  sè  tiÒn 
l∙i thuª tµi chÝnh ph¶i tr¶ bao gåm c¶ sè  l∙i tÝnh trªn 
sè thuÕ GTGT mµ bªn thuª cha tr¶ cho bªn cho thuª.
1.4. Bªn thuª cã tr¸ch nhiÖm tÝnh, trÝch khÊu hao tµi  
s¶n cè ®Þnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh theo ®Þnh kú 
trªn   c¬   së   ¸p   dông   chÝnh   s¸ch   khÊu   hao   nhÊt   qu¸n   víi 
chÝnh  s¸ch  khÊu hao cña tµi s¶n cïng lo¹i  thuéc  së  h÷u 
cña doanh nghiÖp ®i thuª. 
NÕu  kh«ng  ch¾c  ch¾n lµ   bªn thuª  sÏ  cã  quyÒn  së   h÷u 
tµi s¶n thuª khi hÕt h¹n hîp  ®ång thuª th×  tµi s¶n thuª 
sÏ ®îc khÊu hao theo thêi h¹n thuª nÕu thêi h¹n thuª ng¾n 
h¬n thêi gian sö dông h÷u Ých cña tµi s¶n thuª.
1.5.   Trêng   hîp   l∙i   thuª   tµi   chÝnh   ®ñ   ®iÒu   kiÖn   ® îc 
vèn ho¸ vµo gi¸ trÞ  tµi s¶n dë  dang th×  thùc hiÖn theo 
quy ®Þnh t¹i phÇn IV Th«ng t nµy.
4


2. KÕ to¸n TSC§ thuª tµi chÝnh
2.1. Tµi kho¶n kÕ to¸n
KÕ  to¸n TSC§ thuª tµi chÝnh sö  dông TK 212 ­ Tµi s¶n 
cè ®Þnh thuª tµi chÝnh.
Tµi kho¶n nµy ph¶n ¸nh gi¸ trÞ  hiÖn cã  vµ  t×nh h×nh 
biÕn   ®éng   cña   toµn   bé   TSC§   thuª   tµi   chÝnh   cña   doanh 
nghiÖp.
H¹ch to¸n TK 212­ TSC§ thuª tµi chÝnh cÇn t«n träng 
c¸c quy ®Þnh sau:
1. Tµi kho¶n nµy dïng cho doanh nghiÖp thuª h¹ch to¸n  
nguyªn gi¸ cña TSC§  ®i thuª tµi chÝnh. §©y lµ  nh÷ng TSC§ 
cha thuéc quyÒn së h÷u cña doanh nghiÖp nhng doanh nghiÖp 
cã  nghÜa vô  vµ  tr¸ch nhiÖm ph¸p lý  qu¶n lý  vµ  sö  dông nh  
tµi s¶n cña doanh nghiÖp.
Nguyªn gi¸ cña TSC§  ®i thuª tµi chÝnh kh«ng bao gåm  
sè thuÕ GTGT bªn cho thuª ®∙ tr¶ khi mua TSC§ ®Ó cho thuª  
(KÓ  c¶ trêng hîp TSC§ thuª tµi chÝnh dïng vµo ho¹t  ®éng 
SXKD hµng ho¸, dÞch vô thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT tÝnh 
theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ  thuÕ  vµ  trêng hîp TSC§ thuª tµi 
chÝnh dïng vµo ho¹t ®éng SXKD hµng ho¸, dÞch vô thuéc ®èi  
tîng kh«ng chÞu thuÕ  GTGT hoÆc chÞu thuÕ  GTGT tÝnh theo 
ph¬ng ph¸p trùc tiÕp).
2. Kh«ng ph¶n ¸nh vµo tµi kho¶n nµy gi¸ trÞ  cña c¸c 
TSC§ ®i thuª ho¹t ®éng. 
3. Tµi kho¶n 212 ®îc më chi tiÕt ®Ó theo dâi tõng lo¹i,  
tõng TSC§ ®i thuª.
4. ViÖc ghi nhËn nguyªn gi¸ cña TSC§ thuª tµi chÝnh t¹i 
thêi  ®iÓm khëi  ®Çu thuª  ®îc thùc hiÖn theo quy  ®Þnh cña 
chuÈn mùc kÕ  to¸n sè  06 "Thuª tµi s¶n". Sau thêi  ®iÓm  ®ã,  
kÕ to¸n TSC§ thuª tµi chÝnh trªn TK 212 ® îc thùc hiÖn theo 
quy ®Þnh cña chuÈn mùc kÕ to¸n sè 03 "TSC§ h÷u h×nh".
5.  Sè  thuÕ   GTGT bªn  thuª  ph¶i tr¶  cho bªn  cho thuª 
theo  ®Þnh  kú  nhËn   ®îc ho¸  ®¬n thanh to¸n  tiÒn  thuª tµi 
chÝnh ®îc h¹ch to¸n nh sau:
­   Trêng   hîp   TSC§   thuª   tµi   chÝnh   dïng   vµo   ho¹t   ®éng 
SXKD hµng ho¸, dÞch vô thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT tÝnh 
theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ  thuÕ  th×  sè  thuÕ  GTGT ph¶i tr¶ 
tõng kú ®îc ghi vµo bªn Nî TK 133­ ThuÕ GTGT ® îc khÊu trõ 
(1332);
­ Trêng hîp TSC§ thuª tµi chÝnh dïng vµo ho¹t    ®éng 
SXKD   hµng   ho¸,   dÞch   vô   thuéc   ®èi   tîng   kh«ng   chÞu   thuÕ 
GTGT hoÆc chÞu thuÕ  GTGT tÝnh theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp 
th×   sè   thuÕ   GTGT   ph¶i   tr¶   tõng   kú   ®îc   ghi   vµo   chi   phÝ 
SXKD trong kú.
5


KÕt cÊu vµ néi dung ph¶n ¸nh cña 
Tµi kho¶n 212 ­ TSC§ thuª tµi chÝnh


Bªn Nî:
Nguyªn gi¸ cña TSC§ thuª tµi chÝnh t¨ng.
Bªn Cã:
Nguyªn gi¸ cña TSC§ thuª tµi chÝnh gi¶m do chuyÓn tr¶  
l¹i cho bªn cho thuª khi   hÕt h¹n hîp  ®ång hoÆc mua l¹i 
thµnh TSC§ cña doanh nghiÖp.
Sè d bªn Nî:
Nguyªn gi¸ cña TSC§ thuª tµi chÝnh hiÖn cã.
2.2.   Ph¬ng   ph¸p   kÕ   to¸n   c¸c   ho¹t   ®éng   kinh   tÕ   liªn 
quan ®Õn thuª tµi s¶n lµ thuª tµi chÝnh
a. Khi ph¸t sinh c¸c chi phÝ  trùc tiÕp ban  ®Çu liªn 
quan   ®Õn   tµi   s¶n   thuª   tµi   chÝnh   tríc   khi   nhËn   tµi   s¶n 
thuª nh ®µm ph¸n, ký kÕt hîp ®ång..., ghi:
Nî TK 142 ­ Chi phÝ tr¶ tríc
Cã c¸c TK 111, 112...
b. Khi chi tiÒn øng tríc kho¶n tiÒn thuª tµi chÝnh, 
ký quü ®¶m b¶o viÖc thuª tµi s¶n, ghi:
Nî  TK 342­ Nî  dµi h¹n (Sè  tiÒn thuª tr¶ tríc ­ nÕu 
cã)
Nî TK 244­ Ký quü, ký cîc dµi h¹n
Cã c¸c TK 111, 112...   
c.  Trêng  hîp nî   gèc ph¶i  tr¶ vÒ   thuª tµi  chÝnh  x¸c 
®Þnh theo gi¸ mua cha cã thuÕ GTGT mµ bªn cho thuª ®∙ tr¶  
khi mua TSC§ ®Ó cho thuª.
c.1. Khi nhËn TSC§ thuª tµi chÝnh, kÕ to¸n c¨n cø vµo  
hîp  ®ång thuª tµi s¶n vµ  c¸c chøng tõ  cã  liªn quan ph¶n 
¸nh gi¸ trÞ TSC§ thuª tµi chÝnh theo gi¸ cha cã thuÕ GTGT 
®Çu vµo, ghi:
Nî TK 212­ TSC§ thuª tµi chÝnh (Gi¸ cha cã thuÕ GTGT) 
Cã  TK 342 ­ Nî  dµi h¹n (Gi¸ trÞ  hiÖn t¹i cña kho¶n 
thanh  to¸n  tiÒn thuª tèi thiÓu  hoÆc gi¸ trÞ  hîp lý  cña 
tµi s¶n thuª trõ (­) Sè nî gèc ph¶i tr¶ kú nµy) 
Cã TK 315­ Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ (Sè nî gèc ph¶i tr¶  
kú nµy).
c.2.   Chi   phÝ   trùc   tiÕp   ban   ®Çu   liªn   quan   ®Õn   ho¹t 
®éng thuª tµi chÝnh ®îc ghi nhËn vµo nguyªn gi¸ TSC§ thuª 
tµi chÝnh, ghi:
6

Nî TK 212 ­ TSC§ thuª tµi chÝnh 
Cã TK 142 ­ Chi phÝ tr¶ tríc, hoÆc 
Cã   c¸c TK 111,  112  (Sè  chi  phÝ  trùc  tiÕp  liªn quan 
®Õn ho¹t  ®éng  thuª  ph¸t sinh khi nhËn  tµi  s¶n  thuª  tµi 
chÝnh).
c.3. Cuèi niªn  ®é  kÕ  to¸n, c¨n cø vµo hîp  ®ång thuª 
tµi   s¶n   x¸c   ®Þnh   sè   nî   gèc   thuª   tµi   chÝnh   ®Õn   h¹n   tr¶ 
trong niªn ®é kÕ to¸n tiÕp theo, ghi:
Nî TK 342­ Nî dµi h¹n
Cã TK 315­ Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶.
c.4. §Þnh kú, nhËn  ®îc ho¸  ®¬n thanh to¸n tiÒn thuª 
tµi chÝnh:
c.4.1.   Trêng   hîp   TSC§   thuª   tµi   chÝnh   dïng   vµo   ho¹t 
®éng s¶n xuÊt kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô thuéc ®èi t îng 
chÞu thuÕ GTGT tÝnh theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ:
­   Khi   xuÊt   tiÒn   tr¶   nî   gèc,   tiÒn   l∙i   thuª   vµ   thuÕ 
GTGT cho ®¬n vÞ cho thuª, ghi:
Nî   TK 635­  Chi phÝ   tµi chÝnh  (TiÒn  l∙i  thuª tr¶  kú 
nµy)
Nî TK 315­ Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ (Nî gèc tr¶ kú nµy)
Nî TK 133­ ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ (1332) 
Cã c¸c TK 111, 112.
­ Khi nhËn  ®îc ho¸  ®¬n thanh to¸n tiÒn thuª tµi s¶n 
nhng doanh nghiÖp cha tr¶ tiÒn ngay, c¨n cø vµo ho¸  ®¬n 
ph¶n   ¸nh   sè   nî   ph¶i   tr¶   l∙i   thuª   tµi   chÝnh   vµ   sè   thuÕ 
GTGT vµo TK 315­ Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶, ghi:
Nî TK 635­ Chi phÝ tµi chÝnh (TiÒn l∙i thuª)
Nî TK 133­ ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ (1332)
Cã TK 315­ Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶.
c.4.2.   Trêng   hîp   TSC§   thuª   tµi   chÝnh   dïng   vµo   ho¹t 
®éng s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch  vô   thuéc   ®èi  
tîng  kh«ng  chÞu thuÕ GTGT hoÆc chÞu thuÕ GTGT tÝnh theo 
ph¬ng ph¸p trùc tiÕp:
­   Khi   xuÊt   tiÒn   tr¶   nî   gèc,   tiÒn   l∙i   thuª   vµ   thuÕ 
GTGT cho ®¬n vÞ cho thuª, ghi:
Nî   TK 635­  Chi phÝ   tµi chÝnh  (TiÒn  l∙i  thuª tr¶  kú 
nµy)
Nî TK 315­ Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ (Nî gèc tr¶ kú nµy)
Nî  TK 623, TK 627, TK 641, TK 642 (Sè  thuÕ  GTGT tr¶ 
kú nµy) 
7

Cã c¸c TK 111, 112.
­ Khi nhËn ®îc ho¸ ®¬n thanh to¸n tiÒn thuª tµi chÝnh  
nhng doanh nghiÖp cha tr¶ tiÒn ngay, c¨n cø vµo ho¸  ®¬n 
ph¶n   ¸nh   sè   nî   ph¶i   tr¶   l∙i   thuª   tµi   chÝnh   vµ   sè   thuÕ 
GTGT ph¶i tr¶ vµo TK 315­ Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶, ghi:
Nî TK 635­ Chi phÝ tµi chÝnh (TiÒn l∙i thuª)
Nî TK 623, TK 627,  TK 641, TK 642 (Sè thuÕ GTGT)
Cã TK 315­ Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶.
d.  Trêng  hîp nî   gèc ph¶i  tr¶ vÒ   thuª tµi  chÝnh  x¸c 
®Þnh theo gi¸ mua cã thuÕ GTGT mµ bªn cho thuª ®∙ tr¶ khi  
mua TSC§ ®Ó cho thuª:
d.1. Khi nhËn TSC§ thuª tµi chÝnh bªn ®i thuª nhËn nî  
c¶ sè  thuÕ  GTGT do bªn cho thuª  ®∙ tr¶ khi mua TSC§  ®Ó 
cho thuª mµ  bªn thuª ph¶i hoµn l¹i cho bªn cho thuª, kÕ 
to¸n c¨n cø vµo hîp  ®ång thuª tµi chÝnh vµ  c¸c chøng tõ 
liªn quan ph¶n ¸nh gi¸ trÞ  TSC§ thuª tµi chÝnh theo gi¸ 
cha cã thuÕ GTGT ph¶i hoµn l¹i cho bªn cho thuª, ghi:
Nî   TK   212   ­   TSC§   thuª   tµi   chÝnh   (Gi¸   cha   cã   thuÕ 
GTGT)
Nî  TK 138 ­ Ph¶i thu kh¸c (Sè  thuÕ  GTGT  ®Çu vµo cña 
TSC§ thuª tµi chÝnh)
Cã TK 315 ­ Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ (Sè nî ph¶i tr¶ kú 
nµy cã c¶ thuÕ GTGT)
Cã  TK 342 ­ Nî  dµi h¹n (Gi¸ trÞ  hiÖn t¹i cña kho¶n 
thanh  to¸n  tiÒn thuª tèi thiÓu  hoÆc gi¸ trÞ  hîp lý  cña 
tµi s¶n thuª trõ  (­) Sè  nî  ph¶i tr¶ kú  nµy céng (+) Sè 
thuÕ  GTGT bªn thuª cßn ph¶i tr¶ dÇn trong suèt thêi h¹n 
thuª). 
d.2.   Chi   phÝ   trùc   tiÕp   ban   ®Çu   ®îc   ghi   nhËn   vµo 
nguyªn gi¸ TSC§ thuª tµi chÝnh, ghi:
Nî TK 212 ­ TSC§ thuª tµi chÝnh
Cã TK 142 ­ Chi phÝ tr¶ tríc 
Cã  c¸c TK 111, 112 (Chi phÝ  trùc tiÕp ph¸t sinh liªn 
quan  ®Õn ho¹t  ®éng thuª tµi chÝnh khi nhËn tµi s¶n thuª 
tµi chÝnh).
d.3. Cuèi niªn  ®é  kÕ  to¸n, c¨n cø vµo hîp  ®ång thuª 
tµi chÝnh x¸c  ®Þnh sè  nî  gèc thuª tµi chÝnh  ®Õn h¹n tr¶ 
trong niªn ®é kÕ to¸n tiÕp theo, ghi:
Nî TK 342­ Nî dµi h¹n
Cã TK 315­ Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶.
d.4. §Þnh kú, nhËn  ®îc ho¸  ®¬n thanh to¸n tiÒn thuª 
tµi chÝnh: 
8

d.4.1. Khi chi tiÒn tr¶ nî  gèc vµ  tiÒn l∙i thuª tµi 
s¶n cho ®¬n vÞ cho thuª, ghi: 
Nî  TK 635 ­ Chi phÝ  tµi chÝnh (TiÒn l∙i thuª tr¶ kú 
nµy)
Nî  TK 315 ­ Nî  dµi h¹n  ®Õn h¹n tr¶ (Nî  gèc ph¶i tr¶  
kú nµy cã c¶ thuÕ GTGT)
Cã c¸c TK 111, 112 ...
d.4.2. C¨n cø vµo ho¸  ®¬n thanh to¸n tiÒn thuª ph¶n  
¸nh sè  thuÕ  GTGT ph¶i thanh to¸n cho bªn cho thuª trong 
kú, ghi:
Nî TK 133 ­ ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ (1332), hoÆc
Nî   c¸c   TK   627,   641,   642   (ThuÕ   GTGT   tÝnh   theo   ph ¬ng 
ph¸p trùc tiÕp h¹ch to¸n vµo chi phÝ SXKD trong kú) 
Cã TK 138 ­ Ph¶i thu kh¸c.
d.4.3. Khi nhËn  ®îc ho¸  ®¬n thanh to¸n tiÒn thuª tµi 
chÝnh nhng doanh nghiÖp cha tr¶ tiÒn ngay, c¨n cø vµo ho¸  
®¬n ph¶n ¸nh sè l∙i thuª tµi chÝnh ph¶i tr¶ kú nµy vµo TK  
315­ Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶, ghi:
Nî TK 635­ Chi phÝ tµi chÝnh 
Cã TK 315­ Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ (TiÒn l∙i thuª ph¶i 
tr¶ kú nµy).
­   C¨n   cø   ho¸   ®¬n   thanh   to¸n   tiÒn   thuª   ph¶n   ¸nh   sè 
thuÕ   GTGT   ®îc   khÊu   trõ   hoÆc   tÝnh   vµo   chi   phÝ   trong   kú 
gièng nh  trêng hîp chi tiÒn tr¶ nî  khi nhËn  ®îc ho¸  ®¬n 
(nh bót to¸n d.4.2).
®. Khi tr¶ phÝ  cam kÕt sö  dông vèn ph¶i tr¶ cho bªn 
cho thuª tµi s¶n, ghi:
Nî TK 635 ­ Chi phÝ tµi chÝnh
Cã c¸c TK 111, 112...
e.   §Þnh   kú,   kÕ   to¸n   tÝnh,   trÝch   khÊu   hao   TSC§   thuª 
tµi chÝnh vµo chi phÝ  s¶n xuÊt, kinh doanh hoÆc vèn ho¸ 
vµo gi¸ trÞ tµi s¶n dë dang, ghi:
Nî c¸c TK 623, 627, 641, 642, 241 ...
Cã TK 214 ­ Hao mßn TSC§ thuª tµi chÝnh (2142).
§ång thêi ghi  ®¬n bªn Nî  TK 009­ Nguån vèn khÊu hao 
TSC§.
g. Khi tr¶ l¹i TSC§ thuª tµi chÝnh theo quy  ®Þnh cña 
hîp  ®ång thuª cho bªn cho thuª, kÕ  to¸n ghi gi¶m gi¸ trÞ 
TSC§ thuª tµi chÝnh, ghi:
Nî TK 214 ­ Hao mßn TSC§ (2142)
Cã TK 212 ­ TSC§ thuª tµi chÝnh.
9

h. Trêng hîp trong hîp ®ång thuª tµi s¶n quy ®Þnh bªn  
®i thuª chØ thuª hÕt mét phÇn gi¸ trÞ tµi s¶n, sau ®ã mua  
l¹i   th×   khi   nhËn   chuyÓn   giao   quyÒn   së   h÷u   tµi   s¶n,   kÕ 
to¸n ghi gi¶m  TSC§  thuª tµi chÝnh  vµ  ghi t¨ng  TSC§  h÷u 
h×nh thuéc së h÷u cña doanh nghiÖp:
­ Khi chuyÓn tõ  tµi s¶n thuª tµi chÝnh sang tµi s¶n 
thuéc së h÷u, ghi:
Nî TK 211 ­ TSC§ h÷u h×nh
Cã TK 212 ­ TSC§ thuª tµi chÝnh.
­ Sè tiÒn tr¶ khi mua l¹i TSC§ thuª tµi chÝnh, ghi:
Nî TK 211­ TSC§ h÷u h×nh
Cã c¸c TK 111, 112.
§ång thêi chuyÓn gi¸ trÞ hao mßn, ghi:
Nî TK 2142 ­ Hao mßn  TSC§ thuª tµi chÝnh
Cã TK 2141 ­ Hao mßn TSC§ h÷u h×nh.


C. Híng dÉn kÕ to¸n thuª tµi s¶n lµ thuª ho¹t ®éng


1.   Ghi   nhËn   thuª   tµi   s¶n   lµ   thuª   ho¹t   ®éng   ®èi   víi 
doanh nghiÖp thuª
Thuª tµi s¶n lµ  thuª ho¹t  ®éng th×  doanh nghiÖp thuª 
kh«ng ph¶n ¸nh gi¸ trÞ  tµi s¶n  ®i thuª trªn B¶ng c©n  ®èi 
kÕ  to¸n cña doanh  nghiÖp,  mµ  chØ ph¶n  ¸nh  chi  phÝ  tiÒn 
thuª ho¹t  ®éng vµo chi phÝ  s¶n xuÊt, kinh doanh theo ph ­
¬ng ph¸p ®êng th¼ng cho suèt thêi h¹n thuª tµi s¶n, kh«ng  
phô  thuéc vµo ph¬ng thøc thanh to¸n tiÒn thuª (Tr¶ tiÒn 
thuª tõng kú hay tr¶ tríc, tr¶ sau).
2. KÕ to¸n TSC§ thuª ho¹t ®éng
2.1. Khi x¸c  ®Þnh chi phÝ  tiÒn thuª tµi s¶n lµ  thuª 
ho¹t ®éng ph¶i tr¶ trong kú, ghi:
Nî c¸c TK 623, 627, 641, 642
Nî TK 133­ ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ (1332)
Cã TK 331 ­ Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n, hoÆc 
Cã c¸c TK 111, 112,...
2.2. Trêng hîp doanh nghiÖp ph¶i tr¶ tríc tiÒn thuª 
tµi s¶n lµ thuª ho¹t ®éng cho nhiÒu kú.
a.   Khi   xuÊt   tiÒn   tr¶   tríc   tiÒn   thuª   cho   nhiÒu   kú, 
ghi:
Nî c¸c TK 623, 627, 641, 642 (Sè tr¶ cho kú nµy)
10

Nî TK 142 ­ Chi phÝ tr¶ tríc 
Nî TK 242 ­ Chi phÝ tr¶ tríc dµi h¹n 
Nî TK 133 ­ ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ (nÕu cã)
Cã c¸c TK 111, 112...
b.  §Þnh kú,  ph©n  bæ tiÒn  thuª tµi  s¶n lµ   thuª ho¹t 
®éng ®∙ tr¶ tríc vµo chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh, ghi:
Nî c¸c TK 623, 627, 641, 642
Cã TK 142 ­ Chi phÝ tr¶ tríc, hoÆc
Cã TK 242 ­ Chi phÝ tr¶ tríc dµi h¹n.


D. Híng dÉn kÕ to¸n cho thuª tµi s¶n 
lµ cho thuª ho¹t ®éng


1. Ghi nhËn TSC§ cho thuª ho¹t ®éng 
1.1. Cho thuª ho¹t  ®éng lµ  bªn cho thuª kh«ng cã  sù 
chuyÓn giao phÇn lín rñi ro vµ  lîi  Ých g¾n víi quyÒn së 
h÷u tµi s¶n cho thuª. Bªn cho thuª vÉn ghi nhËn tµi s¶n 
cho thuª ho¹t   ®éng  trªn B¶ng c©n  ®èi kÕ  to¸n theo  c¸ch 
ph©n lo¹i tµi s¶n cña doanh nghiÖp cho thuª.
1.2. Doanh thu cho thuª tµi s¶n tõ cho thuª ho¹t ®éng  
ph¶i  ®îc ghi nhËn theo ph¬ng ph¸p  ®êng th¼ng trong suèt 
thêi h¹n cho thuª mµ kh«ng phô thuéc vµo ph ¬ng thøc thanh 
to¸n, trõ khi ¸p dông ph¬ng ph¸p tÝnh kh¸c hîp lý h¬n.
1.3.   Chi   phÝ   cho   thuª   ho¹t   ®éng   trong   kú   bao   gåm  
kho¶n khÊu hao tµi s¶n cho thuª ho¹t  ®éng vµ  sè  chi phÝ 
trùc tiÕp ban  ®Çu  ®îc ghi nhËn ngay hoÆc ph©n bæ dÇn cho 
suèt thêi  h¹n  cho  thuª  phï  hîp víi viÖc ghi nhËn doanh 
thu.
1.4. KhÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh cho thuª ho¹t ®éng theo  
quy  ®Þnh cña ChuÈn mùc kÕ  to¸n TSC§ h÷u h×nh hoÆc ChuÈn 
mùc kÕ  to¸n TSC§ v« h×nh phï  hîp víi chÝnh s¸ch khÊu hao 
cña doanh nghiÖp.
2. KÕ to¸n TSC§ cho thuª ho¹t ®éng
2.1. Khi ph¸t sinh c¸c chi phÝ trùc tiÕp ban ®Çu liªn  
quan ®Õn cho thuª ho¹t ®éng, ghi:
Nî  TK 627­ Chi phÝ  s¶n xuÊt chung (§îc ghi nhËn ngay 
vµo chi phÝ trong kú)
Nî TK 142­ Chi phÝ tr¶ tríc, hoÆc
Nî TK 242­ Chi phÝ tr¶ tríc dµi h¹n 
Cã c¸c TK 111, 112, 331,...
11

2.2.   §èi   víi   doanh   nghiÖp   tÝnh   thuÕ   GTGT   ph¶i   nép  
theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ.
a.   Trêng   hîp   thu   tiÒn   cho   thuª   ho¹t   ®éng   theo   ®Þnh  
kú:
­ Khi ph¸t hµnh ho¸ ®¬n thanh to¸n tiÒn thuª tµi s¶n,  
ghi:
Nî TK 131­ Ph¶i thu cña kh¸ch hµng
Cã   TK   511­   Doanh   thu   b¸n   hµng   vµ   cung   cÊp   dÞch   vô 
(TiÒn cho thuª cha cã thuÕ GTGT)
Cã TK 3331­ ThuÕ GTGT ph¶i nép.
­ Khi thu ®îc tiÒn, ghi: 
Nî c¸c TK 111, 112,...
Cã TK 131­ Ph¶i thu cña kh¸ch hµng.
b. Trêng hîp thu tríc tiÒn cho thuª ho¹t  ®éng nhiÒu 
kú.
­ Khi nhËn tiÒn cña kh¸ch hµng tr¶ tr íc vÒ  ho¹t  ®éng 
cho thuª tµi s¶n cho nhiÒu kú, ghi:
Nî c¸c TK 111, 112,... (Tæng sè tiÒn nhËn tríc)
Cã  TK 3387­ Doanh thu cha thùc hiÖn (Theo gi¸ cha cã 
thuÕ GTGT)
Cã TK 3331­ ThuÕ GTGT ph¶i nép.
­   §Þnh   kú,   tÝnh   vµ   kÕt   chuyÓn   doanh   thu   cña   kú   kÕ 
to¸n, ghi:
Nî TK 3387 ­ Doanh thu cha thùc hiÖn
Cã TK 511­ Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô. 
­ Sè tiÒn ph¶i tr¶ l¹i cho kh¸ch hµng v× hîp ®ång cho 
thuª tµi s¶n kh«ng ®îc thùc hiÖn tiÕp hoÆc thêi gian thùc 
hiÖn ng¾n h¬n thêi gian ®∙ thu tiÒn tríc (nÕu cã), ghi:
Nî  TK 3387­ Doanh thu cha thùc hiÖn (Gi¸ cha cã  thuÕ 
GTGT)
Nî  TK 3331­ ThuÕ  GTGT ph¶i nép (Sè  tiÒn tr¶ l¹i cho 
ngêi  ®i thuª vÒ  thuÕ  GTGT cña ho¹t  ®éng cho thuª tµi s¶n 
kh«ng ®îc thùc hiÖn)
Cã c¸c TK 111, 112 (Tæng sè tiÒn tr¶ l¹i).
2.3. §èi víi  ®¬n vÞ  tÝnh thuÕ  GTGT ph¶i nép theo ph ­
¬ng ph¸p trùc tiÕp.
a.   Trêng   hîp   thu   tiÒn   cho   thuª   ho¹t   ®éng   theo   ®Þnh  
kú.
­   Khi   ph¸t   hµnh   ho¸   ®¬n   dÞch   vô   cho   thuª   tµi   s¶n, 
ghi:
12

Nî TK 131­ Ph¶i thu cña kh¸ch hµng
Cã   TK   511­   Doanh   thu   b¸n   hµng   vµ   cung   cÊp   dÞch   vô 
(Tæng gi¸ thanh to¸n).
­ Khi thu ®îc tiÒn, ghi:
Nî c¸c TK 111, 112,...
Cã TK 131­ Ph¶i thu cña kh¸ch hµng.
b. Trêng hîp thu tríc tiÒn cho thuª ho¹t  ®éng nhiÒu 
kú.
­ Khi nhËn tiÒn cña kh¸ch hµng tr¶ tríc vÒ  cho thuª 
ho¹t ®éng cho nhiÒu n¨m, ghi:
Nî c¸c TK 111, 112... (Tæng sè tiÒn nhËn tríc)
Cã   TK 3387  ­  Doanh  thu cha thùc  hiÖn  (Tæng  sè  tiÒn 
nhËn tríc).
­   §Þnh   kú,   tÝnh   vµ   kÕt   chuyÓn   doanh   thu   cña   kú   kÕ 
to¸n, ghi:
Nî TK 3387­ Doanh thu cha thùc hiÖn
Cã TK 511­ Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô. 
­ Cuèi kú kÕ to¸n, tÝnh vµ ph¶n ¸nh sè thuÕ GTGT ph¶i 
nép theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp, ghi:
Nî TK 511­ Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 
Cã TK 3331­ ThuÕ GTGT ph¶i nép.
­   Sè   tiÒn   ph¶i   tr¶   l¹i   cho   kh¸ch   hµng   v×   hîp   ®ång 
cung cÊp dÞch vô vÒ cho thuª tµi s¶n kh«ng ®îc thùc hiÖn, 
ghi:
Nî TK 3387 ­ Doanh thu cha thùc hiÖn
Cã c¸c TK 111, 112,... (Tæng sè tiÒn tr¶ l¹i).
2.4. §Þnh kú, tÝnh, trÝch khÊu hao TSC§ cho thuª ho¹t  
®éng vµo chi phÝ SXKD, ghi:
Nî TK 627­ Chi phÝ s¶n xuÊt chung
Cã  TK 214­ Hao mßn TSC§ (Hao mßn TSC§ cho thuª ho¹t 
®éng).
§ång thêi, ghi  ®¬n bªn Nî  TK 009­ Nguån vèn khÊu hao 
TSC§.
2.5.  §Þnh  kú, ph©n  bæ sè   chi phÝ   trùc tiÕp  ban  ®Çu 
liªn quan   ®Õn  cho  thuª  ho¹t  ®éng (nÕu  ph©n  bæ dÇn)  phï 
hîp víi viÖc ghi nhËn doanh thu cho thuª ho¹t ®éng, ghi:
Nî TK 627 ­ Chi phÝ s¶n xuÊt chung 
Cã TK 142­ Chi phÝ tr¶ tríc
Cã TK 242­ Chi phÝ tr¶ tríc dµi h¹n.
13§ .   K Õ   t o ¸ n   g i a o   d Þ c h   b ¸ n   v µ   t h u ª   l ¹ i   T S C §   l µ   t h u ª   t µ i 
chÝnh


1. Ghi nhËn giao dÞch b¸n vµ thuª l¹i tµi s¶n lµ thuª  
tµi chÝnh
Giao dÞch b¸n vµ  thuª l¹i tµi s¶n  ®îc thùc hiÖn khi 
tµi s¶n ®îc b¸n vµ ®îc thuª l¹i bëi chÝnh ngêi b¸n. Kho¶n 
chªnh lÖch gi÷a thu nhËp b¸n tµi s¶n víi gi¸ trÞ  cßn l¹i 
trªn sæ kÕ  to¸n kh«ng  ®îc ghi nhËn ngay lµ  mét kho¶n l∙i 
hoÆc lç  tõ  viÖc b¸n tµi s¶n mµ  ph¶i ghi nhËn lµ  thu nhËp  
cha thùc hiÖn hoÆc chi phÝ  tr¶ tríc dµi h¹n vµ  ph©n bæ 
cho suèt thêi gian thuª tµi s¶n. Trong giao dÞch b¸n vµ 
thuª l¹i, nÕu cã chi phÝ ph¸t sinh ngoµi chi phÝ khÊu hao 
th×   ®îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ  s¶n xuÊt, kinh doanh trong  
kú.
2. KÕ  to¸n giao dÞch b¸n vµ  thuª l¹i tµi s¶n lµ  thuª 
tµi chÝnh
2.1. Trêng hîp giao dÞch b¸n vµ  thuª l¹i víi gi¸ b¸n  
tµi s¶n cao h¬n gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§.
a. Khi hoµn tÊt thñ  tôc b¸n tµi s¶n, c¨n cø vµo ho¸ 
®¬n vµ c¸c chøng tõ liªn quan, ghi:
Nî c¸c TK 111, 112, 131(Tæng gi¸ thanh to¸n)
Cã   TK 711­  Thu nhËp  kh¸c  (Theo  gi¸ trÞ   cßn l¹i  cña 
TSC§ b¸n vµ thuª l¹i)
Cã TK 3387 ­ Doanh thu cha thùc hiÖn (Chªnh lÖch gi÷a 
gi¸ b¸n lín h¬n gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§)
Cã TK 3331 ­ ThuÕ GTGT ph¶i nép.
§ång thêi, ghi gi¶m TSC§:
Nî  TK 811 ­ Chi phÝ  kh¸c (Gi¸ trÞ  cßn l¹i cña TSC§ 
b¸n vµ thuª l¹i)
Nî TK 214 ­ Hao mßn TSC§ (NÕu cã)
Cã TK 211 ­ TSC§ h÷u h×nh (Nguyªn gi¸ TSC§).
b. C¸c bót to¸n ghi nhËn tµi s¶n thuª vµ  nî  ph¶i tr¶ 
vÒ  thuª tµi chÝnh, tr¶ tiÒn thuª tõng kú  thùc hiÖn theo 
bót to¸n 2.2.c vµ 2.2.d ­ PhÇn B "KÕ to¸n thuª tµi s¶n lµ  
thuª tµi chÝnh".
c.   §Þnh   kú,   kÕ   to¸n   tÝnh,   trÝch   khÊu   hao   TSC§   thuª 
tµi chÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh, ghi:
Nî c¸c TK 623, 627, 641, 642
Cã TK 2142 ­ Hao mßn TSC§ thuª tµi chÝnh.
14

§ång thêi, ghi ®¬n bªn Nî TK 009 ­ Nguån vèn khÊu hao 
TSC§­ Tµi kho¶n ngoµi B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n.
d. §Þnh kú, kÕt chuyÓn chªnh lÖch lín h¬n (l∙i) gi÷a 
gi¸   b¸n   vµ   gi¸   trÞ   cßn   l¹i   cña   tµi   s¶n   cè   ®Þnh   b¸n   vµ 
thuª l¹i ghi gi¶m chi phÝ  s¶n xuÊt, kinh doanh trong kú 
phï hîp thêi gian thuª tµi s¶n, ghi:
Nî TK 3387 ­ Doanh thu cha thùc hiÖn
Cã c¸c TK 623, 627, 641, 642,... 
2.2. Trêng hîp giao dÞch b¸n vµ thuª l¹i víi gi¸ thÊp  
h¬n gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§.
a. Khi hoµn tÊt thñ  tôc b¸n tµi s¶n, c¨n cø vµo ho¸ 
®¬n vµ c¸c chøng tõ liªn quan, ghi:
Nî c¸c TK 111, 112, 131 (Tæng gi¸ thanh to¸n)
Cã TK 711 ­ Thu nhËp kh¸c (Gi¸ b¸n TSC§)
Cã TK 3331 ­ ThuÕ GTGT ph¶i nép (NÕu cã).
§ång thêi, ghi gi¶m TSC§:
Nî TK 811 ­ Chi phÝ kh¸c (TÝnh b»ng gi¸ b¸n TSC§)
Nî  TK 242 ­ Chi phÝ  tr¶ tríc dµi h¹n (Chªnh lÖch gi¸ 
b¸n nhá h¬n gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§)
Nî TK 214 ­ Hao mßn TSC§ (NÕu cã)
Cã TK 211 ­ TSC§ h÷u h×nh (Nguyªn gi¸ TSC§).
b. C¸c bót to¸n ghi nhËn tµi s¶n, nî ph¶i tr¶ vÒ thuª 
tµi chÝnh, tr¶ tiÒn thuª tõng kú  vµ  tÝnh, trÝch khÊu hao 
TSC§ thuª tµi chÝnh thùc hiÖn theo bót to¸n 2.2.c, 2.2.d 
vµ   2.2.g   ­   PhÇn   B   "KÕ   to¸n   thuª   tµi   s¶n   lµ   thuª   tµi  
chÝnh".
c.   §Þnh   kú,   kÕt   chuyÓn   sè   chªnh   lÖch   nhá   h¬n   (lç) 
gi÷a gi¸ b¸n vµ  gi¸ trÞ  cßn l¹i cña TSC§ b¸n vµ  thuª l¹i  
ghi t¨ng chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh trong kú, ghi:
Nî c¸c TK  623, 627, 641, 642,...
Cã TK 242 ­ Chi phÝ tr¶ tríc dµi h¹n.


E. KÕ to¸n giao dÞch b¸n vµ thuª l¹i TSC§ 
lµ thuª ho¹t ®éng


1.   Ghi   nhËn   giao   dÞch   b¸n   vµ   thuª   l¹i   TSC§   lµ   thuª 
ho¹t ®éng
1.1. NÕu gi¸ b¸n  ®îc tháa thuËn  ë  møc gi¸ trÞ  hîp lý 
th×  c¸c kho¶n lç  hoÆc l∙i ph¶i  ®îc ghi nhËn ngay vµo B¸o 
c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh trong kú ph¸t sinh; 
15

1.2. NÕu gi¸ b¸n  ®îc tho¶ thuËn thÊp h¬n gi¸ trÞ  hîp 
lý  th×  c¸c kho¶n l∙i hoÆc lç  còng ph¶i  ®îc ghi nhËn ngay 
trong   kú   ph¸t   sinh,   trõ   trêng   hîp   kho¶n   lç   ®îc   bï   ®¾p 
b»ng kho¶n  tiÒn thuª trong  t¬ng  lai   ë  mét møc gi¸ thuª 
thÊp h¬n gi¸ thuª thÞ  trêng, th×  kho¶n lç  nµy kh«ng  ®îc 
ghi nhËn ngay mµ ph¶i ph©n bæ dÇn phï hîp víi kho¶n thanh 
to¸n tiÒn thuª trong suèt thêi gian mµ  tµi s¶n  ®ã   ®îc dù 
kiÕn sö dông; 
1.3.   NÕu   gi¸   b¸n   cao   h¬n   gi¸   trÞ   hîp   lý   th×   kho¶n 
chªnh lÖch cao h¬n gi¸ trÞ hîp lý kh«ng ®îc ghi nhËn ngay 
lµ  mét kho¶n l∙i trong kú  mµ  ph¶i  ®îc ph©n bæ dÇn trong 
suèt thêi gian mµ tµi s¶n ®ã ®îc dù kiÕn sö dông;
1.4. §èi víi thuª ho¹t  ®éng, nÕu gi¸ trÞ  hîp lý  t¹i 
thêi  ®iÓm b¸n vµ  thuª l¹i tµi s¶n thÊp h¬n gi¸ trÞ  cßn 
l¹i cña tµi s¶n, kho¶n lç b»ng sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ trÞ 
cßn l¹i vµ gi¸ trÞ hîp lý ph¶i ®îc ghi nhËn ngay trong kú 
ph¸t sinh.
2. Bæ sung néi dung ph¶n ¸nh cña Tµi kho¶n 242 "Chi 
phÝ tr¶ tríc dµi h¹n"
Bæ sung thªm néi dung bªn Nî TK 242:
­ Sè  chªnh lÖch gi¸ b¸n nhá  h¬n gi¸ trÞ  cßn l¹i cña 
TSC§ b¸n vµ thuª l¹i lµ thuª ho¹t ®éng.
Bæ sung thªm néi dung bªn Cã TK 242:
­ Ph©n bæ sè  chªnh lÖch gi¸ b¸n nhá  h¬n gi¸ trÞ  cßn 
l¹i cña TSC§ b¸n vµ  thuª l¹i vµo chi phÝ  s¶n xuÊt, kinh 
doanh trong suèt thêi h¹n thuª l¹i tµi s¶n.
3. KÕ to¸n giao dÞch b¸n vµ thuª l¹i TSC§ lµ thuª ho¹t  
®éng
3.1.   Khi   b¸n   TSC§   vµ   thuª   l¹i,   c¨n   cø   vµo   hãa   ®¬n 
GTGT vµ c¸c chøng tõ liªn quan ®Õn viÖc b¸n TSC§, kÕ to¸n 
ph¶n ¸nh giao dÞch b¸n theo c¸c trêng hîp sau:
a. NÕu gi¸ b¸n  ®îc tháa thuËn  ë  møc gi¸ trÞ  hîp lý 
th×  c¸c kho¶n lç  hay l∙i ph¶i ®îc ghi nhËn ngay trong kú 
ph¸t sinh, c¨n cø vµo ho¸ ®¬n chøng tõ:
­ Ph¶n ¸nh sè thu nhËp b¸n TSC§, ghi:
Nî c¸c TK 111, 112, 131,...
Cã TK 711 ­ Thu nhËp kh¸c (Gi¸ b¸n TSC§)
Cã TK 3331 ­ ThuÕ GTGT ph¶i nép (NÕu cã).
§ång thêi, ghi gi¶m TSC§:
Nî  TK 811 ­ Chi phÝ  kh¸c (Gi¸ trÞ  cßn l¹i cña TSC§ 
b¸n vµ thuª l¹i)
Nî TK 214 ­ Hao mßn TSC§ (Sè ®∙ hao mßn ­ NÕu cã)
16

Cã TK 211­ TSC§ h÷u h×nh (Nguyªn gi¸ TSC§). 
b. NÕu gi¸ b¸n  ®îc tho¶ thuËn  ë  møc thÊp h¬n gi¸ trÞ 
hîp lý  th×  c¸c kho¶n l∙i hoÆc lç  còng ph¶i  ®îc ghi nhËn 
ngay, kÕ to¸n ghi sæ c¸c bót to¸n nh ë ®iÓm 3.1(a). 
Trêng hîp gi¸ b¸n vµ  thuª l¹i TSC§ thÊp h¬n gi¸ trÞ 
hîp lý  nhng møc gi¸ thuª thÊp h¬n gi¸ thuª thÞ  trêng th× 
kho¶n lç  nµy kh«ng  ®îc ghi nhËn ngay mµ  ph¶i ph©n bæ dÇn 
phï   hîp   víi   kho¶n  thanh   to¸n   tiÒn  thuª   trong   thêi  gian  
thuª tµi s¶n, ghi: 
­ C¨n cø vµo ho¸  ®¬n GTGT vµ  c¸c chøng tõ  liªn quan 
®Õn viÖc b¸n TSC§, ph¶n ¸nh thu nhËp b¸n TSC§, ghi:
Nî c¸c TK 111, 112,...
Cã TK 711 ­ Thu nhËp kh¸c (Gi¸ b¸n TSC§)
Cã TK 3331 ­ ThuÕ GTGT ph¶i nép.
§ång thêi, ghi gi¶m TSC§:
Nî TK 811 ­ Chi phÝ kh¸c (TÝnh b»ng gi¸ b¸n cña TSC§)
Nî  TK 242 ­ Chi phÝ  tr¶ tríc dµi h¹n (Chªnh lÖch gi¸ 
trÞ cßn l¹i cña TSC§ lín h¬n gi¸ b¸n)
Nî TK 214 ­ Hao mßn TSC§ 
Cã TK 211 ­ TSC§ h÷u h×nh.
­ Trong c¸c kú  tiÕp theo ph©n bæ sè  lç  vÒ  giao dÞch 
b¸n vµ thuª l¹i tµi s¶n lµ thuª ho¹t ®éng vµo chi phÝ s¶n  
xuÊt,  kinh   doanh   trong   kú  phï  hîp  víi  kho¶n   thanh  to¸n  
tiÒn thuª trong suèt thêi gian mµ  tµi s¶n  ®ã  dù  kiÕn sö 
dông, ghi:
Nî c¸c TK 623, 627, 641, 642
Cã TK 242 ­ Chi phÝ tr¶ tríc dµi h¹n.
c. NÕu gi¸ b¸n vµ  thuª l¹i tµi s¶n cao h¬n gi¸ trÞ 
hîp lý  th×  kho¶n chªnh lÖch cao h¬n gi¸ trÞ  hîp lý  kh«ng 
®îc ghi nhËn ngay lµ  mét kho¶n l∙i trong kú  mµ   ®îc ph©n 
bæ dÇn trong suèt thêi gian mµ  tµi s¶n  ®ã   ® îc dù  kiÕn sö 
dông cßn sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ trÞ hîp lý vµ gi¸ trÞ cßn  
l¹i ®îc ghi nhËn ngay lµ mét kho¶n l∙i hay lç trong kú. 
c.1. C¨n cø vµo ho¸ ®¬n GTGT b¸n TSC§, ghi:
Nî c¸c TK 111, 112, 131
Cã  TK 711 ­ Thu nhËp kh¸c (TÝnh b»ng gi¸ trÞ  hîp lý 
cña TSC§)
Cã  TK 3387­ Doanh thu cha thùc hiÖn (Chªnh lÖch gi¸ 
b¸n cao h¬n gi¸ trÞ hîp lý cña TSC§)
Cã TK 3331 ­ ThuÕ GTGT ph¶i nép (NÕu cã).
§ång thêi, ghi gi¶m gi¸ trÞ TSC§ b¸n vµ thuª l¹i:
17

Nî  TK 811 ­ Chi phÝ  kh¸c (Gi¸ trÞ  cßn l¹i cña TSC§ 
b¸n vµ thuª l¹i)
Nî TK 214 ­ Hao mßn TSC§ (NÕu cã)
Cã TK 211 ­ TSC§ h÷u h×nh.
c.2. §Þnh kú, ph©n bæ sè l∙i vÒ giao dÞch b¸n vµ thuª 
l¹i tµi s¶n lµ  thuª ho¹t  ®éng ghi gi¶m chi phÝ  s¶n xuÊt, 
kinh   doanh   trong   kú   phï   hîp   víi   kho¶n   thanh   to¸n   tiÒn 
thuª trong suèt thêi gian mµ  tµi s¶n  ®ã  dù  kiÕn sö  dông, 
ghi:
Nî TK 3387 ­ Doanh thu cha thùc hiÖn
Cã c¸c TK  623, 627, 641, 642.
3.2. §Þnh kú, x¸c ®Þnh tiÒn thuª TSC§ ph¶i tr¶, ghi:
Nî c¸c TK 623, 627, 641, 642
Nî TK 133 ­ ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ (nÕu cã)
Cã c¸c TK 111, 112, 331.


II. Híng dÉn kÕ to¸n chuÈn mùc "¶nh hëng 
cña viÖc thay ®æi tû gi¸ hèi ®o¸i"


1. Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i  
Trêng hîp doanh nghiÖp ph¸t sinh c¸c  ®¬n vÞ  tiÒn tÖ 
kh¸c víi  ®¬n vÞ  tiÒn tÖ  chÝnh thøc sö  dông trong kÕ  to¸n 
vµ  lËp b¸o c¸o tµi chÝnh, th×  khi quy  ®æi tõ   ®¬n vÞ  tiÒn  
tÖ kh¸c sang ®¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông trong kÕ to¸n sÏ ph¸t  
sinh chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i. 
Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i lµ chªnh lÖch tõ viÖc trao  
®æi thùc tÕ  hoÆc quy  ®æi cïng mét sè  lîng tiÒn tÖ  kh¸c 
sang   ®¬n   vÞ   tiÒn   tÖ   kÕ   to¸n   theo   tû   gi¸   hèi   ®o¸i   kh¸c 
nhau.
Chªnh   lÖch   tû   gi¸   hèi   ®o¸i   chñ   yÕu   ph¸t   sinh   trong 
c¸c trêng hîp: 
a) Thùc tÕ  mua b¸n, trao  ®æi, thanh to¸n c¸c nghiÖp  
vô  b»ng ngo¹i tÖ  trong kú  (chªnh lÖch tû  gi¸ hèi  ®o¸i  ®∙ 
thùc hiÖn): Lµ  kho¶n chªnh lÖch tõ  viÖc trao  ®æi thùc tÕ 
hoÆc quy  ®æi cïng mét sè  lîng  ®¬n vÞ  tiÒn tÖ  kh¸c sang 
®¬n vÞ  tiÒn tÖ  kÕ  to¸n theo tû  gi¸ hèi  ®o¸i kh¸c nhau. 
Chªnh lÖch tû  gi¸ hèi  ®o¸i nµy th êng ph¸t sinh trong c¸c 
giao dÞch mua, b¸n hµng ho¸, dÞch vô; hoÆc thanh to¸n nî 
ph¶i   tr¶,   hay   øng   tríc   ®Ó   mua   hµng;   hoÆc   vay,   hay   cho 
vay,... b»ng  ®¬n vÞ  tiÒn tÖ  kh¸c víi  ®¬n vÞ  tiÒn tÖ  kÕ 
to¸n. Trong c¸c trêng hîp nªu trªn, tû  gi¸ hèi  ®o¸i gi÷a 
®¬n vÞ tiÒn tÖ kh¸c víi ®¬n vÞ tiÒn tÖ kÕ to¸n sÏ ®îc ghi 
18

theo tû gi¸ hèi ®o¸i ngµy giao dÞch (tû gi¸ hèi ®o¸i giao 
dÞch thùc tÕ, tû  gi¸ giao dÞch b×nh qu©n trªn thÞ  trêng 
ngo¹i   tÖ   liªn   ng©n   hµng   do   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam 
c«ng bè t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh giao dÞch).
Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i thùc tÕ ph¸t sinh trong kú  
(chªnh lÖch tû  gi¸ hèi  ®o¸i  ®∙ thùc hiÖn)  ë  doanh nghiÖp 
bao gåm: 
* Chªnh lÖch tû  gi¸ hèi  ®o¸i thùc tÕ  ph¸t sinh trong 
kú  cña ho¹t  ®éng  ®Çu t x©y dùng  ®Ó  h×nh thµnh tµi s¶n cè  
®Þnh (giai ®o¹n tríc ho¹t ®éng); 
* Chªnh lÖch tû  gi¸ hèi  ®o¸i thùc tÕ  ph¸t sinh trong 
kú  cña ho¹t  ®éng kinh doanh, kÓ  c¶ cña ho¹t  ®éng  ®Çu t 
XDCB cña doanh nghiÖp võa kinh doanh võa cã ho¹t ®éng ®Çu  
t x©y dùng.
b) §¸nh gi¸ l¹i c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ 
t¹i ngµy lËp b¶ng C§KT ë thêi ®iÓm cuèi n¨m tµi chÝnh: 
ë thêi  ®iÓm kÕt thóc n¨m tµi chÝnh vÒ  nguyªn t¾c c¸c  
kho¶n môc tiÒn tÖ  (Sè  d cña c¸c Tµi kho¶n tiÒn mÆt, TiÒn 
göi Ng©n hµng, nî ph¶i thu, nî ph¶i tr¶ ®îc ph¶n ¸nh ®ång 
thêi theo  ®¬n vÞ  tiÒn tÖ  kÕ  to¸n vµ  theo  ®¬n vÞ  tiÒn tÖ 
kh¸c víi ®¬n vÞ tiÒn tÖ kÕ to¸n) ph¶i ®îc b¸o c¸o b»ng tû 
gi¸   cuèi   n¨m   tµi   chÝnh.   V×   vËy,   ë   thêi   ®iÓm   nµy   doanh 
nghiÖp   ph¶i   ®¸nh   gi¸   l¹i   c¸c   kho¶n   môc   tiÒn   tÖ   cã   gèc 
ngo¹i  tÖ  theo  tû  gi¸ hèi  ®o¸i  giao  dÞch b×nh qu©n  trªn 
thÞ  trêng  ngo¹i  tÖ  liªn ng©n hµng  do Ng©n  hµng  Nhµ  níc 
ViÖt Nam c«ng bè t¹i thêi ®iÓm cuèi n¨m tµi chÝnh.
Chªnh lÖch tû  gi¸ hèi  ®o¸i do  ®¸nh gi¸ l¹i c¸c kho¶n 
môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ t¹i ngµy lËp b¶ng C§KT ë thêi  
®iÓm cuèi n¨m tµi chÝnh, gåm:
* Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i t¹i ngµy lËp B¶ng C§KT ë 
thêi  ®iÓm  cuèi  n¨m tµi chÝnh do  ®¸nh gi¸ l¹i c¸c kho¶n 
môc tiÒn tÖ  cã  gèc ngo¹i tÖ  liªn quan  ®Õn giai  ®o¹n  ®Çu 
t x©y dùng (giai ®o¹n tríc ho¹t ®éng);
* Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i t¹i ngµy lËp B¶ng C§KT ë 
thêi  ®iÓm  cuèi  n¨m tµi chÝnh do  ®¸nh gi¸ l¹i c¸c kho¶n 
môc tiÒn tÖ  cã  gèc ngo¹i tÖ  liªn quan  ®Õn ho¹t  ®éng s¶n 
xuÊt, kinh doanh.
c) §èi víi c¸c doanh nghiÖp sö dông c«ng cô tµi chÝnh  
®Ó  dù  phßng rñi ro hèi  ®o¸i th×  c¸c kho¶n vay, nî  ph¶i 
tr¶ cã  gèc ngo¹i tÖ   ®îc h¹ch to¸n theo tû  gi¸ hèi  ®o¸i 
thùc   tÕ   ph¸t   sinh.   Doanh   nghiÖp   kh«ng   ®îc   ®¸nh  gi¸  l¹i 
c¸c   kho¶n   vay,   nî   ph¶i   tr¶   cã   gèc   ngo¹i   tÖ   ®∙   sö   dông 
c«ng cô tµi chÝnh ®Ó dù phßng rñi ro hèi ®o¸i.
2. Nguyªn t¾c ghi nhËn c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh 
b»ng ngo¹i tÖ vµ ®¸nh gi¸ l¹i c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc 
19


ngo¹i tÖ  t¹i ngµy lËp B¶ng C§KT  ë  thêi  ®iÓm cuèi n¨m tµi 
chÝnh
2.1.   C¸c   doanh   nghiÖp   s¶n   xuÊt,   kinh   doanh   cã   c¸c  
nghiÖp vô  kinh tÕ  ph¸t sinh b»ng ngo¹i tÖ  ph¶i thùc hiÖn 
ghi sæ kÕ  to¸n vµ  lËp b¸o c¸o tµi chÝnh theo mét  ®¬n vÞ 
tiÒn tÖ  thèng nhÊt lµ  §ång ViÖt Nam, hoÆc  ®¬n vÞ  tiÒn tÖ 
chÝnh  thøc   sö  dông   trong   kÕ   to¸n   (nÕu   ® îc   chÊp   thuËn). 
ViÖc quy  ®æi  ®ång ngo¹i tÖ  ra §ång ViÖt Nam, hoÆc ra  ®¬n 
vÞ tiÒn tÖ chÝnh thøc sö dông trong kÕ to¸n vÒ nguyªn t¾c 
doanh nghiÖp ph¶i c¨n cø vµo tû gi¸ giao dÞch thùc tÕ cña 
nghiÖp  vô  kinh  tÕ  ph¸t  sinh hoÆc tû  gi¸ giao dÞch  b×nh 
qu©n trªn thÞ  trêng ngo¹i tÖ  liªn ng©n hµng do Ng©n hµng 
Nhµ  níc ViÖt Nam c«ng bè  t¹i thêi  ®iÓm ph¸t sinh nghiÖp 
vô  kinh tÕ  (sau  ®©y gäi t¾t lµ  tû  gi¸ giao dÞch)  ®Ó  ghi 
sæ kÕ to¸n.
Doanh nghiÖp  ®ång thêi ph¶i theo dâi nguyªn tÖ  trªn 
sæ   kÕ   to¸n   chi   tiÕt   c¸c   Tµi   kho¶n:   TiÒn   mÆt,   TiÒn   göi 
Ng©n   hµng,   TiÒn   ®ang   chuyÓn,   c¸c   kho¶n   ph¶i   thu,   c¸c 
kho¶n ph¶i tr¶ vµ  Tµi kho¶n 007 “Ngo¹i tÖ  c¸c lo¹i” (Tµi 
kho¶n ngoµi B¶ng C©n ®èi kÕ to¸n).
2.2. §èi víi Tµi kho¶n thuéc lo¹i doanh thu, hµng tån  
kho,   TSC§,   chi   phÝ   s¶n   xuÊt,   kinh  doanh,   chi   phÝ   kh¸c,  
bªn Nî  c¸c Tµi kho¶n vèn b»ng tiÒn,... khi ph¸t sinh c¸c 
nghiÖp vô  kinh tÕ  b»ng ngo¹i tÖ  ph¶i  ®îc ghi sæ kÕ  to¸n 
b»ng §ång ViÖt Nam, hoÆc b»ng  ®¬n vÞ  tiÒn tÖ  chÝnh thøc 
sö  dông trong kÕ  to¸n theo tû  gi¸ giao dÞch thùc tÕ  hoÆc 
tû  gi¸ giao dÞch b×nh qu©n liªn ng©n hµng t¹i thêi  ®iÓm 
nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh. 
2.3. §èi víi bªn Cã  cña c¸c Tµi kho¶n vèn b»ng tiÒn, 
khi ph¸t sinh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ b»ng ngo¹i tÖ ph¶i ®­
îc ghi sæ kÕ  to¸n b»ng §ång ViÖt Nam, hoÆc b»ng  ®¬n vÞ 
tiÒn tÖ  chÝnh thøc sö  dông trong kÕ  to¸n theo tû  gi¸ ghi 
trªn sæ kÕ  to¸n (tû  gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn; tû  gi¸ nhËp 
tríc, xuÊt tríc...). 
2.4.  §èi  víi bªn  Cã  cña c¸c  Tµi kho¶n  nî   ph¶i tr¶, 
hoÆc bªn Nî  cña c¸c Tµi kho¶n nî  ph¶i thu, khi ph¸t sinh 
c¸c nghiÖp vô  kinh tÕ  b»ng ngo¹i tÖ  ph¶i  ®îc ghi sæ kÕ 
to¸n b»ng §ång ViÖt Nam, hoÆc b»ng  ®¬n vÞ  tiÒn tÖ  chÝnh 
thøc sö  dông trong  kÕ  to¸n  theo tû  gi¸ giao dÞch;  Cuèi 
n¨m tµi chÝnh c¸c sè  d Nî  ph¶i tr¶ hoÆc d Nî  ph¶i thu cã 
gèc ngo¹i tÖ   ®îc  ®¸nh gi¸ l¹i theo tû  gi¸ giao dÞch b×nh 
qu©n trªn thÞ  trêng ngo¹i tÖ  liªn ng©n hµng do Ng©n hµng 
Nhµ   níc   ViÖt   Nam   c«ng   bè   t¹i   thêi   ®iÓm   cuèi   n¨m   tµi 
chÝnh.  
2.5.  §èi  víi bªn  Nî  cña c¸c  Tµi kho¶n  nî   ph¶i tr¶, 
hoÆc bªn Cã  cña c¸c Tµi kho¶n nî  ph¶i thu, khi ph¸t sinh 
c¸c nghiÖp vô  kinh tÕ  b»ng ngo¹i tÖ  ph¶i  ®îc ghi sæ kÕ 
20

to¸n b»ng §ång ViÖt Nam, hoÆc b»ng  ®¬n vÞ  tiÒn tÖ  chÝnh 
thøc   sö   dông   trong   kÕ   to¸n   theo   tû   gi¸   ghi   trªn   sæ   kÕ 
to¸n.
2.6. Cuèi n¨m tµi chÝnh, doanh nghiÖp ph¶i  ®¸nh gi¸ 
l¹i   c¸c   kho¶n   môc   tiÒn   tÖ   cã   gèc   ngo¹i   tÖ   theo   tû   gi¸ 
giao   dÞch   b×nh   qu©n   trªn   thÞ   trêng   ngo¹i   tÖ   liªn   ng©n 
hµng do Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam c«ng bè  t¹i thêi  ®iÓm 
lËp B¶ng C§KT cuèi n¨m tµi chÝnh.
2.7. Trêng hîp mua, b¸n ngo¹i tÖ  b»ng §ång ViÖt Nam 
th× h¹ch to¸n theo tû gi¸ thùc tÕ mua, b¸n. 
3. Nguyªn t¾c xö lý chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i 
3.1. Xö lý chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ph¸t sinh trong  
kú  vµ  chªnh lÖch  ®¸nh gi¸ l¹i cuèi kú  liªn quan  ®Õn ho¹t 
®éng s¶n xuÊt, kinh doanh:
­ Toµn bé  chªnh lÖch tû  gi¸ hèi  ®o¸i ph¸t sinh trong 
kú  vµ  chªnh lÖch tû  gi¸ hèi  ®o¸i  ®¸nh gi¸ l¹i c¸c kho¶n 
môc tiÒn tÖ  cã  gèc ngo¹i tÖ  cuèi n¨m tµi chÝnh hoÆc ngµy 
kÕt   thóc   n¨m   tµi   chÝnh   kh¸c   víi   n¨m   d¬ng   lÞch   (®∙   ®îc 
chÊp thuËn) cña c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ ®îc 
ghi nhËn ngay vµo chi phÝ  tµi chÝnh, hoÆc doanh thu ho¹t 
®éng tµi chÝnh trªn B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t  ®éng kinh doanh 
cña n¨m tµi chÝnh.
­ §èi víi doanh nghiÖp võa cã  ho¹t  ®éng kinh doanh,  
võa cã  ho¹t  ®éng  ®Çu t XDCB, nÕu ph¸t sinh chªnh lÖch tû 
gi¸ hèi  ®o¸i trong kú  vµ  chªnh lÖch  ®¸nh gi¸ l¹i cuèi kú 
liªn   quan   ®Õn   ho¹t   ®éng   ®Çu   t  XDCB   th×   còng   xö   lý   c¸c 
chªnh   lÖch   tû   gi¸   hèi   ®o¸i   nµy   vµo   chi   phÝ   tµi   chÝnh, 
hoÆc doanh thu ho¹t  ®éng tµi chÝnh trªn B¸o c¸o kÕt qu¶ 
ho¹t ®éng kinh doanh cña n¨m tµi chÝnh.
­ Doanh nghiÖp kh«ng  ®îc chia lîi nhuËn hoÆc tr¶ cæ 
tøc trªn l∙i chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ®¸nh gi¸ l¹i cuèi 
n¨m tµi chÝnh cña c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ.
3.2. Xö lý chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ph¸t sinh trong  
kú  vµ  chªnh lÖch do  ®¸nh gi¸ l¹i cuèi kú  liªn quan  ®Õn 
ho¹t  ®éng   ®Çu  t  x©y dùng  (giai   ®o¹n tríc ho¹t  ®éng)  nh 
sau:
­ Trong giai ®o¹n ®Çu t x©y dùng, kho¶n chªnh lÖch tû 
gi¸ hèi  ®o¸i  ®∙ thùc hiÖn vµ  chªnh lÖch tû  gi¸  ®¸nh gi¸ 
l¹i cuèi n¨m tµi chÝnh cña c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ  cã  gèc 
ngo¹i tÖ  ph¶n ¸nh luü  kÕ  trªn B¶ng c©n  ®èi kÕ  to¸n (ChØ 
tiªu Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i).
­ Khi kÕt thóc qu¸ tr×nh  ®Çu t  x©y dùng, chªnh lÖch 
tû  gi¸ hèi  ®o¸i thùc tÕ  ph¸t sinh trong giai  ®o¹n  ®Çu t 
x©y dùng (lç hoÆc l∙i tû gi¸ hèi ®o¸i) kh«ng tÝnh vµo trÞ 
gi¸   TSC§   mµ   kÕt   chuyÓn   toµn   bé   vµo   chi   phÝ   tµi   chÝnh, 
21

hoÆc doanh thu ho¹t  ®éng tµi chÝnh cña n¨m tµi chÝnh cã 
TSC§   vµ   c¸c   tµi   s¶n   ®Çu   t  hoµn   thµnh   ®a   vµo   ho¹t   ®éng 
hoÆc ph©n bæ tèi ®a lµ 5 n¨m (kÓ tõ khi c«ng tr×nh ®a vµo 
ho¹t ®éng).
­   Chªnh   lÖch   tû   gi¸   hèi   ®o¸i   ®¸nh   gi¸   l¹i   cña   c¸c 
kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ cuèi n¨m tµi chÝnh vµ ë  
thêi  ®iÓm  quyÕt  to¸n,  bµn  giao   ®a TSC§ vµo sö  dông (lç 
hoÆc   l∙i   tû   gi¸   hèi   ®o¸i)   kh«ng   tÝnh   vµo   trÞ   gi¸   TSC§ 
hoµn thµnh  ®Çu t  mµ  ph©n bæ vµo chi phÝ  tµi chÝnh, hoÆc 
doanh thu ho¹t  ®éng tµi chÝnh cña c¸c kú  kinh doanh tiÕp 
theo víi thêi gian tèi  ®a lµ  5 n¨m (kÓ  tõ  khi c«ng tr×nh  
®a vµo ho¹t ®éng).
3.3.  Xö  lý   chªnh  lÖch tû   gi¸ hèi  ®o¸i ph¸t  sinh  tõ 
chuyÓn ®æi b¸o c¸o tµi chÝnh cña ho¹t ®éng ë níc ngoµi
­ Chªnh lÖch tû  gi¸ hèi  ®o¸i ph¸t sinh tõ  chuyÓn  ®æi 
b¸o   c¸o   tµi   chÝnh   cña   ho¹t   ®éng   ë   níc   ngoµi   kh«ng   thÓ 
t¸ch rêi víi ho¹t  ®éng cña doanh nghiÖp b¸o c¸o  ® îc tÝnh 
ngay vµo chi phÝ  tµi chÝnh hoÆc doanh thu ho¹t  ®éng tµi 
chÝnh trong kú  nh  quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm 3.1 phÇn II Th«ng t 
nµy.
­ Chªnh lÖch tû  gi¸ hèi  ®o¸i ph¸t sinh tõ  chuyÓn  ®æi 
b¸o c¸o tµi chÝnh cña c¬  së  níc ngoµi ho¹t  ®éng  ®éc lËp 
®îc ph¶n ¸nh luü  kÕ  trªn Tµi kho¶n 413 ­ Chªnh lÖch tû 
gi¸ hèi  ®o¸i vµ  chØ  ®îc tÝnh vµo chi phÝ  tµi chÝnh, hoÆc 
doanh thu ho¹t  ®éng tµi chÝnh khi doanh nghiÖp thanh lý 
kho¶n ®Çu t thuÇn ®ã ë c¬ së níc ngoµi.
4. KÕ to¸n chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i 
4.1. Tµi kho¶n 413 "Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i"
Tµi kho¶n nµy dïng  ®Ó  ph¶n ¸nh sè  chªnh lÖch tû  gi¸ 
hèi  ®o¸i ph¸t sinh trong ho¹t  ®éng  ®Çu t XDCB (giai  ®o¹n 
tríc ho¹t  ®éng); chªnh lÖch tû  gi¸ hèi  ®o¸i do  ®¸nh gi¸ 
l¹i c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ  cã  gèc ngo¹i tÖ  cuèi n¨m tµi 
chÝnh;   kho¶n   chªnh   lÖch   tû   gi¸   hèi   ®o¸i   khi   chuyÓn   ®æi  
b¸o c¸o tµi chÝnh cña c¬  së   ë  níc ngoµi vµ  t×nh h×nh xö 
lý sè chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ®ã.
H¹ch to¸n Tµi kho¶n 413 ­ Chªnh lÖch tû  gi¸ hèi  ®o¸i 
cÇn t«n träng mét sè quy ®Þnh sau:
1. Doanh nghiÖp chØ ph¶n ¸nh c¸c kho¶n chªnh lÖch tû 
gi¸   hèi   ®o¸i   vµo   TK   413   ­   Chªnh   lÖch   tû   gi¸   hèi   ®o¸i, 
trong c¸c trêng hîp:
­ Chªnh  lÖch  tû  gi¸  hèi  ®o¸i   ®∙ thùc  hiÖn  vµ  chªnh 
lÖch tû  gi¸ hèi  ®o¸i do  ®¸nh gi¸ l¹i cña c¸c kho¶n môc 
tiÒn tÖ  cã  gèc ngo¹i tÖ  cuèi n¨m tµi chÝnh cña ho¹t  ®éng 
®Çu   t  XDCB   trong   giai   ®o¹n   tríc   ho¹t   ®éng   cña   doanh 
nghiÖp míi thµnh lËp (Khi cha hoµn thµnh ®Çu t);
22

­  Kho¶n  chªnh  lÖch  tû  gi¸  hèi  ®o¸i  do  ®¸nh  gi¸  l¹i 
cña c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ  cã  gèc ngo¹i tÖ  cuèi n¨m tµi 
chÝnh   cña   ho¹t   ®éng   kinh   doanh,   kÓ   c¶   ho¹t   ®éng   ®Çu   t 
XDCB   (doanh   nghiÖp   kinh   doanh   võa   cã   ho¹t   ®éng   ®Çu   t
XDCB);
­ Kho¶n chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i khi chuyÓn ®æi b¸o  
c¸o tµi chÝnh cña c¬ së ë níc ngoµi ho¹t ®éng ®éc lËp.
2. Cuèi n¨m tµi chÝnh, kÕ  to¸n  ®¸nh gi¸ l¹i sè  d c¸c 
Tµi   kho¶n   “TiÒn   mÆt”,   “TiÒn   göi   Ng©n   hµng”,   “TiÒn   ®ang 
chuyÓn”,   c¸c   kho¶n   t¬ng   ®¬ng   tiÒn,   c¸c   kho¶n   ph¶i   thu, 
c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cã  gèc ngo¹i tÖ  theo tû  gi¸ giao dÞch 
b×nh qu©n trªn thÞ  trêng ngo¹i tÖ  liªn ng©n hµng do Ng©n  
hµng Nhµ níc ViÖt Nam c«ng bè t¹i thêi ®iÓm lËp b¶ng C§KT 
cuèi n¨m tµi chÝnh. Kho¶n chªnh lÖch tû  gi¸ do  ®¸nh gi¸ 
l¹i sè  d ngo¹i tÖ  cña c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ  cã  gèc ngo¹i  
tÖ ®îc h¹ch to¸n vµo Tµi kho¶n 413 “Chªnh lÖch tû gi¸ hèi 
®o¸i”;   sau   khi   bï   trõ   gi÷a   chªnh   lÖch   tû   gi¸   hèi   ®o¸i 
t¨ng, hoÆc gi¶m do  ®¸nh gi¸ l¹i ph¶i kÕt chuyÓn ngay vµo 
chi phÝ tµi chÝnh hoÆc doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh. 
3. Kho¶n chªnh lÖch tû  gi¸ hèi  ®o¸i  ®∙ thùc hiÖn vµ 
chªnh   lÖch   tû   gi¸   hèi   ®o¸i   ®¸nh   gi¸   l¹i   cuèi   n¨m   tµi 
chÝnh  ®èi víi c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ  cã  gèc ngo¹i tÖ  cña 
ho¹t  ®éng  ®Çu t XDCB (giai  ®o¹n tríc ho¹t  ®éng)  ®îc ph¶n 
¸nh   luü   kÕ   trªn   B¶ng   c©n   ®èi   kÕ   to¸n   {kho¶n   môc   Chªnh 
lÖch tû gi¸ (TK 413)}. 
Khi   kÕt   thóc   qu¸   tr×nh   ®Çu   t  x©y   dùng,   kho¶n   chªnh 
lÖch hèi ®o¸i nµy ®îc tÝnh ngay, hoÆc ph©n bæ tèi ®a lµ 5 
n¨m vµo doanh thu ho¹t  ®éng tµi chÝnh, hoÆc chi phÝ  tµi 
chÝnh kÓ tõ khi c«ng tr×nh hoµn thµnh ®a vµo ho¹t ®éng.
4.   Kho¶n   chªnh   lÖch   tû   gi¸   hèi   ®o¸i   khi   chuyÓn   ®æi 
b¸o c¸o tµi chÝnh cña c¬ së ë n íc ngoµi ph¶i tu©n thñ quy 
®Þnh t¹i §o¹n 24, ChuÈn mùc sè 10­ ¶nh hëng cña viÖc thay 
®æi tû gi¸ hèi ®o¸i vµ ®îc h¹ch to¸n trªn TK 413 ­ "Chªnh 
lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i" vµ ®îc ghi nhËn vµo B¸o c¸o kÕt qu¶ 
ho¹t ®éng kinh doanh theo quy ®Þnh cña §o¹n 30, ChuÈn mùc  
sè 10 "¶nh hëng cña viÖc thay ®æi tû gi¸ hèi ®o¸i".
5. §èi víi doanh nghiÖp kh«ng chuyªn kinh doanh mua, 
b¸n ngo¹i tÖ, th× c¸c nghiÖp vô kinh tÕ mua, b¸n ngo¹i tÖ 
ph¸t sinh  ®îc quy  ®æi ra §ång ViÖt Nam theo tû  gi¸ mua, 
b¸n thùc tÕ ph¸t sinh. Chªnh lÖch gi÷a tû gi¸ thùc tÕ mua 
vµo vµ  tû  gi¸ thùc tÕ  b¸n ra cña ngo¹i tÖ   ®îc h¹ch to¸n 
vµo Tµi kho¶n 515 “Doanh thu ho¹t  ®éng tµi chÝnh”, hoÆc 
vµo Tµi kho¶n 635 “Chi phÝ tµi chÝnh”.
6. §èi víi c¸c Tæng  c«ng  ty, kho¶n  chªnh  lÖch  tû  
gi¸  hèi  ®o¸i ph¶n  ¸nh trªn 
23

B¶ng C§KT hîp nhÊt chØ ph¶n ¸nh kho¶n chªnh lÖch tû 
gi¸ khi chuyÓn  ®æi b¸o c¸o tµi chÝnh cña c¬  së  níc ngoµi 
®Ó  hîp nhÊt b¸o c¸o tµi chÝnh vµ  kho¶n chªnh lÖch tû  gi¸ 
cña ho¹t  ®éng  ®Çu t  XDCB cha hoµn thµnh (giai  ®o¹n tríc 
ho¹t ®éng) cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn.
KÕt cÊu vµ néi dung ph¶n ¸nh cña Tµi kho¶n 413 ­ Chªnh  
lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i
Bªn Nî:
­   Chªnh   lÖch   tû   gi¸   hèi   ®o¸i   do   ®¸nh   gi¸   l¹i   c¸c 
kho¶n môc tiÒn tÖ  cã  gèc ngo¹i tÖ  (lç  tû  gi¸) cuèi n¨m 
tµi chÝnh cña ho¹t  ®éng kinh doanh, kÓ  c¶ ho¹t  ®éng  ®Çu 
t XDCB (doanh nghiÖp s¶n xuÊt, kinh doanh cã c¶ ho¹t ®éng  
®Çu t XDCB);
­ Chªnh  lÖch  tû  gi¸  hèi  ®o¸i  ph¸t  sinh  vµ   ®¸nh  gi¸ 
l¹i c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ (lç tû gi¸) cña  
ho¹t ®éng ®Çu t XDCB (giai ®o¹n tríc ho¹t ®éng);
­ Chªnh lÖch tû  gi¸ hèi  ®o¸i khi chuyÓn  ®æi b¸o c¸o 
tµi chÝnh cña c¬ së ë níc ngoµi (lç tû gi¸);
­ KÕt chuyÓn chªnh lÖch tû  gi¸ hèi  ®o¸i do  ®¸nh gi¸ 
l¹i kho¶n môc tiÒn tÖ  cã  gèc ngo¹i tÖ  cuèi n¨m tµi chÝnh 
(l∙i tû  gi¸) cña ho¹t  ®éng kinh doanh vµo doanh thu ho¹t 
®éng tµi chÝnh;
­ KÕt chuyÓn chªnh lÖch tû  gi¸ hèi  ®o¸i ph¸t sinh vµ 
®¸nh gi¸ l¹i c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ  cã  gèc ngo¹i tÖ  (l∙i 
tû  gi¸) cña ho¹t  ®éng  ®Çu t XDCB (khi kÕt thóc giai  ®o¹n 
®Çu t XDCB) vµo doanh thu ho¹t  ®éng tµi chÝnh, hoÆc ph©n  
bæ dÇn;
­   KÕt   chuyÓn   chªnh   lÖch   tû   gi¸   hèi   ®o¸i   khi   chuyÓn 
®æi b¸o c¸o tµi chÝnh cña c¬  së   ë  n íc ngoµi (l∙i tû  gi¸) 
vµo doanh thu ho¹t  ®éng tµi chÝnh khi thanh lý  kho¶n  ®Çu 
t thuÇn ®ã ë c¬ së níc ngoµi.
Bªn Cã:
­   Chªnh   lÖch   tû   gi¸   hèi   ®o¸i   do   ®¸nh   gi¸   l¹i   c¸c 
kho¶n môc tiÒn tÖ  cã  gèc ngo¹i tÖ  (l∙i tû  gi¸) cuèi n¨m 
tµi chÝnh cña ho¹t  ®éng kinh doanh, kÓ  c¶ ho¹t  ®éng  ®Çu 
t XDCB (doanh nghiÖp s¶n xuÊt, kinh doanh cã c¶ ho¹t ®éng  
®Çu t XDCB);
­ Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ph¸t sinh, hoÆc ®¸nh gi¸  
l¹i c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ  cã  gèc ngo¹i tÖ  (l∙i tû  gi¸) 
cña ho¹t ®éng ®Çu t XDCB (giai ®o¹n tríc ho¹t ®éng);
­ Chªnh lÖch tû  gi¸ hèi  ®o¸i khi chuyÓn  ®æi b¸o c¸o 
tµi chÝnh cña c¬ së ë níc ngoµi (l∙i tû gi¸);
­ KÕt chuyÓn chªnh lÖch tû  gi¸ hèi  ®o¸i do  ®¸nh gi¸ 
l¹i   c¸c   kho¶n   môc   tiÒn   tÖ   cã   gèc   ngo¹i   tÖ   (lç   tû   gi¸) 
24

cuèi n¨m tµi chÝnh cña ho¹t  ®éng kinh doanh vµo chi phÝ 
tµi chÝnh;
­   KÕt   chuyÓn   chªnh   lÖch   tû   gi¸   hèi   ®o¸i   ph¸t   sinh, 
hoÆc  ®¸nh gi¸ l¹i c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ  cã  gèc ngo¹i tÖ 
(lç  tû  gi¸) cña ho¹t  ®éng  ®Çu t XDCB (khi hoµn thµnh  ®Çu 
t  giai   ®o¹n   tríc   ho¹t   ®éng)   vµo   chi   phÝ   ho¹t   ®éng   tµi 
chÝnh hoÆc ph©n bæ dÇn;
­   KÕt   chuyÓn   chªnh   lÖch   tû   gi¸   hèi   ®o¸i   khi   chuyÓn 
®æi b¸o c¸o tµi chÝnh cña c¬  së   ë  níc ngoµi (lç  tû  gi¸) 
vµo chi phÝ tµi chÝnh khi thanh lý kho¶n ®Çu t  thuÇn ®ã ë 
c¬ së níc ngoµi.
Tµi kho¶n 413 “Chªnh lÖch tû  gi¸ hèi  ®o¸i” cã  thÓ  cã 
sè d bªn Nî hoÆc sè d bªn Cã.
Sè d bªn Nî:
­ Sè  chªnh lÖch tû  gi¸ hèi  ®o¸i ph¸t sinh, hoÆc  ®¸nh 
gi¸ l¹i c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ (lç tû gi¸)  
cña ho¹t  ®éng  ®Çu t  XDCB (giai  ®o¹n tríc ho¹t  ®éng, cha 
hoµn thµnh  ®Çu t)  ë  thêi  ®iÓm lËp B¶ng C§KT cuèi n¨m tµi 
chÝnh;
­ Sè chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i tõ chuyÓn ®æi b¸o c¸o 
tµi chÝnh cña c¬ së ë níc ngoµi cha xö lý ë thêi ®iÓm lËp 
B¶ng C§KT cuèi n¨m tµi chÝnh.
Sè d bªn Cã:
­ Sè chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ph¸t sinh vµ ®¸nh gi¸ 
l¹i c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ  cã  gèc ngo¹i tÖ  (l∙i tû  gi¸) 
cña ho¹t  ®éng  ®Çu t  XDCB (giai  ®o¹n tríc ho¹t  ®éng, cha 
hoµn thµnh  ®Çu t)  ë  thêi  ®iÓm lËp B¶ng C§KT cuèi n¨m tµi 
chÝnh;
­ Sè chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i tõ chuyÓn ®æi b¸o c¸o 
tµi chÝnh cña c¬ së ë níc ngoµi cha xö lý ë thêi ®iÓm lËp 
B¶ng C§KT cuèi n¨m tµi chÝnh.
Tµi kho¶n 413 ­ Chªnh lÖch tû  gi¸ hèi  ®o¸i, cã  3 Tµi 
kho¶n cÊp hai:
Tµi kho¶n 4131 ­ Chªnh lÖch tû  gi¸ hèi  ®o¸i  ®¸nh gi¸ 
l¹i cuèi n¨m tµi chÝnh: Ph¶n ¸nh kho¶n chªnh lÖch tû  gi¸ 
hèi   ®o¸i   do   ®¸nh   gi¸   l¹i   c¸c   kho¶n   môc   tiÒn   tÖ   cã   gèc 
ngo¹i   tÖ   (l∙i,   lç   tû   gi¸)   cuèi   n¨m   tµi   chÝnh   cña   ho¹t 
®éng kinh doanh, kÓ c¶ ho¹t ®éng ®Çu t XDCB (doanh nghiÖp 
kinh doanh cã ho¹t ®éng ®Çu t XDCB). 
Tµi   kho¶n   4132   ­   Chªnh   lÖch   tû   gi¸   hèi   ®o¸i   trong  
giai  ®o¹n   ®Çu  t  XDCB:  Ph¶n ¸nh kho¶n  chªnh  lÖch tû  gi¸ 
hèi  ®o¸i ph¸t sinh, vµ  chªnh lÖch tû  gi¸ do  ®¸nh gi¸ l¹i 
c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ  cã  gèc ngo¹i tÖ  (l∙i, lç  tû  gi¸) 
25

cña ho¹t  ®éng  ®Çu t  XDCB (giai  ®o¹n tríc ho¹t  ®éng, cha 
hoµn thµnh ®Çu t).
Tµi kho¶n 4133 ­ Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i tõ chuyÓn  
®æi b¸o c¸o tµi chÝnh: Ph¶n ¸nh kho¶n chªnh lÖch tû  gi¸ 
hèi ®o¸i khi chuyÓn ®æi b¸o c¸o tµi chÝnh cña c¬ së ë n íc 
ngoµi ho¹t ®éng ®éc lËp.
4.2. Tµi kho¶n 242 ­ Chi phÝ tr¶ tríc dµi h¹n
Bæ sung néi dung ph¶n ¸nh cña Tµi kho¶n 242 ­ Chi phÝ 
tr¶ tríc dµi h¹n:
Bªn Nî: Ph¶n ¸nh sè  kÕt chuyÓn chªnh lÖch tû  gi¸ hèi  
®o¸i ph¸t sinh vµ  chªnh lÖch tû  gi¸ do  ®¸nh gi¸ l¹i c¸c 
kho¶n môc tiÒn tÖ  cã  gèc ngo¹i tÖ  (trêng hîp lç  tû  gi¸) 
cña ho¹t  ®éng  ®Çu t  XDCB (giai  ®o¹n tríc ho¹t  ®éng) khi 
hoµn thµnh ®Çu t.
Bªn   Cã:  Ph¶n   ¸nh   sè   ph©n   bæ   chªnh   lÖch   tû   gi¸   hèi 
®o¸i ph¸t sinh vµ   ®¸nh gi¸ l¹i c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ  cã 
gèc ngo¹i tÖ  (lç  tû  gi¸) cña ho¹t  ®éng  ®Çu t  XDCB (giai 
®o¹n tríc ho¹t ®éng) khi hoµn thµnh ®Çu t vµo chi phÝ tµi 
chÝnh.
Sè d bªn Nî: Ph¶n ¸nh chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ph¸t 
sinh,   hoÆc   ®¸nh   gi¸   l¹i   c¸c   kho¶n   môc   tiÒn   tÖ   cã   gèc 
ngo¹i tÖ  (lç  tû  gi¸) cña ho¹t  ®éng  ®Çu t XDCB (giai  ®o¹n 
tríc ho¹t  ®éng) khi hoµn thµnh  ®Çu t  cha xö  lý  t¹i thêi 
®iÓm lËp B¶ng C§KT cuèi n¨m tµi chÝnh.
Doanh nghiÖp ph¶i më  sæ chi tiÕt theo dâi riªng biÖt 
chªnh  lÖch  tû  gi¸  hèi   ®o¸i  (lç  tû  gi¸)  ph¸t sinh trong 
giai   ®o¹n   tríc   ho¹t   ®éng   cña   ho¹t   ®éng   ®Çu   t  XDCB   cha 
ph©n bæ.
4.3. Tµi kho¶n 3387 ­ Doanh thu cha thùc hiÖn
Bæ sung néi dung ph¶n ¸nh cña Tµi kho¶n 3387 ­ Doanh 
thu cha thùc hiÖn:
Bªn Nî: 
Ph¶n ¸nh sè  ph©n bæ chªnh lÖch tû  gi¸ hèi  ®o¸i ph¸t 
sinh, vµ   ®¸nh gi¸ l¹i c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ  cã  gèc ngo¹i 
tÖ  (l∙i tû  gi¸) cña ho¹t  ®éng  ®Çu t XDCB (giai  ®o¹n tríc 
ho¹t   ®éng)   ®∙   hoµn   thµnh   vµo   doanh   thu   ho¹t   ®éng   tµi  
chÝnh trong kú.
Bªn Cã: 
Ph¶n   ¸nh   sè   kÕt   chuyÓn   chªnh   lÖch   tû   gi¸   hèi   ®o¸i 
ph¸t sinh vµ   ®¸nh gi¸ l¹i c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ  cã  gèc 
ngo¹i tÖ  (trêng hîp l∙i tû  gi¸) cña ho¹t  ®éng  ®Çu t XDCB 
(giai  ®o¹n tríc ho¹t  ®éng) khi hoµn thµnh  ®Çu t  ®Ó  ph©n 
bæ dÇn vµo doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh.
26


Sè d Bªn Cã: 
Ph¶n   ¸nh   chªnh   lÖch   tû   gi¸   hèi   ®o¸i   ph¸t   sinh,   vµ 
®¸nh gi¸ l¹i c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ  cã  gèc ngo¹i tÖ  (l∙i 
tû   gi¸)   cña   ho¹t   ®éng   ®Çu   t  XDCB   (giai   ®o¹n   tríc   ho¹t 
®éng) khi hoµn thµnh  ®Çu t  cha xö  lý  t¹i thêi  ®iÓm lËp 
B¶ng C§KT cuèi n¨m tµi chÝnh.
Doanh   nghiÖp   ph¶i   më   sæ   kÕ   to¸n   chi   tiÕt   theo   dâi 
riªng biÖt vÒ chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i (l∙i tû gi¸) cha 
ph©n bæ.
4.4. Tµi kho¶n 515 ­ Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh
Bæ sung néi dung ph¶n ¸nh cña Tµi kho¶n 515 ­ Doanh 
thu ho¹t ®éng tµi chÝnh:
Bªn Nî:
­ KÕt  chuyÓn  sè  ph©n  bæ chªnh  lÖch  tû  gi¸  hèi  ®o¸i 
cña   ho¹t   ®éng   ®Çu   t  XDCB   (l∙i   tû   gi¸)   (giai   ®o¹n   tríc 
ho¹t ®éng, khi hoµn thµnh ®Çu t) ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh 
doanh;
­ KÕt chuyÓn kho¶n xö  lý  chªnh lÖch tû  gi¸ hèi  ®o¸i 
tõ chuyÓn ®æi b¸o c¸o tµi chÝnh cña ho¹t ®éng ë níc ngoµi 
®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh.
Bªn Cã: 
­ Ph¶n ¸nh sè  ph©n bæ chªnh lÖch tû  gi¸ hèi  ®o¸i cña 
ho¹t  ®éng   ®Çu  t  XDCB  (l∙i  tû  gi¸)  (giai  ®o¹n  tríc ho¹t 
®éng)   ®∙   hoµn   thµnh   ®Çu   t  vµo   doanh   thu   ho¹t   ®éng   tµi 
chÝnh; 
­ Ph¶n ¸nh kho¶n xö  lý  chªnh lÖch tû  gi¸ hèi  ®o¸i tõ 
chuyÓn   ®æi b¸o c¸o tµi chÝnh cña ho¹t   ®éng   ë  níc ngoµi 
vµo doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh.
4.5. Tµi kho¶n 635 ­ Chi phÝ tµi chÝnh 
Bæ sung néi dung ph¶n ¸nh cña Tµi kho¶n 635 ­ Chi phÝ 
tµi chÝnh: 
Bªn Nî: 
­ Ph¶n ¸nh sè  ph©n bæ chªnh lÖch tû  gi¸ hèi  ®o¸i cña 
ho¹t   ®éng   ®Çu   t  XDCB   (lç   tû   gi¸)   (giai   ®o¹n   tríc   ho¹t 
®éng) ®∙ hoµn thµnh ®Çu t vµo chi phÝ tµi chÝnh;
­ Ph¶n ¸nh kho¶n xö  lý  chªnh lÖch tû  gi¸ hèi  ®o¸i tõ 
chuyÓn   ®æi b¸o c¸o tµi chÝnh cña ho¹t   ®éng   ë  níc ngoµi 
(lç tû gi¸) vµo chi phÝ tµi chÝnh.
Bªn Cã: 
­ Ph¶n  ¸nh  sè  kÕt chuyÓn   kho¶n  xö  lý  chªnh  lÖch  tû 
gi¸ hèi  ®o¸i cña ho¹t  ®éng  ®Çu t  XDCB (lç  tû  gi¸) (giai 
27

®o¹n tríc ho¹t  ®éng)  ®∙ hoµn thµnh  ®Çu t  ®Ó  x¸c  ®Þnh kÕt 
qu¶ kinh doanh;
­ Ph¶n ¸nh kho¶n xö  lý  chªnh lÖch tû  gi¸ hèi  ®o¸i tõ 
chuyÓn   ®æi b¸o c¸o tµi chÝnh cña ho¹t   ®éng   ë  níc ngoµi 
(lç tû gi¸) ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh.
5. Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n kÕ  to¸n mét sè  nghiÖp vô  kinh 
tÕ chñ yÕu 
5.1.   KÕ   to¸n   chªnh   lÖch   tû   gi¸   hèi   ®o¸i   ph¸t   sinh 
trong kú
5.1.1. KÕ  to¸n chªnh lÖch tû  gi¸ hèi  ®o¸i ph¸t sinh  
trong kú  cña ho¹t  ®éng kinh doanh, kÓ  c¶ ho¹t  ®éng  ®Çu t 
XDCB cña doanh nghiÖp ®ang s¶n xuÊt, kinh doanh
a)   Khi   mua   hµng   ho¸,   dÞch   vô   thanh   to¸n   b»ng   ngo¹i 
tÖ:
­ NÕu  ph¸t  sinh lç   tû  gi¸ hèi   ®o¸i  trong  giao dÞch 
mua ngoµi vËt t, hµng ho¸, TSC§, dÞch vô, ghi:
Nî   c¸c   TK 
151,152,153,156,157,211,213,241,623,627,641,642,   133,...
(Theo tû gi¸ hèi ®o¸i ngµy giao dÞch)
Nî TK 635 ­ Chi phÝ tµi chÝnh (Lç tû gi¸ hèi ®o¸i)
Cã   c¸c   TK   111   (1112),   112   (1122)   (Theo   tû   gi¸   hèi 
®o¸i ghi sæ kÕ to¸n).
­ NÕu ph¸t sinh l∙i tû  gi¸ hèi  ®o¸i trong giao dÞch 
mua ngoµi hµng ho¸, dÞch vô, ghi:
Nî   c¸c   TK 
151,152,153,156,157,211,213,241,623,627,641,642,133,...
(Theo tû gi¸ hèi ®o¸i ngµy giao dÞch)
Cã  c¸c TK 111 (1112), 112 (1122) (Theo tû  gi¸ ghi sæ 
kÕ to¸n)
Cã TK 515 ­ Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh (L∙i tû gi¸ 
hèi ®o¸i).
b) Khi nhËn hµng ho¸, dÞch vô  cña nhµ  cung cÊp, hoÆc 
khi vay ng¾n h¹n, vay dµi h¹n, nî  dµi h¹n, hoÆc nhËn nî 
néi bé,... b»ng ngo¹i tÖ, c¨n cø tû  gi¸ hèi  ®o¸i thùc tÕ 
ngµy giao dÞch, ghi:
Nî   c¸c   TK   cã   liªn   quan   (Theo   tû   gi¸   hèi   ®o¸i   ngµy 
giao dÞch)
Cã c¸c TK 331, 311, 341, 342, 336,.. (Theo tû gi¸ hèi  
®o¸i ngµy giao dÞch).
c) Khi thanh to¸n nî  ph¶i tr¶ (nî  ph¶i tr¶ ng êi b¸n, 
nî vay ng¾n h¹n, vay dµi h¹n, nî dµi h¹n, nî néi bé,...):
28

­  NÕu  ph¸t  sinh lç   tû  gi¸ hèi   ®o¸i  trong  giao dÞch 
thanh to¸n nî ph¶i tr¶, ghi:
Nî   c¸c   TK   311,   315,   331,   336,   341,   342,...   (Tû   gi¸ 
hèi ®o¸i ghi sæ kÕ to¸n)
Nî TK 635 ­ Chi phÝ tµi chÝnh (Lç tû gi¸ hèi ®o¸i)
Cã c¸c TK 111 (1112), 112 (1122) (Tû gi¸ hèi ®o¸i ghi  
sæ kÕ to¸n).
­ NÕu ph¸t sinh l∙i tû  gi¸ hèi  ®o¸i trong giao dÞch 
thanh to¸n nî ph¶i tr¶, ghi:
Nî   c¸c   TK   311,   315,   331,   336,   341,   342,...   (Tû   gi¸ 
hèi ®o¸i ghi sæ kÕ to¸n)
Cã TK 515 ­ Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh (L∙i tû gi¸ 
hèi ®o¸i)
Cã c¸c TK 111 (1112), 112 (1122) (Tû gi¸ hèi ®o¸i ghi  
sæ kÕ to¸n).
d)   Khi   ph¸t   sinh   doanh   thu,   thu   nhËp   kh¸c   b»ng   c¸c 
®¬n vÞ  tiÒn tÖ  kh¸c víi  ®¬n vÞ  tiÒn tÖ  sö  dông  ®Ó  ghi sæ  
kÕ to¸n, ghi:
Nî  c¸c TK 111(1112),  112(1122),  131,...  (Tû  gi¸  hèi  
®o¸i BQLNH)
Cã  c¸c TK 511, 711   (Tû  gi¸ hèi  ®o¸i giao dÞch thùc 
tÕ hoÆc BQLNH).
e) Khi ph¸t sinh c¸c kho¶n nî ph¶i thu b»ng ngo¹i tÖ,  
ghi:
Nî c¸c TK 136, 138 (tû gi¸ hèi ®o¸i ngµy giao dÞch)
Nî   TK   635   ­   Chi   phÝ   tµi   chÝnh   (NÕu   lç   tû   gi¸   hèi 
®o¸i)
Cã c¸c TK 111 (1112), 112 (1122) (Tû gi¸ hèi ®o¸i ghi  
sæ kÕ to¸n)
Cã TK 515 ­ Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh (NÕu l∙i tû 
gi¸ hèi ®o¸i).
f) Khi thu  ®îc tiÒn nî  ph¶i thu b»ng ngo¹i tÖ  (Ph¶i 
thu kh¸ch hµng, ph¶i thu néi bé,...):
­ NÕu ph¸t sinh lç  chªnh lÖch tû  gi¸ trong giao dÞch 
thanh to¸n nî ph¶i thu, ghi:
Nî   c¸c   TK   111   (1112),   112   (1122)   (Tû   gi¸   hèi   ®o¸i 
ngµy giao dÞch)
Nî TK 635 ­ Chi phÝ tµi chÝnh (Lç tû gi¸ hèi ®o¸i)
Cã  c¸c TK 131, 136, 138 (Tû  gi¸ hèi  ®o¸i ghi sæ kÕ 
to¸n).
29

­  NÕu  ph¸t  sinh l∙i  chªnh  lÖch  tû  gi¸ hèi   ®o¸i  khi 
thanh to¸n nî ph¶i thu b»ng ngo¹i tÖ, ghi:
Nî   c¸c   TK   111   (1112),   112   (1122)   (Tû   gi¸   hèi   ®o¸i 
ngµy giao dÞch)
Cã TK 515 ­ Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh (L∙i tû gi¸ 
hèi ®o¸i)
Cã c¸c TK 131, 136, 138... (Tû gi¸ hèi ®o¸i ghi sæ kÕ 
to¸n).
5.1.2. KÕ  to¸n chªnh lÖch tû  gi¸ ph¸t sinh trong kú 
cña ho¹t ®éng ®Çu t XDCB (giai ®o¹n tríc ho¹t ®éng) 
a) Khi mua ngoµi hµng ho¸, dÞch vô, TSC§, thiÕt bÞ,  
khèi   lîng   x©y   dùng,   l¾p   ®Æt   do   ngêi   b¸n   hoÆc   bªn   nhËn 
thÇu bµn giao:
­ NÕu ph¸t sinh lç  chªnh lÖch tû  gi¸ trong giao dÞch 
b»ng   ngo¹i   tÖ   thanh   to¸n   mua   hµng   ho¸,   dÞch   vô,   TSC§, 
thiÕt  bÞ,  khèi  lîng x©y dùng,  l¾p   ®Æt  do bªn nhËn  thÇu 
bµn giao, ghi:
Nî c¸c TK 151, 152, 211, 213, 241,...(Tû gi¸ hèi ®o¸i  
ngµy giao dÞch)
Nî  TK 413 ­ Chªnh lÖch tû  gi¸ hèi  ®o¸i(4131) (Lç  tû 
gi¸ hèi ®o¸i)
Cã  c¸c TK 111 (1112), 112 (1122)(Tû  gi¸ hèi  ®o¸i ghi 
sæ kÕ to¸n).
­ NÕu ph¸t sinh l∙i chªnh lÖch tû  gi¸ hèi  ®o¸i trong 
giao dÞch b»ng ngo¹i tÖ thanh to¸n mua hµng ho¸, dÞch vô,  
TSC§, thiÕt bÞ, khèi lîng x©y dùng, l¾p  ®Æt do bªn nhËn 
thÇu bµn giao, ghi:
Nî c¸c TK 151, 152, 211, 213, 241,...(Tû gi¸ hèi ®o¸i  
ngµy giao dÞch)
Cã  c¸c TK 111 (1112), 112 (1122)(Tû  gi¸ hèi  ®o¸i ghi 
sæ kÕ to¸n)
Cã TK 413 ­ Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i (4131) (L∙i tû 
gi¸).
b) Khi thanh to¸n nî  ph¶i tr¶ b»ng ngo¹i tÖ  (nî  ph¶i 
tr¶ ngêi b¸n, nî  vay dµi h¹n, ng¾n h¹n, nî  néi bé  (nÕu 
cã),...):
­ NÕu ph¸t sinh lç  chªnh lÖch tû  gi¸ hèi  ®o¸i trong 
giao dÞch thanh to¸n nî ph¶i tr¶, ghi:
Nî   c¸c   TK   311,   315,   331,   336,   341,   342,...   (Tû   gi¸ 
hèi ®o¸i ghi sæ kÕ to¸n)
Nî  TK 413 ­ Chªnh lÖch tû  gi¸ hèi  ®o¸i (4131) (Lç  tû 
gi¸)
30

Cã c¸c TK 111 (1112), 112 (1122) (Tû gi¸ hèi ®o¸i ghi  
sæ kÕ to¸n).
­ NÕu ph¸t sinh l∙i chªnh lÖch tû  gi¸ hèi  ®o¸i trong 
giao dÞch thanh to¸n nî ph¶i tr¶, ghi:
Nî c¸c TK 311, 315, 331, 336, 341, 342,...(Tû  gi¸ hèi  
®o¸i ghi sæ kÕ to¸n)
Cã c¸c TK 111 (1112), 112 (1122) (Tû gi¸ hèi ®o¸i ghi  
sæ kÕ to¸n)
Cã TK 413 ­ Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i (4131) (L∙i tû 
gi¸ hèi ®o¸i).
c) Hµng n¨m, chªnh lÖch tû gi¸ ®∙ thùc hiÖn ph¸t sinh  
trong giai ®o¹n ®Çu t x©y dùng (giai ®o¹n tríc ho¹t ®éng) 
®îc ph¶n ¸nh luü  kÕ  trªn TK 413 ­ Chªnh lÖch tû  gi¸ hèi 
®o¸i (4132) cho ®Õn khi hoµn thµnh ®Çu t XDCB.
d) KÕt thóc giai  ®o¹n  ®Çu t x©y dùng (giai  ®o¹n tríc 
ho¹t ®éng), kÕt chuyÓn chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ®∙ thùc  
hiÖn (theo sè  thuÇn sau khi bï  trõ  sè  d bªn Nî  vµ  bªn Cã 
Tµi kho¶n 4132) cña ho¹t  ®éng  ®Çu t (giai  ®o¹n tríc ho¹t 
®éng) trªn TK 413 ­ Chªnh lÖch tû  gi¸ hèi  ®o¸i (TK 4132) 
tÝnh ngay vµo chi phÝ tµi chÝnh, hoÆc doanh thu ho¹t ®éng  
tµi chÝnh, hoÆc kÕt chuyÓn sang TK 242 ­ Chi phÝ tr¶ tríc 
dµi   h¹n   (nÕu   lç   tû   gi¸);   hoÆc   TK   3387   ­   Doanh   thu   cha 
thùc hiÖn (nÕu l∙i tû gi¸) ®Ó ph©n bæ trong thêi gian tèi 
®a lµ 5 n¨m, ghi:
Nî TK 413 ­ Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i (4132) 
Cã  TK 3387 ­ Doanh thu cha thùc hiÖn (L∙i tû  gi¸ hèi 
®o¸i).
HoÆc
Nî  TK 242 ­ Chi phÝ  tr¶ tríc dµi h¹n (Lç  tû  gi¸ hèi 
®o¸i)
Cã TK 413 ­ Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i (4132).
®) Xö  lý  chªnh lÖch tû  gi¸ hèi  ®o¸i (Lç  hoÆc l∙i)  ®∙ 
thùc   hiÖn   trong   giai   ®o¹n   ®Çu   t  ®îc   luü   kÕ   trong   giai 
®o¹n   ®Çu   t  ®Õn   thêi   ®iÓm   quyÕt   to¸n   bµn   giao   ®a   c«ng 
tr×nh vµo ho¹t ®éng sÏ kÕt chuyÓn ngay toµn bé, hoÆc ph©n  
bæ trong thêi gian ®èi ®a lµ 5 n¨m (ph¶n ¸nh trªn TK 242,  
hoÆc TK 3387) vµo chi phÝ  tµi chÝnh, hoÆc doanh thu ho¹t 
®éng tµi chÝnh.
­ Ph©n bæ chªnh lÖch lç  tû  gi¸ hèi  ®o¸i  ®∙ thùc hiÖn 
ph¸t sinh trong giai  ®o¹n  ®Çu t x©y dùng vµo chi phÝ  tµi 
chÝnh cña n¨m tµi chÝnh khi kÕt thóc giai ®o¹n ®Çu t, x©y 
dùng ®a TSC§ vµo sö dông, ghi:
Nî TK 635 ­ Chi phÝ tµi chÝnh (Lç tû gi¸ hèi ®o¸i)
31

Cã TK 242 ­ Chi phÝ tr¶ tríc dµi h¹n.
­ Ph©n bæ chªnh lÖch l∙i tû gi¸ ngo¹i tÖ ®∙ thùc hiÖn 
ph¸t sinh  trong  giai  ®o¹n   ®Çu  t  x©y dùng vµo doanh  thu 
ho¹t  ®éng tµi chÝnh cña n¨m tµi chÝnh khi kÕt thóc giai 
®o¹n ®Çu t, x©y dùng ®a TSC§ vµo sö dông, ghi:
Nî TK 3387 ­ Doanh thu cha thùc hiÖn
Cã TK 515 ­ Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh (L∙i tû gi¸ 
hèi ®o¸i).
5.2. KÕ  to¸n chªnh lÖch tû  gi¸ hèi  ®o¸i  ®¸nh gi¸ l¹i 
cuèi n¨m
5.2.1.   KÕ   to¸n   chªnh   lÖch   tû   gi¸   hèi   ®o¸i   ®¸nh   gi¸ 
l¹i cuèi n¨m
ë  thêi   ®iÓm   cuèi   n¨m   tµi   chÝnh,   doanh   nghiÖp   ph¶i  
®¸nh gi¸ l¹i c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ  cã  gèc ngo¹i tÖ  (®¬n 
vÞ   tiÒn   tÖ   kh¸c   víi   ®¬n   vÞ   tiÒn   tÖ   chÝnh   thøc   sö   dông 
trong kÕ  to¸n) theo tû  gi¸ hèi  ®o¸i  ë  thêi  ®iÓm cuèi n¨m 
tµi chÝnh theo tû  gi¸ hèi  ®o¸i b×nh qu©n liªn ng©n hµng 
do Ng©n hµng Nhµ  níc c«ng bè  t¹i thêi  ®iÓm cuèi n¨m tµi 
chÝnh, cã  thÓ  ph¸t sinh chªnh lÖch tû  gi¸ hèi  ®o¸i (l∙i 
hoÆc lç). Doanh nghiÖp ph¶i chi tiÕt kho¶n chªnh lÖch tû 
gi¸ hèi ®o¸i ph¸t sinh do ®¸nh gi¸ l¹i c¸c kho¶n môc tiÒn 
tÖ nµy cña ho¹t ®éng ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n (giai ®o¹n tr­
íc ho¹t  ®éng) (TK 4132) vµ  cña ho¹t  ®éng s¶n xuÊt, kinh 
doanh (TK 4131):
­ NÕu ph¸t sinh l∙i tû gi¸ hèi ®o¸i, ghi:
Nî c¸c TK 111 (1112), 112 (1122), 131, 136, 138, 311, 
315, 331, 341, 342,...
Cã TK 413 ­ Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i (4131, 4132).
­ NÕu ph¸t sinh lç tû gi¸ hèi ®o¸i, ghi:
Nî TK 413 ­ Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i (4131, 4132)
Cã   c¸c   TK111(1112),   112(1122),   131,   136,   138,   311, 
315, 331, 341,342,...
5.2.2. Xö  lý  chªnh lÖch tû  gi¸ hèi  ®o¸i  ®¸nh gi¸ l¹i 
cuèi n¨m 
a. Xö lý chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ®¸nh gi¸ l¹i cuèi 
n¨m   cña   c¸c   kho¶n   môc   tiÒn   tÖ   cña   ho¹t   ®éng   s¶n   xuÊt, 
kinh   doanh,   kÓ   c¶   ho¹t   ®éng   ®Çu   t  x©y   dùng   (cña   doanh 
nghiÖp ®ang s¶n xuÊt, kinh doanh):
­ KÕt chuyÓn toµn bé kho¶n chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i  
®¸nh gi¸ l¹i cuèi n¨m  tµi chÝnh cña ho¹t ®éng kinh doanh 
(theo sè  thuÇn sau khi bï  trõ  sè  d  bªn Nî  vµ  bªn Cã  cña 
TK 4132) vµo chi phÝ  tµi chÝnh (nÕu lç  tû  gi¸ hèi  ®o¸i), 
32

hoÆc doanh  thu ho¹t  ®éng tµi chÝnh  (nÕu l∙i tû  gi¸ hèi 
®o¸i) ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh:  
+ KÕt chuyÓn l∙i chªnh lÖch tû  gi¸ hèi  ®o¸i  ®¸nh gi¸ 
l¹i cuèi n¨m tµi chÝnh vµo doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh,  
ghi:
Nî TK 413 ­ Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i (4131)
Cã TK 515 ­ Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh (NÕu l∙i tû 
gi¸ hèi ®o¸i).
+ KÕt chuyÓn lç  chªnh lÖch tû  gi¸ hèi  ®o¸i  ®¸nh gi¸ 
l¹i cuèi n¨m tµi chÝnh vµo chi phÝ tµi chÝnh, ghi:
Nî   TK   635   ­   Chi   phÝ   tµi   chÝnh   (NÕu   lç   tû   gi¸   hèi 
®o¸i)
Cã TK 413 ­ Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i (4131).
b. Xö lý chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ®¸nh gi¸ l¹i cuèi 
n¨m   cña   c¸c   kho¶n   môc   tiÒn   tÖ   cña   ho¹t   ®éng   ®Çu   t  x©y 
dùng c¬ b¶n:
­ ë giai  ®o¹n  ®ang  ®Çu t   x©y dùng, doanh nghiÖp cha 
®i vµo ho¹t  ®éng th×  chªnh lÖch tû  gi¸ hèi  ®o¸i  ®¸nh gi¸ 
l¹i cuèi n¨m ®îc ph¶n ¸nh luü kÕ trªn TK 413 ­ Chªnh lÖch  
tû gi¸ hèi ®o¸i, sè d Nî, hoÆc Cã ph¶n ¸nh trªn  B¶ng C©n 
®èi kÕ to¸n.
­ Khi kÕt thóc giai  ®o¹n  ®Çu t, x©y dùng chuyÓn sang 
ho¹t  ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh sè  d  Nî, hoÆc sè  d  Cã  TK 
413 ­ Chªnh lÖch tû  gi¸ hèi  ®o¸i ph¶n ¸nh chªnh lÖch tû 
gi¸ hèi  ®o¸i  ®¸nh gi¸ l¹i c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ  cuèi mçi 
n¨m tµi chÝnh (kh«ng bao gåm kho¶n ®¸nh gi¸ l¹i c¸c kho¶n  
môc tiÒn tÖ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng ®Çu t  x©y dùng ë thêi 
®iÓm bµn giao tµi s¶n  ®Ó   ®a vµo sö  dông) sÏ   ®îc xö  lý  nh 
sau: 
+ KÕt chuyÓn sè  d  Nî  TK 413 ­ Chªnh lÖch tû  gi¸ hèi  
®o¸i (4132) vÒ  TK 242 ­ Chi phÝ  tr¶ tr íc dµi h¹n  ®Ó  ph©n 
bæ dÇn sè lç tû gi¸ hèi ®o¸i cña giai ®o¹n ®Çu t x©y dùng 
trong c¸c n¨m tµi chÝnh tiÕp theo trong thêi gian tèi  ®a 
5 n¨m (kÓ  tõ  khi kÕt thóc giai  ®o¹n  ®Çu t) vµo chi phÝ 
tµi chÝnh, ghi:
Nî TK 242 ­ Chi phÝ tr¶ tríc dµi h¹n
Cã TK 413 ­ Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i (4132).
+ KÕt chuyÓn sè  d  Cã  TK 413 ­ Chªnh lÖch tû  gi¸ hèi  
®o¸i (4132) vÒ  TK 3387 ­ Doanh thu cha thùc hiÖn  ®Ó  ph©n 
bæ   dÇn   sè  l∙i  tû   gi¸   hèi   ®o¸i  cña  giai   ®o¹n   ®Çu   t  x©y 
dùng   trong   c¸c   n¨m   tµi   chÝnh   tiÕp  theo   trong   thêi  gian  
tèi   ®a   5  n¨m   (kÓ   tõ   khi   kÕt   thóc   giai   ®o¹n   ®Çu   t)  vµo 
doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh, ghi:
Nî TK 413 ­ Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i (4132)
33

Cã TK 3387 ­ Doanh thu cha thùc hiÖn.
6. KÕ  to¸n chªnh lÖch tû  gi¸ hèi  ®o¸i khi chuyÓn  ®æi 
b¸o c¸o tµi chÝnh cña ho¹t ®éng ë níc ngoµi
6.1.   KÕ   to¸n   chªnh   lÖch   tû   gi¸   hèi   ®o¸i   khi   chuyÓn 
®æi b¸o c¸o tµi chÝnh cña ho¹t  ®éng níc ngoµi kh«ng thÓ 
t¸ch rêi víi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp b¸o c¸o
KÕ to¸n chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i khi chuyÓn ®æi b¸o  
c¸o tµi chÝnh cña ho¹t ®éng níc ngoµi  kh«ng thÓ t¸ch rêi 
víi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp b¸o c¸o ®îc h¹ch to¸n t¬ng 
tù  nh híng dÉn kÕ  to¸n cña c¸c  ®iÓm 1, 2, 3, 4 ­ PhÇn II  
­ Th«ng t nµy.
6.2.   KÕ   to¸n   chªnh   lÖch   tû   gi¸   hèi   ®o¸i   khi   chuyÓn 
®æi b¸o c¸o tµi chÝnh cña cë së ë níc ngoµi ho¹t ®éng ®éc 
lËp
­   Khi   hîp   nhÊt   b¸o   c¸o   tµi   chÝnh   cña   cë   së   ë   níc 
ngoµi ho¹t ®éng ®éc lËp ®Ó tæng hîp vµo b¸o c¸o tµi chÝnh 
cña doanh nghiÖp b¸o c¸o, nÕu ph¸t sinh chªnh lÖch tû gi¸  
hèi ®o¸i khi chuyÓn ®æi b¸o c¸o tµi chÝnh, ghi:
Nî TK 413 ­ Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i
Cã c¸c TK cã liªn quan.  
HoÆc
Nî c¸c TK cã liªn quan  
Cã TK 413 ­ Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i.
­ Khi xö  lý  chªnh lÖch tû  gi¸ hèi  ®o¸i luü  kÕ   ®∙ bÞ  
ho∙n l¹i do chuyÓn  ®æi b¸o c¸o tµi chÝnh cña c¬  së   ë  n íc 
ngoµi ho¹t  ®éng  ®éc lËp, khi hîp nhÊt b¸o c¸o tµi chÝnh 
cña doanh nghiÖp b¸o c¸o t¹i thêi ®iÓm thanh lý kho¶n ®Çu  
t nµy, ghi:
Nî TK 413 ­ Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i (4133)
Cã TK 515 ­ Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh.
HoÆc
Nî TK 635 ­ Chi phÝ tµi chÝnh
Cã TK 413 ­ Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i (4133).


III . Híng dÉn kÕ to¸n chuÈn mùc 
"Hîp ®ång x©y dùng"


1. H¹ch to¸n hîp  ®ång x©y dùng ph¶i t«n träng mét sè 
quy ®Þnh sau:
1.1. Doanh thu cña hîp ®ång x©y dùng bao gåm:
34

a) Doanh thu ban ®Çu ®îc ghi trong hîp ®ång;
b) C¸c kho¶n t¨ng, gi¶m khi thùc hiÖn hîp  ®ång, c¸c  
kho¶n   tiÒn   thëng   vµ   c¸c   kho¶n   thanh   to¸n   kh¸c   nÕu   c¸c 
kho¶n nµy cã  kh¶ n¨ng lµm thay  ®æi doanh thu, vµ  cã  thÓ 
x¸c ®Þnh ®îc mét c¸ch ®¸ng tin cËy;
­ Doanh thu cña hîp  ®ång cã  thÓ  t¨ng hay gi¶m  ë  tõng 
thêi kú, vÝ dô:
+ Nhµ  thÇu vµ  kh¸ch hµng cã  thÓ   ®ång  ý  víi nhau vÒ 
c¸c thay  ®æi vµ  c¸c yªu cÇu lµm t¨ng hoÆc gi¶m doanh thu 
cña hîp  ®ång trong kú  tiÕp theo so víi hîp  ®ång  ®îc chÊp 
thuËn lÇn ®Çu tiªn;
+ Doanh thu  ®∙  ®îc tháa thuËn trong hîp  ®ång víi gi¸ 
cè ®Þnh cã thÓ t¨ng v× lý do gi¸ c¶ t¨ng lªn;
+ Doanh thu theo hîp  ®ång cã  thÓ  bÞ  gi¶m do nhµ  thÇu 
kh«ng thùc hiÖn ®óng tiÕn ®é hoÆc kh«ng ®¶m b¶o chÊt l îng 
x©y dùng theo tháa thuËn trong hîp ®ång;
+ Khi hîp  ®ång víi gi¸ cè   ®Þnh quy  ®Þnh møc gi¸ cè 
®Þnh   cho   mét   ®¬n   vÞ   s¶n   phÈm   hoµn   thµnh   th×   doanh   thu 
theo hîp  ®ång  sÏ  t¨ng  hoÆc  gi¶m khi khèi lîng  s¶n  phÈm 
t¨ng hoÆc gi¶m.
­ Kho¶n tiÒn thëng lµ  c¸c kho¶n phô  thªm tr¶ cho nhµ  
thÇu nÕu nhµ  thÇu thùc hiÖn hîp  ®ång  ®¹t hay vît møc yªu 
cÇu. Kho¶n tiÒn thëng ®îc tÝnh vµo doanh thu cña hîp ®ång  
x©y dùng khi:
+ Ch¾c ch¾n ®¹t hoÆc vît møc mét sè tiªu chuÈn cô thÓ 
®∙ ®îc ghi trong hîp ®ång; vµ
+   Kho¶n   tiÒn   thëng   ®îc   x¸c   ®Þnh   mét   c¸ch   ®¸ng   tin 
cËy.
­ Mét  kho¶n  thanh  to¸n  kh¸c mµ   nhµ  thÇu  thu  ®îc  tõ 
kh¸ch   hµng   hay   mét   bªn   kh¸c   ®Ó   bï   ®¾p   cho   c¸c   chi   phÝ 
kh«ng bao gåm trong gi¸ hîp  ®ång. VÝ  dô: Sù  chËm trÔ  do 
kh¸ch hµng g©y nªn; sai sãt trong c¸c chØ tiªu kü  thuËt 
hoÆc   thiÕt   kÕ   vµ   c¸c   tranh   chÊp   vÒ   c¸c   thay   ®æi   trong 
viÖc   thùc   hiÖn   hîp   ®ång.   ViÖc   x¸c   ®Þnh   doanh   thu   t¨ng 
thªm tõ  c¸c kho¶n thanh to¸n trªn cßn tuú  thuéc vµo rÊt 
nhiÒu yÕu tè  kh«ng ch¾c ch¾n vµ  thêng phô  thuéc vµo kÕt 
qu¶ cña nhiÒu cuéc  ®µm ph¸n. Do  ®ã, c¸c kho¶n thanh to¸n 
kh¸c   chØ   ®îc   tÝnh   vµo   doanh   thu   cña   hîp   ®ång   x©y   dùng 
khi:
+   C¸c   cuéc   tháa   thuËn   ®∙   ®¹t   ®îc   kÕt   qu¶   lµ   kh¸ch 
hµng sÏ chÊp thuËn båi thêng;
+ Kho¶n thanh to¸n kh¸c  ®îc kh¸ch hµng chÊp thuËn vµ 
cã thÓ x¸c ®Þnh ®îc mét c¸ch ®¸ng tin cËy.
1.2. Chi phÝ cña hîp ®ång x©y dùng bao gåm:
35

a) Chi phÝ liªn quan trùc tiÕp ®Õn tõng hîp ®ång:
Chi phÝ  liªn quan trùc tiÕp  ®Õn tõng hîp  ®ång cã  thÓ 
®îc gi¶m  khi  cã  c¸c kho¶n  thu kh¸c kh«ng  bao  gåm  trong 
doanh thu cña hîp  ®ång. VÝ  dô: C¸c kho¶n thu tõ  viÖc b¸n 
nguyªn, vËt liÖu thõa vµ  thanh lý  m¸y mãc, thiÕt bÞ  x©y 
dùng khi kÕt thóc hîp ®ång...
b) Chi phÝ  chung liªn quan  ®Õn ho¹t  ®éng cña c¸c hîp 
®ång vµ cã thÓ ph©n bæ cho tõng hîp ®ång cô thÓ:
Chi   phÝ   chung   liªn   quan   ®Õn   ho¹t   ®éng   cña   c¸c   hîp 
®ång x©y dùng vµ cã thÓ ph©n bæ cho tõng hîp ®ång bao gåm  
chi phÝ  b¶o hiÓm, chi phÝ  thiÕt kÕ  vµ  trî  gióp kü  thuËt 
kh«ng  liªn  quan trùc tiÕp   ®Õn  mét  hîp   ®ång  cô  thÓ,  chi 
phÝ  qu¶n lý  chung trong x©y dùng vµ  c¸c chi phÝ   ®i vay 
nÕu tháa m∙n c¸c ®iÒu kiÖn chi phÝ ®i vay ® îc vèn hãa quy 
®Þnh trong chuÈn mùc chi phÝ ®i vay.
c) C¸c chi phÝ kh¸c cã thÓ thu l¹i tõ kh¸ch hµng theo 
c¸c ®iÒu kho¶n cña hîp ®ång.
1.3. Ghi nhËn doanh thu vµ  chi phÝ  cña hîp  ®ång x©y 
dùng theo 1 trong 2 trêng hîp sau:
a) Trêng hîp hîp  ®ång x©y dùng quy  ®Þnh nhµ  thÇu  ® îc 
thanh to¸n theo tiÕn  ®é  kÕ  ho¹ch, khi kÕt qu¶ thùc hiÖn 
hîp  ®ång x©y dùng  ®îc íc tÝnh mét c¸ch  ®¸ng tin cËy, th× 
doanh thu vµ  chi phÝ  cña hîp  ®ång x©y dùng  ®îc ghi nhËn 
t¬ng øng víi phÇn c«ng viÖc  ®∙ hoµn thµnh do nhµ  thÇu tù 
x¸c   ®Þnh   vµo   ngµy   lËp   b¸o   c¸o   tµi   chÝnh   mµ   kh«ng   phô 
thuéc vµo hãa ®¬n thanh to¸n theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch ®∙ lËp 
hay cha vµ sè tiÒn ghi trªn hãa ®¬n lµ bao nhiªu;
b) Trêng hîp hîp  ®ång x©y dùng quy  ®Þnh nhµ  thÇu  ® îc 
thanh to¸n theo gi¸ trÞ  khèi lîng thùc hiÖn, khi kÕt qu¶ 
thùc hiÖn  hîp   ®ång  x©y dùng  ®îc x¸c  ®Þnh mét c¸ch  ®¸ng 
tin cËy vµ   ®îc kh¸ch hµng x¸c nhËn, th×  doanh thu vµ  chi 
phÝ liªn quan ®Õn hîp ®ång ®îc ghi nhËn t¬ng øng víi phÇn 
c«ng viÖc  ®∙ hoµn thµnh  ®îc kh¸ch hµng x¸c nhËn trong kú 
ph¶n ¸nh trªn hãa ®¬n ®∙ lËp.
1.4. PhÇn c«ng viÖc  ®∙ hoµn thµnh cña hîp  ®ång lµm c¬ 
së x¸c ®Þnh doanh thu cã thÓ  ®îc x¸c  ®Þnh b»ng nhiÒu c¸ch 
kh¸c nhau. Doanh nghiÖp cÇn sö  dông ph¬ng ph¸p tÝnh to¸n 
thÝch hîp  ®Ó  x¸c  ®Þnh phÇn c«ng viÖc  ®∙ hoµn thµnh. Tuú 
thuéc vµo b¶n chÊt cña hîp ®ång, c¸c ph¬ng ph¸p ®ã cã thÓ 
lµ:
a) Tû  lÖ  phÇn tr¨m (%) gi÷a chi phÝ  thùc tÕ   ®∙ ph¸t 
sinh cña phÇn c«ng viÖc  ®∙ hoµn thµnh t¹i mét thêi  ®iÓm 
so víi tæng chi phÝ dù to¸n cña hîp ®ång;
b) §¸nh gi¸ phÇn c«ng viÖc ®∙ hoµn thµnh; hoÆc
36

c) Tû lÖ phÇn tr¨m (%) gi÷a khèi lîng x©y l¾p ®∙ hoµn 
thµnh so víi tæng khèi lîng x©y l¾p ph¶i hoµn thµnh cña 
hîp ®ång.
VÝ dô:
(1) Doanh thu hîp  ®ång x©y dùng víi gi¸ cè   ®Þnh  ®îc 
x¸c  ®Þnh theo  ph¬ng ph¸p tû  lÖ  phÇn tr¨m (%) c«ng  viÖc 
hoµn thµnh, ®îc ®o b»ng tû lÖ phÇn tr¨m (%) gi÷a giê c«ng 
lao  ®éng  ®∙ thùc hiÖn  ®Õn thêi  ®iÓm hiÖn t¹i so víi tæng 
sè giê c«ng lao ®éng dù tÝnh cho hîp ®ång ®ã.
(2) Doanh thu hîp ®ång x©y dùng ®îc x¸c ®Þnh theo ph­
¬ng ph¸p tû lÖ phÇn tr¨m (%) gi÷a chi phÝ thùc tÕ ®∙ ph¸t  
sinh tÝnh  ®Õn thêi  ®iÓm hiÖn t¹i so víi tæng chi phÝ  dù 
to¸n cña hîp ®ång (Xem phô lôc sè 01).
1.5. Khi kÕt qu¶ cña hîp  ®ång x©y dùng kh«ng thÓ  íc 
tÝnh ®îc mét c¸ch ®¸ng tin cËy, th×:
a)  Doanh  thu chØ  ®îc ghi  nhËn t¬ng øng  víi chi  phÝ 
thùc tÕ  cña hîp  ®ång x©y dùng  ®∙ ph¸t sinh mµ  viÖc  ®îc 
hoµn tr¶ lµ t¬ng ®èi ch¾c ch¾n; 
b) C¸c chi phÝ  cña hîp  ®ång chØ  ®îc ghi nhËn lµ  chi 
phÝ trong kú khi c¸c kho¶n chi phÝ nµy ®∙ ph¸t sinh.
1.6. Trêng hîp hîp ®ång x©y dùng quy ®Þnh nhµ thÇu ®îc 
thanh to¸n theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch th×:
a.   Nhµ   thÇu   ph¶i   lùa   chän   ph¬ng   ph¸p   x¸c   ®Þnh   phÇn 
c«ng viÖc   ®∙ hoµn  thµnh  vµ  giao tr¸ch  nhiÖm  cho c¸c bé 
phËn liªn  quan  x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  phÇn c«ng  viÖc   ®∙ hoµn 
thµnh   vµ   lËp   chøng   tõ   ph¶n   ¸nh   doanh   thu   hîp   ®ång   x©y 
dùng trong kú:
­   NÕu   ¸p   dông   ph¬ng   ph¸p   (a)   "Tû   lÖ   phÇn   tr¨m   (%) 
gi÷a chi phÝ  thùc tÕ   ®∙ ph¸t sinh cña phÇn c«ng viÖc  ®∙ 
hoµn thµnh t¹i mét thêi  ®iÓm so víi tæng chi phÝ  dù  to¸n 
cña hîp  ®ång" th×  giao cho bé  phËn kÕ  to¸n phèi hîp víi 
c¸c bé phËn kh¸c thùc hiÖn;
­ NÕu ¸p dông ph¬ng ph¸p (b) "§¸nh gi¸ phÇn c«ng viÖc 
®∙ hoµn thµnh" hoÆc ph¬ng ph¸p (c) "Tû  lÖ  phÇn tr¨m (%) 
gi÷a khèi lîng x©y l¾p  ®∙ hoµn thµnh so víi tæng khèi l­
îng x©y l¾p ph¶i hoµn thµnh cña hîp ®ång" th× giao cho bé 
phËn kü thuËt thi c«ng phèi hîp víi c¸c bé phËn kh¸c thùc 
hiÖn.
b.   Khi   kÕt   qu¶   thùc   hiÖn   hîp   ®ång   x©y   dùng   ®îc  íc 
tÝnh mét c¸ch  ®¸ng tin cËy, kÕ  to¸n c¨n cø vµo chøng tõ 
x¸c   ®Þnh   doanh   thu   trªn   c¬   së   phÇn   c«ng   viÖc   ®∙   hoµn 
thµnh trong kú  (kh«ng ph¶i hãa  ®¬n) lµm c¨n cø ghi nhËn 
doanh thu trong kú kÕ to¸n.
37

§ång thêi nhµ  thÇu ph¶i c¨n cø vµo hîp  ®ång x©y dùng 
®Ó  lËp hãa  ®¬n thanh to¸n theo tiÕn  ®é  kÕ  ho¹ch göi cho 
kh¸ch hµng ®ßi tiÒn. KÕ to¸n c¨n cø vµo hãa ®¬n ®Ó ghi sæ  
kÕ  to¸n sè  tiÒn kh¸ch hµng ph¶i thanh to¸n theo tiÕn  ®é 
kÕ ho¹ch. 
1.7. Trêng hîp hîp ®ång x©y dùng quy ®Þnh nhµ thÇu ®îc 
thanh   to¸n   theo   gi¸   trÞ   khèi   lîng   thùc   hiÖn,  ®îc   kh¸ch 
hµng x¸c nhËn th×  nhµ  thÇu ph¶i c¨n cø vµo   ph¬ng ph¸p 
tÝnh to¸n thÝch hîp ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ khèi lîng x©y l¾p 
hoµn thµnh trong kú. Khi kÕt qu¶ thùc hiÖn hîp  ®ång x©y 
dùng ®îc x¸c ®Þnh mét c¸ch ®¸ng tin cËy vµ ®îc kh¸ch hµng 
x¸c nhËn, kÕ to¸n ph¶i lËp hãa ®¬n göi cho kh¸ch hµng ®ßi 
tiÒn vµ  ph¶n ¸nh doanh thu vµ  nî  ph¶i thu trong kú  t¬ng 
øng víi phÇn c«ng viÖc  ®∙ hoµn thµnh  ®îc kh¸ch hµng x¸c 
nhËn.
1.8. ViÖc trÝch tríc chi phÝ söa ch÷a vµ b¶o hµnh c«ng 
tr×nh  ®îc thùc hiÖn theo tõng lÇn ghi nhËn doanh thu hîp 
®ång x©y dùng hoÆc khi kÕt thóc n¨m tµi chÝnh.
2.   Ph¬ng   ph¸p   kÕ   to¸n   doanh   thu   vµ   chi   phÝ   cña   hîp 
®ång x©y dùng
2.1. Bæ sung  Tµi kho¶n 337 – “Thanh to¸n theo tiÕn ®é 
kÕ  ho¹ch hîp  ®ång x©y dùng”  ®Ó  kÕ  to¸n doanh thu vµ  chi 
phÝ hîp ®ång x©y dùng trong trêng hîp thanh to¸n theo tiÕn 
®é kÕ ho¹ch:
Tµi kho¶n 337 “Thanh to¸n theo tiÕn  ®é  kÕ  ho¹ch hîp  
®ång x©y dùng” dïng  ®Ó  ph¶n ¸nh sè  tiÒn kh¸ch hµng ph¶i 
tr¶ theo tiÕn  ®é  kÕ  ho¹ch vµ  sè  tiÒn ph¶i thu theo doanh 
thu t¬ng øng víi phÇn c«ng viÖc ®∙ hoµn thµnh do nhµ thÇu 
tù x¸c nhËn cña hîp ®ång x©y dùng dë dang.
H¹ch to¸n Tµi kho¶n 337 cÇn t«n träng mét sè quy ®Þnh  
sau:
Tµi kho¶n 337 “Thanh to¸n theo tiÕn  ®é  kÕ  ho¹ch hîp  
®ång x©y dùng” chØ ¸p dông ®èi víi trêng hîp hîp ®ång x©y 
dùng   quy   ®Þnh   nhµ   thÇu   ®îc   thanh   to¸n   theo   tiÕn   ®é   kÕ 
ho¹ch. Tµi kho¶n nµy kh«ng ¸p dông  ®èi víi tr êng hîp hîp 
®ång x©y dùng quy  ®Þnh nhµ  thÇu  ®îc thanh to¸n theo gi¸ 
trÞ khèi lîng thùc hiÖn ®îc kh¸ch hµng x¸c nhËn.
­   C¨n   cø   ®Ó   ghi   vµo   bªn   Nî   TK   337   lµ   chøng   tõ   x¸c 
®Þnh doanh thu t¬ng øng víi phÇn c«ng viÖc  ®∙ hoµn thµnh 
trong kú  (kh«ng ph¶i hãa  ®¬n) do nhµ  thÇu tù  lËp, kh«ng 
ph¶i chê kh¸ch hµng x¸c nhËn. 
­ C¨n cø  ®Ó  ghi vµo bªn Cã  TK 337 lµ  hãa  ®¬n  ®îc lËp 
trªn c¬  së  tiÕn  ®é  thanh to¸n theo kÕ  ho¹ch  ®∙  ®îc quy 
®Þnh trong hîp  ®ång. Sè  tiÒn ghi trªn hãa  ®¬n lµ  c¨n cø 
®Ó   ghi   nhËn   sè   tiÒn   nhµ   thÇu   ph¶i   thu   cña   kh¸ch   hµng, 
kh«ng lµ c¨n cø ®Ó ghi nhËn doanh thu trong kú kÕ to¸n.  
38KÕt cÊu vµ néi dung ph¶n ¸nh cña TK 337 
“Thanh to¸n theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch hîp ®ång x©y dùng”


Bªn Nî: 
Ph¶n ¸nh sè  tiÒn ph¶i thu theo doanh thu  ®∙ ghi nhËn 
t¬ng  øng  víi  phÇn  c«ng viÖc  ®∙ hoµn thµnh  cña hîp  ®ång 
x©y dùng dë dang.
Bªn Cã: 
Ph¶n ¸nh sè  tiÒn kh¸ch hµng ph¶i tr¶ theo tiÕn  ®é  kÕ 
ho¹ch cña hîp ®ång x©y dùng dë dang.
Sè d bªn Nî: 
Ph¶n   ¸nh   sè   tiÒn   chªnh   lÖch   gi÷a   doanh   thu   ®∙   ghi 
nhËn   cña   hîp   ®ång   lín   h¬n   sè   tiÒn   kh¸ch   hµng   ph¶i   tr¶ 
theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch cña hîp ®ång x©y dùng dë dang.
Sè d bªn Cã: 
Ph¶n   ¸nh   sè   tiÒn   chªnh   lÖch   gi÷a   doanh   thu   ®∙   ghi 
nhËn   cña   hîp   ®ång   nhá   h¬n   sè   tiÒn   kh¸ch   hµng   ph¶i   tr¶ 
theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch cña hîp ®ång x©y dùng dë dang.
Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n kÕ to¸n Tµi kho¶n 337
­ Trêng hîp hîp  ®ång x©y dùng quy  ®Þnh nhµ  thÇu  ®îc 
thanh to¸n theo tiÕn  ®é  kÕ  ho¹ch, khi kÕt qu¶ thùc hiÖn 
hîp  ®ång x©y dùng  ®îc íc tÝnh mét c¸ch  ®¸ng tin cËy, th× 
kÕ  to¸n c¨n cø vµo chøng tõ  ph¶n ¸nh doanh thu t¬ng øng 
víi phÇn c«ng viÖc  ®∙ hoµn thµnh (kh«ng ph¶i ho¸  ®¬n) do 
nhµ thÇu tù x¸c ®Þnh, ghi:
Nî TK 337 ­ Thanh to¸n theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch hîp ®ång 
x©y dùng
Cã TK 511 ­ Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô.
­ C¨n cø vµo hãa ®¬n ®îc lËp theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch ®Ó 
ph¶n ¸nh sè  tiÒn ph¶i thu theo tiÕn  ®é  kÕ  ho¹ch  ®∙ ghi 
trong hîp ®ång, ghi:
Nî TK 131 ­ Ph¶i thu cña kh¸ch hµng
Cã TK 337 ­ Thanh to¸n theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch hîp ®ång 
x©y dùng
Cã TK 3331 ­ ThuÕ GTGT ph¶i nép.
2.2. Ph¬ng ph¸p kÕ  to¸n doanh thu vµ  chi phÝ  hîp  ®ång 
x©y dùng
2.2.1. Trêng hîp hîp  ®ång x©y dùng quy  ®Þnh nhµ  thÇu 
®îc thanh  to¸n theo tiÕn   ®é  kÕ  ho¹ch,  khi kÕt qu¶ thùc 
hiÖn hîp ®ång x©y dùng ®îc íc tÝnh mét c¸ch ®¸ng tin cËy, 
39

th×  kÕ  to¸n c¨n cø vµo chøng tõ  ph¶n ¸nh doanh thu t¬ng 
øng víi phÇn c«ng viÖc ®∙ hoµn thµnh (kh«ng ph¶i ho¸ ®¬n)  
do nhµ thÇu tù x¸c ®Þnh, ghi:
Nî TK 337 ­ Thanh to¸n theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch hîp ®ång 
x©y dùng 
Cã TK 511 ­ Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô.
­ C¨n cø vµo hãa ®¬n ®îc lËp theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch ®Ó 
ph¶n   ¸nh   sè   tiÒn   kh¸ch   hµng   ph¶i   tr¶   theo   tiÕn   ®é   kÕ 
ho¹ch ®∙ ghi trong hîp ®ång, ghi:
Nî TK 131 ­ Ph¶i thu cña kh¸ch hµng
Cã TK 337 ­ Thanh to¸n theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch hîp ®ång 
x©y dùng 
Cã TK 3331 ­ ThuÕ GTGT ph¶i nép.
­ Khi nhËn ®îc tiÒn do kh¸ch hµng tr¶, hoÆc nhËn tiÒn  
kh¸ch hµng øng tríc, ghi:
Nî c¸c TK 111, 112...
Cã TK 131 ­ Ph¶i thu cña kh¸ch hµng.
2.2.2. Trêng hîp hîp  ®ång x©y dùng quy  ®Þnh nhµ  thÇu 
®îc thanh to¸n theo gi¸ trÞ  khèi lîng thùc hiÖn, khi kÕt 
qu¶   thùc   hiÖn   hîp   ®ång   x©y   dùng   ®îc   x¸c   ®Þnh   mét   c¸ch 
®¸ng tin cËy vµ ®îc kh¸ch hµng x¸c nhËn, th× kÕ to¸n ph¶i 
lËp hãa  ®¬n trªn c¬  së  phÇn c«ng viÖc  ®∙ hoµn thµnh  ®îc 
kh¸ch hµng x¸c nhËn, c¨n cø vµo hãa ®¬n, ghi:
Nî c¸c TK 111, 112, 131
Cã TK 3331 ­ ThuÕ GTGT ph¶i nép
Cã TK 511 ­ Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô.
2.2.3. Kho¶n tiÒn thëng thu ®îc tõ kh¸ch hµng tr¶ phô 
thªm cho nhµ thÇu khi thùc hiÖn hîp ®ång ®¹t hoÆc vît mét 
sè chØ tiªu cô thÓ ®∙ ®îc ghi trong hîp ®ång, ghi:
Nî c¸c TK 111, 112, 131
Cã TK 3331 ­ ThuÕ GTGT ph¶i nép
Cã TK 511 ­ Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô.
2.2.4. Kho¶n båi thêng thu  ®îc tõ  kh¸ch hµng hay bªn 
kh¸c  ®Ó  bï   ®¾p cho c¸c chi phÝ  kh«ng bao gåm trong gi¸ 
trÞ  hîp  ®ång (VÝ  dô: Sù  chËm trÔ  do kh¸ch hµng g©y nªn; 
sai sãt trong c¸c chØ tiªu kü  thuËt hoÆc thiÕt kÕ  vµ  c¸c 
tranh   chÊp   vÒ   c¸c   thay   ®æi   trong   viÖc   thùc   hiÖn   hîp 
®ång), ghi:
Nî c¸c TK 111, 112, 131
Cã TK 3331 ­ ThuÕ GTGT ph¶i nép (nÕu cã)
Cã TK 511 ­ Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô.
40

2.2.5.   Khi   nhËn   ®îc   tiÒn   thanh   to¸n   khèi   lîng   c«ng 
tr×nh hoµn thµnh hoÆc kho¶n øng tríc tõ kh¸ch hµng, ghi:
Nî c¸c TK 111, 112...
Cã TK 131 ­ Ph¶i thu cña kh¸ch hµng.
2.2.6.   H¹ch   to¸n   chi   phÝ   söa   ch÷a   vµ   b¶o   hµnh   c«ng 
tr×nh:
­ Khi  trÝch  tríc  chi phÝ   söa ch÷a  vµ  b¶o  hµnh c«ng 
tr×nh, ghi:
Nî TK 627 ­ Chi phÝ s¶n xuÊt chung
Cã TK 335 ­ Chi phÝ ph¶i tr¶.
­   Khi   ph¸t   sinh   chi   phÝ   söa   ch÷a   vµ   b¶o   hµnh   c«ng 
tr×nh,   nh  chi   phÝ   nguyªn,   vËt   liÖu   trùc   tiÕp,   chi   phÝ 
nh©n c«ng  trùc  tiÕp, chi phÝ  sö  dông m¸y thi c«ng,  chi 
phÝ  s¶n xuÊt chung,  kÕ  to¸n ph¶n ¸nh vµo c¸c Tµi kho¶n 
chi phÝ cã liªn quan, ghi:
Nî TK 621 ­ Chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu trùc tiÕp
Nî TK 622 ­ Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp
Nî TK 623 ­ Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng
Nî TK 627 ­ Chi phÝ s¶n xuÊt chung
Nî TK 133 ­ ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ
Cã c¸c TK 112, 152, 153, 214, 331, 334, 338...
­ Cuèi kú, kÕt chuyÓn chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh trong  
kú   vÒ  nguyªn,  vËt  liÖu   trùc   tiÕp,  nh©n   c«ng   trùc   tiÕp,  
chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng, chi phÝ s¶n xuÊt chung liªn 
quan  ®Õn ho¹t   ®éng  söa ch÷a vµ  b¶o hµnh c«ng tr×nh  x©y 
l¾p  ®Ó  tËp hîp chi phÝ  söa ch÷a vµ  b¶o hµnh vµ  tÝnh gi¸ 
thµnh b¶o hµnh, ghi:
Nî TK 154 ­ Chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh dë dang
Cã TK 621 ­ Chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu trùc tiÕp
Cã TK 622 ­ Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp
Cã TK 623 ­ Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng
Cã TK 627 ­ Chi phÝ s¶n xuÊt chung.
­ Khi c«ng viÖc söa ch÷a vµ  b¶o hµnh c«ng tr×nh hoµn 
thµnh bµn giao cho kh¸ch hµng, ghi:
Nî TK 335 ­ Chi phÝ ph¶i tr¶ (NÕu ®∙ trÝch tríc)
Cã TK 154 ­ Chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh dë dang.
­ HÕt thêi h¹n b¶o hµnh c«ng tr×nh x©y, l¾p, nÕu c«ng  
tr×nh kh«ng ph¶i b¶o hµnh hoÆc sè  trÝch tríc chi phÝ  b¶o 
hµnh c«ng tr×nh lín h¬n chi phÝ  thùc tÕ  ph¸t sinh, ph¶i 
hoµn nhËp sè trÝch tríc vÒ chi phÝ b¶o hµnh cßn l¹i, ghi:
41

Nî TK 335 ­ Chi phÝ ph¶i tr¶
Cã TK 711 ­ Thu nhËp kh¸c.
2.2.7. Khi t¹m øng tiÒn cho nhµ thÇu phô tr íc khi hîp 
®ång phô hoµn thµnh, ghi:
Nî TK 331­ Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n
Cã c¸c TK 111, 112,...
2.2.8. Trêng hîp xuÊt hiÖn nghi ngê vÒ kh¶ n¨ng kh«ng 
thu  ®îc mét kho¶n nµo  ®ã   ®∙  ®îc tÝnh trong doanh thu cña 
hîp  ®ång vµ   ®∙ ghi trong B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t  ®éng kinh 
doanh th×  nh÷ng kho¶n kh«ng cã  kh¶ n¨ng thu  ®îc  ®ã  ph¶i 
®îc lËp dù phßng c¸c kho¶n ph¶i thu khã ®ßi. Trêng hîp sè 
dù  phßng ph¶i thu khã   ®ßi  ®îc lËp  ë  cuèi kú  kÕ  to¸n n¨m 
nay lín h¬n sè dù phßng ph¶i thu khã ®ßi ®∙ lËp ë cuèi kú 
kÕ  to¸n n¨m tríc cha sö  dông hÕt, th×  sè  chªnh lÖch lín 
h¬n, ghi:
Nî TK 642 ­ Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp
Cã TK 139 ­ Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi.   
Trêng hîp sè dù phßng ph¶i thu khã ®ßi ®îc lËp ë cuèi 
kú  kÕ  to¸n n¨m nay nhá  h¬n sè   dù  phßng ph¶i thu khã   ®ßi  
®∙ lËp  ë cuèi kú  kÕ  to¸n n¨m tríc cha sö  dông hÕt th×  sè 
chªnh lÖch nhá h¬n ph¶i ®îc hoµn nhËp, ghi:
Nî TK 139 ­ Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi
Cã TK 642 ­ Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp.
2.2.9. C¸c chi phÝ cña hîp ®ång kh«ng thÓ thu håi (VÝ  
dô nh kh«ng ®ñ tÝnh thùc thi vÒ mÆt ph¸p lý nh cã sù nghi 
ngê vÒ hiÖu lùc cña nã, hoÆc hîp ®ång mµ kh¸ch hµng kh«ng 
thÓ thùc thi nghÜa vô cña m×nh...) ph¶i ®îc ghi nhËn ngay 
lµ chi phÝ trong kú, ghi:
Nî TK 632 ­ Gi¸ vèn hµng b¸n
Cã TK 154 ­ Chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh dë dang.
2.2.10. Chi phÝ liªn quan trùc tiÕp ®Õn tõng hîp ®ång  
cã  thÓ   ®îc gi¶m nÕu cã  c¸c kho¶n thu kh¸c kh«ng bao gåm 
trong   doanh   thu   cña   hîp   ®ång.   VÝ   dô:   c¸c   kho¶n   thu   tõ 
viÖc b¸n nguyªn, vËt liÖu thõa vµ thanh lý m¸y mãc, thiÕt  
bÞ thi c«ng khi kÕt thóc hîp ®ång x©y dùng:
a)   NhËp   kho   nguyªn,   vËt   liÖu   thõa   khi   kÕt   thóc   hîp 
®ång x©y dùng, ghi:
Nî TK 152 ­ Nguyªn liÖu, vËt liÖu (Theo gi¸ gèc)
Cã TK 154 ­ Chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh dë dang.
b) PhÕ liÖu thu håi nhËp kho, ghi:
Nî   TK 152 ­ Nguyªn   liÖu,  vËt liÖu  (Theo  gi¸ cã   thÓ 
thu håi)
42

Cã TK 154 ­ Chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh dë dang.
c) Trêng hîp vËt liÖu thõa vµ  phÕ  liÖu thu håi kh«ng  
qua nhËp kho mµ tiªu thô ngay, kÕ to¸n ph¶n ¸nh c¸c kho¶n 
thu b¸n vËt liÖu thõa vµ phÕ liÖu, ghi gi¶m chi phÝ:
Nî c¸c TK 111, 112, 131 (Tæng gi¸ thanh to¸n)
Cã TK 3331 ­ ThuÕ GTGT ph¶i nép
Cã TK 154 ­ Chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh dë dang (Gi¸ 
b¸n cha cã thuÕ GTGT).
d) KÕ to¸n thanh lý m¸y mãc, thiÕt bÞ thi c«ng chuyªn  
dïng cho mét hîp  ®ång x©y dùng vµ   ®∙ trÝch khÊu hao hÕt 
vµo gi¸ trÞ hîp ®ång khi kÕt thóc hîp ®ång x©y dùng, ghi:
+ Ph¶n ¸nh sè  thu vÒ  thanh lý  m¸y mãc, thiÕt bÞ  thi 
c«ng, ghi:
Nî c¸c TK 111, 112, 131
Cã TK 3331 ­ ThuÕ GTGT ph¶i nép
Cã TK 154 ­ Chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh dë dang 
(Gi¸ b¸n cha cã thuÕ GTGT).
+ Ph¶n  ¸nh  chi phÝ   thanh  lý  m¸y mãc,  thiÕt  bÞ  (nÕu 
cã), ghi:
Nî TK 154 ­ Chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh dë dang
Nî TK 133 ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ
Cã c¸c TK 111, 112…
+ Ghi gi¶m TSC§ lµ  m¸y mãc, thiÕt bÞ  thi c«ng chuyªn 
dïng ®∙ thanh lý, ghi:
Nî TK 214 ­ Hao mßn TSC§
Cã TK 211 ­ TSC§ h÷u h×nh.


IV. Híng dÉn kÕ to¸n chuÈn mùc "chi phÝ ®i vay"


A. H¹ch to¸n chi phÝ ®i vay ph¶i t«n träng 
mét sè quy ®Þnh sau:


1. Chi phÝ ®i vay ph¶i ghi nhËn vµo chi phÝ s¶n xuÊt, 
kinh doanh  trong kú  khi ph¸t sinh,  trõ  khi  ®îc vèn ho¸ 
theo quy ®Þnh.
2. Chi phÝ   ®i vay liªn quan  ®Õn tµi s¶n dë  dang khi 
cã   ®ñ   c¸c   ®iÒu   kiÖn   vèn   ho¸   th×   ®¬n   vÞ   ph¶i   thùc   hiÖn 
theo ®óng quy ®Þnh t¹i chuÈn mùc kÕ to¸n "Chi phÝ ®i vay" 
vÒ ®Þnh nghÜa tµi s¶n dë dang, x¸c ®Þnh chi phÝ ®i vay ® ­
43

îc vèn ho¸, thêi  ®iÓm b¾t  ®Çu vèn ho¸, t¹m ngõng vèn ho¸ 
vµ chÊm døt viÖc vèn ho¸.
3. Chi phÝ   ®i vay liªn quan trùc tiÕp  ®Õn viÖc  ®Çu t
x©y dùng hoÆc s¶n xuÊt tµi s¶n dë  dang  ®îc tÝnh vµo gi¸ 
trÞ  cña tµi s¶n  ®ã  (®îc vèn ho¸), bao gåm c¸c kho¶n l∙i 
tiÒn vay, ph©n bæ c¸c kho¶n chiÕt khÊu hoÆc phô  tréi khi 
ph¸t   hµnh   tr¸i   phiÕu,   c¸c   kho¶n   chi   phÝ   phô   ph¸t   sinh 
liªn quan tíi qu¸ tr×nh lµm thñ tôc vay. 
4. §¬n vÞ  ph¶i x¸c  ®Þnh chi phÝ   ®i vay  ®îc vèn ho¸ 
theo  ®óng  quy   ®Þnh  hiÖn hµnh cña chuÈn  mùc kÕ  to¸n  cho 
hai trêng hîp: (1) Kho¶n vay vèn riªng biÖt sö  dông cho 
môc ®Ých ®Çu t x©y dùng hoÆc s¶n xuÊt mét tµi s¶n dë dang  
vµ  (2) C¸c kho¶n vèn vay chung trong  ®ã  cã  sö  dông cho 
môc   ®Ých   ®Çu   t  x©y   dùng   hoÆc   s¶n   xuÊt   mét   tµi   s¶n   dë 
dang. 
C¸c  kho¶n  thu nhËp  ph¸t  sinh  do  ®Çu t  t¹m  thêi c¸c 
kho¶n vay riªng biÖt trong khi chê  sö  dông vµo môc  ®Ých 
cã   ®îc tµi s¶n dë  dang th×  ph¶i ghi gi¶m trõ  (­) vµo chi  
phÝ ®i vay ph¸t sinh khi vèn ho¸.
­ Vèn ho¸ chi phÝ   ®i vay  ®èi víi kho¶n vèn vay riªng 
biÖt:


Chi phÝ ®i vay  Chi phÝ ®i vay  Thu nhËp ph¸t 
®îc vèn ho¸  = thùc tÕ ph¸t  ­ sinh tõ ho¹t ®éng 
cho mçi kú kÕ  sinh cña kho¶n  ®Çu t t¹m thêi 
to¸n vay riªng biÖt cña c¸c kho¶n vay 
®ã


­ Vèn ho¸ chi phÝ   ®i vay  ®èi víi c¸c kho¶n vèn vay 
chung: 


Sè chi phÝ ®i  Chi phÝ luü kÕ b×nh qu©n  Tû lÖ 
vay ®îc vèn  = gia quyÒn ph¸t sinh cho  x vèn ho¸ 
ho¸ cho mçi  ®Çu t x©y dùng hoÆc s¶n  (%) 
kú kÕ to¸n  xuÊt tµi s¶n dë dang cho  (3)
(1) ®Õn 
cuèi kú kÕ to¸n (2)Chi phÝ  Chi phÝ  Sè th¸ng chi phÝ thùc tÕ 
luü kÕ  cho  ph¸t sinh trong kú kÕ 
b×nh qu©n  = Σ
X
tõng tµi  to¸n (5)
gia quyÒn  s¶n (4) Sè th¸ng ph¸t sinh cña 
(2)
44

kú kÕ to¸n (6)Tû lÖ  = Tæng sè tiÒn l∙i vay thùc tÕ cña  x 100%
vèn ho¸  c¸c kho¶n vay ph¸t sinh trong kú 
(%) (3) (7)
Sè d b×nh qu©n gia quyÒn c¸c 
kho¶n vay gèc (8)


Sè d b×nh  Sè d cña  Sè th¸ng mµ tõng kho¶n 
qu©n gia  tõng kho¶n  X vay ph¸t sinh trong kú 
=
quyÒn c¸c  vay gèc  kÕ to¸n (5)
kho¶n vay  (9) Sè th¸ng ph¸t sinh cña 
gèc (8) kú kÕ to¸n (6)


5.   NÕu   cã   ph¸t   sinh   c¸c   kho¶n   chiÕt   khÊu   hoÆc   phô 
tréi   cña   nh÷ng   kho¶n   vay   b»ng  ph¸t   hµnh   tr¸i   phiÕu   th×  
ph¶i  ®iÒu chØnh l¹i chi phÝ   ®i vay b»ng c¸ch ph©n bæ gi¸ 
trÞ c¸c kho¶n chiÕt khÊu hoÆc phô tréi theo mét trong hai  
ph¬ng ph¸p cho phï  hîp (ph¬ng ph¸p l∙i suÊt thùc tÕ  hoÆc 
ph¬ng   ph¸p   ®êng   th¼ng).   Tuy   nhiªn   doanh   nghiÖp   ph¶i   ¸p 
dông   nhÊt   qu¸n   ph¬ng   ph¸p   ®∙   lùa   chän   trong   mét   kú   kÕ 
to¸n n¨m.
6. ViÖc vèn ho¸ chi phÝ   ®i vay sÏ   ®îc t¹m ngõng l¹i 
trong c¸c giai  ®o¹n mµ  qu¸ tr×nh  ®Çu t x©y dùng hoÆc s¶n 
xuÊt tµi s¶n dë  dang bÞ  gi¸n  ®o¹n, trõ  khi sù  gi¸n  ®o¹n 
®ã lµ cÇn thiÕt.
7. ViÖc vèn ho¸ chi phÝ   ®i vay sÏ  chÊm døt khi c¸c 
ho¹t  ®éng chñ  yÕu cÇn thiÕt cho viÖc chuÈn bÞ   ®a tµi s¶n 
dë  dang vµo sö  dông hoÆc b¸n  ®∙ hoµn thµnh. Chi phÝ   ®i 
vay ph¸t sinh sau ®ã sÏ ®îc ghi nhËn lµ chi phÝ s¶n xuÊt, 
kinh doanh trong kú khi ph¸t sinh.


B. Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n


1. KÕ to¸n chi phÝ ®i vay
1.1.    Trêng   hîp  chi  phÝ   ®i  vay  ghi   vµo   chi  phÝ   s¶n 
xuÊt, kinh doanh trong kú
a)  §èi víi chi phÝ l∙i vay:
­ Trêng hîp  ®¬n vÞ  ph¶i thanh to¸n  ®Þnh kú  l∙i tiÒn 
vay cho bªn cho vay, ghi:
Nî TK 635 ­ Chi phÝ tµi chÝnh
45

Cã c¸c TK 111, 112,...
­ Trêng hîp  ®¬n vÞ  tr¶ tríc l∙i tiÒn vay cho bªn cho 
vay, ghi:
Nî  TK 142 ­ Chi phÝ  tr¶ tríc (NÕu tr¶ tríc ng¾n h¹n 
l∙i tiÒn vay)
Nî  TK 242 ­ Chi phÝ  tr¶ tríc dµi h¹n (NÕu tr¶ tríc 
dµi h¹n l∙i tiÒn vay)
Cã c¸c TK 111, 112,...
­ §Þnh kú, khi ph©n bæ l∙i tiÒn vay theo sè  ph¶i tr¶ 
tõng kú vµo chi phÝ tµi chÝnh, ghi:
Nî TK 635 ­ Chi phÝ tµi chÝnh
Cã TK 142 ­ Chi phÝ tr¶ tríc 
Cã TK 242 ­ Chi phÝ tr¶ tríc dµi h¹n.
­ Trêng hîp l∙i tiÒn vay  ®¬n vÞ  tr¶ sau cho bªn cho 
vay (tr¶ gèc vµ l∙i khi hÕt thêi h¹n vay theo khÕ íc):
+ §Þnh kú, khi tÝnh l∙i tiÒn vay ph¶i tr¶ tõng kú   ®Ó 
tÝnh vµo chi phÝ tµi chÝnh, ghi:
Nî TK 635 ­ Chi phÝ tµi chÝnh
Cã TK 335 ­ Chi phÝ ph¶i tr¶.
+   HÕt   thêi   h¹n   vay,   khi   ®¬n   vÞ   tr¶   gèc   vay   vµ   l∙i 
tiÒn vay dµi h¹n, ghi:
Nî  TK 315 ­ Nî  dµi h¹n  ®Õn h¹n tr¶ (NÕu tr¶ dÇn gèc  
vay dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶)
Nî   TK   341   ­   Vay   dµi   h¹n   (Gèc   vay   dµi   h¹n   cßn   ph¶i 
tr¶)
Nî TK 335 ­ Chi phÝ ph¶i tr¶ (L∙i tiÒn vay)
Cã c¸c TK 111, 112,...
b) Trêng hîp  ®¬n vÞ  thanh to¸n  ®Þnh kú  tiÒn thuª tµi  
chÝnh cho bªn cho thuª, kÕ to¸n chi phÝ tiÒn l∙i thuª tµi 
chÝnh   ®îc   thùc   hiÖn   theo   quy   ®Þnh   t¹i   ®iÓm   2.2     môc   B 
phÇn I cña Th«ng t nµy.
c) Trêng hîp  ®¬n vÞ  thanh to¸n  ®Þnh kú  l∙i tr¶ chËm 
cña tµi s¶n mua theo ph¬ng thøc tr¶ chËm, tr¶ gãp cho bªn 
b¸n:
­ Khi mua TSC§ theo ph¬ng thøc tr¶ chËm, tr¶ gãp vÒ 
sö dông ngay cho ho¹t ®éng SXKD, ghi:
Nî c¸c TK 211, 213 (Nguyªn gi¸ ­ ghi theo gi¸ mua tr¶ 
tiÒn ngay)
Nî TK 133 ­ ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ (nÕu cã)
46

Nî  TK 242 ­ Chi phÝ  tr¶ tríc dµi h¹n (PhÇn l∙i tr¶ 
chËm lµ  sè  chªnh lÖch gi÷a tæng sè  tiÒn ph¶i thanh to¸n 
trõ  (­) gi¸ mua tr¶ tiÒn ngay trõ  (­) thuÕ  GTGT (nÕu  ®îc 
khÊu trõ))
Cã   TK   331   ­   Ph¶i   tr¶   cho   ngêi   b¸n   (Tæng   gi¸   thanh 
to¸n).
­ §Þnh kú, tÝnh vµo chi phÝ tµi chÝnh theo sè l∙i tr¶ 
chËm, tr¶ gãp ph¶i tr¶ cña tõng kú, ghi:
Nî TK 635 ­ Chi phÝ tµi chÝnh
Cã TK 242 ­ Chi phÝ tr¶ tríc dµi h¹n.
d) Trong kú, nÕu ®¬n vÞ nhËn ®îc c¸c kho¶n hç trî l∙i 
suÊt ®i vay cña Nhµ níc cho ho¹t ®éng kinh doanh, ghi:
Nî c¸c TK 111, 112,...
Cã TK 515 ­ Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh.
1.2. Trêng hîp chi phÝ ®i vay ®ñ ®iÒu kiÖn vèn ho¸
Chi phÝ ®i vay liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc ®Çu t x©y 
dùng   hoÆc   s¶n   xuÊt   tµi   s¶n   dë   dang   khi   cã   ®ñ   c¸c   ®iÒu 
kiÖn ®îc vèn ho¸ theo quy ®Þnh th× xö lý nh sau:
a) §èi víi kho¶n vèn vay riªng biÖt, chi phÝ   ®i vay 
®îc vèn ho¸ cho tµi s¶n dë  dang  ®îc x¸c  ®Þnh lµ  chi phÝ 
®i vay thùc tÕ  ph¸t sinh tõ  c¸c kho¶n vay trõ  (­)  ®i c¸c  
kho¶n thu nhËp ph¸t sinh tõ  ho¹t  ®éng  ®Çu t t¹m thêi cña 
c¸c kho¶n vay nµy, ghi:
Nî  c¸c TK 111, 112 (C¸c kho¶n thu nhËp ph¸t sinh do 
®Çu t t¹m thêi)
Nî  TK 241 ­ X©y dùng c¬  b¶n dë  dang (Tµi s¶n  ®Çu t
x©y dùng dë dang) 
Nî  TK 627 ­ Chi phÝ  s¶n xuÊt chung (Tµi s¶n  ®ang s¶n 
xuÊt dë dang)
Cã c¸c TK 111, 112 (NÕu tr¶ l∙i vay ®Þnh kú)
Cã TK 142 ­ Chi phÝ tr¶ tríc (Chi phÝ ®i vay ph¶i tr¶ 
trong kú ­ nÕu tr¶ tríc ng¾n h¹n chi phÝ ®i vay)
Cã TK 242 ­ Chi phÝ tr¶ tríc dµi h¹n (Ph©n bæ chi phÝ 
®i vay ph¶i tr¶ trong kú  ­ nÕu tr¶ tríc dµi h¹n chi phÝ 
®i vay)
Cã  TK 335 ­ Chi phÝ  ph¶i tr¶ (TrÝch tríc chi phÝ   ®i 
vay ph¶i tr¶ trong kú ­ nÕu chi phÝ ®i vay tr¶ sau).
b) §èi víi c¸c kho¶n vèn vay chung, chi phÝ ®i vay ®­
îc vèn ho¸ lµ  toµn bé  chi phÝ   ®i vay liªn quan trùc tiÕp  
®Õn   ®Çu   t,   x©y   dùng   hoÆc   s¶n   xuÊt   tµi   s¶n   dë   dang   ®îc 
tÝnh   vµo   chi   phÝ   ®Çu   t  XDCB   hoÆc   chi   phÝ   s¶n   xuÊt   s¶n 
47

phÈm   mµ   kh«ng   ph¶i   ®iÒu   chØnh   c¸c   kho¶n   thu   nhËp   ph¸t 
sinh do ®Çu t t¹m thêi, ghi:
Nî TK 241 ­ X©y dùng c¬ b¶n dë dang 
Nî TK 627 ­ Chi phÝ s¶n xuÊt chung
Cã c¸c TK 111, 112 (NÕu tr¶ l∙i vay ®Þnh kú)
Cã TK 142 ­ Chi phÝ tr¶ tríc (Chi phÝ ®i vay ph¶i tr¶ 
trong kú ­ nÕu tr¶ tríc ng¾n h¹n chi phÝ ®i vay)
Cã TK 242 ­ Chi phÝ tr¶ tríc dµi h¹n (Ph©n bæ chi phÝ 
®i vay ph¶i tr¶ trong kú  ­ nÕu tr¶ tríc dµi h¹n chi phÝ 
®i vay)
Cã  TK 335 ­ Chi phÝ  ph¶i tr¶ (TrÝch tríc chi phÝ   ®i 
vay ph¶i tr¶ trong kú ­ nÕu chi phÝ ®i vay tr¶ sau).
­ C¸c kho¶n thu nhËp ph¸t sinh tõ ho¹t ®éng ®Çu t t¹m 
thêi cña c¸c kho¶n vèn vay chung, ghi:
Nî c¸c TK 111, 112
Cã TK 515 ­ Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh.
1.3. Chi phÝ   ®i vay liªn quan trùc tiÕp  ®Õn tµi s¶n 
dë  dang trong c¸c giai  ®o¹n mµ  qu¸ tr×nh  ®Çu t  x©y dùng 
hoÆc s¶n xuÊt tµi s¶n dë  dang bÞ  gi¸n  ®o¹n mét c¸ch bÊt 
thêng hoÆc kÓ  tõ  khi chÊm døt vèn ho¸ ph¶i tÝnh vµo chi 
phÝ tµi chÝnh, ghi:
Nî TK 635 ­ Chi phÝ tµi chÝnh
Cã c¸c TK 111, 112, 142, 242, 335,…
2. KÕ  to¸n chi phÝ   ®i vay trong trêng hîp ph¸t hµnh 
tr¸i phiÕu c«ng ty
2.1. C¸c trêng hîp ph¸t hµnh tr¸i phiÕu c«ng ty 
Khi doanh nghiÖp vay vèn b»ng ph¸t hµnh tr¸i phiÕu cã  
thÓ x¶y ra 3 trêng hîp:
­ Ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ngang gi¸ (gi¸ ph¸t hµnh b»ng 
mÖnh gi¸): Lµ ph¸t hµnh tr¸i phiÕu víi gi¸ ®óng b»ng mÖnh  
gi¸ cña tr¸i phiÕu.  Trêng hîp nµy thêng  x¶y  ra khi l∙i 
suÊt   thÞ   trêng  b»ng   l∙i   suÊt   danh   nghÜa   cña   tr¸i   phiÕu  
ph¸t hµnh;
­ Ph¸t hµnh tr¸i phiÕu cã  chiÕt khÊu (gi¸ ph¸t hµnh  
nhá  h¬n mÖnh gi¸):  Lµ  ph¸t  hµnh tr¸i phiÕu  víi gi¸ nhá 
h¬n   mÖnh   gi¸   cña   tr¸i   phiÕu.   PhÇn   chªnh   lÖch   gi÷a   gi¸ 
ph¸t hµnh tr¸i phiÕu nhá  h¬n mÖnh gi¸ cña tr¸i phiÕu gäi 
lµ  chiÕt khÊu tr¸i phiÕu. Trêng hîp nµy thêng x¶y ra khi 
l∙i suÊt thÞ trêng lín h¬n l∙i suÊt danh nghÜa;
­ Ph¸t hµnh tr¸i phiÕu cã phô tréi (gi¸ ph¸t hµnh lín  
h¬n mÖnh gi¸):  Lµ  ph¸t  hµnh tr¸i phiÕu  víi gi¸ lín h¬n 
mÖnh   gi¸   cña   tr¸i  phiÕu.   PhÇn  chªnh   lÖch   gi÷a  gi¸  ph¸t  
48

hµnh tr¸i  phiÕu  lín h¬n mÖnh gi¸ cña tr¸i  phiÕu  gäi lµ 
phô  tréi tr¸i phiÕu. Trêng hîp nµy thêng x¶y ra khi l∙i 
suÊt thÞ trêng nhá h¬n l∙i suÊt danh nghÜa.
ChiÕt khÊu vµ  phô  tréi tr¸i phiÕu chØ ph¸t sinh khi  
doanh nghiÖp  ®i vay b»ng h×nh thøc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu  
vµ t¹i thêi ®iÓm ph¸t hµnh cã sù chªnh lÖch gi÷a l∙i suÊt 
thÞ  trêng vµ  l∙i suÊt danh nghÜa  ®îc c¸c nhµ   ®Çu t  mua 
tr¸i phiÕu chÊp nhËn.
ChiÕt khÊu vµ phô tréi tr¸i phiÕu ®îc x¸c ®Þnh vµ ghi 
nhËn   ngay  t¹i  thêi   ®iÓm   ph¸t   hµnh  tr¸i   phiÕu.  Sù   chªnh  
lÖch gi÷a l∙i suÊt thÞ  trêng vµ  l∙i suÊt danh nghÜa sau 
thêi ®iÓm ph¸t hµnh tr¸i phiÕu kh«ng ¶nh hëng ®Õn gi¸ trÞ 
kho¶n phô tréi hay chiÕt khÊu ®∙ x¸c ®Þnh.
­ ChiÕt khÊu tr¸i phiÕu  ®îc ph©n bæ dÇn  ®Ó  tÝnh vµo 
chi   phÝ   ®i   vay   tõng   kú   trong   suèt   thêi   h¹n   cña   tr¸i  
phiÕu. 
­ Phô tréi tr¸i phiÕu ®îc ph©n bæ dÇn ®Ó gi¶m trõ chi 
phÝ ®i vay tõng kú trong suèt thêi h¹n cña tr¸i phiÕu.
­ Trêng hîp  chi phÝ  l∙i vay  cña tr¸i  phiÕu   ®ñ   ®iÒu 
kiÖn   vèn   ho¸,   c¸c   kho¶n   l∙i   tiÒn   vay   vµ   kho¶n   ph©n   bæ 
chiÕt khÊu hoÆc phô  tréi  ®îc vèn ho¸ trong tõng kú  kh«ng 
®îc vît qu¸ sè  l∙i vay thùc tÕ  ph¸t sinh vµ  sè  ph©n bæ 
chiÕt khÊu hoÆc phô tréi trong kú ®ã.
­ ViÖc ph©n bæ kho¶n chiÕt khÊu hoÆc phô  tréi cã  thÓ 
sö  dông ph¬ng ph¸p l∙i suÊt thùc tÕ  hoÆc ph ¬ng ph¸p  ®êng 
th¼ng. 
+ Theo ph¬ng ph¸p l∙i suÊt thùc tÕ: Kho¶n chiÕt khÊu 
hoÆc phô tréi ph©n bæ vµo mçi kú ®îc tÝnh b»ng chªnh lÖch 
gi÷a   chi   phÝ   l∙i   vay   ph¶i   tr¶   cho   mçi   kú   tr¶   l∙i   (®îc 
tÝnh b»ng gi¸ trÞ  ghi sæ  ®Çu kú  cña tr¸i phiÕu nh©n (x) 
víi tû  lÖ  l∙i thùc tÕ  trªn thÞ  trêng) víi sè  tiÒn ph¶i 
tr¶ tõng kú.
+ Theo ph¬ng ph¸p  ®êng th¼ng: Kho¶n chiÕt khÊu hoÆc 
phô tréi ph©n bæ ®Òu trong suèt kú h¹n cña tr¸i phiÕu.
2.2. Bæ sung thªm Tµi kho¶n 343 ­ Tr¸i phiÕu ph¸t hµnh
Tµi   kho¶n   nµy   dïng   ®Ó   ph¶n   ¸nh   t×nh   h×nh   ph¸t   hµnh 
tr¸i phiÕu vµ thanh to¸n tr¸i phiÕu cña doanh nghiÖp. Tµi  
kho¶n nµy còng dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n chiÕt khÊu, phô  
tréi   tr¸i   phiÕu   ph¸t   sinh   khi   ph¸t   hµnh   tr¸i   phiÕu   vµ 
t×nh h×nh ph©n bæ c¸c kho¶n chiÕt khÊu, phô  tréi khi x¸c 
®Þnh chi phÝ ®i vay tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh 
hoÆc vèn ho¸ theo tõng kú.
H¹ch to¸n Tµi kho¶n 343 – Tr¸i phiÕu ph¸t hµnh cÇn t«n 
träng mét sè quy ®Þnh sau:
49

TK 343 chØ ¸p dông ë doanh nghiÖp cã vay vèn b»ng ph­
¬ng thøc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu.
TK  343 ph¶i  ph¶n  ¸nh chi  tiÕt c¸c  néi dung  cã  liªn 
quan ®Õn tr¸i phiÕu ph¸t hµnh, gåm: 
­ MÖnh gi¸ tr¸i phiÕu;
­ ChiÕt khÊu tr¸i phiÕu;
­ Phô tréi tr¸i phiÕu.
§ång thêi theo dâi chi tiÕt theo thêi h¹n ph¸t hµnh  
tr¸i phiÕu.
Doanh nghiÖp ph¶i theo dâi chiÕt khÊu vµ phô tréi cho  
tõng lo¹i tr¸i phiÕu ph¸t hµnh vµ  t×nh h×nh ph©n bæ tõng 
kho¶n  chiÕt  khÊu,  phô  tréi  khi x¸c  ®Þnh chi phÝ   ®i vay 
tÝnh vµo chi phÝ SXKD hoÆc vèn ho¸ theo tõng kú.
Trêng hîp tr¶ l∙i khi  ®¸o h¹n tr¸i phiÕu th×   ®Þnh kú 
doanh nghiÖp ph¶i tÝnh l∙i tr¸i phiÕu ph¶i tr¶ tõng kú ®Ó  
ghi nhËn vµo chi phÝ  s¶n xuÊt,  kinh doanh  hoÆc  vèn ho¸ 
vµo gi¸ trÞ cña tµi s¶n dë dang. 
5.  Khi lËp  b¸o c¸o  tµi chÝnh,  trªn  B¶ng  c©n  ®èi  kÕ 
to¸n trong phÇn nî  ph¶i tr¶ th×  chØ tiªu tr¸i phiÕu ph¸t 
hµnh ®îc ph¶n ¸nh trªn c¬ së thuÇn (x¸c ®Þnh b»ng trÞ gi¸ 
tr¸i phiÕu theo   mÖnh gi¸ trõ  (­) chiÕt khÊu tr¸i phiÕu 
céng (+) phô tréi tr¸i phiÕu).
KÕt cÊu vµ néi dung ph¶n ¸nh cña Tµi kho¶n 343 ­ Tr¸i  
phiÕu ph¸t hµnh
Bªn Nî:
Thanh to¸n tr¸i phiÕu khi ®¸o h¹n;
ChiÕt khÊu tr¸i phiÕu ph¸t sinh trong kú;
Ph©n bæ phô tréi tr¸i phiÕu trong kú.
Bªn Cã: 
TrÞ gi¸ tr¸i phiÕu ph¸t hµnh theo mÖnh gi¸ trong kú;
Ph©n bæ chiÕt khÊu tr¸i phiÕu trong kú;
Phô tréi tr¸i phiÕu ph¸t sinh trong kú.
Sè d bªn Cã: 
TrÞ gi¸ kho¶n nî vay do ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ®Õn thêi  
®iÓm cuèi kú.
Tµi kho¶n nµy cã 3 Tµi kho¶n cÊp 2:
TK 3431 ­ MÖnh gi¸ tr¸i phiÕu
TK 3432 ­ ChiÕt khÊu tr¸i phiÕu
TK 3433 ­ Phô tréi tr¸i phiÕu
50


Tµi kho¶n 3431 ­ MÖnh gi¸ tr¸i phiÕu:  Tµi  kho¶n  nµy 
dïng  ®Ó  ph¶n ¸nh trÞ  gi¸ tr¸i phiÕu ph¸t hµnh theo mÖnh 
gi¸ khi doanh nghiÖp ®i vay b»ng h×nh thøc ph¸t hµnh tr¸i  
phiÕu vµ viÖc thanh to¸n tr¸i phiÕu ®¸o h¹n trong kú.


KÕt cÊu vµ néi dung ph¶n ¸nh cña 
Tµi kho¶n 3431 ­ MÖnh gi¸ tr¸i phiÕu


Bªn Nî:
Thanh to¸n tr¸i phiÕu khi ®¸o h¹n.
Bªn Cã: 
TrÞ gi¸ tr¸i phiÕu ph¸t hµnh theo mÖnh gi¸ trong kú.
Sè d bªn Cã: 
TrÞ   gi¸   tr¸i   phiÕu   ®∙   ph¸t   hµnh   theo   mÖnh   gi¸   cuèi 
kú.
Tµi kho¶n 3432 ­ ChiÕt khÊu tr¸i phiÕu: Tµi kho¶n nµy  
dïng   ®Ó   ph¶n   ¸nh   chiÕt   khÊu   tr¸i   phiÕu   ph¸t   sinh   khi  
doanh nghiÖp  ®i vay b»ng h×nh thøc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu  
cã chiÕt khÊu vµ viÖc ph©n bæ chiÕt khÊu tr¸i phiÕu trong  
kú.


KÕt cÊu vµ néi dung ph¶n ¸nh cña TK 3432 ­ ChiÕt khÊu tr¸i 
phiÕu


Bªn Nî:
ChiÕt khÊu tr¸i phiÕu ph¸t sinh trong kú.
Bªn Cã: 
Ph©n bæ chiÕt khÊu tr¸i phiÕu trong kú.
Sè d bªn Nî: 
ChiÕt khÊu tr¸i phiÕu cha ph©n bæ cuèi kú.
Tµi kho¶n 3433 ­ Phô  tréi tr¸i phiÕu:  Tµi  kho¶n  nµy 
dïng  ®Ó  ph¶n ¸nh phô  tréi tr¸i phiÕu ph¸t sinh khi doanh 
nghiÖp   ®i   vay   b»ng   h×nh   thøc   ph¸t   hµnh   tr¸i   phiÕu   cã  
chiÕt khÊu vµ viÖc ph©n bæ phô tréi tr¸i phiÕu trong kú.KÕt cÊu vµ néi dung ph¶n ¸nh cña TK 3433 ­ Phô tréi tr¸i 
phiÕu
51


Bªn Nî: 
Ph©n bæ phô tréi tr¸i phiÕu trong kú.
Bªn Cã: 
Phô tréi tr¸i phiÕu ph¸t sinh trong kú.
Sè d bªn Cã: 
Phô tréi tr¸i phiÕu cha ph©n bæ cuèi kú.
2.3. KÕ to¸n trêng hîp ph¸t hµnh tr¸i phiÕu theo mÖnh 
gi¸
a) Ph¶n ¸nh sè tiÒn thu vÒ ph¸t hµnh tr¸i phiÕu, ghi:
Nî c¸c TK 111, 112 (Sè tiÒn thu vÒ b¸n tr¸i phiÕu)
Cã TK 3431 ­ MÖnh gi¸ tr¸i phiÕu.
b) NÕu tr¶ l∙i tr¸i phiÕu  ®Þnh kú, khi tr¶ l∙i tÝnh 
vµo chi phÝ SXKD hoÆc vèn ho¸, ghi:
Nî  TK 635 ­ Chi phÝ  tµi chÝnh (NÕu tÝnh vµo chi phÝ 
tµi chÝnh trong kú) 
Nî  TK 241 ­ X©y dùng c¬  b¶n dë  dang (NÕu  ® îc vèn ho¸ 
vµo gi¸ trÞ tµi s¶n  
®Çu t x©y dùng dë dang) 
Nî  TK 627 ­ Chi phÝ  s¶n xuÊt chung (NÕu  ®îc vèn ho¸ 
vµo gi¸ trÞ tµi s¶n s¶n xuÊt dë dang)
Cã  c¸c TK 111, 112 (Sè  tiÒn tr¶ l∙i tr¸i phiÕu trong 
kú).
c)   NÕu   tr¶   l∙i   tr¸i   phiÕu   sau   (khi   tr¸i   phiÕu   ®¸o 
h¹n), tõng kú doanh nghiÖp ph¶i tÝnh tríc chi phÝ l∙i vay 
ph¶i tr¶ trong kú vµo chi phÝ SXKD hoÆc vèn ho¸, ghi:
Nî  TK 635 – Chi phÝ  tµi chÝnh (NÕu tÝnh vµo chi phÝ 
tµi chÝnh trong kú)
Nî  c¸c TK 241, 627 (NÕu  ®îc vèn ho¸ vµo gi¸ trÞ  tµi 
s¶n dë dang)
Cã   TK   335   ­   Chi   phÝ   ph¶i   tr¶   (PhÇn   l∙i   tr¸i   phiÕu 
ph¶i tr¶ trong kú).
­   Cuèi   thêi   h¹n   cña   tr¸i   phiÕu,   doanh   nghiÖp   thanh  
to¸n gèc vµ l∙i tr¸i phiÕu cho ngêi mua tr¸i phiÕu, ghi:
Nî  TK 335 ­ Chi phÝ  ph¶i tr¶ (Tæng sè  tiÒn l∙i tr¸i 
phiÕu)
Nî TK 3431 ­ MÖnh gi¸ tr¸i phiÕu
Cã c¸c TK 111, 112,... 
d)   Trêng   hîp   tr¶   tríc   l∙i   tr¸i   phiÕu   ngay   khi   ph¸t  
hµnh, chi phÝ l∙i vay ®îc ph¶n ¸nh vµo bªn Nî TK 242 (Chi  
52

tiÕt l∙i tr¸i phiÕu tr¶ tríc), sau ®ã ph©n bæ dÇn vµo c¸c 
®èi tîng chÞu chi phÝ.
­ T¹i thêi ®iÓm ph¸t hµnh tr¸i phiÕu, ghi:
Nî c¸c TK 111, 112 (Tæng sè tiÒn thùc thu)
Nî TK 242 (Chi tiÕt l∙i tr¸i phiÕu tr¶ tríc)
Cã TK 3431 ­ MÖnh gi¸ tr¸i phiÕu.
­ §Þnh  kú,  ph©n bæ  l∙i tr¸i  phiÕu  tr¶ tríc vµo  chi 
phÝ ®i vay tõng kú, ghi:
Nî  TK 635 ­ Chi phÝ  tµi chÝnh (NÕu tÝnh vµo chi phÝ 
tµi chÝnh trong kú) 
Nî  TK 241­ X©y dùng c¬  b¶n dë  dang (NÕu  ®îc vèn ho¸ 
vµo gi¸ trÞ tµi s¶n 
®Çu t x©y dùng dë dang) 
Nî  TK 627 ­ Chi phÝ  s¶n xuÊt chung (NÕu  ®îc vèn ho¸ 
vµo gi¸ trÞ tµi s¶n s¶n xuÊt dë dang)
Cã  TK 242 ­ Chi phÝ  tr¶ tríc dµi h¹n (Chi tiÕt l∙i 
tr¸i   phiÕu   tr¶   tríc)   (Sè   l∙i   tr¸i   phiÕu   ph©n   bæ   trong 
kú).
®) Chi phÝ ph¸t hµnh tr¸i phiÕu:
­ NÕu  chi phÝ  ph¸t  hµnh tr¸i  phiÕu  cã  gi¸  trÞ  nhá, 
tÝnh ngay vµo chi phÝ trong kú, ghi:
Nî TK 635 ­ Chi phÝ tµi chÝnh
Cã c¸c TK 111, 112,...
­ NÕu  chi phÝ  ph¸t  hµnh tr¸i  phiÕu  cã  gi¸  trÞ  lín, 
ph¶i ph©n bæ dÇn, ghi:
Nî  TK 242 ­ Chi phÝ  tr¶ tríc dµi h¹n (Chi tiÕt chi 
phÝ ph¸t hµnh tr¸i phiÕu) 
Cã c¸c TK 111, 112, ...
§Þnh kú, ph©n bæ chi phÝ ph¸t hµnh tr¸i phiÕu, ghi:
Nî   c¸c   TK   635,   241,627   (PhÇn   ph©n   bæ   chi   phÝ   ph¸t 
hµnh tr¸i phiÕu trong kú)
Cã  TK 242 ­ Chi phÝ  tr¶ tríc dµi h¹n (Chi tiÕt chi 
phÝ ph¸t hµnh tr¸i phiÕu).
e) Thanh to¸n tr¸i phiÕu khi ®¸o h¹n, ghi:
Nî TK 3431 ­ MÖnh gi¸ tr¸i phiÕu
Cã c¸c TK 111, 112,...
2.4. KÕ to¸n ph¸t hµnh tr¸i phiÕu cã chiÕt khÊu
a) Ph¶n ¸nh sè tiÒn thùc thu vÒ ph¸t hµnh tr¸i phiÕu,  
ghi:
53

Nî  c¸c TK 111, 112   (Sè  tiÒn thu vÒ  b¸n tr¸i phiÕu)

Nî  TK 3432 ­ ChiÕt khÊu tr¸i phiÕu (Chªnh lÖch gi÷a  
sè   tiÒn   thu   vÒ   b¸n   tr¸i   phiÕu   nhá   h¬n   mÖnh   gi¸   tr¸i  
phiÕu)
Cã TK 3431 ­ MÖnh gi¸ tr¸i phiÕu.
b)  Trêng  hîp tr¶  l∙i  ®Þnh  kú,  khi tr¶  l∙i vay  tÝnh 
vµo chi phÝ SXKD hoÆc vèn ho¸, ghi:
Nî  TK 635 ­ Chi phÝ  tµi chÝnh (NÕu tÝnh vµo chi phÝ 
tµi chÝnh trong kú) 
Nî  TK 241 ­ X©y dùng c¬  b¶n dë  dang (NÕu  ® îc vèn ho¸ 
vµo gi¸ trÞ tµi s¶n ®Çu t x©y dùng dë dang) 
Nî  TK 627 ­ Chi phÝ  s¶n xuÊt chung (NÕu  ®îc vèn ho¸ 
vµo gi¸ trÞ tµi s¶n s¶n xuÊt dë dang)
Cã  c¸c TK 111, 112 (Sè  tiÒn tr¶ l∙i tr¸i phiÕu trong 
kú)
Cã  TK 3432 ­ ChiÕt khÊu tr¸i phiÕu (Sè  ph©n bæ chiÕt 
khÊu tr¸i phiÕu tõng kú).
c) Trêng hîp tr¶ l∙i sau (khi tr¸i phiÕu ®¸o h¹n):
­ Tõng kú doanh nghiÖp ph¶i tÝnh tríc chi phÝ l∙i vay 
ph¶i tr¶ trong kú, ghi: 
Nî  TK 635 ­ Chi phÝ  tµi chÝnh (NÕu tÝnh vµo chi phÝ 
tµi chÝnh  trong kú) 
Nî  c¸c TK 241, 627 (NÕu  ®îc vèn ho¸ vµo gi¸ trÞ  tµi 
s¶n dë dang)
Cã   TK   335   ­   Chi   phÝ   ph¶i   tr¶   (PhÇn   l∙i   tr¸i   phiÕu 
ph¶i tr¶ trong kú)
Cã  TK 3432­ ChiÕt khÊu tr¸i phiÕu (Sè  ph©n bæ chiÕt  
khÊu tr¸i phiÕu trong  kú).
­   Cuèi   thêi   h¹n   cña   tr¸i   phiÕu,   doanh   nghiÖp   ph¶i  
thanh to¸n gèc vµ l∙i tr¸i phiÕu cho ng êi mua tr¸i phiÕu, 
ghi:
Nî  TK 335 ­ Chi phÝ  ph¶i tr¶ (Tæng sè  tiÒn l∙i tr¸i 
phiÕu)
 Nî TK 3431 ­ MÖnh gi¸ tr¸i phiÕu
Cã c¸c TK 111, 112,... 
d)   Trêng   hîp   tr¶   tríc   l∙i   tr¸i   phiÕu   ngay   khi   ph¸t  
hµnh, chi phÝ l∙i vay ®îc ph¶n ¸nh vµo bªn Nî TK 242 (Chi  
tiÕt l∙i tr¸i phiÕu tr¶ tríc), sau ®ã ph©n bæ dÇn vµo c¸c 
®èi tîng ghi nhËn chi phÝ.
­ Khi ph¸t hµnh tr¸i phiÕu, ghi:
54

Nî c¸c TK 111, 112 (Tæng sè tiÒn thùc thu)
Nî TK 3432 ­ ChiÕt khÊu tr¸i phiÕu
Nî TK 242 (Chi tiÕt l∙i tr¸i phiÕu tr¶ tr íc) (Sè tiÒn 
l∙i tr¸i phiÕu tr¶ tríc)
Cã TK 3431 ­ MÖnh gi¸ tr¸i phiÕu.
­ §Þnh kú tÝnh chi phÝ l∙i vay vµo chi phÝ SXKD trong 
kú, hoÆc vèn ho¸, ghi:
Nî   TK 635­  Chi phÝ   tµi chÝnh  (NÕu  tÝnh  vµo chi  phÝ 
tµi chÝnh trong kú) 
Nî  TK 241­ X©y dùng c¬  b¶n dë  dang (NÕu  ®îc vèn ho¸ 
vµo gi¸ trÞ tµi s¶n ®Çu t, x©y dùng dë dang) 
Nî  TK 627 ­ Chi phÝ  s¶n xuÊt chung (NÕu  ®îc vèn ho¸ 
tÝnh vµo gi¸ trÞ tµi s¶n s¶n xuÊt dë dang)
Cã  TK 242 (Chi tiÕt l∙i tr¸i phiÕu tr¶ tr íc) (Sè  l∙i 
tr¸i phiÕu ph©n bæ trong kú)
Cã  TK 3432­ ChiÕt khÊu tr¸i phiÕu (Sè  ph©n bæ chiÕt  
khÊu tr¸i phiÕu tõng kú).
®) Thanh to¸n tr¸i phiÕu khi ®¸o h¹n, ghi:
Nî TK 3431 ­ MÖnh gi¸ tr¸i phiÕu
Cã c¸c TK 111, 112,...
e) KÕ to¸n chi phÝ ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ® îc thùc hiÖn 
theo ®iÓm 2.3(®) môc B phÇn IV Th«ng t nµy.
2.5. KÕ to¸n ph¸t hµnh tr¸i phiÕu cã phô tréi
a) Ph¶n ¸nh sè tiÒn thùc thu vÒ ph¸t hµnh tr¸i phiÕu:
Nî c¸c TK 111, 112 (Sè tiÒn thu vÒ b¸n tr¸i phiÕu)
Cã TK 3433 ­ Phô tréi tr¸i phiÕu  (Chªnh lÖch gi÷a sè 
tiÒn   thùc   thu   vÒ   b¸n   tr¸i   phiÕu   lín   h¬n   mÖnh   gi¸   tr¸i 
phiÕu)
Cã TK 3431 ­ MÖnh gi¸ tr¸i phiÕu.
b) Trêng hîp tr¶ l∙i ®Þnh kú: 
­  Khi tr¶ l∙i tÝnh vµo chi phÝ SXKD hoÆc vèn ho¸, 
ghi:
Nî   TK 635­  Chi phÝ   tµi chÝnh  (NÕu   ®îc tÝnh  vµo chi 
phÝ tµi chÝnh trong kú) 
Nî  TK 241­ X©y dùng c¬  b¶n dë  dang (NÕu  ®îc vèn ho¸ 
vµo gi¸ trÞ tµi s¶n ®Çu t, x©y dùng dë dang)
Nî   TK 627­  Chi phÝ   s¶n xuÊt  chung  (NÕu  ®îc vèn  ho¸ 
vµo gi¸ trÞ tµi s¶n s¶n xuÊt dë dang)
55

Cã  c¸c TK 111, 112 (Sè  tiÒn tr¶ l∙i tr¸i phiÕu trong 
kú).
­ §ång  thêi  ph©n  bæ dÇn phô  tréi  tr¸i phiÕu   ®Ó   ghi 
gi¶m chi phÝ ®i vay tõng kú, ghi:
Nî  TK 3433 ­ Phô  tréi tr¸i phiÕu (sè  ph©n bæ dÇn phô 
tréi tr¸i phiÕu tõng kú)
Cã c¸c TK 635, 241, 627.
c)   Trêng   hîp   tr¶   l∙i   sau   (khi   tr¸i   phiÕu   ®¸o   h¹n),  
tõng kú  doanh nghiÖp ph¶i  ghi nhËn tríc chi phÝ  l∙i vay 
ph¶i tr¶ trong kú. 
­ Khi tÝnh chi phÝ  l∙i vay cho c¸c  ®èi tîng ghi nhËn 
chi phÝ ®i vay trong kú, ghi:
Nî c¸c TK 635, 241, 627
Cã   TK   335   ­   Chi   phÝ   ph¶i   tr¶   (PhÇn   l∙i   tr¸i   phiÕu 
ph¶i tr¶ trong kú).
­ §ång  thêi  ph©n  bæ dÇn phô  tréi  tr¸i phiÕu   ®Ó   ghi 
gi¶m chi phÝ ®i vay tõng kú, ghi:
Nî TK 3433 ­ Phô tréi tr¸i phiÕu
Cã c¸c TK 635, 241, 627.
­   Cuèi   thêi   h¹n   cña   tr¸i   phiÕu,   doanh   nghiÖp   ph¶i  
thanh to¸n gèc vµ  l∙i tr¸i phiÕu cho ng êi cã  tr¸i phiÕu, 
ghi:
Nî  TK 335 ­ Chi phÝ  ph¶i tr¶ (Tæng sè  tiÒn l∙i tr¸i 
phiÕu)
Nî TK 3431 ­ MÖnh gi¸ tr¸i phiÕu
Cã c¸c TK 111, 112,... 
d)   Trêng   hîp   tr¶   tríc   l∙i   tr¸i   phiÕu   ngay   khi   ph¸t  
hµnh, chi phÝ l∙i vay ®îc ph¶n ¸nh vµo bªn Nî TK 242 (Chi  
tiÕt l∙i tr¸i phiÕu tr¶ tríc), sau ®ã ph©n bæ dÇn vµo c¸c 
®èi tîng chÞu chi phÝ.
­ Khi ph¸t hµnh tr¸i phiÕu, ghi:
Nî c¸c TK 111, 112 (Tæng sè tiÒn thùc thu)
Nî TK 242 (Chi tiÕt l∙i tr¸i phiÕu tr¶ tr íc) (Sè tiÒn 
l∙i tr¸i phiÕu tr¶ tríc)
Cã TK 3433 ­ Phô tréi tr¸i phiÕu 
Cã TK 3431 ­ MÖnh gi¸ tr¸i phiÕu.
­ §Þnh kú, tÝnh chi phÝ  l∙i vay cho c¸c  ®èi tîng ghi 
nhËn chi phÝ ®i vay trong kú, ghi:
Nî   TK 635­  Chi phÝ   tµi chÝnh  (NÕu   ®îc tÝnh  vµo chi 
phÝ tµi chÝnh trong kú) 
56

Nî  TK 241­ X©y dùng c¬  b¶n dë  dang (NÕu  ®îc vèn ho¸ 
vµo gi¸ trÞ tµi s¶n ®Çu t, x©y dùng dë dang) 
Nî  TK 627 ­ Chi phÝ  s¶n xuÊt chung (NÕu  ®îc vèn ho¸ 
vµo gi¸ trÞ tµi s¶n s¶n xuÊt dë dang)
Cã  TK 242 (Chi tiÕt l∙i tr¸i phiÕu tr¶ tr íc) (Sè  l∙i 
tr¸i phiÕu ph©n bæ trong kú).
­ §ång thêi ph©n bæ dÇn phô  tréi tr¸i phiÕu ghi gi¶m 
chi phÝ ®i vay tõng kú, ghi:
Nî TK 3433 ­ Phô tréi tr¸i phiÕu (Sè ph©n bæ phô tréi 
tr¸i phiÕu tõng kú)
Cã c¸c TK 635, 241, 627.
®) KÕ to¸n chi phÝ ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ® îc thùc hiÖn 
theo ®iÓm 2.3(®) Môc B – PhÇn IV Th«ng t nµy..


V. Híng dÉn kÕ to¸n chuÈn mùc 
"b¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ"


1. Tr¸ch nhiÖm lËp B¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ 
­ TÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp thuéc c¸c ngµnh, c¸c thµnh 
phÇn kinh tÕ   ®Òu ph¶i lËp B¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ  theo 
quy  ®Þnh cña ChuÈn mùc kÕ  to¸n sè  24 "B¸o c¸o lu chuyÓn 
tiÒn tÖ" vµ híng dÉn t¹i Th«ng t nµy.
­   Riªng   ®èi   víi   c¸c   doanh   nghiÖp   lµ   ng©n   hµng,   tæ 
chøc tÝn dông vµ tæ chøc tµi chÝnh kh¸c, viÖc lËp B¸o c¸o 
lu chuyÓn tiÒn tÖ ®îc híng dÉn trong mét v¨n b¶n riªng. 
2. Thêi h¹n lËp vµ göi B¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ 
Thêi   h¹n   lËp   vµ   göi   B¸o   c¸o   lu   chuyÓn   tiÒn   tÖ   ®îc 
thùc hiÖn theo quy  ®Þnh hiÖn hµnh cña ChÕ   ®é  B¸o c¸o tµi 
chÝnh   ban   hµnh   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   167/2000/Q§­BTC   ngµy 
25/10/2000 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh. 
3. Nguyªn t¾c lËp vµ  tr×nh bµy B¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn 
tÖ 
3.1.  C¸c  kho¶n  ®Çu t  ng¾n  h¹n  ®îc coi  lµ  t¬ng   ®¬ng 
tiÒn tr×nh bµy trªn b¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ chØ bao gåm 
c¸c kho¶n ®Çu t ng¾n h¹n cã thêi h¹n thu håi hoÆc ®¸o h¹n  
kh«ng qu¸ 3 th¸ng kÓ  tõ  ngµy mua kho¶n  ®Çu t  ®ã. VÝ  dô, 
kú   phiÕu   ng©n   hµng,   tÝn   phiÕu   kho   b¹c,   chøng   chØ   tiÒn 
göi… cã  thêi h¹n thu håi hoÆc  ®¸o h¹n kh«ng qu¸ 3 th¸ng 
kÓ tõ ngµy mua.
3.2. Doanh nghiÖp ph¶i tr×nh bµy c¸c luång tiÒn trªn 
B¸o c¸o lu chuyÓn  tiÒn tÖ  theo ba lo¹i ho¹t  ®éng:  Ho¹t 
57

®éng kinh doanh, ho¹t  ®éng  ®Çu t  vµ  ho¹t  ®éng tµi chÝnh 
theo quy ®Þnh cña chuÈn mùc "B¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ":
+   Luång   tiÒn   tõ   ho¹t   ®éng   kinh   doanh   lµ   luång   tiÒn 
ph¸t sinh tõ  c¸c ho¹t  ®éng t¹o ra doanh thu chñ  yÕu cña 
doanh nghiÖp vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c kh«ng ph¶i lµ c¸c ho¹t  
®éng ®Çu t hay ho¹t ®éng tµi chÝnh;
  + Luång tiÒn tõ  ho¹t  ®éng  ®Çu t  lµ  luång tiÒn ph¸t 
sinh tõ  c¸c ho¹t  ®éng mua s¾m, x©y dùng, thanh lý, nh îng 
b¸n   c¸c   tµi   s¶n   dµi   h¹n   vµ   c¸c   kho¶n   ®Çu   t  kh¸c   kh«ng 
thuéc c¸c kho¶n t¬ng ®¬ng tiÒn;
+   Luång   tiÒn   tõ   ho¹t   ®éng   tµi   chÝnh   lµ   luång   tiÒn 
ph¸t sinh tõ  c¸c ho¹t  ®éng t¹o ra c¸c thay  ®æi vÒ  quy m«  
vµ   kÕt   cÊu   cña   vèn   chñ   së   h÷u   vµ   vèn   vay   cña   doanh  
nghiÖp.
3.3.   Doanh   nghiÖp   ®îc   tr×nh   bµy   luång   tiÒn   tõ   c¸c 
ho¹t  ®éng  kinh  doanh,  ho¹t   ®éng  ®Çu t  vµ  ho¹t  ®éng  tµi 
chÝnh theo c¸ch thøc phï hîp nhÊt víi ®Æc ®iÓm kinh doanh  
cña doanh nghiÖp.
3.4. C¸c luång tiÒn ph¸t sinh tõ  c¸c ho¹t  ®éng kinh  
doanh, ho¹t ®éng ®Çu t vµ ho¹t ®éng tµi chÝnh sau ®©y ®îc 
b¸o c¸o trªn c¬ së thuÇn:
+ Thu tiÒn vµ chi tr¶ tiÒn hé kh¸ch hµng nh tiÒn thuª 
thu hé, chi hé vµ tr¶ l¹i cho chñ së h÷u tµi s¶n; C¸c quü 
®Çu t gi÷ cho kh¸ch hµng...;
+ Thu tiÒn vµ chi tiÒn ®èi víi c¸c kho¶n cã vßng quay 
nhanh, thêi gian ®¸o h¹n ng¾n nh: Mua, b¸n ngo¹i tÖ; Mua, 
b¸n c¸c kho¶n  ®Çu t; C¸c kho¶n  ®i vay hoÆc cho vay ng¾n 
h¹n kh¸c cã thêi h¹n thanh to¸n kh«ng qu¸ 3 th¸ng.
3.5. C¸c luång tiÒn ph¸t sinh tõ  c¸c giao dÞch b»ng  
ngo¹i tÖ  ph¶i  ®îc quy  ®æi ra  ®ång tiÒn chÝnh thøc trong 
ghi sæ kÕ  to¸n vµ  lËp b¸o c¸o tµi chÝnh theo tû  gi¸ hèi 
®o¸i t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh giao dÞch. B¸o c¸o lu chuyÓn 
tiÒn tÖ  cña c¸c tæ chøc ho¹t  ®éng  ë  níc ngoµi ph¶i  ®îc 
quy  ®æi ra  ®ång tiÒn ghi sæ kÕ  to¸n vµ  lËp b¸o c¸o tµi 
chÝnh cña c«ng ty mÑ theo tû gi¸ thùc tÕ t¹i ngµy lËp B¸o  
c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ.
3.6. C¸c giao dÞch vÒ   ®Çu t  vµ  tµi chÝnh kh«ng trùc 
tiÕp sö  dông tiÒn hay c¸c kho¶n t¬ng  ®¬ng tiÒn kh«ng  ®îc 
tr×nh bµy trong B¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ, VÝ dô: 
(a) ViÖc mua tµi s¶n b»ng c¸ch nhËn c¸c kho¶n nî liªn  
quan   trùc   tiÕp   hoÆc   th«ng   qua   nghiÖp   vô   cho   thuª   tµi  
chÝnh; 
(b) ViÖc mua mét doanh nghiÖp th«ng qua ph¸t hµnh cæ 
phiÕu;
(c) ViÖc chuyÓn nî thµnh vèn chñ së h÷u.
58

3.7. C¸c kho¶n môc tiÒn vµ  t¬ng  ®¬ng tiÒn  ®Çu kú  vµ 
cuèi kú, ¶nh hëng cña thay  ®æi tû  gi¸ hèi  ®o¸i quy  ®æi 
tiÒn vµ  c¸c kho¶n  t¬ng  ®¬ng  tiÒn  b»ng ngo¹i  tÖ  hiÖn  cã 
cuèi kú  ph¶i  ®îc tr×nh bµy thµnh c¸c chØ tiªu riªng biÖt 
trªn B¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ   ®Ó   ®èi chiÕu sè  liÖu víi 
c¸c kho¶n môc t¬ng øng trªn B¶ng C©n ®èi kÕ to¸n. 
3.8. Doanh nghiÖp ph¶i tr×nh bµy gi¸ trÞ vµ lý do cña  
c¸c kho¶n tiÒn vµ  t¬ng  ®¬ng tiÒn cã  sè  d  cuèi kú  lín do 
doanh nghiÖp n¾m gi÷  nhng kh«ng  ®îc sö  dông do cã  sù  h¹n 
chÕ cña ph¸p luËt hoÆc c¸c rµng buéc kh¸c mµ doanh nghiÖp  
ph¶i thùc hiÖn.
4. C¨n cø lËp B¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ 
ViÖc lËp B¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ ®îc c¨n cø vµo:
­ B¶ng C©n ®èi kÕ to¸n; 
­ B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh;
­ ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh; 
­ B¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ kú tríc;
­ C¸c tµi liÖu kÕ to¸n kh¸c, nh: Sæ kÕ to¸n tæng hîp, 
sæ kÕ  to¸n chi tiÕt c¸c Tµi kho¶n “TiÒn mÆt”, “TiÒn göi 
Ng©n hµng”, “TiÒn ®ang chuyÓn”; Sæ kÕ to¸n tæng hîp vµ sæ  
kÕ  to¸n chi tiÕt cña c¸c Tµi kho¶n liªn quan kh¸c, b¶ng 
tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao TSC§ vµ c¸c tµi liÖu kÕ to¸n chi  
tiÕt kh¸c...
5. Yªu cÇu vÒ më vµ ghi sæ kÕ to¸n phôc vô lËp B¸o c¸o  
lu chuyÓn tiÒn tÖ 
­ Sæ  kÕ  to¸n  chi tiÕt  c¸c Tµi  kho¶n  ph¶i  thu, ph¶i 
tr¶ ph¶i ®îc më chi tiÕt theo 3 lo¹i ho¹t ®éng: Ho¹t ®éng 
kinh doanh, ho¹t ®éng ®Çu t vµ ho¹t ®éng tµi chÝnh. 
­   §èi   víi   sæ   kÕ   to¸n   chi   tiÕt   c¸c   Tµi   kho¶n   "TiÒn 
mÆt",   "TiÒn   göi   Ng©n   hµng",   "TiÒn   ®ang   chuyÓn"   ph¶i   më 
chi   tiÕt   theo   3   lo¹i   ho¹t   ®éng:   Ho¹t   ®éng   kinh   doanh, 
ho¹t  ®éng  ®Çu t vµ  ho¹t  ®éng tµi chÝnh  ®Ó  lµm c¨n cø  ®èi  
chiÕu. VÝ  dô,  ®èi víi kho¶n tiÒn tr¶ ng©n hµng vÒ  gèc vµ 
l∙i vay, kÕ  to¸n ph¶i ph¶n ¸nh riªng sè  tiÒn tr¶ l∙i vay 
vµ sè tiÒn tr¶ gèc vay trªn sæ kÕ to¸n chi tiÕt.
­ T¹i thêi ®iÓm cuèi niªn ®é kÕ to¸n, khi lËp B¸o c¸o 
lu chuyÓn tiÒn tÖ, doanh nghiÖp ph¶i x¸c  ®Þnh c¸c kho¶n 
®Çu t ng¾n h¹n cã thêi h¹n thu håi hoÆc ®¸o h¹n kh«ng qu¸  
3 th¸ng kÓ  tõ  ngµy mua tho¶ m∙n  ®Þnh nghÜa  ® îc coi lµ  t­
¬ng ®¬ng tiÒn phï hîp víi quy ®Þnh cña ChuÈn mùc "B¸o c¸o 
lu chuyÓn tiÒn tÖ" ®Ó lo¹i trõ ra khái c¸c kho¶n môc liªn 
quan  ®Õn ho¹t  ®éng  ®Çu t ng¾n h¹n. Gi¸ trÞ  cña c¸c kho¶n 
t¬ng   ®¬ng   tiÒn   ®îc   céng   (+)   vµo   chØ   tiªu   “TiÒn   vµ   c¸c 
59

kho¶n t¬ng ®¬ng tiÒn cuèi kú” trªn B¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn 
tÖ.
­ §èi víi c¸c kho¶n  ®Çu t  chøng kho¸n vµ  c«ng cô  nî 
kh«ng  ®îc coi lµ  t¬ng  ®¬ng tiÒn, kÕ  to¸n ph¶i c¨n cø vµo 
môc ®Ých ®Çu t ®Ó lËp b¶ng kª chi tiÕt x¸c ®Þnh c¸c kho¶n  
®Çu t chøng kho¸n vµ  c«ng cô  nî  phôc vô  cho môc  ®Ých th ­
¬ng m¹i (mua vµo  ®Ó  b¸n) vµ  phôc vô  cho môc  ®Ých n¾m gi÷  
®Çu t ®Ó thu l∙i.
6. Ph¬ng ph¸p lËp B¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ 
6.1. LËp b¸o c¸o c¸c chØ tiªu luång tiÒn tõ  ho¹t  ®éng 
kinh doanh
Luång tiÒn tõ  ho¹t  ®éng kinh doanh  ®îc lËp vµ  tr×nh 
bµy trong  B¸o  c¸o  lu chuyÓn  tiÒn  tÖ  theo  mét  trong  hai 
ph¬ng ph¸p sau: Ph¬ng ph¸p trùc tiÕp vµ  ph¬ng ph¸p gi¸n 
tiÕp.
6.1.1.   LËp   b¸o   c¸o   c¸c   chØ   tiªu   luång   tiÒn   tõ   ho¹t 
®éng kinh doanh theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp
­   Nguyªn   t¾c   lËp:   Theo   ph¬ng   ph¸p   trùc   tiÕp,   c¸c 
luång tiÒn vµo vµ  luång tiÒn ra tõ  ho¹t  ®éng kinh doanh 
®îc x¸c ®Þnh vµ tr×nh bµy trong B¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ 
b»ng c¸ch ph©n tÝch vµ  tæng hîp trùc tiÕp c¸c kho¶n tiÒn 
thu vµo vµ  chi ra theo tõng néi dung thu, chi tõ  c¸c sæ 
kÕ to¸n tæng hîp vµ chi tiÕt cña doanh nghiÖp. 
­ C¬ së lËp: 
+ B¶ng C©n ®èi kÕ to¸n;
+ ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh;  
+ Sæ kÕ to¸n c¸c Tµi kho¶n "TiÒn mÆt", "TiÒn göi Ng©n  
hµng", "TiÒn ®ang chuyÓn";
+ Sæ kÕ to¸n Tµi kho¶n "§Çu t chøng kho¸n ng¾n h¹n";
+ Sæ  kÕ  to¸n  c¸c Tµi  kho¶n  ph¶i thu,  c¸c  Tµi kho¶n 
ph¶i tr¶;
+ Sæ kÕ to¸n c¸c Tµi kho¶n cã liªn quan kh¸c;
+ B¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ kú tríc.
­ Ph¬ng ph¸p lËp c¸c chØ tiªu cô  thÓ  (Xem Phô  lôc sè 
03)
(1) TiÒn thu tõ    b¸n hµng, cung cÊp dÞch vô  vµ  doanh 
thu kh¸c ­ M∙ sè 01
ChØ tiªu nµy  ®îc lËp c¨n cø vµo tæng sè  tiÒn  ®∙ thu 
(tæng   gi¸   thanh   to¸n)   trong   kú   do   b¸n   hµng   hãa,   thµnh 
phÈm, cung cÊp dÞch vô, tiÒn b¶n quyÒn, phÝ, hoa hång vµ 
c¸c kho¶n doanh thu kh¸c (nh b¸n chøng kho¸n v×  môc  ®Ých 
th¬ng m¹i) (nÕu cã), trõ c¸c kho¶n doanh thu ® îc x¸c ®Þnh 
60

lµ luång tiÒn tõ ho¹t ®éng ®Çu t, kÓ c¶ c¸c kho¶n tiÒn ®∙ 
thu tõ  c¸c kho¶n nî  ph¶i thu liªn quan  ®Õn c¸c giao dÞch 
b¸n   hµng   ho¸,   cung   cÊp   dÞch   vô   vµ   doanh   thu   kh¸c   ph¸t 
sinh tõ  c¸c kú  tríc nhng kú  nµy míi thu  ®îc tiÒn vµ  sè 
tiÒn øng tríc cña ngêi mua hµng ho¸, dÞch vô.
Sè liÖu ®Ó ghi vµo chØ tiªu nµy ®îc lÊy tõ sæ kÕ to¸n 
c¸c Tµi kho¶n "TiÒn mÆt", "TiÒn göi Ng©n hµng" (phÇn thu 
tiÒn), sæ kÕ to¸n c¸c tµi kho¶n ph¶i tr¶ (TiÒn thu tõ b¸n 
hµng, cung cÊp dÞch vô chuyÓn tr¶ ngay c¸c kho¶n c«ng nî)  
trong kú b¸o c¸o sau khi ®èi chiÕu víi sæ kÕ to¸n c¸c Tµi  
kho¶n "Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô" (B¸n hµng,  
cung cÊp dÞch vô  thu tiÒn ngay) vµ  sæ kÕ  to¸n Tµi kho¶n 
"Ph¶i thu cña kh¸ch hµng" (B¸n hµng, cung cÊp dÞch vô  vµ 
doanh thu kh¸c ph¸t sinh tõ  c¸c kú  tríc,  ®∙ thu  ®îc tiÒn 
trong kú nµy) hoÆc sè tiÒn øng tríc trong kú cña ngêi mua 
s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô, sæ kÕ  to¸n Tµi kho¶n "§Çu t 
chøng kho¸n ng¾n h¹n" vµ  Tµi kho¶n “Doanh thu ho¹t  ®éng 
tµi   chÝnh”   (B¸n   chøng   kho¸n   v×   môc   ®Ých   th¬ng   m¹i   thu 
tiÒn ngay).
(2) TiÒn tr¶ cho ngêi cung cÊp hµng ho¸, dÞch vô  ­ M∙ 
sè 02
ChØ tiªu nµy  ®îc lËp c¨n cø vµo tæng sè  tiÒn  ®∙ tr¶ 
(tæng   gi¸   thanh   to¸n)   trong   kú   cho   ngêi   cung   cÊp   hµng 
ho¸, dÞch vô, chi mua chøng kho¸n v×  môc  ®Ých th¬ng m¹i 
(nÕu cã), kÓ  c¶ sè  tiÒn  ®∙ tr¶ cho c¸c kho¶n nî  ph¶i tr¶  
liªn quan  ®Õn giao dÞch mua hµng ho¸, dÞch vô  ph¸t sinh 
tõ  c¸c kú  tríc nhng kú  nµy míi tr¶ tiÒn vµ  sè  tiÒn chi 
øng tríc cho ngêi cung cÊp hµng ho¸, dÞch vô.
Sè liÖu ®Ó ghi vµo chØ tiªu nµy ®îc lÊy tõ sæ kÕ to¸n 
c¸c Tµi kho¶n "TiÒn mÆt", "TiÒn göi Ng©n hµng" vµ  "TiÒn  
®ang chuyÓn" (phÇn chi tiÒn), sæ kÕ  to¸n Tµi kho¶n “Ph¶i 
thu cña kh¸ch hµng” (phÇn chi tiÒn tõ  thu c¸c kho¶n ph¶i 
thu cña kh¸ch hµng), sæ kÕ  to¸n Tµi kho¶n “Vay ng¾n h¹n” 
(PhÇn chi tiÒn tõ  tiÒn vay ng¾n h¹n nhËn  ®îc chuyÓn tr¶ 
ngay cho ngêi b¸n) trong  kú  b¸o c¸o,  sau  khi   ®èi  chiÕu 
víi sæ kÕ  to¸n Tµi kho¶n "Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n", sæ kÕ 
to¸n c¸c Tµi kho¶n hµng tån kho vµ  c¸c Tµi kho¶n cã  liªn 
quan kh¸c,  chi tiÕt phÇn  ®∙ tr¶ b»ng tiÒn  trong  kú  b¸o 
c¸o,   sæ   kÕ   to¸n   c¸c   Tµi   kho¶n   "§Çu   t  chøng   kho¸n   ng¾n 
h¹n"   (Chi   mua   chøng   kho¸n   v×   môc   ®Ých   th¬ng   m¹i).   ChØ 
tiªu nµy ®îc ghi b»ng sè ©m díi h×nh thøc ghi trong ngoÆc 
®¬n ( ***).
(3) TiÒn tr¶ cho ngêi lao ®éng ­ M∙ sè 03
ChØ tiªu nµy  ®îc lËp c¨n cø vµo tæng sè  tiÒn  ®∙ tr¶ 
cho   ngêi   lao   ®éng   trong   kú   b¸o   c¸o   vÒ   tiÒn   l¬ng,   tiÒn 
c«ng,   phô   cÊp,   tiÒn   thëng...   do   doanh   nghiÖp   ®∙   thanh 
to¸n hoÆc t¹m øng.
61

Sè liÖu ®Ó ghi vµo chØ tiªu nµy ®îc lÊy tõ sæ kÕ to¸n 
c¸c Tµi kho¶n "TiÒn mÆt", "TiÒn göi Ng©n hµng" (phÇn chi 
tiÒn) trong kú  b¸o c¸o, sau khi  ®èi chiÕu víi sæ kÕ  to¸n 
Tµi kho¶n  "Ph¶i  tr¶ c«ng nh©n  viªn"  ­ phÇn   ®∙ tr¶  b»ng 
tiÒn trong kú b¸o c¸o. ChØ tiªu nµy ®îc ghi b»ng sè ©m d­
íi h×nh thøc ghi trong ngoÆc ®¬n ( ***).
(4) TiÒn l∙i vay ®∙ tr¶ ­ M∙ sè 04
ChØ tiªu nµy  ®îc lËp c¨n cø vµo tæng sè  tiÒn l∙i vay 
®∙ tr¶ trong kú  b¸o c¸o, bao gåm tiÒn l∙i vay ph¸t sinh 
trong kú  vµ  tr¶ ngay kú  nµy, tiÒn l∙i vay ph¶i tr¶ ph¸t 
sinh tõ  c¸c kú  tríc vµ   ®∙ tr¶ trong kú  nµy, l∙i tiÒn vay  
tr¶ tríc trong kú nµy.
Sè liÖu ®Ó ghi vµo chØ tiªu nµy ®îc lÊy tõ sæ kÕ to¸n 
c¸c Tµi kho¶n "TiÒn mÆt", "TiÒn göi Ng©n hµng" vµ  "TiÒn  
®ang   chuyÓn",  sæ   kÕ   to¸n   Tµi   kho¶n   “Ph¶i   thu   cña   kh¸ch  
hµng” (phÇn tiÒn tr¶ l∙i vay tõ  tiÒn thu c¸c kho¶n ph¶i 
thu cña kh¸ch hµng)  trong kú  b¸o c¸o, sau khi  ®èi chiÕu 
víi sæ kÕ  to¸n Tµi kho¶n "Chi phÝ  ph¶i tr¶" (theo dâi sè 
tiÒn l∙i vay ph¶i tr¶) vµ  c¸c Tµi kho¶n liªn quan kh¸c. 
ChØ tiªu nµy  ®îc ghi b»ng sè   ©m díi h×nh thøc ghi trong 
ngoÆc ®¬n (***).
(5) TiÒn ®∙ nép thuÕ TNDN ­ M∙ sè 05
ChØ tiªu nµy  ®îc lËp c¨n cø vµo tæng sè  tiÒn  ®∙ nép 
thuÕ  TNDN cho Nhµ  níc trong kú  b¸o c¸o, bao gåm sè  tiÒn 
thuÕ  TNDN  ®∙ nép cña kú  nµy, sè  thuÕ  TNDN cßn nî  tõ  c¸c 
kú tríc ®∙ nép trong kú nµy vµ sè thuÕ TNDN nép tr íc (nÕu 
cã).
Sè liÖu ®Ó ghi vµo chØ tiªu nµy ®îc lÊy tõ sæ kÕ to¸n 
c¸c Tµi kho¶n "TiÒn mÆt", "TiÒn göi Ng©n hµng" vµ  "TiÒn  
®ang chuyÓn" (phÇn chi tiÒn), sæ kÕ  to¸n Tµi kho¶n “Ph¶i 
thu cña kh¸ch hµng” (phÇn tiÒn nép thuÕ  TNDN tõ  tiÒn thu 
c¸c kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hµng) trong kú  b¸o c¸o, sau 
khi ®èi chiÕu víi sæ kÕ to¸n Tµi kho¶n "ThuÕ vµ c¸c kho¶n 
ph¶i   nép   Nhµ   níc"   (phÇn   thuÕ   TNDN   ®∙   nép   trong   kú   b¸o 
c¸o). ChØ tiªu nµy  ®îc ghi b»ng sè   ©m díi h×nh thøc ghi 
trong ngoÆc ®¬n ( ***).
(6) TiÒn thu kh¸c tõ ho¹t ®éng kinh doanh ­ M∙ sè 06
ChØ tiªu nµy  ®îc lËp c¨n cø vµo tæng sè  tiÒn  ®∙ thu 
tõ   c¸c   kho¶n   kh¸c  tõ   ho¹t   ®éng   kinh   doanh,   ngoµi   kho¶n  
tiÒn thu  ®îc ph¶n ¸nh  ë  M∙ sè  01, nh: TiÒn thu tõ  kho¶n 
thu nhËp kh¸c (tiÒn thu vÒ   ®îc båi thêng,  ®îc ph¹t, tiÒn 
thëng, vµ c¸c kho¶n tiÒn thu kh¸c...); TiÒn ®∙ thu do ® îc 
hoµn thuÕ; TiÒn thu  ®îc do nhËn ký  quü, ký  cîc; TiÒn thu 
håi c¸c kho¶n  ®a  ®i ký  cîc, ký  quü;   TiÒn thu tõ  nguån 
kinh phÝ sù nghiÖp, dù ¸n (nÕu cã); TiÒn ®îc c¸c tæ chøc, 
c¸   nh©n   bªn   ngoµi   thëng,   hç   trî   ghi   t¨ng   c¸c   quü   cña 
62

doanh nghiÖp; TiÒn nhËn  ®îc ghi t¨ng c¸c quü  do cÊp trªn  
cÊp hoÆc cÊp díi nép...
Sè liÖu ®Ó ghi vµo chØ tiªu nµy lÊy tõ sæ kÕ to¸n c¸c  
Tµi   kho¶n  "TiÒn   mÆt",  "TiÒn   göi   Ng©n   hµng"   sau   khi   ®èi  
chiÕu víi sæ kÕ  to¸n c¸c Tµi kho¶n "Thu nhËp kh¸c", Tµi 
kho¶n   "ThuÕ   GTGT   ®îc   khÊu   trõ"   vµ   sæ   kÕ   to¸n   c¸c   Tµi 
kho¶n kh¸c cã liªn quan trong kú b¸o c¸o.
(7) TiÒn chi kh¸c tõ ho¹t ®éng kinh doanh ­ M∙ sè 07
ChØ tiªu nµy  ®îc lËp c¨n cø vµo tæng sè  tiÒn  ®∙ chi 
vÒ c¸c kho¶n kh¸c, ngoµi c¸c kho¶n tiÒn chi liªn quan ®Õn  
ho¹t  ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh trong kú  b¸o c¸o  ® îc ph¶n 
¸nh  ë  M∙ sè  02, 03, 04, 05, nh: TiÒn chi båi thêng, bÞ 
ph¹t vµ  c¸c kho¶n  chi  phÝ  kh¸c;  TiÒn nép c¸c lo¹i  thuÕ 
(kh«ng bao gåm thuÕ TNDN); TiÒn nép c¸c lo¹i phÝ, lÖ phÝ,  
tiÒn thuª  ®Êt; TiÒn chi  ®a  ®i ký  cîc, ký  quü; TiÒn tr¶ 
l¹i c¸c kho¶n nhËn ký  cîc, ký  quü; TiÒn chi tõ  quü  khen 
thëng,   phóc   lîi;   TiÒn  chi  tõ   nguån   kinh   phÝ   sù   nghiÖp,  
kinh phÝ  dù  ¸n; TiÒn chi nép c¸c quü  lªn cÊp trªn hoÆc 
cÊp cho cÊp díi,...
Sè liÖu ®Ó ghi vµo chØ tiªu nµy lÊy tõ sæ kÕ to¸n c¸c  
Tµi kho¶n "TiÒn mÆt", "TiÒn göi Ng©n hµng" vµ  "TiÒn  ®ang 
chuyÓn"   trong   kú   b¸o   c¸o,   sau   khi   ®èi   chiÕu   víi   sæ   kÕ 
to¸n   c¸c   Tµi   kho¶n   "Chi   phÝ   kh¸c",   "ThuÕ   vµ   c¸c   kho¶n 
ph¶i nép Nhµ  níc", "Chi sù  nghiÖp" vµ  c¸c Tµi kho¶n liªn 
quan kh¸c. ChØ tiªu nµy  ®îc ghi b»ng sè   ©m díi h×nh thøc 
ghi trong ngoÆc ®¬n ( ***).
(8) Lu chuyÓn tiÒn thuÇn tõ  ho¹t  ®éng kinh doanh ­ M∙ 
sè 20
ChØ   tiªu   “Lu   chuyÓn   tiÒn   thuÇn   tõ   ho¹t   ®éng   kinh 
doanh” ph¶n ¸nh chªnh lÖch gi÷a tæng sè  tiÒn thu vµo víi 
tæng sè  tiÒn chi ra tõ  ho¹t  ®éng kinh doanh trong kú  b¸o 
c¸o.
Sè   liÖu  ®Ó   ghi vµo  chØ tiªu  nµy  ®îc  tÝnh b»ng  tæng 
céng sè  liÖu c¸c chØ tiªu tõ  M∙ sè  01  ®Õn M∙ sè  07. NÕu 
sè   liÖu   chØ   tiªu   nµy   lµ   sè   ©m   th×   ghi   trong   ngoÆc   ®¬n 
(***).
M∙ sè 20 = M∙ sè 01 + M∙ sè 02 + M∙ sè 03 + M∙ sè 04 + 
M∙   sè   05   +   M∙   sè  
                            06 + M∙ sè 07
6.1.2.   LËp   b¸o   c¸o   c¸c   chØ   tiªu   luång   tiÒn   tõ   ho¹t 
®éng kinh doanh theo ph¬ng ph¸p gi¸n tiÕp
­   Nguyªn   t¾c   lËp:   Theo   ph¬ng   ph¸p   gi¸n   tiÕp,   c¸c 
luång   tiÒn   vµo   vµ   c¸c   luång   tiÒn   ra   tõ   ho¹t   ®éng   kinh 
doanh  ®îc tÝnh vµ  x¸c  ®Þnh tríc hÕt b»ng c¸ch  ®iÒu chØnh  
lîi   nhuËn  tríc   thuÕ  TNDN   cña   ho¹t   ®éng   kinh  doanh   khái  
63

¶nh hëng cña c¸c kho¶n môc kh«ng ph¶i b»ng tiÒn, c¸c thay  
®æi trong kú  cña hµng tån kho, c¸c kho¶n ph¶i thu, ph¶i 
tr¶ tõ  ho¹t  ®éng kinh doanh vµ  c¸c kho¶n mµ  ¶nh hëng vÒ 
tiÒn cña chóng lµ luång tiÒn tõ ho¹t ®éng ®Çu t, gåm:
+   C¸c   kho¶n   chi   phÝ   kh«ng   b»ng   tiÒn,   nh:   KhÊu   hao 
TSC§, dù phßng...;
+ C¸c kho¶n l∙i, lç kh«ng ph¶i b»ng tiÒn, nh : L∙i, lç 
chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i cha thùc hiÖn...;
+ C¸c  kho¶n  l∙i,  lç   ®îc  ph©n lo¹i  lµ  luång  tiÒn  tõ 
ho¹t  ®éng  ®Çu t, nh: L∙i, lç  vÒ  thanh lý, nhîng b¸n TSC§ 
vµ bÊt ®éng s¶n ®Çu t, tiÒn l∙i cho vay, l∙i tiÒn göi, cæ 
tøc vµ lîi nhuËn ®îc chia...;
+   Chi   phÝ   l∙i   vay   ®∙   ghi   nhËn   vµo   B¸o   c¸o   kÕt   qu¶ 
ho¹t ®éng kinh doanh trong kú.
Luång   tiÒn   tõ   ho¹t   ®éng   kinh   doanh   ®îc   ®iÒu   chØnh 
tiÕp tôc víi sù  thay  ®æi vèn lu  ®éng, chi phÝ  tr¶ tríc 
dµi   h¹n   vµ   c¸c   kho¶n   thu,   chi   kh¸c   tõ   ho¹t   ®éng   kinh 
doanh, nh:
+ C¸c  thay  ®æi trong  kú  b¸o  c¸o cña  kho¶n  môc hµng 
tån kho, c¸c kho¶n ph¶i thu, c¸c kho¶n ph¶i tr¶ tõ  ho¹t 
®éng kinh doanh;
+ C¸c thay ®æi cña chi phÝ tr¶ tríc; 
+ L∙i tiÒn vay ®∙ tr¶;
+ ThuÕ TNDN ®∙ nép;
+ TiÒn thu kh¸c tõ ho¹t ®éng kinh doanh;
+ TiÒn chi kh¸c tõ ho¹t ®éng kinh doanh;
­ C¬ së lËp: 
+ B¶ng C©n ®èi kÕ to¸n;
+ B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh;
+ ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh; 
+ Sæ kÕ to¸n c¸c Tµi kho¶n "TiÒn mÆt", "TiÒn göi Ng©n  
hµng" vµ "TiÒn ®ang chuyÓn";
+   Sæ   kÕ   to¸n   c¸c   Tµi   kho¶n   hµng   tån   kho,   c¸c   Tµi 
kho¶n ph¶i thu, c¸c Tµi kho¶n ph¶i tr¶ liªn quan ®Õn ho¹t  
®éng kinh doanh;
+ Sæ kÕ to¸n c¸c Tµi kho¶n kh¸c cã liªn quan;
+ B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao TSC§;
+ B¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ kú tríc.
­ Ph¬ng ph¸p lËp c¸c chØ tiªu cô  thÓ  (Xem Phô  lôc sè 
03)
64


(1) Lîi nhuËn tríc thuÕ ­ M∙ sè 01
ChØ tiªu nµy  ®îc lÊy tõ  chØ tiªu tæng lîi nhuËn tríc 
thuÕ (M∙ sè 50) trªn B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh 
trong   kú   b¸o   c¸o.   NÕu   sè   liÖu   nµy   lµ   sè   ©m   (trêng   hîp 
lç), th× ghi trong ngoÆc ®¬n (***).
(2) §iÒu chØnh cho c¸c kho¶n
KhÊu hao TSC§ ­ M∙ sè 02
ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh sè  khÊu hao TSC§  ®∙ trÝch  ®îc 
ghi nhËn vµo B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t  ®éng kinh doanh trong 
kú  b¸o c¸o. ChØ tiªu nµy  ®îc lËp c¨n cø vµo sè  khÊu hao 
TSC§ ®∙ trÝch trong kú trªn B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao 
TSC§ vµ sæ kÕ to¸n c¸c Tµi kho¶n cã liªn quan.
Sè   liÖu   chØ   tiªu   nµy   ®îc   céng   (+)   vµo   sè   liÖu   chØ 
tiªu "Lîi nhuËn tríc thuÕ".
C¸c kho¶n dù phßng ­ M∙ sè 03
ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh c¸c kho¶n dù  phßng gi¶m gi¸  ®∙ 
lËp ®îc ghi nhËn vµo B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh 
trong kú  b¸o c¸o. ChØ tiªu nµy  ®îc lËp c¨n cø vµo sæ kÕ 
to¸n c¸c Tµi kho¶n "Dù  phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho", "Dù 
phßng gi¶m gi¸  ®Çu t ng¾n h¹n", "Dù  phßng gi¶m gi¸  ®Çu t 
dµi h¹n", "Dù  phßng ph¶i thu khã   ®ßi", sau khi  ®èi chiÕu 
víi sæ kÕ to¸n c¸c tµi kho¶n cã liªn quan.
Sè   liÖu   chØ   tiªu   nµy   ®îc   céng   (+)   vµo   sè   liÖu   chØ 
tiªu "Lîi nhuËn tríc thuÕ". Trêng hîp c¸c kho¶n dù  phßng 
nªu trªn  ®îc hoµn  nhËp  ghi gi¶m chi phÝ  s¶n xuÊt,  kinh 
doanh trong kú  b¸o c¸o th×   ®îc trõ  (­) vµo chØ tiªu "Lîi 
nhuËn tríc thuÕ" vµ   ®îc ghi b»ng sè   ©m díi h×nh thøc ghi 
trong ngoÆc ®¬n (***).
L∙i/lç  chªnh lÖch tû  gi¸ hèi  ®o¸i cha thùc hiÖn ­ M∙ 
sè 04
ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh l∙i (hoÆc lç) chªnh lÖch tû gi¸  
hèi ®o¸i cha thùc hiÖn ®∙ ®îc ph¶n ¸nh vµo lîi nhuËn tríc 
thuÕ trong kú b¸o c¸o. ChØ tiªu nµy ®îc lËp c¨n cø vµo sæ 
kÕ   to¸n   Tµi   kho¶n  "Doanh   thu   ho¹t   ®éng   tµi   chÝnh",   chi  
tiÕt phÇn l∙i chªnh lÖch tû  gi¸ hèi  ®o¸i do  ®¸nh gi¸ l¹i 
c¸c   kho¶n   môc   tiÒn   tÖ   cã   gèc   ngo¹i   tÖ   cuèi   kú   b¸o   c¸o 
hoÆc sæ kÕ  to¸n Tµi kho¶n "Chi phÝ  tµi chÝnh", chi tiÕt 
phÇn lç  chªnh lÖch tû  gi¸ hèi  ®o¸i do  ®¸nh gi¸ l¹i c¸c 
kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ cuèi kú b¸o c¸o ® îc ghi 
nhËn vµo doanh thu ho¹t  ®éng tµi chÝnh hoÆc chi phÝ  tµi 
chÝnh trong kú b¸o c¸o.
Sè liÖu chØ tiªu nµy ®îc trõ (­) vµo sè liÖu chØ tiªu 
"Lîi nhuËn tríc thuÕ", nÕu cã  l∙i chªnh lÖch tû  gi¸ hèi 
®o¸i cha thùc hiÖn, hoÆc  ®îc céng (+) vµo chØ tiªu trªn,  
nÕu cã lç chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i cha thùc hiÖn.
65


L∙i/lç tõ ho¹t ®éng ®Çu t ­ M∙ sè 05
ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh l∙i/lç ph¸t sinh trong kú ®∙ ® ­
îc ph¶n ¸nh vµo lîi nhuËn tríc thuÕ nhng ®îc ph©n lo¹i lµ 
luång tiÒn tõ  ho¹t  ®éng  ®Çu t, gåm l∙i/lç  tõ  viÖc thanh 
lý TSC§ vµ c¸c kho¶n ®Çu t dµi h¹n mµ doanh nghiÖp mua vµ 
n¾m gi÷  v×  môc  ®Ých  ®Çu t, nh: L∙i/lç  b¸n bÊt  ®éng s¶n 
®Çu t, l∙i cho vay, l∙i tiÒn göi, l∙i/lç  tõ  viÖc mua vµ 
b¸n l¹i c¸c c«ng cô nî (Tr¸i phiÕu, kú phiÕu, tÝn phiÕu);  
Cæ tøc vµ  lîi nhuËn  ®îc chia tõ  c¸c kho¶n  ®Çu t  vèn vµo 
®¬n vÞ  kh¸c (kh«ng bao gåm l∙i/lç  mua b¸n chøng kho¸n v× 
môc  ®Ých th¬ng m¹i). ChØ tiªu nµy  ®îc lËp c¨n cø vµo sæ 
kÕ   to¸n   c¸c   Tµi   kho¶n  "Doanh   thu   ho¹t   ®éng   tµi   chÝnh",  
"Thu nhËp kh¸c" vµ  sæ kÕ  to¸n c¸c Tµi kho¶n "Chi phÝ  tµi 
chÝnh", "Chi phÝ kh¸c", chi tiÕt phÇn l∙i/lç ®îc x¸c ®Þnh 
lµ luång tiÒn tõ ho¹t ®éng ®Çu t trong kú b¸o c¸o. 
Sè liÖu chØ tiªu nµy ®îc trõ (­) vµo sè liÖu chØ tiªu 
"Lîi nhuËn tríc thuÕ", nÕu cã  l∙i ho¹t  ®éng  ®Çu t vµ   ®îc 
ghi b»ng sè   ©m díi h×nh thøc ghi trong ngoÆc  ®¬n (***) ; 
hoÆc  ®îc céng (+) vµo chØ tiªu trªn, nÕu cã  lç  ho¹t  ®éng 
®Çu t.
Chi phÝ l∙i vay  ­ M∙ sè 06
ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh chi phÝ l∙i vay ®∙ ghi nhËn vµo 
B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t  ®éng  kinh  doanh trong  kú  b¸o  c¸o. 
ChØ tiªu nµy  ®îc lËp c¨n cø vµo sæ kÕ  to¸n Tµi kho¶n 635  
"Chi   phÝ   tµi   chÝnh",   chi   tiÕt   chi   phÝ   l∙i   vay   ®îc   ghi 
nhËn vµo B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t   ®éng  kinh doanh  trong  kú 
b¸o c¸o sau khi ®èi chiÕu víi sæ kÕ to¸n c¸c Tµi kho¶n cã  
liªn   quan,   hoÆc   c¨n   cø   vµo   chØ   tiªu   “Chi   phÝ   l∙i   vay” 
trong B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh.
Sè   liÖu chØ  tiªu  nµy  ®îc céng  vµo sè   liÖu chØ  tiªu 
"Lîi nhuËn tríc thuÕ".
(3) Lîi nhuËn kinh doanh tríc nh÷ng thay  ®æi vèn lu 
®éng ­ M∙ sè 08
ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh luång tiÒn  ®îc t¹o ra tõ  ho¹t 
®éng kinh doanh trong kú  b¸o c¸o sau khi  ®∙ lo¹i trõ  ¶nh 
hëng   cña   c¸c   kho¶n   môc   thu   nhËp   vµ   chi   phÝ   kh«ng   ph¶i 
b»ng tiÒn.
ChØ tiªu nµy  ®îc lËp c¨n cø vµo lîi nhuËn tríc thuÕ 
TNDN céng (+) c¸c kho¶n ®iÒu chØnh.
M∙ sè  08 = M∙ sè 01 + M∙ sè 02 + M∙ sè 03 + M∙ sè  04 +  
M∙ sè 05 + M∙ sè 06
NÕu sè liÖu chØ tiªu nµy lµ sè ©m th× ghi trong ngoÆc 
®¬n (***).
T¨ng, gi¶m c¸c kho¶n ph¶i thu ­ M∙ sè 09
66

ChØ tiªu nµy  ®îc lËp c¨n cø vµo tæng c¸c chªnh lÖch 
gi÷a sè  d  cuèi kú  vµ  sè  d  ®Çu kú  cña c¸c Tµi kho¶n ph¶i 
thu   liªn   quan   ®Õn   ho¹t   ®éng   kinh   doanh,   nh:   Tµi   kho¶n 
"Ph¶i thu cña kh¸ch hµng" (chi tiÕt "Ph¶i thu cña kh¸ch  
hµng"), Tµi kho¶n "Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n" (chi tiÕt "Tr¶ 
tríc   cho   ngêi   b¸n"),   c¸c   Tµi   kho¶n   "Ph¶i   thu   néi   bé", 
"Ph¶i  thu  kh¸c",   "ThuÕ   GTGT   ®îc   khÊu  trõ"   vµ  Tµi  kho¶n  
"T¹m øng"  trong  kú  b¸o c¸o. ChØ tiªu nµy kh«ng  bao gåm 
c¸c kho¶n ph¶i thu liªn quan  ®Õn ho¹t  ®éng  ®Çu t vµ  ho¹t 
®éng tµi chÝnh,  nh: Ph¶i thu vÒ  tiÒn l∙i cho vay,  ph¶i 
thu vÒ  cæ tøc vµ  lîi nhuËn  ®îc chia, ph¶i thu vÒ  thanh 
lý, nhîng b¸n TSC§, bÊt ®éng s¶n ®Çu t...
Sè  liÖu chØ tiªu nµy  ®îc céng (+) vµo chØ tiªu “Lîi 
nhuËn   kinh   doanh   tríc   nh÷ng   thay   ®æi   vèn   lu   ®éng”   nÕu 
tæng c¸c sè  d  cuèi kú  nhá  h¬n tæng c¸c sè  d  ®Çu kú. Sè 
liÖu chØ tiªu nµy  ®îc trõ  (­) vµo sè  liÖu chØ tiªu “Lîi 
nhuËn   kinh   doanh   tríc   nh÷ng   thay   ®æi   vèn   lu   ®éng”   nÕu 
tæng c¸c sè d cuèi kú lín h¬n tæng c¸c sè d ®Çu kú vµ ®îc 
ghi b»ng sè ©m díi h×nh thøc ghi trong ngoÆc ®¬n (***).
T¨ng, gi¶m hµng tån kho ­ M∙ sè 10
ChØ tiªu nµy  ®îc lËp c¨n cø vµo tæng c¸c chªnh lÖch 
gi÷a sè  d  cuèi kú  vµ  sè  d  ®Çu kú  cña c¸c Tµi kho¶n hµng 
tån kho (Kh«ng bao gåm sè  d cña Tµi kho¶n "Dù  phßng gi¶m 
gi¸ hµng tån kho").
Sè  liÖu chØ tiªu nµy  ®îc céng (+) vµo chØ tiªu “Lîi 
nhuËn   kinh   doanh   tríc   nh÷ng   thay   ®æi   vèn   lu   ®éng”   nÕu 
tæng c¸c sè  d  cuèi kú  nhá  h¬n tæng c¸c sè  d  ®Çu kú. Sè 
liÖu   chØ   tiªu   nµy   ®îc   trõ   (­)   vµo   chØ   tiªu   “Lîi   nhuËn 
kinh doanh tríc nh÷ng thay  ®æi vèn lu  ®éng” nÕu tæng c¸c 
sè d cuèi kú lín h¬n tæng c¸c sè d ®Çu kú vµ ®îc ghi b»ng 
sè ©m díi h×nh thøc ghi trong ngoÆc ®¬n (***).
T¨ng, gi¶m c¸c kho¶n ph¶i tr¶ ­ M∙ sè 11
ChØ tiªu nµy  ®îc lËp c¨n cø vµo tæng c¸c chªnh lÖch 
gi÷a sè  d  cuèi kú  víi sè  d  ®Çu kú  cña c¸c Tµi kho¶n nî 
ph¶i   tr¶   liªn   quan   ®Õn   ho¹t   ®éng   kinh   doanh,   nh:   Tµi 
kho¶n "Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n" (Chi tiÕt "Ph¶i tr¶ cho ng­
êi b¸n"), Tµi kho¶n "Ph¶i thu cña kh¸ch hµng" (Chi tiÕt 
"Ngêi   mua   tr¶   tiÒn   tríc"),   c¸c   Tµi   kho¶n   "ThuÕ   vµ   c¸c 
kho¶n ph¶i nép Nhµ  níc", "Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn", "Chi 
phÝ   ph¶i   tr¶",   "Ph¶i   tr¶   néi   bé",   "Ph¶i   tr¶,   ph¶i   nép 
kh¸c". ChØ tiªu nµy kh«ng bao gåm c¸c kho¶n ph¶i tr¶ vÒ 
thuÕ  TNDN ph¶i nép, c¸c kho¶n ph¶i tr¶ vÒ  l∙i tiÒn vay, 
c¸c kho¶n ph¶i tr¶ liªn quan  ®Õn ho¹t  ®éng  ®Çu t (nh mua 
s¾m, x©y dùng TSC§, mua bÊt  ®éng s¶n  ®Çu t, mua c¸c c«ng 
cô nî...) vµ ho¹t ®éng tµi chÝnh (Vay vµ nî ng¾n h¹n, dµi 
h¹n...).
67

Sè  liÖu chØ tiªu nµy  ®îc céng (+) vµo chØ tiªu “Lîi 
nhuËn   kinh   doanh   tríc   nh÷ng   thay   ®æi   vèn   lu   ®éng”   nÕu 
tæng c¸c sè  d  cuèi kú  lín h¬n tæng sè  d  ®Çu kú. Sè  liÖu 
chØ tiªu nµy  ®îc trõ  (­) vµo sè  liÖu chØ tiªu “Lîi nhuËn 
kinh doanh tríc nh÷ng thay  ®æi vèn lu  ®éng” nÕu tæng c¸c 
sè d cuèi kú nhá h¬n tæng c¸c sè d ®Çu kú vµ ®îc ghi b»ng 
sè ©m díi h×nh thøc ghi trong ngoÆc ®¬n (***).
T¨ng, gi¶m chi phÝ tr¶ tríc ­ M∙ sè 12
ChØ tiªu nµy  ®îc lËp c¨n cø vµo tæng c¸c chªnh lÖch 
gi÷a sè  d  cuèi kú  vµ  sè  d  ®Çu kú  cña c¸c Tµi kho¶n "Chi 
phÝ  tr¶ tríc" vµ  "Chi phÝ  tr¶ tríc dµi h¹n" trong kú  b¸o 
c¸o. 
Sè  liÖu chØ tiªu nµy  ®îc céng (+) vµo chØ tiªu “Lîi 
nhuËn   kinh   doanh   tríc   nh÷ng   thay   ®æi   vèn   lu   ®éng”   nÕu 
tæng c¸c sè  d  cuèi kú  nhá  h¬n tæng c¸c sè  d  ®Çu kú. Sè 
liÖu chØ tiªu nµy  ®îc trõ  (­) vµo sè  liÖu chØ tiªu "Lîi 
nhuËn   kinh   doanh   tríc   nh÷ng   thay   ®æi   vèn   lu   ®éng"   nÕu 
tæng c¸c sè d cuèi kú lín h¬n tæng c¸c sè d ®Çu kú vµ ®îc 
ghi b»ng sè ©m díi h×nh thøc ghi trong ngoÆc ®¬n (***).
TiÒn l∙i vay ®∙ tr¶ ­ M∙ sè 13
ChØ tiªu nµy  ®îc lËp c¨n cø vµo sæ kÕ  to¸n c¸c Tµi 
kho¶n   "TiÒn   mÆt",   "TiÒn   göi   Ng©n   hµng",   "TiÒn   ®ang  
chuyÓn" (phÇn chi tiÒn) ®Ó tr¶ c¸c kho¶n tiÒn l∙i vay, sæ  
kÕ   to¸n   Tµi   kho¶n   “Ph¶i   thu   cña   kh¸ch   hµng”   (phÇn   tr¶ 
tiÒn   l∙i   vay   tõ   tiÒn   thu   c¸c   kho¶n   ph¶i   thu   cña   kh¸ch 
hµng) trong kú  b¸o c¸o, sau khi  ®èi chiÕu víi sæ kÕ  to¸n 
c¸c Tµi kho¶n "Chi phÝ  tr¶ tríc", "Chi phÝ  tr¶ tríc dµi 
h¹n",   "Chi   phÝ   tµi   chÝnh",   "X©y   dùng   c¬   b¶n   dë   dang", 
"Chi phÝ  s¶n xuÊt chung" vµ  "Chi phÝ  ph¶i tr¶" (chi tiÕt 
sè   tiÒn   l∙i   vay   tr¶   tríc,   tiÒn   l∙i   vay   ph¸t   sinh   tr¶ 
trong kú  nµy hoÆc sè  tiÒn l∙i vay ph¸t sinh trong c¸c kú 
tríc vµ ®∙ tr¶ trong kú nµy).
Sè liÖu chØ tiªu nµy ®îc trõ (­) vµo sè liÖu chØ tiªu 
“Lîi nhuËn kinh doanh tríc nh÷ng thay ®æi vèn lu ®éng” vµ 
®îc   ghi   b»ng   sè   ©m   díi   h×nh   thøc   ghi   trong   ngoÆc   ®¬n 
(***).
ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®∙ nép ­ M∙ sè 14
ChØ tiªu nµy  ®îc lËp c¨n cø vµo sæ kÕ  to¸n c¸c Tµi 
kho¶n   "TiÒn   mÆt",   "TiÒn   göi   Ng©n   hµng",   "TiÒn   ®ang  
chuyÓn",   (phÇn   chi   tiÒn   nép   thuÕ   TNDN),   sæ   kÕ  to¸n   Tµi  
kho¶n “Ph¶i thu cña kh¸ch hµng” (phÇn ®∙ nép thuÕ TNDN tõ  
tiÒn thu c¸c kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hµng) trong kú  b¸o 
c¸o,   sau   khi   ®èi   chiÕu   víi   sæ   kÕ   to¸n   Tµi   kho¶n   "ThuÕ 
TNDN ph¶i nép" (chi tiÕt sè  tiÒn  ®∙ chi  ®Ó  nép thuÕ  TNDN 
trong kú b¸o c¸o).
68

Sè liÖu chØ tiªu nµy ®îc trõ (­) vµo sè liÖu chØ tiªu 
“Lîi nhuËn kinh doanh tríc nh÷ng thay ®æi vèn lu ®éng” vµ 
®îc   ghi   b»ng   sè   ©m   díi   h×nh   thøc   ghi   trong   ngoÆc   ®¬n 
(***).
TiÒn thu kh¸c tõ ho¹t ®éng kinh doanh ­ M∙ sè 15
ChØ   tiªu   nµy   ph¶n   ¸nh   c¸c   kho¶n   tiÒn   thu   kh¸c   ph¸t 
sinh tõ ho¹t ®éng kinh doanh ngoµi c¸c kho¶n ®∙ nªu ë c¸c 
M∙ sè  tõ  01  ®Õn 14, nh: TiÒn thu  ®îc do nhËn ký  cîc, ký 
quü, tiÒn thu håi c¸c kho¶n  ®a  ®i ký  cîc, ký  quü; TiÒn 
thu tõ nguån kinh phÝ sù nghiÖp, dù ¸n (nÕu cã); TiÒn ®îc 
c¸c tæ chøc, c¸ nh©n bªn ngoµi thëng, hç trî ghi t¨ng c¸c 
quü  cña doanh nghiÖp; TiÒn nhËn  ®îc ghi t¨ng c¸c quü  do 
cÊp trªn cÊp hoÆc cÊp díi nép... trong kú b¸o c¸o.
ChØ tiªu nµy  ®îc lËp c¨n cø vµo sæ kÕ  to¸n c¸c Tµi 
kho¶n   "TiÒn   mÆt",   "TiÒn   göi   Ng©n   hµng",   “TiÒn   ®ang  
chuyÓn” sau khi ®èi chiÕu víi sæ kÕ to¸n c¸c Tµi kho¶n cã 
liªn quan trong kú b¸o c¸o.
Sè   liÖu   chØ   tiªu   nµy   ®îc   céng   (+)   vµo   sè   liÖu   chØ 
tiªu   “Lîi   nhuËn   kinh   doanh   tríc   nh÷ng   thay   ®æi   vèn   lu 
®éng”.
TiÒn chi kh¸c tõ ho¹t ®éng kinh doanh ­ M∙ sè 16
ChØ   tiªu   nµy   ph¶n   ¸nh   c¸c   kho¶n   tiÒn   chi   kh¸c   ph¸t 
sinh tõ ho¹t ®éng kinh doanh ngoµi c¸c kho¶n ®∙ nªu ë c¸c 
M∙ sè  tõ  01  ®Õn 14, nh: TiÒn  ®a  ®i ký  cîc, ký  quü; TiÒn 
tr¶ l¹i c¸c kho¶n  ®∙ nhËn ký  cîc, ký  quü; TiÒn chi trùc 
tiÕp tõ quü khen thëng, phóc lîi; TiÒn chi trùc tiÕp b»ng 
nguån kinh phÝ sù nghiÖp, dù ¸n; TiÒn chi nép c¸c quü lªn 
cÊp trªn hoÆc cÊp cho cÊp díi... trong kú b¸o c¸o.
ChØ tiªu nµy  ®îc lËp c¨n cø vµo sæ kÕ  to¸n c¸c Tµi 
kho¶n   "TiÒn   mÆt",   "TiÒn   göi   Ng©n   hµng",   "TiÒn   ®ang  
chuyÓn" sau khi ®èi chiÕu víi sæ kÕ to¸n c¸c Tµi kho¶n cã 
liªn quan trong kú b¸o c¸o.
Sè liÖu chØ tiªu nµy ®îc trõ (­) vµo sè liÖu chØ tiªu 
“Lîi nhuËn kinh doanh tríc nh÷ng thay ®æi vèn lu ®éng”.
Lu chuyÓn tiÒn thuÇn tõ  ho¹t  ®éng kinh doanh ­ M∙ sè 
20
ChØ   tiªu   “Lu   chuyÓn   tiÒn   thuÇn   tõ   ho¹t   ®éng   kinh 
doanh” ph¶n ¸nh chªnh lÖch gi÷a tæng sè  tiÒn thu vµo víi 
tæng sè  tiÒn chi ra tõ  ho¹t  ®éng kinh doanh trong kú  b¸o 
c¸o.
Sè  liÖu chØ tiªu nµy  ®îc tÝnh b»ng tæng céng sè  liÖu 
c¸c chØ tiªu cã  m∙ sè  tõ  M∙ sè  08  ®Õn M∙ sè  16. NÕu sè  
liÖu chØ tiªu nµy lµ  sè   ©m th×  sÏ   ®îc ghi díi h×nh thøc 
trong ngoÆc ®¬n (***).
69


M∙ sè 20 = M∙ sè 08 + M∙ sè 09 + M∙ sè 10 + M∙ sè 11 + 
M∙   sè   12   +   M∙   sè  
                             13 + M∙ sè 14 + M∙ sè 15 + M∙  
sè 16


6.2. LËp b¸o c¸o c¸c chØ tiªu luång tiÒn tõ ho¹t ®éng  
®Çu t
­ Nguyªn t¾c lËp:
+ Luång tiÒn tõ  ho¹t  ®éng  ®Çu t  ®îc lËp vµ  tr×nh bµy 
trªn B¸o c¸o lu chuyÓn  tiÒn tÖ  mét c¸ch riªng  biÖt  c¸c 
luång  tiÒn  vµo vµ  c¸c  luång  tiÒn ra, trõ  trêng  hîp  c¸c 
luång   tiÒn   ®îc   b¸o   c¸o     trªn   c¬   së   thuÇn   ®Ò   cËp   trong 
®o¹n 18 cña ChuÈn mùc sè 24 "B¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ".
+ Luång  tiÒn  tõ  ho¹t   ®éng   ®Çu t  ®îc  lËp theo  ph¬ng 
ph¸p   trùc   tiÕp.   C¸c   luång   tiÒn   vµo,   c¸c   luång   tiÒn   ra 
trong kú  tõ  ho¹t  ®éng  ®Çu t  ®îc x¸c  ®Þnh b»ng c¸ch ph©n 
tÝch vµ  tæng hîp trùc tiÕp c¸c kho¶n tiÒn thu vµo vµ  chi 
ra theo tõng néi dung thu, chi tõ  c¸c ghi chÐp kÕ  to¸n 
cña doanh nghiÖp. 
+ C¸c  luång  tiÒn  ph¸t sinh  tõ  viÖc  mua  vµ  thanh  lý 
c¸c c«ng ty con hoÆc c¸c  ®¬n vÞ  kinh doanh kh¸c  ®îc ph©n 
lo¹i lµ  luång tiÒn tõ  ho¹t  ®éng  ®Çu t  vµ  ph¶i tr×nh bµy 
thµnh chØ tiªu riªng biÖt trªn B¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ. 
+ Tæng sè  tiÒn chi tr¶ hoÆc thu  ®îc tõ  viÖc mua vµ 
thanh   lý   c«ng   ty   con   hoÆc   ®¬n   vÞ   kinh   doanh   kh¸c   ®îc 
tr×nh bµy trong B¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ  theo sè  thuÇn 
cña tiÒn vµ  t¬ng  ®¬ng tiÒn chi tr¶ hoÆc thu  ®îc tõ  viÖc 
mua vµ thanh lý.
+ Ngoµi viÖc tr×nh bµy trong B¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn 
tÖ, doanh nghiÖp ph¶i tr×nh bµy trong ThuyÕt minh b¸o c¸o  
tµi chÝnh mét c¸ch tæng hîp vÒ  c¶ viÖc mua vµ  thanh lý 
c¸c c«ng ty con hoÆc c¸c  ®¬n vÞ  kinh doanh kh¸c trong kú 
nh÷ng th«ng tin sau:
* Tæng gi¸ trÞ mua hoÆc thanh lý;


* PhÇn gi¸ trÞ  mua hoÆc thanh lý   ®îc thanh to¸n b»ng 
tiÒn vµ c¸c kho¶n t¬ng ®¬ng tiÒn;
* Sè  tiÒn vµ  c¸c kho¶n t¬ng  ®¬ng tiÒn thùc cã  trong 
c«ng   ty   con   hoÆc   ®¬n   vÞ   kinh   doanh   kh¸c   ®îc   mua   hoÆc 
thanh lý;
* PhÇn gi¸ trÞ  tµi s¶n vµ  c«ng nî  kh«ng ph¶i lµ  tiÒn 
vµ c¸c kho¶n t¬ng ®¬ng tiÒn trong c«ng ty con hoÆc ®¬n vÞ 
kinh doanh kh¸c  ®îc mua hoÆc thanh lý  trong kú.  Gi¸ trÞ 
tµi s¶n nµy ph¶i ®îc tæng hîp theo tõng lo¹i tµi s¶n.
70

­ C¬ së lËp: 
+ B¶ng C©n ®èi kÕ to¸n;
+ ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh;
+ Sæ kÕ to¸n c¸c Tµi kho¶n "TiÒn mÆt", "TiÒn göi Ng©n  
hµng", "TiÒn ®ang chuyÓn", “Ph¶i thu cña kh¸ch hµng”;
+ Sæ kÕ  to¸n c¸c Tµi kho¶n "TSC§ h÷u h×nh", "TSC§ v« 
h×nh", "XDCB dë dang", "Thu nhËp kh¸c", "Chi phÝ kh¸c";
+ Sæ  kÕ  to¸n  c¸c Tµi  kho¶n  "§Çu t  chøng  kho¸n  ng¾n 
h¹n", "§Çu t ng¾n h¹n kh¸c", "§Çu t chøng kho¸n dµi h¹n", 
"Gãp   vèn   liªn   doanh",   "§Çu   t  dµi   h¹n   kh¸c"   vµ   c¸c   Tµi 
kho¶n kh¸c cã liªn quan; 
+ C¸c sæ kÕ to¸n kh¸c cã liªn quan;
+ B¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ kú tríc.
­ Ph¬ng ph¸p lËp c¸c chØ tiªu cô  thÓ  (Xem Phô  lôc sè 
03)
(1) TiÒn chi mua s¾m, x©y dùng TSC§ vµ c¸c tµi s¶n dµi  
h¹n kh¸c ­  M∙ sè 21 
ChØ tiªu nµy  ®îc lËp c¨n cø vµo tæng sè  tiÒn  ®∙ chi 
®Ó  mua s¾m, x©y dùng TSC§  h÷u  h×nh,  TSC§ v« h×nh,  tiÒn 
chi cho giai ®o¹n triÓn khai ®∙ ®îc vèn ho¸ thµnh TSC§ v« 
h×nh, tiÒn chi cho ho¹t  ®éng  ®Çu t x©y dùng dë  dang,  ®Çu 
t bÊt ®éng s¶n trong kú b¸o c¸o.
Sè liÖu ®Ó ghi vµo chØ tiªu nµy lÊy tõ sæ kÕ to¸n c¸c  
Tµi   kho¶n   "TiÒn   mÆt",   "TiÒn   göi   Ng©n   hµng",   "TiÒn   ®ang 
chuyÓn" (phÇn chi tiÒn), sæ kÕ  to¸n Tµi kho¶n “Ph¶i thu 
cña kh¸ch hµng” (phÇn chi tiÒn tõ tiÒn thu c¸c kho¶n ph¶i  
thu cña kh¸ch hµng), sæ kÕ  to¸n Tµi kho¶n “Vay dµi h¹n” 
(PhÇn  chi  tiÒn  tõ  tiÒn  vay dµi h¹n nhËn  ®îc chuyÓn  tr¶ 
ngay cho ngêi b¸n) trong  kú  b¸o c¸o,  sau  khi   ®èi  chiÕu 
víi sæ kÕ  to¸n c¸c Tµi kho¶n "TSC§ h÷u h×nh",   "TSC§ v« 
h×nh", "X©y dùng c¬  b¶n dë  dang", "§Çu t  dµi h¹n kh¸c", 
“Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n” trong kú  b¸o c¸o vµ   ®îc ghi b»ng 
sè ©m díi h×nh thøc ghi trong ngoÆc ®¬n (***).
(2) TiÒn thu thanh lý, nhîng b¸n TSC§ vµ  c¸c tµi s¶n 
dµi h¹n kh¸c ­ M∙ sè 22
ChØ tiªu nµy  ®îc lËp c¨n cø vµo sè  tiÒn thuÇn  ®∙ thu 
tõ  viÖc thanh lý, nhîng b¸n TSC§ h÷u h×nh, TSC§ v« h×nh 
vµ bÊt ®éng s¶n ®Çu t trong kú b¸o c¸o.
Sè liÖu ®Ó ghi vµo chØ tiªu nµy lµ chªnh lÖch gi÷a sè 
tiÒn thu vµ sè tiÒn chi cho viÖc thanh lý, nhîng b¸n TSC§ 
vµ  bÊt  ®éng s¶n  ®Çu t. Sè  tiÒn thu  ®îc lÊy tõ  sæ kÕ  to¸n 
c¸c   Tµi   kho¶n   "TiÒn   mÆt",   "TiÒn   göi   Ng©n   hµng",   "TiÒn 
®ang chuyÓn", sau khi  ®èi chiÕu víi sæ kÕ  to¸n Tµi kho¶n 
"Thu   nhËp   kh¸c"   (Chi   tiÕt   thu   vÒ   thanh   lý,   nh îng   b¸n 
71

TSC§),   sæ   kÕ   to¸n   Tµi   kho¶n   "Doanh   thu   ho¹t   ®éng   tµi  
chÝnh" (chi tiÕt thu vÒ  b¸n bÊt  ®éng s¶n  ®Çu t), sæ kÕ 
to¸n Tµi kho¶n “Ph¶i thu cña kh¸ch hµng” (phÇn tiÒn thu 
liªn quan ®Õn thanh lý, nhîng b¸n TSC§ vµ c¸c tµi s¶n dµi 
h¹n kh¸c) trong kú  b¸o c¸o. Sè  tiÒn chi  ® îc lÊy tõ  sæ kÕ 
to¸n   c¸c   Tµi   kho¶n   "TiÒn   mÆt",   "TiÒn   göi   Ng©n   hµng",  
"TiÒn  ®ang chuyÓn", sau khi  ®èi chiÕu víi sæ kÕ  to¸n Tµi 
kho¶n "Chi phÝ tµi chÝnh" vµ "Chi phÝ kh¸c" (Chi tiÕt chi  
vÒ  thanh lý, nhîng b¸n TSC§ vµ  bÊt  ®éng s¶n  ®Çu t) trong 
kú b¸o c¸o. ChØ tiªu nµy ®îc ghi b»ng sè ©m díi h×nh thøc 
ghi trong ngoÆc ®¬n (***) nÕu sè tiÒn thùc thu nhá h¬n sè 
tiÒn thùc chi.
(3) TiÒn chi cho vay vµ  mua c¸c c«ng cô nî  cña ®¬n vÞ 
kh¸c ­ M∙ sè 23
ChØ tiªu nµy  ®îc lËp c¨n cø vµo tæng sè  tiÒn  ®∙ chi 
cho bªn kh¸c vay, chi mua c¸c c«ng cô  nî  cña  ®¬n vÞ  kh¸c  
(Tr¸i phiÕu, tÝn phiÕu, kú  phiÕu...) v×  môc  ®Ých n¾m gi÷ 
®Çu t  trong kú  b¸o c¸o. ChØ tiªu nµy kh«ng bao gåm tiÒn 
chi   mua   c¸c   c«ng   cô   nî   ®îc   coi   lµ   c¸c   kho¶n   t¬ng   ®¬ng 
tiÒn vµ mua c¸c c«ng cô nî v× môc ®Ých th¬ng m¹i.
Sè liÖu ®Ó ghi vµo chØ tiªu nµy lÊy tõ sæ kÕ to¸n c¸c  
Tµi   kho¶n   "TiÒn   mÆt",   "TiÒn   göi   Ng©n   hµng",   "TiÒn   ®ang 
chuyÓn", sau khi  ®èi chiÕu víi sæ kÕ  to¸n c¸c Tµi kho¶n 
"§Çu t ng¾n h¹n kh¸c", "§Çu t dµi h¹n kh¸c" (Chi tiÕt c¸c 
kho¶n   tiÒn   chi   cho   vay),   Tµi   kho¶n   "§Çu   t  chøng   kho¸n 
ng¾n h¹n", "§Çu t chøng kho¸n dµi h¹n" (Chi tiÕt tiÒn chi 
mua   c¸c   c«ng   cô   nî   cña   ®¬n   vÞ   kh¸c   (Tr¸i   phiÕu,   tÝn  
phiÕu,   kú  phiÕu...)   trong  kú   b¸o   c¸o.  ChØ  tiªu   nµy   ® îc 
ghi b»ng sè ©m díi h×nh thøc ghi trong ngoÆc ®¬n (***).
(4) TiÒn thu håi cho vay, b¸n l¹i c«ng cô  nî  cña  ®¬n 
vÞ  kh¸c ­ M∙ sè 24
ChØ tiªu nµy  ®îc lËp c¨n cø vµo tæng sè  tiÒn  ®∙ thu 
tõ  viÖc thu håi l¹i sè  tiÒn gèc  ®∙ cho vay, tõ  b¸n l¹i 
hoÆc thanh to¸n c¸c c«ng cô  nî  cña  ®¬n vÞ  kh¸c trong kú 
b¸o c¸o. ChØ tiªu nµy kh«ng bao gåm tiÒn thu tõ  b¸n c¸c 
c«ng cô nî ®îc coi lµ c¸c kho¶n t¬ng ®¬ng tiÒn vµ b¸n c¸c 
c«ng cô nî v× môc ®Ých th¬ng m¹i.
Sè liÖu ®Ó ghi vµo chØ tiªu nµy lÊy tõ sæ kÕ to¸n c¸c  
Tµi kho¶n "TiÒn mÆt", "TiÒn göi Ng©n hµng", sau khi  ®èi 
chiÕu víi sæ kÕ to¸n c¸c Tµi kho¶n "§Çu t ng¾n h¹n kh¸c", 
"§Çu t  dµi h¹n kh¸c" (Chi tiÕt thu håi tiÒn cho vay) vµ 
c¸c Tµi kho¶n "§Çu t chøng kho¸n ng¾n h¹n", "§Çu t chøng 
kho¸n dµi h¹n" (Chi tiÕt sè  tiÒn thu do b¸n l¹i c¸c c«ng 
cô nî (Tr¸i phiÕu, tÝn phiÕu, kú phiÕu)).
(5) TiÒn chi ®Çu t vèn vµo ®¬n vÞ kh¸c ­ M∙ sè 25
72

ChØ tiªu nµy  ®îc lËp c¨n cø vµo tæng sè  tiÒn  ®∙ chi 
®Ó   ®Çu t vèn vµo doanh nghiÖp kh¸c trong kú  b¸o c¸o, bao 
gåm tiÒn chi  ®Çu t  vèn díi h×nh thøc mua cæ phiÕu, gãp 
vèn vµo c«ng ty liªn doanh, liªn kÕt (kh«ng bao gåm tiÒn 
chi mua cæ phiÕu v× môc ®Ých th¬ng m¹i).
Sè  liÖu  ®Ó  ghi vµo chØ tiªu nµy lÊy tõ    sæ kÕ  to¸n 
c¸c Tµi kho¶n "TiÒn mÆt", "TiÒn göi Ng©n hµng" vµ  "TiÒn  
®ang chuyÓn",  sau  khi   ®èi  chiÕu  víi sæ kÕ  to¸n  c¸c Tµi 
kho¶n   "§Çu   t  chøng   kho¸n   dµi   h¹n"   (Chi   tiÕt   ®Çu   t  cæ 
phiÕu), Tµi kho¶n "Gãp vèn liªn doanh", Tµi kho¶n "§Çu t
ng¾n h¹n kh¸c" vµ Tµi kho¶n "§Çu t dµi h¹n kh¸c" trong kú 
b¸o   c¸o   vµ   ®îc   ghi   b»ng   sè   ©m   díi   h×nh   thøc   ghi   trong 
ngoÆc ®¬n (***).
(6) TiÒn thu håi ®Çu t vèn vµo ®¬n vÞ kh¸c ­ M∙ sè 26
ChØ tiªu nµy  ®îc lËp c¨n cø vµo tæng sè  tiÒn thu håi 
c¸c   kho¶n   ®Çu   t  vèn   vµo   ®¬n   vÞ   kh¸c   (Do   b¸n   l¹i   hoÆc 
thanh lý c¸c kho¶n vèn ®∙ ®Çu t vµo ®¬n vÞ kh¸c) trong kú 
b¸o c¸o (kh«ng bao gåm tiÒn thu do b¸n cæ phiÕu ®∙ mua v×  
môc ®Ých th¬ng m¹i). 
Sè liÖu ®Ó ghi vµo chØ tiªu nµy lÊy tõ sæ kÕ to¸n c¸c  
Tµi kho¶n "TiÒn mÆt", "TiÒn göi Ng©n hµng", sau khi  ®èi 
chiÕu víi sæ kÕ to¸n c¸c Tµi kho¶n "§Çu t chøng kho¸n dµi 
h¹n" (Chi tiÕt cæ phiÕu), Tµi kho¶n "Gãp vèn liªn doanh",  
Tµi kho¶n "§Çu t  ng¾n h¹n kh¸c" vµ  Tµi kho¶n "§Çu t  dµi 
h¹n kh¸c"(Chi  tiÕt   ®Çu t  vèn vµo  ®¬n vÞ  kh¸c)  trong  kú 
b¸o c¸o.
(7) Thu l∙i tiÒn cho vay, cæ tøc vµ lîi nhuËn ® îc chia 
­ M∙ sè 27
ChØ tiªu nµy  ®îc lËp c¨n cø vµo sè  tiÒn thu vÒ  c¸c 
kho¶n tiÒn l∙i cho vay, l∙i tiÒn göi, l∙i tõ  mua vµ  n¾m 
gi÷   ®Çu   t  c¸c   c«ng   cô   nî   (Tr¸i   phiÕu,   tÝn   phiÕu,   kú 
phiÕu...),  cæ tøc  vµ  lîi nhuËn  nhËn  ®îc tõ  gãp  vèn  vµo 
c¸c ®¬n vÞ kh¸c trong kú b¸o c¸o.
Sè liÖu ®Ó ghi vµo chØ tiªu nµy lÊy tõ sæ kÕ to¸n c¸c  
Tµi kho¶n "TiÒn mÆt", "TiÒn göi Ng©n hµng", sau khi  ®èi 
chiÕu víi sæ kÕ  to¸n c¸c Tµi kho¶n "Doanh thu ho¹t  ®éng 
tµi   chÝnh",   "§Çu   t  chøng   kho¸n   ng¾n   h¹n",  "§Çu   t  chøng 
kho¸n   dµi   h¹n",   "Gãp   vèn   liªn   doanh",   "§Çu   t  ng¾n   h¹n 
kh¸c", "§Çu t dµi h¹n kh¸c" vµ c¸c Tµi kho¶n kh¸c cã liªn 
quan trong kú b¸o c¸o. 
(8) Lu chuyÓn tiÒn thuÇn tõ  ho¹t  ®éng  ®Çu t  ­   M∙ sè 
30
ChØ   tiªu   “Lu   chuyÓn   tiÒn   thuÇn   tõ   ho¹t   ®éng   ®Çu   t ” 
ph¶n ¸nh chªnh lÖch gi÷a tæng sè tiÒn thu vµo víi tæng sè 
tiÒn chi ra tõ ho¹t ®éng ®Çu t trong kú b¸o c¸o.
73

ChØ tiªu nµy  ®îc tÝnh b»ng tæng céng sè  liÖu c¸c chØ 
tiªu cã  m∙ sè  tõ  M∙ sè  21  ®Õn M∙ sè  27. NÕu sè  liÖu chØ 
tiªu   nµy   lµ   sè   ©m   th×   ®îc   ghi   díi   h×nh   thøc   ghi   trong 
ngoÆc ®¬n (***).
M∙ sè 30 = M∙ sè 21 + M∙ sè 22 + M∙ sè 23 + M∙ sè 24 + 
M∙   sè   25   +   M∙   sè  
                             26 + M∙ sè 27
6.3. LËp b¸o c¸o c¸c chØ tiªu luång tiÒn tõ  ho¹t  ®éng 
tµi chÝnh 
­ Nguyªn t¾c lËp: 
+ Luång tiÒn tõ  ho¹t  ®éng tµi chÝnh  ® îc lËp vµ  tr×nh 
bµy trªn B¸o c¸o lu chuyÓn  tiÒn  tÖ  mét c¸ch  riªng  biÖt 
c¸c luång  tiÒn  vµo vµ  c¸c  luång  tiÒn ra, trõ  trêng  hîp 
c¸c luång tiÒn  ®îc b¸o c¸o trªn c¬  së  thuÇn  ®îc  ®Ò  cËp 
trong ®o¹n 19 cña ChuÈn mùc "B¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ".
+ Luång tiÒn tõ  ho¹t  ®éng tµi chÝnh  ® îc lËp theo ph­
¬ng ph¸p trùc tiÕp. C¸c luång tiÒn vµo, c¸c luång tiÒn ra  
trong  kú  tõ  ho¹t  ®éng  tµi  chÝnh   ®îc x¸c  ®Þnh b»ng c¸ch 
ph©n tÝch vµ tæng hîp trùc tiÕp c¸c kho¶n tiÒn thu vµo vµ 
chi   ra   theo   tõng   néi   dung   thu,   chi   tõ   c¸c   ghi   chÐp   kÕ 
to¸n cña doanh nghiÖp.
­ C¬ së lËp:
+ B¶ng C©n ®èi kÕ to¸n;
+ ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh; 
+ Sæ kÕ to¸n c¸c Tµi kho¶n "TiÒn mÆt", "TiÒn göi Ng©n  
hµng" vµ "TiÒn ®ang chuyÓn", “Ph¶i thu cña kh¸ch hµng”;
+   Sæ   kÕ   to¸n   c¸c   Tµi   kho¶n   "Nguån   vèn   kinh   doanh", 
"Vay ng¾n h¹n", "Nî  dµi h¹n  ®Õn h¹n tr¶", "Vay dµi h¹n", 
"Nî   dµi   h¹n",  "Tr¸i   phiÕu  ph¸t   hµnh",  vµ   c¸c   Tµi   kho¶n  
kh¸c cã liªn quan trong kú b¸o c¸o;
+ C¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt kh¸c cã liªn quan;
+ B¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ kú tríc.
­ Ph¬ng ph¸p lËp c¸c chØ tiªu cô  thÓ  (Xem  Phô lôc sè 
03)


(1) TiÒn thu tõ  ph¸t hµnh cæ phiÕu, nhËn vèn gãp cña 
chñ së h÷u ­ M∙ sè 31
ChØ tiªu nµy  ®îc lËp c¨n cø vµo tæng sè  tiÒn  ®∙ thu 
do c¸c chñ  së  h÷u cña doanh nghiÖp gãp vèn díi c¸c h×nh 
thøc ph¸t hµnh cæ phiÕu thu b»ng tiÒn (sè  tiÒn thu theo 
gi¸ thùc tÕ  ph¸t hµnh),  tiÒn thu gãp vèn b»ng  tiÒn  cña 
c¸c chñ  së  h÷u, tiÒn thu do Nhµ  níc cÊp vèn trong kú  b¸o 
c¸o.  
74

ChØ  tiªu  nµy kh«ng  bao  gåm c¸c  kho¶n  vay vµ  nî   ®îc 
chuyÓn thµnh vèn cæ phÇn hoÆc nhËn vèn gãp cña chñ së h÷u 
b»ng tµi s¶n.
Sè liÖu ®Ó ghi vµo chØ tiªu nµy lÊy tõ sæ kÕ to¸n c¸c  
Tµi kho¶n "TiÒn mÆt", "TiÒn göi Ng©n hµng", sau khi  ®èi 
chiÕu   víi   sæ   kÕ   to¸n   Tµi   kho¶n   "Nguån   vèn   kinh   doanh" 
(Chi tiÕt vèn gãp cña chñ së h÷u) trong kú b¸o c¸o.
(2) TiÒn chi tr¶ vèn gãp cho c¸c chñ  së  h÷u, mua l¹i 
cæ phiÕu ®∙ ph¸t hµnh ­ M∙ sè 32
ChØ tiªu nµy  ®îc lËp c¨n cø vµo tæng sè  tiÒn  ®∙ tr¶ 
do hoµn l¹i vèn gãp cho c¸c chñ  së  h÷u cña doanh nghiÖp 
díi   c¸c   h×nh   thøc   hoµn   tr¶   b»ng   tiÒn   hoÆc   mua   l¹i   cæ 
phiÕu cña doanh nghiÖp  ®∙ ph¸t hµnh b»ng tiÒn  ®Ó  huû  bá 
hoÆc sö dông lµm cæ phiÕu ng©n quü trong kú b¸o c¸o.
Sè liÖu ®Ó ghi vµo chØ tiªu nµy lÊy tõ sæ kÕ to¸n c¸c  
Tµi   kho¶n   "TiÒn   mÆt",   "TiÒn   göi   Ng©n   hµng",   "TiÒn   ®ang 
chuyÓn", sau khi  ®èi chiÕu víi sæ kÕ  to¸n c¸c Tµi kho¶n 
"Nguån   vèn   kinh   doanh"   vµ  "Cæ  phiÕu   ng©n   quü"  trong   kú  
b¸o c¸o. ChØ tiªu nµy  ®îc ghi b»ng sè   ©m díi h×nh thøc 
ghi trong ngoÆc ®¬n (***).
(3) TiÒn vay nhËn ®îc ­ M∙ sè 33
ChØ tiªu nµy  ®îc lËp c¨n cø vµo tæng sè  tiÒn  ®∙ nhËn 
®îc   do   doanh   nghiÖp   ®i   vay   ng¾n   h¹n,   dµi   h¹n   cña   ng©n 
hµng,   c¸c   tæ   chøc   tµi   chÝnh,   tÝn   dông   vµ   c¸c   ®èi   tîng 
kh¸c trong  kú  b¸o  c¸o.  §èi víi c¸c kho¶n vay b»ng  tr¸i 
phiÕu, sè tiÒn ®∙ thu ®îc ph¶n ¸nh theo sè thùc thu (B»ng 
mÖnh gi¸ tr¸i phiÕu  ®iÒu chØnh víi c¸c kho¶n chiÕt khÊu, 
phô tréi tr¸i phiÕu hoÆc l∙i tr¸i phiÕu tr¶ tríc).
Sè liÖu ®Ó ghi vµo chØ tiªu nµy lÊy tõ sæ kÕ to¸n c¸c  
Tµi kho¶n "TiÒn mÆt", "TiÒn göi Ng©n hµng", c¸c tµi kho¶n  
ph¶i   tr¶   (phÇn   tiÒn   vay   nhËn   ®îc   chuyÓn   tr¶   ngay   c¸c 
kho¶n  nî  ph¶i  tr¶)  trong kú  b¸o c¸o, sau khi  ®èi chiÕu 
víi   sæ   kÕ   to¸n   c¸c   Tµi   kho¶n   "Vay   ng¾n   h¹n",   "Vay   dµi 
h¹n",   "Nî   dµi   h¹n",   "Tr¸i   phiÕu   ph¸t   hµnh"   vµ   c¸c   Tµi 
kho¶n kh¸c cã liªn quan trong kú b¸o c¸o. 
(4) TiÒn tr¶ nî vay ­ M∙ sè 34
ChØ tiªu nµy  ®îc lËp c¨n cø vµo tæng sè  tiÒn  ®∙ tr¶ 
vÒ  kho¶n nî  gèc vay ng¾n h¹n, vay dµi h¹n, nî  thuª tµi 
chÝnh cña ng©n hµng, tæ chøc tµi chÝnh, tÝn dông vµ  c¸c 
®èi tîng kh¸c trong kú b¸o c¸o.
Sè liÖu ®Ó ghi vµo chØ tiªu nµy lÊy tõ sæ kÕ to¸n c¸c  
Tµi   kho¶n   "TiÒn   mÆt",   "TiÒn   göi   Ng©n   hµng",   "TiÒn   ®ang 
chuyÓn", sæ kÕ  to¸n Tµi kho¶n “Ph¶i thu cña kh¸ch hµng”  
(phÇn tiÒn tr¶ nî  vay tõ  tiÒn thu c¸c kho¶n ph¶i thu cña 
kh¸ch hµng) trong kú b¸o c¸o, sau khi ®èi chiÕu víi sæ kÕ 
75

to¸n c¸c Tµi kho¶n  "Vay ng¾n h¹n",  "Nî  dµi h¹n  ®Õn h¹n 
tr¶",   "Vay   dµi   h¹n",   "Nî   dµi   h¹n"   vµ   "Tr¸i   phiÕu   ph¸t 
hµnh" trong kú  b¸o c¸o. ChØ tiªu nµy  ®îc ghi b»ng sè   ©m 
díi h×nh thøc ghi trong ngoÆc ®¬n (***).
(5) TiÒn chi tr¶ nî thuª tµi chÝnh ­ M∙ sè 35
ChØ tiªu nµy  ®îc lËp c¨n cø vµo tæng sè  tiÒn  ®∙ tr¶ 
vÒ kho¶n nî thuª tµi chÝnh trong kú b¸o c¸o.


Sè liÖu ®Ó ghi vµo chØ tiªu nµy lÊy tõ sæ kÕ to¸n c¸c  
Tµi   kho¶n   "TiÒn   mÆt",   "TiÒn   göi   Ng©n   hµng",   "TiÒn   ®ang 
chuyÓn", sæ kÕ  to¸n Tµi kho¶n “Ph¶i thu cña kh¸ch hµng”  
(phÇn  tiÒn  tr¶ nî  thuª  tµi chÝnh tõ  tiÒn thu c¸c kho¶n 
ph¶i thu cña kh¸ch  hµng) trong  kú  b¸o  c¸o,  sau khi  ®èi 
chiÕu víi sæ kÕ  to¸n c¸c Tµi kho¶n "Nî  dµi h¹n  ®Õn h¹n 
tr¶" vµ  "Nî  dµi h¹n" (Chi tiÕt sè  tr¶ nî  thuª tµi chÝnh) 
trong   kú   b¸o   c¸o.   ChØ   tiªu   nµy   ®îc   ghi   b»ng   sè   ©m   díi 
h×nh thøc ghi trong ngoÆc ®¬n (***).
(6) Cæ tøc, lîi nhuËn ®∙ tr¶ ­ M∙ sè 36
ChØ tiªu nµy  ®îc lËp c¨n cø vµo tæng sè  tiÒn  ®∙ tr¶ 
cæ tøc vµ lîi nhuËn ®îc chia cho c¸c chñ së h÷u cña doanh  
nghiÖp trong kú b¸o c¸o.
Sè liÖu ®Ó ghi vµo chØ tiªu nµy lÊy tõ sæ kÕ to¸n c¸c  
Tµi   kho¶n   "TiÒn   mÆt",   "TiÒn   göi   Ng©n   hµng",   "TiÒn   ®ang 
chuyÓn", sau khi  ®èi chiÕu víi sæ kÕ  to¸n Tµi kho¶n "Lîi 
nhuËn cha ph©n phèi" (Chi tiÕt sè  tiÒn  ®∙ tr¶ vÒ  cæ tøc 
vµ lîi nhuËn) trong kú b¸o c¸o. ChØ tiªu nµy ®îc ghi b»ng 
sè ©m díi h×nh thøc ghi trong ngoÆc ®¬n (***).
ChØ   tiªu   nµy   kh«ng   bao   gåm   kho¶n   cæ   tøc   hoÆc   lîi  
nhuËn   ®îc   chia   nhng   kh«ng   tr¶   cho   chñ   së   h÷u   mµ   ®îc 
chuyÓn thµnh vèn cæ phÇn.
(7) Lu chuyÓn tiÒn thuÇn tõ  ho¹t  ®éng tµi chÝnh ­ M∙ 
sè 40
ChØ tiªu lu chuyÓn tiÒn thuÇn tõ  ho¹t  ®éng tµi chÝnh 
ph¶n ¸nh chªnh lÖch gi÷a tæng sè tiÒn thu vµo víi tæng sè 
tiÒn chi ra tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh trong kú b¸o c¸o. 
ChØ tiªu nµy  ®îc tÝnh b»ng tæng céng sè  liÖu c¸c chØ 
tiªu cã m∙ sè tõ M∙ sè 31 ®Õn M∙ sè 36.
NÕu sè liÖu chØ tiªu nµy lµ sè ©m th× ghi trong ngoÆc 
®¬n (***).
M∙ sè  40 = M∙ sè 31 + M∙ sè 32 + M∙ sè 33 + M∙ sè  34 +  
M∙ sè 35 + M∙ sè 36
6.4. Tæng hîp c¸c luång tiÒn trong kú  (Xem Phô  lôc sè 
03)
76


(1) Lu chuyÓn tiÒn thuÇn trong kú ­ M∙ sè 50
ChØ   tiªu   “Lu   chuyÓn   tiÒn   thuÇn   trong   kú”   ph¶n   ¸nh 
chªnh lÖch gi÷a tæng sè tiÒn thu vµo víi tæng sè tiÒn chi 
ra tõ  ba lo¹i ho¹t  ®éng: Ho¹t  ®éng kinh doanh, ho¹t  ®éng 
®Çu t  vµ  ho¹t   ®éng tµi chÝnh  cña  doanh  nghiÖp  trong kú 
b¸o c¸o.
M∙ sè 50 = M∙ sè 20 + M∙ sè 30 + M∙ sè 40
NÕu sè liÖu chØ tiªu nµy lµ sè ©m th× ghi trong ngoÆc 
®¬n (***).
(2) TiÒn vµ t¬ng ®¬ng tiÒn ®Çu kú ­ M∙ sè 60
ChØ tiªu nµy ®îc lËp c¨n cø vµo sè d cña tiÒn vµ t¬ng 
®¬ng tiÒn ®Çu kú b¸o c¸o, bao gåm tiÒn mÆt, tiÒn göi Ng©n 
hµng, tiÒn  ®ang chuyÓn (M∙ sè  110, cét “Sè   ®Çu kú” trªn 
B¶ng   C©n   ®èi   kÕ   to¸n)   vµ   sè   d  cña   c¸c   kho¶n   t¬ng   ®¬ng 
tiÒn  ®Çu kú   ®îc lÊy trªn sæ kÕ  to¸n chi tiÕt Tµi kho¶n 
"§Çu t chøng kho¸n ng¾n h¹n" ®èi víi c¸c kho¶n ®Çu t ng¾n 
h¹n tho¶ m∙n ®Þnh nghÜa lµ t¬ng ®¬ng tiÒn.
(3)  ¶nh   hëng   cña   thay   ®æi   tû   gi¸   hèi   ®o¸i   quy   ®æi 
ngo¹i tÖ ­ M∙ sè 61
ChØ tiªu nµy ®îc lËp c¨n cø vµo tæng sè chªnh lÖch tû 
gi¸ hèi ®o¸i do ®¸nh gi¸ l¹i sè d cuèi kú cña tiÒn (M∙ sè 
110) vµ  c¸c kho¶n t¬ng  ®¬ng tiÒn b»ng ngo¹i tÖ  t¹i thêi 
®iÓm cuèi kú b¸o c¸o.
Sè liÖu ®Ó ghi vµo chØ tiªu nµy ®îc lÊy tõ sæ kÕ to¸n 
c¸c   Tµi   kho¶n   "TiÒn   mÆt",   "TiÒn   göi   Ng©n   hµng",   "TiÒn 
®ang chuyÓn", vµ  Tµi kho¶n "§Çu t  chøng kho¸n ng¾n h¹n" 
(Chi tiÕt c¸c kho¶n ®Çu t ng¾n h¹n tho¶ m∙n ®Þnh nghÜa lµ 
t¬ng   ®¬ng   tiÒn),   sau   khi   ®èi   chiÕu   víi   sæ   kÕ   to¸n   chi 
tiÕt Tµi kho¶n "Chªnh lÖch tû  gi¸ hèi  ®o¸i" trong kú  b¸o 
c¸o.   ChØ   tiªu   nµy   ®îc   ghi   b»ng   sè   d¬ng   nÕu   tû   gi¸   hèi 
®o¸i cuèi kú  cao h¬n tû  gi¸ hèi  ®o¸i  ®∙ ghi nhËn trong 
kú,   chØ   tiªu   nµy   ®îc   ghi   b»ng   sè   ©m   díi   h×nh   thøc   ghi 
trong ngoÆc  ®¬n nÕu tû  gi¸ hèi  ®o¸i cuèi kú  thÊp h¬n tû 
gi¸ hèi ®o¸i ®∙ ghi nhËn trong kú.
(4) TiÒn vµ t¬ng ®¬ng tiÒn cuèi kú ­ M∙ sè 70
ChØ tiªu nµy ®îc lËp c¨n cø vµo sè d cña tiÒn vµ t¬ng 
®¬ng   tiÒn   cuèi   kú   b¸o   c¸o,   bao   gåm   tiÒn   mÆt,   TiÒn   göi 
Ng©n hµng, tiÒn  ®ang chuyÓn (M∙ sè  110, cét “Sè  cuèi kú” 
trªn B¶ng C©n  ®èi kÕ  to¸n) vµ  sè  d  cuèi kú  cña c¸c kho¶n 
t¬ng ®¬ng tiÒn ®îc lÊy trªn sæ kÕ to¸n chi tiÕt Tµi kho¶n 
"§Çu t chøng kho¸n ng¾n h¹n" ®èi víi c¸c kho¶n ®Çu t ng¾n 
h¹n tho¶ m∙n ®Þnh nghÜa lµ t¬ng ®¬ng tiÒn.
ChØ tiªu nµy còng b»ng sè  tæng céng cña c¸c chØ tiªu 
M∙ sè 50, 60 vµ 61.
77


M∙ sè 70 = M∙ sè 50 + M∙ sè 60 + M∙ sè 61 


VI. Híng dÉn söa ®æi, bæ sung chÕ ®é 
B¸o c¸o tµi chÝnh


1. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n
C¨n   cø   vµo   06   chuÈn   mùc   kÕ   to¸n   ®∙   ban   hµnh   theo 
QuyÕt  ®Þnh sè  165/2002/Q§­BTC ngµy 31/12/2002 cña Bé  Tµi 
chÝnh, B¶ng C©n  ®èi kÕ  to¸n (MÉu sè  B01­DN)  ® îc söa  ®æi, 
bæ sung mét sè chØ tiªu sau ®©y:
1.1. Bæ sung chØ tiªu “Ph¶i thu theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch  
hîp  ®ång x©y dùng” (M∙ sè  137) vµo  ®iÓm III ­ “C¸c kho¶n 
ph¶i   thu”   cña   Môc   A   ­   “Tµi   s¶n   lu   ®éng   vµ   ®Çu   t  ng¾n 
h¹n”.
ChØ   tiªu   nµy   ph¶n   ¸nh   sè   chªnh   lÖch   gi÷a   tæng   sè  
doanh thu  ®∙ ghi nhËn luü  kÕ  t¬ng øng víi phÇn c«ng viÖc 
®∙ hoµn thµnh lín h¬n tæng sè tiÒn luü kÕ kh¸ch hµng ph¶i 
thanh to¸n theo tiÕn  ®é  kÕ  ho¹ch  ®Õn cuèi kú  b¸o c¸o cña 
c¸c hîp ®ång x©y dùng dë dang.
Sè liÖu ®Ó ghi vµo chØ tiªu nµy c¨n cø vµo sè d Nî TK 
337 “Thanh to¸n theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch hîp ®ång x©y dùng”.
1.2.     Bæ   sung   chØ   tiªu   “Ph¶i   tr¶   theo   tiÕn   ®é   kÕ 
ho¹ch hîp  ®ång x©y dùng” (M∙ sè  319) vµo  ®iÓm   I ­ “Nî 
ng¾n h¹n” cña Môc A ­ “Nî ph¶i tr¶”.
ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh sè chªnh lÖch gi÷a tæng sè tiÒn  
luü  kÕ  kh¸ch hµng ph¶i thanh to¸n theo tiÕn  ®é  kÕ  ho¹ch 
lín h¬n tæng sè doanh thu ®∙ ghi nhËn luü kÕ t ¬ng øng víi 
phÇn c«ng viÖc  ®∙ hoµn thµnh  ®Õn cuèi kú  b¸o c¸o cña c¸c 
hîp ®ång x©y dùng dë dang.
Sè liÖu ®Ó ghi vµo chØ tiªu nµy c¨n cø vµo sè d Cã TK 
337 “Thanh to¸n theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch hîp ®ång x©y dùng”. 
1.3. Bæ sung chØ tiªu “Tr¸i phiÕu ph¸t hµnh” (M∙ sè 
323)   vµo   ®iÓm   II   –   “Nî   dµi   h¹n”   cña   Môc   A   –   “Nî   ph¶i 
tr¶”.
Sè   liÖu   ®Ó   ghi   vµo   chØ   tiªu   nµy   ®îc   x¸c   ®Þnh   b»ng 
c¸ch: LÊy sè  d  Cã  TK 3431 trõ  (­) d  Nî  TK 3432 céng (+) 
d Cã TK 3433. KÕt qu¶ t×m ®îc ghi vµo chØ tiªu nµy.


1.4.  ChØ  tiªu “Chªnh   lÖch tû   gi¸” ­ M∙  sè  413,  ®æi 
thµnh chØ tiªu “Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i”. Néi dung cña  
chØ tiªu nµy ph¶n ¸nh sè  chªnh lÖch tû  gi¸ hèi  ®o¸i ph¸t 
sinh vµ   ®¸nh gi¸ l¹i c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ  cã  gèc ngo¹i 
tÖ  (l∙i, lç  tû  gi¸) cña ho¹t  ®éng  ®Çu t  XDCB (giai  ®o¹n 
78

tríc   ho¹t   ®éng,   cha   hoµn   thµnh   ®Çu   t)   ë   thêi   ®iÓm   lËp 
B¶ng C§KT cuèi n¨m tµi chÝnh vµ  sè  chªnh lÖch tû  gi¸ hèi 
®o¸i tõ  chuyÓn  ®æi b¸o c¸o tµi chÝnh cña c¬  së  níc ngoµi 
cha xö  lý   ë  thêi  ®iÓm lËp b¶ng C§KT cuèi n¨m tµi chÝnh 
(nÕu cã).
1.5.  Bá  chØ  tiªu  “Quü  dù   phßng  vÒ  trî  cÊp  mÊt viÖc 
lµm” – M∙ sè 421.
MÉu biÓu “B¶ng C©n  ®èi kÕ  to¸n” sau khi söa  ®æi, bæ 
sung ®îc quy ®Þnh ë Phô lôc sè 02 Th«ng t nµy.
2. B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh
§æi tªn chØ tiªu “Trong  ®ã: L∙i vay ph¶i tr¶” M∙ sè 
23   trong   B¸o   c¸o   “KÕt   qu¶   ho¹t   ®éng   kinh   doanh”   thµnh 
“Trong ®ã: Chi phÝ l∙i vay”. 
3. ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh
C¨n   cø   vµo   06   chuÈn   mùc   kÕ   to¸n   ®∙   ban   hµnh   theo 
QuyÕt  ®Þnh sè  165/2002/Q§­BTC ngµy 31/12/2002 cña Bé  Tµi 
chÝnh, ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh (MÉu B09­DN) ®îc söa 
®æi, bæ sung mét sè chØ tiªu sau ®©y:
3.1. Bæ sung môc 2.7­ “ChÝnh s¸ch kÕ to¸n ®èi víi chi  
phÝ   ®i vay” vµo môc 2 – “ChÝnh s¸ch kÕ  to¸n ¸p dông t¹i 
doanh nghiÖp” trong “ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh”:
+ ChÝnh s¸ch kÕ to¸n ®îc ¸p dông cho chi phÝ ®i vay;
+ Tæng sè chi phÝ ®i vay ®îc vèn ho¸ trong kú; vµ
+ Tû  lÖ  vèn ho¸  ®îc sö  dông  ®Ó  x¸c  ®Þnh chi phÝ   ®i  
vay ®îc vèn ho¸ trong kú.
3.2. Bæ sung môc  2.8 “Ph¬ng ph¸p x¸c  ®Þnh doanh thu 
vµ  ph¬ng ph¸p x¸c  ®Þnh phÇn c«ng viÖc  ®∙ hoµn thµnh cña 
Hîp  ®ång x©y dùng” vµo môc 2 “ChÝnh s¸ch kÕ  to¸n ¸p dông 
t¹i doanh nghiÖp” trong “ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh”:
­   Ph¬ng   ph¸p   x¸c   ®Þnh   phÇn   c«ng   viÖc   ®∙   hoµn   thµnh 
cña c¸c giao dÞch cung cÊp dÞch vô;
­   Ph¬ng   ph¸p   x¸c   ®Þnh   phÇn   c«ng   viÖc   ®∙   hoµn   thµnh 
cña hîp ®ång x©y dùng. 
3.3. Bæ sung vµo môc 3.3 “T×nh h×nh t¨ng, gi¶m TSC§” 
trong “ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh” c¸c chØ tiªu sau:
b. TSC§ thuª tµi chÝnh:
­ TiÒn  thuª  ph¸t  sinh thªm   ®îc ghi  nhËn lµ   chi phÝ 
trong kú;
­ C¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh tiÒn thuª ph¸t sinh thªm;
­ §iÒu kho¶n gia h¹n thuª hoÆc quyÒn ®îc mua tµi s¶n.
c. TSC§ thuª ho¹t ®éng:
79

­  Tæng sè  tiÒn thuª tèi thiÓu trong t ¬ng lai cho hîp 
®ång thuª ho¹t ®éng kh«ng huû ngang theo c¸c thêi h¹n:
+ Tõ mét (1) n¨m trë xuèng;
+ Trªn mét (1) n¨m ®Õn n¨m (5) n¨m;
+ Trªn n¨m (5) n¨m.
­ C¨n cø x¸c ®Þnh chi phÝ tiÒn thuª ph¸t sinh thªm.
3.4. Bæ sung vµo môc 3.5 “T×nh h×nh t¨ng, gi¶m nguån 
vèn chñ së h÷u” trong "ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh" chØ  
tiªu “Chªnh lÖch tû  gi¸ hèi  ®o¸i”  ®Ó  ph¶n ¸nh chªnh lÖch 
tû   gi¸   hèi   ®o¸i   thuÇn   ®îc   ph©n   lo¹i   nh  vèn   chñ   së   h÷u 
theo quy  ®Þnh cña chuÈn mùc “¶nh hëng cña viÖc thay  ®æi 
tû gi¸ hèi ®o¸i”.
3.5. Bæ sung vµo môc 4 “Gi¶i thÝch vµ  thuyÕt minh vÒ 
mét   sè   t×nh   h×nh   vµ   kÕt   qu¶   ho¹t   ®éng   s¶n   xuÊt,   kinh 
doanh“     trong   “ThuyÕt   minh   b¸o   c¸o   tµi   chÝnh”   c¸c   chØ 
tiªu sau:
­ L∙i, lç  chªnh lÖch tû  gi¸ hèi  ®o¸i  ®∙ ghi nhËn vµo 
l∙i hoÆc lç thuÇn trong kú;
­ Doanh thu cña hîp  ®ång x©y dùng  ® îc ghi nhËn trong 
kú;
­ Tæng doanh thu luü kÕ cña hîp ®ång x©y dùng ®îc ghi 
nhËn ®Õn thêi ®iÓm lËp B¸o c¸o tµi chÝnh;
­ Sè  tiÒn cßn ph¶i tr¶ cho kh¸ch hµng liªn quan  ®Õn 
hîp ®ång x©y dùng;
­ Sè  tiÒn cßn ph¶i thu cña kh¸ch hµng liªn quan  ®Õn 
hîp ®ång x©y dùng.
3.6.   Bæ   sung   môc   5   “C¸c   th«ng   tin   bæ   sung   vÒ   lu 
chuyÓn tiÒn tÖ” trong "ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh" gåm  
c¸c chØ tiªu sau:
5.1. Th«ng tin vÒ  c¸c giao dÞch kh«ng b»ng tiÒn ph¸t 
sinh trong kú b¸o c¸o:
ViÖc   mua   tµi   s¶n   b»ng   c¸ch   nhËn   c¸c   kho¶n   nî   liªn 
quan   trùc   tiÕp   hoÆc   th«ng   qua   nghiÖp   vô   cho   thuª   tµi  
chÝnh; 
(b)   ViÖc   mua   doanh   nghiÖp   th«ng   qua   ph¸t   hµnh   cæ  
phiÕu;
(c) ViÖc chuyÓn nî thµnh vèn chñ së h÷u.
5.2.   Th«ng   tin   vÒ   mua   vµ   thanh   lý   c¸c   c«ng   ty   con 
hoÆc c¸c ®¬n vÞ kinh doanh kh¸c trong kú b¸o c¸o:
(a) Tæng gi¸ trÞ mua hoÆc thanh lý;
(b)   PhÇn   gi¸   trÞ   mua   hoÆc   thanh   lý   ®îc   thanh   to¸n 
b»ng tiÒn vµ c¸c kho¶n t¬ng ®¬ng tiÒn;
80

(c) Sè tiÒn vµ c¸c kho¶n t¬ng ®¬ng tiÒn thùc cã trong 
c«ng   ty   con   hoÆc   ®¬n   vÞ   kinh   doanh   kh¸c   ®îc   mua   hoÆc 
thanh lý;
(d)   PhÇn   gi¸   trÞ   tµi   s¶n   vµ   c«ng   nî   kh«ng   ph¶i   lµ 
tiÒn vµ  c¸c kho¶n t¬ng  ®¬ng tiÒn trong c«ng ty con hoÆc 
®¬n vÞ  kinh doanh kh¸c  ®îc mua hoÆc thanh lý    trong kú. 
Gi¸ trÞ  tµi s¶n nµy ph¶i  ®îc tæng hîp theo tõng lo¹i tµi 
s¶n.
5.3.   C¸c   kho¶n   tiÒn   vµ   t¬ng   ®¬ng   tiÒn   doanh   nghiÖp 
n¾m gi÷ nhng kh«ng ®îc sö dông:
­ C¸c kho¶n tiÒn nhËn ký quü, ký cîc;
­ C¸c quü chuyªn dïng;
­ Kinh phÝ dù ¸n;
­ C¸c kho¶n kh¸c.
3.7. Thay ®æi sè thø tù mét sè môc trong “ThuyÕt minh  
b¸o c¸o tµi chÝnh” nh sau:
­   Môc   5   “Mét   sè   chØ   tiªu   ®¸nh   gi¸   kh¸i   qu¸t   thùc 
tr¹ng tµi chÝnh vµ  kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp”  
chuyÓn thµnh môc 6;
­   Môc   6   “§¸nh   gi¸   tæng   qu¸t   c¸c   chØ   tiªu”   chuyÓn  
thµnh môc 7;
­ Môc 7 “C¸c kiÕn nghÞ” chuyÓn thµnh môc 8;
MÉu   biÓu   “ThuyÕt   minh   b¸o   c¸o   tµi   chÝnh”   (MÉu   B   ­ 
09DN) sau khi söa  ®æi, bæ sung  ®îc quy  ®Þnh  ë  Phô  lôc sè 
4 Th«ng t nµy.


VII. §iÒu kho¶n thi hµnh


1. Th«ng t nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh tõ  ngµy 01 th¸ng 
01 n¨m 2004. C¸c quy  ®Þnh tríc  ®©y tr¸i víi Th«ng t  nµy 
®Òu   b∙i   bá,   nh÷ng   phÇn   kÕ   to¸n   kh¸c   cã   liªn   quan   nhng 
kh«ng híng dÉn trong Th«ng t  nµy th×  thùc hiÖn theo chÕ 
®é kÕ to¸n doanh nghiÖp hiÖn hµnh.
2. C¸c quy  ®Þnh trong chuÈn mùc kÕ  to¸n cã  kh¸c biÖt 
víi   chÝnh   s¸ch   tµi   chÝnh   do   Bé   Tµi   chÝnh   ban   hµnh   th× 
thùc hiÖn theo quy  ®Þnh trong chuÈn mùc kÕ  to¸n vµ  híng 
dÉn trong Th«ng t nµy. 
3. C¸c Tæng c«ng ty, c«ng ty cã  chÕ   ®é  kÕ  to¸n  ®Æc 
thï   ®∙  ®îc Bé  Tµi chÝnh chÊp thuËn, ph¶i c¨n cø vµo 06 
chuÈn   mùc   kÕ   to¸n   ban   hµnh   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè 
165/2002/Q§­BTC   ngµy   31/12/2002   vµ   Th«ng   t  nµy   ®Ó   híng 
dÉn, bæ sung cho phï hîp.
81

4. C¸c Bé, Ngµnh, Uû  Ban nh©n d©n, Së  Tµi chÝnh, Côc 
thuÕ   c¸c   TØnh,   Thµnh   phè   trùc  thuéc   Trung   ¬ng   cã   tr¸ch 
nhiÖm   triÓn   khai   híng   dÉn   c¸c   doanh   nghiÖp   thùc   hiÖn 
Th«ng t nµy. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c ®Ò 
nghÞ ph¶n ¸nh vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó nghiªn cøu gi¶i quyÕt.
82

Phô lôc sè  01VÝ dô vÒ x¸c ®Þnh, ghi nhËn doanh thu 
hîp ®ång x©y dùng 
(Theo tû lÖ phÇn tr¨m (%) gi÷a chi phÝ thùc tÕ ®∙ ph¸t  
sinh cho phÇn c«ng viÖc 
®∙ hoµn thµnh t¹i mét thêi ®iÓm so víi tæng chi phÝ dù  
to¸n cña hîp ®ång)


1. Nhµ  thÇu ký  mét hîp  ®ång x©y dùng víi gi¸ cè   ®Þnh 
ban ®Çu lµ 9.000 ®Ó x©y dùng mét nhµ m¸y. Chi phÝ dù to¸n  
ban  ®Çu cña nhµ  thÇu lµ  8.000. Dù  tÝnh nhµ  m¸y x©y dùng 
trong 3 n¨m.
2.   §Õn   cuèi   n¨m   thø   nhÊt,   chi   phÝ   dù   to¸n   cña   nhµ 
thÇu t¨ng lªn lµ 8.050.
3. Trong n¨m thø 2, kh¸ch hµng chÊp nhËn hîp  ®ång cã 
thay  ®æi víi doanh thu theo hîp  ®ång t¨ng thªm 200 (tæng 
gi¸ trÞ lµ 9.200). Nhµ thÇu dù tÝnh chi phÝ theo hîp ®ång 
t¨ng thªm 150 (tæng chi phÝ lµ 8.150). 
4. Vµo cuèi n¨m thø 2, chi phÝ  ph¸t sinh bao gåm 100 
cho nguyªn,  vËt liÖu  ®îc gi÷  t¹i c«ng trêng  ®Ó  sö  dông 
trong n¨m thø 3.
5. Nhµ  thÇu x¸c  ®Þnh doanh thu trong tõng kú  cña hîp 
®ång x©y dùng  b»ng  ph¬ng  ph¸p  Tû  lÖ  phÇn  tr¨m  (%) gi÷a 
chi phÝ  thùc tÕ   ®∙ ph¸t sinh cho phÇn viÖc  ®∙ hoµn thµnh 
t¹i tõng thêi ®iÓm so víi tæng sè chi phÝ dù to¸n cña hîp  
®ång.  Sè  liÖu  trong  tõng kú  x©y dùng  ®îc tÝnh  to¸n,  nh 
sau:


N¨m thø  N¨m thø  N¨m thø 
nhÊt hai ba
Tæng   doanh   thu   víi   gi¸   cè  9.000 9.000 9.000
®Þnh ban  ®Çu ghi trong hîp 
®ång
Doanh   thu   hîp   ®ång   t¨ng  ­ 200 200
thªm

Tæng   doanh   thu   cña   hîp 
9.000 9.200 9.200
®ång

Chi   phÝ   thùc   tÕ   cña   hîp  2.093 6.168 8.200
®ång   ®∙   ph¸t   sinh   luü   kÕ 
®Õn cuèi n¨m
Chi   phÝ   cßn   ph¶i   chi   theo  5.957 2.032 ­
83

dù to¸n   

Tæng   chi   phÝ   dù   to¸n   cña  8.050 8.200 8.200
hîp ®ång

L∙i dù tÝnh 950 1.000 1.000
Tû   lÖ   phÇn   tr¨m   (%)   hoµn  26% 74% 100%
thµnh


Tû  lÖ  phÇn tr¨m (%) hoµn thµnh cña n¨m thø hai (74%) 
®îc x¸c  ®Þnh sau khi  ®∙ lo¹i trõ  100 gi¸ trÞ  nguyªn, vËt 
liÖu dù tr÷ t¹i c«ng trêng ®Ó sö dông trong n¨m thø ba.
Tæng   doanh   thu,   chi   phÝ   vµ   lîi   nhuËn   ®îc   ghi   nhËn 
trong B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t  ®éng kinh doanh trong ba n¨m, 
nh sau:


§Õn nay Ghi nhËn  Ghi nhËn 
trong nh÷ng  trong n¨m 
n¨m tríc nay
N¨m thø nhÊt
Doanh   thu   (9.000   x  2.340 2.340
26%)
Chi   phÝ   (8.050   x  2.093 2.093
26%)

Lîi nhuËn 247 247
N¨m thø hai
Doanh   thu   (9.200   x  6.808 2.340 4.468
74%)
Chi   phÝ   (8.200   x  6.068 2.093 3.975
74%)

Lîi nhuËn 740 247 493
N¨m thø ba
Doanh   thu   (9.200   x  9.200 6.808 2.392
100%)
Chi phÝ 8.200 6.068 2.132
Lîi nhuËn 1.000 740 260
84
Phô lôc sè 02


MÉu sè B 01 – DN
bé,   tæng   c«ng 
ty:.......
Ban hµnh theo Q§ sè 167/2000/Q§­BTC 
§¬n 
ngµy 25/10/2000, bæ sung theo Th«ng t 
vÞ:...............
sè 89/2002/TT­BTC ngµy 09/10/2002 vµ 
...............
Th«ng t sè 105/2003/TT­BTC ngµy 
04/11/2003 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh


b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n
t¹i ngµy... th¸ng... n¨m...


§¬n   vÞ 
tÝnh:.............


Tµi s¶n M∙  Sè Sè 
sè ®Çu  cuèi
n¨m kú
1 2 3 4
85


a ­ tµi s¶n lu ®éng vµ ®Çu t ng¾n h¹n 100
(100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160)
I. TiÒn 110
1. TiÒn mÆt t¹i quü (gåm c¶ ng©n phiÕu) 111
2. TiÒn göi Ng©n hµng 112
3. TiÒn ®ang chuyÓn 113
II. C¸c kho¶n ®Çu t tµi chÝnh ng¾n h¹n 120
1. §Çu t chøng kho¸n ng¾n h¹n 121
2. §Çu t ng¾n h¹n kh¸c 128
3. Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t ng¾n h¹n (*) 129
III. C¸c kho¶n ph¶i thu 130
1. Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 131
2. Tr¶ tríc cho ngêi b¸n 132
3. ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®îc khÊu trõ 133
4. Ph¶i thu néi bé 134
       ­ Vèn kinh doanh  ë  c¸c  ®¬n vÞ  trùc   135
thuéc
    ­ Ph¶i thu néi bé kh¸c 136
5.   Ph¶i   thu   theo   tiÕn   ®é   kÕ   ho¹ch   hîp  137
®ång x©y dùng
6. C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c 138
7.   Dù   phßng   c¸c   kho¶n   ph¶i   thu   khã   ®ßi  139
(*)
IV. Hµng tån kho 140
1. Hµng mua ®ang ®i trªn ®êng 141
2. Nguyªn liÖu, vËt liÖu tån kho 142
3. C«ng cô, dông cô trong kho 143
4. Chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh dë dang  144
5. Thµnh phÈm tån kho 145
6. Hµng hãa tån kho 146
7. Hµng göi ®i b¸n 147
8. Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho (*) 149
V. Tµi s¶n lu ®éng kh¸c 150
1. T¹m øng 151
2. Chi phÝ tr¶ tríc 152
3. Chi phÝ chê kÕt chuyÓn 153
4. Tµi s¶n thiÕu chê xö lý 154
5. C¸c kho¶n cÇm cè, ký  cîc, ký  quü  ng¾n  155
h¹n
VI. Chi sù nghiÖp 160
1. Chi sù nghiÖp n¨m tríc 161
2. Chi sù nghiÖp n¨m nay 162
b. tµi s¶n cè ®Þnh, ®Çu t dµi h¹n 200
(200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 241)

I. Tµi s¶n cè ®Þnh 210
1. Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh 211
    ­ Nguyªn gi¸ 212
86


    ­ Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ (*) 213
2. Tµi s¶n  cè ®Þnh thuª tµi chÝnh 214
    ­ Nguyªn gi¸ 215
    ­ Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ (*) 216
3. Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh 217
    ­ Nguyªn gi¸ 218
    ­ Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ (*) 219
II. C¸c kho¶n ®Çu t tµi chÝnh dµi h¹n 220
1. §Çu t chøng kho¸n dµi h¹n 221
2. Gãp vèn liªn doanh 222
3. §Çu t dµi h¹n kh¸c 228
4. Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t dµi h¹n (*) 229
III. Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang 230
IV. C¸c kho¶n ký quü, ký cîc dµi h¹n 240
V. Chi phÝ tr¶ tríc dµi h¹n 241
Tæng céng tµi s¶n (250 = 100 + 200) 250

nguån vèn
a. nî ph¶i tr¶ (300 = 310 + 320 + 330) 300
I. Nî ng¾n h¹n 310
1. Vay ng¾n h¹n 311
2. Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ 312
3. Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n 313
4. Ngêi mua tr¶ tiÒn tríc 314
5. ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ níc 315
6. Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 316
7. Ph¶i tr¶ cho c¸c ®¬n vÞ néi bé 317
8. C¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c 318
9.   Ph¶i   tr¶   theo   tiÕn   ®é   kÕ   ho¹ch   hîp  319
®ång x©y dùng
II. Nî dµi h¹n 320
1. Vay dµi h¹n 321
2. Nî dµi h¹n 322
3. Tr¸i phiÕu ph¸t hµnh 323
III. Nî kh¸c 330
1. Chi phÝ ph¶i tr¶ 331
2. Tµi s¶n thõa chê xö lý 332
3. NhËn ký quü, ký cîc dµi h¹n 333
B. nguån vèn chñ së h÷u (400 = 410 + 420) 400
I. Nguån vèn, quü 410
1. Nguån vèn kinh doanh 411
2. Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n 412
3. Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i 413
4. Quü ®Çu t ph¸t triÓn 414
5. Quü dù phßng tµi chÝnh 415
6. Lîi nhuËn cha ph©n phèi 416
7. Nguån vèn ®Çu t XDCB 417
87


II. Nguån kinh phÝ, quü kh¸c 420
1. Quü khen thëng vµ phóc lîi 422
2. Quü qu¶n lý cña cÊp trªn 423
3. Nguån kinh phÝ sù nghiÖp 424
    ­ Nguån kinh phÝ sù nghiÖp n¨m tríc 425
    ­ Nguån kinh phÝ sù nghiÖp n¨m nay 426
4. Nguån kinh phÝ ®∙ h×nh thµnh TSC§ 427
Tæng céng nguån vèn (430 = 300 + 400) 430

Ghi  chó:  Sè  liÖu  trong  c¸c chØ  tiªu cã   dÊu (*)  ®îc 
ghi b»ng sè ©m díi h×nh thøc ghi trong ngoÆc ®¬n ( ).
88


c¸c chØ tiªu ngoµi b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n


ChØ tiªu Sè ®Çu  Sè cuèi 
n¨m kú
1. Tµi s¶n thuª ngoµi
2. VËt t, hµng hãa nhËn gi÷  hé, nhËn 
gia c«ng
3. Hµng hãa nhËn b¸n hé, nhËn ký göi
4. Nî khã ®ßi ®∙ xö lý
5. Ngo¹i tÖ c¸c lo¹i
6. H¹n møc kinh phÝ cßn l¹i
7. Nguån vèn khÊu hao c¬ b¶n hiÖn cã

LËp, ngµy... 
th¸ng... n¨m...
Ngêi lËp  KÕ to¸n trëng Gi¸m ®èc
biÓu (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn, ®ãng 
(Ký, hä tªn) dÊu)
89
Phô lôc sè  03


MÉu sè B 03 ­ DN
bé,   tæng   c«ng 
ty:.......
Ban hµnh theo Q§ sè 167/2000/Q§­BTC 
§¬n 
ngµy 25/10/2000, bæ sung theo Th«ng t 
vÞ:...............
sè 89/2002/TT­BTC ngµy 09/10/2002 vµ 
...............
Th«ng t sè 105/2003/TT­BTC ngµy 
04/11/2003 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh


b¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ
(Theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp)
Quý.... n¨m....


§¬n   vÞ 
tÝnh: ...........


ChØ tiªu M∙  Kú tr­ Kú 
sè íc nµy
1 2 3 4
I.   Lu   chuyÓn   tiÒn   tõ   ho¹t   ®éng   kinh 
doanh
1. TiÒn thu tõ  b¸n hµng, cung cÊp dÞch   01
vô vµ doanh thu kh¸c
2. TiÒn chi tr¶ cho ngêi cung cÊp hµng  02
hãa vµ dÞch vô
3. TiÒn chi tr¶ cho ngêi lao ®éng 03
4. TiÒn chi tr¶ l∙i vay 04
5.   TiÒn   chi   nép   thuÕ   Thu   nhËp   doanh   05
nghiÖp 
6. TiÒn thu kh¸c tõ ho¹t ®éng kinh doanh 06
7.   TiÒn   chi   kh¸c   cho   ho¹t   ®éng   kinh  07
doanh
Lu chuyÓn tiÒn thuÇn tõ  ho¹t  ®éng kinh  20
doanh
II. Lu chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng ®Çu t
1.TiÒn chi  ®Ó  mua s¾m, x©y dùng TSC§ vµ  21
c¸c tµi s¶n dµi   h¹n kh¸c
2.TiÒn thu tõ  thanh lý, nhîng b¸n TSC§  22
vµ c¸c tµi s¶n dµi h¹n kh¸c
90


3. TiÒn chi cho vay, mua c¸c c«ng cô  nî  23
cña ®¬n vÞ kh¸c
4.TiÒn thu håi cho vay, b¸n l¹i c¸c c«ng  24
cô nî cña ®¬n vÞ kh¸c
5.   TiÒn   chi   ®Çu   t  gãp   vèn   vµo   ®¬n   vÞ  25
kh¸c
6. TiÒn thu håi ®Çu t gãp vèn vµo ®¬n vÞ  26
kh¸c
7. TiÒn thu l∙i cho vay, cæ tøc vµ  lîi  27
nhuËn ®îc chia
Lu chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng ®Çu t 30
III.   Lu   chuyÓn   tiÒn   tõ   ho¹t   ®éng   tµi 
chÝnh
1.TiÒn thu tõ  ph¸t hµnh cæ phiÕu, nhËn  31
vèn gãp cña chñ së h÷u
2.TiÒn   chi   tr¶   vèn   gãp   cho   c¸c   chñ   së   32
h÷u, mua l¹i cæ phiÕu cña doanh nghiÖp 
®∙ ph¸t hµnh
3. TiÒn vay ng¾n h¹n, dµi h¹n nhËn ®îc 33
4. TiÒn chi tr¶ nî gèc vay 34
5. TiÒn chi tr¶ nî thuª tµi chÝnh 35
6. Cæ tøc, lîi nhuËn  ®∙ tr¶ cho chñ  së  36
h÷u
Lu   chuyÓn   tiÒn   thuÇn   tõ   ho¹t   ®éng   tµi  40
chÝnh
Lu chuyÓn tiÒn thuÇn trong kú (20+30+40) 50
TiÒn vµ t¬ng ®¬ng tiÒn ®Çu kú 60
¶nh   hëng   cña   thay   ®æi   tû   gi¸   hèi   ®o¸i  61
quy ®æi ngo¹i tÖ
TiÒn   vµ   t¬ng   ®¬ng   tiÒn   cuèi   kú  70
(50+60+61)
91

Phô lôc sè  03


MÉu sè B 03 ­ DN
bé,   tæng   c«ng 
ty:.......
Ban hµnh theo Q§ sè 167/2000/Q§­BTC 
§¬n 
ngµy 25/10/2000, bæ sung theo Th«ng t 
vÞ:...............
sè 89/2002/TT­BTC ngµy 09/10/2002 vµ 
...............
Th«ng t sè 105/2003/TT­BTC ngµy 
04/11/2003 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh


b¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ
(Theo ph¬ng ph¸p gi¸n tiÕp)
Quý.... n¨m....


§¬n   vÞ 
tÝnh:...........
ChØ tiªu M∙ sè Kú tr­ Kú 
íc nµy
1 2 3 4
I.   Lu   chuyÓn   tiÒn   tõ   ho¹t   ®éng   kinh 
doanh
1. Lîi nhuËn tríc thuÕ 01
2. §iÒu chØnh cho c¸c kho¶n
    ­ KhÊu hao TSC§ 02
    ­ C¸c kho¶n dù phßng 03
        ­   L∙i,   lç   chªnh   lÖch   tû   gi¸   hèi   04
®o¸i cha thùc hiÖn
    ­ L∙i, lç tõ ho¹t ®éng ®Çu t 05
    ­ Chi phÝ l∙i vay  06
3. Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kinh doanh tr­ 08
íc thay ®æi vèn  lu ®éng
    ­ T¨ng gi¶m c¸c kho¶n ph¶i thu 09
    ­ T¨ng gi¶m hµng tån kho 10
        ­   T¨ng   gi¶m   c¸c   kho¶n   ph¶i   tr¶  11
(kh«ng   kÓ   l∙i   vay   ph¶i   tr¶,   thuÕ   thu 
nhËp ph¶i nép) 
    ­ T¨ng gi¶m Chi phÝ tr¶ tríc  12
    ­ TiÒn l∙i vay ®∙ tr¶ 13
    ­ ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®∙ nép 14
       ­ TiÒn thu kh¸c tõ  ho¹t  ®éng kinh  15
doanh
       ­ TiÒn chi kh¸c tõ  ho¹t  ®éng kinh  16
doanh
Lu chuyÓn tiÒn thuÇn tõ  ho¹t  ®éng kinh   20
doanh
92


II. Lu chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng ®Çu t
1.TiÒn chi  ®Ó  mua s¾m, x©y dùng TSC§ vµ  21
c¸c tµi s¶n dµi h¹n kh¸c
2.TiÒn thu tõ  thanh lý, nhîng b¸n TSC§  22
vµ c¸c tµi s¶n dµi h¹n kh¸c
3.TiÒn chi cho vay, mua c¸c c«ng cô  nî  23
cña ®¬n vÞ kh¸c
4.TiÒn   thu   håi   cho   vay,   b¸n   l¹i   c¸c   24
c«ng cô nî cña ®¬n vÞ kh¸c
5.   TiÒn   chi   ®Çu   t  gãp   vèn   vµo   ®¬n   vÞ  25
kh¸c
6. TiÒn thu håi  ®Çu t  gãp vèn vµo  ®¬n  26
vÞ kh¸c
7. TiÒn thu l∙i cho vay, cæ tøc vµ  lîi  27
nhuËn ®îc chia
Lu chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng ®Çu t 30
III.   Lu   chuyÓn   tiÒn   tõ   ho¹t   ®éng   tµi 
chÝnh
1.TiÒn thu tõ  ph¸t hµnh cæ phiÕu, nhËn  31
vèn gãp cña chñ së h÷u
2.TiÒn   chi   tr¶   vèn   gãp   cho   c¸c   chñ   së 
h÷u, mua l¹i cæ phiÕu cña doanh nghiÖp  32
®∙ ph¸t hµnh
3. TiÒn vay ng¾n h¹n, dµi h¹n nhËn ®îc 33
4. TiÒn chi tr¶ nî gèc vay 34
5. TiÒn chi tr¶ nî thuª tµi chÝnh 35
6. Cæ tøc, lîi nhuËn  ®∙ tr¶ cho chñ  së  36
h÷u
Lu   chuyÓn   tiÒn   thuÇn   tõ   ho¹t   ®éng   tµi  40
chÝnh
Lu chuyÓn tiÒn thuÇn trong kú (20+30+40) 50
TiÒn vµ t¬ng ®¬ng tiÒn ®Çu kú 60
¶nh   hëng   cña   thay   ®æi   tû   gi¸   hèi   ®o¸i  61
quy ®æi ngo¹i tÖ
TiÒn   vµ   t¬ng   ®¬ng   tiÒn   cuèi   kú  70
(50+60+61)
93
Phô lôc sè 04


MÉu sè B 09­DN
bé,   tæng   c«ng 
ty:.......
Ban hµnh theo Q§ sè 167/2000/Q§­BTC 
§¬n 
ngµy 25/10/2000, bæ sung theo Th«ng t 
vÞ:...............
sè 89/2002/TT­BTC ngµy 09/10/2002 vµ 
...............
Th«ng t sè 105/2003/TT­BTC ngµy 
04/11/2003 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh


thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh(*)
Quý... N¨m...


1. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp
1.1. H×nh thøc së h÷u vèn:
1.2. LÜnh vùc kinh doanh:
1.3. Tæng sè c«ng nh©n viªn:
Trong ®ã: Nh©n viªn qu¶n lý:
1.4.   Nh÷ng   ¶nh   hëng   quan   träng   ®Õn   t×nh   h×nh   kinh 
doanh trong n¨m b¸o c¸o:
2. ChÝnh s¸ch kÕ to¸n ¸p dông t¹i doanh nghiÖp:
2.1.  Niªn   ®é  kÕ  to¸n  (b¾t   ®Çu tõ   ngµy ...  kÕt thóc 
vµo ngµy...) 
94

2.2. §¬n vÞ  tiÒn tÖ  sö  dông trong kÕ  to¸n vµ  nguyªn 
t¾c, ph¬ng ph¸p chuyÓn ®æi c¸c ®ång tiÒn kh¸c:
2.3. H×nh thøc sæ kÕ to¸n ¸p dông:
2.4. Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh:
­ Nguyªn t¾c x¸c  ®Þnh nguyªn gi¸ TSC§ h÷u h×nh, TSC§ 
v« h×nh;
­   Ph¬ng   ph¸p   khÊu   hao,   thêi   gian   sö   dông   h÷u   Ých, 
hoÆc tû lÖ khÊu hao TSC§ h÷u h×nh, TSC§ v« h×nh.
2.5. Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho:
­ Nguyªn t¾c ®¸nh gi¸ hµng tån kho;
­ Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ trÞ hµng tån kho cuèi kú;
­   Ph¬ng   ph¸p   h¹ch   to¸n   hµng   tån   kho   (kª   khai   th êng 
xuyªn hay kiÓm kª ®Þnh kú);
2.6. T×nh h×nh trÝch lËp vµ hoµn nhËp dù phßng:
2.7. ChÝnh s¸ch kÕ to¸n ®èi víi chi phÝ ®i vay:
+ ChÝnh s¸ch kÕ to¸n ®îc ¸p dông cho chi phÝ ®i vay;
+ Tæng sè chi phÝ ®i vay ®îc vèn ho¸ trong kú;
+ Tû  lÖ  vèn ho¸  ®îc sö  dông  ®Ó  x¸c  ®Þnh chi phÝ   ®i  
vay ®îc vèn ho¸ trong kú.
2.8. Ph¬ng ph¸p x¸c  ®Þnh doanh thu vµ  ph¬ng ph¸p x¸c 
®Þnh phÇn c«ng viÖc ®∙ hoµn thµnh cña Hîp ®ång x©y dùng
­   Ph¬ng   ph¸p   x¸c   ®Þnh   phÇn   c«ng   viÖc   ®∙   hoµn   thµnh 
cña c¸c giao dÞch cung cÊp dÞch vô;
­   Ph¬ng   ph¸p   x¸c   ®Þnh   phÇn   c«ng   viÖc   ®∙   hoµn   thµnh 
cña hîp ®ång x©y dùng.
3. Chi tiÕt mét sè chØ tiªu trong b¸o c¸o tµi chÝnh
3.1. Chi phÝ SXKD theo yÕu tè:


§¬n vÞ tÝnh....
YÕu tè chi phÝ Sè tiÒn
1. Chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu
    ­
    ­
2. Chi phÝ nh©n c«ng
    ­
    ­
3. Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh
4. Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi
5. Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn
Tæng céng
953.2. Mét sè chØ tiªu chi tiÕt vÒ Hµng tån kho
§¬n vÞ tÝnh……
ChØ tiªu M∙ sè Sè tiÒn
1. Gi¸ gèc cña tæng sè Hµng tån kho
2. Gi¸ trÞ  hoµn nhËp dù  phßng gi¶m 
gi¸ hµng tån kho
3. Gi¸ trÞ  ghi sæ cña Hµng tån kho 
(gi¸ gèc trõ  (­) dù  phßng gi¶m gi¸ 
hµng tån kho)  ®∙ dïng  ®Ó  thÕ  chÊp, 
cÇm   cè   ®¶m   b¶o   cho   c¸c   kho¶n   nî 
vay.

Nh÷ng   trêng   hîp   hay   sù   kiÖn   dÉn   ®Õn   viÖc   trÝch   lËp 
thªm hoÆc hoµn nhËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho.
3.3. T×nh h×nh t¨ng, gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh:
a. Theo tõng nhãm tµi s¶n cè   ®Þnh, mçi lo¹i tµi s¶n 
cè   ®Þnh (tµi s¶n cè   ®Þnh h÷u h×nh; tµi s¶n cè   ®Þnh thuª 
tµi chÝnh;  tµi s¶n cè   ®Þnh  v« h×nh)  tr×nh  bµy  trªn  mét 
biÓu riªng:


§¬n   vÞ 
tÝnh: .............
Nhãm TSC§ Nhµ cöa,  M¸y  .. Tæn
vËt kiÕn  mãc,  . g
ChØ tiªu tróc thiÕt 

I. Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh
1. Sè d ®Çu kú
2. Sè t¨ng trong kú
    Trong ®ã: ­ Mua s¾m míi
                      ­ X©y dùng  
míi
3. Sè gi¶m trong kú
    Trong ®ã: ­ Thanh lý
                     ­ Nhîng b¸n
4. Sè cuèi kú
    Trong ®ã:  
­ Cha sö dông
­ §∙ khÊu  hao  hÕt  vÉn  cßn  sö 
dông
­ Chê thanh lý

II. Gi¸ trÞ ®∙ hao mßn
1. §Çu kú
96


2. T¨ng trong kú
3. Gi¶m trong kú
4. Sè cuèi kú
III. Gi¸ trÞ cßn l¹i
1. §Çu kú
2. Cuèi kú
­ TSC§ ®∙ dïng ®Ó thÕ chÊp, cÇm cè  
c¸c                 kho¶n vay
­ TSC§ t¹m thêi kh«ng sö dông
­ TSC§ chê thanh lý

Lý do t¨ng, gi¶m:
b. TSC§ thuª tµi chÝnh:
­ TiÒn  thuª  ph¸t  sinh thªm   ®îc ghi  nhËn lµ   chi phÝ 
trong kú;
­ C¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh tiÒn thuª ph¸t sinh thªm;
­ §iÒu kho¶n gia h¹n thuª hoÆc quyÒn ®îc mua tµi s¶n.
c. TSC§ thuª ho¹t ®éng
­ Tæng sè  tiÒn thuª tèi thiÓu trong t ¬ng lai cho hîp 
®ång thuª ho¹t ®éng kh«ng huû ngang theo c¸c thêi h¹n
+ Tõ mét (1) n¨m trë xuèng;
+ Trªn mét (1) n¨m ®Õn n¨m (5) n¨m;
+ Trªn n¨m (5) n¨m.
­ C¨n cø x¸c ®Þnh chi phÝ tiÒn thuª ph¸t sinh thªm
3.4. T×nh h×nh thu nhËp cña c«ng nh©n viªn:


§¬n vÞ tÝnh.....
ChØ tiªu KÕ ho¹ch Thùc hiÖn
Kú nµy Kú tríc
1. Tæng quü l¬ng
2. TiÒn thëng
3. Tæng thu nhËp
4. TiÒn l¬ng b×nh 
qu©n
5.   Thu   nhËp   b×nh 
qu©n

Lý do t¨ng, gi¶m:
3.5. T×nh h×nh t¨ng, gi¶m nguån vèn chñ së h÷u:


§¬n vÞ tÝnh….
97


ChØ tiªu Sè  T¨ng  Gi¶m  Sè 
®Çu  trong  trong  cuèi 
kú kú kú kú
I. Nguån vèn kinh doanh
Trong   ®ã:   Vèn   Ng©n   s¸ch 
Nhµ níc cÊp
II.   Chªnh   lÖch   tû   gi¸   hèi 
®o¸i
III. C¸c quü
1. Quü ®Çu t ph¸t triÓn 
2. Quü  nghiªn cøu khoa häc 
vµ ®µo t¹o
3. Quü dù phßng tµi chÝnh
IV. Nguån vèn ®Çu t XDCB
1. Ng©n s¸ch cÊp
2. Nguån kh¸c
V. Quü kh¸c
1. Quü khen thëng
2. Quü phóc lîi
Tæng céng

Lý do t¨ng, gi¶m:
3.6. T×nh h×nh t¨ng, gi¶m c¸c kho¶n  ®Çu t  vµo  ®¬n vÞ 
kh¸c:


§¬n vÞ tÝnh....
ChØ tiªu Sè  T¨ng  Gi¶m  Sè  KÕt qu¶ 
®Çu  trong  trong  cuèi  ®Çu t
kú kú kú kú
I.   §Çu   t  ng¾n 
h¹n:
1.   §Çu   t  chøng 
kho¸n
2. §Çu t ng¾n h¹n 
kh¸c
II.   §Çu   t  dµi 
h¹n:
1.   §Çu   t  chøng 
kho¸n
2. §Çu t vµo liªn 
doanh
3. §Çu t  dµi h¹n 
kh¸c
Tæng céng

Lý do t¨ng, gi¶m:
98

3.7. C¸c kho¶n ph¶i thu vµ nî ph¶i tr¶:


§¬n vÞ tÝnh:………
ChØ tiªu Sè ®Çu kú Sè cuèi kú Tæng sè tiÒn 
tranh chÊp, 
Tæng  Trong  Tæng  Trong 
mÊt kh¶ n¨ng 
sè ®ã sè  sè ®ã sè 
thanh to¸n
qu¸ h¹n qu¸ h¹n
1 2 3 4 5 6
1. C¸c kho¶n ph¶i 
thu
­   Ph¶i   thu   tõ 
kh¸ch  hµng
­   Tr¶   tríc   cho 
ngêi b¸n
­ Cho vay
­   Ph¶i   thu   t¹m 
øng
­ Ph¶i thu néi bé
­ Ph¶i thu kh¸c
2. C¸c kho¶n ph¶i 
tr¶
2.1. Nî dµi h¹n
­ Vay dµi h¹n
­ Nî dµi h¹n
2.2. Nî ng¾n h¹n
­ Vay ng¾n h¹n
­   Ph¶i   tr¶   cho 
ngêi b¸n
­   Ngêi   mua   tr¶ 
tríc
­   Doanh   thu   cha 
thùc hiÖn
­   Ph¶i   tr¶   c«ng 
nh©n viªn
­ Ph¶i tr¶ thuÕ
­   C¸c   kho¶n   ph¶i 
nép Nhµ níc
­ Ph¶i tr¶ néi bé
­ Ph¶i tr¶ kh¸c
Tæng céng

Trong ®ã:
­ Sè ph¶i thu b»ng ngo¹i tÖ (quy ra USD):
­ Sè ph¶i tr¶ b»ng ngo¹i tÖ (quy ra USD):
­ Lý do tranh chÊp, mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n:
99

4. Gi¶i thÝch vµ  thuyÕt minh mét sè  t×nh h×nh vµ  kÕt 
qu¶ ho¹t ®éng SXKD (PhÇn tù tr×nh bµy cña doanh nghiÖp).


§¬n vÞ tÝnh…
ChØ tiªu Sè tiÒn
Doanh thu b¸n hµng
Trong ®ã: Doanh thu trao ®æi hµng ho¸
Doanh thu cung cÊp dÞch vô
Trong ®ã: Doanh thu trao  ®æi cung cÊp dÞch  

L∙i tiÒn göi, tiÒn cho vay
L∙i ®Çu t tr¸i phiÕu, tÝn phiÕu
Cæ tøc, lîi nhuËn ®îc chia
L∙i b¸n ngo¹i tÖ
L∙i, lç chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i
L∙i b¸n hµng tr¶ chËm
ChiÕt khÊu thanh to¸n ®îc hëng
Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh kh¸c

Trong ®ã th«ng tin vÒ hîp ®ång x©y dùng:
Doanh   thu   cña   hîp   ®ång   x©y   dùng   ®îc   ghi   nhËn   trong 
kú;
Tæng doanh thu luü  kÕ  cña hîp  ®ång x©y dùng  ®îc ghi 
nhËn ®Õn  thêi ®iÓm lËp B¸o c¸o tµi chÝnh;
Sè tiÒn cßn ph¶i tr¶ cho kh¸ch hµng liªn quan ®Õn hîp  
®ång x©y dùng;
Sè tiÒn cßn ph¶i thu cña kh¸ch hµng liªn quan ®Õn hîp  
®ång x©y dùng.
5. C¸c th«ng tin bæ sung vÒ lu chuyÓn tiÒn tÖ:
5.1. Th«ng tin vÒ  c¸c giao dÞch kh«ng b»ng tiÒn ph¸t 
sinh trong kú b¸o c¸o
(a) ViÖc mua tµi s¶n b»ng c¸ch nhËn c¸c kho¶n nî liªn  
quan   trùc   tiÕp   hoÆc   th«ng   qua   nghiÖp   vô   cho   thuª   tµi  
chÝnh; 
(b)   ViÖc   mua   doanh   nghiÖp   th«ng   qua   ph¸t   hµnh   cæ  
phiÕu;
(c) ViÖc chuyÓn nî thµnh vèn chñ së h÷u.
5.2.   Th«ng   tin   vÒ   mua   vµ   thanh   lý   c¸c   c«ng   ty   con 
hoÆc c¸c ®¬n vÞ kinh doanh kh¸c trong kú b¸o c¸o.
(a) Tæng gi¸ trÞ mua hoÆc thanh lý;
(b)   PhÇn   gi¸   trÞ   mua   hoÆc   thanh   lý   ®îc   thanh   to¸n 
b»ng tiÒn vµ c¸c kho¶n t¬ng ®¬ng tiÒn;
100

(c) Sè tiÒn vµ c¸c kho¶n t¬ng ®¬ng tiÒn thùc cã trong 
c«ng   ty   con   hoÆc   ®¬n   vÞ   kinh   doanh   kh¸c   ®îc   mua   hoÆc 
thanh lý;
(d)   PhÇn   gi¸   trÞ   tµi   s¶n   vµ   c«ng   nî   kh«ng   ph¶i   lµ 
tiÒn vµ  c¸c kho¶n t¬ng  ®¬ng tiÒn trong c«ng ty con hoÆc 
®¬n vÞ kinh doanh kh¸c ®îc mua hoÆc thanh lý  trong kú. 
­ §Çu t tµi chÝnh ng¾n h¹n;
­  C¸c kho¶n ph¶i thu;
­ Hµng tån kho;
­ Tµi s¶n cè ®Þnh;
­ §Çu t tµi chÝnh dµi h¹n;
­ Nî ng¾n h¹n;
­ Nî dµi h¹n.
5.3.   C¸c   kho¶n   tiÒn   vµ   t¬ng   ®¬ng   tiÒn   doanh   nghiÖp 
n¾m gi÷ nhng kh«ng ®îc sö dông:
C¸c kho¶n tiÒn nhËn ký quü, ký cîc;
C¸c quü chuyªn dïng;
Kinh phÝ dù ¸n;
C¸c kho¶n kh¸c...
6. Mét sè  chØ tiªu  ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t thùc tr¹ng tµi 
chÝnh vµ kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp
101ChØ tiªu §¬n vÞ N¨m  N¨m 
tÝnh nay tríc
1 2 3 4
1.   Bè   trÝ   c¬   cÊu   tµi   s¶n   vµ   c¬   cÊu 
nguån vèn
1.1. Bè trÝ c¬ cÊu tµi s¶n
­ Tµi s¶n cè ®Þnh/Tæng tµi s¶n %
­ Tµi s¶n lu ®éng/Tæng tµi s¶n %
1.2. Bè trÝ c¬ cÊu nguån vèn
­ Nî ph¶i tr¶/Tæng nguån vèn %
­ Nguån vèn chñ së h÷u/Tæng nguån vèn %
2. Kh¶ n¨ng thanh to¸n
2.1. Kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn hµnh lÇn
2.2. Kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n lÇn
2.3. Kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh lÇn
2.4. Kh¶ n¨ng thanh to¸n nî dµi h¹n lÇn
3. Tû suÊt sinh lêi
3.1. Tû suÊt lîi nhuËn trªn doanh thu
­   Tû   suÊt   lîi   nhuËn   tríc   thuÕ   trªn  %
doanh thu
­   Tû   suÊt   lîi   nhuËn   sau   thuÕ   trªn   %
doanh thu
3.2.   Tû   suÊt   lîi   nhuËn   trªn   tæng   tµi 
s¶n
­   Tû   suÊt   lîi   nhuËn   tríc   thuÕ   trªn  %
tæng tµi s¶n
­ Tû  suÊt lîi nhuËn sau thuÕ  trªn tæng  %
tµi s¶n
3.3.   Tû   suÊt   lîi   nhuËn   sau   thuÕ   trªn  %
nguån vèn chñ së h÷u7. §¸nh gi¸ tæng qu¸t c¸c chØ tiªu
8. C¸c kiÕn nghÞ


Ngµy... th¸ng... 
n¨m...
Ngêi lËp biÓu KÕ to¸n trëng Gi¸m ®èc
(Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn, 
®ãng dÊu)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản